Politikere velger løgner framfor sannhet i kritikk av ny bok

Tom-Christer Nilsen og Lene Westgaard-Halle har forfattet et meget kritisk brev rettet til ordførerne i norske kommuner, publisert i flere norske aviser. Det handler om min nylig publiserte bok «Motvekt – Fakta om klima». Her ber de folk «velge fakta, og ikke fiksjon», og å avstå fra å kjøpe eller motta boken. Ifølge dem representerer den en «åpenbar og overveid fortolkning og fordreid framstilling av fakta». Boken er populær fordi «løgner er mer underholdende» enn sannheten, samt at «virkeligheten ofte er vanskeligere å håndtere enn fantasi», skriver de. 

Av Gregory Wrightstone, geolog

Det er underlig at disse to politikerne uttrykker større bekymring for «sannheten» og «fakta», men så gjennom sitt brev følger opp med uriktige framstillinger, personangrep og åpenbare falske påstander. De starter angrepene med å påstå at boken har framkommet gjennom et samarbeid med Heartland Institute, og at jeg er assosiert med dette. Ifølge dem «bør man sjekke forfatterens bakgrunn, og hva The Heartland Institute er». Jeg har imidlertid ingen tilknytning med Heartland Institute, og har aldri mottatt ett eneste øre fra dem. Jeg har ingen idé om hvordan de har kommet fram til denne misforståelsen.

Min egen faglige bakgrunn er geologi. Jeg arbeider som Expert Reviewer for FNs klimapanel (IPCC) i den kommende klimarapporten (AR6). Jeg er direktør for CO2 Coalition, en amerikansk ikke-profittorganisasjon som utgjøres av mer enn 60 fysikere, klimatologer og energieksperter, som legger vekt på å presentere de mange fordelene med økt konsentrasjon av karbondioksid i atmosfæren.

I kontrast til deres påstander, hevder jeg tidlig i boken at CO2 i atmosfæren først og fremst øker grunnet forbrenning av fossil energi, og at økningen har en oppvarmingseffekt. Altså ingen fornekter her. Vi skiller lag gjennom at jeg tror at menneskeskapt oppvarming er moderat, og langt overstiges av de samme naturkreftene som har styrt temperaturen gjennom tusener og millioner av år.

En annen falsk anklage (vær så snill å telle dem) er at jeg visstnok har «kirsebærplukket» data som viser en 12-årig stopp i oppvarmingen, og ikke viste alle tilgjengelige data. De kunne ha bladd én side tilbake, samt siden før dette, for å finne data som de hevder jeg ikke vil vise fram. 

Våre to ikke-så-troverdige politikere nevner også at havnivået kan stige fem meter høyere enn i dag, og oversvømme Oslo, Stavanger og andre byer, samt sterkt utsatte øyer i Stillehavet. Data fra den virkelige verden støtter ikke dette, og det gjør heller ikke IPCC. De beste langtidsmålingene av havnivåstigning er fra faste målepunkter i strandsonen, og de viser at denne stigningen begynte midt på 1850-tallet, lenge før vi tilførte CO2 til atmosfæren i mengder som kan ha betydd noe for klimaet. Fra den tid har havnivåstigningen fortsatt, uten noen akselerasjon. Interessant nok er Maldivene én av de øygruppene som påstås være mest utsatt, og her bygges det nå tre store hotellkomplekser i strandsonen, finansiert av selskaper og forsikringsselskaper som unngår risiko som pesten. 

Implisitt i disse lovgivernes falske anklager er at våre nåværende temperaturer er uvanlige, og noe som tidligere aldri har inntruffet – i en skala på tusener av år. Det er faktuelt uriktig. Rekonstruksjoner av temperatur viser det. Eirik Raude og hans folk dyrket bygg på Grønland for tusen år siden. Dette kornslaget kan ikke dyrkes der i dag, og denne historiske kjensgjerning viser også at Westgaard-Halle og Nilsen tar feil. For 2 000 år siden dyrket romerne sitrusfrukter nord i England, og også dette historiske faktum forteller det samme.

