Flere aktører har i det siste skrevet uredelig og manipulerende om klimaet her hjemme. Tydeligst var Faktisk.no via en NTB-melding som gikk ut til de fleste mediene i Norge. Mest støy var det rundt Greta Thunberg. Legg også merke til hvordan klimadepartementet taler lite sant om Paris-avtalen i teksten gjengitt av ABC-nyheter.

Rotevatn er uredelig om Parisavtalen

ABC-nyheter gjengir statssekretær Sveinung Rotevatn (foto Olav Heggø, Fotovisjon) slik: «Parisavtalen Norge har sluttet seg til, er den første globale klimaavtalen som er rettslig bindende og reelt forpliktende for nesten alle land i verden. Avtalen legger opp til at landene selv skal melde inn nasjonalt fastsatte bidrag hver femte år, og landene skal gjennomføre tiltak for å følge disse opp, skriver Klima- og miljødepartementet.»

Dette er i beste fall manipulasjon. Norge bruker over statsbudsjettet ca 40 milliarder i år til klimatiltak (elbiler innregnet), og viser som begrunnelse til Parisavtalen som er «rettslig bindende og reelt forpliktende».

I all annen politikk er tiltak og forpliktelser gjensidige, men i klimapolitikken er alt ensidig politikk. Dette viser med all tydelighet at klimahysteriet er drevet av helt andre mekanismer internasjonalt enn at man bryr seg om klimaet. Dette representerer stormaktspolitikk hvor et viktig element er at Kina hensynsløst gjør alt for å bli verdens ledende økonomi.

Rotevatn utelater at ikke et eneste klimatiltak er forpliktende eller rettslig bindende. Det er opptil hvert enkelt land i hvilken grad de vil utøve økonomisk selvskading med frivillige klimatiltak.

Rotevatn utelater at alle U-landene utelukkende er med i Parisavtalen ut i fra den forutsetning at vestlige land skal betale for deres egne klimatiltak.

Rotevatn utelater at Kina og India er klima-U-land som gjør krav på gigantiske pengebeløp fra Norge og andre vestlige land uten at de selv gir motytelser.

Rotevatn utelater at det eneste forpliktende i Parisavtalen er at landene skal delta årlig på klimatoppmøter. og at de forplikter seg til å legge fram lister over uforpliktende klimatiltak og jevnlig fornye disse listene.

Det er uredelig oppførsel av Rotevatn å selge Parisavtalen som forpliktende slik han gjør, forutsatt at han er riktig sitert i ABC-nyheter.

Faktisk nok en uredelig faktasjekk

Faktasjekk kan være en egen journalistisk sjanger innenfor undersøkende journalistikk, men for Faktisk.no er faktasjekk i stor grad gruppetenkning i ekkokammeret eller manipulasjon og forfalskning for å kamuflere forhold hvor myndighetene har mye å skjule, som i klimasaken.

Som vanlig går Faktisk.no bare etter helt irrelevante forhold når de er i nærheten av klimadebatten. De diskuterer nå om Norge har 0,12 % eller 0,03 % deltagelse i alle lands CO2-utslipp.

Faktisk.no er totalt uinteressert i at verdens samlede land bare slipper ut 4 % av all CO2, mens naturen selv slipper ut 96 %. Og de er enda mindre interessert i at den eneste målbare effekten av disse utslippene er en styrket fotosyntese som gir en grønnere planet og større avlinger.

Faktisk kan ingen regne

0,12 % eller 0,03 %? Vi starter med konklusjonen. Det later til å være svært mangelfulle regneferdigheter i Faktisk.no. Fikenbladet de kan skjule seg bak er at de sosiale mediene faktisk tar feil med 0,03 %, men etter faktasjekken blir det faktisk bare enda mere feil.

Først det utelatte, faktisk.no er faktisk dyktige når det gjelder å utelate viktig informasjon som trengs for å konkludere sannferdig. 759 milliarder tonn CO2 er naturens egne utslipp (2012, IPCC AR5). Totalt utslipp er altså 797 milliarder tonn med norsk andel på 46 mill tonn (ditt utpust ikke innregnet).

Forsvinner Norge i morgen reduseres verdens CO2-utslipp med 0,0058 %.

Effekten på klimaet fra norske klimatiltak? Tenk først på at det aldri er observert noen temperatureffekt fra menneskehetens samlede utslipp og tenk så på et tall veldig veldig nær null.

Hvem øker og hvem kutter?

Hva skjer samtidig med at Norge kutter i utslipp? Dette er utelatt til tross for at det er det viktigste i problemstillingen. Kina (28 %) og USA, India og Russland (22+ %) tilsammen har over 50 % av de menneskeskapte utslipp, men unndrar seg enhver utslippsbegrensning etter Paris.avtalen. Kinas utslipp alene øker hvert år vesentlig mer enn Norges samlede utslipp. Bare selve økningen !

Noen uker etter at Norge har forsvunnet er utslippene takket være Kina større enn dagen før Norge forsvant.

Dermed burde alle, inklusive de ansatte i Faktisk.no skjønne at norske utslippskutt blir aldeles meningsløse, bortsett fra i nasjonenes konkurranse om gullet i OL i økonomisk selvskading.

