Ubegrunnet frykt for CO2

Forfattet av Petter Tuvnes

Teknisk Ukeblad (TU) er gjennomsyret av redsel for plantenæringen CO2, og gir fyldig spalteplass til personer og organisasjoner som advarer mot mulig katastrofal menneskeskapt global oppvarming og klimaendring en gang i en udefinert fjern fremtid, og som FNs klimapanel IPCC tror kan skyldes CO2. Dette oppslaget er en kommentar til Stoknes i MDG (TU 0617). Teksten under er sendt TU men ble ikke akseptert.

Mange av artiklene i TU er preget av retoriske knep om drivhuseffekten og «grønne» løsninger som villeder og tilslører de faktiske forhold. Fakta er at atmosfæren ikke fungerer som et drivhus som stenger for konveksjon (luftutskifting), men faktisk motsatt: i den nedre atmosfæren (Troposfæren) er konveksjon den viktigste termiske prosess (ref. prof. Solheim 2017 og prof. Ellestad). Videre er det mer CO2 som gjør verden grønnere med mer plantevekst og matproduksjon, sjekk fotosyntesen og rapporter fra satelittovervåking over jordens vegetasjon og matproduksjon (NASA og FN FAO). Dessuten skjer temperaturforandringer før endringer i CO2 i atmosfæren, både over lange istidsperioder og kortere årlige sesongvariasjoner (Vostok ismålinger og prof. Humlum et al. 2013). CO2 kan derfor ikke være årsak til temperaturendringer. Det er en konsekvens av Henrys naturlov om absorbsjon av gass i væske, som også FNs klimapanel IPCC aksepterer, og variert biologisk aktivitet på jorden, som ikke er fullt ut forstått. Det påstås at økt avdamping av H2O, som skal være en enda sterkere «klimagass» enn CO2, forsterker virkningen av CO2 ca. 3 ganger, men hverken effekten av CO2 eller den antatte forsterkningen av H2O er målt eller observert. H2O gir også økt skydannelse som er en netto temperaturreduserende effekt (prof. Lindzen).

Det er ikke mer ekstremvær nå enn før, og det forventes heller ikke mer ekstremvær de neste 20 år (FN SREX-rapport og Munich Re. Illustrasjon til venstre). Virkeligheten er derfor på mange måter den motsatte av hva klimaaktivister hevder.

Stoknes kritiserer «skitten/grå» produksjon, men plantenæringen CO2 er hverken skitten, grå eller giftig.  CO2 er en fargeløs gass som er like nødvendig som vann, H2O, for livet på jorden, og like lite giftig.  Andre utslipp kan renses, men det er ikke enkelt eller billig når det gjelder CO2 (CCS karbonfangst og lagring). Det er heller ikke nødvendig. Det er for lite CO2 i luften for optimal plantevekst og matproduksjon. Historisk, over milliarder av år, er det relativt lite CO2 i luften nå, og det er ingen korrelasjon med global temperatur. Jorden var mer fruktbar i dinosaurperioden, med mye mer CO2.

Bakgrunnen for frykten for CO2 er den svake og gunstige temperaturstigningen siden Lille Istid. Noen klimaforskere har antatt at solkonstanten TSI (total solar irradiation) er konstant, og at det heller ikke er noen annen viktig påvirkning fra solen, men mange andre forskere har påpekt at det ikke er tilfelle (f.eks. dr. Soon et al.).  Solen varierer og påvirker på mange måter, TSI varierer, solflekksyklus varierer i styrke, UV-lys varierer opp imot 100 % og har den evnen at den trenger ned i havet og varmer opp det. Videre så innvirker varierende solstråling og kosmisk stråling på skydekket som igjen regulerer global temperatur (prof. Svendsmark). FN IPCC har bagatellisert og oversett mye naturlig klimapåvirkning, og har resonnert med at hvis det ikke er naturlige årsaker til global oppvarming så må det jo være utslipp av CO2, men det finnes ikke noe bevis for det (ref. NIPCC). I forhold til Lille Istid så har vi nå et meget gunstig klima med mer plantevekst og største matproduksjon noensinne.

Stoknes innlegg oser av industrifobi, i likhet med tilsvarende meninger fra klimaaktivister.  Stoknes tåkelegger debatten med nye økonomiske vurderinger, bl.a. om «grønne innovasjoner som skaper mer verdier med stadig mindre ressurssløsing» og «OECD Green Growth Indicators».  Slikt er «newspeak» i verste Orwelliansk 1984-vokabular.  Stikkordet her er ressurssløsing.  Alle «grønne» løsninger bruker mer ressurser enn tradisjonell industri.  Det gjenspeiler seg i kostnadene (ressurser medfører og måles i kostnader/pengeverdi). Vindmøller, solceller, CCS, batterier og el-biler er mer kostbare enn vanlige energikilder/bruk når man tar med subsidiene de væravhengige energikildene får av villedende politikere.  Dagens «grønne innovasjoner» er derfor de mest ressurssløsende.  Økt «innfasing av grønne innovasjoner» gir derfor ikke den «ressursproduktivitetsforbedring» som Stoknes etterlyser.  Det bør forskes på ressursreduserende løsninger, men de bør ikke tas i bruk før de er gunstigere enn det som er optimalt til enhver tid, og CO2 er det ingen grunn til å frykte.


Støtt oss ved å dele:

173 kommentarer

 1. TU er ser ut til å velge «trygge» saker å skrive om. Kritisk journalistikk finner man vel ikke der. Meninger som strider med politisk vedtatte oppfatninger slipper ikke til. Det kan skape debatt og det ønsker man ikke.
  Da er det å håpe på at Spetalens nye nettavis RESETT som kommer plass på mandag klarer å ta opp mange temaer/saker som har bred publikums interesse men som ikke slipper til i andre medier i Norge.
  https://www.aftenposten.no/kultur/i/Wr0A2/Med-kjente-milliardarer-pa-laget-starter-Helge-Luras-nettavis

 2. Til følgende sitat fra artikkelen:

  «Det påstås at økt avdamping av H2O, som skal være en enda sterkere «klimagass» enn CO2, forsterker virkningen av CO2 ca. 3 ganger, men hverken effekten av CO2 eller den antatte forsterkningen av H2O er målt eller observert.»

  Hvem kan /vil føre «bevis», basert på naturlover, for denne påstand 3 ganger forsterkning. Lik en påstand om perpetuum mobile?

  Påstanden er i strid med naturlover om energidannelse og energioverføring.

 3. Tuvnes,

  Du skriver: «Dessuten skjer temperaturforandringer før endringer i CO2 i atmosfæren, både over lange istidsperioder og kortere årlige sesongvariasjoner (Vostok ismålinger og prof. Humlum et al. 2013). CO2 kan derfor ikke være årsak til temperaturendringer. Det er en konsekvens av Henrys naturlov om absorbsjon av gass i væske,..»

  Slik du skriver det viser du at du feiltolker henryloven: Den impliserer på ingen måte at temperaturen må endres først. Henryloven sier at for en gitt temperatur er mengde løst gass i væske proposjonal med partialtrykket til gassen over væsken. Det har vi jo erfart, når det har blitt gjennomgående observert økte mengder CO2 løst i havet de siste dekader, i takt med at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren har økt med 20% eller mer. Denne økningen domminerer TOTALT over temperatureffekten.

  Videre skriver du: «Det er ikke mer ekstremvær nå enn før, og det forventes heller ikke mer ekstremvær de neste 20 år (FN SREX-rapport og Munich Re. Illustrasjon til venstre)»

  Figuren til venstre viser jo noe helt annet; at kostnad av værrelaterte katastrofer I FORHOLD TIL GLOBAL ØKONOMI (GDP) viser store variasjoner, men riktignok en svakt avtagende, og usikker trend. Tatt i bertrakgning at nettop GDP har økt med mellom 2-4 % i samme periode, forteller grafen oss at økonomien i snitt har økt mer enn kostnaden av de værrelaterte katastrofene. Og på ingen måte at det ikke er mer ekstremvær enn før.

  Du skriver om økt matproduksjon, men er ikke spesifikk på hovedforklaringen på det, annet enn at du kobler inn CO2, som riktignok er en plantenæring. For å rydde litt i resonementet må vi innse at folketallet på kloden de siste 30 år har økt med formidable 50% (!) og konsentrere oss først og fremst om betydelig øktning i landbrukarealer, og ikke minst bio- og genteknologi, og øvrig tenkologisk utvikling. Slik du og KR fremstiller det, får leseren inntrykk av at vi kan takke økte mengder CO2 i atmofæren for det. Enda det ikke er dokumentert noe sted, meg bekjent, hvor stor effekt dette i tilfelle skulle ha.

  Du skriver at artikkelen ikke ble antat i TU. Dersom du dropper (den ubevisste) propagandaen og skriver nøktert, objektivt og persist, blir den kanskje det neste gang.

  • Når GWP øker må vi anta at også de relative kostnadene for klimaskader øker. Det ser du bort fra. Igjen protesterer du på alle argumenter som ikke støtter din oppfatning om menneskeskapt oppvarming. Har du en agenda for å protestere på absolutt alt du leser her? Du har beveget deg bort fra konstruktiv kritikk til noe som minner om trolling.

   • Lackners kommentarer har forlengst antatt en form som viser hans sterke tilknytning til den nye verdensreligionen. Klimatismen holder seg med ufeilbarlige dogmer i vesentlig større grad enn andre religioner, og argumentasjon preller derfor av som vann på gåsa.

    Det er forlengst påpekt at verdenshavene aldri kan bli syreholdige grunnet alle saltene i havet, at signifikant global oppvarming stanset for 15-20 år siden og at temperaturendring i atmosfæren er en årsak, og påfølgende CO2-endring er en virkning. Eksemplene er mange flere, fakta fortrenges og erstattes av klimatistenes dogmer.

    • Jeg får spørre igjen: Da co2-konsentrasjonen øker ca ett år etter en temperaturøkning; hvordan kan det ha seg at co2-konsentrasjonen har øket signifikant i perioden det ikke har vært signifikant temperaturøkning?

     • Men temperaturen går faktisk oppover ser du, selv om KR til kjedsommelighet sier motsatt (selv deres egne kilder viser at den øker…)

     • CO2 nivået øker jevnt og trutt, temperaturen øker i sprang og med lange pauser. Det tyder på at det er andre drivkrefter bak temperaturøkningen enn såkalt antropogen CO2.

     • Det blir litt vrient dette her når KR sier en ting om temperaturøkning og du noe annet. Jeg tror nesten dere må bli enige først 🙂 Og så svare på spørsmålet.

     • Jon. Jeg mener ikke at det har vært pause i temperatur-økningen, så ballen er nok hos deg/KR

     • Naturlige variasjoner spiller OGSÅ en rolle, det har aldri noen benektet, og de viser seg på år-til-år-skala, slik du er inne på

     • Jon:
      «Da co2-konsentrasjonen øker ca ett år etter en temperaturøkning; hvordan kan det ha seg at co2-konsentrasjonen har øket signifikant i perioden det ikke har vært signifikant temperaturøkning? «(Underforstått som jeg regner med at alle forstår: At KR mener det ikke har vært temperaturøkning – andre mener at det har)
      Når det er sagt er jeg ganske god til å skrive – jeg har bl.a. skrevet en fyldig bok. Mitt publikum er oppegående mennesker som forstår doble bunner og kan lese setninger med implisitt budskap. Her sliter jeg med å gjøre meg forstått – så får man velge om det er publikumet eller at jeg plutselig og periodevis mister skrivekunsten. Jeg tror legger inn en pause herfra og trener et annet sted på skrive enklere

    • Har du dokumentasjon på din første påstand? Finner bare dokumentasjon på at pH gjennomgående synker.

  • Lackner.

   1. Klart bio og genteknologi, og mer bruk av mineralgjødning, samt større jordbruksarealer øker jordbrukets produktivitet.
   Men uten øket innhold av atmosfærisk CO2 ville avlingene ikke øke i den grad, som også du er vitne til.
   NASA viser til ett areals økning på 2 ganger USAs flate, 20 millioner kvadratkilometer,som har blitt grønt de siste 35 år.
   Kan kun forklares med mer CO2 i luften og planters mulighet til å produsere mer klorofyll, etter en svak naturlig oppvarming etter den Lille istid.
   Altså en grønnere og triveligere jord for alle som lever her.
   2. Hvor finnes bekreftelsen på 20% mer CO2 i havet? Det er vel en nyhet på linje med den skandaløse hockey køllegrafen, og de falske spådommene om mer tørke og dårlig vær, som klimaalarmistene bløffer om, og jevnlig alarmerer om i Dagbladet, NRK og Afternposten.

   • Som sagt er det mer interessant å få en dokumentasjon på CO2-effekten på landbruket, enn nok en løs påstand?

    Og: Det er 20% økning i atmosfæren, ikke i havet totalt! Pga det store havvolumet er de dypere vannmasser undermettet på CO2/karbonat ennå i lang tid. Likevekt er nærmest overflaten, og innholdet øker, altså.

    Det hadde vært nyttig for deg å studere Henryloven, slik jeg har nevnt før. Da slipper vi disse misforståelsene.

    • Lackner. Slik jeg oppfatter deg, virker det som du ønsker å være utydelig og å til dels tåkelegge, når det kommer oppfølging til dine påstander.
     1. ..»og innholdet øker, altså.» Da blir spørsmålet: Innholdet av atmosfærisk CO2 har sannsynligvis økt iden den siste Lille Istid. Men siden du igjen er upresis? Har mengden CO2 øket i havets overflate? Og hvor har du dokumentasjonen på denne påstanden fra?

     • Hvis havtemperaturen har steget samtidig som havet er blitt en antydning acidifisert slik det påstått, må nødvendigvis CO2 nivået i havet ha blitt tilsvarende redusert. Og havet utgjør 73% av jordoverflaten. Salt må vel i såfall være årsaken til eventuell acidifisering.

     • A. Lackner: Ditt siste svar ekstra tullete side, som da med regel åpner med » siden den industrielle revolusjon».
      Alle, kan erkjenne at de små utslipp av antropogent CO2 fra 1800 og frem til 1900 ikke har noen betydning for CO2 nivået i luften, eller oppvarming av jorden
      Å konstruere en debatt, må der bygges en plattform av kunnskap.
      Spørsmålet må avklares.
      Legger du til grunn Hockey-kølle-grafen til Mann som sannhet, for ditt perspektiv på jordens temperatur de siste 1500 år. Om ditt svar uteblir, regner jeg med du ert ett utskudd av sletteste karakter med kun hensikt å lage kvalme og fandenskap i ett ellers så sympatisk og fint forum for vitenskapelig virksomhet.

    • Det er kampen om menneskesinnet vi er vitne til. Kampen mellom tvil og tillit. Dages risikotenkning med 0 visjoner på de fleste områder er grunnlag for fanatisme. Det er mange skrekkens eksempler på 0 visjoner med fatale konsekvenser i historien? Det vil alltid være sannsynlighet for at det kan gå galt, selv om det ikke er vitenskapelig belegg for at en 0 visjon vil gjøre verden bedre. Derfor vil alltid pessimistene og tvilerne kunne vise til statistikk som vil understøtte tvilen. Dette fenomenet har eskalert i takt med utviklingen i global kommunikasjon på nett og sosiale medier, med globalt massehysteri som resultat. Klimasaken bærer tegn som tyder på at her er det farlige 0 visjoner ute og går. Men det er vel kun et spørsmål om tid før også denne 0 visjonen er en saga blott. Først da har menneskeheten nådd et nytt trinn i sin erkjennelse.

