Historielaus klimadebatt

Kronikk forfattet av professor Einar Sletten for Bergens Tidende, og refusert av avisen med følgende oppsiktsvekkende begrunnelse fra journalist Jon Tufto «VI TRYKKER SOM HOVEDREGEL IKKE SÅKALTE KLIMASKEPTISKE INNLEGG I BT».

Teksten under Slettens kronikk er forfattet av redaktør Geir Aaslid. Der får vi bekreftet at den redaksjonelle hovedlinjen i BT er at det skal være en ensretting av klimajournalistikken.

Vi starter med Slettens kronikk, og avslutter med avisens påfølgende bortforklaringer og sjikanøse opptreden samt redaktørens kommentarer til dette.

Ein kan få inntrykk av at dagens debatt om menneskeskapte endringar i klima er av ny dato. Professor Hans von Storch har i ein artikkel i World Res. Rev. (1996) påpeika at over dei siste 1000 åra har folk vore svært opptekne av å knyte klimaendringar til antropogen aktivitet. Ofte blei religiøse element lagt til grunn når unormalt vær oppstod, til dømes, ein lang våt periode i England på 14. hundretalet blei forklart med at det var Guds straffedom for folks livsstil.

Første del av det 20. århundre var prega av ein uvanleg varm periode i store delar av verda. Etter andre verdskrig gjekk vi så inn i ein kald periode. Førstesides oppslag i TIME (1974) og Newsweek (1975) åtvarar om «Another Ice Age» og «The Cooling World» Det blir vist til at«klimatologar er pessimistiske med omsyn til at politikarar kan gjere positive tiltak for å kompensere for endringar i klima. Utan slike planar vil det bli vanskeleg å takle klimaendringar når resultatet blir akutt. Afrika har hatt seks år med ekstrem tørke medan deler av USA og Japan har hatt den verste flaumen på over hundre år». Heldigvis begynte temperaturen å stige på 1980-talet.

Oppslaget i Newsweek fra 1975.

FNs klimapanel (IPCC) blei etablert i 1988 og presenterte snart datamodellar som viste at auke i CO2 –nivået kunne føre til dramatisk oppvarming ikkje nedkjøling. Men no viser det seg at temperaturen frå omlag 1998-2012 ikkje har stige i takt med auke av CO2-nivå. IPCC har problem med å forklare denne varmepausen (hiatus). Ein snakkar ikkje lenger om «Global oppvarming» men om «Globale klimaendringar».

Professor Lennart Bengtson er ein av Nordens fremste klimaekspertar. Han var forskar ved Max Planck-instituttet i Hamburg og har stått for utvikling av klimamodellar som m.a. IPCC bygger sine konklusjonar og anbefalingar på. Gjennom åra har han alltid avdramatisert dei mange alarmerande innspel frå beregnings-modellane. Han slår fast at dei har store svakheiter, klima har alltid variert, og i to tredeler av sin eksistens har kloden vore 7 °C varmare enn no. Ein har øydelagt klimadebatten og skapt hysteri, fordi ein brukar vêrhendingar som prov på klimaendringar, t.d. blir kraftige orkanar ofte knytt saman med global oppvarming. Aktivistar og politikarar har teke over klimadebatten. Ein må slutte med heile tida å bruke klimamodellar og i staden sjå på observasjonar av det som faktisk har skjedd (seier han).

Det blir hevda at vi må bruke føre var prinsippet for å sikre vår vestlege velferd. Men kva med utviklingslanda?­­­ Ein Kenyansk utviklingsekspert kom med fylgjande krasse kritikk på eit IPCC klimamøte. «Dei rike landa kan tillate seg lukseriøse ekperiment med andre former for energi, medan vi er på grensa for overlevelse. Eg kan ikkje sjå at solpanel vil gi kraft til stålindustri ellerjernbane. Dei kan til nøds drive ein transistorradio. Det som kjem fram frå heile klimadebatten er at nokon er ivrig etter å drepe den Afrikanske draumen om utvikling. Vi har blitt fortald ikkje rør våre ressursar, ikkje rør vår olje, ikkje rør våre kolressursar; det er sjølvmord.» Er det rart at vi har ein flyktningstraum frå Afrika! Det er ikkje klimaflyktningar som kjem, men folk som vil ta del i vår høge levestandard som faktisk er basert på fossil energi. Bjørn Lomborg (Copenhagen Consensus) viser til langt meir aktuelle miljøproblem enn klimaendringar i u-landa: dødsfall relatert til ute- og inneklima samt mangel på vatn og sanitære forhold. Samstundes driv Europa ein omsynlaus «plyndring» i Afrika etter metall som trengst for «det grøne skifte» (vindmøller, el-bilar).