Klimaministeriet og Elvestuen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er den eneste ministeren i regjeringen som er ute av stand til å forvalte halvdelen av sitt myndighetsområde, altså klimaet. Her er de sentrale faktorene systematiske endringer i sol, vinder og havstrømmer der endringer i avstander og gravitasjonskrefter fra planeter og måne har betydning.

Stortinget har vedtatt at slik er det ikke, og klimaministeriets mandat er å redde kloden fra en klimakrise som ikke eksisterer. Klimajobbene som eksisterer for at Elvestuen skal kunne forvalte klimaet fylles oftest opp med personer hvor en politisk-religiøs tilnærming til det klimatiske dominerer – dessverre med mye fravær av naturfaglig viten. I Norge er det nå blitt slik at personer som er i stand til å mene noe vitenskapelig signifikant (les meningsfylt) om klimaet ikke kan få noen ansettelse i klimaministeriet.

Elvestuen og andre som befolker kontorene i klimaministeriet fyller derfor – i fravær av meningsfylte arbeidsoppgaver – arbeidstiden med å administrere hverandre eller plage befolkningen og andre politikere med avlatslignende klimatiltak som ⅔ av befolkningen har vanskelig for å akseptere siden tiltakene bidrar til redusert levestandard uten noen målbar klimaeffekt.

Gretas uttalelser spenner fra det meningsløse til, som vist her, det usanne.

Viktig er også deltagelse på flest mulige klimatoppmøter hvor man møter likesinnede fra andre vestlige land. Dette gjør i forhold til tiltak liten skade og tilfredsstiller det grunnleggende behov i enhver jobb, noe å gjøre i arbeidstiden.

Oppsiden her er ære og makt for de involverte, men bare så lenge media og politikere ikke skjønner at de er blitt lurt.

Politikernes misjonering skjer via mediene, og som regel uten at noen der tør eller får lov til å stille kritiske spørsmål. Her kan vi se at klimaminister Elvestuen snakker usant  om stor oppslutning for skoleskulkingen. Den selges som streik i protest mot en klimakrise som ikke eksisterer. Streik er vanligvis noe man går til ved å plage andre slik at man selv får bedre kår, men her rammer elevene kvaliteten på egen utdanning uten annen oppside enn en lengre weekend og å unnslippe en stadig mer politisk korrekt undervisning. Under forrige skolestreik holdt ca 96 % av alle elevene seg på skolen.

Virkeligheten er at en internasjonal undersøkelse nettopp har vist at ⅔ av den norske befolkning ikke er enig i at mennesket er den dominerende årsak til klimaendringene – bare 35 % har latt seg lure til tross for det bombardement man lenge har opplevd fra NRK og andre riksmedia som her styres politisk.

En ny vri på klimasaken

WSJ illustrasjon

Inn i mediebildet kom nylig Sankt Greta, en barnehelgen ifølge Wall Street Journal, som selges med inspirerende elementer fra Jung, Pippi Langstrømpe, Chicken Little og Jeanne d’Arc. Hun skal ha den mirakuløse evnen at hun kan se CO2-molekylene.

Hennes fulle navn er Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, født i januar 2003 som eldste datter i en problemfylt svensk familie hvor en narsissistisk mor har to hobbyer hun dyrker hemningsløst, nevropsykiatriske diagnoser og den påståtte klimakrisen.  Barnevernet sviktet her og stakkars Greta har havnet i klørne på klimaindustriens kyniske aktivister.

Medieomtalen etter at hun seilte over Atlanteren uten å slippe ut et eneste CO2-molekyl kunne knapt ha vært større om hun hadde gått på vannet over Atlanteren. Tilbederne som møtte henne på havna i New York bestod stort sett av europeiske mediefolk og aktivister.

Klimaminister Elvestuen og Sankt Greta deltar begge på FNs store klimatoppmøte i New York, hvor regien består i å mobbe USAs president og å presse de mer naive nasjonene til å åpne lommeboka til glede for klimaindustrien. Som det fremgår av Elvestuens kritikk av alle som kritiserer Sankt Greta, så er hun å anse som ufeilbarlig. Elvestuen er full av andektig beundring ovenfor de som står over ham selv i de klimatroendes hierarki.

Alle kritiske ord om det som foregår i New York er hets. Kritikere er å anse som klimafornektere, ifølge Elvestuen, som selv ikke kan overleve som klimaminister når sola terminerer klimakrisen eller når valgdagen i 2021 er her.

Støtt oss ved å dele:

35 kommentarer

 1. Det blir mer skatter og avgifter. Alle omstillingstiltak finansieres i siste ledd over skatteseddelen. Klimatiltak mot ras og flom er jo fornuftige, noen solpanelprosjekter også men resten, CO2 og vindmøller er religiøst begrunnet. Dessverre.

