NRKs villedende og sjikanerende folkeopplysning

Forfattet av Ole Henrik Ellestad, Morten Jødal og Jan-Erik Solheim

Dette er en gjennomgang av Folkeopplysningens program om klima, med Andreas Wahl som programleder, sendt av NRK 3. oktober 2018 kl. 21.20. NRK hevder i reklamen at programmet ettergår alle «klimaskeptikernes» påstander for å sjekke om de har noe for seg. Vi viser her at programmet er sjikanerende, misvisende og villedende.

Kontaktfasen og avtalen med Teddy TV
Klimarealistene (KR) ble i november 2017 forespurt av Teddy TV om å delta i et program om klimaendringene som del av NRK-serien «Folkeopplysningen». Helt fra starten var KR opptatt av at vi ikke skulle utnyttes i programmet slik det ofte skjer med aktører som ikke representerer politisk korrekte meninger. Etter omfattende kommunikasjon aksepterte vi tilbudet basert på tilsagn om å belyse våre utpekte sentrale, faglige tema med muligheter for å argumentere for vårt syn og få replikk til eventuelle motargumenter. Ingen av partene skulle kjenne hverandres uttalelser. Opptakene skulle gjennomføres profesjonelt og hensynsfullt ifølge en standardavtale om rettigheter. Med få unntak er programmet lite hensynsfullt og preget av manglende profesjonalitet fra NRK/Teddy. NRK hadde det øverste redaksjonelle ansvaret.

Ved første gangs gjennomsyn, var det et helt annet program vi fikk se. I lys av redaksjonell frihet og «klippefrihet» var det meste av avtalepunktene eliminert eller regissert i en sammenheng som har lite med vitenskap og våre syn å gjøre.

Regien tildelte oss rollen som «prügelknabe», gjerne med korte utsagn, mens den andre part fikk fri anledning til motforestillinger. Regien vinklet etterhvert programmet mot andre tema, assosiasjoner og koblinger enn de vitenskapelige.

Regien preges av manglende kunnskap med feil på nesten alle punkter, utelukking av sentrale faglige tema, argumenter, motargumenter og replikker. Hadde vi selv foretatt klipping av egne innslag (ca 5 timer opptak), ville vi ikke valgt de benyttede utsnittene. Det dreide seg om alt fra:

– mindre heldige personklipp med forstyrrende elementer når vi uttalte oss

– manglende argumentasjon for våre standpunkter

– manglende mulighet til å kommentere den andre parts påstander når den andre parts tema ble adressert

– at våre kommentarer på motpartens utspill blir fremstilt som våre påstander for så å bli kommentert av den andre part uten replikkmulighet for oss.

helt sentrale, vitenskapelige tema ble sløyfet, mens stråmannargumentasjon om en rekke sladderaktige, useriøse tema fikk særdeles god dekning. Alt som ledd i å svekke seernes tillit til KRs syn.

KR ga beskjed om at vi trakk vår deltagelse i programmet med henvisning til brutt avtale. Det var uaktuelt for NRK som ville sende programmet likevel, men de tilbød beskjedne endringer og anledning til 150 sekunder ubeskåret sluttreplikk. Det er ikke mye på anslagsvis 15 urimelige påstander.

NRKs regi for høstens klimadekning
NRK har tidligere, inklusive valgkampdekning, hatt en systematisk regi for å promotere FNs klimapanels (IPCC) konklusjoner og myndighetenes politikk (Se Klimarealistenes nettsted og foreningens Klimanytt (KN 229, KN 205, KN 193, KN 157 og KN 155). Den 8. oktober 2018 offentliggjøres IPCCs mellomrapport om temperaturforløpet. Forut for dette er det sendt minst 6 ulike program der klima adresseres, alt til ensidig støtte for IPCC med innslag om at tidligere «IPCC-tvilere» konverterer og blir støttespillere. Programmene har vært ren manipulasjon for å påvirke lekfolk, herunder mediene. Selv de groveste feil i IPCCs tidligere rapporter er promotert og løftet opp som sannheter til tross for dementier.

Programmet i «Folkeopplysningen» må ansees som et ledd i denne regien for å skape et inntrykk av at IPCC representerer sannheten. Argumentene er basert på konsensus, at klimadissidenter er en minoritet uten støtte for sine syn, med konservative politiske standpunkter, med støtte fra olje- og tobakkindustrien, med negative psykologiske tilbøyeligheter og med ødeleggende effekt på kloden for kommende generasjoner. Alt dette skal så resultere i økt tillit til IPCCs konklusjoner og myndighetenes politikk.

Klimarealistenes kommentarer til programmet
Med dette notatet kommenterer vi et program som inneholder feilaktige, manipulerende og tildels løgnaktige påstander hentet primært fra mediene. Programmet er både i regi og klipping ufint mot Klimarealistenes deltagere, uten vitenskapelig integritet og det fremstår som direkte uetisk.

Vi har gitt referanser til tidligere omtaler av tema, ofte Klimanytt (KN) eller andre artikler fra Klimarealistenes nettsted (klimarealistene.com). De viktigste tema er angitt i rødt, andre tema i blått. Vi mener at programmet i realiteten forklarer godt hvorfor over 53 % av befolkningen har liten tillit til forskning innen klima og miljø (Gallup, KN 207).

Regien har Teddy TV påberopt seg redaksjonell frihet til å utforme, og den forteller tydelig den egentlige hensikten med programmet. Innledningsvis profileres fokus på å adressere de viktige klimaspørsmål fordi så mange mennesker ikke tror på IPCCs konklusjoner. IPCC-tilhengere og Klimarealister skal presentere sine syn på sentrale punkter. Så skal programmet vise hvem som har rett.

Det er herfra og ut at hensikten med programmet fremtrer tydelig i regien. Hagen og Trump presenteres som IPCC-motstandere, mens barna er bekymret for fremtidens klode.

I noen korte, fragmentariske, faglige poenger er klippingen bevisst foretatt for å gi inntrykk av at KR bygger kunnskapen på useriøse kilder. Det hevdes at historisk har temperaturen vært konstant inntil de menneskelige utslipp begynte for så å stige markant. De negative effektene promoteres til tross for at IPCC i sine seneste rapporter har dementert disse. Og den velkjente positive virkningen på avlingene fra økt CO2 blir møtt med bekymring fra en kaffehandler om produksjonen i et område i India (dette erstattes av bekymring fra samme kaffehandler over regnvær i Colombia, etter påtale fra KR om at innslaget utgjør et vitenskapelig lavmål).

Det bygges videre opp til en stråmannargumentasjon hvis hensikt er å så mistillit til IPCC-dissidenter. Programmet formidler påstander som selv ikke IPCC går god for. Teddy TV nekter KR å formidle dementier fra IPCC som avslører slike feilaktige påstander.

President Trump har trukket USA fra Parisavtalen om å begrense utslippene av CO2 så effekten blir under 2 C, helst 1.5 C. Parisavtalen er basert på frivillighet der utviklingsland fritt kan utvikle fossil kraftutbygging. Industrilandene skal fra 2020 bidra med 100 milliarder dollar årlig til et grønt fond (KN 199, KN 198 og KN 135). Trump har bl.a. hatt professor William Happer, Princeton, som rådgiver, en glimrende strålingsfysiker som har vært istand til å se IPCC-hypotesens feil og svakheter.

– Carl I Hagen er sitert. Hagens klimaargumenter i mediene har solid dekning i vitenskapen, tildels også i flere dementier fra IPCC (historisk, «Hockeykølla» mm).

– Manglende samsvar mellom CO2 og temperatur
Det er  manglende samsvar opp gjennom historien. KR viste kurver for siste 600 millioner år. Figuren er basert på godt kjente data fra flere vitenskapelige publikasjoner i anerkjente tidsskrifter. Programmet gjør et stort nummer av at selve «layouten» er hentet fra Mexico til tross for at vitenskapelig sammenheng er godt dokumentert på firmaets nettsted. KR har kommunisert dette til Teddy TV som ikke vil endre innslaget. – dvs Teddy vil ikke dokumentere den vitenskapelige forankring ved å endre sekvensen slik at vitenskapelig status formidles. (Se også heftet Naturen styrer klima side 10).

CO2 – kurven viser ingen systematisk sammenheng med temperaturendringen de siste 600 millioner år. Flere typer fenomener har selvfølgelig påvirket klima på kloden, men dersom CO2 skulle ha så stor effekt (opp til 5-11 C i litteraturen) ville det selvfølgelig ha gitt seg tydelig utslag når det har vært 15-20 ganger mer CO2 enn dagens nivå.

Klipperegien fremtrer tydelig. Den andre part (Samset) nevnte at det var forholdene i dag som hadde betydning, og de var entydige. KR omtalte at CO2 og temperatur har vært i utakt også i de senere 200 år, og at menneskeskapte utslipp kunne få teoretisk nevneverdig betydning først etter 1950 da utslippene begynte å stige markant. Men da sank temperaturen, og verden var bekymret for starten på en ny istid. Alt dette er utelatt.

KR har påpekt at det meksikanske firma har omtalt de ulike vitenskapelig anerkjente kildene kurvene bygger på, sogar enkelte av de mest anerkjente tidsskriftene som Science. Nedenfor er angitt noen kilder.

De samme temperaturer siste 65 millioner år er omtalt her med henvisning til  Berner og Kohavala i Science.
Berner, R.A. and Z. Kothavala, 2001. GEOCARB III: A Revised Model of Atmospheric CO2 over Phanerozoic Time, American Journal of Science, v.301, pp.182-204, February 2001.

Pagani, M., J.C. Zachos, K.H. Freeman, B. Tipple, and S. Bohaty. 2005. Marked Decline in Atmospheric Carbon Dioxide Concentrations During the Paleogene. Science, Vol. 309, pp. 600-603, 22 July 2005.

Pearson, P. N. and Palmer, M. R.: Atmospheric carbon dioxide concentrations over the past 60 million years, Nature, 406, 695–699,https://doi.org/10.1038/35021000, 2000.

Royer, et al., 2001. Paleobotanical Evidence for Near Present-Day Levels of Atmospheric CO2 During Part of the Tertiary. Science 22 June 2001: 2310-2313. DOI:10.112

Royer, D. L., R. A. Berner, I. P. Montanez, N. J. Tabor and D. J. Beerling. CO2 as a primary driver of Phanerozoic climate.  GSA Today, Vol. 14, No. 3. (2004), pp. 4-10

Tripati, A.K., C.D. Roberts, and R.A. Eagle. 2009.  Coupling of CO2 and Ice Sheet Stability Over – Major Climate Transitions of the Last 20 Million Years.  Science, Vol. 326, pp. 1394 1397, 4 December 2009.  DOI: 10.1126/science.1178296

Zachos, J. C., Pagani, M., Sloan, L. C., Thomas, E. & Billups, K. Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present. Science 292, 686–-693 (2001).

Naturlig temperaturutvikling
Programleder gjorde et stort scenisk nummer av å vise en kurve med flat temperatur under hele siste mellomistid (Holocen) før temperaturen steg kraftig i moderne tid. Holocenkurven (den lange «Hockeykurven») kommer fra en dr. grad (Shaun Marcott). Den er «radbrukket» i faglitteraturen, og Marcott har selv måttet vedkjenne offentlig (se utdrag under) at det ikke er dekning for konklusjonene.

Arbeidet er fremholdt som et typisk eksempel på pseudovitenskap og er omtalt i KN 222. Ingen forsker fra IPCC-leiren syntes å ville fronte dette innslaget. Roger Pielke jr. som har vitnet i den amerikanske Kongressen, har påpekt at dette arbeidet burde granskes for å være over grensen for vitenskapelig misforhold.

Det påfallende er at pressemeldingen av arbeidet fra «National Science Foundation», omtalte først stigende temperatur på 0.6 C, deretter flere tusen år konstant nivå fulgt av en reduksjon på 0.6 C frem til moderne tid. Marcott har senere uttalt (se utdrag over) at det er ingen robuste data for moderne tid til å trekke noen konklusjoner om siste ca 100 år. Men programlederen gjør det likevel helt uhemmet, uten at vi tillates å kommentere og uten å vise vår prioriterte kurve over data fra iskjerner fra Grønland som viser en langt større variasjon (Se figuren til venstre under og sluttplakat).

Enda mer påfallende er det at økt solinnstråling på rundt 40 W/m2 på våre breddegrader under Holocen-maksimumet ikke skal ha noen betydning, mens 1.8 W/m2 (5%) fra beregnet økt CO2 skal ha stor betydning. På den tid var Norge 4-5 C varmere enn nå, Arktis opptil 6 C varmere, i Sahara var det mye vegetasjon og aktivt dyreliv, mens verdens største innsjø het MegaTchad.

Holocen-«Hockeykølla» er en parallell til Mann et al.s «Hockeykølle» for Middelaldervarmen og den Lille istid (KN 228 og KN 55). Den ble også avslørt som pseudovitenskap basert på manipulerte metoder og data.

KR hadde prioritert figur og omtale av forholdene på Grønland som er godt kjent med aksepterte internasjonale data fra iskjerneboringer som viser over 2 C kaldere med markante varmetopper i Bronsealder, Romertid, Middelalder – og nåtid (KN 128 og KN 68). Figuren er stikk i strid med programlederens kurve, og den finnes også i IPCCs rapporter.

Vi hadde også prioritert solens betydning (Naturen styrer klima, artikkel 19) som er tydelig gjennom den nevnte 1000-års syklus, men den ble utelatt. Klodens viktigste, og eneste varmekilde (unntatt jordvarme) var utelatt fra programmet.

