Oljeindustrien og CO2s drivhuseffekt

Klimanytt nr. 336 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.
Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

Etter varmeperioden i tiårene rundt 1940 ble det kaldere, og verden var opptatt av en kommende ny istid i 1960 -1970 årene – naturens dominerende klimavariasjon. Men klimalarmistene vil innbille folk at oljeselskap og andre energiprodusenter visste at klimaendringene var menneskeskapte. Dette falske eventyret får plass i vitenskapens mest prestisjefylte journaler og videreformidles av ukritiske medier, inkludert NTB.

Dagens ledende eksperter innen beregning av klima omtaler modellenes begrensninger, at de beregner for høye temperatureffekter fra CO2-økning, og at de hele tiden har dårlig forståelse av skyenes dominerende betydning (dekker 66 +/-3% av jordoverflaten). Da blir det merkverdig at klimaalarmister gjennom en årrekke har angrepet oljeselskapet EXXON for deres holdning til CO2 og klima primært basert på resultater fra modellberegninger.

EXXON og klimapolitikk

Hovedpåstanden er at selskapet siden 1970-årene gjennom egen forskning hele tiden har visst om CO2-økningens negative klimaeffekter (IPCCs hypotese). Hemmelighold av kjensgjerningene, overdreven usikkerhet og bagatellisering av effektene for å sikre selskapets forretningsvirksomhet, er andre anklager. Det gjentas enda en gang i den prestisjefylte journalen Science og norske medier (Vårt Land).

Sannheten er en annen. EXXONs forskning på feltet benyttet de forenklede modeller som den gang var utviklet, samarbeidet også med eksterne miljøer og publiserte resultater i internasjonale journaler. Overordnede usikkerhetsvurderinger fra EXXON skulle også reflekterte datidens (og nåtidens) vitenskapelige helhetlige vurdering og ikke bare baseres på resultatet fra enkle, svært mangelfulle modeller med manglende vekt på usikkerhet og formidling av denne som IPCC fikk kritikk for (IACs evaluering 2010 etter ‘Climategate’-skandalen)

I 1980-årene og fremover var oljeselskapene opptatt av fremtidig mangel på petroleumsfunn. De påviste funn ville begrense utslippene ut over i 2000-årene. Jeg mener at Shell hadde en spådom om ‘permanent oil shock’ fra år 2000, men nye funn og ‘shale oil and gas’ har endret bildet.

Det har aldri vært vitenskapelig konsensus om CO2s klimabetydning. Historisk har den vært akseptert å være lav. John Tyndall fant rundt 1860 at det var vanndamp som var den meget sterke drivhusgassen. CO2 var en svak drivhusgass, jfr lærebøker i 1960-årene (Walter Moore, Physical chemistry og Gunnar Hãgg, Inorganic Chemistry), basert på nøyaktige data av molekylers strålingsegenskaper oppsummert av Gerhard Herzberg 1935-50.

Charnyrapportens anslag fra 1979 var at dobling av CO2 ville gi økning i klodens middeltemperatur på 3C +/-1.5 C. Det var et enkelt middelverdi-anslag basert på det lave estimat fra Manabes enkle modell på +1.5C (1967, se KN 308) og Hansens (GISS) enkle modell på 4.5C. Merkverdig nok er verdien og usikkerheten fremdeles på samme nivå, etter å ha benyttet flere titalls milliarder kroner på beregninger og flere hundre milliarder på øvrig klimaforskning. For tallenes tale er at modellene IPCC benytter, beregner klodens temperatur til rundt 287.5 +/-2Kelvin, en variasjon på samme nivå som anslått usikkerhet. Det blir ikke så synlig når IPCC bare rapporterer avvik fra en beregnet middelverdi uten usikkerhet.