  • Lackner: For å komme litt videre i en ærlig og sympatisk debatt må noen fakta kunne legges til grunn.
   Og siden jeg oppfatter deg, som unnvikende og retorisk, framfor på idealistisk grunnlag å tilføre debatten om klimaspørsmålet oppklaring, ber jeg om noen grunnleggende observasjoners parameter for den videre utveksling av meninger.
   1. Ser du Mann kølla som en forfalskning av klimahistorien de siste 1000 år eller hva er din mening om middelalder opp mot en grad varmere enn i dag?

 4. Når Kristin Halvorsen, Aftenposten, Dagbladet, MDG, Bjørn Bakken og Lackner & Co, lyver med Mann-kølla, smeltende is i Asia, mindre is i Antarktis, mer dårlig vær, tørke, hetebølger, kuldebølger, hunger og 112 av 116 klimamodeller viste for høy temperatur ifølge IPCC.
  Lackners kritikk og nevnte alarmist profitører forventes å melde om, forferdelige trusler fra kometer, meteorer og andre stygge varler som har vist seg i det siste.
  Tørke, kulde, orkaner og hungersnød er ikke nytt, men var mye verre før.

 5. Hvis du mener jeg ser bort fra det; les svaret mitt en gang til. Når GWP øker mer enn faktisk kostnad (som også øker, altså) synes relativ kostnad å avta noe. Ekstremværet ser i følge grafen ut til å bli noe «billigere». Grafen sier ingen verdens ting om at det blir mer eller mindre ekstremvær.

 6. Tuvnes. Det er fleire ting i artikkelen din eg ikkje forstår. Det vanskeligste er følgjande påstand: «Dessuten skjer temperaturforandringer før endringer i CO2 i atmosfæren, både over lange istidsperioder og kortere årlige sesongvariasjoner (Vostok ismålinger og prof. Humlum et al. 2013).»

  Sammenhengen mellom årlige sesongvariasjoner og temperatur er opplagt, temperaturen først og så endringer i CO2. Det følger direkte av den temperaturavhengige konstanten i Henrys lov.

  Men så vidt eg har forstått så er alle parter i miljø-debatten enige om at det skjer ein relativt jamn auke i CO2-innholdet i atmosfæren når ein ser det over f.eks. eit 30-årsperspektiv (da elimineres effekten av årssyklusene). Eg meiner å ha sett at auken over ein viss periode er 20 %. Ut frå din påstand skulle det da først ha skjedd ein temperaturauke. Du påstår jo at temperaturauken skal komme før auken i CO2-innhold. Kva for temperaturauke viser du til, og kor stor er den for å resultere i den målte auken i CO2 i atmosfæren?

  Dersom du bruker 20 % auke i partialtrykket av CO2, så skal du vel enkelt kunne rekne ut nødvendig temperaturauke ved å bruke Henrys lov?

  Samsvarer resultatet av ei slik beregning med målt temperatur?

  • «Det er fleire ting i artikkelen din eg ikkje forstår».

   Du er ikke alene om ikke å forstå alt det som Tuvnes og Klimarealistene bringer til torgs. Tuvnes påstår vel egentlig ovenfor enda en gang at drivhuseffekten ikke er reell.

   En påstand fra artikkelen: «Fakta er at atmosfæren ikke fungerer som et drivhus som stenger for konveksjon (luftutskifting), men faktisk motsatt».

   Slike påstander fra Tuvnes kommer i den samme kategorien som påstander som for eksempel: «jorda er ikke rund» og «jorda er i sentrum og sola går i bane rundt jorda». Mao. helt håpløse og mange ganger totalt motbeviste påstander. At Tuvnes og Klimarealistene fremdeles fremmer påstander som har blitt fullstendig tilbakeviste mange ganger er ei gåte og det er ikke lett å forstå hva hensikten skal være med å bringe tøv på banen gang etter gang.

   • Jone Bjørkheim forstår lite, skriver han selv. Det er ikke andres, men ditt problem. Ett drivhus har vegger og tak av glass eller plast, og er ett lukket system noen få meter over jordoverflaten. Alle vet at jorden ikke har tak og vegger av noe materiale, men er åpent ut mot verdensrommet. Derfor er det helt korrekt, som Tuvnes skriver. Drivhuseffekten er ett av manger de mange uvitenskapelige dogmer klima alarmistene benytter seg av på linje med den skandaløse Mann hockey kølla, isfritt arktisk, øyer som forsvinner i havet og surere hav. Alt er bare bløff for å berike Al Gore, byråkratene i ett korrupt FN, våre egne klima alarmister blant annet, i Venstre, MDG, SV, Cicero, Aftenposten, VG og Dagbladet. Disse falske profetene som forkynner klimamyten til IPCC blir gravis avslørt, med sine fakta feil

    • Andersen, du skriv: «Drivhuseffekten er ett av manger de mange uvitenskapelige dogmer klima alarmistene benytter seg av»

     Drivhuseffekten er forstått og akseptert av de aller fleste vitenskapsmenn i heile verden, og er godt forklart i alle lårebøker om klima. Også vitenskapsfolk som klimarealistene ofte viser til, f.eks. Lindzen og Judith Curry, aksepterer og bruker drivhuseffekten. Kva slags vitenskapeleg bakgrunn har du som gjør deg skikket til å bruke så store ord, Andersen?

     I boka «Klima, energi og miljø», Universitetsforlaget 2015, side 39, kan ein lese følgjande: «Figuren viser strålingsspekteret fra jorda mot verdensrommet slik det er målt for værsatelitten Nimbus utenfor atmosfæren. Kurven svarer for de fleste bølgelengder til strålingen fra en svart gjenstand med temperatur mellom mellom 0 og 25 grader celsius. Det er imidlertid et stort søkk ved ca. 15µm. Dette skyldes absorbsjon fra CO2. Det betyr at det er lite av denne strålingen på toppen av atmosfæren. Gassen absorberer langbølget stråling i vibrasjonsrotasjonsspekteret, og noe av strålingen blir sendt tilbake til jorda og mindre til verdensrommet.

     Det er tatt strålingsspektre fra jorda med måleutstyr i satelitter over en ganske lang tidsperiode . Sammenlikninger av strålingsspektra som er tatt tidlig og sent i denne perioden, viser en forandring mot mer markerte søkk i spektra. Denne forandringen kan bare forklares med en økning i konsentrasjonen av drivhusgasser i denne perioden. Disse gassene påvirker strålingen fra jorda, og dette resultatet påviser at vi har en forsterket drivhuseffekt.»

     Andersen: Kva av dette er det du klassifiserer som uvitenskapelig dogmer? Kva er din alternative og vitenskapelige forklaring på søkket i strålingsspekteret ved 15 µm?

     Tuvnes er visst ikkje i stand til å svare på spørsmålet mitt om kva for temperaturauke som har resultert i at konsentrasjonen av co2 i atmosfæren har auka. Han påstår jo at først kjem det ein temperaturauke, og så stig konsentrasjonen av co2, så da bør han jo kunne påvise denne temperaturauken. Men når Tuvnes ikkje er i stand til å svare, så kanskje du kan gi eit svar?

     • Hei Forfang.
      DRIVHUSEFFEKT ER BARE TULL.
      Kan gjerne ta en frisk meningsutveksling om klima, nå. Det skader vel ingen. Drivhuseffekt er en gammeldags, upresis og uvitenskapelig betegnelse på atmosfærens dynamiske effekt på jordens varierende klima.Men FN byråkratene og klima alarmist profitørene, passer det fint jukse med observasjoner i naturen.
      Det finnes intet drivhus rundt denne jord, men en atmosfære, sammensatt av forskjellige gasser. Det rette er atmosfære effekt. Men for IPCC og lakeiene deres i CICERO å manipulere deg og massene med sine løgner, når sporgassen CO2 er 400 ppm og derfra kun 4% eller 16 ppm fra forbrenning blir vanskeligere.

     • Andersen: Eg stilte deg tre spørsmål, der eg ønska vitenskapelige svar.

      1. Eg siterte frå boka «Klima, energi og miljø», og stilte dette spørsmålet: Kva av dette er det du klassifiserer som uvitenskapelig dogmer? Dette har du ikkje svart på.

      2. Kva er din alternative og vitenskapelige forklaring på søkket i strålingsspekteret ved 15 µm? Dette har du ikkje svart på.

      I tilknytning til disse spørsmåla har du svart at «Drivhuseffekten er bare tull», og at påstanden «I gasser er ikke stråling mulig til energi overføring.» Du sier kva du meiner, men det er jo ikkje i nærheten av å svare på spørsmåla. At det i tillegg er i strid med vitenskapen er jo ditt problem.

      3. Eg stilte deg eit spørsmål på bakgrunn av Tuvnes sin artikkel, som han ikkje ser ut til å være i stand til å svare på: «Tuvnes er visst ikkje i stand til å svare på spørsmålet mitt om kva for temperaturauke som har resultert i at konsentrasjonen av co2 i atmosfæren har auka. Han påstår jo at først kjem det ein temperaturauke, og så stig konsentrasjonen av co2, så da bør han jo kunne påvise denne temperaturauken. Men når Tuvnes ikkje er i stand til å svare, så kanskje du kan gi eit svar?» Dette spørsmålet har du heller ikkje svart på.

      Klimarealistane klager stadig over at dei ikkje blir tatt på alvor. Det er sannelig ikkje rart når det er dette nivået dei held seg på.

     • Andersen:
      Klimarealistene har noko dei kaller «Klimarealistenes vitenskapelige råd» med over 20 medlemmer. Når ein ser innholdet i ein del av debatten på desse sidene kan ein undre seg over kva dei driv med. Er di verkeleg likegyldige kva som blir presentert som vitenskapelege fakta her?

      Du har to merkelege påstandar som eg ikkje kan skljønne at du har nokon dekning for:
      1. Drivhuseffekten er bare tull.
      2. Konklusjonen «noe av strålingen blir sendt tilbake til jorden og noe mindre til verdensrommet.» kaller du bare tull.

      Den siste påstanden din baserer seg på følgjande tekst i frå boka «Klima, energi og miljø», Universitetsforlaget 2015, side 39: «Figuren viser strålingsspekteret fra jorda mot verdensrommet slik det er målt for værsatelitten Nimbus utenfor atmosfæren. Kurven svarer for de fleste bølgelengder til strålingen fra en svart gjenstand med temperatur mellom mellom 0 og 25 grader celsius. Det er imidlertid et stort søkk ved ca. 15µm. Dette skyldes absorbsjon fra CO2. Det betyr at det er lite av denne strålingen på toppen av atmosfæren. Gassen absorberer langbølget stråling i vibrasjonsrotasjonsspekteret, og noe av strålingen blir sendt tilbake til jorda og mindre til verdensrommet.»

      Etter mi meining vil du knapt finne nokon vitenskapsmann innan miljø-feltet som vil gå god for påstandane dine, og dette er uavhengig av om dei er enige eller uenige i at den auka konsentrasjonen av co2 i atmosfæren fører til uønska temperaturauke på jorda.

      Dette kan eg sjølsagt ta feil i. Men ein god start kan jo være å få fastslått kor mange av medlemmene i «Klimarealistenes vitenskapelige råd» som er enige i påstandane dine. Så eg utfordrar deg: Ta ein intervjurunde av medlemmene i denne gruppa og presenter etterpå kven som går god for følgjande to påstandar og kven som er uenige.

      Altså: Er du som medlem av «Klimarealistenes vitenskapelige råd» enig eller uenig i at «Drivhuseffekten er bare tull» og at konklusjonen frå boka «Klima, energi og miljø» om at «noe av strålingen blir sendt tilbake til jorden og noe mindre til verdensrommet» er bare tull.

      Eg ventar spent på om du tar denne utfordringa.

     • Spørsmål 1 Jorden har intet drivhus med vegger og tak av glass eller plast, derfor er drivhuseffekt ett misvisende begrep.
      Spørsmål 2. Vår atmosfære har ingen gass eller gassmolekyler i atmosfæren som har fysiske og kjemiske egenskaper til å absorbere tilbake stråler med bølgelengde 10 til 15 my. Så enkelt er det.
      Spørsmål 3. Klima og klima endringer består av mange forhold. Men den sannsynlig hovedårsak til mer CO2 i atmosfæren er den naturlige oppvarmingen etter den Lille Istid, hvor hav og atmosfære over en periode på noen hundre år har blitt varmere, og dermed avgir havet mer CO2 til en atmosfæren.

     • Jone Bjørheim

      7. september 2017 at 07:12

      Sammenligningen din med et isolert hus holder ikke. Varmen jorden får er i hovedsak tilført utenfra. Hvis du har to hus uten varmekilder inne. Vil da det med isolasjon i veggene få høyere innetemperatur enn det uten?

     • Helt rett Tore Andersen.
      Fint å presisere at det som regulerer temperaturen i ett hus er varmekildens energi, varmeoverføringen og isolasjonen.
      Når det gjelder jordens klima er det solens effekt som styrer klimaet, siden atmosfærens gasser som opptar tilbake strålte UV stråler ikke øker i omfang.
      Disse klimagasser er det fullt av allerede, vanndamp med normalt 1000 til 5000 ppm, overlapper bølgelengdene hvor også CO2 absorberer tilbake stråling.
      Om CO2 dobles i atmosfæren har det ingen betydning for absorbsjon av tilbake strålingen. Denne energien er allerede absorbert av H2O molekylene.
      Derfor er IPCC hypotesen ikke i samsvar med virkelighet, og kan uten sidestykke beskrives som vår tids største bløff. Det er og trist at så mange, også våre politikere ukritisk lar seg forlede, av denne fake industrien.

     • Lars Olav Andersen, du skriv: «Disse klimagasser er det fullt av allerede, vanndamp med normalt 1000 til 5000 ppm, overlapper bølgelengdene hvor også CO2 absorberer tilbake stråling».

      Eg ser i eit anna svar til meg at du skal kjøpe boka eg refererte til, «Klima, energi og miljø». Når du har fått boka kan du slå opp på side 40, der absorpsjonsspektra til drivhusgassane i jordas atmosfære er innteikna. Du vil da sjå at for dei langbølga strålane frå jorda er det i liten grad sammenfallande absorpsjonsspekter for vatn og co2.

      For bølgelengder på rundt 15µm er det bare co2 som absorberer strålane. Det er årsaka til hakket i spektralkurva som eg i eit tidlegare innlegg spurte om du hadde eit alternativ svar på. (Sjå side 39 i same boka)

      Du vil da sannsynlegvis snart forstå at det ikkje er vitenskapeleg belegg for påstanden din som eg refererte i starten.

      Du har skrevet mykje rart på desse sidene om drivhuseffekten og energioverføring i atmosfæren. På denne sida: https://nn.wikipedia.org/wiki/Absorpsjonsspektrum
      fann eg ei så god beskrivelse av mekanismane at sjøl eg utan problem følte at eg forsto stoffet:

      «Alle kjemiske stoff har absorpsjonslinjer ved visse bølgjelengder som samsvarar med skilnadane mellom energinivåa til atombanane. Ein lekam som absorberer blått, grønt og gult lys vil sjå raud ut når ein ser lekamen i kvitt lys.
      Absorpsjonsspektrumet kan derfor nyttast til å identifisere stoff i ein gass eller ei væske.

