Faktisk sammenheng CO2 og klima?

Klimarealistene analyserer seneste klimafaktasjekk hos Faktisk.no, og som vanlig finner vi mye uviten, mange eventyr og pinlig mange forhold hvor alt det vesentligste er utelatt. Her tar vi tak bare i deres vesentligste oppspinn. Men for de som allerede har den grunnleggende kunnskapen innenbords, så er det også stor underholdningsverdi i å se gjennom deres kannestøperier på klimafeltet.

Meningsløst fra første linje

Sammen­hengen mellom CO₂ og klima er bevist mange ganger, påstår Faktisk allerede i overskriften, uten å definere hva denne sammenhengen skal være. Lengre ned – etter deres første bevis på at de har rett og vi tar feil , sogar hentet fra barne-TV – kommer det svært upresist, en setning om at menneskeheten står bak klimaendringene fordi vi slipper ut CO₂ og andre klimagasser. De bruker propagandaord som klimagass og får seg hverken til å bruke seriøse ord som drivhusgasser eller IR-aktive gasser, eller forsøker å forklare hvilke andre gasser det er snakk om og hvor viktige disse er i forhold til hverandre.

Sammenhengen mellom CO2 og klima er, for å forenkle det til en spesifisert setning, en av de to følgende påstander hentet fra FNs klimapanels rapporter, men dette ble øyensynlig for komplisert å formidle videre både for Faktisk, og Bjerknesdelen av klimaindustrien som ifølge Faktisk faktisk har gått god for alt det fantastiske Faktisk har skrevet i denne faktasjekken.

 • Menneskets utslipp har forårsaket minst 50 % av oppvarmingen siden 1950 (AR5 i 2013)
 • Menneskets utslipp forårsaket 1,01 av 1,03 graders oppvarming siden førindustriell tid (AR6 i 2022)

Merk at begge kulepunktene over er vedtatt av politikerne som styrer Klimapanelet, uten at det forligger troverdig vitenskap som støtter disse punktene. De har kun subjektive, villedende og politiske modeller, levert av kvasivitenskapelige miljøer lønnet av de samme politikerne, som alle forutsetter at det finnes en menneskeskapt klimakrise.

Det første punktet, og derved også det andre som er diktet opp senere, har støtte fra bare 0,3 % av klimaforskningen (se siste lenke i nest nederste avsnitt), ifølge IPCC-leirens klimaforsker John Cook (fagfelt psykologi). Legg også merke til hvor langt politikerne har flyttet målstolpene mellom tidspunktene hvor de vedtok disse to punktene. Det andre punktet betyr – utrolig nok – at vår sol ikke har noen målbar klimapåvirkning.

CO2s rolle er i dagens atmosfære og i overskuelig framtid helt bagatellmessig, også i forhold til alt det andre som også påvirker klima, jfr Klimanytt 194. Rollen kan oppsummeres uspesifisert i en setning: Mennesket kan påvirke klima. Så lenge man ikke indikerer hvor mye, så vil 100 % av alle seriøse aktører i klimadebatten være enig i dette.

Meteorolog Gjertrud Røyland har derfor helt rett når hun påpeker at sammenhengen mellom CO₂ og klimaendringer ikke er bevist. Hun har igjen helt rett når hun klart svarer at «det norske folk har blitt feilinformert i klimasaken.»

Når Faktisk utelater at vanndamp med skyer er den viktigste drivhusgassen som utgjør 90-95 % av drivhuseffekten som gjør kloden beboelig, så opptrer de uredelig.
Når Faktisk utelater at uavhengig forskning viser at menneskets utslipp av CO2 maksimalt er 4-7 % av naturens eget utslipp av CO2, så opptrer de igjen uredelig. (Jfr. Harde, Salby med flere).
Hvis Bjerknesforskerne ikke gjør oppmerksom på at dette må med i en objektiv faktasjekk så opptrer også de uvitenskapelig ved å legitimere manipulasjon og feilinformasjon.