Før klimaendringer ble politisert, ble tidlige varmeperioder omtalt som «klimaoptimum», fordi både klodens økosystemer og menneskelige kulturer trivdes. Geologisk og human historie forteller oss at tidligere varmeperioder innebar store fordeler, mens de kalde periodene var ganske forferdelige. Vi bør derfor ønske varmen velkommen, og frykte kulden. Særlig i Norge.

Ganske ubegripelig inkluderer forfatterne denne vesle politisk korrekte perlen: «Vi er tilhengere av et åpent ordskifte der alle meninger skal kunne komme til orde». Det gjelder tydeligvis bare dersom man ikke er uenige med dem. 

Etterskrift: Gregory Wrightstone er amerikaner, og har skrevet denne artikkelen på engelsk. Den er oversatt av Morten Jødal. Artikkelen er publisert i Altaposten, Avisa Nordland og Østlandsposten, og kommer forhåpentligvis også på trykk i Akershus Amtstidende (som alle har publisert brevet fra Westgaard-Halle og Nilsen).

Støtt oss ved å dele:

35 kommentarer

 1. Jag roar mig ofta med att undersöka bakgrunden till personer som ingår i det klimaindustriella komplexet. Tom-Christer Nilsen är politiker inom Höyre och civilekonom. Lene Westgaard-Halle är också Höyrepolitiker och har studerat statsvetenskap. Hon har arbetat som kommunikationsrådgivar. Hon har också varit ledar för den klima hysteriska extremorganisationen Zero. Ingen av dessa personerna har någon djupare kunskap inom naturfag eller teknologi.
  https://www.coolingnews.com/climate-hysteria-part1.html

 2. I artikkelen står dette: «Ifølge dem «bør man sjekke forfatterens bakgrunn, og hva The Heartland Institute er». Jeg har imidlertid ingen tilknytning med Heartland Institute, og har aldri mottatt ett eneste øre fra dem. Jeg har ingen idé om hvordan de har kommet fram til denne misforståelsen.»

  Denne «misforståelsen» kjem frå denne presentasjonen av Gregory Wrightstone sin bakgrunn https://www.truthpr.com/guests/gregory-wrightstone/, der dette er lista opp:
  Gregory Wrightstone is:
  • Contributing Writer for Calvin Beisner’s Cornwall Alliance
  • On the Advisory Board of the Heartland Institute
  • Author of Inconvenient Facts
  • Speaker
  • Climate Contrarian
  • AAPG CPG

  I leserbrevet som er grunnlag for denne artikkelen står det: «For 120.000 år siden var det ca. 1 grad varmere enn i dag. Havnivået var da 5 meter høyere enn i dag. Det var ikke noe stort problem, fordi det var ikke så mange mennesker på kloden, og folk bodde ikke i byer. Men et havnivå 5 meter høyere enn i dag, ville åpenbart vært et problem. Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Mørebyen, Trondheim, Bodø, Tromsø – alle disse byene ville hatt store deler av sine sentrum under vann. Det gjelder også New York, Shanghai, Nederland og en rekke av øyene i Stillehavet.»

  Dette framstilles slik i denne artikkelen: «Våre to ikke-så-troverdige politikere nevner også at havnivået kan stige fem meter høyere enn i dag, og oversvømme Oslo, Stavanger og andre byer, samt sterkt utsatte øyer i Stillehavet.»

  Dette er ei grov forvrenging av innhold, spør du meg, Ei beskrivelse av situasjonen for 120 000 år sidan blir utlagt som at dei to politikarane kjem med ein spådom!