Heftet Naturen styrer klima er på 90 sider, med tallrike figurer og vitenskapelige referanser. De ti forfatterne er aktive forskere og heftet er redigert med professor Jan-Erik Solheim som redaktør. Heftet er utgitt av Klimarealistene og koster kr 100.

– Hvor stor er drivhuseffekten?
Underforstått fra CO2 og senere tiårs økning. Et upresist spørsmål fordi teoretisk effekt fra de første 20 ppm er ca 1.7 C, mens 20 ppms økning på dagens nivå gir noen få hundredels grader Celsius.

En av oss svarte null med referanse til arbeider over steinplaneter (KN 220). Dette ble valgt av Teddy, mens de to andre svarene som var «litt», ble utelatt. Det kan godt tenkes at nær null vil vise seg riktigst, men de fleste IPCC-dissidenter mener 0.1-0.7 C ved dobling og noe under halvparten ved dagens CO2-nivå. TeddyTV valgte bevisst det mest «ekstreme» standpunkt uten noen argumentasjon. Det passet regien best.

Våre innspill om skyer med oppvarmingseffekt 3 ganger CO2-estimatet (og manglende forsterkningseffekt fra vanndamp) ble utelatt fra programmet.

– Ekstremvær
var i hovedsak et tema for den andre part, men i programmet ble det presentert som en påstand fra KR uten argumentasjon, for så å bli kritisert fra den andre part uten forankring i IPCCs rapporter. KR påpekte at i IPCCs mellomrapport om ekstremvær (SREX 2012) og femte (2013) (og til dels 2007) hovedrapport var tidligere alarmerende påstander dementert (KN 151). Det er ingen tendens til økende tørke, stormer i Nord-Atlanteren (KN 165), tropiske sykloner (KN 203), tornadoer, eller flom (og Golfstrømmen stopper ikke opp, KN 217). Likeledes ble Middelaldervarmen akseptert, spesielt i Europa. Hockeykurven, som var det fremste «ikon» i 2001-rapporten, ble ikke promotert. (Noe av dette er påpekt i sluttplakaten fra KR).

Heller ikke i Norge er det økt ekstremvær iht. offentlige statistikker (KN 99) eller konsekvenser (KN 208 og 209, KN 148, KN 100).

Det er ikke mer ekstremvær av ulike typer, antall døde, personskader eller kostnader. Det går ned, og kulde dreper langt, langt flere enn varme.

(Addendum, torsdag 4. oktober kl 13.42) Statistikken er ikke basert på varsler slik Benestad hevder, men på observasjoner nedfelt i Meteorologisk Institutts offentlige statistikk slik KR omtalte.

Benestad hevder at han har publisert et arbeide der han har påvist alle de feilene til Klimarealistene og internasjonale forskere. Arbeidet søker sogar å rettferdiggjøre M. Mann et als «Hockeykølle». Her ville kildekritikk fra programleder vært på sin plass. Arbeidet ble refusert i 5 journaler før det endelig ble publisert. Selv om IPCC-tilhengere har nærmest carte blanche i vitenskapelige journaler. åpne fagfellevurderinger ga ikke Benestad støtte i sin såkalte metodiske anførsler. Han er heller ingen ekspert på de metodene han omtalte. Ved å fremheve dette arbeidet viser Folkeopplysningen på hvilket nivå de legger seg.

Beregningsmodellene stemmer ikke med observasjonene. KR benytter fremstillingen i IPCCs 2013-rapport. Figuren som ble vist er således ikke representativ for IPCCs konklusjoner (Jfr. figur til venstre).

Beregningene viser alt for høye verdier i forhold til satellitt- og værballongmålinger.

Igjen avviker programmet fra IPCCs konklusjoner og lar enkeltforskere omtale sine egne syn.

– Kloden er blitt grønnere
fordi økt CO2 stimulerer fotosyntesen, reduserer behovet for vann og bedrer resistens mot saltholdighet og sykdommer. Varme og mer sollys stimulerer også veksten. I drivhus benyttes opp til 1200 ppm som vekststimuli. Selv IPCC mener i sin rapport at matvareproduksjonen frem mot 2050 vil øke markant, men klimaendringene vil kunne redusere økningen fra 60 % til 55 %. De tar ikke hensyn til bidraget fra økt CO2 (KN 173, KN 61, KN 50).

Mot dette bringer TeddyTV inn en kaffehandler som er bekymret for avlinger i India. Hva slags vitenskap er dette? Etter flere gangers påtale innså Teddy TV at dette var under selv det lavmål programmet representerer, og endret det til en sekvens med regnvær i Columbia (?). Det er påfallende at de som skal være «prügelknabe» og «kunnskapsløse» faktisk bidrar til å fjerne de mest uvitenskapelige sekvensene, men uten å få anerkjennelse for det.

Tidligere feilaktige påstander fra Klima og Miljødepartementet om svekket matvareproduksjon er omtalt i KN 16.

– Havnivået
er en viktig variabel. Igjen var dette den andre parts innspill. Likevel blir KR sittende med noen påstander med liten argumentasjonsmulighet. Havnivået har ifølge tidevannsmålere steget jevnt med middelverdi på 1.9 mm/år siden slutten av den Lille istid rundt 1850 (KN 119). CO2 økte ikke nevneverdig før etter 1950, men havnivåvariasjonene følger samme mønster før og etter 1950 og er således del av naturlige variasjoner.

Men en forsker fra Colorado var «sannhetsvitne» til fordel for satellittmålinger. KRs korte argument om at målingene viser null stigning, men at denne fremkommer ved en kalibrering, druknet. Fakta er at dersom man hadde valgt kalibrering mot en av de andre fire målerne i Hong Kong-området ville stigningen vært mindre.

Nils Axel Mørner ble presentert som medlem av KRs vitenskapelige råd. Teddy TV endret ikke dette selv om KR påpekte at han er en internasjonalt anerkjent feltgeolog med over 500 fagfellevurderte publikasjoner, tidligere president for INQUAs (1928) havnivåkommisjon som steller med kystgeologi og havnivåstigning, og leder av Maldivene-prosjektet mm. Inntrykket fremstår som svært negativt. Og det foreligger en rekke andre resultater som viser at havnivået i bl.a. Norge (KN 211, KN107, KN73) reduseres pga. landhevning. Det er tydeligvis uinteressant i et folkeopplysningsprogram.

Og det er solen som varmer opp havet. Energien på opp til 1000 W/m2 går 10-180 m ned i havet. Mens IPCCs beregnede økte drivhuseffekt kan bidra med 1.8 W/m2 som går 20 tusendedels mm (mikron) ned i overflaten. Dette impliserer også at dersom varmere hav er årsak til tropiske sykloner er de ikke menneskeskapte. Likevel fremstilles det som om havets oppvarming er menneskeskapt (KN 216 og KN 217).

– IPCC representerer ikke de beste klimaforskere
og de er ikke ufeilbarlige slik programleder uttalte (KN 156). Det er flere påstander i programmet som heller ikke IPCC står inne for, eller at de har dementert tidligere utsagn. Og de har ikke verdens beste forskere. Evalueringen av IPCC i 2010 viser manglende vitenskapelige prosesser, manglende bruk av usikkerhet og formidling av denne, sammenblanding av roller og sammenblanding av vitenskap og politikk (KN 167).

Det er skrevet en rekke bøker om disse svakhetene (Bl.a. «Den oppblåste tenåring» av Donna Laframboise, som fås kjøpt på våre nettsider).

I siste del av programmet gjøres et stort nummer av at det er 97 % konsensus. Dette er jo rent tøv ettersom arbeidet, som det i særlig grad refereres til, i sammendraget refererer til at av de 12 000 artikler hadde 8 000 ingen utsagn om menneskeskapte bidrag (KN 78). Da blir det maks 33 %. I realiteten var det kun 0.35 % av artiklene som delte IPCCs hovedkonklusjon om at menneskeskapte bidrag utgjorde mer enn 50 % av oppvarmingen etter 1950.

NRK med løgnaktig myte
Programmet formidler her en løgnaktig myte til tross for at KR har påtalt dette, sogar under forberedelsene. KR har videre påpekt at det de siste 2 år er over 1000 vitenskapelige publikasjoner som omhandler og støtter opp om argumentene knyttet til naturlige variasjoner. Det er uten interesse for Teddy TVs og NRKs folkeopplysning.

Vitenskapelige prinsipper fraværende for Teddy/NRK.
Occams barberkniv fremholdes som et viktig vitenskapelig prinsipp og benyttes til å gi inntrykk av at KR har valgt den enkle forklaring. De hopper bukk over det naturvitenskapelige hovedprinsipp: teorien må forklare observasjoner og eksperimenter. Hvis ikke er den gal (KN 125). Det er KRs rettesnor i all vår argumentasjon (KN 118). Det er IPCC-teorien som kan karakteriseres med Occams barberkniv. De legger hovedvekt på stråling i en sterkt forenklet modell, mens IPCC-dissidenter vektlegger både naturlige fenomener og de komplekse prosesser i atmosfæren der energi veksler mellom varme, kulde, ulike strømninger, skyer, inn- og utstråling. Det er så komplisert over hele kloden at det langt fra kan beregnes riktig.

Sjikane av IPCC-dissidenter
Sjikanen går videre til den selvoppnevnte grupperingen Nongovernmental International Panel on Climate Change, NIPCC. De har utarbeidet meget lesverdige rapporter på ca 2500 sider (fra 2013 og 2014) basert på flere tusen fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner med flere tusen forfattere (KN 186). Lederen, Fred Singer, en prisbelønnet fysiker for sin pionerinnsats innen satellittmålinger, sjikaneres på det groveste. En slags stråmannsargumentasjon skal svekke tilliten. Hans dementier, KRs omtaler eller viktige forhold dokumentert på nettet har ingen virkning på Teddy TV. Programleder kommenterer partisk at vi har ikke noe godt svar. Selvfølgelig er vårt svar representativt og godt når det beskrives som en vitenskapelig dugnad fra en rekke kompetente bidragsytere. Noen konklusjoner er referert i KN 34.

Det gjøres også et stort nummer av at Heartland instituttet finansierer trykking og nettsider. Det tas opp at styrepapirer ble lekket og de viser…….osv. Men papirene ble sendt til en person som oppga falsk identitet og som lagde et eget notat, som ble utgitt for å være fra Heartland. Det var en rekke betydelige uoverensstemmelser mellom notatet og de originale styrepapirene. Teddy TV ville ikke forholde seg til disse korreksjoner.

Som en slags prikken over i’en har Teddy TV hentet inn Stefan Lewandowski, som har sammenlignet IPCC-dissidenter med Holocaustfornektere, for å psykologiforklare IPCC-opposisjonen. Det viser lavmålet i programmet, åpenbart velsignet av NRK.

Å vektlegge vitenskapens hovedprinsipp om at teorier må stemme med observasjoner må psykologiforklares, mens å basere seg på en alt for enkel beregningsmodell som ikke stemmer med observasjonene, blir opphøyd til sannhet.

Dette er ren hersketeknikk av det mest primitive slaget.

Barn som aldri har opplevd global oppvarming
Programlederen gjør et stort nummer overfor barna, som ikke hadde opplevd global oppvarming i sin levetid, at vi har brukt opp mulige CO2-utslipp, symbolisert med fyrstikkesker. Vi har bare noen få fyrstikkesker igjen.

Programleder er ikke engang klar over at absorpsjon av stråling med påfølgende oppvarming av atmosfæren er logaritmisk, slik det er nedfelt i Lamberts lov fra 1760 (KN 147). Den langvarige symbolske scenen blir derved direkte feilaktig.

Fyrstikkesker kunne blitt brukt til å vise at bare 4 av 10 000 esker representerer CO2-mengden i atmosfæren. Hvis de 4 CO2-eskene tilsammen inneholdt 100 fyrstikker, ville 4 av disse representere den menneskeskapte utslippsandelen, de andre 96 naturens kretsløp. Reduserer vi våre utslipp med 50% vil det fremdeles være 98 fyrstikker i de 4 eskene.

Det er ikke vist ved observasjoner eller eksperimenter at mer CO2 i atmosfæren fører til høyere temperatur. Kan en slik ubetydelig reduksjon, til en utrolig kostbar pris gjøre det kaldere på jorda?

Sol, skyer og oppvarming på andre planeter utelatt
Teddy TV var ikke interessert i å ta med klippene om solen, og at andre planeter og måner i vårt solsystem også varmes opp. Heller ikke eksponering av skyenes dominerende betydning kom med. Under oppvarmingen 1980-2000 har mindre skyer bidratt med ca 3 ganger så mye økt energi som IPCCs CO2-hypotese.

Konklusjon – folkevilledning
Programmet kaller seg folkeopplysning, men er en bevisst villedning. I hele opplegget er elementær kunnskap og vitenskapelige prinsipper satt til side for å støtte opp under en myte som ikke holder vitenskapelig mål. På toppen kommer et fåtall klimarelevante problemstillinger som har fått samme behandling. Og i dette spillet misbrukes barna på et vis som i andre sammenhenger knyttet til vitenskapelige spørsmål ville vært uakseptabelt og ført til offentlig debatt og oppvask.

Teddy TV og NRK bedriver folkevilledning utenfor faglig og etisk forsvarlige rammer – helt uten vitenskapelig integritet.