CO2s overdimensjonerte rolle er politikerskapt, kvasilegitimert gjennom den politiske organisasjonen IPCC og vulgærformidlet av media for å skaffe velgere til politikere som vender ryggen til vitenskapen.

Professor Ole Henrik Ellestad, Klimanytt 194.

Faktasjekken deres skal være en samlet faktasjekk av Klimarealistene og ymse andre aktører, hvorav enkelte sprer like mye oppspinn som det Faktisk gjør. Eksempelvis er påstanden fra konspi-bloggen Fakta360 om at «CO2 har null effekt på klima» så absurd at den kan likestilles med Klimapolitikeres påstand om at bare menneskets CO2 styrer klima.

Historisk sammenheng mellom CO₂ og klima?

Faktisk prøver seg så på en historisk gjennomgang, hvor de henger seg opp i alt som de selv tror kan bevise deres egen påstand om at halen logrer med hunden – dvs at det er vår CO2 som styrer klima.

Det blir direkte pinlig når Faktisk og Bjerknessenteret i sin gjennomgang utelater at vanndamp dominerer og er en meget sterk drivhusgass. Både Arrhenius i revidert artikkel i 1906, og Knut Ångstrøm, professor i fysikk i Uppsala bekreftet dette i 1900 og konkluderte at absorpsjonseffekten til CO2 er beskjeden ved konsentrasjoner over 0,02 % (200 ppm). Se også Klimanytt 307.

Enda pinligere blir det når Hr. Delebekk drar fram John Tyndall, lenker til hans studie som neppe er lest og prøver å framstille det som om hans hovedoppdagelse var sammenhengen mellom CO2 og klima. Studien handler i hovedsak om vanndampens dominerende rolle i det vi i dag kaller drivhuseffekten.

Riktig artig underholdning blir det når Hr. Delebekk skriver: I 1938 beviste dampingeniøren Guy Stewart Callendar ikke bare at temperaturen de siste 50 årene hadde steget, det samme hadde mengden CO₂ i atmosfæren. Helt utelatt er de to grunnene til at Callendar ikke ble tatt seriøst i vitenskapen. Callendar tok bare med de observasjonene som støttet hans hypotese og utelot de øvrige, noe han senere innrømmet før han døde.

I lenken over gjør vi Hr. Delebekk oppmerksom på at han har utelatt følgende fra Callendar om den positive effekten av den CO2-drevne oppvarmingen: “the combustion of fossil fuel […] is likely to prove beneficial to mankind in several ways”,notably allowing cultivation at higher northern latitudes, and because, “the return of the deadly glaciers should be delayed indefinitely”.

Callendar pekte altså på den positive effekten for menneskeheten av mer CO2. Og at flere og/eller større isbreer er dødelig for deler av menneskeheten. I dag er isbreene på absurd vis blitt hellige kuer.

Til venstre observasjoner av CO2, foretatt tildels av datiens Nobelprisvinnere, med den våtkjemiske Pettenkofermetoden. Markert med sirkel de lave verdiene Callendar brukte. Til høyre ser vi det meste av «The Grand Hiatus», en klar nedgang i temperatur som varte til 1976, og alene viste at Callendar tok feil.

Callendar ble etter 1938 ignorert helt til vesten ble velsignet med det politiske IPCC, hvor særinteressene raskt inkorporerte Callendar i mytebyggingen og eventyrfortellingen om den mennskeskapte klimakrisen.

Løgn fra Faktisk.no

Så kommer Hr. Delebakk trekkende med Keelingkurven for CO2-økning etter 1960 og skriver frekt og freidig: «Ved å sammenligne temperaturene siden 50-tallet med kurven, ser vi at både temperaturen og mengden CO₂ stiger.»