Kvifor trur folk at vi har ei klimakrise i dag? Ein viktig faktor er at mange brukar Wikipedia som grunnlag for informasjon om klima. I 2010 blei det avslørt storstilt juks som omhandla klimaforsking. William Connolley, ein viktig forkjempar for konklusjonen i FNs klimarapport, hadde verv som senior redaktør for klimaspørsmål. Over ein 6-års periode omskreiv han omlag 500 artiklar der innhaldet ikkje stemte heilt med hans syn på global oppvarming. I alt 2000 bidragsytarar i dette feltet blei stengt ute på grunn av avvikande meiningar. Framleis ser vi tydelege spor etter Connolly i Wikipedia. Eit anna moment er internett tilgang. Før vi fekk satelittar kunne vi knappast få vite kva som hende i nabofylket. No får vi daglege skremmande rapportar inn i stova om orkanar, flaum, tørke, skogbrannar, jordskred frå heile verda. Ikkje rart vi får klimangst! IPCC vedgår at det ikkje er nokon klar trend i talet på flaumar og heller ingen trend i orkanar på verdsbasis. Satelittbilete viser at omfanget av forørkning i Sahara har minka, Sahel regionen har blitt grønare. CO2 auke i atmosfæren aukar veksten. Sidan 1930 har kornproduksjonen i verda blitt 5-dobla medan folketalet har auka 3,5 gonger. Dei siste 40 åra har jordbruksproduksjonen auka med 40 %. Problemet er fordeling av mat mellom rike og fattig land. For eit århundre sidan drap klimarelaterte katastrofar 500.000 mennesker kvart år. No, på trass av mange fleire menneske, er dette talet redusert med meir enn 95 prosent!

Det som er sikkert er at det før eller seinare blir slutt på fossil energi (kol, olje, gass). Vi bør difor innføre effektive sparetiltak utan å rasere naturen med vindmøller. På sikt blir vi nok nødt til å satse på kjernekraft slik som i Sverige, Finland og Frankrike.

Klima-ensretting i Bergens Tidende

Redaksjonen fikk tidlig høre fra representanter for den klimarealistiske 65 % – majoriteten på vestlandet at Bergens Tidende var enda mer useriøs enn Aftenposten i all sin klimadekning.

Det er ikke mulig, var vår umiddelbare og hoderistende reaksjon her på østlandet, vant som vi er med daglige doser med uviten, propaganda og andre klimakannestøperier fra Aftenposten, avisen som har gått fra å være legendarisk solid på Egil Sundars tid til å bli en åpen kloakk i vår tid.

Noen tilsendte tekster viste oss at vi tok feil, så vi begynte å følge BT tettere på hva de skrev om klimaet for å finne ut om vi hadde sett unntakene eller hovedregelen. Det tok ikke lang tid før vi skjønte at BT var noe for seg selv når det gjaldt å villede egne lesere.

Som vanlig i alle Schibsted-avisene, så var det mest interessante hva de utelater, nemlig nesten alle de viktigste faktaene: at det foregår en utidig sammenblanding av politikk og vitenskap i klimapanelet, at geologer og solforskere utestenges, at signifikant oppvarming opphørte fra 1998 og at det ikke eksisterer observasjoner som viser at våre utslipp har hatt en virkning på global temperatur. At Paris-avtalen ikke inneholder noen utslippsforpliktelser, at klimapanelets påstand om at minst 50 % av oppvarmingen etter 1950 er vår skyld, bare har støtte fra 0,3 % av klimaforskningen (Cook et al). I klimaensrettingen er det bare tallet 97 % som er akseptabelt og dette terper de på hele tiden.

Omfattende sjikane

BT slapp først til Sletten i et lite intervju som fulgte vanlig prosedyre, noen korte sitater fra det Sletten ville formidle og med det meste klippet vekk, fulgt av en laaaang hale hvor noen fra IPCC-leiren fikk fritt spillerom til å latterliggjøre Sletten samt komme med en rekke påstander som ikke var forankret i troverdig vitenskap.

I dagene derpå fulgte forargede tekster fra ulike naturfaglige analfabeter, først en musiker og så, mer forbausende, en professor i psykologi som befant seg midt i sitt eget ekkokammer hvor hun gruppetenkte til olympisk gullmedalje, ønsket å skrive om månen som en gul ost og i tillegg svevde i den villfarelse at klimaprofitørene ved Bjerknessenteret er det største naturvitenskapelige klimasenteret i Norden.

Man skjønner at de i psykologien ikke forstår at deterministisk klimamodellering på premisser som i beste fall er villedende står fjernt fra naturvitenskapen, men selv en psykolog burde forstå at man skal opptre varsomt i debatten på et fagfelt hvor man selv ikke kan skille viten fra uviten.