 

 

Støtt oss ved å dele:

126 kommentarer

 1. NRK tror visst at de skal kunne overbevise det norske folk at klimarealistene tar feil i alle sine påstander og at forskning og viten rundt andre faktorer som bidrar til global oppvarming kan gjøres i ett program på 40 minutter. Programmet var tendensiøst og laget over lesten at skeptikerne er langt ut på høyresiden og full av konspirasjonsteorier. Det er også tendensiøst at NRK på 40 minutter graver frem de som er mest kritiske til klimarealistene. NRK bør meldes inn for pressens faglige utvalg ved måten de bruker barn på.

  • Hvor kommer det programmet som på en seriøs måte kan vise alle de sterke bevisene for solas dominerende betydning for temperaturen på jorda. Vil gladelig betale abonnement på den kanalen….

   • Solen er for overbevisende. Så det kommer ikke på leeeeeenge. Derfor sløyfet programmet våre innspill om solen og at også andre planeter og måner i vårt solsystem blir oppvarmet. Isen smelter også på en av Mars poler.

 2. Jeg håper noen bringer denne kritikken frem i media. Dette var et sjikanerende og useriøst program, full av faktafeil. Meget skuffende og ødeleggende av NRK. Totalt uvitenskapelig om vitenskap. Folkeopplysningen fikk forresten kritikk i Aftenposten idag, for tidligere programmer for tendensiøs fremstilling, se
  https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/BJKpEg/Folkeopplysningen-vil-knuse-myter_-men-bygger-sjolv-opp-under-dei–Unni-Eikeseth

 3. Jeg så programmet i dag igjennom NRK’s nettsider.
  Jeg tror de fleste oppegående mennesker vil se og forstå at utfallet av dette programmet var bestemt på forhånd. Hvor programlederen sto i dette spørsmålet kom også helt tydelig frem, enten det var hans egen mening eller hvordan han var instruert til at utfallet skulle bli. Det viser helt klart at KR kan se bort i fra NRK i fremtiden.
  De skremmer også barna, er det lov da? Tillitsfulle som de er overfor voksne er de jo mottakelige og tror fullt og fast på det de blir fortalt. Man skal ikke lyve for barna, det er direkte stygt gjort.
  Man behøver ikke være klimaforsker for å forstå at de snakker tull. Vist hadde vi på 60 tallet en del vintre som var snørike og kalde, før 70 tallet kom med milde vintre og mye mindre snø. Siden har det vært litt opp å ned, med både milde og kalde vintre. At dette går litt opp og ned bør de fleste eldre huske. Været er da ikke dramatisk endret på noen måte.
  De som snakker om at havet stiger så mye kan jo ta en titt på Spratly øyene.
  https://www.google.no/search?q=Spratly+island&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiuyuCZjOvdAhXKB8AKHVPACUoQ_AUICigB&biw=1003&bih=552
  Disse burde jo forsvunnet allerede. De ligger i sør Kina havet mellom Filippinene og Vietnam, altså ikke så altfor langt unna de øyene i Stillehave som vi blir fortalt at er i ferd med å oversvømmes på grunn av hav stigning. Ta en titt på bildene, de taler for seg selv.

   • Meget mulig det Jan.
    Når vi ser på NASA sine sider over havstigning så finnes det to kurver.
    https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/
    En «gammel» fra tidevannsmålinger som går fra 1880 og fram til i dag, og en ny fra satelittmålinger som starter i 1993 og går fram til i dag.
    Her er det påfallende at satellittmålingene plutselig viser en stigning på over 3 mm/år, mens tidevannsmålingene viste ca 1,5 mm/år.
    Som en sammenligning kan vi benytte vårt eget kartverk sine målinger, uavbrutte tidevannsmålinger i over hundre år. Ikke noe fancy satellitter her nei.
    Jeg legger ved Stavanger som eksempel, både fordi jeg bor her, og for enkelthets skyld: https://www.kartverket.no/sehavniva/sehavniva-lokasjonside/?cityid=9000018&city=Stavanger#tab5
    Årlig landheving i Stavanger er 1,3 mm, og som vi ser så er den blå streken (gjennomsnittlig årlig vannstand) dønn flat. Gjennomsnittlig vannstand både i 1927 og i 2017 er 69 cm.
    Hadde det vært en akselerasjon i havstigningen så burde det vært synlig her.
    Man kan selvfølgelig velge andre lokasjoner øverst og man vil få samme resultat.
    Husk å legge inn landhevingen som de fleste steder er større enn i Stavanger.

    • Ja Norge stiger, men i Honningsvåg er det en reduksjon, likeledes i Ålesund, Florø-området. Så i Norge er det ingen store problemer. Har kommentert dette annet sted.
     Men en rapport fra Bjerknes senteret i 2012 omtalte betydelige endringer rundt 80 cm i år 2100. Bare tull.

 4. Hvordan kunne de tre deltakerne fra KR i programmet «Folkeopplysningen» gå så til de grader i NRK-fella?
  Nrk’s hensikt med programmet burde være tydelig for enhver.

  • Det er vel bare slik man kan avsløre NRKs agenda? Nå går det an å vise hvor manipulative de er. Organiser dere

 5. Finnes det ikke instanser hvor man kan klage inn slikt? Dette er jo forfalskning og grov manipulasjon av en skattefinansiert statskanal. Helt fra de første minuttene skjønte jeg at dette var subjektiv journalistikk med en egen agenda, nemlig å fremstille skeptikerne som klovner og folk betalt av indiustrien. IKKE ett ord om Climagate 1 og 2, ikke et ord om alt klimajukset som er avslørt. Ikke et ord om alle skremselsvarslene som har vist seg å være feil. Ikke et ord om de manipulerte og skjulte data som er avslørt. Ikke ett ord om jukset med klimapausen. Ikke ett ord om Det Amerikanske senatets granskningsrapport

  «CRU`s e-poster viser blant mye annet hvordan forskere

  1. Forhindret offentliggjøring av data som inneholdt informasjon som ikke støttet teorien om menneskeskapt global oppvarming.
  2. Manipulerte data for å komme frem til forutbestemte konklusjoner.
  3. Samarbeidet om å presse redaktører som publiserte forskning og
  stoff som satte spørsmålstegn ved «menneskeskapt global oppvarming»
  4. Inntok aktivistrolle for å påvirke den politiske prosessen.
  https://www.inhofe.senate.gov/download/?id=ce35055e-8922-417f-b416-800183ab7272&download=1

  Dette er tredje gang jeg ser NRK gjøre slikt. Først med Carl I Hagen i Radio hvor NRK skulle la skepsisen til klimahysteriet få uttale seg. NRK fremstilte seg som nøytral.. Bjørn Samset, tror jeg det var satt å la ord i mellom hver gang Hagen prøvde å formidle fakta slik at ingen egentlig fikk med seg det viktige i det Hagen sa. Dette har jeg også tidligere hørt i en radiosending og tror det er standard. Samset m.fl. går bevisst inn for å sabotere så lytterne ikke får viktige poeng. Slikt ble jo også avslørt i epostlekkasjene hvor de bevisst går inn i kommentarfelt for å manipulere, men også være nøye på hvem som får kommentere på deres egne nettsteder rundt i verden. Neste gang var det Geir Åslid som skulle få uttale seg. Han fikk nevnt sola, men ingenting om hvorfor. NRK snudde seg til «ekspertene» og det ble enveiskjøring, og nå dette.

  • Man kan klage til Kringkastingsrådet, som av erfaring bifaller alle former for propaganda og manipulasjon på klimafeltet, støttet av rådets Stortingsoppnevnte politikere.

  • Klart det er subjektivt,men det kan de tilllate seg hvis de mener å sitte på sannheten,men hvor er Nobelprisen for denne sannheten omsatt i ettergått påstand,.

   • S. Pedersen. Nobelprisen var en fredspris med begrunnelse om at dette ville bidra til å hindre konflekt i det tørre Sahelbeltet innbefattet den Nubiske ørken i Sør-Sudan. Men den er feil begrunnet. Da Nobelprisen ble utdelt var en våtere del av den veletablerte 60-års syklusen i Sahel, allerede i brukbar gjenge, Bl.a. NBMU har studert dette nærmere.
    Og PRIO har ikke funnet noen væpnede konflikter basert på klima.

  • NRK har nok bukten og begge endene her. De vil neppe gå med på en kontrakt der den»skyldige» part får noen slags rettferdig behandling. Så er dilemmaet om en forening som KR skal fortsette å stille opp i slike manipulerende programmer.

   Dette programmet ser ut til å være del av en nærmest desperat kampanje i MSM for å føre folket inn på den smale klima-sti, eller rettere sagt; forføre og fotfølge folket. Men folket har hørt det før. Det er vel mest de forlengst «klimakrisefrelste» som lar seg påvirke, når dramatikken i varslene skrus enda et hakk opp. Dessverre er Norge nærmest et stalinist-regime når det gjelder gammelmedias dekning av klimasaken, og det er liten grunn til å håpe på noen endring av dette så lenge det ikke finnes fnugg av vilje -eller kanskje tillatelse?- til å stille kritiske spørsmål. Media vet at de har sviktet folkeopplysingen, og de ønsker ikke å blottstille seg.

  • Samset gikk på ingen måte inn for å sabotere i Dagsnytt 18. Han var saklig, rolig og svarte godt på det som Hagen spilte ut. Hagen, derimot, benyttet flere muligheter til å vri på sin motdebattants uttalelser. På mange måter var det jo en svært ujevn debatt, all den tid Samset faktisk er fysiker og forsker, mens Hagen i denne sammenhengen er menigmann som kun kan videreformidle akkurat de tingene han har lest.

 6. Jeg reagerte sterkt på at tilsvaret deres ble plassert helt i programmets slutt, og uten at disse påstandene igjen ble undersøkt.

  Hvordan NRK håndterte dette gjorde at jeg måtte google dere, og denne artikkelen var jo interessant!

  Fra å tro at klimaendringene sikkert er menneskeskapte, er jeg faktisk ikke så sikker lengre.. Dette må jeg lese meg mer opp på. Takk for opplysningen!

  (Moderator: Minner om at vi ønsker alle kommentarer publisert også med etternavn)

  • Takk for kommentar. De punktene vi har tatt opp er basert på anerkjente offentlige data og gode kilder. Så gode at tiden arbeider for oss. Dette programmet vil inngå i historien som eksempel på hvordanvitenskapen settes til side og sementering av mytene til tross for at programtittelen indikerer det motsatte. Kjøp vårt hefte også. der står det mye mer.

  • Fredrik H
   Da anbefaler jeg også andre artikler på web’en og klimanytt. De har som mål å ta opp kritiske forhold og således tilbakevise IPCCs teori, konstruert for å overbevise velgere.

 7. -Og dere gikk rett i PK-fella til NRK. Utfallet- og konklusjonen av denne seansen burde dere selvfølgelig ha forutsett. Helt utrolig at dere frivillig ble med på denne selvslakten..

  (Moderator: Minner om at vi ønsker alle kommentarer publisert også med etternavn)

  • Vi forutså mye og hadde greie rammebetingelser for våre innslag, men visste lite om settingen selv om vi ante faren. Men så tok regien og klippefanatismen helt av – rent avtalebrudd, men hvor langt kommer man med det? Jo. til en sluttappell. Vi kunne ha forventet det, og da ville det kommet et liknende program med innledning om at KR ikke ville stille, og noen internasjonale forskere ville kanskje vært klippet inn i stedet. Beholdningen nå er at vi i alle fall har fått frem for noen tvilere at offentlig klimadebtt er uten vitenskapelig troverdighet – muligens.

   • AD «person som oppga falsk identitet og som lagde et eget notat, som ble utgitt for å være fra Heartland». Når NRK som ble gjort oppmerksom på dette (samt at vi må forutsette at det inngår i en prosess for økt støtte i folket og økte bevilgninger) likevel velger å fremsette dette som et autentisk notat, må man kunne si at NRK er medskyldig i dokumentforfalskning og bedrageri?

    • Misbruket av Marcott som grunnlag for påstanden om stabil temperatur i tusener av år, har vel i seg selv et nært slektskap med bedrageri?

     Så kan man i tillegg diskutere hvorvidt enhver fysiker burde vite dette, eller om man ikke kan forvente at en politisk korrekt fysiker (og derigjennom NRK) forholder seg til etablert vitenskap?

     • Haakon sikter vel til et notat som Peter Gleick skal ha forfalsket og offentliggjort som et internt Heartland-notat som forteller om diverse økonomiske disposisjoner. Hvis det er dette notatet Teddy TV og NRK har brukt, kan det muligens gi grunnlag for søksmål. Det beste ville være om Heartland da bringer Teddy TV og eventuelt NRK eller personer tilknyttet disse inn for en amerikansk domstol der erstatningsbeløpene svir litt mer. Dessuten reiser filmfolk gjerne mye til USA, og da kan de anholdes der.

      Jeg skal se litt nærmere på den sekvensen i filmen i helgen.

     • For å bli dømt for bedrageri på bakgrunn av dokumentforfalskning er det nok å vise til at noen/en eller annen har oppnådd en økonomisk gevinst – dvs. ikke nødvendigvis den som har begått handlingen eller nærstående til denne.
      Dersom vi har rimelig sjanse for å vinne fram er det verdt å gå videre på dette sporet.

     • Jeg tror det er det notatet og ikke de originale styrepapirene. Jeg har lest at ikke bare meninger og strategi, men også tall ble endret.
      Fint om du ser nærmere på det.

