Klimaflyktninger – nok en påstand uten fakta

Klimanytt 206, forfattet av Ole Henrik Ellestad

I tillegg til feilaktig å tilskrive orkanene Harvey og Irma menneskeskapte klimaendringer valgte NRK spørsmålet om klimaflyktninger. Uakseptabelt, for PRIO har ikke påvist noen sammenhenger mellom væpnet konflikt og klima. I andre tilfeller er det veletablerte naturlige sykluser som inntrer eller at menneskene har gjort store inngrep i naturen. Begrunnelsen for å tildele Nobels fredspris til FNs klimapanel (IPCC) og Al Gore med årsak i tørke i Sahel-området og den Nubiske ørken ble nesten pinlig i en periode med økt nedbør fra naturlig svingning.

Det er velkjent politisk strategi å utvikle frykt i store befolkningsgrupper for oppnå støtte til politiske tiltak. IPCC har som politisk organ fulgt opp denne taktiske linjen, så klimavariasjonene fra oppvarming av kloden skal gi omtrent bare negative og ofte alarmerende effekter. Påstander om 50 millioner klimaflyktninger er ofte lansert (bl.a. GRID-Arendal) av IPCC-leiren i media. Dette til tross for at historiske fakta og en rekke solide studier viser at varmere tider har vært gunstige for samfunn og deres utvikling som i bronsealder, romertid og middelalder, mens kaldere, mellomliggende perioder som folkevandringstiden rundt år 500 e.kr. (Dark Age) og Den lille istid, var langt mer problematiske.

Katastrofebestrebelsene stimuleres også av FNs UNEP og flyktningeorganisasjoner og enkelte internasjonale forskningsgrupper. Budskapet er bygget opp rundt spekulasjoner om at de menneskeskapte klimaendringene skal berøre store befolkningsgrupper på vitale områder eller er tilpasset pågående kritiske, politiske situasjoner. Det er lett å fremme påstanden om at klima har skylden og at reduksjon av menneskeskapt CO2 skal være kuren. Det er alvorlige situasjoner der det påhviler verdens politikere et stort ansvar. Siden det er en rekke veldokumenterte naturlige, kontinentale/regionale klimaendringer må disse tas med i betraktning. For adresseres feil årsak, som menneskeskapt CO2-økning, oppnås ikke effekt og det vil ta oppmerksomhet og finansiering fra nødvendige tiltak for å takle de naturlige endringer. Ironisk nok gjelder med samme tyngde «føre-var»-prinsippet som IPCC-leiren så hyppig referer til. Alarmerende budskap som vil berøre store befolkningsgrupper og lede til klimaflyktninger, er omtalt nedenfor.

Golfstrømmen skal stoppe eller reduseres kraftig. Derved ville store deler av tilgrensende områder som i dag er flere grader varmere bli markant kaldere. Unektelig korrekt om det skjedde. Men strømmens variasjoner er påvist 8000 år tilbake i tid, og de naturlige fluktuasjoner er selvfølgelig også hovedårsaken til de periodiske isvariasjonene i Arktis, som vi ser i dag under dagens varmeperiode. Etter mange års ‘flørting’ med denne alarmen konkluderte IPCC i 2013-rapporten at Golfstrømmen ville fortsette.

Isbreene i Himalaya skal «bli borte» og kritisk berøre livsviktig vannforsyning for 1,5 milliarder mennesker. Men dette var i IPCCs 2007-rapport hentet fra omtaler i et klatremagasin og ble avslørt som den pinlige «Himalayagate». Nylig refererte en indisk avis at 80 % av isbreene i Himalaya var normale, og dette i en tid da IPCC-leiren hevder det er varmere enn på 1000 år.

Havnivåstigning vil ifølge IPCC oversvømme koralløyer og påvirke mange Stillehavsøyer, Maldivene og lavtliggende folkerike områder som Bangladesh, Nederland, deler av Florida m.m. Men havnivåstigningen basert på tidevannsmålere viser globalt gjennomsnitt på 1,9 mm per år med markering av velkjente ca 60-års naturlige variasjoner etter Den lille istid. Dette er omtalt tidligere på vår nettside, og ulike områder og metodikker av en av verdens ledende forskere på dette feltet, Nils-Axel Mørner. Han har dessuten vært leder for det siste internasjonale prosjektet på Maldivene og fant at havnivået hadde sunket 20–30 cm siden rundt 1960-årene. Dessuten, havet varmes opp av solen. Infrarød stråling knyttet til CO2 har marginal effekt og bare i den øverste millimeter. Det er også påfallende at en internasjonal undersøkelse nylig viste at i Nederland der folk har kunnskap om havnivå, var de minst opptatt av denne trusselen.