  Ein detaljert kritisk gjennomgang av boka til Gregory Wrightstone finn ein her:
  https://medium.com/@willardm22/its-easy-to-be-tricked-by-a-climate-denier-a87ba4b4a087

  • Forfang. I tiden fra 120.000 – 140.000 år siden var Jorden i en mellomistid og temperaturen (Vostok iskjernemålinger i Antarktis) var for 140.000 år siden mer en 8 grader C lavere enn i dag. For 130.000 år siden var temperaturen ca som i dag. Mellom 130.000 år og 120.000 år siden synes temperaturen å ha vært 2 – 3 grader C høyere enn i dag og for 120.000 år siden ca som i dag. Med den kunnskap vi har om havnivåendringer akkurat i tilknytning til første halvdelen av en mellomisperiode som det jo her må være snakk om, bør vi være forsiktig med å påstå at slike endringer nødvendigvis kun skyldes økning i temperaturen. Dessuten ligger CO2-nivået ikke spesielt høyt heller, ca 280 ppm i snitt i denne mellomisperioden. Ved starten av en mellomistid vil landet være trykket ned samtidig som ganske høy temperatur smelter unna all is. Så kommer reaksjonen på at isen har smeltet og at trykket på landmassene har blitt borte. Landet stiger, havnivået synker og det kommer kanskje også noe is tilbake i form a isbreer og muligens mer is i Arktis og Antarktis. 5-metersnivået for havet som er nevnt, kan være et ganske tilfeldig nivå og ikke spesielt knyttet til lufttemperatur slik våre to politikere åpenbart mener. Husk at i Norge var det høyeste havnivået på 221 meter o.h. på Østlandet i vår egen mellomistid. Du kan likevel ikke regne med et slikt havnivå om temperaturen f.eks. blir 2 grader C høyere enn i dag.

   • Min kommentar kom av at artikkelen hadde ei grov forvrenging av kva dei to artikkelforfattarane hadde skrevet.

    Dei to artikkelforfattarane hadde eit synspunkt som det er lett å slutte seg til: «Fem meter høyere er ikke det mest sannsynlige scenariet, men det er viktig å huske på at små endringer på kort tid vil by på store utfordringer verden over – og vil føre til sterkt økende flyktningestrømmer.»

    Ei ordveksling om klimaet for 120 000 år sidan ser eg det ellers ikkje verdt å bruke tid på.

    • Forfang, dette var da et særlig dårlig reaksjon på Morten Jødal sitt forsøk på å oppgradere deg. Hadde du tatt deg til til å lese og absorbere innholdet i den henvisningen Morten ga deg, så kunne du også ha svart på en helt annen og ryddigere måte. Bruker du derimot dette kommentarfeltet som lekekasse, så kan du ikke vente at andre tar deg seriøst, bare så det er sagt.

 3. «The Sun also Rises»
  Om Klima og det som verre er
  Her en liten oppmuntring til klimaidioter generelt og de to politiske, brevskrivende noksagter- Tom-Christer Nilsen og medjatter, Lene Westgaard-Halle, som i sitt brev nylig alarmerer ordførere landet over vedr. Klimarealistenes bok, forfattet av Morten Jødal, om Klima og utviklingen gjennom tidene, basert på kjente fakta, statistikk og målinger. At presumtivt, oppegående mennesker, i lovgivende og bevilgende posisjon for landets ve og vel, driver rundt i offentlig terreng på dette lavpanna vis, i stedet for å innby til diskusjon om et så viktig tema, taler med store bokstaver om hva vi har av nullvarianter i offentlige topp-psisjoner
  Jeg tillater meg, i denne forbindelse, å ta med følgende fra Klimarealistene Morten Jødal og Dagfinn Karlsen i et særdeles viktig annliggende, vurdering av den skremmende indoktrinering i opplæringsmanualen for Norske skolebarn: YGGDRASIL7, og deres solide motvekt til undergangsfilosofien man der utsetter barna våre for!
  «Perioden fra 2010 til 2019 har vært det beste tiåret for menneskeheten noensinne. Vi har ingen klimakrise. I løpet av den siste 25-årsperioden har verdens sult gått ned med 40 %, fattigdom med 74 %, analfabetisme med 56 %. Dødsfall pga klimarelaterte hendelser i verden har sunket med mer enn 99 % de siste 100 år. Kloden blir også stadig grønnere, hovedsakelig fordi det er mer av plantematen CO2. Mer karbondioksid gir bedre plantevekst, derfor øker for eksempel gartnerne CO2-innholdet i sine drivhus til 3 ganger atmosfærekonsentrasjonen gjennom tilsetting av CO2. Det blir mer vegetasjon, og dermed mer dyreliv. På én generasjon har jordas grøntareal økt med et areal som er dobbelt så stort som USAs landareal.»
  Sett i sammenheng med de to kumpaners brevsomme dommedagsprofetier fra Løvebakkens bakevje, er det lite å se frem til fra den lekegrinda av logisk tenkning samt evne og vilje til å søke nødhjelp for manglende kunnskap. Deres utmaling av havstigning som vil legge jorda øde, indikerer at de to, iallfall, har behov for selv å bli tørre bak ørene!