      Denne metoden vert nytta for å finne ut kva stjerner er bygd opp av og andre gasslekamar som ein ikkje kan måle direkte.
      Atom og molekyl kan endre tilstand når dei absorberer visse mengder energi. Tilstanden til eit atom er definert ut frå korleis elektrona som krinsar rundt atomkjernen er arrangert. Eit elektron i bane kan verte anslått til eit høgare energinivå ved absorbere nøyaktig eitt foton med energimengd nøyaktig lik energiskilnaden mellom dei to banane.

      Tilstanden til eit molekyl er definert ut frå forskjellige vibrasjons- og rotasjonsmodusar. Desse vibrasjons- og rotasjonsmodusane er kvantivfisert på liknande måte som elektronbanane rundt atoma, og kan verte anslått til eit høgare nivå ved å absorbere eit enkelt foton.

      For både atom og molekyl varer ikkje den anslåtte tilstanden og etter ei tilfeldig tid går atoma og molekyla tilbake til den opphavlege, lågare energitilstanden. I atom går elektrona til ein lågare bane nærare atomet, medan vibrasjons- og rotasjonsmodusane forsvinn for molekylet. I begge tilfellet sender atomet og molekylet ut eit foton.
      Når dette skjer vert ikkje fotonet nødvendigvis sendt ut i same retning som det opphavlege fotonet. For alle tilfelle der gassar ligg mellom ei lyskjelde og observatøren, vil observatøren sjå spalter i spektrumet til lyset som tilsvarer bølgjelengdene til det fotonet som vart absorbert. Desse spaltene oppstår trass i at fotonet vert sendt bort at fordi fotonet som regel vil sendast ut i ein annan retning enn den det opphavleg hadde. Det er statistisk sett usannsynleg at fotonet vil halde halde fram i same retning mot observatøren. Desse spaltene ser ein som svarte linjer i eit spektrum.»

      Det er verdt å merke seg at molkylet ikkje er tilført netto energi etter at absorbsjon og eksitasjon er skjedd. Molekylet har samme energitilstand som før absorpsjonen. Energien til fotonet som er eksitert frå molekylet vil derimot tilføre energi til jorda dersom fotonet blir sendt ut i den retningen.

     • Forfang:
      Nevnte bok er bestilt og ventes inn i løpet av noen dager.
      Når det gjelder absorbsjons spekteret av lang bølget stråling har jeg dette fra Pert Jan Langerud: Klima Is og Forskerfeil utgitt i 2012. Den kan du sikkert kjøpe gjennom Klimarealistene. Der viser spekteret at nær 100% av CO2s spekter overlappes av H2O. Men det kan vi komme mer nøyaktig tilbake til når boken, som er bestilt er mottatt.
      Når det gjelder resten av innlegget ditt, er det greit nok, inntil siste ledd.
      Når H2O eller CO2 molekyler absorberer tilbake varmestråler, bli energi absorbert. Det ligger i selve begreper absorbsjon. Når denne energi absorbsjonen har funnet sted i ett atom eller molekyl, øker partikkelhastigheten, og det er de raskere bevegelse vi kan måle som varme. Varmen i luften spres da ved konveksjon og partikkelkollisjoner.
      Noen form for utstråling fra disse H2O og CO2 molekylene er først mulig ve oppvarming til flere tusen grader. Derfor kan ingen stråling til jordoverflatene fra nevnte gassmolekyler våre mulig. Og om jordoverflaten er varmer enn gassfasen ovenfor, vet alle at varmeoverføring går fra varmer objekter til kaldere.
      Om IPCC og de norske medløperne forsøker å lyve om noe annet forløp, er og forblir det ikke samsvar med naturlovene.

     • Forfang:
      DIN BESKRIVELSE AV ENERGI OVERFØRT VED STRÅLING ER BARE TULL.
      ..»noe av strålingen blir sendt tilbake til jorden og noe mindre til verdensrommet.»
      I gasser er ikke stråling mulig til energi overføring. Om en CO2 partikkel er oppvarmet i atmosfæren vil overføring av energi kun skje ved kollisjoner mellom partikler, og overføring av varme fra de varmer partikler til de kaldere atomer og molekyler i gassblandingen.
      Tilbake stråling fra CO2 molekyler til en varmere jordoverflate er fysisk umulig ifølge naturlovene og bløff og bedrag fra IPCC og CICERO.

     • Andersen, det du sier er helt feil. Og hvor har du det fra at «I gasser er ikke stråling mulig til energi overføring.»? Uansett om du har studert kvantefysikk eller ikke, er det en fullstendig bizarr (og selvfølgelig udokumentert) påstand.

      All materie stråler, det gjelder selvsagt også gasser. Hvordan tror du ellers at CO2-molekylet går fra en energitilstand til en annen(?) Dette er grunnleggende innen moderne fysikk, og dokumenter MANGE ganger. Effekten (i W/m2) av tilbakestråling er sogar MÅLT på bakken, og ble sist publisert i Nature:

      https://phys.org/news/2015-02-carbon-dioxide-greenhouse-effect.html

     • Så langt jeg kan se viser denne studien at økt CO2 fører til økt strålingspådriv/oppvarming. Den sier ingenting om hvor denne CO2 mengden kommer fra. De tar det for gitt at den er menneskeskapt?

      Det er vel bemerkelsesverdig at først nå klarer en å måle at økt CO2 fører til økt drivhuseffekt. Dette har vel vært en sannhet som alle aksepterer, at effekten er så liten at en ikke før nå har klart å vise dette med målinger bekrefter vel klimaskeptikernes konklusjon at CO2 er en svak klimagass.

     • Lackner Detter er bare tull.
      Alle som har grunnleggende kunnskaper om det vi på norsk kaller varmelære, har lært at i gasser sprer varme seg i kollisjoner mellom varme og kalde partikler, og energi overføres fra de varme partiklene til de kaldere. Det finnes ingen varmeoverføring ved stråling i gasser, kun ved partikkelkollisjoner.

     • Andersen, dette «tullet» er til og med anerkjent av de aller fleste av KR sine støttespillere (f.eks. Bergsmark). I tillegg til all annen anerkjent forskning, altså.

     • Javel. Utelukker ikke at varmeoverføring i gasser kan skje ved stråling. Men da må gassene varmes opp til flere 1000 grader C.
      Noe som ikke er fysisk mulig slik drivhuseffekten blir forklart av klimaalarmistene, er at oppvarmede partikler i atmosfæren, som dog er kaldere enn jordoverflaten og partiklene i luften lenger ned kan tilbake stråle varme ned igjen å overføre energi fra kaldere til varmer objekter.

     • @ Lars Olav Andersen

      «Utelukker ikke at varmeoverføring i gasser kan skje ved stråling. Men da må gassene varmes opp til flere 1000 grader C».

      Det burde være unødvendig å påpeke helt enkelt fysikk som enhver burde forstå uten noe mer om og men.

      Atmosfæren oppover trenger ikke å være spesielt varm for å isolere jordas overflate bedre enn tidligere. Det er tilstrekkelig at lufta pga. vekselvirkning med infrarød stråling blir litt varmere enn før, men selvfølgelig fremdels kaldere enn jordas overflate.

      Dette kan sammenlignes med isolering av et hus. Alle vet at isolasjonen i veggene alltid er kaldere enn rommene inne i huset, dersom det er oppvarming inne og det for eksempel er null grader ute. En bedre eller tykkere isolasjon vil selvfølgelig minske energibehovet til oppvarming, selv om glavaen/isolasjonen i veggene naturligvis alltid er kaldere enn de oppvarmede rommene inne.

      Det samme gjelder for atmosfæren. Lufta oppover blir vel uansett kaldere, i hvert fall opp til en viss høyde. Dersom den pga. høyere CO2 konsentrasjon og mer vekselvirkning med infrarød stråling, likevel skulle bli litt varmere enn tidligere, så vil den i likhet med bedre isolasjon i veggene i et hus uansett sørge for at det blir litt varmere på bakken.

      Dersom ditt argument skulle være gyldig ville det ikke spille noen for oppvarmingen inne om veggene i et hus var isolerte eller ikke. Dette er jo et argument som enhver med et minimum av fornuft kan skjønne at er helt absurd.

     • @ Lars Olav Andersen:

      Jeg beklager dersom jeg har misforstått deg. Det var ikke meningen. For det som det er verd så var det denne setningen som gjorde meg forvirret:

      «Javel. Utelukker ikke at varmeoverføring i gasser kan skje ved stråling. Men da må gassene varmes opp til flere 1000 grader C».

     • Andersen: Du skriver: «DIN BESKRIVELSE AV ENERGI OVERFØRT VED STRÅLING ER BARE TULL.»

      Dersom du les deg eg skriv så er ikkje dette mi beskrivelse. Det er sitat frå ei lærebok i miljø, «Klima, energi og miljø», Universitetsforlaget 2015, side 39, som sammenfatter det som er akseptert kunnskap blant vitenskapsmenn verden rundt.

      Du kan gjerne protestere for all verden, men eg vil heller anbefale deg å lese litt sammenhengende i seriøs literatur om dette stoffet.

     • Forfang. Det blir slitsomt når en debattant, ber ander å lese hele bokverk. Poenget er at varmeoverføring i gasser skjer ved partikkelkollisjoner. Sier din bok noe annet, og hva forklarer den?

     • Andersen!
      Du kaller drivhuseffekten «ett av mange uvitenskapelige dogmer» og «bare tull».

      Men du vil ikkje finne ei lærebok om miljø som ikkje behandler drivhuseffekten som ein vitenskapeleg sannhet og forklarer kva sammenhengene er. Så med slike påstandar er det sanneleg ikkje rart at klimarealistane ikkje blir tatt på alvor.

      Boka eg viste til har sjølsagt med at varmeoverføring skjer ved partikkelkollisjoner. Men fysikken er meire enn varmelæra. Oppegående folk har fått med seg at det er noko som heiter elektromagnetiske stråler, kvantefysikk og fotoner. Dette er lover som også gjeld for gassar, og forklarer drivhuseffekten. Det er sanneleg ikkje rart at klimarealistane ikkje blir tatt på alvor når dei overser noen av dei viktigaste nyvinningane innan fysikken dei siste hundre åra.

      Du påstår at drivhuseffekten er bare tull. Du bør være godt skolert får å kunne si allverdens vitenskapsmenn imot på denne måten. Eg siterte derfor frå ei bok om eit av dei viktige funna som viser at CO2 er ein drivhusgass, for at du som den store professoren kunne gi ei alternativ vitenskapelig forklaring. Det verker ikkje som du enda har lest og forstått sitatet. Noko seriøst svar har eg ikkje fått.

      Eg har aldri bedt deg lese heile bokverk (men du kan godt lese sitatet eg starta med), men eg har gitt deg eit godt råd om å sette deg inn i stoffet før du fortsett å slenge ut useriøse påstandar i vitenskapens navn. Ein god start kan jo være den vesle læreboka eg viste til, men det er nok mange andre alternativ.

     • Ett drivhus viktigste funksjon er tak og vegger av glass eller plast. Det her ikke jorden, men en atmosfære uten vegger og tak. Derfor ville det være mer presist og ærlig å beskrive atmosfæren og gassene virkning på jorden temperatur for atmosfæreeffekt. Om jeg har ett drivhus i hagen uten tak og vegger av glass eller plast, skjønner alle at jeg er spik spinnende gal om jeg insisterer på at dette er ett drivhus. Drivhuseffekt er en betegnelse skreddersydd for klimaalarmistene, for å forenkle de kompliserte årsakene til varierende klima.
      Varmeoverføring i gasser skjer kun fra varmere til kaldere partikler, ved kollisjoner mellom disse. I klimaalarmistenes falske propaganda, forteller de at oppvarmede partikler i luften som har mottatt energi fra tilbake stråling fra jordens overflate, men som er kaldere enn jordoverflaten, kan stråle varme ned til en varmer jordoverflate og hav. Det er fullstendig i strid med gjeldene fysikk. Energi kan kun ledes fra varme til kaldere objekter.

     • Skal anskaffe meg boken du referer til i dag. Dessuten har fotonstråling og kvantefysikk ingen relevans til varme utveksling i gasser. Ved de temperaturene som vår atmosfære har, er overføring av varme kun ved kollisjoner mellom atomer og molekyler.

   • Du bidrar ikke til en saklig debatt med henvisninger til det geosentriske verdensbilde. Det er billig hersketeknikk som Klimapanelets tilhengere tydeligvis må ty til for å diskreditere sine meningsmotstandere. Siden du tydeligvis er overbevist om at dem som ikke er enige med deg bare tøver synes jeg det er vanskelig å forstå hvorfor du skriver her Du har jo ingen konstruktive innspill.

    • Ett merkelig innlegg av Tore Andersen, som er vanskelig å forstå…»geosentriske verdensbilde». betyr: Jorden til midtpunkt.
     Hva her det med saken å gjøre.?
     Det er akkurat CO2 spørsmålet på jorden som debatteres her, og all feilinformasjon fra klima alarmistene, og all juksing deres, som ikke stemmer med observasjoner i naturen.
     Det er vel i høy grad konstruktivt å påpeke notorisk juks fra alarmistene, eller skal deres feilinformasjon ikke kritiseres?

 7. Jeg kan nok ta feil, men dette har i hvert fall ikke skjedd med eksempelet mitt ovenfor.

  Det er ikke relevant hvor varmekilden er plassert. Det som er relevant er hva som varmes opp av den. Jeg kunne for eksempel ha plassert en meget kraftig lampe rett utenfor et vindu i huset mitt. Dermed ville huset ha blitt oppvarmet av det kraftige lyset som skinner inn i for eksempel stua. Huset ville selvfølgelig ha blitt kaldere dersom jeg igjen hadde skrudd av den kraftige lampen utenfor. Likeledes ville huset også i dette tilfellet ha forblitt varmere med bedre isolasjon, selv om isolasjonen i veggene hadde vært kaldere enn temperaturen i stua og selv om energikilden var utenfor, men overførte energi via lys til innsiden. Dette eksempelet er helt analogt med at mer vekselvirkning i atmosfæren pga. CO2 med utgående infrarød energi, har en tendens til å kaste ca. 50 % av den infrarøde energien nedover igjen, og dermed varmer opp jordas overflate noe mer enn om den utgående infrarøde strålingen hadde forsvunnet uhindret ut i verdensrommet.

  I praksis er det ikke nødvendig å varme opp et hus med en lampe fra utsiden. Vi bruker et lysende legeme på himmelen som kalles for sola for å gjøre dette. Lyset fra sola gjør innsiden av huset varmere fordi lyset skinner inn gjennom vinduene. Mange ønsker faktisk å maksimere vindusarealet på sørvendte vegger, fordi dette ofte kan varme opp huset bedre enn om veggene hadde vært tette.

  • Bjørheim. Du kommer igjen med helt feilaktige eventyr, som ikke er i samsvar med elementær fysikk. Du skriver:
   «CO2 med utgående infrarød energi, har en tendens til å kaste ca. 50% av den infrarøde energien nedover igjen.»
   For det 1. Avgir ikke gassmolekyler varme og energi ved stråling, men ved kollisjoner mellom partiklene.
   For det 2. Varme overføres fra varmere objekter til kaldere. Derfor kan ikke absorbert energi ved tilbake stråling mottatt av CO2 molekyler, varme den varmere jordoverflaten hvor tilbake strålene kommer fra.
   Beklager, men dette innlegget viser at dine konklusjoner om CO2 og klima er helt feilaktige.