Global tørke og vannressurser er et konflikttema og er hyppig knyttet til alarmerende klimavariasjoner og klimaflyktninger senest i forbindelse med borgerkrigen i Syria. Men IPCCs 2013-rapport konkluderte med at det har ikke vært økt tendens til global tørke. Sahel og tilgrensende områder gjennomgår sykliske endringer og Nobelprisen til IPCC og Al Gore var fattet på feil grunnlag 1, 2. Borgerkrigen i Syria har andre årsaker. Tørkeperioder og klimavariasjoner finnes, men med naturlige årsaker. Nils Petter Gleditsch og medarbeidere ved PRIO har ikke funnet sammenheng mellom væpnede konflikter og klima.

Richard Tol som har tre professorater og skrevet håndbok i miljø- og klimastrategi som benyttes av FN, publiserte en metastudie (2014) av klodens levekår og konkludert at «kloden vil være et bedre sted for fattig og rik innen en temperaturøkning på 2,2 o C». Og Norge vil ha klare fordeler av langt høyere temperaturer unntatt for skigåing enkelte steder. NRK må velge vitenskapelig holdbare klimaspørsmål. Har NRK derimot et ønske om å manipulere debatten til fordel for IPCC og deres ivrigste tilhengere var det jo virkningsfullt. Men det er ikke NRKs oppgave. Saken burde bringes inn for Kringkastingsrådet.

Noter:
1. Morten Jødal. Miljømytene Klimarealistene 2017, side 242
2. Professor Thor Benjaminsen, NMBU

Støtt oss ved å dele:

41 kommentarer

 1. «Saken burde bringes inn for Kringkastingsrådet»
  Dessverre er Kringkastingsrådet blitt et supperåd NRK ikke bryr seg nevneverdig om.

 2. Ellestad tar her meget fortjenstfullt opp kanskje det mest skadelige resultatet av en fortsatt feilfokusering på «CO2-skapt klimakrise», nemlig at godt gammeldags miljøvern har havnet helt i skyggen. I stedet ser vi et storslått – og like så feilslått – pengesløseri på imaginære og direkte tildekkende «satsinger» som meningsløse besvergelser rundt CO2-lagring osv., når kloden skriker etter reelt miljøvern. Klimahysterikerne er, om de skjønner det selv eller ikke, de farligste løpeguttene og de sikreste garantistene for at de mest miljøskadelige globale industrisektorene – som selvsagt sier de støtter «klimasaken» – kan fortsette sine miljøskadegjerninger i ro og fred.

  Noter dere derfor denne helt sentrale setningen i Ellestads innlegg:
  «Siden det er en rekke veldokumenterte naturlige, kontinentale/regionale klimaendringer må disse tas med i betraktning. For adresseres feil årsak, som menneskeskapt CO2-økning, oppnås ikke effekt og det vil ta oppmerksomhet og finansiering fra nødvendige tiltak for å takle de naturlige endringer.»

  • Inntil for 11 år siden trodde jeg også i uvitenhet at klimaproblemet var overdrevent i forhold til klassisk miljøvern. Men så en regnfull vinterkveld i fjellbygda nord for Dovre for 11 år siden begynte jeg å lese meg opp på fakta. Og etterhvert seg det inn at det er alvor. Misforstå meg ikke, jeg er fortstatt opptatt av andre miljøproblemer, og er ikke tilhenger av at en skal ignorere alle andre miljøhensyn for å løse klimaproblemene.

 3. «Himalayagate». Ett feilaktig avsnitt i rapporten. Ikke i oppsummeringsrapporten, men dypt inne i 938-siders WG2 rapporten. Feil forekommer i store prosjekter. Ideelt sett skal det ikke skje, men det skjer. Og da må bare feilen rettes. IPCC var kanskje litt sein med å ta tak feilen, men nå det er gjort for lengst. Og det er jo slett ikke slik at AGW teorien rakner pga denne feilen.

