Centimeter, halvmeter eller meter?

Vi ser på havnivådebatten etter at siste «spesialrapport» fra klimapanelet foreligger. Hvor mye kan havnivået globalt øke til år 2100? Vitenskapelige prognoser tyder på noen få centimeter, Snoen i Minerva vil ha en halv meter og Mathismoen i Aftenposten er som vanlig høystbydende med en hel meter. Her er det du trenger å vite i mer detalj, om både rapporten og havnivået.

Klimapanelets rapporter

Klimapanelets forrige hovedrapport fra 2013 (AR5) er grunnlaget for de tre spesialrapportene (SR) som de startet arbeidet med etter vedtak i Nairobi i 2016. Dette betyr at feilaktige analyser i AR5 ligger som utgangspunkt for arbeidet med disse tre rapportene.

Første spesialrapport om 1.5-gradersmålet «SR1.5» ble tidlig stemplet som et skandaløst uvitenskapelig dokument og da det ble fremlagt for godkjennelse på klimatoppmøtet i Katowice, ble ikke teksten godkjent. Selv forhandlinger på ministernivå feilet etter massiv motstand fra USA, Russland og to mindre land. Klimamøtet uttrykte kun tilfredshet med at forfatterne av rapporten var ferdige med sitt arbeid, og uten at teksten ble akseptert.

Klimaminister Elvestuen

Det som foreligger nå er to dokumentutkast, hvor alle later som om dette er en sluttforhandlet og vedtatt spesialrapport, forsiden gjengitt under. Klimaminister Elvestuen uttalte i går til VG at rapporten var skremmende. Intervjuet i VG var dels manipulerende og dels avslørende når det gjelder Elvestuens manglende klimakompetanse. Det er heller ingen som mistenker VG for å være i stand til å skrive noe faktabasert, saklig eller objektivt om klimaspørsmålet.

Nøyaktig hva i rapporten som er skremmende og hvor det må skremmes enda mer, det skal Elvestuen forhandle om på det som for ham er neste klimakirkemøte i Chile. Norges delegasjon får mye å gjøre, for også andre spesialrapport (tildelt bokstavsalaten SRCCL) må det forhandles om etter prosedyren i neste avsnitt.

Det utelatte i fakta og prosedyre

Dette er det politiske sammendraget (SPM) til tredje spesialrapport (SROCC) om hav og is, med et utkast til rapporten vedlagt , og som vanlig har sammendraget blåst opp alt som er egnet til å spre frykt, mens pressemeldingen basert på sammendraget i vanlig stil har blåst opp skremslene ytterligere.

Det mange medier utelater og som folk flest derfor vet lite om, er at det bare er hovedforfatterne (WG1+2) som har godkjent sammendraget og utkastet til rapport (i Monaco 24. september). Forfatterne er altså bare enige om at dette dokumentet skal legges fram på neste klimatoppmøte i Chile sent i år, hvor politikerne skal hestehandle om teksten.

En rask gjennomlesning trekker i retning av at også denne rapporten vil få problemer med å bli godkjent, men vi får vente og se til desember, når politikerne har forhandlet ferdig. Snoen skriver i Minerva at «…erfaringsmessig er det små endringer fra dette utkastet til ferdig rapport.» Snoen utelater altså for Minervas lesere at første rapport «SR1.5» ikke er godkjent av nasjonene som utgjør IPCC.

Det mest interessante er hva ingen vil se på, og det er prosedyren videre hvor både involverte forskere og politikere later som om det er forskerne som bestemmer, til tross for at det motsatte star klart å lese i IPCCs statutter. Politikerne endrer teksten i rapporten, gjerne etter ukelange forhandlinger med nattmøter. Derpå går rapporten tilbake til forfatterne i WG1+2) hvor disse får beskjed om at de må skrive om sitt sammendrag, slik at intet i det strider mot det politikerne har vedtatt.

Vitenskapen omskrives altså for å passe til den ønskede klimapolitikk.

En IPCC-ekspertkommentator kommenterer

Sett at du gikk opp til eksamen i fysikk og benyttet en formel til beregningene dine som var helt feil. Da ville svaret på oppgaven din, A), også bli feil. Sett at dette svaret skulle benyttes til å besvare oppgavene B) og C) også. Da ville svarene på disse oppgavene også bli feil, og du ville mest sannsynlig stryke til eksamen.

