Klimarealistene representerer den klimarealistiske majoriteten i Norges befolkning (Note 1). Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon for oss som mener at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Vi er ikke enig med FNs klimapanel, når de påstår at utslipp av CO2 endrer klimaet dramatisk. Vi støtter vitenskapelig basert folkeopplysning som en viktig del av demokratiet.

Realiseringen av vårt formål er betinget av økonomisk støtte fra et mangfold av private bidragsytere gjennom medlemskap og donasjoner.

Naturvitenskap

Vi har delt denne seksjonen i flere deler. Klimarealistenes naturvitenskapelige kompetanse er forankret i vårt Vitenskapelige Råd, se denne fanen for de enkeltes utdannelse, kompetanse og yrkeserfaring. Vårt vitenskapelige nyhetsbrev Klimanytt har også egen fane. Informasjon om de to klimapanelene IPCC og NIPCC er samlet i andre del, med lenker til de ulike rapportene. Annen klimavitenskap er samlet i tredje del, men se også under fanen «video» for noe av det samme innholdet med lyd og bilde, hvor videofilene ligger på vår YouTube konto.

Sola styrer klimaet

Klimarealistenes formål er å påvirke klimadebatten både nasjonalt og internasjonalt med pålitelig og realistisk kunnskap. De sentrale klimafaktorene er systematiske endringer i sol, vinder og havstrømmer der endringer i avstander og gravitasjonskrefter fra planeter og måne har betydning. CO2 er derimot en ufarlig og livsviktig gass som er helt nødvendig for alt liv på jorda. CO2 er en drivhusgass og den påvirker i et eller annet usikkert omfang klimaet. For flere detaljer, last ned og les vår populærvitenskapelige folder her.

Klimavitenskapen er entydig

Vi arbeider for å presentere vitenskapelige fakta som forteller en annen historie enn det politisk vedtatte budskapet som bare har støtte i villedende klimamodeller. Klimavitenskapen er og har hele tiden vært entydig: Ingen studier har hittil positivt tilskrevet hele eller deler av observerte klimaendringer til menneskeskapte årsaker. Det ensidige og massive budskapet om en menneskeskapt klimatrussel som presenteres i aviser, radio og fjernsyn er et resultat av mangelfulle, konstruerte modeller som ikke er testet og ikke bevist gyldigheten av.

Formalia og ledelse

Klimarealistene er registrert i enhetsregisteret: 995 314 592. Vår postadresse er: C/O Ellen Gunnesdal, Vollsveien 109, 1358 JAR. Klimarealistene velger styre årlig på foreningens årsmøte i mars, styret og andre nøkkelopplysninger året er registrert her,
Foreningens styreleder er Olav Martin Kvalheim, professor i Kjemometri ved UiB, med ca 160 fagfellevurderte publikasjoner.
Klimarealistene  ble etablert på et møte i Oslo 15.mai 2008 etter ca ett år med forberedelser. Navnet på foreningen ble foreslått av Knut Orø allerede i 2007.

Medlemskap

Du blir medlem av Klimarealistene ved å tegne medlemskap via denne lenken, her endrer du også dine registrerte opplysninger senere. Kontingenten er 430 kr i 2023. Har du andre spørsmål til Klimarealistene kan du kontakte oss her. Donasjoner kan du betale direkte til oss, til bankgirokonto 2630.30.62482 eller til VIPPS 120336.

Nettsteds-redaksjonen

Denne bloggen driftes som en fri, redaktørstyrt publikasjon med allmenheten som målgruppe. Publisering skjer samtidig i andre egnede tilknyttede medier, med hovedvekt på Facebook. Vårt fokus er kritisk journalistikk på alle aspekter av klimafeltet, fra politikk til vitenskap og med tilgrensende områder som den fremtidige energimiks i Norge. Vi følger redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Skriveføre lesere inkludert kritikere, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.

Intensjonen er å bringe til torgs fakta som er under-kommunisert i Norge, basert på analyse av alle vitenskapelige observasjoner og alle politiske prosesser for så å trekke de logiske konklusjoner. Redaksjonen har et populærvitenskapelig format (med unntak for klimanytt, jfr neste avsnitt) og alle innlegg står for forfatterens regning. Der ikke annen forfatter er oppgitt for populærvitenskapelige tekster, er Geir Aaslid forfatteren.

Alle oppslag er sortert på kategorier, og disse er søkbare. Bruk kategorifeltet et stykke nede i høyre kolonne til å velge en søkbar kategori. Du kan også søke på et fritt valgt ord du selv skriver inn i søkefeltet i høyre kolonne.

Geir Aaslid var redaktør fra januar 2015 til 9. desember 2020,og igjen fra 2.mai 2021. Vi kan kontaktes via: redaksjonen@klimarealistene dot com
Vi får inn en mengde tips med rekker dessverre ikke å følge opp alle. Egnede saker som kommer inn fra leserne blir publisert løpende.

Klimanytt redaktør

Klimanytt som utgis jevnlig har et vitenskapelig fokus, som oftest basert på observasjoner i naturen. Klimanytts redaktør er professor Ole Henrik Ellestad), han representerer foreningens syn og innholdet i Klimanytt er kvalitetsikret av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

Sitatrett og gjenbruk

Medier inklusive blogger som ønsker å sitere fra Klimarealistene kan gjøre dette «i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger» uten å innhente tillatelse, forutsatt at man oppgir at saken er publisert her først, oppgir forfatterens navn og inkluderer en lenke til vårt oppslag. Jfr. åndsverkloven av 15. juni 2018 § 29.
Andre henvendelser til Klimarealistene sendes til postadressen lengre opp, eller til: " target="_blank">

Note 1:

Gallupen fra åpningen av Forskningsdagene i 2017 viste at 53 % av befolkningen har mistillit til klima- og miljøvitenskapen. Mistilliten til klimavitenskapen er høyere, noe som har en sammenheng med at den politiserte klimaforskning stort sett formidles til befolkningen via stiftelsen «Institutt for klimapolitikk», etablert  i 1990. Se Klimanytt 207 for lenke til gallupen og analyse av den.

You Gov-gallupen fra høsten 2019 viser at bare 35 % av befolkningen mener klimaendringene i hovedsak er menneskeskapte, og de resterende mener da, når man tar hensyn til upresise spørsmål, at klimaendringene for det meste er naturlige. Dette er også klimarealistenes standpunkt.
Se Klimanytt 261 for lenke til gallupen og analyse av den.