1970-årenes spådom om ny istid

For EXXONs konsernledelse var det imidlertid helt andre forhold som ville dominere klimavurderinger og som aktivistene bevisst overser. Etter oppvarmingsperioden 1915-1940 var klimaendringene betegnet som forbedring med mildere forhold i kalde strøk (bl.a. Arktis) og ikke minst forbedrede avlinger. Men så ble det kaldere med dårligere avlinger. I 1960 årene var bl.a. Sovjet Unionen og India ille ute (bl.a. CIA-rapport 1974). WMO spådde i 1960-årene en mulig kommende istid noe som var fremme i mediebildet i 1970-årene med bl.a. artiklene «Another Ice Age?» (Time 1974) og «The Cooling World» (Newsweek 1975) der varmeperioden i 1925-1955 fremgår av figuren i grader Fahrenheit. Carteradministrasjonen vurderte tiltak mot nedkjøling så sent som slutten av 1970-årene. Under nok en temperaturfigur fra NAS (1975), med temperatur i grader Celsius

Klimakonferansen ved Princeton i 1955, ledet av legendariske Otto von Neumann, hadde kun ett foredrag om CO2s mulige påvirkning (KN 194). Verdens ledende meteorologer, inklusive de norske Jacob Bjerknes og Arnt Eliassen, var kjent med CO2 begrensede effekt, at videre økning nærmer seg optisk metning (Beer-Lamberts lov 1852/1760 og de øvrige prinsipper) noe som formet verdens dominerende oppfatning frem til klima plutselig snudde før 1980. IPCC- supporter Steven Schneider hadde publisert arbeider om at mer CO2 faktisk ville medføre en kaldere klode, men da det snudde og ble varmere i 1980-årene ble budskapet motsatt.

Århundrets klimaguru, Hubert Lamb, påpekte i UNESCO Chronicle 1973 manglende sammenheng:
‘mens CO2 gikk opp gikk temperaturen ned og vise versa. Det måtte derfor være noe annet som dominerte klimaendringene enn økningen i CO2 – naturlige variasjoner’.

Men like viktig var satellittobservasjoner (NIMBUS fra 1969) som viste liknende forhold endog at inversjon i atmosfæretemperaturer (Antarktis/kalde områder) medførte at økt CO2 i hovedsak ville gi avkjøling (se KN 300). Likeledes var, ifølge værballonger, fuktigheten i luften redusert slik figuren viser (også spesifikk fuktighet) for ulike atmosfære-høyder/-trykk (millibar, mb).

Se for øvrig her og her, data fra NOAA. Det ville redusere bidraget fra den mye kraftigere vanndampen (omtalt i KN 307).

Konklusjon

Ingen studier om de ovennevnte forhold er med i Science artikkelen, normalt en selvsagt oppgave for referee å påpeke. Dette er en god demonstrasjon som viser at IPCC-støttende artikler har ‘frikort’ med svært mangelfull faktabasis selv i de mest prestisjefylte vitenskapelige journalene og derfra rett til mediene.

Mangt kan sies om EXXON, men at ledelsen skal se bort ifra et øredøvende empirisk faktagrunnlag og slavisk følge åpenbart mangelfulle modeller, ville være meningsløst.

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Nå er det avslørt at EXXON visdte, og aktovt har tåkelagt. Hvorfor kan ma. Inke i det minste være ærlig og innrømme det?

  https://www.scientificamerican.com/article/exxon-knew-about-climate-change-almost-40-years-ago/

  https://news.harvard.edu/gazette/story/2023/01/harvard-led-analysis-finds-exxonmobil-internal-research-accurately-predicted-climate-change/

  https://www.theguardian.com/business/2023/jan/12/exxon-climate-change-global-warming-research

  Jeg siterer:

  «“This really does sum up what Exxon knew, years before many of us were born,” said Supran, who led the analysis conducted by researchers from Harvard University and the Potsdam Institute for Climate Impact Research. “We now have the smoking gun showing that they accurately predicted warming years before they started attacking the science. These graphs confirm the complicity of what Exxon knew and how they misled.”»

  https://www.nytimes.com/2023/01/12/climate/exxon-mobil-global-warming-climate-change.html

  Jeg siterer:

  » The company’s scientists, in fact, excluded the possibility that human-caused global warming was not occurring, the researchers found.

  Exxon’s scientists also correctly rejected the possibility of a coming ice age, even as the company continued to refer to it in its public communications; accurately predicted when human-caused global warming would be first detected; and estimated how much carbon dioxide could be added to the atmosphere before warming hit a dangerous threshold, the study found. Some of the Exxon studies predicted an even sharper rise in temperatures than what the planet has experienced.