Årsaken til at vi ikke kan ta FNs klimatrusler alvorlig er nettopp analogien til dette. FNs klimapanel har helt siden ca. år 2000 kommet med feil svar på sine beregninger om temperaturøkningen på jorda. Paradokset er at selv om alle kan tydelig se at de har bommet på sine tidlige projeksjoner, med flere grader Celsius per tiår, har de ennå i projeksjonene at det om 20, 30, 40 og 50 år fram i tid skal bli ennå varmere enn dette, selv om temperaturøkningen de siste 20 årene nesten har stått helt stille. De fortsetter altså med de samme numeriske modellene (formlene) som er beviselig feil. De har svart på oppgave A), og svaret var totalt feil. Nå skal de bruke samme metode, bare med bittesmå justeringer, til å besvare oppgave B) og C).

IPCC har regelmessig publisert ‘hovedrapporter’ om klimaet på jorden og hvordan det kommer til å utvikle seg framover. Disse rapportene heter «Assessment Report, AR1 – AR5». I tillegg har de nå begynt å publisere de såkalte ‘Spesialrapportene’.

Begge disse spesialrapportene «SR1.5» og «SROCC» er basert på AR5-rapporten og har akkurat de samme påviste feilene i beregningen av den globale temperaturen på jorda som nevnt ovenfor. Beregningene gir altså altfor høye temperaturer og er beviselig feil. Allikevel kommer de med skrekkscenariene sine med høye vannstander og avsmeltede poler om 30, 40, og 50 år, for ikke å snakke om i år 2100 og 2200!

Hvor mye stiger havet?

Aftenpostens Mathiamoen og Minervas Snoen er uenige. Meter eller halvmeter? Heller ikke NTB er i nærheten av å formidle hva vi kan observere i naturen, faktisk forholder alle tre seg til uvitenskapelige IPCC-rapporter basert på villedende modeller og spå-i-kaffegruten projeksjoner.

NTB greier i tillegg i lenken over å villede om fjorårets «SR1.5» ved å skrive
«Verdens største oljeprodusent nektet å slutte opp om en IPCC-rapport fra 2018,.. » istedet for å gi sine kunder korrekt informasjon.

Alle utelater at IPCCs modellerte scenarier ikke er vitenskapelige prognoser. I Aftenposten er nesten alt feil, utenom Mathismoens navn. Det er bokstavelig talt et hav av forskjell til Minerva. Snoen griper tak i noe av Mathismoens forvirring, kritiserer med rette spesielt RCP8.5-scenariet, men utelater at alle scenarier er basert på sviktende premisser og ubrukbare modeller.

Hva med 5 cm stigning til år 2100? Dette er havnivåvitenskapens estimat før man tar hensyn til usikkerheten:

Estimater over mulig havstigning til år 2100 er 5 ±15 cm (Mörner 2004) og 10 ±10 cm (INQUA 2000), dette avviker vesentlig fra IPCCs forslag 37 ±19 cm (IPCC AR4 2007). Dette er basert på observasjoner av havnivået fra etablerte målestasjoner, den eldste med mer enn 350 år med data.

Satelitt allimetri er en ny beregningsmetode hvor man modellerer havnivå, og her har man rådata fra hhv NOAA og Colorado-universitetet på hhv 0,45 og 0,65 mm/år, før disse aktørene legger på subjektive korreksjoner og kalibreringer for å få hhv 2,9 og 3,3 mm/år. Denne manipulasjonen er ifølge et medlem av Storbritannias IPCC-delegasjon gjort for å få en trend, underforstått, at tallene må stemme med det som står i IPCCs rapporter.

Her er en gjennomgang av havnivåproblematikken forklart av Nils-Axel Mörner, en ledende havnivåforsker og medlem av KVR.

Professor Mörner har indikert troverdighet for de ulike havnivåestiomatene

Vil du vite mer om havnivå?

Tirsdag 1. oktober kl 1900 kan du få vite mer om havnivået der du bor. Foredrag på Bekkestua bibliotek ved Geodet Bjørn Geirr Harrson: «Stiger eller synker havnivået i Oslofjorden?»