    • Krav om å få utlevert dokumentet er nå sendt NRK. Ifølge offentleglova skal dokumentet utleveres i løpet av kommende uke.

 8. Takk for god artikkel. Trist at NRK kan få bedrive slik lavmåls manipulasjon av fakta om ting et komplekst tema. Snakker om å kaste alt som heter etikk og profesjonalitet over bord. Er veldig skuffet over at programleder Andreas Wahl har latt seg bruke i denne propagandaen. Det er æreløst og amatørmessig det hele.

 9. Kanskje vi kan forenkle dette litt. Si det på en måte folk flest kan forstå.
  Alle som har bil stående ute på høsten vet at de første morgenene med is på bil vinduet er når natten har manglet skyer på himmelen. Har det vært overskyet er bilen bare våt.
  Altså er det vanndamp som holder på varmen.
  Hvordan NRK skal motbevise det kunne vært morsomt å høre.

 10. Venstresiden har gitt opp proletariatets diktatur og investert minst de siste 40 år på blandt annet å overta og politisere Naturen i forsøket på å etable «Naturens diktatur» Its now to big to fail? Jeg mener at NRK har begått en stor tabbe med dette politiserte makkverket. De har skutt seg selv i foten denne gangen i forsøket på å være ministeriet for sannhet(1984).

  • Jenssen. Ja, vi har mange slike linker. Poenget er at havnivået siden 1850 har hatt sine ca 60-års sykluser med noe økning og så vesentlig reduksjon (Jevrejeva, UK). Stigning fulgte noe forsinket oppvarmingsperioden 1860-80, 1920-40 og 1980-2000, med mellomliggende lavere verdier. Middelverdi 1.9 mm/år i den siste undersøkelsen fra 2014. Senere tids aksellerasjon har vært en del av denne naturlige syklus. Ellers påvirkes jo havnivået regionalt og kontinentalt av naturlige sykluser mhp lufttrykk (bl.a.NAO) og El Niño (+/- cat 16 cm med opp til 60 cm mot New Guinea og omliggende øyer.
   Nå har altså ikke isen i Antarktis minket, og på Grønland har den lagt på seg i 2017, så her mener jeg det er en av de mange tendensiøse varsler.
   Og så er det solen som varmer opp havet, ikke IPCCs CO2-effekt.

 11. Så får vi se om faktisk.no griper fatt i denne smørje av uvitenskapelighet. Først utnevner de IPCC til ‘de beste’. Deretter er det ikke akseptert for KR å sitere IPCC, men skal vris på av forskeres personlige meninger.

 12. Programmet var akkurat så tendensiøst som man kunne forvente. Fysikeren Wahl hadde tidligere en programserie der han demonstrerte fysiske lover på en morsom måte med å bruke seg selv som testperson. En måte god måte å få folk interessert i naturvitenskap. Nå har han brukt denne populariteten til å komme med et program om fysiske temaer det ikke er konsensus om. Han opptrer som en dommer over hvilke side som har rett, og hvem som tar feil. Dette gjør han på en uvitenskapelig og uetterrettelig måte. Han er gått fra å være en programleder med en naturvitenskaplig plattform til å bli en med en klimapolitisk plattform. Trist at han har solgt sin integritet for en jobb i NRK.

  Programmet var så vinklet i sin oppbygging at de fleste forsto hva konklusjonen ville bli etter få sekunder. Tre menn på rekke, sittende på noen campinstoler i noe som lignet på et lager skulle gi inntrykk av å være noen raringer, noe Wahls kroppsspråk understreket. Senere ble en professor intervjuet utenfor et universitet med en nikkende og positiv Wahl som intervjuer. En proffesor som tilla klimarealister uvitenskaplige begrunnelser. Argumentene hans kunne snus mot motparten med akkurat samme logikk. Man skal ikke undervurdere hvor mye kraft det ligger i hvordan man fremstiller folk uten å direkte ta stilling til hva de sier. Latterliggjøring og stråmannsargumentasjon er velkjente teknikker dette programmet brukte ivrig.

  Wahl viste en lang graf over temperaturendringer over tid der han i en bisetning sa at tidligere raske endringer var midlet ut. Dette ga en jevnt stigende og fallende kurve helt til vår tid uten noen større variasjoner. Da kom plutselig en rask endring. Hadde han brukt samme midling på siste del av grafen? Det sa han ikke noe om. Hvis han ikke har det, er kurven rent bedrag.

  KR må lage et klagebrev til NRK hvor man forlanger svar på vinkling og Wahls subjektive holding som programleder. Folk som ikke er spesielt opptatt av tema vil svelge dette programmet rått. Det kan vi ikke tillate.

 13. De tre herrer opptrådte helt greit og bør kunne forvente mer saklighet. Vi må være klar over at programmet er UNDERHOLDNING (sjekk klesvalget til Wahl i starten). Sjekk også blikket og fliret. Det var det jeg reagerte mest på. Og til sist propagandaen overfor unger som er alt for små til å forstå rekkevidden av budskapet. Denne er på nivå med Goebbels og bør innklages.
  Jeg er ikke enig i alt KR står for, men det er jo helt greit så lenge alle er saklige i en debatt. Wahl burde hatt integritet nok som fysiker til å vise mer skepsis overfor Samset og Benestad, også. Argumentasjonen i programmet var på nivå med Al Gore sin. Selv Illustrert Vitenskap er bedre enn dette.
  Til sist er det jo ikke slik at Samset/Benestad og KR er uenige om det meste. Det så bare slik ut…

 14. En sjokkerende opplevelse. Ikke minst med indoktrinering, skremsels- og løgn-propaganda som blir påført små barn. Minner om Stalintiden m.m.. Det burde vel også vært nevnt den pressesensur og brudd på pressefrihet som har funnet sted i den siste mannsalder. Se bl.a.:

 15. Kan dere kommentere programmets forsøk på å tilbakevise at klimamodellene har feilet?

  • Hva med å lese teksten ovenfor det kommentarfeltet du nettopp har benyttet. Merk deg at avsnittet om ekstremvær fikk et tillegg i dag kl 13.42 med en figur som illustrerer forskjellen mellom modeller og observasjoner fra satelitter og værballonger

   Så kan du deretter stille spørsmål, hvis noe fortsatt er uklart.

   • Hva med å lese innleeget til Christiansen, Aaslid? Og forstå det, for så å svare?

  • Søndmør og Christiansen. Vi har lagt inn en tilleggsnutt om modellene i artikkelen. Figuren er hentet fra IPCCs rapport og supplert med satellitt- og værballongmålinger. Du ser det store avviket som viser at modellene beregner alt for høy CO2-sensitivitet, De beregner heller ikke den tilnærmede temperaturutflatingen siste 20 år. Fordi de er programert med CO2 som drivkraft og ingen alternativer (det sier de også selv). De mest justerte bakkemålingene har noe mindre forskjell. Men hvorfor benytte bakkemålinger når IPCC selv beregner at drivhuseffekten skal skje oppe i atmosføren rundt 10 km, og med en ‘hot spot’ over tropene (den observeres heller ikke).
   Forklaringen er enkel. CO2 skal ved dobling bare gi ca 1 C og vi er ca 40% av det. Men de beregner en forsterkningseffekt fra vanndamp som skal gi 3.-5 ganger verdien. Alt for høyt det også. Men det måles mindre vanndamp i de lag IPCC beregner økt drivhuseffekt. Så da så. Hvorfor beregner de feil? Jo, det er komplisert nok som det er. Da er det greit å legge inn konstant relativ fuktighet som premiss – altså ved høyere temperatur er luftens evne til å ta opp mer vann øket, så den tar opp en fast andel av teoretisk nivå.
   Men det faktiske vanndampnivået (spesifikk fuktighet) er redusert, med mer utstråling som resultat.

    • Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt, men jeg kan stille deg ett. Siden du stort sett er skeptisk til det som skrives her, noe du har rett til, kan du si om du synes programmet på NRK var balansert og ga KR en rettferdig behandling? Videre synes du Wahls argumentasjon og konklusjoner var objektive og godt vitenskapelig begrunnet?
     Håper du tar deg tid til å svare.

    • Vi har presentert figuren i vårt hefte «naturen styrer klima», artikkel 3. s 10. Det finnes masse publiserte data om CO2-utviklingen, likeledes over temperatur. Kurven er satt sammen av ulike dataserier. Du finner referanser i artikkelen, og du kan se mange av figurene ved å søke etter kurver på Google. Det finnes mange varianter av disse kurver. Alle har samme hovedpoeng – at det er manglende samsvar mellom CO2 og temperatur. Men de har ulik oppløsning/detaljer. Vi har valgt den mest detaljerte. Leste for 7-8 år siden en artikkel i Nature der man ved matematiske metoder analyserte disse dataserier. Konklusjonen var manglende korrelasjon. Har ikke referansen, men er du på leting ville det være fint om du meddelte den på vår nettside. Mhp. temperaturen har kloden variert siste 600 mill år innen ca 10 C eller +/-5C om en middelverdi. 5C er øvre grense for IPCCs CO2 ved dobling. For 550 mill år siden var det 15-20 ganger mer CO2 enn nå og da sank temperaturen. Så man burde jo sett CO2-effekt tydelig. I moderne tid, etter 1950 da CO2-utslipp begynte å stige markant, sank jo også temperaturen og man snakket om muligheter for ny istid.

  • Aaslid har gitt et hovedsvar. Det er hentet fra IPCCs siste rapport 2013. Manglende overensstemmelse medførte en hovedbetraktning om at dette kunne skyldes vulkaner, sol eller varme gått ned i dyphavet.Altså en rell forskjell de måtte forholde seg til. Den første er feilaktig fordi atmosfæren er renere enn på flere tiår. Den andre ønsker de ikke å snakke om, så de har prioritert dyphavet – med noen få hundredels grader. Carl Wunsch publiserte i år at det var ingen dyphavsoppvarming, men det er jo først og fremst et område med lite data slik at man kan slenge ut påstander.
   Det er ikke vanskelig å finne en enkeltfigur som viser overensstemmelse. Det er jo vel 120 modeller som kan tunes på ulik måte, man kan velge de høyeste temperaturserier og velge egnet skala for å gi det samlede ønskede inntrykk.

 16. Jeg ble kvalm av dette programmet. Det minnet for mye om okkupasjonen og om at «Tyskland seirer på alle fronter.» Snart fyller jeg 87, men hadde håpet å oppleve den dagen da folk ville innse hvilket bedrag de har vært utsatt for, og begynne å bruke milliardene på det som kunne bety noe for verdens elendige. Etter 40 år i forskning har jeg sett mange feilsteg og korreksjoner, og har fortsatt et håp.

  • Dette er typisk for NRK, TV2 og mange andre mediaprodusenter. De har en skjult agenda, en agenda de får betalt for fra sine oppdragsgivere med et eneste budskap: SETT DISSE I BÅSEN!

   Dessverre er terskelen til folk lav, både i forhold til å la seg manipulere og ikke minst bli manipulert. Du er faktisk inne på et viktig poeng: «Tyskland seirer på alle fronter». Man lar seg blindt lede av de blinde!

   Klipp & Lim taktikken er benyttet, og de som blir intervjuet blir stilt spørsmål, er det svar som i dette tilfellet ville satt produksjonen i bås så ville de høyst sannsynlig heller ikke vist det eller fått betalt av sine oppdragsgivere. Synd at folk lar seg manipulere. Hadde folk hatt den minste interesse i å sette seg inn i saker så ville også sannsynligheten for å bli manipulert lenger ikke være tilstede.

  • Helt enig med deg, selv om jeg bare så vidt opplevde krigen. Det verste med programmet var det å skremme barna med ikke beviste påstander, dette skulle vært straffbart. Barna skulle gå inn for å fjerne all CO2 i atmosfæren, de burde heller fått informasjon om at ca. 80 % av alle veksters tørrstoff kommer fra luftens CO2, uten CO2 dør vi.