   • 1. Begge deler.

    2. Besvart tidligere. Lufta lenger opp i atmosfæren trenger ikke å være varmere enn lufta ved jordas overflate. Den trenger bare å være mindre kald enn hva den var tidligere ved en lavere CO2 konsentrasjon, for å holde bedre på varmen ved jordas overflate. Dette er helt analogt til isolering i veggene i et hus. Isoleringen vil vanligvis være kaldere enn temperaturen inne, når det benyttes oppvarming, men en bedre isolasjon vil uansett isolere huset bedre, dersom den gjøres mer effektiv eller tykkere.

    • Isolasjonseffekten er jeg i stor grad enig med deg i. Men ifølge min lærebok i varmelære: Varmelære for tekniske assistenter, NKI forlaget 1981, forfatter Werner Johansson foregår varmeutveksling slik.

     «Varme er energi. Partiklene i ett stoff er praktisk talt alltid i bevegelse. Disse bevegelsen kan vi kalle for varmebevegelser. I ett fast stoff svinger partiklene omkring i en likevektsstilling.
     I væsker og gasser består denne bevegelsen i at partiklene flytter på seg, fordi de stadig kolliderer med hverandre. Partiklenes bevegelse er mer begrenset i væsker enn i gasser.»
     På bakgrunn av grunnleggende varmelære vil teorier om fotoner, kvantefysikk og at gassmolekyler overfører varme ikke er i samsvar med etablert forståelse av fysikk på området.
     Det at IPCC, og alarmistene forvrenger naturlovene til forsvar for CO2 hypotesen på dette området er ikke enestående fra disse byråkratene og medløperne deres, også i Norge.

  • «Det er ikke relevant hvor varmekilden er plassert.»
   Selvfølgelig er det relevant. Ungdomsskolepensum i fysikk burde være tilstrekkelig for å forstå det.

   • Det er relevant, men ikke i eksempelet mitt ovenfor. Solas stråler varmer opp jorda på overflaten, og spørsmålet er hvorvidt drivhuseffekten gjør jordas overflate varmere enn den hadde vært uten drivhuseffekten. (Svaret på dette spørsmålet er ja).

    Poenget her er uansett at varmetapet fra jordas overflate går utover mot universet, og dette er analogt med at varmetapet i et hus (om vinteren) går fra husets innside til utsida. I begge tilfellene vil en bedre isolasjon hhv. enten i atmosfæren eller i husets vegger føre til en høyere temperatur.

 8. Andersen, du skriv: «Når det gjelder resten av innlegget ditt, er det greit nok, inntil siste ledd.»

  I resten av innlegget er både absorbsjon av eit foton og emisjon av eit foton beskrevet. Like stor energi på fotonet ved emisjon som ved absorbsjon. Det er greit nok, skriv du, men har du ikkje fått med deg emisjonen? Du påstår jo at molekylet/atomet har fått tilført netto energi gjennom heile prosessen. I regnestykket mitt, som er det samme som eg ser beskrevet av ekspertane, er fotonenergi inn minus samme fotonenergi ut er lik ingen netto ny energi.

  Korleis klarer du å sette opp likninga: Fotonenergi inn minus fotonenergi ut er lik netto energiauke?

  Dersom atomet/molekylet ikkje emiterer eit foton etter absorpsjonen så er eg heilt enig med deg. Da er det tilført netto energi.

  Ellers kan klimarealistane gjerne sende meg boka av Pert Jan Langerud: Klima Is og Forskerfeil utgitt i 2012, som du refererer til.

    • Lackner. Denne linken bekrefter hva som står i mine lærebøker om varme overføring.
     Infrarød stråling fra gasser i atmosfæren med jordens temperaturer har ingen betydning for varmeutvekslingen mellom partikler eller jordoverflate.

   • Andersen. Det som foregår mellom langbølga stråling og molekyla i ein drivhusgass er eit anna fenomen enn varmeoverføring mellom molekyl i gassar. Beskrivelsa di av varmeoverføring er korrekt når varmeoverføring skjer ved partikkelkollisjonar mellom gassmolekyla.

    Men ved vekselverkning mellom langbølga elektromagnetisk stråling og drivhusgassar i atmosfæren endrar gassmolekyla kortvarig energinivå ved å ta opp eit foton, og kjem dermed i ein ustabil energitilstand, og går etter kort tid tilbake til opprinnelig og stabilt energinivå ved å avgi eit foton. Partikkelkollisjonar er ikkje innblanda i denne prosessen. Denne prosessen er ikkje ein del av varmelæra, som du stadig viser til. Denne prosessen vart oppdaga og forstått ut frå lovene rundt elektromagnetisk stråling, kvantefysikken og fotonar.

    Dersom du ikkje vil eller ikkje er i stand til å forstå denne forskjellen, så er det ingen grunn til å tanne videre på dette temaet.

    I eit tidlegare innlegg saksa eg ei beskrivelse av absorbsjon og eksitasjon av elektromagnetiske strålar i f.eks. ein drivhusgass. Du påstod i svaret at innholdet var greit, men hadde tydelegvis ikkje forstått at det BÅDE skjedde ein absorpsjon OG ein emitasjon i prosessen. I håp om at du omsider skal forstå dette, gjengir eg her det viktigaste frå beskrivelsa:

    «Atom og molekyl kan endre tilstand når dei absorberer visse mengder energi. Tilstanden til eit atom er definert ut frå korleis elektrona som krinsar rundt atomkjernen er arrangert. Eit elektron i bane kan verte anslått til eit høgare energinivå ved absorbere nøyaktig eitt foton med energimengd nøyaktig lik energiskilnaden mellom dei to banane.
    Tilstanden til eit molekyl er definert ut frå forskjellige vibrasjons- og rotasjonsmodusar. Desse vibrasjons- og rotasjonsmodusane er kvantivfisert på liknande måte som elektronbanane rundt atoma, og kan verte anslått til eit høgare nivå ved å absorbere eit enkelt foton.
    For både atom og molekyl varer ikkje den anslåtte tilstanden og etter ei tilfeldig tid går atoma og molekyla tilbake til den opphavlege, lågare energitilstanden. I atom går elektrona til ein lågare bane nærare atomet, medan vibrasjons- og rotasjonsmodusane forsvinn for molekylet. I begge tilfellet sender atomet og molekylet ut eit foton.»

    • Forfang. Igjen din beskrivelse av fotoner og elektromagnetisk stråling er grei nok.
     Men så begynner du å rote. Du vil tydeligvis ikke forstå, komplekse forklaringer. Vi må klargjøre med ett skritt av gangen.
     Når H2O eller CO2 molekyler har absorbert energi i form av infrarød tilbake stråling, ligger det i begrepet at molekylet og atomets partikler er satt i større bevegelser og har blitt oppvarmet.
     Deretter vil disse molekyler kollidere med luftens andre gasser og varmeoverføring ved kollisjoner vil jevne ut til litt høyere temperatur i gassblandingen. Er du enig i dette, at nevnte forklaring er prinsippet for varmeoverføring av absorbert infrarød energi i atmosfæren.?
     Det er hva som står i bøkene om varmelære.

 9. Der finnes tre former for varmeoverføring. Disse er:

  1. Termisk konduksjon (fra molekyl til molekyl i det samme mediet, eller fra et medium til et annet som er i kontakt).

  2. Konveksjon. Ved strømning av et medium, for eksempel varmt vann overført i et rør fra en varmtvannsbereder til en forbruker i huset.

  3. Elektromagnetisk stråling. Dette er den vanskeligste varmeoverføringen å forstå, fordi den foregår som elektromagnetiske bølger. For eksempel sola overfører energi til jorda vha. elektromagnetisk stråling (lys er elektromagnetisk stråling). Dette er en form for energioverføring som ikke trenger et medium. For eksempel lys fra sola overføres i det tomme verdensrommet (uten hjelp av et medium) til jorda.

  Det er viktig å skjønne elektromagnetisk stråling for å skjønne drivhuseffekten. Dersom denne formen for energioverføring som er uavhengig av et medium ikke forstås godt, da kan man i praksis ikke forstå drivhuseffekten til fulle. For eksempel vanndamp og CO2 vekselvirker med infrarød stråling fra jorda, og sender noe av denne strålinga tilbake til jorda når vanndamp og H2O molekyler går fra en høyere til en lavere energitilstand.

  Alle legemer som har en temperatur høyere enn det absolutte nullpunkt på null grader Kelvin, sender ut energi vha. elektromagnetisk stråling.

  Jeg beklager dersom det som jeg har skrevet ovenfor er en selvfølge for deg. Jeg hadde bare lyst til å forklare.

  Black body radiation:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Black-body_radiation

  • Bjørheim: Din beskrivelse av prinsipper for varmeoverføring er grei nok.
   Derimot, vil ikke molekyler som har absorbert og er oppvarmet ved infrarød tilbake strålings fra jordoverflaten, avgi strålingsenergi verken ned til en varmer jordoverflate eller til molekyler i luften.
   All varmeoverføring i gasser skjer ved partikkelkollisjoner, ifølge litteratur jeg har henvist til og sitert ifra tidligere.
   Riktignok finnes det ett elektromagnetisk strålingsfelt rundt alle objekter, men disse er så svake ved temperaturer under 3000 grader C, at utstrålingen ved temperaturene i atmosfæren ikke er målbar faktor i energi overføring.
   Kan du derimot motbevise det jeg skriver her, og dokumentere at stråler er en del av varmeoverføringen i gasser ved jordens temperatur, ser jeg frem til å lese det.

   • Jeg har egentlig ikke så mye mer å si i denne sammenhengen fordi du står fast i vrangforestillinger. Som nevnt tidligere, uten å fornærme noen, kan man ikke forstå drivhuseffekten før man forstår den infrarøde strålingsenergien fra jorda og fra drivhusgassene i atmosfæren. Å forklare noe videre når man ikke har dette i boks, blir like nytteløst som å forklare noe på gresk for mennesker som bare kan norsk. Man har ingen forutsetning for å skjønne det som blir forklart.

    • – Alle legemer som har en temperatur høyere enn det absolutte nullpunkt sender ut energi som elektromagnetisk stråling, men ikke all slik stråling er varme.

     – Varme er pr definisjon en type energitransport som skyldes temperaturforskjell.

     – Varme skjer bare fra varmt til kaldt.

     – Bare varme (og arbeid) kan endre temperaturen til et legeme.

     • Det har nesten ingen hensikt å komme med fakta her, men et enkelt helt super banalt eksempel kan vel ikke skade.

      La oss si at en person går ut tynt kledd en dag da det er veldig kaldt ute, kanskje – 20 C eller noe deromkring. I så fall vil nok enhver fryse dersom man er veldig tynt kledd eller ikke har klær på.

      Nå har det seg slik at den samme personen går ut like tynt kledd på en annen dag, men denne dagen er temperaturen i lufta +20 C. Vi vet på forhånd at +20 grader er mye kaldere enn kroppens temperatur så det er ikke snakk om at lufta varmer opp kroppen. Likevel fryser personene ikke når det er 20 grader uten, men han frøs veldig kraftig da det var -20 grader.

      Hvorfor fryser man med tynne klær på når det er minus 20, men man fryser ikke med akkurat de samme klærne når det er pluss 20. Hva skjer her, for det er ikke i noen av tilfellene tale om at lufta overfører varme til kroppen? Ifølge en del av dem som ikke tror på drivhuseffekten, så kan jo ikke en varmere atmosfære varme opp jordas overflate, så lenge atmosfæren oppover alltid er kaldere enn jordas overflate.

     • Mye morsom lesning…. Svar på spørsmålet er vel; nei… Man kan ikke overføre varme fra et kaldt til et varmt legeme. Det vil i så fall bryte med termodynamikkens 2 lov.

     • Riktig. Slik er det. Likevel blir varmetapet for eksempel fra et menneskes kropp høyere og man fryser selvfølgelig mer når det er kaldt ute, enn når det er lunt.

      Slik er det også med drivhuseffekten. Varmetapet fra jordas overflate blir lavere når atmosfæren blir varmere pga. drivhuseffekten, selv om atmosfæren naturligvis alltid er kaldere enn temperaturen ved jordas overflate. Atmosfæren overfører ikke energi til den varmere jordoverflaten, men dersom atmosfæren skulle bli varmere, da blir varmetapet fra overflaten lavere, og det blir i praksis varmere.

     • Ja, Bjørheim. Det er vi enig i, selv om vi ikke er inne i ett drivhus.
      Til noe annet. I min kjøkkenhage har jeg i mange år dyrket tomater.
      Men i år har sommeren vært kaldere enn normalt. Til nå har jeg ikke fått noen modne, og det har ikke hendt på 15 år. I sommer har den globale oppvarmingen blitt nedkjøling i Telemark.
      For øvrig kom det nysnø på Gaustatoppen i natt.
      Ønsker meg drivhus ril jul, eller at bensin og diesel blir billigere.

     • 1. Selvfølgelig tror jeg på atmosfærens isolerende virkning av jordoverflaten. Det jeg har skrevet er at drivhuseffekt er ett upresist begrep, siden drivhus har vegger og tak og det har da ikke jorden over sin atmosfære. Derfor ville begrepet atmosfæreeffekt være mer presist.

      2.
      Nei, en kaldere atmosfære enn jordoverflate kan ikke varme opp en varmere jordoverflate. Er du enig?

      3. Når det er 20 grader C ute og man går kledd i ett lett stoff vil kroppens overflate temperatur variere.
      Ett tynt plagg vil da være en passende isolasjon til å hindre at kroppen fryser eller blir for varm og begynner å svette for å bli kvitt overskuddsvarme. Skjønner ikke riktig hvor du vil med dette eksemplet.

     • 1. Drivhuseffekten i atmosfæren kan likevel sammenlignes med veggene i et drivhus siden begge deler slipper kortbølget synlig lys inn, mens det bremser utstrålingen av usynlig infrarødt lys (mer langbølget elektromagnetisk stråling). I tillegg hindrer veggene i drivhuset delvis konveksjon og konduksjon).

      2. Jeg er enig, men en varmere atmosfære nær overflaten vil dempe varmetapet fra selve overflaten, selv om det netto energitapet alltid er utover.

      3. Noen som fornekter drivhuseffekten mener at den er en umulighet, siden den kaldere atmosfæren ikke kan varme opp overflaten, selv om vann og CO2 vekselvirker med infrarød stråling og gjør den nære atmosfæren varmere. De nekter plent på at dette fører til en høyere temperatur på overflaten, siden varme ikke kan overføres fra noe som er kaldt til noe som er varmt.

     • 1-og 2 er OK.
      Men 3 er tøv. Gasser i den lavere atmosfære stråler ikke ut energi. Kaldere objekter kan ikke varme opp varmere objekter. All naturvitenskaplig forskning og alle lærebøker forteller oss dette faktum.
      Om du benekter det, betyr vel det at du er en notorisk kverulant.

     • @ Lars Olav

      For ordens skyld så beskriver jeg i punkt 3 hvordan de som ikke tror på drivhuseffekten resonnerer feilaktig, for de skjønner ikke at en temperatur heving i atmosfæren nødvendigvis også gir en høyere temperatur på jordas overfalte. Dette pga. lavere varmetap fra jordas overflate.