 2. Det som overrasker meg mest i klimadebatten, er at ingen har fått med seg «rollen» til Erna Solberg i FN «hysteriet». Erna har nylig blitt oppnevnt til å lede utvalget for FN,s bærekraftmål i en ny 4 års periode. Det er viktig å lese disse målene for å skjønne Regjeringens og Ernas anstrengelser for klima. Bærekraftmål nr 13; «Stoppe klimaendringene»
  I tillegg har jeg noen kommentarer til Paris avtalen. Kina og India har fått inn i avtalen at de ikke trenger å redusere sine utslipp frem til 2030. De har også fått inn i avtalen at de også kan øke sine utslipp i den samme perioden. PR idag øker utslippene i Kina, hver måned med mer enn Norges totale utslipp for et helt år. I Paris avtalen ved beregning av CO2 utslipp får ikke Norge lov til å trekke fra de 50-55% CO2 som tas opp av planter, busker og trær. Når Norge skal redusere utslippene med 50% innen 2030, så er det bare å endre reglene om opptak av CO2, så er vi i mål uten noen andre tiltak som koster penger.

 3. Aaslid skriver at «Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er den eneste ministeren i regjeringen som er ute av stand til å forvalte halvdelen av sitt myndighetsområde, altså klimaet.»
  Vel, hadde galskapen bare endt der, at Elvestuen surrer rundt i den samme klimaavlat-selvskadingen som resten av våre PK-ere som vil opp og fram. Men sannheten er jo at den andre halvdelen av hans myndighetsområde – MILJØ – er mye verre stilt: I Elvestuen et als klimapolitiske symboleksesser der milliarder kastes i alle meningsløse retninger til alle slags diktatorer, lever det høyst påkrevde MILJØ-vernet en grim og sterkt klimaskadet tilværelse.
  Tenk om noen hadde funnet ut at man skulle bruke like mye penger på å verne miljøet som «klimaet»?
  Men hva ser vi? Regjeringens «miljøsatsing» synes ikke å strekke seg mye lengre enn til å sende skoleelever gratis i fjæra for å samle plast og slik redde «klimaet», som deres klimadyslektiske lærere har fortalt dem.
  Alle vi som er opptatt av reelt miljøvern vil selvsagt hevde at å rydde plast er flott – men den oppgaven er altså ikke en «klimasak» men et svar på et konkret miljøproblem. Og burde selvsagt vært adressert av et profesjonelt offentlig miljøapparat. Men i stedet ser vi en enorm symbolsløsing på det som klimaindustrien til enhver tid lanserer som «klimakrise», for eksempel de 9 milliardene regjeringen har sølt vekk på det meningsløse regnskogfondet. Som selvsagt aldri har vært i nærheten av miljøvern – så tenk om de pengene hadde blitt brukt til meningsfylt miljøvern i stedet? Det er nok å ta fatt i.
  Men Elvestuen lirer i stedet av seg meningsløse PK-klimafloskler før den neste store internasjonale flyturen til den «ekstremt viktige klimakonferansen» som begynner i disse dager. Hva om han heller satte i gang et reelt miljøvernprosjekt for bare noen få av de bortkastede klimamilliardene? Men det er nok for mye å be om i disse tider, er det ikke?

 4. Noe av det værste er at bare land som støtter IPCC og lille Greta, får taletid på FN møtet denne uken, ifølge ABC Nyheter. Holdt på å miste brillene i gulvet da jeg så det. Alle andre land som har en annen mening får ikke taletid. Dette har Norge støttet. Det er ikke til å tro. FN bryter altså sin egen regel om fri tanke og fri tale og frie meninger. Dette kalde gufset minner om den kalde krigens tid. Og dette skjer i demokratiets høyborg, FN

 5. «Under forrige skolestreik holdt ca 96 % av alle elevene seg på skolen.»

  Dette kan ikke være riktig, tallet må være 97%. Bare 97 er gjengs prosent-tall når det gjelder klima.

 6. Forøvrig en flott tegning fra Politiken -den treffer rett i kjernen av aktivisme-hysteriet. Barnestjerner er forbruksvare, og man kan frykte at Greta Thunberg -med sitt spesielle mentale oppsett- vil få problemer med å takle et liv utenfor medias tilbedende rampelys. Men la oss for all del håpe det beste for henne. Hun er et offer for den menneskeskapte klimakrisen -en krise skapt i hodene til noen få vestlige individer.

 7. Bør det ikke så snart som mulig reises en bærekraft og klimakirke? Høyt og luftig så nær Oslo som mulig. «Bibelen», agenda 30 er jo klar, og andre tekster kan de hente fra IPPCCs skriverier. En skikkelig troende menighet er klar til å fylle lokalet. En helgen er jo allerede presentert og yppersteprest Al Gore er klar til preken. Husk støvler, det kan bli fuktig!! Elvestuen betaler sikkert for prekenen til 3 millioner kroner pr preken fra Co2 avlats inntektene.Regjeringens fly tar seg av frakten. Da er den klimanøytral. Cicero har også «prester» som alternativ om Al blir klimatrøtt av all reisingen. NRK tar seg av direktesending.
  Sett igang Erna, opplegget er klart. Mangler det folk i kirken, ja da kan den fylles med uvitende unger! Alternativt ledergruppen i et grønt parti?Eller V? SV folk sykler så de kommer frem når alt er ferdig? Kan sponsing av el sykler til menigheten være en god ide?
  Bør kirken ha egen strømforsyning? Da foreslår jeg Tryvann som kirkens plassering. En skikkelig turbin på toppen av tårnet som også kles med solcelle paneler. Foreslår også grønne busser fra kollen og opp som et symbol på det grønne skiftet! Hva med tørkede insekter ved vær seremoniene? Eller tørkede fugler fra draps mølla på taket? Dette er jo bare vinn vinn!!
  Muligens blir det noen protester fra folk i «åsen», men litt møllesus bør de tåle for bedre vær!?
  Se det, da er alt klart.
  En liten sak til slutt. Nå er Gretas båt hentet. Hvordan kommer hun hjem fra Big Apple? Svømmer?