    • Det betyr overhodet ingen ting. Effekten av større avlinger er mange ganger større. Men det er noe med å alltid lete etter hva som kan gå galt. Dessverre er dette blitt en store del av forskningen – man ser etter alle tenkelige og utenkelige perspektiver som kan representere et problem. Utvilsomt er dette med på å finaniere mye av forskningen – penger går til områder som påstås å representere «eksistensielle trusler».

   • Det er mange begrensende faktorer for plantevekst. De aller fleste planter vokser mye bedre med høyere konsentrasjoner CO2 i luft. Effekten er dramatisk. Akkurat som de vokser bedre med høyere konsentrasjoner av nitrater og fosfater. Så CO2 er utvilsomt en begrensende faktor for plantevekst. Spør en gartner som jobber i drivhus. Han/hun flerdobler CO2-mengden, fordi 410 ppm begrenser planteveksten.

    Så skriv om noe du kan noe som helst om.

    • Morten, jeg vet at det tilføres ekstra CO2 i drivhus, jeg vet også at jeg personlig tilfører algekulturen Rhodomonas Baltica CO2 på en til dels selvutviklet måte ved at vi pumper inn ekstra CO2* i sjøvannet som medfører at pH verdien i sjøvannet reduseres fra sitt naturlige nivå (på vår lokalitet) fra ca. 8,2 til 7,3. Og kan igjen bekrefte at Rhodomonas Baltica vokser mye raskere med en pH på 7,3 enn på 8,2. Men jeg håper aldri at jeg i mitt relativt korte liv får oppleve at pH verdien i vannmassene der vi henter dette vannet fra når en pH verdi på 7,3.

     *CO2 kan kjøpes hos Nippon Gases for kr. 986,- pr. 30 kg. pluss flakseleie og transport. (www.nippongases.com)

    • Hvis du leser innlegget mitt, så skrev jeg at CO2 ikke er begrensende faktor i NATUREN. I drivhus er det noe annet, der er alle faktorer optimalisert.

     • Og det er kort og godt feil. Planter vokser på samme måten, innen- eller utendørs. Vi ser det godt i naturen de seneste årene, at mer CO2 har gjort kloden grønnere. Effekten er markant. Vi ser det også på alt mennesker dyrker utendørs – avlingene øker også fordi det er mer CO2 i atmosfæren.

 4. Jeg registrere at jeg får opp link til the Heartland Institute, og fanen ‘Who are we’ når jeg søker opp Gregory Wrightstone. Men innholdet er nå fjernet. Så om det ikke er en tilknytning i dag, så har det åpenbart vært det. Og da er ikke boka verdt papiret den er skrevet på.

  • To kommentarer til dette: For det første sier Gregory Wrightstone at han ikke har noen tilknytning. Du tror ham ikke. Deg om det. For det andre er det argumentene som teller, ikke hvem som framfører dem. Jeg anbefaler deg derfor i stedet å lese boka, og heller kommentere innholdet. Den typen ad-hominem-argumentasjon du framfører, er verdiløs.

 5. Jeg prøvde nettopp å søke på boken «Motvekt – Fakta om klima» på mitt lokale bibliotek, men de hadde den ikke. Når kom den ut, har noen en referanse slik at den kan bestilles?

