Vårslepp for klimaklovner

Mai er den siste vårmåneden, og grønne vekster gror så det knaker grunnet rikelig tilgang på livets gass CO2. Til gjengjeld er det vårslepp for klimaklovner. Her omtaler vi to av flere eksempler, med fokus på WMO-rapporten som vi vil høre mer om når det er tid for neste klimakonferanse i november..

En kommunesektor uten oljeinntekter?

Det er snart LO-kongress og Fagforbundet med ca 400 000 medlemmer i offentlig sektor foreslår nå for LO: at leteaktiviteten etter olje og gass må «fases ned i takt med økt satsing på grønne industriarbeidsplasser», og at Lofoten, Vesterålen og Senja og andre «særlig sårbare områder på norsk sokkel, må vernes mot olje- og gassvirksomhet».

Sjelden ser man et fagforbund jobbe så hardt for å fjerne jobbene til egne medlemmer. Uten statens inntekter fra olje og gass, kan minst 40 % av jobbene i offentlig sektor forsvinne. Legg også merke til troen på grønne arbeidsplasser i industrien. Arbeidsplasser skal ikke lengre være lønnsomme, de skal bare være grønne.
Verre er det at Fagforbundets kamp mot naturgass også kan føre til mindre tilgang på kunstgjødsel med den naturlige følge at det blir mer sult i verden.
Aldri før har man sett en fagforening i Norge skyte seg så grundig i foten. Resten av LO er heldigvis ikke så lettlurte.

Lederen Mette Nord mener også medlemmene hennes merker klimaendringene: «Vi har medlemmer som jobber i nødetater, som kjenner på kroppen at klimaet endrer seg, med våtere, villere, varmere og tørrere vær.»
Men våtere og tørrere samtidig? Her er en vinner i klimaklovneri! Det er synd at Dagbladet nedla Dusteforbundet.

Tragikomisk klimapropaganda

NTB har igjen tatt på seg rollen som norsk distributør av FNs klimapropaganda, og teksten er nesten like troverdig som når Putin uttaler seg om Russlands rolle i Ukraina for tiden. (VG her og NRK her, men dette kan leses nesten overalt). FNs generalsekretær Antonio Guterres har tatt på seg oppgaven som FNs klimaklovn etter at forrige IPCC-leder måtte gå på grunn av snusk, Guterres påstår i dag:

«Verdens energisystem er ødelagt og bringer oss stadig nærmere klimakatastrofe».

Dette er oppspinn fra ende til annen – bortsett fra at det er klimapolitikken som føres som ødelegger energisystemet. Det siteres frekt og freidig fra en ny rapport fra WMO, som igjen siterer IPCC med hovedvekt på de politiske sammendragene skrevet av og for politikerne. Lesere vil finne det interessant å sammenligne WMO-rapporten med det mer vitenskapelige Ole Humlums Klimastatus for 2021 La oss se på de fire hovedpåstandene.

Havtemperatur som skremsel

Hos NRK leser vi: «I 2021 var temperaturene i havet de høyeste som er registrert. De oversteg 2020 med et sted mellom 9 og 14 zettajoule». Journalistene (?) Iselin E. Fjeld og Anne Skifjeld har utelatt at de bare har sammenlignbare data tilbake til 2006 og at man bare har data fra de øverste 1900 meter av havet. Temperaturøkningen er også utelatt i grader Celsius, fordi verdien er så lav at alle vil skjønne de forsøkes lurt. Vi snakker i beste fall om 0,05 grader Celsius, hvor deler av Stillehavet er litt varmere og Nord-Atlanteren er litt kaldere, helt i samsvar med hva man forventer utifra det man vet om havstrømmenes sirkulasjon og periodiske kalde og varme faser gjennom mere enn 100 år.

NRK påstår videre: «Varmen trenger stadig dypere ned i havet». Mer oppspinn.

Fra Humlums rapport siterer vi fra side 25: «For water depths below 400m, however, temperatures are again seen to be increasing. Interestingly, the diagram suggests that this increase first commenced at 1900m depth in around 2009, and from there has been gradually spreading upwards. At 600m depth, the present temperature increase began around 2012; that is, about three years later than at 1900m depth. The timing of these changes shows that average temperatures in the upper 1900m of the oceans are not only influenced by conditions playing out at or near the ocean surface, but also by processes operating at depths greater than 1900m. Part of the present ocean warming therefore appears to be due to circulation features operating at great depths, and not directly related to processes operating at or near the surface.»