  • Hofoss, Greta får haik på ryggen til en enhjørning utstyrt med svømmeføtter. Så sier min venstre stortå, og den tar aldri feil når det gjelder enhjørninger. Alternativt svever hun hjem på business class mens hun leser flyselskapets brosjyre om at «dette flyet vil være co2-fritt om 50 år».

   • Godt å bli oppdatert! Trodde hun skulle seile hjem også,men den båten har reist. Vi fikk Dagbladet i en bokhandel i går, gratis.Kjøper ikke denslags lenger. Der i gården har de skikkelig klima angst. De referer til klimakatastrofer de allerede har erfart.Burde de liste opp sine erfaringer? Muligens tenker de på vær hendelser de ikke liker? Ikke nok med at Russland snart går til grunne av disse klimakatastrofene, kun 50 møtte til klimastreik, Russland er i «klimaspagaten» og velger katastrofen.Ikke nok med at Putin og russere generelt er idioter, det er Trump også ifølge Dagbladet. USA er på ned i klima avgrunnen de også .Trump har selvfølgelig all skyld. Enda godt vi i Norge har slike medier som kan rettlede oss og ikke minst lederne i de største økonomiene i verden! Erna på møllepark signingsferd i New York,uttaler at Trump er dum når han ikke liker vindmøller. Avisen referer att Donald sier folk får kreft av møllene. Sa han noe annet? For eksempel at vindmøller er som kreft? Gjør folk syke. I Tyskland har de nå minimums avstander fra bolig til vindmøller.Folk blir syke av «lyden». Det kan se ut som om mediene i Norge, i alle fall de fleste gjør som medier før dem.Her fra 1871 i Australia. Ganske fornøyelig!!:https://principia-scientific.org/category/current-news/
    Intet vrøvl er nytt under solen. Og Greta øser av sin «kunnskap» i FN. Snart flyr hun hjem til Sverige. Ganske sikkert på 1 klasse. Da kommer hun fortere hjem og redder verden litt før de andre på flyet.
    Rundt om i verden sitter tusenvis av forskere med kunnskap om vær og vind, fysikk, kjemi, astrofysikk og geologi og ganske sikkert mye annet,som er deler av klimaforskning. Hva tenker de når en liten jente er frontfigur hos FN.Med bare prat som faktagrunnlag.Tullprat?

 8. Jeg har kopiert et innlegg etter artikkelen av Chemistry Expert:
  Carbon Dioxide Can’t Cause Global Warming
  February 9, 2017
  Written by Dr Mark Imisides
  (Industrial Chemist)