Senest ut i skittkastingstevlingen var Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen (H) som skrev: «Den aldrende professor står igjen med lite injurierende kraft.Mytene ble løftet, fikk lyset på seg, og trollet sprakk.»

Professorene ved UiB er blitt til troll i den offentlige debatten. Den tiden er over, da Høyres Stortingsgruppe var dominert av de med både god folkeskikk og en utdanning som ga solid grunnlag for egne meninger.

Tilsvarsretten praktiseres bare sporadisk ovenfor klimadissidenter i en del medier i Norge, men 20. november ble Sletten aller nådigst innvilget audiens. Her ser man elementer fra kronikken over sammen med presiseringen av hvorfor kjemikompetanse utgjør en del av klimafeltet.

Pinlig for Bergens Tidende

Siden alle som kan ytre seg på fornuftig vis om klimaet som hovedregel er utelukket fra spaltene i BT, så får man heller ikke diskutert redaksjonens manglende respekt for ytringsfriheten i Norge og deres omfattende ensretting av det stoffet som tillates presentert for almenheten i Vest-Norge.

Vår leder Morten Jødal tok derfor tak i dette på sin profil på Facebook, og etter kort tid dukket BTs Jon Tufto opp med en lengre bortforklaring du kan lese ved å klikke på teksten til venstre.

Som man ser ønsker de i BT stor takhøyde, men forutsatt at man befinner seg under taket til profitørene i klimaindustrien. Begrunnelsen for at det skal være slik skaffer man seg ved å spille tobakkskortet, og dette utgjør 90 % av tekstlengden på Tuftos ikke helt oppegående tekst.

Debattantene på Facebook tok raskt poenget. Dette kan ikke forstås på en annen måte enn at BT mener at CO2 er like skadelig som tobakk, og at leserne må beskyttes mot innlegg som avdramtiserer virkningen av antropogene CO2-utslipp på samme måte som de beskyttes mot innlegg som avdramatiserer tobakkens skadelige virkning.

Ukultur i Schibsted-avisene

Det er fortsatt noen få igjen i Schbsted-avisene med et minimum av sosiale antenner, og ganske raskt dukket Frode Bjerkestrand opp i en unnsetningsaksjon som bekreftet at avisen sensurerte – legg merke til at i klimanytalen heter dette faktasjekk. Bjerkestrand er kulturredaktør i BT, og har ansvaret for debattredaksjonens ukultur.

Hans debatt-tekst kan du lese til venstre, og vi ser at han har fått med seg grunnprinsippet om verifikasjon i vitenskapen. Men han forstår ikke at naturvitenskap ikke er et demokrati hvor man ved hodetelling kan avgjøre hva som er riktig (overveiende sannsynlig), til erstatning for å observere i naturen.

Bjerkestrand skriver han er opptatt av ikke å forlede avisens lesere, samtidig som han ikke imøtegår kritikerne som påpeker at det er nettopp det avisen gjør så og si hele tiden – det pågår en klimaensretting i BT og avisen mangler respekt både for ytringsfrihet og vitenskap.

Bukk og havresekk

Bjerkestrand avslutter med en særdeles uspesifisert påstand om at avisen faktasjekker, og siden vi vet hvem BT deler seng med i klimaspørsmål, så kan vi anta at faktasjekken er like genial som den er i Aftenposten. Der bekreftet deres stabssjef sin rolle som ansvarlig for faktafeil, og lot det skinne gjennom at i klimaspørsmål var alt avisens ansatte skrev å anse for fakta, mens det kritikere kom med var faktafeil.

Fra andre journalister i Bergen har redaksjonen fått bekreftet at det i klimaspørsmål er blitt obligatorisk å løpe til Bjerknessenteret for å få vite hva man skal skrive. Mer bukk og havresekk kan det ikke bli.

Kanskje noen med overordnet ansvar i BT kan rydde opp i avisens ukultur?

Klimarealistene følger tilsvarsretten uten de restriksjoner som praktiseres i Bergens Tidende, og vil publisere det vi måtte få av henvendelser i denne saken fra redaksjonen i Bergens Tidende.

Støtt oss ved å dele:

17 kommentarer

 1. Takk for en knusende kritikk av den pinlig useriøse «avisen» Bergens Tidende. Det er skremmende å se hvordan journalister kan synke ned til å bli enøyde propagandister, mens en tidligere respektert avis kan forvandle seg selv il å bli en lavmåls blogg. Bergens Tidende har ingen plass i en åpent pressemangfold. Den har vist seg overflødig og uvesentlig.

 2. Bergens Tidende redigeres av et dusteforbund i særklasse. Lesverdige innlegg på debattsidene deres er like sjeldne som perlene i grisetrauet. Denne avisens forfall i løpet av de 44 år jeg har bodd i Bergen er bare trist.