      Hvis du basert på dette likevel tror at jeg har feil eller velger å kalle meg for en kverulant, så gjerne for meg. Jeg har tjukt skinn og jeg tåler godt en slik kommentar, uten å bli nedfor eller fornærmet. Jeg forsøker bare å forklare med et meget enkelt eksempel hva som er korrekt, så får folk bestemme selv om de tror på meg eller ikke.

     • Bjørheim. jeg har ingen problemer med å akseptere hovedtrekkene i din forklaring av drivhuseffekten. Men alarmistene, eksempelvis IPCC og CICERO, må jukse for å dramatisere sitt budskap og motta sine skyhøye honorarer.
      Juks 1. De og du hevder at varme kan overføres fra kalde objekter til varmere. Isolasjon er en annen sak og må ikke tåkelegges inn dette forhold. Lærebøker i varmelære er krystallklare. Varmeoverføring skjer fra varme objekter til kaldere, enten det er faste stoffer, væsker eller gasser.
      Juks. 2. Varmeoverføring i gasser skjer via kollisjoner mellom partikler, og ikke ved stråling av infrarøde energi. Det er krystallklart forklart i alle bøker om varmelære.

      IPCCs juks som forleder politikere og journalister med løgnhistorier og fortellinger, at varme kan ledes fra kalde til varme objekter, og at varme sprer seg ved stråling i luften er en skandale i naturvitenskaplig sammenheng.

     • @ Andersen:

      «Juks 1. De og du hevder at varme kan overføres fra kalde objekter til varmere».

      Jeg vet ikke hvem som eventuelt mener at varme kan overføres fra kalde til varme objekter, men jeg må være krystallklar på at jeg ikke mener noe slikt. Jeg kan fysikk godt nok til å vite bedre enn å prøve meg med umuligheter.

      Jeg påstår bare at en varmere atmosfære (uansett årsak) nær jordas overflate nødvendigvis må føre til et lavere varmetap fra overflaten og en høyere temperatur ved eller veldig nær overflaten. Dvs. varmetapet fra overflaten bli redusert ved en varmere atmosfære og øket ved en kaldere atmosfære selv om nett energitap alltid går fra overflaten og ut til verdensrommet.

      Dette er fullstendig analogt med at et menneske i tynne klær fryser mer når det er -20 C enn når det er +20 C ute. I begge tilfellene er det et netto varmetap fra mennesket til omgivelsene, selv om varmetapet selvfølgelig blir høyere ved når omgivelsene er kaldere.

      Eller kan du mene hva du vil om meg og om drivhuseffekten, men dersom du skal kritisere meg så vis meg i hvert fall såpass mye respekt at du kritiserer meg for noe som jeg går god for og ikke for noe som jeg aldri har hevdet.

    • Bjørheim. Det blir håpløst å forklare deg selv de enkleste prinsipper, som er etablert kunnskap.
     Varmeoverføring i gasser skjer ved partikkelkollisjoner.
     Din påstand om infrarød utstråling fra gassmolekyler, som en del av varmeutvekslingen i atmosfæren er ikke dokumentert.
     Inntil dokumentasjon foreligger må det dessverre dine påstander betegnes som oppspinn og vrøvl, og ikke i samsvar med etablert vitenskap.

     • Andersen,
      Når du stiller deg foran et bål, så føler du strålevarme, selv om luften rundt deg er relativt kald. Kommer ikke dette i konflikt med din påstand om at «all varmeoverføring i gasser skjer ved partikkelkollisjoner» ?

     • Nilsen. Når man står foran ett bål er det helt korrekt, man kan bli oppvarmet av strålingsvarme fra bålet.
      Og i min lærebok om varmeoverføring ved stråling er dette beskrevet.
      Men kalde gasser avgir ikke strålingsvarme. I læreboken står det:
      «Sola, som er vår viktigste varmekilde, gir oss enorme mengder med lys og varme, som transporteres hit ved stråling. Også varme gasser i ildstedet på en dampkjele, kan avgi varmestråling.»
      Det vil si at de kalde gassene i jordens atmosfære er for kalde til å avgi varme stråling, men det er tydelig at det skal det kveruleres på her i kommentarfeltet. Blir ikke dette litt pinlig og flaut i det lange løp?

     • Nei, synes ikke det.
      Synes heller at du bør øke presisjonen.

      ‘De kalde gassene’ i jordens atmosfære har (i snitt) mye høyere temperatur enn verdensrommet over seg. Det skjer derfor energitransport som varme fra ‘de kalde gassene’ til verdensrommet. Og slik energitransport må nødvendigvis skje via stråling.

      Synes du ikke dette kommer i konflikt med din påstand om at ‘de kalde gassene i jordens atmosfære er for kalde til å avgi varme stråling’ ?

      Ved hvilken temperatur mener du at en gass begynner ‘å avgi varme stråling’ ?

     • Ifølge Varmelære for tekniske assistenter, står det følgende, som bør være ett fyldig svar angående gasser og strålingsenergi: «Sola som er vår viktigste varmekilde, gir oss enorme mengder med lys og varme, som transporters hit ved stråling. Også varme gasser, for eksempel oppvarmede gassmasser i ildsteder på en dampkjele, kan avgi varmestråling.»
      Strålingsenergi fra gasser med temperatur under noen 1000 grader C er fysisk umulig. Likevel lyver Alarmistene om dette i mange publikasjoner, og lurer mange trill rundt.

     • Konklusjonen din om at «strålingsenergi fra gasser med temperatur under noen 1000 grader C er fysisk umulig» kan ikke utledes fra teksten du siterer.

     • Nilsen. Jeg er ingen fysiker, men støtter meg til almen aksepterte beskrivelse og prinsipper om varmeoverføring.
      Riktignok krever det en viss forståelse når man leser dette.
      I all prosessindustri og vårt daglige virke hvor varmeoverføring forkommer bygger, på fysikken jeg beskriver,
      Kanskje det hjelper om du føler det på kroppen.
      Svøm i ett basseng hvor det er 10 grader varmt eller går ute i badebukse ved lufttemperatur rundt 0 grader. er det lett å lese av varmeutvekslingen mellom din overflate og væsken eller gassen rundt med varmesøkende kamera. Du avkjøles ved varmeledning, når din hud på overflaten varmer opp omliggende molekyler i gass eller væske. Disse oppvarmede molekylene støter bort i andre, og varme ledes bort fra sin kropp. Noe varmeoverføring ved stråler forkommer ikke.

 10. Hei hei til alle debattanter

  Tar meg den frihet og kommentere det jeg tror er missforståelser mellom debattantene. Ikke fordi jeg skulle være mere egnet til å debattere enn andre, men fordi jeg har anbefalt mange jeg kjenner og følge diskusjoner på dette forum og får mange spørsmål angående denne debatt.

  Må si jeg kan forstå frustrasjonen til Jone Bjørheim, Lars Olav, da jeg synes du ilegger han påstander han ikke kommer med. Eks. I hans innlegg av 7/9 skriver han ikke som du påstår i innlegg av 8/9 kl 14.02, at det overføres varme mellom gasser via stråling. Han skriver at CO2 emitterer stråling på gitt bølgelengde som stråler ut i alle retninger, deriblant tilbake til jorden. For å ikke ilegge feil menig i det Jone skriver kan det hende at han mener denne stråling også kan varme opp gasser, men han skriver det ikke.
  Forøvrig ser jeg ikke Jone sine innlegg som annet enn at han forsvarer det finnes en drivhuseffekt. Hvor stor eller sterk og hvilken betydning den har i klimasammenheng, skriver han ingen ting om. Han synes bare det er rart at noen påstår den ikke finnes.
  Det synes forøvrig jeg også da absorpsjon og emisjon av stråling ved atomer er velkjent. At du til stadighet tar opp igjen temaet med termisk konduksjon og konveksjon som svar på spørsmål angående elektromagnetisk stråling virker snålt, når ingen debattanter er uenige på dette området. En definisjon jeg har lært er: lys er som all varmestråling, elektromagnetisk stråling. Hvor stor verdi denne drivhuseffekt har er det derimot dissens om. Vi kan måle inn og utstråling men hvor stor effekt denne emisjon har på klimaet blir ren kvalifisert gjeting da faktisk har vært forsket lite på dette området.
  Ellers kan jeg ikke forstå Lackner at det er nødvendig å kalle det en løs påstand at det har blitt grønnere og økt vegetasjon på deler av jorda på grunn av økt CO2. Noe annet ville være ulogisk. Det finnes forøvrig såpass mange indisier på dette via satellittobservasjoner at dette ikke lenger burde være noe problematisk tema for hverken den ene eller andre part. Hvorfor skulle forøvrig dette være et debattema. Livet på jord kalles og er karbonbasert liv, og karbonet tar plantene opp via co2 i lufta og ikke via jord. Så det burde være svært opplagt at veksten vil øke ved høyere konsentrasjon av co2. Dette gjelder spesielt i glissen vegetasjon innen den har skapt et tak som jungel og tett skog lager av løvverk i tretoppene. Dette hindrer at co2 som kommer fra bakteriell nedbryting i jord lekker ut i atmosfæren og dermed holder høyere konsentrasjon under løvverket.
  Forøvrig synes jeg co2 debatten svært ofte ikke dreier seg om co2 og dens påvirkning på klimaet, men helt andre egentlig uvesentlige ting for hvorvidt co2 er den store synderen eller ikke. Man forsøker å lage sammenhenger som til slutt når det er debattert hverken bekrefter det ene eller andre, i alle fall ikke vesentlig.

  Den egentlige debatten er vel hva kom/kommer først varmen eller co2.
  Datamodellene og prognosene har sett med mine øyne i alle fall feilet. Og svært mange særdeles seriøse forskere – sett med mine øyne – mener vi må begynne på nytt når datamodellene feiler i en slik målestokk. Innenfor all annen seriøs forskning ville dette skjedd.

  Dette innlegget er like mye ment som et spørsmål på hvorvidt jeg har forstått eller missforstått debattantene.

  Takk

  • Ankjær.
   Bjørheim skriver slik du gjenngir.»CO2 emitterer stråling på en gitt bølgelengde som stråler ut i alle retninger, deriblant tilbake til jorden.»
   Riktignok stråler alle legemer elektromagnetisk stråling, også CO2 molekyler. Bjørheims definisjon er også i samsvar med klimaalarmistene f. eks IPCC og CICEROs forklaring, som en del av den farlige «drivhuseffekten» og CO2 gassens betydning for klimaforandringene.
   Men hele teorien er en skandaløs feilinformasjon av klimaforskerne som skal bekrefte CO2 hypotesen.
   Utstrålt energieffekt fra CO2 molekyler er nær null. 99,999 % av varmeoverføringen foregår ved kollisjoner og da ledes varme fra varmere partikler til kaldere.
   Det finnes ingen stråler fra relativt kaldere CO2 molekyler som kan stråle ned til en varmere jordoverflate.
   Uansett hvor ofte IPCC troe organisasjoner og klimatologer forsøker å innbille oss.
   At opptak av returståler fra jorden absorberes av H2O gass i grad av over 90%, og noe mellom 1-10% av CO2 er og manipulert bort av IPCC medløperne deres i Norge.

   • Nå håper jeg ikke du mener jeg forsvarer klimaalarmistene, men jeg synes det er unødvendig og ta inn Einstein, Bor eller andre som forklarer den fotoelektriske effekt for å overbevise folk. Det holder med å forklare at denne drivhusgasseffekt er forsvinnende liten.

    Det er svært mange som vil protestere når det påstås at drivhuseffekten ikke eksisterer.
    Jeg synes personlig det er nok å forklare folk at det faktisk er gode grunner til å betvile at CO2 ikke er den store synderen.

    Spesielt med tanke på hva som skjedde under stortingsvalget.

     • Det virker som Lackner og Kjær er på førskole stadiet. Jorden er grønnere ett areal USAs flate de siste 35 år.
      I jordens geologiske historie er CO2 livets gass. I perioden 1340m til 1890 var det lav solaktivitet, uår, tykk is på kanaler i Nederland og elver i England.
      Dette er betinget av solaktivitet og variabel innstråling av solenergi.
      Noen få CO2 molekyler kan da ikke bety noe annet enn fylte lommebøker for feite sydhavskonger, korrupte FN byråkrater og honorarer til (…snip) Halvorsens CICERO (….snip, Moderator ønsker seg noe penere ordbruk)

    • Olav, du skriver:
     «Det er svært mange som vil protestere når det påstås at drivhuseffekten ikke eksisterer.»

     Det er et sentralt premiss for å delta i klimadebatten at man aksepterer det herskende paradigmet, at drivhuseffekten (for CO2) eksisterer.

     Dette betyr ikke at dette paradigmet er vitenskapelig holdbart. Jfr:
     «Etter vår mening er drivhuseffekten, slik den ble postulert av Fourier (1824), estimert av Arrhenius (1906), først kvantifisert av Manabe og Wetherald (1967), forklart av Lindzen (2007) og akseptert av National Academy of Science samt Royal Society (2014), et fenomen som ikke eksisterer.»
     Ferenc Mark Miskolczi, dr.philos Astrofysikk og medlem av Det Ungarske Vitenskapsakademi

     Så vidt jeg vet har ingen pekt på feil i hans forskning, man later istedet som om forskningen ikke eksisterer. Og det i seg selv er …. interessant.

     http://www.klimarealistene.com/2014/12/13/miskolczi-drivhuseffekten-og-det-infrarode-stralingspadriv/

     • Aaslid, du skriv: «Så vidt jeg vet har ingen pekt på feil i hans forskning, man later istedet som om forskningen ikke eksisterer. Og det i seg selv er …. interessant.»

      Olemvik svarte på dette med ein e-post til Judith Curry sin drøfting av forskninga til Miskolczi: https://judithcurry.com/2015/01/08/miskolczi-discussion-thread/
      Frå Judith Curry kan vi følge ei lenke til Roy Spencer si drøfting av den samme forskninga: http://www.drroyspencer.com/2010/08/comments-on-miskolczi’s-2010-controversial-greenhouse-theory/

      Judith Curry og Roy Spencer pakker konklusjonene inn i akademisk ordbruk, men fester ingen tillit til denne forskninga. Dersom vi pakker vekk den akademiske ordbruken og tar det på direkte norsk blir det: Forskningsresultatet til Miskolczi om drivhuseffekten er reint tøv.

      Du bruker ukritisk den samme forskninga til å så tvil om drivhuseffekten. Og det i seg sjøl er ….. interessant.

      Du og denne nettsida agiterer jo aktivt mot å akseptere drivhuseffekten. Da er det interessant å lese kommentarene til Judith Curry og Roy Spencer, to kjente klimaforskere som dere ofte refererer til, for dei aksepterer drivhuseffekten fullt ut. Spesielt interessant er det å lese at Roy Spencer skriv om absorbsjon og emittering av IR-stråling i klimagasser. Emittering av IR-stråling frå co2 i atmosfæren blir jo av Lars Olav Andersen karakterisert som juks og skandaløs feilinformering.

      Og det i seg sjøl er jo …….interessant.

     • Bjørheim. Alle fagpublikasjoner om termodynamikk og varmelære bekrefter er min kilde til å skrive at varmeoverføring i gasser ikke foregår ved utstråling fra gass molekylene i atmosfæren. Om de fysiske lovene ikke er av interesse i debatten om klima, viser hvor useriøs du er her i kommentarfeltet.