Dette er en løgn ifølge figuren over, den viser en klar nedgang i temperatur fra 1940, noe Hr. Delebekk burde vite, og som alle kompetente klimaforskere ved Bjerknesinstituttet selvfølgelig er klar over. Den samlede klimaforskning deler utviklingen fra 1896 inn i tre kalde og to varme faser, med klar oppvarming bare i 50 av de siste 125 år: «We divide the instrumental record into five periods, three exhibiting GST slowdowns or actual cooling (1896–1910, 1941–1975 (The Grand Hiatus), and 1998–2013 and its subperiods 2001–2010 and 2001–2013) and two strong warming periods (1911–1940 and 1976–1997).» Folland et al (2018)

I avsnittet 800 000 år tilbake, konkluderer Faktisk med «Det er gjentatte ganger blitt konkludert med, og bevist, en sammenheng mellom temperatur og karbondioksid i atmosfæren.» De unnlater helt å forklare hva som er sammenhengen: Datene fra iskjernene viser i geologisk skala at først endrer temperaturen seg (dette heter årsak), og deretter, fra 400 til 800 år senere, så endrer atmosfærisk CO2 seg tilsvarende (dette heter virkning).

Årsak inntreffer alltid før virkning. Faktisk har forvekslet årsak og virkning, eller så fungerer redaksjonen i Faktisk som en troende kult, eller en solfornektende propagandasentral.

I moderne tid har vi banebrytende forskning fra tre klimarealister, den viser at endringer i globalt atmosfærisk CO2 skjer 11–12 måneder etter endringer i global havoverflate-temperatur, og 9.5–10 måneder etter endringer i global lufttemperatur, og 9 måneder etter endringer i global temperatur i lavere troposfære. Humlum, Solheim og Stordahl, 2013.

Sammenhengen følger direkte av Henryloven og massevirkningsloven; et kaldere hav vil absorbere mer CO2 fra atmosfæren, mens et varmere hav gasser ut CO2 til atmosfæren. Henryloven sier at vannoppløselige gasser vil fordele seg mellom hav og atmosfære i forholdet 50 til 1.

Faktisk avslutter sin såkalte faktasjekk med kannestøperier rundt oljeselskapenes rolle, og klimaindustriens trakassering av oljeselskapene, med formuleringer som raskt tar form som en konspirasjonsteori. De utelater at oljeselskapene har vunnet alle viktige rettsaker, og dette falske eventyret Hr. Delebekk prøver å selge oss, er ettertrykkelig knust av prof. Ellestad i Klimanytt 336.

Konklusjonen

Petter Tuvnes, styremedlem i Klimarealistene, har forskuttert vårt syn i en kort kommentar gjengitt av Faktisk, at vi ikke stiller seg bak konklusjonen i denne faktasjekken. Vi tilføyer her kort og konsist, basert på vår analyse: Faktisk feilinformerer, manipulerer og vender ryggen til vitenskapen når de vulgærformidler CO2s overdimensjonert rolle.

Støtt oss ved å dele:

12 kommentarer

 1. Det hele dreier seg om økonomi. Faktisk. No er helt avhengig av statelig bidrag for å kunne overleve. Da må det de skriver være politisk korrekt. Slik er det veldig mange de samme aktører som hauser opp klimahysteriet og narrative «Det grønne skifte». Slik er det også med politikere som vil «opp og frem». Storkapitalen har skjønt poenget med statelige subsidier uansett realitetene bak. Grådigheten kjenner snart ingen grenser.

 2. Når ein ser på kor mykje oppspinn det er i denne artikkelen av Geir Aaslid, så er det ikkje rart at klimarealistene ikkje blir tatt seriøst. Eg skal gå gjennom noko av dette.

