Mange er ikke klar over at det eksisterer to klimapanel, FNs mellomstatlige IPCC og det rent vitenskapelige NIPCC.

IPCC er FN’s mellomstatlige Klimapanel hvor deltagerne er politisk oppnevnt, hvor panelets mandat kun omfatter menneskeskapte klimaendringer og hvor man tar det for gitt at det eksisterer en menneskeskapt klimakrise. IPCC som FN-organ kvoterer inn forskere på grunnlag av kjønn og statsborgerskap til fortrengsel for ekspertise og de følger ikke vanlige regler for fagfellevurdering av sine rapporter. Det politiske sammendraget (SPM) er ofte førende for hva som tillates å stå i de tilhørende vitenskapsrapporter og det inneholder ofte påstander som er i strid med innholdet i vitenskapsrapportene fra arbeidsgruppe 1 (WG1). Deres rapporter er her.
Klimarealistene sendte ut en pressemelding da hovedrapport AR5 kom ut, den kan leses her.

NIPCC er det Ikke-Statlige Klimapanelet som analyserer klimavitenskap i klassisk forstand, dvs man legger alle faktaene på bordet og ser hva som blir konklusjonen etter en grundig analyse og uten politisk innblanding. Her finner du ledende vitenskapsmenn som har forlatt IPCC fordi deres prosesser ikke er vitenskapelige og har en utidig sammenblanding av politikk og vitenskap. NIPCC har normale vitenskapsprosesser og fagfellevurdering der kompetanse trumfer kjønn og statsborgerskap.

Begge klimapanel bygger på tusenvis av artikler fra fagfellevurderte tidsskrifter som er relevante for temaet menneskeskapte klimaendringer, men bare NIPCC gjør en like grundig vurdering av naturlige klimaendringer. En vitenskapelig evaluering av IPCC fra InterAcademy Council (IAC, oktober 2010) inneholder drepende kritikk. IAC som er paraplyorganisasjonen for alle vitenskapsakademiene i verden fikk selvsagt ikke lov til å evaluere klimavitenskapen i IPCC-rapportene. Mens IPCC er finansiert av verdens regjeringer og FN, så mottar NIPCC støtte fra følgende non-profit organisasjoner: Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Science and Environmental Policy Project (SEPP), og Heartland-Instituttet.

Hvor står verdens vitenskapsakademier?

Innen vitenskapen er det minimal interesse for å bli dratt inn i politiske stridigheter, og slik er det også på klimafeltet. Antall vitenskapsakademier i verden som har støttet FNs klimapanel etter å ha spurt egne medlemmer, er nøyaktig lik null.

Klimaendringer Revurdert II Naturvitenskap

Hefte på norsk, med sammendrag for beslutningstakere fra NIPCC. Heftet oppsummerer og tolker en stor vitenskapelig rapport som tilbakeviser påstanden ”mesteparten av den observerte økningen i global gjennomsnittstemperatur siden midten av det 20. århundre, svært sannsynlig skyldes økningen i menneskeskapte klimagasskonsentrasjoner ”(IPCC AR4 SPM, side 10). Oversettelsen til norsk er foretatt av professor Jan-Erik Solheim.

Fordi dette sammendraget er rettet mot et større publikum enn selve hovedrapporten, omfatter det også en diskusjon av den vitenskapelige metode, føre-var prinsippet, et kort sammendrag og en kritisk analyse av hver av IPCCs viktigste argumentasjonsrekker samt en kort liste med anbefalinger til politikere.

NIPCCs forfattere har viet spesiell oppmerksomhet til artikler som enten ble oversett av IPCC eller som inneholder data, diskusjoner eller konklusjoner i strid med IPCCs påstand om at menneskerelaterte klimagassutslipp fører til farlig global oppvarming.

PDF-format 3,3Mb, last ned herfra CCR2a-SPM-Norwegian_2014

NIPCCs hovedrapporter

De to hovedrapportene «Biological impacts» og «Physical Science» har som hovedforfattere/redaktører Craig D. Idso (USA), Sherwood B. Idso (USA), Robert M. Carter (Australia), S. Fred Singer (USA). Du kan lese mer om hovedforfatterne her.

«Biological impacts» (mars, 2014) er en uavhengig, omfattende og autoritativ rapport om virkningene av klimaendringer på planter, landdyr, vannlevende organismer, og menneskers trivsel. Denne rapporten konkluderer med at den menneskelige effekten sannsynligvis er liten i forhold til naturlig variasjon, og den lille oppvarming som er sannsynlig vil være fordelaktig men også medføre kostnader. Forskningen er sammenfattet i syv kapitler med annet bakgrunnsmateriale samlet i fire tillegg. Enkeltkapitler og tillegg kan lastes ned herfra.

«Physical Science» (september, 2013) er en uavhengig, omfattende og autoritativ rapport som oppsummerer klimavitenskapen. Det er den fjerde forskningsrapporten forfattet av NIPCC, og forskningen er sammenfattet i syv kapitler med annet bakgrunnsmateriale samlet i to tillegg. Det samlede innholdet kan lastes ned her.