  Vi kan jo sammenligne med situasjonen på «skepsis» siden. Der kommer uendelig strøm med feilaktige påstander som gjentaes selv om de er tilbakevist utallige ganger.

  Et veldig godt eksempel er «Bare 4 % av atmosfærisk CO2 er menneskeskapt» artikkelen publisert her 2017-02-10. Eksemplet er fint fordi det bare handler om feilaktig logikk. En trenger ikke tilgang til forsknings-databaser og ha svart belte i statistiske metoder for vurdere om tallverdier er riktige. Legfolk kan lett vurdere dette selv.

  I dette tilfellet refereres det til tall som viser at menneskeskapt CO2 utslipp utgjør
  4% av omsetningen i det naturlige karbon kretsløpet. Et blikk på figuren https://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/, så ser en lett at tallene er riktige, men konklusjonen er hinsides feil. Og denne påstanden gjentaes stadig vekk selv om det er tilbakevist forlengst.

  Og da må en jo spørre seg. Dersom «skeptikerene» virkelig har gode vitenskaplige argumenter: Hvorfor konsentrer de seg ikke om å servere disse, i stedet for komme med slikt åpenlyst vrøvl?

  • Himalayagate: Avsnittet stammer fra et alpint klatreblad forfattet av et Greenpeace medlem. Artikkelen var overhodet ikke fagfellevurdert selv om Patchauri påstod at alt som ikke er fagfellevurdert går rett i søpla. Forfatteren i IPCC ble gjort oppmerksom på forholdet og ble frarådet publisering, men valgte likevel å ta den med i rapporten, fordi han etter eget utsagn ville påvirke beslutningstagerne. Detter var altså ikke en «feil», men en bevisst manipulasjon.

   Himalaya består av ca. 90 000 isbreer, og alle disse skulle smelte i løpet av 35 år strider mot fornuften og all logisk tankegang

  • Egil Hjelmeland,
   Det er faktisk dette som er «hinsides feil»:
   «Og denne påstanden gjentaes stadig vekk selv om det er tilbakevist forlengst.»

   Dette er hva geologenTom V. Segalstad skriver på sin nettside, basert på fagfellevurdert forskning:
   The stable 13C/12C carbon isotopes in the air’s CO2 give us the only way to determine its anthropogenic fraction: ~4%. This fraction would account for less than 0.5 W/m2, less than 0.1% of the Greenhouse Effect, or ~0.1°C. Clouds have far more temperature regulating power than atmospheric CO2. ~96% of the air CO2 comes from non-fossil-fuel sources, i.e. natural marine and volcanic degassing.

   At du ikke liker tallene får være din sak, men trollingen din hører ikke hjemme i en faktabasert klimadebatt..

   • Jeg har dobbelsjekket både din oppsummering den 2017-02-10 og den originale artikkelen https://enerwe.no/miljo/bare-4-prosent-av-co2-i-atmosfaeren-er-menneskeskapt/ .

    Ingen av ordene «isotop» eller «Segalstad» forekommer noen av stedene. Argumentasjonen begge steder er nøyaktig som jeg referert over. Hvis dere mener at Segalstad har rett, finner jeg det veldig påfallende at dere serverer dette vrøvlet istedet for å referere til hans arbeid.

    Jeg har registrert at Segalstad har tolking av karbon-isotop data som avviker fra hva
    andre presenterer. Jeg har ennå ikke satt meg inn i argumentasjonen,
    så det får jeg eventuelt komme tilbake til ved en annen anledning.

    • Segalstads «4% tolkning» av 13C isotopdata ble skutt ned (…snip)
     (Moderator: Dette er bare oppspinn fra din side, det er ikke kontroversielt at maksimalt 4 % av atmosfærisk CO2 har antropogen opprinnelse.)

   • Det er observert en økning på over 40% i atmosfærisk CO2 siste 150 år. Dvs at den økte mengden utgjør ca 30% av dagens mengde. Hvis en legger sammen alt fossilt brensel som er brent siste 150 år, så tilsvarer det mer C02 enn 30% av dagens mengde i atmosfæren.

    Dere hevder at bare 4% av atmosfærisk CO2 skyldes fossilt brensel. Hva mener dere?
    Blir det meste av CO2 fra fossilt brensel fjernet fra atmosfæren av en naturlig prosess. Samtidig som at en annen naturlig prosess tilfeldigvis har slått til siste 150 år, og frigjort CO2 til atmosfæren, og forårsaket den observerte økningen? Kan noen påta seg å forklare vitenskapen?