 3. Det er på høy tid å avvikle pressestøtten. Det er tydelig at mainstream media løper det politiske establishments ærend, noe som medvirker til å opprettholde begrunnelsen for å holde liv i en presse som er opptatt av kjendiseri ohg andre uvesentligheter. Før stilte pressen kritiske spørsmål til politikere og forlangte å få svar. Nå er det politikerne som gjennom sine informasjonsbyråer som setter dagsorden i norsk presse. Det virker dessuten utrolig gammeldags å opprettholde produksjonen av papiraviser når digitale media har tatt over informasjonsoppgavene.

  • Knut,

   Jeg gjør oppmerksom på at BT ikke mottar pressestøtte, de er for store til det. De nyter godt av momsfritaket i siste ledd som andre aviser, uten at jeg kan se at det har påvirket kvaliteten i positiv retning.

 4. Enig- historieløst lavmål fra BT – tåken har lagt seg permanent mellom de 7 fjell og lagt et guffent ,klamt lokk over saken. Såvidt friskere her i sørvest til tider med «høg himmel over Jæren» – fikk inn et debattinnlegg ( «Det brysomme klimaet») i Rogalands Avis 30 Sep. i år – etter først opplevd å bli sjikanøst avslått i Stavanger Aftenblad.
  Mitt hovedspørsmål nå om dagen er HVEM som er ansvarlig her i landet for at det skal være et lokk over debatten om klodens klimautvikling med de konsekvenser dette fører med seg for land og folk ?

 5. Jeg er på ingen måte hverken vitenskapsmann eller noen autoritet på det komplekse temaet klima. Men jeg prøver å lese meg til svaret på hva som er sannheten her. I den forbindelse ville det, i hvert fall for meg, vært veldig nyttig med en historikk fra slutten av 80-tallet og fram til nå på kunnskapen og debatten rundt klima. Hvem var det som først lanserte hypotesen om at antropogene CO 2- utslipp kan påvirke global temperatur og klima, og hva var det vitenskapelige grunnlaget for en slik hypotese? Hvem var det som sto bak og evt. hadde interesse av at en slik hypotese ble lansert og på ulike måter ble «verifisert». Når begynte dette å få gjennomslag i politiske fora, og hvem var driverne for å få det på dagsorden?
  Det er sikkert mange andre sider ved selve historikken som kunne vært nevnt her, men det tror jeg Klimarealistene har bra oversikt over. Jeg ser fram til å kunne få en slik systematisk gjennomgang, bl.a. for å kunne forstå det hysteriet som brer om seg.

 6. BT har åpenbart gjort en riktig vurdering her. Denne kronikken er dårlig skrevet både språklig og tematisk. Den mangler et klart budskap og vingler fram og tilbake uten mål og mening. Underlige påstander som at Wikipedia er info-kilde om klimaendringer for mange, at temperaturen siden 1998-2012 (?) ikke har steget i takt med CO2-økningen, og at det var global nedkjøling som gjaldt på 1970-tallet, er tilbakeviste ettertrykkelig et utall av ganger.

  • Prestrud,

   Enhver tekst har et forbedringspotensiale, men Sletten har i motsetning til deg, ikke opptrådt som klimapanelfornekter i sin tekst. Her er hva de skriver i hovedrapporten fra 1990 om varmepausen som inntraff i 1998:
   15 år uten oppvarming (WG1AR5, kap 9, side 769) Se «Box 9.2 | Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years»
   og
   WG1AR5, kap 11, side 1010: «It may also be compared with recent rates in the observational record (e.g., ~0.26°C per decade for 1984–1998 and ~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012»

   Selv Samset fra din tidligere arbeidsplass Institutt for klimapolitikk er i Underhuset/TV2 enig i at målingene viser at temperaturen ikke har økt på landoverflaten de siste 18 årene, men kaller det en interessant pause. Han vet vel hva han snakker om her, og var det ikke du som ansatte ham?

   Du skriver videre: «og at det var global nedkjøling som gjaldt på 1970-tallet, er tilbakeviste ettertrykkelig et utall av ganger.» Minner om at debattreglene også gjelder for deg, her mangler det dokumentasjon for din påstand.

   Ikke bare er din påstand feil, for kloden ble bevislig ca 0,3 C kaldere mellom ca 1945 og 1975, og utenfor forskningsmiljøene var bekymringen også stor for nedkjøling. CIA utarbeidet en større rapport i denne perioden om farene ved global nedkjøling. De sa aldri noe om oppvarming i tiden før verden ble beriket med et FNs klimapanel og nasjonale klimapolitiske avleggere i de enkelte land.