  • Jeg mener at økt matproduksjon ikke bare kan tilskrives CO2. Her finnes andre viktige faktorer. Uansett bør ved det dokumenteres for ikke å være en løs påstand. Jeg har ikke sett noe sted at vi har 20 millioner km2 økning for en grønnere jord.

   • At vi har fått en grønnere klode trodde jeg var godt dokumentert. At CO2 er «platemat» er vel udiskutabelt. Du er jo like unyansert i diskusjonen som du beskylder andre her for å være.
    Mener du at kloden ikke har blitt grønnere? Ja eller nei
    Hvis du erkjenner at kloden er blitt grønnere skyldes det ikke CO2? Ja eller nei
    Hvis du mener det ikke skyldes CO2, hva skyldes det da?

    Vennligst dokumenter dine svar så de ikke fremstår som løse påstander.

    • Kloden har blitt grønnere. Det skyldes CO2 og andre faktorer som økt landbruksareal og nitrogenavsetning.

     https://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n8/full/nclimate3004.html

     Det fremgår at vi ser forgrønning i 25-50% av vegetasjonarealene, og 70% av dette kan tilskrives CO2. Det betyr at det har blitt grønnere i dette arealet (mer vekst), ikke at arealet har økt med det.

     Anbefaler å lese akkurat hva jeg skriver før man tolker: Det er fortsatt en løs påstand at rekordavlinger, med tanker på 50% økning i befolkning i samme periode og med voldsom utvikling i genteknologi og teknologi generelt, skal tilskrives først og fremst økning i CO2. Men det finnes kanskje solid dokumentasjon på det?

     • Nå står det i artikkelen at CO2 har bidratt til en grønnere verden.

      «Videre er det mer CO2 som gjør verden grønnere med mer plantevekst og matproduksjon, sjekk fotosyntesen og rapporter fra satelittovervåking over jordens vegetasjon og matproduksjon (NASA og FN FAO).»

      Det har du selv bekreftet med linken du la ut. Grønnere områder betyr vel at de får større avlinger. Det står at en grønnere verden gir mer plantevekst. Det står ikke at all økning i total matproduksjon skyldes CO2. Denne debatten dreier seg jo ikke om landbruk generelt, men CO2s påvirkning på vekstforholdene.

      Jeg vet ikke hvor du har de 20 mill. kvadratkilometer fra. Finner ikke det i artikkelen.

      Anbefaler deg å bli mer presis i din kritikk.

   • Lackner.
    Ifølge NASA har ett areal 2 ganger USAs størrelse blitt grønt i løpet av de siste 35 år.
    Og selv Lackner har vel fått med seg, at uten atmosfærisk COs og fotosyntese, ville ingen av oss to og IPCC byråkratene være i live. Er du Bellona tilhenger, som vil fjerne CO2 fra atmosfæren å sende menneskeheten ut i en sikker sultedød. Dette blir for dumt .. igjen, fra deg.

   • Selvfølgelig skyldes ikke økt matproduksjon bare CO2 og andre faktorer er sikkert prosentvis mye større. Men jeg forstår ikke hvorfor du er så aggressiv angående dokumentasjon. Jeg vandret litt rundt på nettet angående denne sak for en tid siden, og jeg fant lett innlegg. Om det var på you-tube eller andre steder husker jeg ikke. Det er vel ingen som mener at mer CO2 vil medføre lavere produksjon av plantemateriale.

    Det eneste jeg har lest som eventuelt kan missforståes er et relativt godt forklart innlegg hvor overskriften var: Økt CO2 vil medføre lavere tilvekst på jorden, eller noe i den duren. Men konklusjonen var at på grunn av økt CO2 ble det varmere, og dette ville medføre lavere tilvekst. Årsaken til at det ved varmere klima ville bli laver produksjon, jorden sett under ett, var at det vi kaller transition zone som ligger i en gitt avstand nord og syd for ekvator, ville øke i omfang og C3 planter ville ha svært vanskelige levevilkår i denne sonen. Økt produksjon syd og nord for denne sonen vil ikke kompensere for dette tap.

  • Ankjær. Eg er heilt enig med deg i at det er mange unødvendige diskusjoner på dette forumet. Det stilles jo spørsmål ved dei fleste naturforholda uansett kor godt dokumenterte dei er, slik at dei egentlege uenighetane ikkje blir kommentert. Den reelle uenigheten gjeld jo først og fremst effekten av tilbakekoblingar frå co2 og vassdamp/skyer.

   Flott at du tar det opp.

   Eg kjenner ikkje datamodellane og prognosane så godt, men når eg ser på dei i forhold til målingar så ser det ut som dei treffer relativt godt. Her er dei to eksempla eg har sett:

   I dag har jorda vorte over 1 grad celsius varmare enn ho var i 1750. Ut frå temperaturutviklinga frå 1979 til i dag, UAH-målinger presentert av Roy Spencer (mykje brukt av klimarealistane) så er temperaturauken i denne perioden 0,13 grader celsius per tiår. Ut frå dette vil ein passere 2 grader celcius før 2090. Eg fann IPCC-prognosane frå 2007 i ein artikkel av Kjell Stordal (klimarealistane) http://forskning.no/meninger/kronikk/2009/04/global-temperaturutvikling-store-usikkerheter. Med allerede 0,7 grader celsius i 2009, sa prognosane at ein skulle passere 2 grader rundt 2050. I mellomtida har vi hatt det klimarealistane kaller ein klimapause (trass i 0,13 grads stigning), så eg synes ikkje samsvaret er så dårlig.

   Det andre eksempelet er artikkelen «Isen i Barentshavet er i ferd med å forsvinne» på Bjerknessenteret 8. september, http://www.bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/isen-i-barentshavet-er-i-ferd-med-forsvinne, som viser at klimamodellane gir saktere issmelting i Barentshavet enn observasjonane skulle tilsi.

   Det er dei to sammenlikningane eg har gjort mellom observasjonar og klimamodellar, og ut frå dei forstår eg ikkje mistrua di. Men du har sikkert gjort andre sammenlikningar som slår annerledes ut.

   • Hei Folke
    Det er mulig jeg uttalte meg litt uklart. Jeg mener ikke de forskjellige debatter alltid er unødvendige eller uinteressant, men de dreiser ikke om problematikken med CO2. De er ofte en diskusjon om hva som vil skje om det blir varmere. På samme måte kan visse påstander i klimamodellene være rett om det blir varmere, men de er ikke dermed et bevis på at det skyldes CO2.
    Tar man som utgangspunkt at økning av CO2 medfører varmere klima vil alle årsaker eller bedre sagt konsekvenser som skyldes økt temperatur tas til inntekt for denne teori. Faren ved dette er at andre årsaker til at det blir varmere ikke blir belyst tilstrekkelig.
    Man sier at det selvfølgelig også finnes naturlige andre årsaker til klimaendringer, men påstår klimaendringene som skjer nå er unormale og at årsaken til denne «unormale» klimaendringen skyldes CO2.
    Og dermed skal diskusjonen liksom være over. Alt er vist unormalt og ekstremt. Men er det det.
    Jeg vet jeg ikke direkte svarer på ditt spørsmål angående modell og observasjon men kommer med ett motspørsmål (ikke direkte til deg), hva er den ideelle mengde CO2 i atmosfæren, hva er den ideelle temperaturen. Skyldes nedsmeltingen av isbreer på kloden (der det eventuelt skjer) mangel på nedbør om vinteren i de samme områder, og hva skyldes i så fall denne mangel på nedbør etc etc.
    Vi kjenner jo alle til den lille istid men hvor mye temperaturen burde stige for å komme tilbake til det «normale» eller «ideelle» etter denne, kan vel diskuteres. Forøvrig økte Jostedalsbreen sterkt i perioden fra, tror det var 1725 til 1750. En arm av denne kalt Nigardsbreen økte (gled frem) med hundrevis av meter i snitt disse år. Klimaet har forandret seg «unormalt raskt» tidligere også. Slekta på en side kommer forøvrig fra en de gårdene som lå nærmest der den endelig stoppet.

    Men nå må jeg foreløpig si god natt.

    • Amkjær.
     Du forsvarte vranglære fremstilt av Bjørheim ett tidligere innlegg.
     To spørsmål:
     Spørsmål1.
     Forsvarer du fortsatt at, CO2 molekyler i luften utveksler varme ved stråling?

     Fysikklærebøkene forteller oss at varmeoverføring i gasser og væsker skjer ved partikkel kollisjoner.
     Du, Bjørheim og Forfang forklarer at CO2 molekyler også stråler ut energi til omgivelsene.
     Spørsmål 2.
     Om du mener at CO2 sender ut strålingsenergi ved normale atmosfære temperaturer, hvor stor del utgjør denne utstrålingen av den totale varme overføringen i forhold til kollisjons-varme overføringen?

     • Andersen, du er rimelig upresis når du påstår kva eg forklarer.

      Så vidt eg forstår har du akseptert, som Roy Spencer skriv, at drivhusgassane i atmosfæren absorberer langbølgede elektromagnetiske stråler fra jorda, og at dette er grunnen til drivhuseffekten. Du får si fra om eg har misforstått deg her.

      Eg har aldri snakka om stråling frå co2-molekyl som er i likevekt. Eg har snakka om at molekyla ved absorbsjonen kjem i ein ustabil tilstand, og at dei kjem tilbake til ein stabil tilstand når dei sender ut nye fotoner (elektromagnetiske bølger).

      Energiutvekslinga mellom atmosfæren skjer ved elektromagnetisk stråling, i hovedsak kortbølga solstråler inn og langbølga stråler ut. I denne energiutvekslinga inngår ikkje kollisjon-varme overføring. Noka slik overføring ut i verdensrommet har ikkje eg hørt om. Likevel kan sjølsagt, som ei alternativ forklaring, kollisjonsvarme overføre energi frå drivhusgassane i den kaldere atmosfæren til den varmere jordoverflata. Men den forklaringa trur eg ingenting på, så da må du forklare korleis varmen gjennom kollisjonar overfører varme frå den kaldere atmosfæren til den varmere jorda.

      Eller har du ei tredje forklaring på korleis jorda blir varma opp når drivhusgassane i atmosfæren absorberer langbølga elektromagnetiske bølger frå jorda, slik Roy Spencer skriv?

     • Forfang.
      Roy Spencers beskrivelse er noe mangelfull. Slå opp på side 40 boken Klima Energi og Miljø, så ser du at H2O i atmosfæren med 1000 til 5000 ppm absorberer en god del inngående solstråler. Dessuten alt hav og jord overflate absorbere enorme mengder solenergi, og mye av denne energien blir tilført luften ved konveksjon. langbølget tilbakestråling hovedsakelig absorbert av vanndam og noe av CO2 danner «drivhuseffekt» eller atmosfære effekt. Med andre ord vi er langt på vei enig om dette.
      Fotoner og molekyler i og ikke i ustabil tilstand.
      1.Hva er ett molekyl i ustabil? 2.Hvor har du dokumentasjon i litteratur om varmelære og fysikk som kan bekrefte fotoner energi i varmoverføring i gasser?
      2Nok en gang i mine lærebøker står det att gassmolekyler må varmes til minst 1000 grader C for å sende ut strålingsvarme.

     • Forfang. Kommentar til del to i innlegget ditt.
      Som du skriver ..»Energi utveksling mellom atmosfæren skjer ved elektromagnetisk stråling.. kortbølgede inn og langbølgede stråler ut.» J , det er rett, og i tillegg konveksjon og kondensasjon av H2O.
      Men når H2O eller CO2 molekyler har mottatt energi ved lang og kortbølget stråling vil noen stråler absorberes, noen reflekteres og noen gå tvers igjennom.
      Når gassmolekylene har absorbert stråle energi, vil varmeoverføring i atmosfæren skje ved kollisjoner, og varmere overføres fra varmere partikler til kaldere. Igjen disse molekyler i gassform sender ikke ut strålingsenergi. Det er forklart i alle lærebøker i fysikk.
      Vennligst dokumenter at gassmolekyler i atmosfæren sender ut strålings energi eller slutt å fortelle eventyr om det. Med dokumentasjon, mener jeg i publikasjoner om emnet fysikk, men finnes ikke.

     • Andersen.
      Beskrivelsa om at drivhusgassane sender ut langbølga elektromagnetisk stråling finn du i boka «Klima, energi og miljø» side 39, og på sidene 132-133. På side 133 er det ein god figur som forklarer teksten, og viser langbølget stråling på 342 W/m2 fra drivhusgassane til jorda.

      Ein mer detaljert forklaring finn du her: https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits-infrared-radiation

      Teksten sier:
      «Molecules of carbon dioxide (CO2) can absorb energy from infrared (IR) radiation. This animation shows a molecule of CO2 absorbing an incoming infrared photon (yellow arrows). The energy from the photon causes the CO2 molecule to vibrate. Shortly thereafter, the molecule gives up this extra energy by emitting another infrared photon. Once the extra energy has been removed by the emitted photon, the carbon dioxide stops vibrating. This ability to absorb and re-emit infrared energy is what makes CO2 an effective heat-trapping greenhouse gas. Not all gas molecules are able to absorb IR radiation. For example, nitrogen (N2) and oxygen (O2), which make up more than 90% of Earth’s atmosphere, do not absorb infrared photons. CO2 molecules can vibrate in ways that simpler nitrogen and oxygen molecules cannot, which allows CO2 molecules to capture the IR photons.
      Greenhouse gases and the greenhouse effect play an important role in Earth’s climate. Without greenhouse gases, our planet would be a frozen ball of ice. In recent years, however, excess emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases from human activities (mostly burning fossil fuels) have begun to warm Earth’s climate at a problematic rate. Other significant greenhouse gases include water vapor (H2O), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and ozone (O3).»

     • Forfang.
      Boken du referer Klima Energi og Miljø er smøret sammen av en fundamentalistisk klima- fundamentalist. Det er uten betydning for saken at denne personen smører sammen og lyver om etablert viten om termodynamikken i gasser.
      Referansene dine er ikke i samsvar med etablert fysikk på området.
      Alle påstander du har fablet om når det gjelder tilbake stråling fra atmosfæren etter at denne ble tilbake strålt av jorden er juks og bedrag fra klimaalarmistene. For siste gang kan du dokumentere eller sannsynliggjøre dine forklaringer ved lærebøker i fysikk?
      Ikke med tullet til Arne Myhre i Bø i Telemark.

     • Forfang: Svar på tredje del av innlegget ditt. Du skriver: » Likevel kan som ei alternativ forklaring, kollisjonsvarme overføre energi fra drivhusgassene i den kaldere atmosfæren til den varmere jordoverflaten.»
      Det er det største tullet, som noen gang er skrevet. Varme kan kun overføres fra varme til kaldere objekter.
      det lærte jeg i 5. klasse i 1963.
      Så ber du meg å forklare hvorledes varmen gjennom kollisjoner overfører varme fra den kaldere atmosfæren til den varmere jorden? Jeg kan da ikke forklare noe som er fysisk umulig og ikke finner sted.
      «Eller har du en tredje forklaring på hvorledes jorden blir varmet opp …slik Roy Spenser skriv?
      Ja, selvfølgelig. det er da noe alle vet. Jorden blir ikke varmet opp av drivhusgassene, men den avgitte og utstrålte energien fra jordoverflaten varmer opp atmosfæren. Dermed er atmosfæren noe oppvarmet av denne strålingen, og igjen den noe varme atmosfæren, men dog kaldere enn jordoverflaten kan ikke overføre varme tilbake. Om jordoverflaten er 15 grader og atmosfæren 10 grader C, hvordan kan du skrøne om 10 graders luft kan varme opp jordoverflate 15 grader C? det er jo bare tull!