Støtt oss ved å dele:

23 kommentarer

 1. Det som er merkelig er hvorfor det stort sett er middelaldrende menn, som meg, som ikke har særlig tro på menneskeskapte klimaendringer. Og, hvorfor er det slik at en «haug» med kvalifiserte vitenskapsmenn hevder klimaendringer er menneskeskapte. Og er det ikke rimelig å anta at en befolkning som øker fra 1 milliard til 7-8 milliarder, hvis forbruk stiger eksponensielt , påvirker klima ? Er det ikke merkelig at skeptikernes påstand om at det er sola som er skylden i klimaendringene sammenfaller med befolkningsvekst og eksponensiell økning i forbruk/CO2 utslipp? Eg berre spør?

  • Er det ikke rimelig å forlange eksperimentell bekreftelse på at energi som har blitt emittert fra en kilde kan returnere til denne kilden og gjør den varmere?

   Så er det alltid noe rart ved det at folk flest fremhever vitenskapsmenn som noe ufeilbarlig, uten tegn til å reflektere over det faktum at det har vært et stort omfang av vitenskapelige «blunders» opp gjennom historien.

  • Åsebø da.

   Det er jo ikke nevneverdige klimaendringer. Det er f.eks ikke flere orkaner i Atkanterhavet, havet stiger ikke, det er færre som omkommer av flom og ikke minst er det kaldere nå enn i 1998. Co2 kan da selvsagt ikke være en klimagass iom at temperaturen ikke stiger.

   Jeg tror du får gå tilbake til de ipcc-sponsede forskerne dine og spørre om de kan lese seg opp litt

   • «Co2 kan da selvsagt ikke være en klimagass iom at temperaturen ikke stiger»
    Seriøst Knut? Er det vanlig logikk blant klimastrutser og tro at det kun kan være en faktor? Er det derfor slagordet her er Sola styrer klimaet? Så hvordan forklarer dere klimaet på venus? Og hvordan har du unngått å få med deg at temperaturen stiger?

    • Karlsnes,
     Årsaken til den mye høyere temperaturen på Venus skyldes det 93 ganger så store trykket. Når avkjølt gass synker nedover fra tropospausen blir den komprimert til stadig høyere trykk. Selv om dette ikke skjer 100% adiabatisk, vil temperaturen på gassen ha økt med flere hundre grader i det den når ned til overflaten. At gass som blir komprimert øker i temperatur, kan påvises eksperimenelt, i motsetning til hypotesen om tilbakestråling.

  • Hei Erlend, antropogent co2 utslipp regnes å være ubetydelig i klima-sammenheng før ca. 1950. Mens verdens befolkning og forbruk har vært sterkt stigende i lang tid før dette. Det er derfor lite som tyder på noen klar korrelasjon mellom økt befolkning og co2-påvirkede klima-endringer.

   Forøvrig synes jeg det blir feil å benytte ordet «skyld» om klima-endringer. Det er ingen tvil om at verdens befolkning har det langt bedre i dag enn noen gang før i historien. En positiv utvikling som er skjedd samtidig med en mild global oppvarming. Det virker svært underlig å ha et negativt syn på dette, hvis man da ikke er direkte misantropisk anlagt.

  • Åsebø,
   du reiser egentlig et interessant spørsmål om hvilke hypoteser vi kan danne oss om hva som er de mest relevante påvirkningsfaktorer for klimaet. Klimaets kompleksitet tilsier imidlertid forsiktighet; dvs. at det gis legio feilkilder for hypoteseetablering og som dermed raskt fører til kvasivitenskap hvis reell hypotesetesting/falsifisering ikke foretas. Den største feilkilden blir da at man konstruerer og til og med forsvarer NONSENS-KORRELASJONER: Der man ser et tilsynelatende samsvar mellom valgt årsak og virkning, men som gjennom mer korrekt bruk av falsifiseringsmetode (jfr. Popper) viser seg å være helt uten slikt samsvar og dermed en nonsens-korrelasjon.
   Dette er noe som ekte vitenskapsfolk vet kan ramme alle leire der man blir for overivrig for egen sak.
   Eksempel: Velger man de «rette» historiske faser som start- og sluttpunkt for påstanden om at «CO2 styrer alt» kan man argumentere tilsynelatende troverdig for sin egen syke CO2-mor, i alle fall i media og overfor legfolk.
   Men selvstendig tenkende mennesker ser noe helt annet: IPCC-miljøets notoriske praksis med å begynne med etterkrigstiden for å vise «menneskeskapt global oppvarming» er et grovt eksempel på ren cherry picking: Man starter da nemlig med den kaldeste perioden de siste hundre år (de første 30 årene etter andre verdenskrig) og later som om det er en «normal» å vurdere ut fra, og trekker derfra utviklingen fram til våre dager. Konklusjonen blir da selvsagt: «Vi har igjen fått bevist at CO2 er omtrent hele årsaken til global oppvarming!»