   Du har også forskningen mot deg mht temperaturen fra 1998, Fyfe 2016 hvor IPCCs forfattere Mann og Santer er med, de skriver: «It has been claimed that the early-2000s global warming slowdown or hiatus, characterized by a reduced rate of global surface warming, has been overstated, lacks sound scientific basis, or is unsupported by observations. The evidence presented here contradicts these claims.»
   https://www.nature.com/articles/nclimate2938

   Det er ganske oppsiktsvekkende at en tidligere Cicero-leder motsier FNs klimapanel (2013) og to av deres viktigste forfattere (2016). Hva har skjedd etter første kvartal 2016? Jo, temperaturen har satt kursen nedover i rykk og napp i alle datasett for global temperatur.

   Og avstanden mellom IPCC-modellene og virkeligheten har økt år for år og er nå større enn noen gang før i dette årtusenet.

 7. Noe må ha skjedd i Bergens Tidende, som tidligere var en ganske objektiv avis med god gammeldags journalistikk.

  I rettferdighetens navn tar vi med det som var særdeles god jornalistikk fra Bergens Tidende.

  BT hadde i 2013 en fantastisk samleside med artikler om de mest vanvittige klimakvoteinnkjøp gjort av statlige selskaper – så god at jeg ofte viste til nettopp denne siden for å illustrere kunsten å handle luftkoveter (balloony)..

  Artikkelserien var så god at andre også observerte det , Bergens Tidende fikk nemlig to utmerrkelser – SKUP-diplom og Årets Inernasjonale Reporterpris for glimrende journalistikk – nettopp for denne denne artikkelserien – «Spillet om Klimakronene»- som er selve prototypen på god norsk glitrende undersøkende og kritisk journalistikk:

  https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/M6edM/vant-to-priser-for-klimakvoteserie

  Vi unner oss fornøyelsen av et tilbakeblikk på dengang Bergens Tidende var en avis:

  Statkraft hev seg på klimabølgen og handlet klimakvoter som av EU ble stemplet som verdiløse – millioner forsvant og jeg ser ikke at det var noen money-back-guarantee i denne type transaksjoner.
  https://www.bt.no/innenriks/i/7Vjb9/taper-stort-paa-raatne-klimakvoter

  Handelen fra norsk side med klimakvoter later til å være en profesjon hvor kvalitetssikring var et fremmedord: Ti av ti klimakvotegrossere som Norge handler med er svartelistet – og STATOIL (Folkets eget oljeselskap) nekter å oppgi hvor mye de har forvaltet vekk. Forståelig nok.
  https://www.bt.no/innenriks/i/xM9BV/svartelister-ti-av-ti-norske-kvotefavoritter

  https://www.bt.no/innenriks/i/dvGxO/statoil-sponser-giftig-industri

  Den norske stat er selvskreven aktør – de snur ikke på andres kroner før de brennes av::
  https://www.bt.no/innenriks/i/4bry6/flagger-ut-klimakutt-til-indre-mongolia

  Klimaindustriens irrganger:
  https://www.bt.no/innenriks/i/G06ol/bkk-trekker-seg-ut

  https://www.bt.no/innenriks/i/k8KAa/her-havner-norske-klimamillioner

  «Klimaet sliter fremdeles med overgangen fra vitenskap til politikk»! Det kan man si to ganger:
  https://www.bt.no/innenriks/i/J6pkm/klimaet-sliter-fremdeles-med-overgangen-fra-vitenskap-til-politikk

  CO2 er blitt en gullgruve for veldig mange. Det visste vi hele tiden:
  https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/1v2XM/klimakvoter-til-besvaer

  Private selskaper går ikke fri ;
  https://www.bt.no/innenriks/i/EJegG/betaler-for-utslipp-med-omstridte-klimakvoter

  Den store finalen : klima-flopp:
  https://e24.no/energi/i/0E6lm6/total-flopp-for-klimakvotene-to-av-tre-legger-ned-salget

  «Journalisten» -lørdag 01.nov. 2008- er nesten synsk i sin spådom:
  quote

  Blir vekstnæring

  – Klima- og miljøjournalistikk kommer til å bli en vekstnæring de kommende årene. Men hvordan takler vi som journalister denne utfordringen? Sitter vi inne med kunnskaper nok til å kunne stille de rette og kritiske spørsmålene, eller lar vi oss lettvint vifte vekk av eksperter som i kraft av imponerende titler og tilsynelatende tyngde sporer oss av fra de viktige problemstillingene? lyder utfordringen i programmet.
  close quote

  Det ble en inntil videre en vekstnæring, så ensidig og ensrettet at spørsmålet er om den har kostet avisens troverdighet?