     • Lars Olav Andersen har tydeligvis et horn i siden til realister fra Bø i Telemark. Jeg har fått gjennomgå mange ganger tidligere, og nå er det Arne Myhres tur. Myhre har skrevet den meget grundige boka «Klima, energi og miljø», utgitt på Universitetsforslaget. Andersen kaller boka som noe tull som er smørt sammen.

      Andersen har tydeligvis ikke peiling på hvordan en lærebok utgis. Det er ikke så enkelt som bare å smøre sammen noe og så få det utgitt på et seriøst forlag. Alle slike bøker blir seriøst vurdert av en eller flere konsulenter som innestår for at det som blir skrevet, et faglig korrekt. Disse konsulentene er selvfølgelig høyt kvalifiserte fagfolk innen bokas område.

      Det er direkte kvalmt å lese innlegg av denne type som Andersen presterer her. Det verste er at det er ikke er skrevet av en ungdom som har tatt for mye Møllers tran, men av en som nærmer seg pensjonsalderen og som burde ha lært seg hvordan man oppfører seg i en seriøs debatt. Det er godt å se at moderator har begynt å reagere på denne ordbruken.

     • Steen. Selv du må være enig, nevnte Myhre er en klimaaktivist, og ingen seriøs eller nøytral part i klimaspørsmålet?
      Dessuten jukser han med de fysiske betingelse i nevnte bokverk. På side 133 planter han feilaktige opplysninger i sin figur 7.4. Hvor han beskriver at drivhusgasser sender langbølget stråling ned til jordoverflaten.
      Er dette en påstand du forsvarer, at kaldere gass kan sende varmestråler ned til den varmere jord overflaten.

     • Angående Steen og hans reaksjon og skriverier på min beskrivelse av Arne Myhre, som klimaaktivist av simpleste valør.
      For noen år siden hadde en av stifterne av Klimarealistene Per Engene, også fra Bø i Telemark en del avisinnlegg i fylkesdekkende avis for Telemark, Varden. Hvor Engene mente at IPCC trakk høyst feilaktige konklusjoner om klimaspørsmålet.
      Aktivisten Myhre viste sitt rette seriøsitet, i ett avisinnlegg hvor han innstendig oppfordret Varden om at Engene kritikk av Klimapanelet ikke skulle publiseres!!!???
      At Steen forsvarer sin kollega med denne form for sensurkrav og angrep mot ytringsfriheten i vårt land, bekrefter begge personers totalitære og kyniske opptreden i klimadebatten, bør være til ettertanke for de fleste.

     • Andersen.
      Ei lærebok som du brukte i 1963 har neppe tatt opp i seg ny kunnskap. Slik du opptrer ser det ut som om også du manglar evnen til å ta opp ny kunnskap, enten det er medfødt eller har kommet med alderen.

      Min gamle sjef fikk ein gong eit lengre notat om eit særdeles vanskelig emne. Det kom i retur med påskrifta: «Lest, men ikke forstått.»

      Det er ei ærleg sak. Det verkar derimot at når du skal kommentere stoff du ikkje forstår, så er skjellsord det beste våpenet. Sjølinnsikt, ydmykhet, og søken etter ny kunnskap er mangelvare.

      Den tåpelige omtalen av ein seriøs fagbokforfattar du tillater deg viser kva eg meiner med siste setning. Bjørn Steen har imidlertid gitt eit godt svar om dette, så eg skal la det ligge.

      Eg har inga tru på at noko vil få deg til å skifte meining. Eg prøver likevel med å be deg lese gjennom følgjande tekster om drivhuseffekten:

      https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits-infrared-radiation
      https://nn.wikipedia.org/wiki/Absorpsjonsspektrum
      https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_radiation
      https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
      https://phys.org/news/2015-02-carbon-dioxide-greenhouse-effect.html
      http://www.drroyspencer.com/2010/08/comments-on-miskolczi’s-2010-controversial-greenhouse-theory/

      Eg reknar imidlertid med at du har ein ting til felles med læreboka di frå 1963: Total mangel på evne til å ta til seg ny kunnskap. Eller kanskje det mest ærlige er å svare slik min gamle sjef gjorde: «Lest, men ikke forstått».

      Eg ser ingen grunn til å forsette ordskiftet. Så eg takkar for debatten og ønsker deg lykke til videre.

     • Jeg mener vi bør …snip (Moderator: prøv en gang til, og fortrinnsvis med en tekst som ikke bare inneholder usakligheter)

     • Olavsen. Synes ikke du treffer helt. De fleste naturlover, fysiske og kjemiske prinsipper er fra 1700, 1800 og tidlig 1900 tall. Noen synes kanskje du skrev noe morsomt nå, men jeg synes du avslører manglende kunnskaper om naturvitenskapens historie.

     • Andersen: Kan du svare på to spørsmål før jeg svarer på ditt:

      1) Hva mener du med en kaldere gass?

      2) Er det din alvorlige mening at et atom/molekyl som absorberer energi, gir denne energien fra seg kun ved kollisjoner?
      Andersen: kan du svare meg på to spørsmål før jeg svarer på ditt:

      1) Hva mener du med at en gass er kaldere?

      2) Er det din alvorlige mening at et atom/molekyl som absorberer stråling, gir fra seg denne energien kun ved kollisjoner med andre atomer/molekyler?

     • Steen.
      1.
      Når jeg skriver kaldere gass, mener jeg gassmolekyler som har absorbert tilbake strålt IR stråler fra jordoverflaten, kan i ikke bli varmere enn objektet strålene ble sendt ut fra. Jordoverflaten er varmere enn gassblandingen over, og som kjent overføres energi fra varme objekter til kaldere. Derfor er det ingen oppvarmings effekt fra atmosfæren av jordoverflaten.

      2. Det er ikke jeg, som mener at varmeoverføring i væsker og gasser skjer ved partikkel kollisjoner. Det er gjeldene fysikk på området som forklarer. Og varmeutvekslings prosessen forsterkes ved konveksjon og strømninger. Gasser og væsker avgir ikke strålingsvarme. «Varme gasser, for eksempel oppvarmede gassmasser i ildstedet på en dampkjele, kan avgi varmestråling.» Sitat fra: Varmelære for tekniske assistenter NKI Forlaget 2.opplag 1987.

     • Steen.
      Om din teori om varmeoverføring i luften ved utstråling fra CO2, H2O og andre molekyler i luften hadde vært i samsvar med gjeldene fysikk, ville isolasjon av hus, menneskekroppen og dyr med klær og pels ikke hatt noen effekt.
      Prinsippet med termosflaske med vakuum, for også å nevne det. Nevnte isolasjonen virker i virkelighetens verden, og reduserer varmetap ved konveksjon og varmeledning. Dette er utprøvd og testet i millioner av år.
      Derimot hvis stråling var en faktor ved varmeoverføring i gasser (og væsker) ville ikke pels, ull, steinull eller vakuum virket. Da hadde det holdt med en tynn plate av bein, horn, hud, tre, bark eller stål til å stoppe stråle energien.
      Klimaalarmist aktivistenes fremstilling, med utstråling av gassmolekyler i en atmosfære som er kaldere enn jordoverflaten ned til jordoverflaten med oppvarmings effekt er ikke i samsvar med varmefysikkens lover og prinsipper. Eller på mer direkte norsk, ett forsøk på juks for å sannsynliggjøre Klimapanelets CO2 hypotese.
      Det er trist at Steen og lærebøker om klima energi og miljø opptrer på dette lav mål nivået.

     • Forfang.
      Jeg aksepterer at du har satt deg fast i debatten, og trekker deg. Det ville enhver annen, også gjort når feilaktige opplysninger og forsøk på forskningsjuks angående aksepterte naturlover blir fremsatt gjentatte ganger. Jeg har og stilt enkle spørsmål angående vranglæren din gjentatte ganger, uten at du kan besvare spørsmålene.

      IR stråler fra jordoverflaten varmer opp H2O og CO2 molekyler. Noen stråler og dermed energi forsvinner opp i luften utenfor strålingsspekteret hvor H2O og CO2 absorberer IR stråler.
      Dermed er det ett netto varmetap, og luftens molekyler forblir noe kaldere enn jordoverflaten.
      All varmelærefysikk forklarer at energi/varme overføres fra varme til kaldere objekter, og ikke motsatt.
      Spørsmål 1.
      Hvordan kan du da hevde det motsatte, at en atmosfære kaldere enn jordoverflaten kan sende varme ned til jordoverflaten?

     • @ Lars Olav Andersen
      18. september 2017 at 08:29:

      Der finnes en meget god grunn til at termos flasker har et speil på innsiden av beholderen. Dette er for å reflektere elektromagnetisk stråling tilbake til mediet, slik at den ikke bidrar til en hurtigere oppvarming eller avkjøling. Det er fordyrende å lage en speilblank overflate i termos flaskene, så noen må ha funnet ut at de isolerer merkbart dårligere uten denne ekstra speilblanke overflaten.

      Det er noe riktig i det som du sier. Vakuum er faktisk en god isolator. Det er den beste isolatoren siden både konveksjon og konduksjon forhindres. Det eneste som da gjenstår er varmeledning vha. elektromagnetiske bølger. Dette forhindres delvis med en speilblank overflate.

     • Den speilblanke overflaten reflekter all varme i motsetning til ett svar legeme. dessuten er de fleste termoser i dag av rustfritt stål, uten speilrefleks innvendig.
      Dessverre Bjørheim, varmeoverføring fra gasser og væsker ved stråling forkommer bare ved temperaturer på 1000 vis av grader.

     • «Dessverre Bjørheim, varmeoverføring fra gasser og væsker ved stråling forkommer bare ved temperaturer på 1000 vis av grader».

      I så fall har alle produsenter av temoser i alle år unødvendig fordyret dem ved å legge på et ekstra speil på innsiden for å gjøre dem bedre isolerende. Dette er jo fordyrende, for det hadde vært rimeligere å bare bruke et gjennomsiktig glass slik som det kommer fra glassverket.

      Jeg vet ikke om du ser noen ironi i at du vet bedre hvordan en termos lages isolerende, enn absolutt alle fabrikanter av termoser gjennom alle tider.

      hvis spørsmålet kommer så: «nei da, termoser av rustfritt stål er ikke like gode som de av glass, fordi de er ikke like blanke på innsida».

     • Dette med speilet er det mulig å komme til bunns i. Hvorfor er det ett speil i gammeldagse termoser og ikke i de moderne? Har dagens viten kommet til at speilet ikke hadde noen funksjon for ledeevnen ut av kakaoen inne i termosen, og at det var vakuumet som isolerte. Jeg tror speilet bare var til pynt, for renslighet eller av produksjon tekniske årsaker. Dette må vi finne ut av.

     • Hei Bjørheim. Jeg har indersøkt. Gamle termoser hadde en flate inn mot væsken, for i hele tatt kunne se at den innvendig var rengjort etter hver gang de var brukt. Stråling forekommer ikke i varmeoverføring i væsker og gasser. Om du har en bil med eksplosjonsmotor trengs det kraftig varmeutveksling får å kjøle ned, når ute temperaturen er høy og motorytelsen stor. Alle biler kjøler ved konveksjon, det er vel ett tankekors. Om noen produserte en bil med forbrenningsmotor med «ståle avkjøling» eller «stråle oppvarming» og ikke konveksjon mellom luft eller væske over de oppvarmede motordeler ville det være en sensasjon, stikk i strid med fysikkens lover.

     • Andersen, forhåpentligvis ein siste kommentar.

      Eg gav deg seks lenker til tekster som beskriv korleis drivhuseffekten fungerer. Når eg les kommentarane dine i etterkant, så ser eg at det bare er to muligheter: Enten har du ikkje lest tekstene, eller så kjem dei i sekkeposten «Lest, men ikkje forstått».

      Roy Spencer er ein kjent professor med klima og metrologi som spesialfelt. I tillegg er han klimaskeptiker, og tekstene hans er brukt som grunnlag for artiklar på denne nettplassen minst ein gong i månaden. Ein av tekstene om drivhuseffekten eg gav deg lenka til var denne, skrevet av Roy Spencer: http://www.drroyspencer.com/2010/08/comments-on-miskolczi’s-2010-controversial-greenhouse-theory/

      Om figuren på side 133 i boka «Klima, energi og miljø» av Arne Myhre tillot du deg å skrive: «Dessuten jukser han med de fysiske betingelse i nevnte bokverk. På side 133 planter han feilaktige opplysninger i sin figur 7.4. Hvor han beskriver at drivhusgasser sender langbølget stråling ned til jordoverflaten.»

      Dersom du hadde lese teksten om drivhuseffekten av Roy Spencer, ville du sett at han bruker den samme framstillinga og den samme figuren som står i boka til Arne Myhre. Så da er vel også Roy Spencer ein juksemaker, slik du ser verden? Kor mange vitenskapsmenn trur du vil støtte deg, og kor mange trur du vil støtte Roy Spencer?

      Her er noen sitat frå teksten til Roy Spencer:

      “Different amounts of IR being absorbed and re-emitted by greenhouse gases at different altitudes in the atmosphere are fundamental to the explanation of Earth’s natural greenhouse effect.”

      “Because, when an IR absorbing atmosphere is placed between the solar-heated Earth’s surface and the cold depths of outer space, it not only absorbs some of the upwelling IR radiation from the Earth’s surface, it also emits some IR energy back toward the surface.”

      “Understanding the greenhouse effect can be confusing because of the seemingly contradictory roles of greenhouse gases in the climate system. Without GHGs, the atmosphere would have no way of losing the heat it accumulates from convective heat transfer caused by solar heating of the surface.”

      “But, at the same time GHGs allow the atmosphere to cool, they also WARM the surface temperature above what it would be without those gases.”

      Og likevel skriv Andersen: “Gasser og væsker avgir ikke strålingsvarme.» med følgjande grunngjeving: ««Varme gasser, for eksempel oppvarmede gassmasser i ildstedet på en dampkjele, kan avgi varmestråling.» Sitat fra: Varmelære for tekniske assistenter NKI Forlaget 2.opplag 1987.»

      Du får sende Roy Spencer eit eksemplar av «Varmelære for tekniske assistenter», Andersen, slik at han kan lære seg grunnleggande fysiske lover!

     • Forfang. Jeg leste gjennom lenkene du oppga, men det ga meg ingen ny viten om klimaspørsmålet.
      Og så til Spencer og statene du referer. Det var spennende lesning, selv om her ikke presenteres noe nytt.
      Så vidt jeg leser nevner ikke Spenser ett ord om stråling som varmeleder fra gassmolekyler som har mottatt tilbake strålte UV stråler fra jordoverflaten. jeg tror du tolker betydningen av det engelske ordet emit feil, hvis du tror det er ett begrep som entydig og presist beskriver utstråling eller strålingsenergi.
      Ifølge en bok jeg har: English Dictionary, University Books London England fra betyr ordet emit gjengitt:
      To send out; to discharge; to vent.
      I en engelsk ordbok jeg har, blir emit oversatt til norsk:
      sende(ut) kaste (slynge, sprøyte, stråle etc.) ut, gi fra seg, komme med; setter i, 2 utstede.
      I en fremmedordbok jeg har, står det at emittere betyr:
      v. lat. sende ut, utstede (jf. emisjon)
      Det betyr at uttrykket emit, på ingen måte er synonymt med å stråle ut.