    • Du spør, «hva mener dere» men jeg svarer bare for meg selv.

     Kort, svært enkel forklaring:

     Det er en voldsom omsetning av atmosfærisk CO2 via fotosyntese og nedbrytning av biologisk materiale.
     Etter eller under langvarig varme tidsepoker vil atmosfærisk CO2 måtte ha økt på grunn av høy nedbrytning av biologisk materiale. Dette skyldes for eksempel nedbryting av torv og myr.
     Under kaldere perioder vil dette igjen øke da lavere jordtemperatur under større del av vekstsesonger er for lav for nedbryting av de tyngste, lengste, hardest nedbrytbare kjedene av organisk materiale.
     Altså, økning av eks torv og myr som binder opp organisk/biologisk materiale, som dermed senke atmosfærisk CO2.

     For å unngå å gjenta meg selv stopper jeg der.
     Kom gjerne med spesifikke spørsmål så skal jeg se om jeg kan svare.
     Jeg har forøvrig høyskole utdannelse i plante- og jordfysiologi så det er i alle fall mening at jeg skal ha litt greie på hva jeg begir meg ut på i denne diskusjon.

     • Jeg går ut ifra at de fleste som diskuterer her er enige i at havet har størst betydning for mengden atmosfærisk CO2, eller? Kaldere hav kan holde på større mengde CO2 enn et varmere hav.
      Hvor stor andel opphopning og nedbrytning av organisk materiale utgjør i dette regnskapet er det forsket lite på. Man antar (om jeg husker rett) at 10% av atmosfærisk CO2 blir omsatt via plantevekst/-død hvert år.
      Hvor stor økning i jordsmonn som skal til for at dette påvirker atmosfærisk CO2 snakker Freeman Dyson om i dette foredraget. https://youtu.be/Pou3sGedeK4
      Plantevekst på jorda er ikke ubetydelig i denne sammenheng.

      Jeg antar også et det samme skjer med plankton i havet. Om dette har mye større betydning enn plantevekst på jord, vet jeg lite om, men begge deler vil ha betydning for atmosfærisk CO2 da det i alle tilfeller er snakk om fotosyntese, og dermed forbruk og eller opphopning av CO2.

      Du spør Egil: «Kan noen påta seg å forklare vitenskapen?»
      Jeg mener dette er en del av den vitenskapen du etterlyser for å kunne beskrive hvorfor det kanskje er mulig at fossil forbrenning utgjør kun 4%.

      Jeg håper du tar deg tid til og lytte på Freeman Dyson i 15 min.

     • Slik jeg hører det prøver ikke Dyson å benekte at 4GtC årlige fossile utslipp øker atmosfærisk CO2. Jeg hører bare en kvantefysiker som leker biolog og mener at det er en smal sak å øke biologisk opptak av CO2 til jordsmonn i planetær skala.

      Og det han sier om at CO2 er uvesentlig i forhold til vanndamp er tull. Se for eksempel https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/climatesciencenarratives/its-water-vapor-not-the-co2.html. Mengde vanndamp er en funksjon av temperatur. Alene gir ikke vanndamp temperaturendring, men den øker effekten av andre drivere som CO2.

      (Moderator: Dette er igjen oppspinn fra din side, og moderator ber deg gjøre hjemmeleksene før du sprer din uviten. Det er kjent at mengden vanndamp har minket siden 1950, der den betyr noe, nemlig i øvre lag av atmosfæren. Det vises til Klimanytt 150, her):
      http://www.klimarealistene.com/2016/04/11/vanndamp-dominerer-drivhuseffekten-ikke-co2/

     • Jeg håper du ikke fornekter at vanndamp er den suverent viktigste klimagassen.