  Torbjørn Johnsen: Det går knapt en dag uten at vi blir advart om kystoverflamming av stigende hav på grunn av global oppvarming.
  Hvorfor i all verden tilskriver vi all oppvarming av havene til karbondioksid,
  når det er en langt mer åpenbar synder, og når en så enkel undersøkelse av termodynamikken gjør det umulig.
  Vi blir fortalt at karbondioksid fanger varme som har blitt bestrålet av havene, og dette varmer verdenshavene og smelter de polare ishettene. Selv om dette virker som en plausibel proposisjon ved første øyekast, når man faktisk undersøker det nøye, dukker det opp en stor feil.
  I et nøtteskall tar vann mye energi å varme opp, og luft inneholder ikke mye. Faktisk på volum / volum er forholdet mellom varmekapasiteter omtrent 3300 til 1. Dette betyr at for å varme opp 1 liter vann med 1 byC vil det ta 3300 liter luft som var 2 thatC varmere, eller 1 liter luft som var omtrent 3300˚C varmere!
  Dette skal ikke overraske noen.
  Hvis du kjørte et kaldt bad og deretter prøvde å varme det ved å sette et dusin ovner i rommet, tror noen at vannet noen gang vil bli varmt?
  Problemet blir enda klistrete når du vurderer størrelsen på havet. I utgangspunktet er det for mye vann og ikke nok luft.
  Havet inneholder en kolossal 1.500.000.000.000.000.000.000 liter vann!
  Å varme den, selv med en liten mengde, tar en svimlende mengde energi.
  For å varme den opp med bare 1˚C, for eksempel, er det nødvendig med en forbausende 6.000.000.000.000.000.000.000 joule energi.
  La oss sette denne mengden energi i perspektiv.
  Hvis vi alle slått av alle apparater og gikk og bodde i huler, og deretter viet hvert kull, kjernefysisk, gass-,
  hydro-, vind- og solkraftverk til bare å varme opp havet, ville det ta en betagende 32 000 år å varme havet med bare denne 1˚C!
  Kort sagt, vår innflytelse på klimaet vårt, selv om vi virkelig prøvde, er lite!
  Så det er fornuftig å stille spørsmålet:
  Hvis havet skulle varmes opp av ‘drivhusoppvarming’ av atmosfæren, hvor varm luft ville det måtte komme?
  Hvis hele havet blir oppvarmet med 1˚C, hvor mye må luften da varmes opp for å inneholde nok varme til å gjøre jobben?
  Vel, dessverre er det bare et kilo luft for hvert tonn vann.
  Når vi tar hensyn til de relative varmekapasitetene og absolutte massene, kommer vi til det forbløffende tallet på 4000 4C.
  Det vil si at hvis vi ønsket å varme hele havet med 1 ˚C, og ville gjøre det ved å varme opp luften over det,
  ville vi måtte varme opp luften til omtrent 4000 C varmere enn vannet.
  Og et annet problem er at luft sitter på toppen av vannet – hvordan vil varm luft varme dypt ned i havet?
  Selv om overflaten varmet, ville det varme vannet bare sitte på toppen av det kalde vannet.
  Så hvis havet ble oppvarmet av ‘drivhus-oppvarming’ av luften, ville vi se et system med enormt termisk etterslep:
  – for at havet bare skulle være litt varmere, måtte landet være vesentlig varmere, og luften mye, mye varmere
  (for å lage temperaturgradienten som ville lette overføringen av varme fra luften til vannet).
  Derfor vil enhver målbar varme i havet være ledsaget av en enorm og åpenbar anomali i lufttemperaturene,
  og vi trenger ikke å bry oss om å se på havets temperatur i det hele tatt.
  Så hvis luften ikke inneholder nok energi til å varme opp havene eller smelte iskappene, hva gjør da?
  Jorden vippes på sin akse, og dette gir oss årstidene våre.
  Når den sørlige halvkule vippes mot solen, har vi mer direkte sollys og mer av det (lengre dager).
  Når det vippes bort fra solen, har vi mindre direkte sollys og mindre av det (kortere dager).
  Det direkte resultatet av dette er at om sommeren er det varmt og om vinteren er det kaldt.
  Om vinteren kjører vi ovner i bilene våre, og om sommeren klimaanlegg.
  Om vinteren fryser polarhettene over og om sommeren smelter 60-70% av dem (omtrent ti millioner kvadratkilometer).
  Om sommeren er vannet varmere og om vinteren er det kjøligere (spør hvilken som helst surfer).
  Alle disse endringene bestemmes direkte av mengden sollys vi får.
  Når skyene tømmes og solen bader oss i sollys, tar vi ikke av oss genseren på grunn av ‘drivhus-oppvarming’ av atmosfæren,
  men på grunn av den direkte varmen forårsaket av sollyset på kroppen. Solens innflytelse er direkte, åpenbar og øyeblikkelig.
  Hvis solens enorme innflytelse på klimaet vårt er så åpenbart,
  ser vi da på hvilken variasjon som er en brøkdel av en prosent av noen av disse variablene, og ikke ser på solen som årsaken?
  Hvorfor i all verden (ordspill ment) tilskriver vi all oppvarming av havene til karbondioksid,
  når det er en langt mer åpenbar synder, og når en så enkel undersøkelse av termodynamikken gjør det umulig.

  Hvor mange ganger er nå IPCC/FN’s Klimapalel avslørt?

  Det finnes ikke bevis for at CO2 driver temperaturen!

  • Interessant, men vel «snudd på hode». Selv IPCC mener vel ikke at luften varmer opp havet. Det sørger solen for, men atmosfæren bremser nedkjølingen! Hvor meget CO2 bidrar med i så måte er det uenighet om, men observasjoner gjort både i nåtid og historisk, viser at den er beskjeden i forhold til andre «mekanismer».

   • Bekkevold. IPCC-fortellingen går på at klimaendringene varmer opp havet. Siden solen ikke har særlig effekt, mens CO2 mm varmer legges det systematisk opp til en implisitt forståelse av at det er menneskeskapt. Men i tråd med Hults anførsler er det solen som varmer opp havet. 1000W i zenit som går inntil 180 m ned. Dette sammenlignet med påstått tilbakestråling fra CO2 som skal gi 1.7C (riktignok hele døgnet). Og den går bare 20µm ned og bidrar i særlig grad til fordampning slik Hult påpeker.
    Dette er jo et av de store folkebedrag i IPCC-fortellingen.

 9. Dagsrevyen i dag (23.09.2019) må være tidenes verste. Totalt ureflektert klimapropaganda. Å se innlegget til Greta Thunberg var skremmende. En innstudert og overspillt rolle. At nyhetsbyråene lar seg imponere av dette skuespillet er skremmende.

  • Ingen lar seg imponere, det er bare et spørsmål om hvor mye mer pinlig dukketeater-mesterne tillater denne forestillingen å bli, før de stille og rolig skifter ut hovedpersonen. Slik Greta agerer nå, driver hun sannsynligvis mange «lukewarmere» rett i armene til Trump. Jeg vil anta at det befinner seg et stort antall foreldre blant tilhørerne. Hva tenker de om Gretas utgytelser? Spør de seg hva slags familie det er som gjør et sårbart og følsomt barn til en slik aktivist-klovn? Hennes sorg og sinne er så påtatt, så utenpåklistret, så dårlig innstudert og dilettantisk fremført at ingen komiker vil kunne skape en parodi som kan måle seg med originalen.