 8. Geir,

  jeg liker ditt engasjement, men GISS og HarCRUT4 viser at gjennomsnitts bakketemperatur stiger når du tar med deg de siste årene, klikk på lenken og klikk deretter på «Global Annual Mean Surface Air Temperature Change», da får du opp grafen:
  https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/

  Jeg vet at klimarealister ofte peker på satellitdata, jeg kan mindre om de, er det fortsatt avvik mellom satellit og bakketemperaturer?

  Takk
  Friedemann

  • Jarle,

   godt å høre fra deg. Jeg er bevist over at klimarealistene setter spørsmål ved GISS dataene. Jeg kan ikke bevise det motsatte men jeg antar at de er korrekte. Dette er mitt ærlig svar.

   Og faktumet er at vi gjør de i de allerfleste feltene i livene våres, fordi på det allermeste er vi ikke eksperter selv. Jeg stoler på legen min, på piloten, på rørleggeren.

   Finnes det noen rapporter fra USA som har avdekket forsettelig fusk hos NASA på GISS dataene?

   • Friedemann Rohr.

    Det har vært fokus internt blant ansatte i NASA GISS i årevis på klimarollen NASA GISS har havnet i.
    Som igjen har resultert i at 49 tidligere ansatte i 2012 skrev følgende brev til ledelsen i NASA , hvor de tar avstand fra – og finner det uheldig – at NASA GISS brukes som plattform for udokumenterte klimapåstander.

    Her er hele brevet med underskrifter, navn og stillinger – taler for seg selv.
    March 28, 2012

    The Honorable Charles Bolden, Jr.

    NASA Administrator

    NASA Headquarters

    Washington, D.C. 20546-0001

    Dear Charlie,

    We, the undersigned, respectfully request that NASA and the Goddard Institute for Space Studies (GISS) refrain from including unproven remarks in public releases and websites. We believe the claims by NASA and GISS, that man-made carbon dioxide is having a catastrophic impact on global climate change are not substantiated, especially when considering thousands of years of empirical data. With hundreds of well-known climate scientists and tens of thousands of other scientists publicly declaring their disbelief in the catastrophic forecasts, coming particularly from the GISS leadership, it is clear that the science is NOT settled.

    The unbridled advocacy of CO2 being the major cause of climate change is unbecoming of NASA’s history of making an objective assessment of all available scientific data prior to making decisions or public statements.

    As former NASA employees, we feel that NASA’s advocacy of an extreme position, prior to a thorough study of the possible overwhelming impact of natural climate drivers is inappropriate. We request that NASA refrain from including unproven and unsupported remarks in its future releases and websites on this subject. At risk is damage to the exemplary reputation of NASA, NASA’s current or former scientists and employees, and even the reputation of science itself.

    For additional information regarding the science behind our concern, we recommend that you contact Harrison Schmitt or Walter Cunningham, or others they can recommend to you.

    Thank you for considering this request.

    Sincerely,

    (Attached signatures)

    CC: Mr. John Grunsfeld, Associate Administrator for Science

    CC: Ass Mr. Chris Scolese, Director, Goddard Space Flight Center

    Ref: Letter to NASA Administrator Charles Bolden, dated 3-26-12, regarding a request for NASA to refrain from making unsubstantiated claims that human produced CO2 is having a catastrophic impact on climate change.

    /s/ Jack Barneburg, Jack – JSC, Space Shuttle Structures, Engineering Directorate, 34 years

    /s/ Larry Bell – JSC, Mgr. Crew Systems Div., Engineering Directorate, 32 years

    /s/ Dr. Donald Bogard – JSC, Principal Investigator, Science Directorate, 41 years

    /s/ Jerry C. Bostick – JSC, Principal Investigator, Science Directorate, 23 years

    /s/ Dr. Phillip K. Chapman – JSC, Scientist – astronaut, 5 years

    /s/ Michael F. Collins, JSC, Chief, Flight Design and Dynamics Division, MOD, 41 years

    /s/ Dr. Kenneth Cox – JSC, Chief Flight Dynamics Div., Engr. Directorate, 40 years

    /s/ Walter Cunningham – JSC, Astronaut, Apollo 7, 8 years

    /s/ Dr. Donald M. Curry – JSC, Mgr. Shuttle Leading Edge, Thermal Protection Sys., Engr. Dir., 44 years

    /s/ Leroy Day – Hdq. Deputy Director, Space Shuttle Program, 19 years

    /s/ Dr. Henry P. Decell, Jr. – JSC, Chief, Theory & Analysis Office, 5 years

    /s/Charles F. Deiterich – JSC, Mgr., Flight Operations Integration, MOD, 30 years