  • Boka finnes ikke på bibliotekene – foreløpig. I slutten av måneden gir Klimarelistene den til alle landets ordførere, og de blir bedt om å lese den – og så levere den videre til lokalt bibliotek.

   Jeg foreslår at du kjøper boka direkte fra Wigestrand forlag.

   • Hvorfor skulle landets ordførere bry seg om denne boka? Wrightstone er ikke klimaforsker, og han har følgelig aldri publisert noe fagfellevurdert på klima. Han har en geologimaster. Han bruker fagfellevurderte kilder i boka si, men trekker konklusjoner som ikke støttes av kildene han bruker. Det er uredelighet.

    • Jeg foreslår: LES BOKA. Den faglige kvaliteten på det stoffet han presenterer, er det eneste som betyr noe. Ikke hvilke formalia han kan slå i bordet med.

     Det er ikke slik at det kun er folk med tunge professorater som forfatter gode bøker, og har gode tanker og analyser. Jeg vil tro at du har stor tillit til klimadebattantene fra miljøbevegelse og politikk. Disse er som regel helt uten faglige kunnskaper, så skulle du være kritisk til noen …..

 6. Jeg har skummet gjennom «Inconvenient Facts: The science that Al Gore doesn’t want you to know». Det virker som den nye boka er i det samme sporet. Da er det nok dessverre ikke noe i boka som bidrar med noe fornuftig klimafaglig. Men jeg skal ta en titt på den, absolutt. En god latter forlenger livet:)

  • Noe sier meg Tom Aage, at du ikke har noe på dissse sidene å gjøre. Kommentarer som «En god latter forlenger livet», kan du publisere andre steder. Dette som en advarsel – neste gang det dukker opp denne typen kommentarer, er du ute.

 7. Morten, vær vennlig ikke å stryk innlegg som betegner noe som «latterlig» uten samtidig å begrunne dette veldig godt.

  Jeg skal ikke benytte begrepet «latterlig» men der er en rekke punkter i hovedinnlegget jeg reagerer på. Særlig denne:

  «Før klimaendringer ble politisert, ble tidlige varmeperioder omtalt som «klimaoptimum», fordi både klodens økosystemer og menneskelige kulturer trivdes. Geologisk og human historie forteller oss at tidligere varmeperioder innebar store fordeler, mens de kalde periodene var ganske forferdelige. Vi bør derfor ønske varmen velkommen, og frykte kulden. Særlig i Norge.»

  Ingen er uenig om at vi i de siste 10 – 15.000 år har hatt enorme klimaendringer – kall det gjerne miljøendringer. For 8000 år siden var havnivået ca. 2 (to) meter lavere enn kjellergulvet på mitt barndomshjem. Ikke på grunn av havstigning, men på grunn av landstigning som har pågått på Vestlandet i de siste ca. 12 – 15.000 år med et tempo i dag på ca. 2,4 mm pr. år eller om du vil 2,4 meter pr. tusenår. Derfor ligger mitt barndomshjem i dag ca. 12 meter eller der omkring over havet . Og dette vet jeg fordi det er foretatt arkeologiske utgravninger i store deler av bygda der en kan følge bosetning forflytte seg lenger og lenger ned mot dagens havflate gjennom 8000 år, og dette er ikke en gang vitenskapelig omdiskutert. Ca. 6 km øst for Ålesund Sentrum kan en ta seg en tur i den gamle Borgundkaupangen. I dag en lokalitet for Sunnmøre Museum som for ca. 800 år siden var senteret for det som i dag er Ålesund. Dette var for 800 år siden en naturlig havn men ble de neste århundrene ubrukbar fordi de trange og beskyttende sundene steg så mye at fartøy ikke lenger kunne seile naturlig og Borgundkaupangen var ikke lenger brukbar. I dag har den bl.a. den funksjon at det er utgravd støer som i dag ligger et par meter over havnivået der folk la båtene sine for en del hundre år siden.

  Jeg anser meg som konservativ av politisk grunnlegning. Og konservativisme har som hovedtese at endringer skal skje i et slikt tempo at samfunnet og menneskene skal kunne tilpasse seg endringer uten for mye konflikter.