 17. PSYKOLOGI-FORKLARINGEN VENDT TILBAKE PÅ DE SOM TROR AT MENNESKESKAPTE KLIMAENDRINGER ER EN REALITET OG ET PROBLEM

  Fra ca 29 minutter ut i programmet til 32.45
  ########################################
  >>>Denne mannen har forsket på vitenskapsfornekting
  Stephan Lewandowsky, Professor i kognitiv vitenskap
  Han har særlig forsket på amerikanske forhold og mener at industrifinansierte kampanjer for å så tvil om klimaendringer har vært vellykkede. Svært vellykkede ja. Det har vært en mesterlig politisk kampanje. Nyere bevis viser at mange av argumentene til fossilt-drivstoff sponsede tenketanker i USA er blitt godtatt av mediene og også av amerikanske presidenter. Skepsisen til menneskeskapte klimaendringer har hatt best grobunn på høyresiden i politikken og Lewandowsky mener at det er en god grunn til det:
  Det som hovedsaklig avgjør om folk godtar bevisene på klimaendringene er verdensanskuelsen deres, særlig synet på det frie markedet. Det gir faktisk mening for skal vi løse klimakrisen må vi gripe inn i måten vi driver forretninger på. Om det så er gjennom reguleringer, beskatning, karbonprising. Vi må gjøre noe med det. For enkelte er det så opprørende at de går langt for å unngå det. Problemet er at det ikke finnes noe vitenskaplig alternativ ( han om det…) til det faktum at drivhusgassene endrer klimaet. Forkaster man bevismaterialet må man snart motsi seg selv. Det blir stadig vanskeligere for forskere som er klimafornektere. Hvorfor forandrer de ikke bare mening. Noen gjør selvsagt det. Svært få oppvakte mennesker går i fornektelsesfella. Men det finnes også oppvakte personer som fornekter evolusjonen, på grunn av religiøsitet. Troen styrer tankemønsteret. Man har i utgangspunktet en ideologi eller en sterk overbevisning om noe, så får man alt til å passe til den overbevisningen.
  Er de konspirasjonsteoretikre? Interessant spørsmål, ikke nødvendigvis i vanlig forstand. Men det er vanskelig å si «Jeg er ingeniør, men jeg vet bedre enn 20000 geofysikre». Det er lettere å si «Jeg er ingeniør og de 20000 geofysikrene lurer oss for å kunne heve skattene. De vil skape en en verdensregjering. De er ute etter mer pengestøtte» Da er man straks over i konspirasjonsteorien.<<<
  ############################################################################

  Men svært mye av dette kan man snu på hodet og vende mot de som fronter at menneskeskapte klimaendringer er en realitet og et problem.
  Her er min omskrivning med det motsatte perspektivet:
  ######
  <<<Han har særlig forsket på europeiske forhold og mener at venstre-NGOer og skandinaviske staters kampanjer for å innprente ett tankegods om menneskeskapte klimaendringer har vært vellykkede. Svært vellykkede ja. Det har vært en mesterlig politisk kampanje. Nyere bevis viser at mange av argumentene til ytre venstreorganisasjoners tankesett i Europa er blitt godtatt av mediene og også av Europeiske politikre og FN.Troen på menneskeskapte klimaendringer har hatt best grobunn på venstresiden i politikken og Lewandowsky mener at det er en god grunn til det:
  Det som hovedsaklig avgjør om folk godtar bevisene på klimaendringene er verdensanskuelsen deres, særlig synet på det frie markedet/kapitalismen ,global rettferdighet og en humanistisk tankegods knyttet til at alle skal få så mange barn de selv vil uten at vi i Vesten skal problematisere rundt dette og de problemene en del på høyresiden mener at dette skaper mtp overbefolkning, sult, naturødeleggelser og store økologiske ødeleggelser.
  Det gir faktisk mening for skal vi løse den globale befolkningseksplosjonen må vi gripe inn i måten vi tenker på mtp at det er et gode/rett at alle skal få så mange barn de vil . Om det så er gjennom reguleringer, beskatning, steriligseringskampanjer etc. Vi må gjøre noe med det. For enkelte er det så opprørende at de går langt for å unngå det. Problemet er at det ikke finnes noe vitenskaplig alternativ til det faktum at befolkningseksplosjonen er et nært forestående gigantproblem. Forkaster man bevismaterialet må man snart motsi seg selv. Det blir stadig vanskeligere for forskere som ikke tror på at befolkningseksplosjonen er et kjempeproblem som nå også utfordrer klodens bærekraft. Hvorfor forandrer de ikke bare mening. Noen gjør selvsagt det. Svært få oppvakte mennesker går i fornektelsesfella. Men det finnes også oppvakte personer som fornekter evolusjonen, på grunn av religiøsitet. Troen styrer tankemønsteret. Man har i utgangspunktet en ideologi eller en sterk overbevisning om noe, så får man alt til å passe til den overbevisningen. Med tanke på venstresiden forhindrer deres humanistiske tilnærming og grunnsyn å røre alt som har med utfordringene knyttet til befolkningseksplosjonen. (Religiøse politikre har samme problemet). Da er det mye lettere for disse venstrehumanistene å legge skylden på den stygge kapitalismen og Vestens/USAs overforbruk.
  Er de konspirasjonsteoretikre? Interessant spørsmål, ikke nødvendigvis i vanlig forstand. Men det er vanskelig å si "Jeg er sosiolog, men jeg vet bedre enn 20000 biologer". Det er lettere å si "Jeg er sosiolog og de 20000 biologene lurer oss for å kunne fortsette å leve ekstravagant og utbytte resten av verden. De vil skape en en verdensomspennende kapitalistisk system der de og deres venner bare blir rikere og rikere. Da er man straks over i konspirasjonsteorien.<<<

  PS!
  Som en god illustrasjon på venstrevriddheten knyttet til miljøaktivismen det er snakk om. 19 August 2018 sto denne på trykk:
  "FN-rapport: Markedet tar livet av planeten vår – på tide med et nytt økonomisk system"
  https://www.dn.no/utenriks/okonomisk-vekst/klima-og-miljo/fn-rapport-markedet-tar-livet-av-planeten-var-pa-tide-med-et-nytt-okonomisk-system/2-1-423574
  Plan-økonomi ser ut til å være det endelige målet…………

  (Moderator: Minner om at vi ønsker alle kommentarer publisert også med etternavn)

 18. Et spørsmål til klimarealistene: Kan dere sende det dere har skrevet ovenfor til Folkeopplysningen slik at de kan få legge fakta mot fakta? Eg blir så forvillet av alle tall og data, men liker at det er en aktiv debatt på temaet. Så kan vi kanskje en dag komme til en enighet.

  • Øverli: Kanskje du kan spørre Lewandowski om det. Han vet tilsynelaytende det meste om folks tenkesett.
   Tror du må legge inn ulike tolkninger i et perspektiv. 1) For å støtte opp om den vitenskapelige metode med at teorien må forklare observasjoner, hvis ikke er den gal…. så vinner de ingenting. De diskrediterer vitenskapen, tilliten til den og dens betydning for folkeopplysning og demokrati.
   2) Hvis de er enige i de politiske løsninger som menneskeskapte klimaendringer befordrer så har de alt å tjene på det. For IPCC-teorien tåler ikke vitenskapelig konfrontasjon. Den er en konstruksjon som ikke holder mål ut i fra selv beskjeden detaljkunnskap om naturen og dens lover.
   3) Hvis NRK skal øke sine bevilgninger øker sjansen med å spille på lag.med myndighetene, såvel politikere som byråkratiet. (Bare se på Forskningsrådets totale respekt for vitenskapelige hovedprinsipper i klimaspørsmål)

   • Her skal det selvfølgelig stå Forskningsrådets totalt manglende respekt for vitenskapelige hovedprinsipper i klimaspørsmål.

  • Dette er en del av Gramchi’s lange marsj innad og å forandre systemet innenifra. De søker posisjoner og makt. Det som støtter dette er logisk og det som ikke støtter dette er ulogisk. Jeg tror jeg kan telle på en hånd antallet journalister i NRK jeg tror ikke er med på denne «saken». Her dreier det seg om forsøket på å etablere «NATUREN’s» diktatur og å dominere kapitalismen og menneskeheten, Ref Adorno og Horkheimer.

 19. Hei- om jeg ikke er en skeptiker så er jeg vel en tviler – og er jeg ikke en tviler så er jeg vel en?? Har lest de fleste innlegg her, men jeg savner en viktig opplysning om temaet «KLIMAMODELLER»! Har fått opplyst at disse ikke kan etterprøves før enn om ca 60 til 80 år. Vil dere i KR tydeliggjøre dette mere for oss «fotfolk»? Har lest en god del historikk om klima og vær de siste 20 åra. Har jobbet sammen med det vi mener med seriøse forskere. Da debatten var på det heteste, sånn mellom 2003- 2007 kontaktet jeg en av de forskerne jeg jobbet i sammen med i 1992 – om hvorfor ikke de SERIØSE forskere kunne uttale seg og ikke bare sånne «forstår seg påere»? Da ble det litt stille i den andre enden av tråden, (før nåtidens mobil) så svarte han forsiktig: «media får ikke de svar de helst ønsket»!
  Videre kunne han fortelle meg bl.a om temp.økning, stor bekymring om befolkningsveksten på kloden øker kraftig. Ikke vanskelig å forstå når en tenker på hva det vil innebære. Hvem tør å ta opp det temaet om å begrense befolkningen av kloden??

  • Jeg er enig i at vi har klimaendringer. Det har vi stort sett alltid hatt.det jeg er skeptisk til er den politisk bestemte FNs klimakonvensjon, UNFCCC, påstander om katastrofale menneskeskapte klimaendringer. Klimamodellene er basert på UNFCCC og siden alle er stort sett enige i at en dobling av CO2, uten hensyn til tilbakeføringsmekanismer, bare gir en økning på 1 grad C, så har man bare forutsatt, uten vitenskapelig belegg, at denne oppvarmingen gir økt fuktighet og en positiv tilbakeføringsmekanisme på enda ca 3 grader C. De som har forsket på dette mener at tilbakeføringmekanismen er negativ, mere skyer, så de mener at oppvarmingen blir mindre en 1 grad C.

  • Søndmør og Christiansen (nedenfor). Vi har lagt inn en tilleggsnutt om modellene i artikkelen. Figuren er hentet fra IPCCs rapport og supplert med satellitt- og værballongmålinger. Du ser det store avviket som viser at modellene beregner alt for høy CO2-sensitivitet, De beregner heller ikke den tilnærmede temperaturutflatingen siste 20 år. Fordi de er programert med CO2 som drivkraft og ingen alternativer (det sier de også selv). De mest justerte bakkemålingene har noe mindre forskjell. Men hvorfor benytte bakkemålinger når IPCC selv beregner at drivhuseffekten skal skje oppe i atmosføren rundt 10 km, og med en ‘hot spot’ over tropene (den observeres heller ikke).
   Forklaringen er enkel. CO2 skal ved dobling bare gi ca 1 C og vi er ca 40% av det. Men de beregner en forsterkningseffekt fra vanndamp som skal gi 3.-5 ganger verdien. Alt for høyt det også. Men det måles mindre vanndamp i de lag IPCC beregner økt drivhuseffekt. Så da så. Hvorfor beregner de feil? Jo, det er komplisert nok som det er. Da er det greit å legge inn konstant relativ fuktighet som premiss – altså ved høyere temperatur er luftens evne til å ta opp mer vann øket, så den tar opp en fast andel av teoretisk nivå.
   Men det faktiske vanndampnivået (spesifikk fuktighet) er redusert, med mer utstråling som resultat.

 20. Jeg ventet forgjeves på at KR representantene skulle trekke trump kortet:

  Grafen ovenfor som viser teoretisk predikerte og faktisk målte temperaturer.

  Var grafen redigert bort i programmet?

  Forøvrig, er det «enighet» om prediksjon og temperaturmålinger, så blir
  påstanden at predikerte temperaturer er riktige og de målte feil som å si
  at når kart og terreng ikke stemmer overens så er terrenget feil.

 21. Programmet bør tas godt vare på for fremtiden. For senere historie kan programmet godt fremstå som et bevis for hvor ille og langt bortenfor vitenskapen NRK var villig til å sende «fake news» til folket for ytterligere å bløffe og skremme. For nuet bør det så absolutt ikke forbigås i stillhet. Det bør helst bli et rabalder som røsker opp i hva i all verden er det vi mennesker holder på med?
  En føler seg hensatt til sen middelalder, da kirken bestemte hva som var sant og ikke. Hvor Nicolaus Copernicus ikke torde utgi sine verker før helt ved slutten av livet, og hvor Gallileo Gallilei fikk husarrest og forbud mot å tale, fordi de mente at jordkloden ikke var flat.
  NRK har selvsagt en hensikt med programmet, og det kan ikke være annet enn å opplyse folket om at klimakrisa er reell, og at den som ikke tror det, har tanker og meninger som er temmelig absurde.
  Fra tidsmerket 10,13 minutter og til 11,35 presenterer programlederen en graf som angivelig viser den globale temperatur over en tidsperiode fra 20.000 år bakover og frem til vår tid. Grafen presenteres som vedtatte, aksepterte sannheter, uten angivelse av noen kilde eller metode for fremskaffelse av tallverdier.
  Med dette har NRK ikke bare anerkjent Mikael Mann’s hockey-stick-graf. De har utvidet den til å gjelde alle Holocens ca. 10.000 år og enda lengre tilbake til da isen lå tykk over «også Norge».
  Det ville være sørgelig om dette, og alle de andre udokumenterte påstander som programmet serverer, stille og uimotsagt skulle gli inn i folks bevissthet som virkelighet.
  Kanskje dette vil slå tilbake som en boomerang?

  • Man har vist at jorden har vært rund siden antikken i Hellas. At man trodde at jorden var flat i middelalderen er en myte, og helt feil.

   • Så historien om kirkens motstand og fordømmelse av «det heliosentriske verdensbilde» som blant andre Gallilei måtte straffes for er helt feil?

   • Person.Deg om myten. Ikke sikkert Gallileo i husarrest følte det slik du antyder. Det var fra 1600-tallet at naturvitenskapens hovedorinsipp ble fulgt: At teorien måtte forklare observasjonene, hvis ikke var den gal. Det var således ny kunnskap som preget utviklingen – ikke myndighetene, kirken som del av den og den såkalte eliten.

 22. Vi lever åpenbart i en absurd verden, og det gjelder åpenbart ikke lenger det jeg i sin tid lærte på NTH om forskjellen på avhengige og uavhengige variable. Noen variable kan se ut som de er avhengige, men i virkeligheten er deres oppførsel bestemt av en tredje faktor. At fødselsraten i Danmark gikk ned samtidig som storkebesøkene avtok er en realitet. Sånn er det med sammenhengen mellom CO2 og klima også. Inntil det motsatte er bevist.

  • Sammenhengen mellom CO_2 og klimaet har vært kjent siden midten av 1800-tallet. Mekanismen bak kan forklares gjennom quantum electrodynamics (QED), som er en av de mest testede teoriene innen fysikk.