    /s/ Dr. Harold Doiron – JSC, Chairman, Shuttle Pogo Prevention Panel, 16 years

    /s/ Charles Duke – JSC, Astronaut, Apollo 16, 10 years

    /s/ Anita Gale

    /s/ Grace Germany – JSC, Program Analyst, 35 years

    /s/ Ed Gibson – JSC, Astronaut Skylab 4, 14 years

    /s/ Richard Gordon – JSC, Astronaut, Gemini Xi, Apollo 12, 9 years

    /s/ Gerald C. Griffin – JSC, Apollo Flight Director, and Director of Johnson Space Center, 22 years

    /s/ Thomas M. Grubbs – JSC, Chief, Aircraft Maintenance and Engineering Branch, 31 years

    /s/ Thomas J. Harmon

    /s/ David W. Heath – JSC, Reentry Specialist, MOD, 30 years

    /s/ Miguel A. Hernandez, Jr. – JSC, Flight crew training and operations, 3 years

    /s/ James R. Roundtree – JSC Branch Chief, 26 years

    /s/ Enoch Jones – JSC, Mgr. SE&I, Shuttle Program Office, 26 years

    /s/ Dr. Joseph Kerwin – JSC, Astronaut, Skylab 2, Director of Space and Life Sciences, 22 years

    /s/ Jack Knight – JSC, Chief, Advanced Operations and Development Division, MOD, 40 years

    /s/ Dr. Christopher C. Kraft – JSC, Apollo Flight Director and Director of Johnson Space Center, 24 years

    /s/ Paul C. Kramer – JSC, Ass.t for Planning Aeroscience and Flight Mechanics Div., Egr. Dir., 34 years

    /s/ Alex (Skip) Larsen

    /s/ Dr. Lubert Leger – JSC, Ass’t. Chief Materials Division, Engr. Directorate, 30 years

    /s/ Dr. Humbolt C. Mandell – JSC, Mgr. Shuttle Program Control and Advance Programs, 40 years

    /s/ Donald K. McCutchen – JSC, Project Engineer – Space Shuttle and ISS Program Offices, 33 years

    /s/ Thomas L. (Tom) Moser – Hdq. Dep. Assoc. Admin. & Director, Space Station Program, 28 years

    /s/ Dr. George Mueller – Hdq., Assoc. Adm., Office of Space Flight, 6 years

    /s/ Tom Ohesorge

    /s/ James Peacock – JSC, Apollo and Shuttle Program Office, 21 years

    /s/ Richard McFarland – JSC, Mgr. Motion Simulators, 28 years

    /s/ Joseph E. Rogers – JSC, Chief, Structures and Dynamics Branch, Engr. Directorate,40 years

    /s/ Bernard J. Rosenbaum – JSC, Chief Engineer, Propulsion and Power Division, Engr. Dir., 48 years

    /s/ Dr. Harrison (Jack) Schmitt – JSC, Astronaut Apollo 17, 10 years

    /s/ Gerard C. Shows – JSC, Asst. Manager, Quality Assurance, 30 years

    /s/ Kenneth Suit – JSC, Ass’t Mgr., Systems Integration, Space Shuttle, 37 years

    /s/ Robert F. Thompson – JSC, Program Manager, Space Shuttle, 44 years/s/ Frank Van Renesselaer – Hdq., Mgr. Shuttle Solid Rocket Boosters, 15 years

    /s/ Dr. James Visentine – JSC Materials Branch, Engineering Directorate, 30 years

    /s/ Manfred (Dutch) von Ehrenfried – JSC, Flight Controller; Mercury, Gemini & Apollo, MOD, 10 years

    /s/ George Weisskopf – JSC, Avionics Systems Division, Engineering Dir., 40 years

    /s/ Al Worden – JSC, Astronaut, Apollo 15, 9 years

    /s/ Thomas (Tom) Wysmuller – JSC, Meteorologist, 5 years

    Brevet taler for seg selv.

   • Friedemann,

    Noen slik rapport kjenner jeg ikke til. Hvis man skal drive med justering av måledata, må man redegjøre for hva man gjør og hvorfor. Ellers kan det jo tenkes at folk blir mistenksomme? (med mindre de har blind tro). NASA GISS har angivelig justert dataene til det Islandske Meteorologiske Institutt. Jeg utfordrer deg til å finne ut hvorfor.

 9. Det er lett å svindle verden i dag

  Ved utgangen av 2017 ble det utgitt 223 betalte papiraviser i Norge. Disse kontrolleres av Norsk Redaktørforening, og man kunne tidlig bestemme at klimakritikk var farlig for verden, utyringsfriheten må knebles. Om Norsk Redaktørforening heter det seg ironisk nok at formålet er; Å verne om ytringsfriheten og trykkefriheten som rettsstatens og demokratiets grunnpillarer.