  Og det er essensen i klimaspørsmålet. Å hevde at plantene har godt av mer CO2 er etter mitt syn like feil som å hevde at vi har godt av to meter havstigning de neste to hundre år. Vi lever og har tilpasset oss den naturen vi lever i, og disse tilpasninger har tatt tid. Alt henger sammen og en kan ikke fremheve en positiv effekt, og glemme de negative. Jeg skal garantere at menneskeheten uproblematisk hadde overlevd 1000 ppm CO2 i atmosfæren. Vi hadde også overlevd 220 ppm, 300 ppm, du kan velge hva som helst. Men å hevde at 320 ppm eller 700 ppm ikke spiller noen rolle hvis denne endringen skal skje på et par hundre år er etter mitt syn ikke et konservativt og bærekraftig standpunkt.

 8. Godt poeng Morten. Jeg forholder meg til fagfellevurdert forskning på klimarelevante tema. Når det gjelder politikk, kan en være uenig eller enig. Politikk er ikke vitenskap.

 9. Jeg har «diskutert» flere ganger med denne «Tom Aage Aarnes» og du kan trygt fjerne han fra disse sidene. Han er en av de som slenger om seg med konspirasjonsteorier, ville fantasier, ubehøvlede påstander og vrøvl om klimarealister. For det meste et nett-troll.

 10. Jødal:
  I svaret ditt til meg lengre nede (4. april) hadde du ei lenke til Wrightstone sitt svar til den kritiske artikkelen til boka hans. Heilt til slutt i artikkelen er ei liste over kvalifikasjonar og bakgrunn. Den første delen av lista ser slik ut:

  Wrightstone: Qualifications, memberships and awards
  Expert Reviewer Intergovernmental Panel on Climate Change — (AR6)
  Bachelor of Science, Geology — Waynesburg University 1977
  Master of Science, Geology — West Virginia University 1985
  Cornwall Alliance for the Stewardship of Creation- Senior Fellow & Contributing Writer
  Heartland Institute — Advisory Board member

  Vi ser altså at Gregory Wrightstone benekter å ha tilknytning til Heartland Institute samtidig som han har tilknytninga på si eiga referanseliste.

  Spør du meg, så heng ikkje det heilt sammen.

 11. Til Jødal 6. april 10:33

  Dette er et tveegget sverd. På den ene side synes de fleste klimaskeptikere å være enige om at et øket CO2 nivå er svært gunstig for plantelivet med økte avlinger osv. Dette er jeg ikke uenig i og har på denne strengen allerede bekreftet at ved å pumpe CO2 inn i sjøvann oppnår en en betydelig raskere vekst av algen Rhodomonas Baltica, en alge som er mye benyttet i akvakultursammenheng. Dette skjer kort og godt ved at en starter med en ren algekultur i 500 liters plastsekker, lyser sekken opp med en tre – fire lysrør, tilsetter gjødsel, Superba Rød fungerer godt, og deretter sørger en for at der er så mye CO2 i vannet at pH verdien senkes fra den naturlige på rundt 8,2 til 7,3. Da det er krevende å måle CO2 direkte, benyttes proxyen pH.

  Denne metoden benyttes verden over i ulike sammenhenger og der er endog et prosjekt på Mongstad der en arbeider med å produsere alger i stor stil som fôr til oppdrettsfisk, marine kilder som fôr til oppdrettsfisk er i dag en stor mangelvare. Ondsinnede tyskere hevder at norsk laks smaker som en svømmende soyabønne, og soya benyttes i massevis i mangel på marint råstoff. Og ideen på Mongstad er å benytte noe av overskuddsvarmen og CO2 utslippene til denne type produksjon.

  Men siden CO2 har denne tydelige virkningen på plantelivet blir det vel logisk inkonsistent og samtidig hevde at CO2 økningen i atmosfæren er så liten at den ikke har noen betydning for klodens energibalanse?