Konklusjonen er altså at prosesser i havet dypere enn 1900 meter også magasinerer energi i havet nedenifra. Dette er samme type konklusjon som den ledende oseanografen Carl Wunsch kom til i sin studie. Havet har i tiden 1994-2013 magasinert 0,48 +/- 0,1W/m2 pr år, hvor hele 0,1 W/m2 kommer fra geotermisk aktivitet. Geotermisk aktivitet er undersjøiske vulkaner og varmelekkasjer fra sprekker og skjøter i kontinentalplatene, og dette sørger altså for ca 22 % av havoppvarmingen nedenifra. Wunsch påpeker unison havkjøling under 2000 meter, og en samlet temperaturendring på 0,02 grader Celsius for havet i de 20 årene 1994-2013. Dette kan umulig være en katastrofe.

Havforsuring som skremsel

Skremselet om havforsuring er det mest useriøse i klimaindustriens repertoir, man tar på seg tinnfoliehatten dersom man prøver å argumentere med «fake» havforsuring. Sverdrups lærebok i oseanografi gjennom mer enn 6 tiår har ikke et ord om dette. Havforsuring som begrep ble diktet opp for å skremme ifølge forskeren bak påfunnet, og deretter eksploderte forskningen (og mediedekningen) på havforsuring fra null til 600 pr år, på samme vis som det tilsvarende «ekstremvær».

NRK skriver: Rapporten konkluderer med at pH-en i havoverflaten er det laveste på 26 000 år. Fra andre deler av klimaindustrien noterer vi at det er snakk om påstander om 0,1 pH-reduksjon siden førindustriell tid.

Surt hav er en kjemisk umulighet på grunn av en «nesten uendelig buffer-kapasitet» i havet. Havet er ikke surt, det er basisk. Først ved mindre enn pH 7 blir det surt, og det er observert store naturlige variasjoner i pH mellom natt og dag, grunnet saltholdighet eller grunnet endret temperatur. Havets pH varierer også med havdybde og regionale forhold (avrenning fra elvedeltaer) slik at IPCC-leirens argument med en gjennomsnittlig pH-verdi blir temmelig meningsløst. Se også Klimanytt 95.

Økt CO2 i havet gir økt plantevekst og mer planteplankton, første trinn i havets næringskjede. Ingen negative effekter er observert, og organismene i havet tilpasser seg uansett ved hjelp av homeostase, evnen til å regulere organismens indre kjemi til miljøet organismene lever i.

Hvor useriøst dette «surt hav» argumentet er illustreres best ved at regnvann først regnes som sur nedbør med en pH under 5,6 mens den politisk korrekte, manipulerende klimaforsker snakker om surt hav allerede ved en helt naturlig pH på 8,1. Merk også The Times sterke kritikk av uvitenskapelighet i forskning på havforsuring.

Figuren viser NOAAs samlede data for havets pH og de viser ingen økt forsuring. Klimaindustrien brukte først data fra 1981 som «bevis» for havforsuring siden denne perioden viser den ønskede havforsuring, dette er nå krisemaksimert til at vi er lavest på 26.000 år, basert på feilaktige politiske premisser.

Det IPCC-leiren her gjør er at de finner på et politisk korrekt pH-nivå i fortiden som de sammenligner med nåtiden. Dette er en av deres mest brukte metoder for å manipulere, f.eks har de på samme vis bestemt at førindustrielt (og eldre) CO2-nivå var 280 ppmv, slik at de kan skremme med en drastisk stigning i CO2-nivå etter 1960. Men vi vet fra analyse av planterester (bl.a. løv fra sedimenter i innsjøer) at de 280 ppmv de påberoper seg ikke har støtte i troverdig naturvitenskap.

Havstigning (syndflod) som skremsel

Havstigning er blant de mest brukte skremslene, siden det assosieres med drukning og med den bibelske syndfloden i kristen mytologi. I Bergen har vi et helt Bjerknes-senter som har spesialisert seg på å skremme med syndflod, til tross for at nesten hele Norge har hatt netto landhevning etter istiden og kommer til å fortsette med dette i flere tusen år fra nå. NRK skriver:

Havet stiger hurtigere enn noen gang. De siste åtte årene med 4,5 millimeter per år. Det er mer enn dobbelt så fort som de foregående åtte årene…..Havstigningen skyldes hovedsakelig smeltevann fra is i Arktis og fra isbreer.