     • Hjelmeland.
      Du viser til en klimaaktivist artikkel uten vitenskapelig verdi.
      Klimagassen med betydning er vanndamp. I forhold til mengde og evne til å absorpsjon av til bakstråling.
      Observasjoner i naturen viser dette. I ørkenområder med tørr luft kan temperaturen falle fra 45 til ned mot 0 grader C om natten.
      I tropisk regnskog med mye luftfuktighet holder temperaturen seg 20 til 40 grader C høyere enn i den tørre ørkenluften. Det beviser CO2s svake innflytelse som klimagass.
      Men, i «klimaforskernes» datamaskiner mangedobler de klimaeffekten til CO2, og journalister og politikere videreformidler forskningsjukset.
      Klimamodellene med mangedobbel CO2 effekt har avslørt seg selv, siden ingen temperaturstigning er målt de siste 20 år, ifølge UHAs satellitt målinger.

     • Trodde det gikk an å ha en normal diskusjon uten spydigheter og med en viss interesse for diverse muligheter, men nei.

  • Alle store rapporter har som regel noen feil, og det er helt greit at de blir påvist og rettet. Problemet med Himalyagate var ikke primært den absurde påstanden om at isbreene der skulle smelte innen år 2035, men at lederen for IPCC, Pachauri, nektet å innrømme feilen og hevdet at de som påviste den drev med «voodoo-science»:

   «V.K. Raina, the former Deputy Director-General of the Geological Survey of India — whose research document on the Himalayan glaciers debunked the claims of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) that these glaciers would disappear by 2035 — is not satisfied by the regret expressed by the United Nations agency.

   “I want a personal apology from the IPCC chairperson R.K. Pachauri who had described my research as voodoo science,” Mr. Raina told The Hindu over phone from Panchkula. “Forget IPCC, Dr. Pachauri has not even expressed regret over what he said after my report — Himalayan Glaciers: a state-of-art review of glacial studies, glacial retreat and climate change — was released in November last year.”»

   http://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/Raina-demands-apology-for-Pachaurirsquos-lsquovoodoo-sciencersquo-comment/article16839047.ece

  • Angående Himmalayagate og isbreene som skal/skulle forsvinne har jeg alltid lurt på hvorfor det skulle resultere i at vannforsyningen i nedenforliggende områder skulle bli borte. Det er vel nedbør som skaffer vannforsyningen og ikke isen? Og når noen til og med mener at nedbøren vil øke med høyere temperatur . . . .

  • Hjemleland.
   Fint ar du fikk din klimafrelse på Dovre. Men som noen har bedt deg om tidligere, for litt balanse. Se litt Freeman Dyson og Global Warming Hox på youtube.com.
   Særlig Global Warming Hox, forklarer temperatur utviklingen og CO2 i ett videre perspektiv enn de Klimareligiøse liker å bli konfrontert med.Der er en rekke løgnene til Klimareligionen og den skade og ulykke denne religionen kan bli for spesielt de mest fattige menneskene på jorden.
   Menneskelige utslipp er mindre enn 2% av naturlig utveksling hav-luft- fotosyntese og råte. Derfor vil disse ubetydelige utslipp av en marginal klimagass sannsynligvis absorberes som plante mat i hav og på land.
   Litt varmer nå enn den Lille Istid. er eneste årsak til litt mer av plantematen CO2 i luften.
   En grønnere jord, mer plantevekst, mer mat og mindre klimaflyktninger.

  • Maldivene? Skulle ikke den øystaten være slukt av havet for lenge siden? Du vet, landet som holdt regjeringskonferanse under vann for å varsle verden om sin kommende undergang?

   Den nye presidenten har en litt annen vri:

   «“First of all, I want give you a bit of good news. The good news is that the Maldives is not about to disappear,” President Waheed said countering the claims by his predecessor that the Maldives would be be completely submerged in the near future.

   He added that foreign investors were concerned with the talks of a submerged Maldives.»

   Tørke -pengetørke- var nok et verre problem enn havnivået.

   https://wattsupwiththat.com/2012/08/24/the-maldives-emily-littella-moment-never-mind

  • The Canberra times kunngjorde i 1988 at innen 30 år ville maldivene være borte. Link til artikkelen:
   https://3.bp.blogspot.com/-rTHRYjzGTVA/WTftmGMLQBI/AAAAAAAAHow/ERkCp42NvkY1Vs-L2IPDF5gBHH95ZwfTACLcB/s1600/maldives1.JPG

   Men ikke nok med det, Maldivene ville gå tom for drikkevann innen utgangen av 1992.

   Nå har de fremdeles drikkevann, og webkamera viser at faren for oversvømmelse ikke er overhengende. Det er riktignok noen måneder igjen før oversvømmelsen skulle være total, men ingen ting tyder på at spådommen vil oppfylles.