  Og økning i CO2 og dets betydning for plantelivet er i dag et aktivt forskningsfelt. I 2018 ble resultatene fra et svært omfattende in situ forsøk publisert;

  https://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaaq1012

  Fra absstsraktet:

  «Nedgang i proteiner og mineraler som er essensielle for mennesker, inkludert jern og sink, er rapportert for avlinger som svar på økende atmosfærisk karbondioksidkonsentrasjon, [CO2]. For inneværende århundre ligger estimatene på den potensielle menneskelige helsepåvirkningen av disse nedgangene fra 138 millioner til 1,4 milliarder, avhengig av næringsstoffet. Endringer i plantebasert vitamininnhold som svar på [CO2] er imidlertid ikke belyst. Å belyse effekten for vitaminer vil forbedre estimatene for helserisiko betydelig. Blant avlingsarter er ris den viktigste næringskilden for mer enn 2 milliarder mennesker. Vi brukte flerårige, multilocation in situ FACE-eksperimenter (fri luft CO2-berikelse) for 18 genetisk forskjellige rislinjer, inkludert Japonica, Indica og hybrider som for tiden dyrkes i hele Asia. Vi rapporterer for første gang om den integrerte ernæringsmessige effekten av disse endringene (protein, mikronæringsstoffer og vitaminer) for de 10 landene som bruker mest ris som en del av den daglige kaloriforsyningen. Mens resultatene våre bekrefter nedgangen i protein, jern og sink, finner vi også konsistente fall i vitamin B1, B2, B5 og B9, og omvendt en økning i vitamin E. En sterk sammenheng mellom virkningene av forhøyet [CO2] på vitamininnhold basert på den molekylære fraksjonen av nitrogen i vitaminet ble observert. Til slutt ble potensielle helserisiko forbundet med forventet CO2-indusert underskudd på protein, mineraler og vitaminer i ris korrelert med det laveste totale bruttonasjonalproduktet per innbygger for de høyest riskrevende landene, noe som antyder potensielle konsekvenser for en global befolkning på ca. 600 million.»

 12. Einar Bordewich; jeg har ingen klar oppfatning av hva du mener og hva du står for. Men jeg ble en smule overrasket når du skriver:

  «Jeg har “diskutert” flere ganger med denne “Tom Aage Aarnes” og du kan trygt fjerne han fra disse sidene. Han er en av de som slenger om seg med konspirasjonsteorier, ville fantasier, ubehøvlede påstander og vrøvl om klimarealister. For det meste et nett-troll.»

  Forstår du dybden av det du skriver her? På den ene side forfekter Klimarealistene at de blir utestengt fra den offentlige debatten og har helt rett i det, eller for å si det enkelt; det er urettferdig og destruktivt for pluralismen og den offentlige debatt. Og dette hevder jeg til tross for at jeg er dønn uenig med både Ellestad og Solheim.

  Etter min oppfatning er denne Z&N «hypotesen» om atmosfæretrykk og avstand til solen det rene tøv. Men der er ikke tøv å hevde at den offentlige debatt og de politiske virkemidler som settes inn mot «klimakrisen» er langt mer tøv og koster uendelige mye mer. Det koster samfunnet ca. fire kroner (alle forstår et dette tallet bare er tøv, men det er ikke langt fra sannheten) å tillate at Aarnes får ytre seg på KD.com. Det koster helt sikkert litt mer – kanskje 6000 kroner – om Ellestad og Solheim får ytre seg på Forskning.no eller i Aftenposten (de har en «litt» dyrere stab enn KR.com,) men la de ytre seg, det koster nesten ingenting i forhold til månelandingen på Mongstad eller ulike regnskogsprosjekter der jeg nå helt har mistet tellingen. Var det seks, syv eller åtte milliarder vi allerede har sponset Bolsonaro med, så var der noe greier i Indonesia som kostet litt mindre.

  Og enhver samfunnsborger med en smule innsikt vet at å drysse milliarder ut over ulike u-land enten dette gjelder regnskog eller «infrastruktur» er totalt bortkastede penger. Det har den åpenbare effekt at Erik «de brenner norske flagg på Sri Lanka enda» Solheim rykker enda ett hakk opp før han blir avslørt, men han ble ikke mer avslørt at han fikk en enda bedre betalt jobb i en eller annen «tenketank» der han kan fortsette å trekke på sine kontakter i FN – miljøet.