   • Det er ukjent for meg at det ble foretatt nøyaktige målinger av CO2 i atmosfæren på midten av 1800-tallet, og jeg har heller ikke kjennskap til litteratur fra den tiden som relaterte CO2 til klima.
    At to fenomener opptrer likt betyr ikke at de er avhengige av hverandre. Jeg vil tro at den enorme befolkningseksplosjonen vi har hatt siden jeg ble født ( 1931) har påvirket både klima og CO2 samtidig, direkte og indirekte.

   • Til Person. Og hvorfor var det først etter IPCCs etablering i 1988 og senere først i 2001-rapporten at det du hevder ble såkalt akseptert? 150 år etter?
    Det er forskjell på molekylers absorpsjon og emisjon av stråling og klima. Klima er basert på vekselvirkning mellom alle de kompliserte fenomener på kloden. Herunder skyer som kan forklare oppvarmingen 1980–2000.

    • Jeg har aldri påstått at CO_2 alene påvirker klimaet, men å påstå at det ikke har noen effekt på klimaet er helt feil.

     • Person,

      Tatt i betraktning at Klimapanelet i hovedrapporten fra 1990 fastslår at det ikke eksisterer observasjoner som fastslår at CO2 har ført til entydig målbar temperaturøkning, så tar ikke Ellestad feil. Man mente dengang at hvis man fikk en fortsatt temperaturstigning i de neste 50 til 100 årene, så ville man kunne se en slik effekt.

      Status er fortsatt som i 1990, med den forskjell at enkelte mener man kan se temperatureffekten av mer CO2 i klimamodellene. men modeller kan ikke erstatte empirien.

      Det man kan man diskutere er hvorvidt CO2 kan ha en målbar effekt på klimaet, den såkalte klimafølsomhet, mer eller mindre forutsatt IPCC-leirens premisser. Altså den beregnede effekten på temperaturen fra økt CO2, en effekt som er svært vanskelig å skille fra alt det andre som også bidrar til å øke temperaturen, eller til å minke den, slik man observerte i «The Grand Hiatus»-perioden fra ca 1940-76.

      Klimarealistene har analysert den foreliggende forskning, og kommet til at den sannsynlige klimafølsomheten er 0,4 grader Celsius, med en usikkerhet opp eller ned på 0,3 C. Altså en effekt som er liten i forhold til alt det andre, som kan overstyres av alt det andre, og som til nå har vist seg å være et tall så lite forskjellig fra null at menneskeheten ikke har noen bekreftende observasjoner på at CO2 er en skyldige.

      Også den kjølende effekten av CO2 i staratosfæren har vist seg å være for liten til å ha noen entydig observert virkning på global temperatur.

      Til nå er det altså observert at CO2 ikke har hatt noen målbar effekt på klimaet.

     • Dessverre står ikke klimarealistene på min kildeliste, så hva dere har kommer frem til er jeg helt likegyldig til. Dersom dere publiserer noe i et tidsskrift med IP over 3 så får du sende meg en faks, så skal jeg vurdere det.

     • Hva som står på din kildeliste er i klimadebatten irrelevant, det essensielle er observasjonene i naturen.

      Denne fagfellevurderte rapporten fra Elsevier dekker observasjoner, nærmere bestemt hva som er årsak og hva som er virkning når det gjelder variasjoner i temperatur og atmosfærisk CO2.

      Forfattet av tre medlemmer av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd, og i følge utgiveren, den mest nedlastede klimaforskningsrapporten i to år.
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113000908

     • Person. Vi benytter vanlige publikasjoner og referanser som omhandler naturlige variasjoner og feil/svakheter i IPCC-støttede arbeider, etterhvert også en god del IPCC-konklusjoner/rapporter siden de har kommet med så mange dementier der de er blitt enige med oss. Så enkelt er det. Og da er det hvor mye CO2 bidrar med som teller Vel 1C ved dobling sier IPCC. Og det sier vi også er en mulig teoretisk verdi. Men IPCCs forsterkning fra vanndamp på 3-5 ganger er feil. For det observeres mindre vanndamp der IPCC beregner den skal ha effekt. Det gir en negativ forsterkning. Da er vi nede på et lavt nivå..

  • Postmodernismen mener at ingenting er sant. En selvmotsigelse i seg selv. Med kontroll og politisering så kan alt bli sant?
   Det er lettere å lure et folk en å få de til å forstå at de har blitt lurt.

   Når det gjelder BBC og NRK så er vel de fleste klar over at mange av journalistene der er politiserte og lite troverdige.
   Det eneste jeg ser på er Dagsnytt 18 og nyhetsmorgen. Når de lager ekkokammer så slår jeg av.

 23. Jeg hadde politianmeldt NRK for svindel, løgn og sjikane. Her har åpenbart noen sin egen agenda og dety er ikke bare dette programmet. Også det om kjernekraft var ren propaganda FOR kjernekraft og de som var med fra miljøbevegelsen hevder det samme. Teddy TV har klippet vekk det sakelige og fremstiller dem som duster. En politianmeldelse vil gi dette riktig publisitet om ikke annet, og tenk å få fremlagt klimaresultater i retten. Husk bare å få med climagate og dette her. Vis hvem som er uredelig og stjeler flere hundre tusen milliarder fra skattebetalere og selskap over hele verden. Dette er tidenes svindel og handler egentig lite om klima.

  Folkeopplysningen vil knuse myter, men bygger sjølv opp under dei
  https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/BJKpEg/Folkeopplysningen-vil-knuse-myter_-men-bygger-sjolv-opp-under-dei–Unni-Eikeseth

  «Folkeopplysningen» fortsetter å feilinformere om Tsjernobyl.
  https://www.dagbladet.no/kultur/feil-fra-folkeopplysningen-om-tsjernobyl/70270993

  I programmet om klima legger de også opp til dette med konspirasjonsteorier og nevner dette med «en verdensregjering» noe både Club of Rome bruker Climaendringene til for alt det er verdt, og nå har vi også fått «Oslo Academy of Global Governance» … https://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/globalgov/about/

  Erna Solberg bruker til og med bekrepet «Den Høyre Globaliseringssiden». Dette er velkjent, men skal ikke snakkes om…

 24. Greit at Klimarealistenes stilte opp i Folkeopplysningen. Kanskje en nyttig erfaring.
  Programmet avslørte nok for mange seere NRK som en svært urederlig propagandaspreder.

 25. Hei Klimarealistene,
  jeg har et spørsmål vedrørende artikkelen ovenfor. Den lange hockeykurven tilskrives en Shaun Marcott, og et sitat fra ham brukes som belegg for at han måtte innrømme alvorlig feil, og at dette er «pseudovitenskap». Men siteringen av Marcott i artikkelen deres begynner med tre prikker og slutter med tre prikker. Dette er altså ikke en hel setning, men del av en setning der første og siste del er kuttet vekk.

  Hvorfor siterte dere ikke hele setningen?

  Jeg fant hele setningen og sammenhengen fra Marcott fra 2013. Den, og foregående setning, lyder: «However, in the paper we make the point that this particular feature is of shorter duration than the inherent smoothing in our statistical averaging procedure, and that it is based on only a few available paleo-reconstructions of the type we used. Thus, the 20th century portion of our paleotemperature stack is not statistically robust, cannot be considered representative of global temperature changes, and therefore is not the basis of any of our conclusions.» (Q&A med Marcot et al, 2013, http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/03/response-by-marcott-et-al/)

  Dette gir et annet bilde enn deres fremstilling av saken i artikkelen over. Jeg imøteser deres kommentar.

  • Til Erik Jarlsby,

   Setningen vi har sitert, med prikker ble brukt av klimaforskeren Roger Pielke jr på egen blogg, noe vi lenket til så alle kunne studere bakgrunnen og Pielkes bekymring over hvordan budskapet ble solgt i mediene. Jeg gjentar lenken:
   http://rogerpielkejr.blogspot.com/2013/03/fixing-marcott-mess-in-climate-science.html#c

   Og legger til Pielkes argumentasjon på sitatet som er lik vår (merk at Pielke igjen viser til orginaltekst på Real Climate, samme sted du fant teksten):

   «In case you missed it, I repeat:
   . . . the 20th century portion of our paleotemperature stack is not statistically robust, cannot be considered representative of global temperature changes . . .
   What that means is that this paper actually has nothing to do with a «hockey stick» as it does not have the ability to reproduce 20th century temperatures in a manner that is «statistically robust.» The new «hockey stick» is no such thing as Marcott et al. has no blade. (To be absolutely clear, I am not making a point about temperatures of the 20th century, but what can be concluded from the paper about temperatures of the 20th century.)»

   Forskningen til Marcott tillater derfor ikke at man trekker noen konklusjoner om temperatur etter år 1900, slik Wahl gjør i Folkeopplysningen.
   Wahl konklusjon om flat temperatur i lengre tid fulgt av en drastisk temperaturstigning i moderne tid har et nært slektskap med bedrageri.

   Det eksisterer en slik overveldende mengde med proxyer og studier på temperaturen de siste 12000 år (som viser opptil 4C varmere i Holocen og ca 0,7 varmere for 1000 år siden), at man under seg over hvordan det er mulig for en objektiv og granskende fysiker å trekke slike feilaktige konklusjoner som Wahl gjør.

   Legg så til at Wahl samtidig underslår den 20-årige varmepausen i moderne tid, hvor IPCC er klar på eksistensen av denne pausen.

   Svaret er med stor sannsynlighet at Wahl aldri har sett etter fakta, han har startet med konklusjonen om drastisk temp-økning, som ikke er forankret i særlig annet enn politiske vedtak i FNs klimapanel. Hvorfor Wahl har gjort dette og hvilke motiver han og resten av produksjonslaget fra Teddy/NRK hadde, det får være en oppgave for en dyktig gravejournalist, slike finnes i NRK-systemet, de er relativt sjeldne og de får ikke lov å grave på klimafeltet.

   En klimaforsker bemerket dengang, i forbindelse med denne Marcott-skandalen: «Hvor nær grensen for bedrageri er det mulig å komme uten å krysse den?»

   Det er altså ingen tvil om at her har «noen» spilt et svært grisete spill.

  • Jarlsby. Nå har Aaslid svart. Jeg vil føye til at det var mange feil med Marcotts arbeid. Han benyttet kjente serier som var datert og bearbeidet. Men han endret datamaterialet uten å omtale det i arbeidet. Det er til stryk. Hadde han benyttet de opprinnelige data vil det ikke blitt noen oppgang i moderne tid. Således var den avgjort ikke robust. Det var også andre metodefeil. Les ref i KN 222 fra McKitrick og McIntyre. Dessuten benyttet han mye data som primært responderer på sommertemperaturer. I nordlige deler som Norge var det over 40W/m2 mer solinnstråling, mens dagens CO2-effekt er 1.8W/m2. og så skal det ha vesentlig mindre tid.

   Dessuten var det vesentlig varmere i Middelalderen, Romertid, bronsealder mm. Disse er ikke med. Også havtemperaturene var vesentlig varmere med 4 C utenfor Lofoten. Også mye varmere i Sargassohavet (KN 216 og 217). Det er mer enn nok å ta av til å fordømme arbeids kvalitet.

   McKitrick oppsummerer slik: In recent years there have been a number of cases in which high-profile papers from climate scientists turned out, on close inspection, to rely on unseemly tricks, fudges and/or misleading analyses. After they get uncovered in the blogosphere, the academic community rushes to circle the wagons and denounce any criticism as “denialism.” There’s denialism going on all right — on the part of scientists who don’t see that their continuing defence of these kinds of practices exacts a toll on the public credibility of their field.

  • Takk til Aaslid og Ellestad for svar på mitt spørsmål.

   Jeg er ingen naturvitenskapsmann, og kan ikke ettergå de forskningsmessige påstandene. Jeg registrerer at at det er reist kritikk mot Marcotts arbeid (2013) og måten dette er blitt sitert på. Men jeg synes det er drøyt av dere å bruke en amputert setning som belegg for beskyldninger om pseudovitenskap og denslags, når hele setningen gir et ganske annet bilde. Å vise til at en annen debattant (Pielke) også har brukt den amputerte setningen, unnskylder ikke dette.

   • Erik;

    Det burde vært programleder Wahl som skulle lest og formidlet hele denne setningen før han rullet ut metervis med en misledende strek i dette NRK-programmet. «Fyr løs» på Wahl istedenfor; overtrampet var hans og ikke herrene som i orienteringen ovenfor påpeker at Marcott selv erklærer at hans kurve ikke kan benyttes som bevis på noe som helst.

    Typisk som det er for forfekterne av CO2s katastrofepotensial, skal ingen midler skys så lenge målet helliger middelet, og at denne ganske så vesentlige «detaljen» angående Marcotts kurve er uviktig for folkeopplyseren Wahl, føyer seg bare inn i dette agitasjonsmønsteret.

    Chris

    • Det er mye som skrives på dette nettstedet som jeg ikke har kompetanse til å mene noe særlig om. Men noe kan jeg bedømme. Blant annet at den kritikken som er her uttrykt mot Marcott, normalt ikke ville vært siste ord sagt mellom kvalifiserte forskere i en slik sak. Det må diskuteres noen runder før man kan nærme seg en konklusjon, og den som kritiseres, må selvsagt være med i diskusjonen. Her blir det antakelig siste ord, fordi dette ikke er et nettsted som akkurat innbyr til ordentlig diskusjon. Her er det store svaret allerede proklamert («Det er solen som styrer klimaet»), og de som har et annet syn, omtales hånlig. Når man føler for å skjelle ut noen, f.eks. Marcott, er det jo bare å ta fatt i en litt lang setning som vedkommende har skrevet, amputere bort det som ikke passer, og bruke resten som dokumentasjon på vedkommendes fordervelighet.