  Aaslid skriv: «Når Faktisk utelater at vanndamp med skyer er den viktigste drivhusgassen som utgjør 90-95 % av drivhuseffeken som gjør kloden beboelig, så opptrer de uredelig.» Men den einaste forskningsartikkelen om dette eg har sett er frå NASA, som konkluderer med at vassdamp står for 50 %, skyer for 25 % og CO2 for 20 % av drivhuseffekten. https://pubs.giss.nasa.gov/abs/sc05400j.html Det er uredelig av Aaslid å ikkje opplyse om dette i artikkelen.

  Aaslid skriv videre: «Når Faktisk utelater at uavhengig forskning viser at menneskets utslipp av CO2 maksimalt er 4-7 % av naturens eget utslipp av CO2, så opptrer de igjen uredelig. (Jfr. Harde, Salby med flere).» Havet og dei grønne plantane står for storparten av utsleppa av CO2 til atmosfæren i løpet av eit år. Det er da korrekt at menneskets utslepp er relativt lite. Men det uredelige er når Geir Aaslid ikkje gjør oppmerksom på at hav og grønne planter gjennom eit år tar opp meire CO2 frå atmosfæren enn det dei slepper ut til atmosfæren. Det går derfor ein netto strøm av CO2 frå atmosfære til hav og grønne planter gjennom eit år. Denne netto strømmen tilsvarer det halve av det menneskelige utsleppet. Det er irrelevant å sjå på bruttostrømmer bare den eine vegen. Det relevante er å sjå på nettostrømmene. Derfor bommer Aaslid fullstendig.

  «Årsak inntreffer alltid før virkning» skriv Aaslid, og ser ut til å meine at notidas CO2-auke i atmosfæren kjem av temperaturauken i havet. Men den auken av CO2 i atmosfæren som har skjedd ville ut frå Henrys lov krevd ein temperaturauke i havet på over 7 grader. Ein slik temperaturauke har heldigvis ikkje skjedd. Nei, Aaslid, dagens auke i CO2-innhold i atmosfæren kjem av menneskelige utslepp, og den samme auken fører til auka temperatur. Årsaka har kommet før verkninga, sjølsagt.

  Til slutt kjem Aaslid med denne påstanden: «Henryloven sier at vannoppløselige gasser vil fordele seg mellom hav og atmosfære i forholdet 50 til 1.». For noe tull! Rundt år 2000 var forholdet av CO2 mellom hav og atmosfære 50 til 1. I 2015 var mengda av CO2 i atmosfæren auka så mykje at forholdstallet var 46 til 1. Dersom havet hadde vore halvparten så stort, så hadd forholdstallet rundt år 2000 vore rundt 25 til 1. Aaslid bør lære seg å forstå Henrys lov. Men det er kanskje for mykje forlangt?

  • Forfang,
   Takk for rituell trolling. Jeg anbefaler deg som alternativ til trollingen din. å lytte til Nobelprisvinner Ivar Giæver her i underhuset:
   https://www.youtube.com/watch?v=JxBbpXqkW6I

   Hva som er riktig vitenskap, dvs observert i naturen, består ikke av den forskningen du subjektivt velger å nevne her (første avsnitt).

   IPCC opplyser i sine rapporter at mennesket har lav forståelse av deler av CO2-kretsløpet. Dersom du har ny viten/uviten her, anbefaler jeg deg å publisere det i en forskningsjournal, istedet for å trolle her (andre avsnitt).

   Dersom du har kritikk av årsak/virking i forskningen til Humlum et al, publiser det selv. (tredje avsnitt).

   Det har null relevans å diskutere din tolkning av naturlover basert på absurde premisser som at havet kunne vært halvparten så stort eller at bare menneskets fossile Co2 påvirker klima.

 3. Forfang
  Når det gjelder forholdet mellom CO2-mengden i havet og i atmosfæren, synes jeg det virker noe merkelig at dette forholdet skal ha blitt endret så mye som du skriver om på bare 15 år. Konsentrasjonen i atmosfæren øker tross alt ikke med mer enn 2-3 ppm pr år i atmosfæren. Man må dessuten regne med at det da også kan ha blitt en økning i havet også, ikke sant? Jeg regner med at du ikke har grublet deg frem til dette på egen hånd, men har en vitenskapelig studie i bakhånd. Denne studien vil jeg gjerne ha en referanse til.