Den sterke havstigningen etter forrige istid tok slutt for ca 7000 år siden

Havnivå måles tradisjonelt med apparatur plassert i vannkanten og dette gir en antatt havstigning på 5-10 cm (+/- 10cm usikkerhet) i dette århundret. Målingene er i størrelsesorden 0,45 til 0,65 mm/år, så her skal NRK skremme oss med en havstigning som er det tidoble av virkeligheten.
Regionale forskjeller er betydelige, landsenkning i Sørøst-Asia grunnet tapping av grunnvann eller netto landhevning i Norden etter at istidens isbreer forsvant. Havnivået har alltid endret seg over tid, og da dinosaurene levde var det 100 meter høyere enn i dag.

Som man ser av figuren over er det usant at havet stiger hurtigere enn noen gang. I flere tusen år etter istiden hadde vi vesentlig høyere havstigning enn nå. Den påståtte akselerasjonen nå, basert på den alternative målemetode satelitt-alimetri, så vi også i 1930 -årene, men dengang basert på troverdige målinger i vannkanten.

La oss se på de andre triksene de bruker her, først metodekritikken fra prof. Lindzen (MIT-meteorologi): «What the proponents of alarm have done is to accept the tide gauge data until 1979, but assume that the satellite data is correct after that date, and that the difference in rates constitutes ‘acceleration.’ They then assume acceleration will continue leading to large sea level rises by the end of this century. It is hard to imagine that such illogical arguments would be tolerated in other fields.»

Så har vi juksteringene, Dr. Mörner skriver i sin forskning: «Satellite altimetry is a new and important tool of recording sea level changes starting in late 1992. Whilst NOAA gives a mean sea level rise of +2.9 ± 04 mm/yr, UC gives a means sea level rise of 3.3 ± 0.4 mm/yr. Both values are strongly affected by subjective «corrections» or «manipulation», however. Remove these improper «calibrations» and the values change to +0.45 and +0.65 mm/yr, respectively.»

Smeltende havis i Arktis gir ikke havstigning ifølge Archimedes lov. På resten av kloden befinner isen seg stort sett på steder der det nesten alltid er mye kaldere enn smeltepunktet for is, men det bryr propagandistene seg ikke om.
Setningen om regn ved Summit værstasjon på Grønland viser frekkheten i propagandaen. Ved Summit varierer temperaturen på bakken denne uken mellom -30 og -16 grader iflg DMI, og selv de varmeste sommerukene er det minusgrader der nesten hele døgnet, så svært sjeldne tilfeller av regn fra varme luftmasser vil straks fryse til is straks det når bakken.

Klimagasser (gjesp) som skremsel

Atmosfærisk CO2 skal ha økt fra 419 til 420 ppmv, vi snakker altså fortsatt om en IR-aktiv sporgass som utgjør ca 0,04 % av atmosfæren. Og som utgjør mindre enn 5 % av drivhuseffekten. Den dominerende IR-aktive gassen vanndamp, som sammen med skyer utgjør ca 90 % av drivhuseffekten skremmer de ikke med, muligens fordi IPCC-leiren ikke har funnet på en måte å skattlegge vanndamp og skyer.

Men vent, de skremmer bare med den andelen av CO2 som kommer fra våre utslipp (opptil 4 % av de 0,04% av molekylene i atmosfæren), og fra bare vestens utvinning av kull, gass og olje, (resten skal nyte hydrokarboner som før).
Og avslører dermed at for svært mange i klimaindustrien handler ikke dette om klima, men om å stanse vestens tilgang på pålitelig og rimelig priset energi fra hydrokarboner. Så kan man spørre seg: Hvor mange journalister fra NTB og NRK har vært til stede på litt for mange fuktige tilstelninger i Russlands ambassade, eller har lyttet for mye til andre aktører finansiert av Russland?

Konklusjon

De nye skremslene er fra WMO, som er en av IPCCs eiere. WMO-rapporten skal sammen med IPCCs sjette hovedrapport brukes som grunnlag for de såkalte forhandlingene på årets klimakirkemøte COP27 som i november i år holdes i Sharm El-Sheikh i Egypt. Med Putins angrep på frihet og demokrati i Europa, og en truende matvaremangel forårsaket mer av klimapolitikken enn av krigen i Ukraina, tyr klimaindustrien i desperasjon etter tragikomiske skremsler for å lure menneskeheten til å fortsatt ødsle ressurser på en klimakrise som ikke eksisterer.

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. Neste utgave av Klimanytt vil komme med en mer vitenskapelig analyse av den nye WMO-rapporten.

  2. Til og med IPCC selv sier at begrepet «klimakrise» er medieskapt..

Kommentarer er stengt.