     Jeg kjenner ikke denne Marcott, og har ikke kompetanse til å bedømme hans arbeid. Men den skikkelige måten å gå frem hvis man skal kritisere f.eks. ham offentlig, er jo å legge saken frem for ham og ta en diskusjon. Han er antakelig bare noen tastetrykk unna. Har de som æreskjeller ham her på nettstedet, gjort det? Eller var det greiest å gå rett i utskjellingsmodus, som dette nettstedet fremviser i overflod?

     Anders Wahl og produsentene av det TV-programmet kan svare for seg selv, om de finner det bryet verdt.

     • Erik Jarlsby,

      Forskningen Wahl her har basert seg på ble publisert tidlig i 2013 i en viktig forskningsjournal, men ble i en offentlig debatt fullstendig pulverisert i løpet av få uker av øvrige statistikkanalytikere og andre. Dette er veklkjent for alle som følger litt med, og er intet å koke suppe på nå, mer enn 5 år senere.

      Som Ellestad kommenterte, ingen av forskerne fra den andre siden prøvde i Folkeopplysningen å forsvare Marcott-kurven.

      Som vanlig prøver man i IPCC-leiren å late som om kritikk ikke eksisterer, men i dette tilfellet hadde Marcott innrømmet det inntrufte (Pielke-sitatet), og dette ble også fanget opp i en viktig avis som New York Times (Andrew Revkin)

      Kritikken gikk på at Marcott uten statistikk-kompetanse brukte hjemmelagde og ugyldige statistiske metoder. Siste ord ble sagt 7.April 2013, av Statistikeren Steve McIntyre, utdrag her:

      «I’m a bit tired of ad hoc and homemade methodologies being advanced by non-specialists in important journals without being established in applied statistical journals. We’ve seen this with the Mannian corpus. Marcott et al make matters worse by failing to publish the code for their novel methodology so that interested readers can quickly and efficiently see what they did, rather than try to guess at what they did.»

      https://climateaudit.org/?s=Marcott

     • Et utgangspunkt bør man kunne ha. Det er det som ligger som basis for Klimarealistene. Solen er hoved energi kilden. Klodens masser, gasser og væsker responderer ulikt på strålingen og tilsammen ender man opp med ulike temperaturer her og der. Og så kommer våre egne påvirkninger på toppen av alt dette. Og det er vel dette man krangler om. Alle har kun ett liv og dette er jo en kamp om resurser, økonomi og velferd. Kan man bli enige noen gang?

     • Enig i at mye kan sies om ulike argumenter og standpunkter. Men les om igjen det som du først kommenterer på; Forfatterne har der IKKE skjelt ut Marcott, og den avstumpede setningen som du henger deg opp i, gjør ikke Marcott urett. Om noe, setter den fulle setningen ham i et enda dårligere lys.

      Hele poenget i denne sammenhengen er at en sentral, presumptivt uangripelig del av TV-programmet Folkeopplysningen var basert på nettopp Marcotts arbeid – som Marcott SELV har påpekt ikke kan anvendes for å sammenligne temperatutviklingen i det 20. århundre med forutgående tidsepoker.

      Å forvente ydmykhet fra Wahl eller produsentene, som har fått boltreplass hos NRK til å TA fenomener som de personlig ikke har sansen for (jf. enkelte tidligere programmer), er lite sannsynlig.

     • Jarlsby. Hvis du leser Klimanytt 222 om Holocen og Marcott vil du et stykke ned finne en henvisning til professor Ross McKitrick. Han skriver at Marcott benyttet andre eksperters data. Men han endret deres data uten å informere om det i artikkelen.Uten endringer ville endringene (markant stigning) i moderne tid ikke markert seg. Således er hans uttalelse om at hans konklusjon om moderne tid ‘ikke er robust’ svært så diskret formet. I samme artikkel har Roger Pielke hevdet at artikkelen muligens er over grensen til definisjonen av ‘scientific misconduct’. Den delen av debattene er over.
      Den andre delen er at Marcott hadde en Holocentemperatur på +0.6C. Men den har i minimal grad med varmeperioder, små istider mm. som andre studier viser. Og manglende vurdering av hva 40W/m2 i mer solinnstråling i nordlige deler betyr for globl temperatur sammenlignet med 1.8W for CO2. McIntyre skriver i sin lenke at Marcot sauset sammen høykvalitetsdata med høy opplsøning og lavkvalitetesdata med langt over hundre års oppløsning (300?). Det bidrar til å minke utslagene. Liknende metodiske svakheter og datamanipulajon preger mange IPCC-arbeider om sentrale tema som er essensielle i å fremsette en teori. Slike manipulasjoner, til dels juks, må kunne karakteriseres for det det er.

     • At manipulasjoner og juks må kunne karakteriseres for hva det er, er jeg enig i. Og det ville dere kunne gjort med større troverdighet hvis formålet og innretningen med nettstedet deres hadde vært noe annet enn å agitere for en spesiell oppfatning av klimaspørsmålet, hvis dere ikke hadde hatt som åpenbar strategi å diskreditere og håne dem som seriøst jobber med å forstå klimautfordringen, og hvis dere hadde holdt dere til ryddig argumentasjonsteknikk herunder sitatbruk.

      Også vi som ikke har stor naturvitenskapelig kompetanse, må forholde oss til klimaspørsmålet. Hvem og hva skal vi da feste lit til, når forskere på feltet beskylder andre forskere for udugelighet og det som verre er, og vi selv ikke har kompetanse til å bedømme dette? For meg blir konklusjonen at det ikke blir Klimarealistenes nettsted, med den innretningen dette har.

      Noe er i ferd med å skje med jordens klima. Det er åpenbart og godt dokumentert. Mange høyt kvalifiserte (og noen ikke fullt så kvalifiserte) forskere og institusjoner har jobbet i lang tid med å forstå dette – ikke nødvendigvis for å avgjøre om det skjer menneskeskapte klimaendringer eller ikke, for det spørsmålet er i hovedsak ansett som avklart, men for å få en mer helhetlig forståelse av prosessen og hvordan vi som mennesker og samfunn kan forholde oss til den. Man kan lett forstå at modellering av jordens klima er djevelsk komplisert og kan gi feil prognoser, men det betyr jo ikke nødvendigvis at de grunnleggende sammenhengene man legger til grunn for modelleringen, er feil. Dette er en problemstilling jeg kjenner igjen fra økonomifaget, der man også strever med å modellere store og kompliserte systemer. Min tillit og respekt går til dem som jobber ordentlig med å prøve å forstå klimautfordringen, ikke til den lille flokken som står for seg selv og roper at alle de andre farer med oppspinn.

      Jeg takker for diskusjonen, som jeg for min del avslutter med dette.

     • Jarlsby; mitt klare inntrykk fra ditt svar er at du ikke har forholdt deg til klimadebatten med åpent sinn, men heller lett etter en unnskyldning for å angripe Klimarealistene. Det virker lite overbevisende. Du tar visst heller ikke til deg kritikken mot Marcott, men bare føler deg støtt på hans vegne. Er du virkelig interessert i å se begge sider av klima-saken?

     • Jeg har også inntrykket av at han var her bare for å kverulere. Etter hva jeg kan lese har han blitt svart meget seriøst.

     • Jarlsby: Håne dem som jobber seriøst….Skriver du.
      Det er nettopp manglende seriøsitet som er problemet. Det dreier seg om alt fra språkbruk/vinkling, rapportskriving og presentasjon til vitenskapelige artikler. Og det er feilenes art som medfører at man benytter karakteristikker som manipulering, juks mm. Det er sikkert tatt for hardt i i enkelte anledninger, men følger du mediene så ligger vi langt etter IPCC-leiren som dominerer mediene. La mag ta enkelte eksempler på bruken på vår nettside.
      Når det er så mange faktorer som manipuleres som i *Hockeykølla’ til Mann, er det etter mitt skjønn greit å føye til ordet juks som mange gjør. Når Santer kutter ut viktige deler av en temperaturserie og bare velger den delen som øker for å ‘bevise’ at ‘Hot spot’ eksisterer (et av de viktige forhold i beregningsmodellen), så er det likedan. Når han henter denne temperaturserien fra databasen og lager kurven kommer alt opp, så han må ha sett det. Når han heller ikke omtaler det i en vitenskapelig artikkel er det helt greit å forsterke til ordet juks.
      Når Marcott endrer etablert, publisert materiale som han referer til uten å nevne det, og dermed får frem et yndet fenomen med voldsom temp.stigning i moderne tid, er det også akseptabelt å forsterke fra manipulasjon til juks. Når han ved å blande sammen temperaturserier med høykvalitetsdata og lavkvalitetsdata på en måte som gjør at serier med oppløselighet på opp mot 300 år reduserer utslagene, så kan det være bare dårlig vitenskap, men er i seg selv manipulasjon. Men kombinert med stigningen i moderne tid blir det mer bevisst og kan greit vurderes som juks.
      Og når man tar havnivåendringer som ligger greit innenfor endringer siste 200 år og velger å profilere kortsiktige fenomener relatert til akselerasjon, men aldri nevner korresponderende retardasonsfaser, er det manipulasjon av vitenskapelig informasjon selv om øyeblikksfenomenet er aldri så korrekt.
      Det er et tilleggspoeng at dette skjer på områder som er helt essensielle for å forstå klima ut i fra historiske variasjoner. Og det er der det jukses mest.
      Hvor blir det av seriøsiteten Jarlsby?

 26. Utnyttelsen av hjernevaskede barn er skammelig lavmål i et program som liksom skal være saklig. Fy f…..

 27. «Det er typisk norsk å være god». Ikke bare det; vi er nok også de dyktigste og mest kunnskapsrike i verden. Vi kan ikke skjønne hvorfor verden har satt i gang tusenvis av kullkraftverk de senere årene, og har ti tusen nye på tegnebrettet. Kinesere og japanere har naturligvis ikke vår intelligens. Og heller ikke finnene, øyensynlig, som har bygget verdens største atomkraftverk. Men vi gjør så godt vi kan: Elektrifiserer sokkelen til flere milliarder, og selger den gassen vi sparer til uvitende utlendinger. Legger ned kulldriften på Svalbard selv om kullprisen er på et skyhøyt nivå. Vi prioriterer nemlig moral fremfor penger. Og vi kan ikke skjønne hvordan den amerikanske miljøeliten har forledet Trump til å skrinlegge Parisavtalen. Vi har trodd at amerikanerne var relativt fornuftige, selv om senatet for en del tiår siden diskuterte om de skulle gå ut med en offentlig advarsel om en nær forestående istid. «Stopp verden, jeg vil av!» Er jo snart 87, og gidder ikke lenger å advare alle dummingene om at kloden snart blir kvalt av CO2.

 28. Dette er sært. Jeg kom til nettstedet fordi jeg forsøker å være klimarealist jeg også. Jeg ønsker å forstå begge sider og gjøre meg opp en mening basert på hvilke fakta jeg velger å tro på. Det omtalte programmet var etter mitt syn sterkt preget av programlederens syn, og egnet seg godt til å nære opp under min smule skepsis.

  Men hva ser jeg? Her på dette nettstedet blir de som står for et annet syn enn det som blir forfektet her presentert som venstrevridde tullinger i beste konspirasjonsteori-stil. Det lukter Trump og hans «fake news» over det hele.
  Det er helt fint at man har et syn som divergerer MEN man skal da ikke gjøre «Klimarealisme» til en «Høyre mot Sosialistene» kamp.
  «Teddy TV» og slike avfeiende karakteristikker som brukes av de som kaller seg realister er heller ikke akkurat forenlig med ønsket om å bli tatt seriøst. Det minner om Carl Ivar og hans ytringer om NRK, eller «ARK» i hans ord, når han følte seg forulempet. Hva er meningen med disse spissformuleringene, ønsker man å lage så mye bråk at det drukner argumentene på begge sider?
  Jeg ser fram til å lese mer om klima og forskning, og i motsetning til mange her så skal jeg lese med et åpent sinn.
  Kommer jeg fram til et annet syn enn det som hersker her, er jeg vel redusert til venstrevridd og rød, eller enda verre, en grønn.
  Jeg bor i bibelbeltet og som ateist er jeg godt vant med sviende karakteristikker, så bare kjør på 🙂

   • Intressant lesning: «De velger et sett med data og framstiller det som et faktum». Tja, mon de ikke kan ha gjort det en gang til, denne gangen med barn som et slags dommerpanel (?) Behandlingen av klimarealistene var under lavmål av journalistikk.

    • “De velger et sett med data og framstiller det som et faktum”

     Det er vel strengt tatt akkurat det Klimarealistene også gjør. De velger å publisere forskning som ikke er publisert i noe anerkjent tidsskrift, men på en blogg.

     Det er stor enighet på verdensbasis blant klimaforskere og det finnes ikke noe annet felt i verden med så mye tung forskning som klima, og det er en overvekt av forskningen som konkluderer med at klimaendringene nettopp er menneskeskapt. De som ofte stiller seg mot og gjør forskningen på «frivillig» basis får fete lønninger av de selskapene som nettopp vil tjene på at de kommer med en konklusjon om at de ikke er menneskeskapt.