   Lille Greta ser ikke ut til å finne seg helt til rette i USA. New York er ikke Stockholm, og uansett hvor mye epletrynene liker å posere som politisk korrekte, så er frøken Thunberg ikke noe mer enn en «no-one from nowhere» i deres selvsentrerte verden. Hun er nyttig politisk staffasje for en stund, en klima-sitron som er fort klemt og fort glemt.

   «How dare you? You have stolen my dreams and my childhood.»
   Nei, det er andre som har stått bak dette tyveriet. Og dessverre kan det være fare for at hennes «adulthood» er «forhånd-stjålet» også.

   https://www.theguardian.com/environment/video/2019/sep/23/greta-thunberg-to-world-leaders-how-dare-you-you-have-stolen-my-dreams-and-my-childhood-video

  • Fra efterretningen lærte jeg følgende; «Follow the Money and see who has the benefits». Dette hele er «Dansen rundt Gullkalven», og for tiden er klima og Greta Thunberg medias gullgruve.

   • Dagens næringsliv har begynt å sprite opp klimaskremslene samtidig som at eier Fred Olsen går tungt inn i grønn teknologi, vindmøller f.eks.

    Klimaprofeten Al Gore blir sannsynligvis verdens første CO2 milliardær da han hadde investert tungt i grønn teknologi. Det skrev Forbes i 2009. Gore er også største aksjonær i Chicago Climate Exchange

    Jo mer de superrike som også eier mediene hauser klimafrykten, desto mer penger tjener de. Folk som er kjent med børs vet jo dette. Hausing får aksjer til å gå i været.

    «VI MÅ SKAPE FRYKT» Det var det Al Gore sa til meg i begynnelsen av vår første samtale om hvordan vi kan undervise i klimaendringer. – Hans Rosling

    Ekstra høye CO2 priser vil gi den norske stat ekstrainntekter på ti milliarder i år, og det er ikke rart supermilliardærene og de multinasjonale selskap gnir seg i hendene. 300.000 milliarder skal investeres i grønn teknologi frem til 2050. Ca 8500 milliarder i året. https://www.aftenposten.no/norge/i/qEmo/En-gronn-verden-er-mulig–men-prisen-er-enorm

 10. «Virkeligheten er at en internasjonal undersøkelse nettopp har vist at ⅔ av den norske befolkning ikke er enig i at mennesket er den dominerende årsak til klimaendringene – bare 35 % har latt seg lure til tross for det bombardement man lenge har opplevd fra NRK og andre riksmedia som her styres politisk.» Her vil jeg bare kort få takke Klimarealistene for å spre fakta om klima, ikke alt det oppdiktede svada som ellers verserer og som kommer fra høyst tvilsomme kilder i inn-og utland. For dem som ønsker fakta om klimaet, vil jeg ellers anbefale dette kjempegode foredraget av Professor Richard Lindzen https://youtu.be/ZH4m-Cs-u3Y

 11. Kommentar og spørsmål angående avsnittet «Faktisk nok en uredelig faktasjekk»:

  I dette avsnittet løftes det (nok en gang) fram at kun 4% av det totale CO2 utslippet til atmosfæren kommer fra menneskelige utslipp. Jeg mener at en slik påstand (som antageligvis er korrekt) uten å ta med den ander siden av vektskålen bidrar til mer forvirring enn opplysning. Den andre siden av vektskålen tilsvarer mengden CO2 som går fra atmosfæren og tilbake til jordoverflaten og havene. Det er forskjellen på disse vektskålene (massebalanse) som indikerer om atmosfærens CO2 innhold øker eller minker.

  Jeg ingen ekspert på temaet, og tallene presentert i neste avsnitt er utelukkende basert på (prosentregning) av data fra «Table 3» fra en Dagblad-artikkel av Stein Storlie Bergsmark:

  https://www.dagbladet.no/kultur/fns-klimapanel-innrommer-selv-at-klimamodellene-feiler/67024928

  Dataene gjelder for 90-årene inneholder blant annet tall på mengde CO2 sluppet ut av mennesker, total mengde CO2 sluppet ut, samt økt mengde av i CO2 i atmosfæren. I følge tabellen er forholdet mellom økt mengde i atmosfæren og det menneskelige utslippet ca. 50%.

  Basert på dette har jeg følgende spørsmål:
  Er det ikke mer rimelig å si at 50% (og ikke 4%) av det menneskelige utslippet bidrar til økning av atmosfærens CO2 innhold?

  Kan det være at faktisk.no ikke er interessert i at kun 4% av utslippene kommer fra menneske fordi de fokuserer mer på sammenhengen mellom menneskelig utslipp og CO2 innhold i atmosfæren?

  • Du er to år for sent ute med å kommentere. Teksten du viser til er gammel og er forlengst tilbakevist av Klimarealistene, her:
   https://www.klimarealistene.com/2017/01/11/oppspinn-fra-gemini-no/

   Merk deg også følgende:
   Klimarealistenes Vitenskapelige Råd tok etter dette oppslaget hos Gemini.no kontakt med SINTEF for å få til et debattmøte hvor KVR kunne diskutere påstandene i oppslaget med forskere fra SINTEF. Men pussig nok, så var det ingen ved SINTEF som “hadde tid”.