 4. Liten digresjon som muligens ikke menneskeheten har total oversikt over enda. Havet tilføres også ma CO2 og varme innen/nedenfra:

  «We report unusually high CO2 concentrations of up to 9,160 ppm, which indicate that the upper oceanic mantle is more enriched in carbon than previously thought.

  We furthermore suggest that CO2 fluxes along mid-ocean ridges (4,5) vary significantly.
  Our results demonstrate that elevated fluxes of CO2 from the upper oceanic mantle can drive explosive eruptions at mid-ocean ridges.»

  «Initial CO2 contents of variously enriched basalts from the Mid-Atlantic Ridge, including so-called “popping rock”, are inferred to be between 660 and 57,600 ppm, based on their vesicularity and extent of carbon isotope fractionation».

  https://www.nature.com/articles/ngeo1104

  «In areas where seawater 222Rn activity was higher, we discovered hydrothermal springs emitting acidic waters (pH ~5.4–6.0) and venting volcanic CO2 that brought local pCO2 levels up to 95,000 ppm. »

  «In situ temperatures measured with conductivity–temperature–depth probes range from 50 °C to 55 °C at the point of discharge.»

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019GL085730

 5. Klimarealistene misforstår dette. Og man kan mistenke at det er med overlegg, når den samme tydelige kritikken fra stadig nye lesere av nettsidene her fortsatt er aktuell. Og på nesten tiende året. Det er bare å sjekke bakover i artikkelarkivet. At det fortsatt i det hele tatt er diskusjon om hovedforståelsen av CO2-kretsløpet, beror på at Aaslid og co. åpenbart ikke er interessert i å gå inn på argumentasjonen i kritikken.
  Overordnet må massebalansen for ethvert dynamisk system stemme, i dette tilfellet:
  Våre akkumulerte utslipp i størrelsesorden er dobbelt så store som kumulativ masseøkning av CO2 i atmosfæren siden 1850, må hav og land ta opp mer CO2 enn naturen slipper ut selv. CO2, enten antropogent eller naturlig forsvinner ikke bare. KR sitt mantra om at havet varmes opp og avgir CO2, som bidrar litt til enda mer økning i atmosfæren, må altså være kun et lite bidrag for at massebalansen skal stemme. Ikke overbevist; du kan faktisk bruke henryloven, som BÅDE hensyntar trykk over en væskeflate OG temperatur (dette unnlater KR å være klare på), for å vise at jordas oppvarmede vannmasser maksimalt kan stå for 2-3% økt CO2 i atmosfæren. Ikke ca. 50% som de fleste har fått med seg er observert. Så sier KR at CO2-konsentrasjonen muligens ikke har økt så mye som 50%, og påstår feil og juks i data. Konsekvensen hvis dette skulle vært sant er at hav og land måtte tatt opp ENDA mer av utslippene (forholdet mellom våre utslipp og økning er enda større). Sammenhengen med økning av CO2 i atmosføre og vannmasser er helt uavhengig av at vår utslippsRATE er relativt liten sammenliknet med naturens egne, slik KR er veldig opptatt å utelukkende formidle i denne sammenheng.

  • Lackner,
   Det er uten betydning hvor mange aktører i klimaindustrien som kritiserer klimarealistenes forståelse av CO2-kretsløpet.
   Det eneste som er viktig er hva man observerer ute i naturen.

   Observasjonene støtter klimarealistenes forståelse av CO2-kretsløpet. Usikkerheten i CO2-kretsløpet alene ugyldiggjør din argumentasjon.

   Klimamodeller basert på feilaktige og kvasivitenskapelige premisser blir i beste fall villedende og kan ikke anses å være en del av naturen.

Kommentarer er stengt.