     Jeg personlig mener det er utrolig trangsynt og egoistisk å ikke bry seg om hva vi etterlater til våre kommende generasjoner.

  • Helt enig. Så selv programmet på Folkeopplysningen, og ble sjokkert over hvordan disse professorene la frem sine «fakta». Dessverre så går det ikke an å diskutere med klimarealister da de har gjort seg opp en mening, og ferdig med det.

   • Kanskje du ikke er så enig med de ovenstående hvis du med professorer mener oss tre Klimarealister. Fra IPCC-leiren møtte ikke professorer. For det går meget godt an å diskutere med Klimarealistene. Det bekreftes at vi argumenterte og la frem vårt syn i et opptak på 4 timer. At dette ikke ble vist er TeddyTVs ansvar. Formoder at det var så bra at de klippet det bort – til tross for at de hadde lovet oss å få argumentere. Hva synes du om det?
    Men du kan jo gå til den siste IPCC-rapporten fra 8.10. Der konkluderes det med at det er ikke mer ekstremeffekter. Heller ikke økt tendens til mer tørke, flom, tropiske sykloner, tornadoer og stormer i Nord-Atlanteren (siste allerede i 2007-rapporten. Og dette svarer til konklusjonene også i 2012 og 2013-rapportene. Altså er de blitt enige med det IPCC-kritikerne alltid har hevdet, og det vi sa.

 29. På et tilsvar til universitetslektor Unni Eikeseth ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Aftenposten 4. oktober der hun går hardt ut mot NRK-serien Folkeopplysningen kommer det fram at redaktørene i Teddy TV og NRK har en klar formening om kva som er fakta:
  NRKs Folkeopplysningen svarer: Fakta finnes, faktisk:

  ««Folkeopplysningen» tar opp temaer der det er stor avstand mellom utbredte oppfatninger og hva vitenskapen viser og der vi på bakgrunn av den samlede forskningen på et felt, kan trekke en rimelig klar konklusjon. Som at homøopati er placebo. At menneskeskapte klimaendringer pågår. At økologisk mat neppe er bedre, hverken for kroppen eller kloden. Og at det er helt trygt å spise genmodifisert mat.»

  Ut fra dette avsnittet er det relativt klart at konklusjonen på programmet var bestemt på forhånd. Når kritisk blikk på klimaspådommene likestilles med homøopati og lignende fenomener synes det klart at hovedhensikten med programmet var å henge ut kritikere av klimaspådommene og ikke vise naturvitenskapelige fakta. I alle fall ikke komme med data som kan slå tvil om konklusjonene i klimaforskningen.

  Magnus Nome journalist, Teddy TV. Lasse Nederhoed. redaktør, Teddy TV. Truels Zeiner-Henriksen redaktør, NRK.
  Link til replikken
  https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/A2wev3/NRKs-Folkeopplysningen-svarer-Fakta-finnes_-faktisk

 30. Selv er jeg bare er en avdanket professor i materialteknologi, men i 20 år som pensjonist har jeg fulgt ganske godt med i klimadebatten og det underliggende materiale for denne. Nå leser jeg i en avis at det er over 60% av norske menn som ikke tror at klimaet er menneskeskapt. Hva kan det da komme av at alle politikere og klimajournalister tror det? Vet de noe som jeg ikke har tilgang til? Eller er årsaken at kapitalen ønsker stadig nye områder å skape behov på?
  Jeg leter etter en fasit, men skjønner at den ikke kommer i min tid. Men det er noe som ikke stemmer. Skjønner ikke hvorfor kineserne bygger hundrevis av nye kullkraftverk hvert år mens de samtidig omfavner 2-graders målet. Hvilke motiver er det som gjør seg gjeldende? Noen som kan hjelpe meg med dette?

  • Du spør, hva kan det komme av at de aller fleste – ikke alle – politikere og klimajournalister tror klimaet er menneskeskapt?

   Vel her er det ingen enhetlig forklaring, jfr Lindzens omtale av det usannsynlig høye antallet særinteresser som har funnet hverandre i klimasaken, og motivene må da sprike tilsvarende.

   Den delen av næringslivet som trenger subsidier til sin satsning på vind- sol- og CCS-teknologi, de er naturligvis med som nissen på lasset.
   Med overtallighet og mer variabel kvalitet i akademia, er konkurransen om forskningspengene hard. Der har de fleste forlengst sett at på klimaforskning er det ubegrenset med midler og ingen krav til kompetanse, bare man konkluderer som politikerne ønsker. Det klimaindustrielle komplekset har stor makt.

   Veien til helvete er som alltid før brolagt med de beste intensjoner.
   Den delen av politikerne som ikke fikk det perfekte samfunnet med kommunismen, mange av de prøver igjen, med klimaet som argument for en ny verdensorden.
   Politikerne burde vite bedre enn å gå med på at CO2 er en forurensning, og at Vesten skal betale for klimatiltakene i resten av verden.

   Den delen av politikerne som er redd for gjenvalget og sjikanen fra det grønne hylekoret, legger seg naturligvis ikke ut med disse – og dermed er mye av grunnlaget for ensretting lagt.

   Debatt med politikerne er vanskelig, for konfrontert med fakta løper de og gjemmer seg, furtende fordi vi har fornærmet klimaguden deres, som Tina Bru fra Høyre etter en debatt i Dagsavisen og Aftenbladet i Stavanger i sommer. Pussig, for alle sier hun er en dyktig politiker. Dyktig i dag, omfatter altså ikke å forholde seg til fakta, i et parti som Høyre.

   Verden i dag er tydeligvis ikke som da jeg var ung og gikk på skolen for å lære.

   Når det gjelder India, har jeg etter å ha fulgt en del med i deres medier, konkludert med at de er klare på at klimapolitikken er en form for nykolonialisme eller proteksjonisme som skal hindre resten av verden i å nå vårt velstandsnivå. Kina som er mer avhengig av handelsforbindelsene de har med vesten, er for høflige til at de vil fornærme våre politikeres religiøse tro på klimaguden. Begge land jatter bare med, de skal jo ikke ha egne klimatiltak før i 2030, og da sitter det nye politikere med makten. kaldere vil det muligens også være, ifølge solforkningen.

   Kina og India land satser på økonomisk vekst, teknologi og innovasjon. De vet av historisk erfaring hva som kan skje med land som ikke følger med i teknologiutviklingen.

   Nei, jeg har heller ikke fasiten.
   Spørsmålene er mange, bl.a hvordan ellers fornuftige partier som Ap og Høyre kan ha gått så aldeles på bærtur i klimapolitikken?

   Men det er klart at Vestens offisielle klimapolitikk ikke er forankret i empirisk naturvitenskap.

   • Ja, du beskriver godt situasjonen i dag, og jeg kan kjøpe denne. Men hva var det som i sin tid gjorde at det ble sånn? Hvilke mekanismer gjorde seg gjeldende den gangen? Det var knapt noen av mine professorkolleger som hadde hørt at CO2 var en trussel mot menneskeheten for 25-30 år siden. Så hvem var det som i utgangspunktet beriket seg på dette scenarioet, andre enn Gore naturligvis. Som alltid ellers: følg pengene!

    • Nå har jeg ikke fulgt med på klimasaken fra startfasen, men det hele kan bare forklares på ett vis, og da har professor William Happer, leder for USA-fysikerne sagt dette best i en video som er på YouTube, gjengitt etter hukommelsen og med forbehold for å være upresis:

     Ingen fysikere kunne forestille seg at politikerne ville gå inn for noe så absurd, at en gass som bare utgjorde 0,04 % av atmosfæren skulle være vesentlig/styrende for klimaet, i motsetning til alt det andre som nå ble uvesentlig. Derfor var det mange som ikke tok lanseringen av CO2-hypotesen seriøst og ikke sa klart fra.

     Dermed havnet vi der at politikerne tok styringen og bestemte. Mange mener dette var det avgjørende skiftet der IPCC satte vogna foran hesten og argumenterte for at det naturligvis skulle være slik.

     Altså, 100 % politikerstyrt, hvor man så kjøpte seg støtte fra bestillingsforskningen. De samme kreftene iverksatte så en bred ensretting av mediene i alle vestlige land for å hindre kritikere i å komme til orde.

     Mars 1996, da Ben Santer endret teksten i IPCC-rapportens kapttel 8 bak forskernes rygg. Til tross for en voldsom reaksjon fra Frederick Seitz, slo mange politkere seg til ro med at dette var ok, fordi reglene i IPCC tillot politikerne å overstyre forskerne når det var uenighet.
     https://www.wsj.com/articles/SB834512411338954000

     Se også beskrivelse hos Judith Curry (langt, men vel verdt å lese for forståelsen av IPCCs tidlige historie):
     https://judithcurry.com/2018/01/03/manufacturing-consensus-the-early-history-of-the-ipcc/

   • ‘motivene må da sprike tilsvarende’

    De gjør nok det. Man har alt i fra de ‘Gaia’ religiøse til finansielle og politiske opportunister. De siste er vel dominerende i Norge, da ‘klimaendringer’ har kommet inn under PK-ismens strenge regime.

    (Moderator: Minner om at alle kommentarer her hos Klimarealistene må være med fullt navn, håper du vil rette deg etter det heretter)

 31. CO2 regnestykket
  Skjønner ikke helt co2 regne stykke med fyrstikkeskene. Siden Keeling begynnte med målingene på Hawaii så har vel målingene vist at co2 har steget fra ca 300 til 405 ppm på da litt under 60 år, altså ca 30 %.
  I fyrstikk regnestykket så sier dere at bare 4 % av de nåværene 400 ppm kommer fra mennskeskapte utslipp. Hvordan henger dette sammen ?
  Uavhengig av om co2 er bra eller dårlig for miljøet/klma, så er vel ca 30 % av co2 i atmosfæren kommet etter 1959, er da brorparten av dette en øking på grunn av endringer i naturlig kretsløp ?? Hvordan kasn eventuelt dette dokumenteres?
  Jeg vil gjerne ha et opplysende svar på dette, helst fra en fra Klimarealistenes faglige panel.
  Hvis du har tenkt å skrive noe usaklig tull uten et ordentlig svar, så la være.

  (Moderator: Vi gjør oppmerksom på at alle kommentarer skal være i eget navn, fornavn pluss etternavn)

  • Hei Moderator
   Jeg heter Jo Bergan og skrev spørsmålet over om prosenter, fyrstikesker ++, og lurer på om noen kan forklare meg hvordan dette henger sammen. ( Fant ikke noen måte å redigere innlegget mitt for å legge inn etternavn, så derfor dette «svaret» på mitt eget spørsmål)

   (Moderator: Det er i teksten vist til KN 147 for fyrstikkeskene.
   http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/Klimanytt147.pdf

   Som vist i figuren der under forutsetning av at andre parametre er konstante og ikke bidrar til endret temperatur, så ser man den svært svake logaritmiske CO2-økningen man får med dagens CO2-nivå. Siden forutsetningen er feil og andre parametre endrer seg hele tiden, så vil man ha vanskelig for å gjøre observasjoner i overenstemmelse med figuren, men det er en annen debatt)

  • Jo Bergan. Det er flere forhold. Absorpsjon av energi med CO2 er logaritmisk iht Lambert.Beers lov. Dobling fra 300-600ppm er samme effekt som fra 600-1200 ppm. Nå er vi iht dette på ca 0.4 av doblingeffekten. Om menneskeskapt andel finnes en rekke arbeider inklusive isotopbestemmelse, Fordeling av CO2 hav-atmosfære (50:1) og mye ellers om CO2-sirkulasjonen. Vårt standpunkt er omtalt flere steder. Bl.a. i flere Klimanytt.

 32. Jeg konstaterer at Klimarealistene blir fortiet i enhver sammenheng, og betegnet som villfarne opportunister. Skulle derfor ønske at ildsjelene her flyttet fokus fra en ørkesløs diskusjon i de få media som er tilgjengelige over til et politisk kraftsentrum; nemlig et parti som stod for rasjonalitet på de fleste områder, også religion. Det skulle ikke være vanskelig å få de nødvendige underskrifter til å opprette et politisk parti, og jeg vet at mange med meg ville bidra økonomisk til å sette i gang.
  Jeg vet at det også er mange av dagens politikere som er såkalte ‘klimafornektere’, men som ikke tør å tone flagg pga medias påvirkning av velgermassen. I USA er situasjonen anderledes, i og med at 67% av velgerne ikke tror på klimaspøkelset. Denne situasjonen forties også av norske medier. Selv er jeg 87 år, men ser fortsatt frem til et politisk parti som kan gi meg et alternativ ved stemmeurnene. Loddet er kastet…

  • Tross alt arbeider jungeltelegrafen – i Norge som i andre land der den hjelpes av en fri presse som dekker ulike synspunkter. Det er ikke Norge som bestemmer utviklingen. Men skal bli interessant å se hvor lenge man holder på i Norge etter at verden har gitt blaffen i Parisavtalen. De gjør jo det i praksis, men det skyves inn under frihet til CO2-utslipp.

   • Jungeltelegraf er vel og bra, men savner likevel et politisk parti som kan kjempe mot overtroen på alle områder, og være en motvekt mot MDG som de fleste politikere må ta hensyn til for ikke å bli hengt ut av MSM. Jeg liker ikke å måtte innrømme det, men har stor respekt for Trump og Carl når det gjelder deres holdning til klimapanelet.

Kommentarer er stengt.