  “We now have airtight, unimpeachable evidence that ExxonMobil accurately predicted global warming years before it turned around and publicly attacked climate science and scientists,” said Dr. Supran. “Our findings show that ExxonMobil’s public denial of climate science contradicted its own scientists’ data.”»

  Exxon fortsatte denne kampen selv etter at man oppdaget realiteten, at vårt utslipp av CO2 fører til oppvarming. Da gikk de tio fullt ut angrep, selv om deres egen forskning hadde kommet fram til det samme.

  Her er det ingen tvil. Exxon har løyet med viten og vilje, og det lenge

 2. Antonsen har tydeligvis klippetro på modellene og legger dem ensidig til grunn. Men modellene er fremdeles dårlige og gir alt for høye verdier i forhold til observasjoner med satellitt og radiosonder. De var enda dårligere den gang, så det hadde liten relevans å legge dem ensidig til grunn. Det er en grunn til at James Hansen ikke fikk en andel i Nobelprisen om modellering.
  Jeg har nevnt at det den gang forelå en rekke forhold som tilsa at CO2-hypotesen ikke var akseptert. Det gjør ikke særlig inntrykk på Antonsen at man i 1970-årene primært fryktet en ny istid eller at datidens klimaguru, Hubert Lamb, i sin klimabok (1983) påpekte at empiriske data viste at CO2 var en svak drivhusgass.
  Kanskje enda viktigere var det at 1900-tallet var preget av bedre klima og avlinger (som nå) inntil avkjølingen kom i 1960-årene. Lille istid var ingen norm for klodens optimale temperatur. Vi er jo inne i en istid, Pleistocene, (mellomistid-delen), og kloden hadde tidligere vært mye varmere med god plantevekst (dinosaurtiden).
  Som en kuriositet kan man også anføre at IPCC ikke har beregnet hva som er klodens optimale temperatur og at dagens modeller beregner en middeltemperaturs nøyaktighet med +/- 2 C., et vesentlig større område enn dagens oppvarming på vel 1C, eller 0.12C per tiår om man benytter satellittmålingene som dekker kloden vesentlig bedre enn bakketemperaturer.
  Og R. Tol viste i et metastudium at kloden vil bli et bedre sted innen en T-økning på 2 C.
  Det var mye relevant info som motsa modellene for ledere som skulle ta ansvarlige beslutninger og ikke bare heie på dem som passer ens syn.

  • Hei, Jeg har prøvet å sende en e-post til deg, men det gikk ikke. Får jeg e-posten din her sender jeg deg artikkelen «Maximum northern hemisphere warming rates before and after 1880 during the Common Era. TAAC, nå. Og vi kan ta en øl / cappuchino sammen.

   Hilsen Knut

 3. Godt gjort av Exxon å vite at CO2 medfører global oppvarming når det ikke gjør det.

  De trodde de visste, og i forhold til hva de trodde de visste, så handlet de ikke rett….

  Hmm… hvem minner dette om….

  Kanskje Obama, Leonardo DiCaprio, Prince Charles, Al Gore m.fl…??

 4. Ellestad viser her et plott av relativ fuktighet i en del nivåer i troposfæren, som han sier er basert på værballonger.

  Det er imidlertid lett å finne figuren hos FriendsofScience, og de oppgir kilden til dataene: NOAA. Dette er altså såkalte reanalyse-data, dvs. data som framkommer fra klimamodeller.
  Man putter måledata inn i klimamodellen, og kan så beregne verdien av variable hvor man ikke har målinger, eller også variable som man ikke har målinger av.

  Ellestads mening om klimamodeller framkommer bl.a. av hans kommentar over. Man kan undre hvorfor den uttalte skepsisen ikke gjelder akkurat for fuktighetsdataene.

  For her burde en slik skepsis virkelig være på sin plass: På side 208 i 5. hovedrapport sies «Consequently, reanalysis products are still considered to be unsuitable for the analysis of tropospheric water vapour trends.»

Kommentarer er stengt.