   Men det man da gjør er å behendig utelate de FOREGÅENDE varme mellomkrigsårene som før diverse revisjoner var ansett å være like varme som nåtiden – ikke minst i Arktis. Det som da blir ødeleggende for CO2-hypotesen er jo at mellomkrigsvarmen oppstod på BETYDELIG LAVERE CO2-NIVÅER enn nå. Hva var i så fall de varmedrivende faktorer da?! 0-1 til CO2-hypotesen.
   Og enda verre for CO2-hypotesen blir den kalde etterkrigstiden: Den etterfølgende 30-årige kuldeperioden etter andre verdenskrig skjedde på BETYDELIG HØYERE CO2-NIVÅER enn den varme mellomkrigstiden. Hva var det som var de kuldedrivende faktorer da – det kan da ikke ha vært det ØKTE CO-nivået?! 0-2 til CO2-hypotesen.
   Og da har vi ikke engang begynt å trekke fram den varme middelalderen på antatt lave 280 ppm CO2.
   Og den påfølgende lille istid kom på høyere CO2-nivåer enn den varme middelalder.
   0-3 og 0-4 til CO2-hypotesen.
   Romerske varmeperiode? 0-5 til CO2-hypotesen.
   Minoiske varmeperiode? 0-6 til CO2-hypotesen.
   Osv.

   Slik kan vi fortsette. Derfor har det i 20 år nå blitt jobbet intenst med å revidere bort slike «tidligere empiriske misforståelser»: Man justerer dem bort så mye man bare klarer, jfr. Michael Manns strake hockeykølle for de siste tusen år fram til 1970-tallet (Mann et al 1998) hvorfra «menneskeskapt global oppvarming» fikk fritt utløp selv om motsigende data måtte elimineres og historiske grafer snus opp-ned. For her dreier deg seg om å redde restene av en fallert CO2-hypotese: Hver gang noen prøver å peke på disse historisk dokumenterte og empirisk klokkerene falsifiseringene av CO2-hypotesen rykker hele brannkorpset ut og teppebomber med en blanding av ulike «denier» skjellsord og nye bortforklaringer. Og publikasjons- og karriereblokkeringer det det må til. Peter Ridd-saken ved James Cook university i Australia er en av de siste i en lang og sørgelig historikk på dette.
   Men de som klarer å holde hodet kaldt (pun intended) opp i dette, vil selvsagt ikke gi etter for den slags avsporet vitenskap fundert på rå overnasjonal makt i stedet for Poppers falsifikasjonsprinsipper.
   Tiden vil bli en grusom dommer for denne slags primitiv vitenskapelig praksis.
   Håpet er at det etter hvert vil bli gitt rom for å drive mer reell vitenskap rundt de sentrale klimaforhold.
   Og slik kunne påvise og korrigere dagens åpenbare nonsens-korrelasjoner på en rekke områder.

   • Sunde
    Mye fornuftig frem til «Co2 styrer alt». Hva med Co2 påvirker klima? Eller gassammensetningen i atmosfæren påvirker bla klimaet? Og hvorfor er du så opptatt av lokale forhold, skjønner du ikke at dette handler om GLOBALT klima? Var det globalt like varmt i mellomkrigsårene? Og evner du ikke å fatte at klimaet handler om mange faktorer?
    Du argumenter så hardt mot co2 som en klimafaktor at det er smått utrolig at du ikke ser denne bristen i logikken din. Hvordan forklarer du klimaet på Venus f.eks?
    Hvorfor kjempe så hardt i mot fakta, hva er det dere klimastrutser egentlig prøver å oppnå ?