  Det er slike spørsmål jeg vil at kritisk debatt skal konsentrere seg om. Når det gjelder denne «klimakrisen» så har jeg omtrent samme oppfatning om den som da jeg som 34 åringen begynte å se en økende mage og vekt og tenkte at dette kunne bli et problem både for helsen og effektiviteten om 30 – 40 år. Ingen akutt krise, men det må overvåkes og passes på. Og det jeg misliker mest med klimaskeptikere er at de ikke ser de enorme forretningsmessige muligheter som ligger i dette. Short story; for tredje gang på rad har Norge gullhår i r#((%. Først våre fantastiske vannkraftresurser, deretter oljen, så viser der seg at vi også har verdens beste og mest effektive vindkraftresurser. Og det ikke bare på land, men vi har en kystlinje på over 2000 km med noen av det mest stabile vindretninger i verden. Og dette kan vi toppe opp med 40% av Europas samlede «batterikapasitet» i form av vannkraftmagasinene. Jeg ser forretningsmulighetene og sutrer ikke over «fuglekvernene.» Dette er jo nærmest uhøflig å hevde på KD.com – ja direkte provokativt, men vi skal leve av noe etter oljen også.

 13. Grønningen har flere årsaker, blandt annet massiv skogplanting i Kina. Jeg tar gjerne en link til en vitenskapelig publikasjon, som viser at planter i naturen får økt vekst kun av å ha mer CO2 tilgjengelig. Jeg er hverken botaniker eller biolog, jeg er hydrogeolog. Men i mitt daglige virke, jobber jeg mye med jordanalyser knyttet opp mot landbruk, og med ulike typer vekstforsøk både utendørs, innendørs og i klimarom der plantene kan utsettes for mange ulike vekstmiljøer.. Så jeg har en viss innsikt.

 14. Jeg , en nybegynner her på KR Debatt, og nå som pensjonist har jeg mer tid til overs og kan av og til komme med små innspill vedrørende klima. Lange debatter har jeg ikke konsentrasjon eller energi til lenger, men liker å fundere over tingene med en kritisk sans, og stille spørsmål når noe virkelig interessant dukker opp. Dette innspillet er mer som en test, se hvordan ting virker..

 15. «For 2 000 år siden dyrket romerne sitrusfrukter nord i England, og også dette historiske faktum forteller det samme.»

  Veldig merkelig. Første gang jeg har sett den påstanden.

  Sitrusfrukter har opprinnelse sydøst i Asia. Så ble de spredt med silkeveien og havnet etterhvert i Persia og Midt-Østen. På romernes tid dreide dette seg om en type sitroner med tykt skall som var forskjellig fra de vi har i dag. På romernes tid var de mest av alt statussymbol for overklassen. Det er funnet spor (pollen/frø) i østre middelhav fra 4-500 før Kristus og det ble begynt dyrking i vestre Middelhav rundt 100 før 0 og 100 etter 0. Mer dyrking og med flere slag kom først med araberene rundt år 1000. Sitrusfruktdyrking i England er ikke oppdaget.

  https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/52/6/article-p814.xml?ArticleBodyColorStyles=fullText

  Er en geolog med så liten evne til å sjekke ut egne påstander egnet til å skrive lærebøker om klima beregnet for skolen?

 16. Synes du det er en troverdig kilde Jødal, en nettside som reklamerer for ‘Save US Coal’?

  • Ja, bak dette nettstedet står det meget kompetente fagfolk, blant annet Craig Idso. Han er en glitrende biolog.

   Jeg skjønner at du ser på alt som har med fossil energi å gjøre som pestbefengt og djevelens bolverk. Prøv å gjøre deg noen faglige refleksjoner i stedet, gjennom å lese litt av det enorme forskningsmaterialet som er lagt ut på dette nettstedet.

Kommentarer er stengt.