 12. Dette foredraget av Hans Rosling er jo mer aktuelt nå enn noen gang. En ting er jo det åpenbare med utvikling av omkomne i naturkatastrofer vist først, men hva som kommer frem av medias kunnskap er direkte skremmende! ca 8 min ut i videoen.

  https://youtu.be/Sm5xF-UYgdg

  • Du trenger ikke tro, du kan lese og tenke selv.

   Oppslaget i nettavisen er basert på en pressemelding, lagd på et sammendrag av og for politikere, og gjelder en rapport som ikke er utgitt enda. Dataene i rapporten er i hovedsak hentet fra klimamodeller som brukes for å gjette (dette er altså IKKE vitenskapelige prognoser) hva som skjer i kommende år i to ulike modellerte scenarier.

   Modellene forutsetter at det eksisterer en menneskeskapt klimakrise og dette ligger derfor som et premiss inni modellene. Det betyr at du utsettes for sirkulær argumentasjon.
   http://smooth-storage.aptoma.no/users/drp-nettavisen-upload/files/Nyheter/SROCC_FinalDraft_FullReport.pdf

   Her er noen eksempler fra side SPM4 i rapporten, observerte fysiske endringer i naturen, stilt opp mot kjent forskning fra troverdige institusjoner som uttaler seg om samme forhold: Men først, legg merke til den svært korte tidshorisonten i dataene.

   Between 2006 and 2015,the Greenland Ice Sheet9 lost ice mass at an average rate of 278 ± 11 Gt yr–1 (equivalent to 0.77 ± 0.03 mm yr–1 of global sea level rise), mostly due to surface melting (high confidence). In 2006–2015, the Antarctic Ice Sheet10 lost mass at an average rate of 155 ± 19 Gt yr–1 (0.43 ± 0.05 mm yr–1), mostly due to rapid thinning and retreat of major outlet glaciers
   draining the West Antarctic Ice Sheet (very high confidence)

   Her sammenlignes moderne nedsmeltning på Grønland i forhold til første halvdel av forrige århundre, legg merke til at det var varmere og mer nedsmeltning i 1930-årene enn det IPCC hevder vi har nå. Det som sørget for smeltningen i 1930-årene har selvsagt bidratt til moderne nedsmeltning også.

   «Year 2003 was the only year of 1840–2007 with a warm anomaly that exceeds three standard deviations from the 1951–80 base period. The annual whole ice sheet 1919–32 warming trend is 33% greater in magnitude than the 1994–2007 warming. The recent warming was, however, stronger along western Greenland in autumn and southern Greenland in winter. Spring trends marked the 1920s warming onset, while autumn leads the 1994–2007 warming. In contrast to the 1920s warming, the 1994–2007 warming has not surpassed the Northern Hemisphere anomaly.»
   https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2009JCLI2816.1

   Mellom disse to varme epokene var det en kald epoke, og her kan du lese at isen på Grønland fra 1942 til 1992 la på seg med 82 meter med ny is på toppen av den gamle
   https://www.klimarealistene.com/2019/03/09/pa-glattisen-pa-gronland/

   Og så var det Antarktis, hvor Klimapanelet mener det smelter mye is. Ja, det hevdet de også i et tilsvarende sammendrag i 2013, uten at det kom troverdig forskning på bordet. Her er hva NASA ved Jay Zwally har å meddele om isen i Antarktis:
   “During the period 1992–2001, the Antarctic mass gain from snow accumulation exceeded the mass loss from ice discharge by 112 +/-61 Gt a–1. During 2003–08, the gain exceeded the loss by a similar 82 +/-25 Gt a–1, which is 4% of the SMB and equivalent to 0.23 mm a–1 sea-level depletion”.

   https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2015/10/zwally-antarctica-study.pdf

   Zwally holder på med en ny studie av Antarktis og har allerede sagt fra via sosiale medier at den nye studien vil si ifra minst like klart som den forrige at isen i Antarktis vokser.

   Det er altså to grove feil bare i ett avsnitt på en side i dette sammendraget. Det fortsetter slik gjennom det meste av rapporten.

   Du har muligens interesse av å vite hva som skjer internt i Klimapanelet etter at politikerne har vedtatt dette sammendraget? Normal prosedyre er at sammendraget går tilbake til forskerne med beskjed om at de må omarbeide den vitenskapelige dokumentasjonen som skal støtte dette sammendraget slik at intet i teksten der strider imot det som står i dette sammendraget av og for politikere.

   Den forrige spesialrapporten (SR1.5) ble lagt fram for godkjenning på Klimatoppmøtet i Katowice i fjor, men der ble den IKKE godkjent fordi hele 4 land protesterte mot deler av innholdet (USA, Russland og to mindre land)

   Hva som skjer med denne spesialrapporten på neste klimamøte er ikke godt å si, men det er altså ikke garantert at den vil bli godkjent. Men da er den altså flere måneder i forveien solgt til pressen over hele verden som om den er blitt godkjent.

   Du forstår muligens litt bedre nå hva som foregår?

   • Hva så med bilder og uttalelser fra Ousland, som går over Nordpolen, at det nesten ikke er is igjen? Og at temperaturen har steget med 2 grader på steder i Canada? Det hevdes også at havnivået nå stiger.
    Vi blir altså bombardert av alle disse farevarslene, inkl meteorologen på NRK i går.
    Så det er da svært viktig at vi realister får oppdatert informasjon om sannheten i alle disse skremslene.