    • Karlsnes. Hvor globale er IPCCs benyttede temperaturmålinger? Hvor representative er de?
     Rådata viser liknende temperaturer i våre nodiske land, i Arktis og på Grønland under 1930-årenes varmetopp.
     Hvor mange målepunkter har de? Hvor godt dekker de kloden? Og hva er IPCCs forklaring på det de betegner som lokale fenomener som Middelaldervarmen i Europa? (og så får du legge til Grønland, Andre deler av Arktis og ord-Amerika). Hvorfor ligger de fleste stasjonene i polområdene ved havet? Har det noe betydning? Hvorfor viser temperaturutvikling i rurale områder vesentlig mindre temperaturutvikling enn i urbane strøk (UHI).

     Tror det var i 2010 at det en vinterdag var -28 I Skedsmo, -18 på Blindern og -9 på Tryvannshøgda. Alt innen en luftlinje på ca 15km.

 2. Spørsmål til redaktøren.
  Du melder om tre foredrag som skal holdes på Bekkestua Bibliotek med Bjørn Geirr Harrson, Eva Marie Brekkestø og Kjell Stordal i løpet av høsten med meget aktuelle tema.
  Håper disse foredragene blir filmet og lagt ut på Youtube. Vet du noe om det. Jeg er sikker på at det er stor interesse for å se disse foredragene over hele landet.

  • Magnar,

   Så vidt jeg vet skal alle foredragene på Bekkestua Bibliotek videofilmes, redigeres og legges ut her på vårt nettsted. Redigeringen kan ta litt tid, men er det noe du savner, send oss en epost.

 3. Til Klimarealistene,

  Dere støtter en påstand om at havet vil stige noen centimeter neste 80 år. Hva er grunnen til det, når dere påstår at global oppvarming ikke øker signifikant siden ca. 1998?

  • Lackner,

   Det står kan i teksten, ikke vil.
   Det står estimat og mulig havstigning, ikke påstand.

   Teorien for havnivåendringer inkluderer ifølge Mörner: glacial eustasy, ocean volume changes, geoidal eustasy, thermal-hyaline expansion/contraction of the water column, and changes of the rotational ellipsoid of the globe.

   Så du får følge med i timen, og se hvordan disse forholdene endrer seg til 2100, og hvilken endring i havnivået våre barnebarns barn kan observere i år 2100.

   Blir du aldri lei av å servere stråmenn?

   • Vi kan gjerne si KAN, om hva som skjer fremover, så det var ikke meningen å skrive det som en stråmann…

    Men utover er svaret fra dere uklart; jeg er ute etter sammenhengen mellom stigning av havet siste ca. 20-30 år og eventuell temperaturstigining. Etter det jeg har forstått har Mörner selv publisert data med ca. 1-2 mm/år stigning. Det er imidlertid lenge siden det kom en aktuell artikkel fra ham..

    Jeg prøver igjen: Hva, i følge dokumentasjon i anerkjent forskning, er grunnen til denne stigningen i lys av varmepausen, som dere fortsatt påstår er gjeldende i ca. 20 år?

 4. Lackner, håper du er klar over at utpumping av grunnvann er en ikke ubetydelig driver av havnivåstigning (0.3-0.8mm per år). Dessuten, havet stiger muligens fremdeles som følge av at vi gikk ut av istiden. Dette mener i hvert fall Richard Keen. Havets volum er enormt, og varmekapasiteten er enorm. Tar man havet ut av fryseboksen er det vel rimelig at oppvarmingen skjer enormt tregt.

 5. Når utgangspunktet (AR5) er som galest, blir tit resultatet (SROCC) originalest, fritt etter Ibsen i Peer Gynt.
  Utgangspunktet i AR5 WG1 kap. 2 er også at JORDEN ER FLAT i modellen som liksom skal forklare «drivhuseffekten» med «tilbakestråling» fra «klimagasser» i atmosfæren. Dermed må man finne opp en effekt av drivhusgasser som er uriktig og overdrevent sterk. Dette overfører man til GCM som har innebygd en formel (IPCC-Myhre) som øker global temperatur når «klimagassen» CO2 øker. Da er det ikke rart at resultatet blir originalt med alt for stor øking i modellene sammenlignet med målt temperatur.
  Nå er en artikkel i Nature av Resplandy et al. trukket tilbake. Denne overdrev havoppvarming kraftig, og var viktig i SROCC. Enda en feil i utgangspunktet. https://www.thegwpf.com/major-climate-paper-withdrawn-by-nature/
  Hvor mange feilaktige data og spådommer må til for at verden skal våkne?
  Se også: Skinner solen på hele eller halve jorden?
  https://www.klimarealistene.com/2019/07/27/skinner-solen-pa-hele-eller-halve-jorden/