  I følge amerikanske undersøkelser var det i 1983 ca 50 selskaper som eide 90% av mediene i landet. I 2011 var det seks selskaper som kontrollerte 90% av mediene.

  Disse multinasjonale selskapene tjener i dag rått på milliardinvesteringene. Hele 300.000 milliarder skal investeres i grønn teknologi frem til 2050, og den regningen skal betales av deg og meg.

  Her er noen utsagn om aviser…

  – «Tidlig i livet la jeg merke til at ingen hendelser blir noensinne gjengitt riktig i en avis.» – George Orwell, profet for vår tid.

  – «Hvis du ikke leser avisen, er du uinformert. Hvis du leser avisen, er du feilinformert.» – Mark Twain (1835-1910)

  – «Den som ikke leser i det hele tatt, er bedre utdannet enn den som bare leser aviser.» – Thomas Jefferson (1743-1826)

  – «Aviser skrives for mennesker som er enda dummere enn de menneskene som skriver dem.» – Frejlif Møller Olsen (1868-1936), dansk journalist og sjefredaktør

  – «Alt du leser i avisen er sant, bortsett fra de få sakene du har førstehånds kjennskap til.» – Erwin Knoll (1931–1994), amerikansk journalist

  – «Så fort en avis får tak i en historie, går fakta tapt for alltid, selv for hovedpersonene.» – Norman Kingsley Mailer (1923-2007)

  – «Tro aldri på speil og aviser.» – John Osborne (1929-)

  – «Utsikten over verden kan man stenge for med en avis.» – Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966)

  – «90 % av alle mennesker går rundt med fastlagte meninger de ikke kan gjøre rede for, men som bare er arvet eller overtatt fra vår tids aller største pest: pressen, radioen, filmen og TV.» – Om formyndermennesket (1975), Jens Bjørneboe

 10. Til Trygve Nøst. Den menneskeskapte globale oppvarmingen begrunnes i at IPCC med referanse til flere studier på midten av 1990-tallet hevdet at mennesksskapte karbondioksiden (5% av all tilført karbondioksid) ble anriket i atmosfæren mens den naturlig tilførte karbondioksiden (95%) var konstant på 280ppm. Dette var nivået når en antar at menneskeheten begynte å tilføre så mye karbondioksid til atmosfæren at den begynte å bli målbar. For å få dette til ble det hevdet at naturlige prosesser i atmosfæren greide å skille mellom menneskeskapt karbondioksid og den naturlige karbondioksiden og i dag er mengden karbondioksid i atmosfæren ca 415ppm. Menneskeheten har tilført 135ppm ekstra karbondioksid til atmosfæren. Mens den naturlige tilførte karbondioksiden har en omløpstid i atmosfæren på omlag 4 år, har den menneskeskapte karbondioksiden mye lengre og variabel omløpstid. Derved vil den antropogene karbondioksiden akkumuleres i atmosfæren mens den naturlige tilførte karbondioksiden holdes konstant. En av naturens grunnlover slår fast at like stoffer har like kjemiske og fysiske egenskaper. Naturlige prosesser i atmosfæren kan derfor ikke skille ut undergrupper av gassen karbondioksid og modellen er derfor i strid med en av naturens grunnlover og må derfor være feil.
  Hvis en blander 95 liter vann med temperatur på 0 grader C i et rom med temperatur på 5 grader C med 5 liter vann med temperatur på 100 grader C vil blandingstemperaturen være 5 grader C. Uansett hvor mange liter av denne blandingen man lager under de ovenforliggende mengdeforhold og betingelser ellers vil alltid temperaturen være 5 grader C. Tilsvarende vil atmosfæren inneholde 95% naturlig tilført karbondioksid og 5 % antropogent tilført karbondioksid. I ,dagens atmosfære som inneholder 415ppm karbondioksid utgjør den naturlig tilførte karbondioksiden omlag 394 ppm og den antropogene andelen omlag 21ppm.
  At karbondioksid er en drivhusgass bestrides ikke. I dagens situasjon bidrar gassen trolig med mellom 5 og 15 % av oppvarminga, men mest sannsynlig er bidraget under 10%.

  • Hvis de tallene du oppgir er korrekte, så betyr det at for hver del av atmosfæren som utgjøres av antropogene CO 2- utslipp, så finnes det over 47.000 deler som ikke er det. I mitt hode blir dette alt for smått til å tenke seg at det skulle ha noen avgjørende virkning på så gigantiske og komplekse systemer som global temperatur og klimautvikling. Og hvordan kunne man i det hele tatt komme opp med hypotesen om at menneskeskapte utslipp skulle kunne ha en slik effekt? Jeg bruker i hvert fall ikke en fyrstikk til å støtte opp en bjelke.

Kommentarer er stengt.