   Slike overdrevne og feilaktige spådommer bør man huske når media i dag kommer med tilsvarende apokalypseinformasjon om klimautviklingen. Det vi hører er røsten til klimaindustrien (Grønn industri, aktivistorganisasjoner som WWF, Bellona, Greenpeace, CICERO, et par personer ved Bjerknessentret m.m.) som våre lettlurte politikere kaster våre skattepenger og oljeinntekter etter som en form for avlat uten at det har den minste innvirkning på klimaet.

   Webkamera som viser oss dagens tilstand på Maldivene:

   https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/maldives/north-male-atoll/meerufenfushi/meeru-island-beach.html

 4. Katalogen over påståtte ulykker og katastrofer som skal ramme oss på grunn av våre co2-utslipp er meget omfattende og til dels både underholdende og oppfinnsom. Disse katastrofene blir fra tid til annen resirkluert, imøtegått og stuet bort for en stund, for så å dukke opp igjen. Typiske eksempler er påstanden om at isbjørnen er truet, eller at «vi» (vi i vesten, formodentligvis) vil bli oversvømmet av en flodbølge med klimaflyktninger.

  Hittil er det ikke kommet mange, og i Norge er det vel bare den kjente bloggeren «Sydhavsterje» som har påberopt seg en slik status, etter sine år i Stillehavet. FN-avdelingen UNEP spådde i 2005 at det ville bli 50 millioner klimaflyktninger innen år 2010, altså på bare fem år. En fullstending gal prognose, som Spiegel omtalte i 2011:

  «Six years ago, the United Nations issued a dramatic warning that the world would have to cope with 50 million climate refugees by 2010. But now that those migration flows have failed to materialize, the UN has distanced itself from the forecasts. On the contrary, populations are growing in the regions that had been identified as environmental danger zones.»

  http://www.spiegel.de/international/world/feared-migration-hasn-t-happened-un-embarrassed-by-forecast-on-climate-refugees-a-757713.html

  Men en god katastrofe forgår ikke så lett, allerede i 2011 dukket den opp igjen:

  «Meanwhile a new forecast is doing the rounds. At the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science (AAAS) in February, Cristina Tirado, an environment researcher at the University of California in Los Angeles, warned of 50 million environmental refugees in the future. That figure was a UN projection she said — for 2020.»

 5. Hadde Hjelmeland lest innlegget til Mørner ville han ha registrert at i 2007-8 var havnivået på Maldivene 20-30 cm lavere enn eundt 1960. Havnivået endres hele tiden, og hans korte tidsserie motsier ikke Mørnes konklusjon. Egentlig noe merkelig at det ikke er med i kommentaren.
  Det ille med Himalayagate er at IPCC skal vurdere den foreliggende litteretur. Er den ikke peer review skal den i søppelkassa ‘messet’ Pauchari. IPCC følger ikke det. Bare 2/3 av referansene i 2007-rapporten var peer reviewed. Og det er mange flere eksempler ikke bare ett som skal glemmes slik CICERO-direktøren antydet. Og hva med dementiene? Når blir de kjent for folk?
  New York Times i 2005 et førstesideoppslag om *Cruiseskip på Nordpolen» og ombord var en Harvardprofessor og en direktør for et naturhiostorisk museum.. Et par uker etter kom dementiet på s. 12: De var ombord på den russiske atomisbryter Yamal. Trenger vel ikke kommenetre dette nærmere.

 6. Hjelmeland tar også opp CO2 som ikke er tema for dette Klimanytt. Det ene viktige CO2-argumentet er at historisk tilbale 600 millioner år er det intet som viser at det er CO2 som styrer klodens temperatur. Da ville det måttet være en nøye sammenheng. Det var det heller ikke på 1900-tallet. Da steg T uten nevneverdig CO2-økning (1920-30) og da CO2 begynte å stige så sank T. En sammenfallende periode på 20 år har ingen bevisverdi. Nå har det jo vært nærmere 20 år med tilnærmet utflating. IPCC modeller er feilaktige. Det har vi omtalt i en rekke Klimanytt og kommer tilbake til det. I mellomtiden overlates den arenaen IPCC-leiren som er på retrett også vedrørende modellene – CO2-effekten er overdrevet.