 6. Alt i 2011 utga Donna Laframboise (senere oversatt til Norsk av Klimarealistene: Den oppblåste tenåring) en ganske avslørende bok om «vitenskapens» kompetanse i IPCC, hvor hun avslører at hovedforfatterne til KlimaBibelen ble skrevet av «et tyve-talls studenter». En skulle tro det var «kroken på døra» for IPCC, men se, 8år senere lever de i beste velgående, men fortsatt like «useriøse».
  Jacob Nordangård har skrevet en bok (Rockefeller, en klimatsmart historia) om hvem som tok initiativet til IPCC, og der støtte han raskt på familien Rockefeller. Hvorfor denne familien engasjerte seg forundret han, for de tjener jo fett på oljen. Det gir boken svar på: mer penger og makt!.
  Så, her stå verden rikeste og mest innflytelsesrike familie bak, og med full kontroll over media, og nær sakt alt annet, får de «sirkuset» til å fortsette.
  Det som forundrer med er hvordan de har klart å «kjøpe» våre politikere (unntatt Hagen), NRK, øvrig Norsk presse, universiteter, høyskoler, etater, ja, nærmes hele det «offisielle» Norge. En skulle tro at vårt demokrati, som vel er blant de «sterkeste» i verden, var godt beskyttet. Hvordan er dette mulig?
  Er det noen som har gjort seg noen tanker rundt det?

 7. Ole
  Dette kan du enkelt google selv. Les om det f.eks her:
  The basics
  To get a complete picture of Earth’s temperature, scientists combine measurements from the air above land and the ocean surface collected by ships, buoys and sometimes satellites, too.
  The temperature at each land and ocean station is compared daily to what is ‘normal’ for that location and time, typically the long-term average over a 30-year period. The differences are called an ‘anomalies’ and they help scientists evaluate how temperature is changing over time.
  A ‘positive’ anomaly means the temperature is warmer than the long-term average, a ‘negative’ anomaly means it’s cooler.
  Daily anomalies are averaged together over a whole month. These are, in turn, used to work out temperature anomalies from season-to-season and year-to-year.
  https://www.carbonbrief.org/explainer-how-do-scientists-measure-global-temperature

  Mao, det finnes en rekke måter og måle på og det finnes en mengde målepunkter over hele kloden. Og tallene er entydelige, det blir varmere og varmere.

  Og hvorfor er dere klimastrutser så opptatte av div historiske lokale temperaturfenomener spesiellt i nord europa. Hvordan setter dere det i sammenheng med fornektelsen av dagens co2 drevne klimakrise?

  • Karlsnes. Som forventet kunne du ikke svare på mine spørsmål. Kun lenkehenvisning til en generell artikkel. Den indikerer noen av svakhetene, men langt fra alle. Påfallende nok tar den opp korreksjonen av satellittdata i 1990. Det er mye etter den tid. Det viser at satellittdata viser substansielll mindre stigning enn bakkemålinger. Få er uenige om at det har vært en liten T-økning.
   Det er mangler med alle tidsserier, men noen er mer påfallende, som stasjonsutvalget og korreksjoner fra GISS og NOAA.

   De spørsmålene jeg stilte har de ikke gode svar på. I tillegg – det er middeltemperaturer. En hoveddel av T-økningen skyldes særlig økt minimumstemperatur. I kaldere tider som natten, vinter, mot høyere breddegrader (i USA 80% av stigningen).
   Ikke mye med ca 0.8 C på 140 år for en middeltemperatur på 288 K.

 8. Det påstås til stadighet at temperaturen i havet øker. Dette skal da ha effekt for økning i havets nivå og issmelting I den sammenheng kunne det være av interesse å få en oppdatering av målinger foretatt siden begynnelsen av dette årtusen (2003 ?) ved bruk av Argo-bøyene. Kan noen gi noe info om det.

Kommentarer er stengt.