   • Aaslid,
    fint at du spiller inn litt motvekt til den bredspektrede, hemningsløse skremselspropagandaen som har blitt kjørt ut nå ifm. toppmøtet i New York. Når IPCC også kommer drassende med en «spesialrapport» fra Potsdam-instituttet for å krone verket vet man at det blir ekstra langt mellom faktiske observasjoner og modellerte skremsler.
    Men media klarer overhodet ikke (eller vil ikke?!) opplyse om at skremslene heller ikke denne gang dreier seg om observerte fakta, men spekulative scenarier langt fram i tid.
    Det har jo også tidligere vært ille med sånt ifm. slike klimamøter, men denne gangen syns det ikke å være satt på bremser for selv de groveste overdrivelser og spekulasjoner.
    Og som deg ser jeg fram til at Zwally (og andre som driver med observasjoner og ikke modellspekulasjoner) presenterer nye data for Antarktis. Det kan jo bli interessant….
    Inntil dess: Jeg nekter nesten å tro at MSM er så uvitende og/eller oppslags-opportunistiske at de vil fortsette å gjengi dette tøvet like ukritisk i all framtid?

 13. Det kan se ut til at slaget om klimaet er tapt. Det virker nå som at klimaindustrien har full kontroll med media, politikere og forskerkretsene, og nivået på den menneskeskapte klimaangsten skrues stadig opp. Klimaskeptiske sees på som bakstreverske umoralske skadedyr.

  Noen forsøker seg, Lennart Bengtsson nordens ledende meterolog sa at det finnes ingen klimakrise, WMO’s leder som advarte mot klimahysteriet, Carl I Hagen gjorde det samme bare at han i tillegg våget å kritisere St. Greta. De ble ettertrykkelig sablet ned. Det er farlig å stå i veien når horden går amok.

  Hvor bærer dette. Vanskelig å stoppe en bandvogn i fart. Er vi langt fra det punkt der udemokratiske finter tas i bruk.

  Det eneste vi kan håpe på for å få slutt på galskapen er kanskje at Klimarealistenes spådom om et kaldere klima (og spesielt i arktis) slår til. Når flokken er i transe, trengs det en skikkelig avkjøling for å våkne til sans og samling igjen.

 14. I en religionsdebatt vil guds eksistens være et sentralt tema. I klimadebatten er djevelen representert ved en luktfri, usynlig gass som er en forutsetning for fotosyntesen, vår kilde til oksygen. Hvis vi lar klimadebatten holde seg der den hører hjemme, kan vi utelate både gud og djevelen. Hvorfor skal vi da fortsette med å argumentere med at Co2 er skadelig for livet på jorda. Det er jo akkurat der klimahysterikerne vil ha oss; at debatten foregår på deres premisser. Argumenter gjerne om forurensning, men hold for all del Co2 ute av den debatten. Svoveldioksid, Nox, partikkelutslipp er forurensning forårsaket av fossilt brensel, Co2 er bare en gass som hører hjemme i atmosfæren, som en del av det naturlige kretsløpet.

  • Til siste setning: «CO2 er en gass som er en del av det naturlige kretsløpet.»

   Ja er den det? Dersom vi skal høre på klimaforskerne (CICERO) og det skal vi vel siden 99% av Stortingsrepresentantene tror på budskapet fra klimaforskerne, så beskriver de (CICERO) at de menneskeskapte utslippene ikke deltar i det naturlige kretsløpet. Det er derfor de menneskeskapte utslippene forblir i atmosfæren i lang tid DVs: flere 100 år eller 1000 som Al Gore forfekter i sitt nobelforedrag høsten 2018.

   Sitat fra CICERO
   Naturens egne utslipp av klimagasser inngår i et kretsløp der det er tilnærmet balanse mellom utslipp og opptak.
   For eksempel slipper råtnende trær ut CO2 og levende trær tar opp CO2 gjennom fotosyntese. Våre CO2 -utslipp, blant annet fra forbrenning av fossilt materiale, inngår ikke i dette kretsløpet. Når vi bruker fossile brensler henter vi fram karbon som er lagret nede i bakken eller havbunnen for lang tid tilbake. Dette er ikke en del av kretsløpet og gir et overskudd av CO2 som blir værende i atmosfæren i lang tid.

   http://web.archive.org/web/20110928080831/http://www.cicero.uio.no/abc/klimaendringer.aspx

   I følge CICERO så deltar ikke menneskeskapt CO2 i det naturlige kretsløpet. Så langt jeg har forstått gjelder dette ikke bare fossile utslipp fra kull, men også kurap og annen menneskeskapte utslipp fra jordbruket.
   Er det for mye å forlange at CICERO eller andre klimaforskere kommer med en naturvitenskapelig forklaring til denne forskjellen?

   • Det virker helt absurd at det finnes god ond Co2. Jorden blir grønnere, fordi vegetasjonen har rikere tilgang på denne livgivende gassen, som benyttes i drivhus over hele verden for å øke avlingene. Er det noen grunn til å tro at «menneskeskapt» Co2 behandles annerledes i fotosyntesen enn den som kommer fra naturlige kilder?

Kommentarer er stengt.