  • Tygg på denne, Ellestad:

   «En sammenfallende periode på 20 år har ingen bevisverdi. Nå har det jo vært nærmere 20 år med tilnærmet utflating»

   Videre kommentarer er helt overflødig.

   • Olavsen burde tygge litt selv. Det var vel deg som bommet nå. Det Ellestad viser til er enkelt episoder som en orkan, en stor brem eller brekalving, en hetebølge og en regional tørke periode. Alt forøvrige normale hendelser i noen få års perspektiv blir brukt av de Klimatroende, og lengere perspektiv som 20 års hav målinger, for alt det er verd. Og gjengitt i mediene med bred pensel.
    Derimot de siste 20 år med nærmest flat temperatur ikke nevnes. Men om «klimaforskerne» kan tvinge ut 1/10 grad varmere ett år blir det og slått opp som sensasjoner og bekreftelse på klimaforandringer. Selv om denne 1/10 ligger innenfor usikkerheten. Uvitenskapelig og useriøst? Eller betegnelsen juks passer bedre etter vanlige normer. Etter at Trump har gjennomskuet bløffen deres, og hat makt til å følge opp politisk, synger kanskje de troende Kliamal armister nå på sine siste salmevers.

    • Trump kan vel ikke gjennomskue noe som helst. Hans konspirasjonsteori om at det er Kina som står bak har selvsagt ingen faglig bakgrunn. At han likevel kommer ned på «riktig side» er et tilfeldig utslag av hans dogmatiske forestillinger som kan bringe debatten i riktig retning. I alle fall slik at det kan stilles kritiske spørsmål til klimaforskerne, og så får vi håpe på at de svarer med faglige argumenter.

     • Synes undervurderingen av Trump er ett resultat av norske mediers skjeve fremstilling av ham.
      Kinas lederrolle i konspirasjonsteorien er vel tvilsom. Men at flere USA arbeidsplasser ville bli lagt ned, som følge av Paris avtalen er det ingen tvil om.. Kina, India og flere andre land fortsetter å bygge kullkraftverk, og det tyder vel på at de i likhet med Trump ikke tror på den menneskeskapte oppvarmingen, som ikke kan observeres i naturen. Kun i datamodellene til «forskere», som mater computerne sine med utvalgte data, for å bekrefte en stadig mer svekket CO2 hypotese.

     • Trump deler av sin «visdom» på Twitter jevnlig. Hvem som helst kan følge ham, og det trengs ikke norske medier for å fremstille ham som en narsisistisk klovn. Det klarer han helt på egen hånd.

      Trist at han har makt, for all del. Men bildet av ham har han skapt helt uten hjelp.

     • Olemvik.
      Så du mener Kim i Nord-Korea og Islamistiske presteskapets utvikling av atomvåpen og raketter for å nå USA og å utslette staten Israel, er noe USAs President ikke skal stoppe?
      Forgjengeren, i presidentstolen lot dette skje, men Trump er en handlingens mann, som ikke lar seg lure av tullet klimareligionen til IPCC og nazister og kommunister enten de befinner seg o FN eller i Nord-Korea.
      Det er få som vil takke deg for din støtte Kim -regimet.

     • Jeg skal innrømme at jeg på ingen måte ser at din kommentar:

      1) kan utledes med normal lesing av norsk, fra min, med logisk gyldighet (og dermed må forkastes som en stråmann)

      Og

      2) ikke presenterer ufravikelige konklusjoner – men et ganske enkelt syn på utenrikspolitikk.

      Kortform: uinterresant kommentar, som ikke er rettet til min.

     • Trump er utettferdig beskrevet av en venstrevridd presse.
      Men angående klimaskremslene til byråkratene i det politiske IPCC og medløperne dere i Norge, må man være svært naiv for ikke å gjennomskue deres feilslåtte klimamodeller, og det har ikke vært temperaturøkning de siste 20 år.

   • Du verden Olavsen. Tenk på hva du skriver i din forsvarsiver for IPCC. Det er mer enn nok til å forbli eller sogar bli skeptiker.

    • Jeg hadde ikke tenkt å svare mer i denne tråden. Men jeg må nesten minne Ellestad om at sitatet er hans eget. Og om Ellestad hadde tygget litt til så hadde han oppdaget at det han skrev var temmelig selvmotsigende.

Kommentarer er stengt.