     • Forfang. Ett barn kan stille flere spørsmål enn ti vise kan svare på heter det seg.
      Jeg er ikke blant de ti vise, men du stiller mange spørsmål hver gang. Ett godt råd for å komme til sannheten, ikke mer enn ett eller to spørsmål av gangen
      Spenser forklaringene igjen. Spenser er uten tvil en meget intelligent person, med enorme kunnskaper om klima, energi, miljø, fysikk, orkaner , kjemi, meteorologi, jordens geologiske historie, samt mye mer.
      Men det er når som deg, Steen, Myhre, Samset, Benestad, Kristin Halvorsen, Presterud, Bjørheim og flere mindre opplyste personer begynner å rote det til at alt blir kaos.
      Spenser skriver: «But, at the same time the GHGs allow the atmosphere too cool, they also WARM the surface temperature above what will be without those gases.»
      IKKE et ord om varmestråler fra atmosfæren, men at H2O i over 90 % grad og CO2 med litt bidra varmer jordoverflaten slik Spencer forklarer er helt i samsvar med de gjeldene fysiske lover.
      Men Spencer nevner ikke stråling. Det er for ham unødvendig. For alle som har lest i en bok om elementær fysikk, vet at han forteller at den oppvarmede atmosfæren bidrar til varmere luft over jordoverflatens nedre område.

     • Jone Bjørheim
      I en termos har du innenfra; væske, glass, metallfilm og tilnærmet vakuum. Metallfilmen reflekterer infrarød stråling, men det er ikke i kontakt med gassen (det tilnærmende vakuumet). Gassen er på baksiden av metallfilmen. At det er metallfilm på hele glassbeholderen antar jeg er fordi metallet dampes på. Derfor skjønner jeg ikke at det er noe relevant eksempel for strålevarme fra gasser. Jeg har kommentert strålevarme fra CO2 tidligere, så den diskusjonen kan dere ha uten meg.

     • R. Andersen. Jo det er litt av hvert man ikke forstår. Trodde ikke det var nødvendig med teskjeer.
      Men, eksemplet med termosen er. Om væsker eller gasser sendte ut varmestråler ville det ikke ha noen hensikt å isolere mediet inne i en termos med ett innelukket vakuum rom.
      Fordi ifølge fysikken stopper ikke energistråler i vakuum.
      Har du kjent noen strålevarme med 90 graders kaffe inne i termosen på utsiden av termosens overflate?
      Nei, det er umulig, for gasser og væsker sender ikke ut energi ved stråler.
      Forstår du ikke tråden i dette gode eksemplet, er det din sak. Men slitsomt for oss andre.

     • @ Tore Andersen, 18. september 2017 at 18:53:

      «Derfor skjønner jeg ikke at det er noe relevant eksempel for strålevarme fra gasser.»

      All materie med en temperatur over det absolutte nullpunkt stråler ut energi i form av elektromagnetiske bølger. Dette gjelder for gasser, væsker og for faste stoffer. Mitt eksempel med speilbelegg på innsiden av termoser ble skrevet fordi jeg ville vise at også ved lavere temperaturer, som 0 – 100 grader C, er elektromagnetisk stråling noe som man må regne med. Derfor har alle fabrikanter av termoser laget et så godt speil på innsiden av termoser som mulig, nemlig for å unngå varmetap via elektromagnetisk stråling.

      Mao. i atmosfæren er elektromagnetisk stråling en faktor å regne med ved moderate temperaturer, og det blir feil å påstå at dette bare er relevant ved temperaturer over 1000 grader C.

      http://home.howstuffworks.com/thermos2.htm

     • Jone Bjørheim
      Du trenger ikke forklare meg hvordan en termos virker. Poenget var kun at speilet virker i grenseflaten mellom metall og glass og derfor ikke relevant i diskusjonen om stråling fra gasser.

     • Speilet var det du som trakk inni i saken. Speilet er montert grunnet inspeksjon og renslighet ved rengjøring innvendig i termosen. Ingen funksjon for å hindre strålingsenergi eller annen form for varmeledning, som ikkke eksistere når en termos har vakuum isolasjon.

     • Andersen, nå får du lese heile teksten i sammenheng, og ta deg så god tid at du forstår det som står der: http://www.drroyspencer.com/2010/08/comments-on-miskolczi’s-2010-controversial-greenhouse-theory/

      Eg skal ikkje påstå at eg med 100% sikkerhet har forstått alt i teksten rett, men når du påstår: «Det betyr at uttrykket emit, på ingen måte er synonymt med å stråle ut.», korleis vil du da oversette følgande frå teksten til Roy Spencer: «“the total flux of IR energy emitted by the atmosphere downward toward the Earth’s surface (ED) very nearly equals the upward flux from the surface and absorbed by the atmosphere (AA).”

      Og korleis forstår du følgjande tekst: “Understanding the greenhouse effect can be confusing because of the seemingly contradictory roles of greenhouse gases in the climate system. Without GHGs, the atmosphere would have no way of losing the heat it accumulates from convective heat transfer caused by solar heating of the surface.”

      Du påstår at varmeoverføring I gasser og væsker bare skjer ved partikkelkollisjoner. Men partikkelkollisjoner skjer jo for alle gasser i atmosfæren, både drivhusgasser, oksygen og nitrogen. Så kva for egenskap for drivhusgassane skriv Roy Spencer om her, når atmosfæren utan drivhusgassane ikkje hadde hatt nokon måte å kvitte seg med akkumulert varme på?

      Etter mi meining er svaret opplagt: Drivhusgassane sin evne til både å absorbere og emittere langbølga elektromagnetisk stråling. Eg ventar spent på ditt svar. For Roy Spencer fer vel ikkje med tull her?

      Så burde du samanlikne figuren på side 133 i boka «Klima, energi og miljø» med figurane som Roy Spencer bruker. Dei er så like at ut frå karakteristikken av figuren i boka burde du ta steget fullt ut og også kalle Roy Spencer for ein juksemaker. Eventuelt åpent og ærlig trekke tilbake din tidligere tåpelige karakteristikk.

     • Det Roy Spencer beskriver i linken du viser til, er en teori om drivhuseffekten, som ikke er i samsvar med de fysiske lover om varmeoverføring. Derfor kan hele fremstillingen, med UV stråler fra molekyler som er varmet opp av tilbake strålingen fra jordoverflaten, som nødvendigvis er kaldere enn jordoverflaten ikke med sin kulde varme opp en varmere jordoverflate.

     • At dette er vranglære er jeg fortsatt ikke sikker på, men jeg kan gjenta hva jeg har skrevet tidligere, det er mulig denne «drivhuseffekt» er svært liten. Dine påstander er helt nye for meg, så gi meg litt tid til å fordøye. Jeg har forøvrig forsøkt lese rapporten til han Ungareren.

      1) Jeg mener ikke det jeg skrev kan forstås som at jeg påstår det er en utveksling via stråling mellom CO2 molekyler. Jeg mener også jeg skrev at slik kan du heller ikke forstå det Bjørheim skrev.
      Jeg sa også at Bjørheim kanskje mener det, men han skrev det ikke.
      Jeg kan også forsøke og forklare hvordan jeg forstår det: Om et molekyl eller atom kun absorberer stråling på en gitt bølgelengde, vil den emittere på en lavere bølgelengde. Da blir utveksling mellom disse umulig. Bølgelengden som emitteres er en annen enn den som ble absorbert.

      2) Om CO2 sender ut stråling ved normal atmosfæretemperatur er jeg usikker på (hvor kommer i så fall denne energi fra), om det ikke finnes en energikilde vil temperaturen i molekylet måtte falle og falle osv. Men at CO2 vil sende ut stråling om den har absorbert stråling for dermed å falle tilbake til normaltilstand, ja det stemmer i alle fall med det jeg har lært.
      Hvor mye denne stråling kan varme opp jordoverflaten har jeg allerede svart på, svært lite.

     • «Om et molekyl eller atom kun absorberer stråling på en gitt bølgelengde, vil den emittere på en lavere bølgelengde. Da blir utveksling mellom disse umulig. Bølgelengden som emitteres er en annen enn den som ble absorbert».

      Hva menes det her? Dette forstår jeg ikke.

      «Om CO2 sender ut stråling ved normal atmosfæretemperatur er jeg usikker på (hvor kommer i så fall denne energi fra), om det ikke finnes en energikilde vil temperaturen i molekylet måtte falle og falle osv».

      All materie som har en temperatur over det absolutte nullpunkt sender ut elektromagnetiske stråling. Det absolutte nullpunkt er 0 grader kelvin, eller minus 273 grader Celsius, om du vil. Alle gassene i atmosfæren sender altså ut stråling. Dette gjelder også fro drivhusgassene.

      https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_radiation

     • Bjørheim. Alle molekyler sender ut elektromagnetisk stråling. Men de er så svake at de ikke tar del i varmeoverføring ut fra gassmolekyler. Å hevde at gassmolekylers utstråling har betydning for disses varmeoverføring er vranglære, juks og bedrag, fra kyniske klimaaktivister.
      Igjen i alle fysikk publikasjoner forklares varmeoverføring mellom gassmolekyler med kollisjoner, ikke stråling.

     • Hei Jone
      For at det ikke skal bli for mange misforståelser vil jeg gjenta hva jeg skrev i mitt aller første innlegg, når jeg svarer noen er det like mye ment som et spørsmål om jeg har forstått det, som en påstand om at jeg har. I dette tilfelle skrev jeg også, «slik jeg har forstått det».

      Om atmosfæren øker varmen av tilbakestråling fra jordoverflaten via IR-stråling, må absorbert og emittert stråling ha forskjellig bølgelengde. Om den absorberer og emitterer på samme bølgelengde kan ikke varmen ha økt.
      Påstanden er et CO2 kun og jeg gjentar kun absorberer på en gitt bølgelengde.
      Er dette feil har jeg missforstått. Så enkelt er det.

      Jeg mener også ha forstått at alt stråler elektromagnetisk stråling, men skal denne stråling ha betydning over tid, må den tilføres energi eller forbruke et lager den har, hvis ikke må temperaturen falle ned til den universelle bakgrunnstrålingen på , hva var det igjen, 2,7 c var det ikke.

     • Ankjær og Bjørheim, må ha spesielle problemer med å selv de enkleste fysiske parameter og betingelser.
      Dette blir for dumt etter hvert.
      Ja, H2O molekyler(minst 90% absorbsjon) og CO2(mellom 1-10% absorbsjon) av jordoverflatens tilbake stråling. men etter dette energimottaket vil ikke disse nevnte gassmolekyler emittere eller utstråle varmeenergi til omgivelsene.
      For siste gang i kveld: Molekyler i gassfase, som har mottatt varme og energi fra tilbake strålte IR stråler fra jordoverflaten, har ingen utstrålt energieffekt.
      Energi overføring mellom gasspartikler skjer ved kollisjoner mellom gass partiklene.
      Det var i 5. klasse pensum, so alle lærte da jeg gikk på skolen.
      Vart dere ikke tilstede i grunnskolens fysikk undervisning, siden dere viser slik ignoranse om de enkleste fysiske betingelser?

     • «Om atmosfæren øker varmen av tilbakestråling fra jordoverflaten via IR-stråling, må absorbert og emittert stråling ha forskjellig bølgelengde. Om den absorberer og emitterer på samme bølgelengde kan ikke varmen ha økt».

      Drivhusgassene har visse resonansfrekvenser i IR området, så de må vibrere ved de samme frekvensene både når de tar opp og når de sender ut igjen IR stråling. Egentlig er dette med frekvenser likevel en blindvei mht. drivhuseffekten, da man forstår dette mye bedre ved å tenke på energilikevekter og ikke på frekvenser.

      Jeg har linket til en artikkel som viser ved hvilke frekvenser de viktigste drivhusgassene har resonans i IR området, men dette er bare viktig mht. at drivhusgassene tar opp innstrålt IR energi, mens de tar ikke opp mer høyfrekvent sollys, ganske enkelt fordi de ikke har resonans ved de høyere frekvensene som sollys har.

      «Jeg mener også å ha forstått at alt stråler elektromagnetisk stråling, men skal denne stråling ha betydning over tid, må den tilføres energi eller forbruke et lager den har, hvis ikke må temperaturen falle ned til den universelle bakgrunnstrålingen».

      Riktig, det er sola som fylle på med en jevn strøm av energi, så over tid er jorda og sola i strålingslikevekt. Dvs. nøyaktig like mye energi som jorda over tid mottar fra sola stråles ut igjen til verdensrommet. Merk likevel at strålingslikevekten skjer ved temperaturer over det absolutte nullpunkt. (Slik må det jo være).

      https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas

     • Ankjær
      For å si det mildt så er du og Bjørheim helt uenig. Det er og feil at ikke Bjørheim ikke har skrevet at CO2 molekyler stråler. Den 7. september skriver han: «.. CO2 .. har en tendens til å kaste 50% av den infrarøde energien nedover igjen.» Dette er bare tull. Riktignok er CO2 molekylet tyngre enn luftens gjennomsnitt, men det kastes ikke varmestråler fra en kaldere atmosfære ned til en varmere jordoverflate.
      CO2 molekylers utstråling av varme er på radiobølge nivå, og her ingen effekt i varmeoverføringen til andre gasse molekyler eller jordoverflaten. Den varmeoverføringen forgår ved kollisjoner og konveksjon. Det i samsvar med alle fagbøker i varmelære.

     • Andersen: Da vil jeg gjerne stille deg tre spørsmål:

      1) En klar vinternatt synker temperaturen sterkt. Neste natt er det et tynt skydekke. Temperaturen synker merkbart mindre. Hvorfor?

      2) Holder du et eller annet natriumsalt inn i en flamme, sendes det ut sterkt gult lys. Hvordan oppstår dette lyset?

      3) Visse stoffer er ikke synlige i vanlig lys. Dersom de bestråles med UV-lys, sender de ut et sterkt, blåaktig lys (fluorescens). Kan du forklare dette?

     • Steen. jeg er ingen ekspert på vær, klima eller fysikk.
      Men slik jeg kan sammenligne klimaforskerne med spesialområdet til geologer, havforskere, orkanforskere og spesialister på kjemi og fysikk, er mye av deres spesialkunnskap ikke i samsvar med hva de rett-troende klimaforskerne internasjonalt og nasjonalt.
      jeg mener så langt om varmeoverføring, er lærebøker fra nevnte klimaforskerskoler i strid med gjeldene fysikk.
      Spørsmål 1.
      Grunnen til at temperaturen blir lavere med mindre skydekke er enkelt å forklare.
      En atmosfære med lavt innhold av H2O og 400 ppm CO2 gass en KLAR vinternatt vil være merkbart kaldere fordi det lave innholdet av H2O gass, som er vår viktigste «drivhusgass» med 90 til 95 % av virkningen,ikke fanger opp tilbake strålte IR stråler fra jordoverflaten, og de forsvinner ut i verdensrommet. CO2 gass er en svak klimagass med sine 400 ppm, og absorbsjonsspekteret overlappes med mer enn 90% av H2O.
      Med skydekke fanger H2O molekylene opp mer tilbake-strålt energi og de oppvarmede molekylene har en god isolerende effekt i det lave skydekket.
      2 og 3. Der må jeg tenke meg litt om, og det tar litt tid.

     • Andersen: Problemet ditt er at du bare snakker om temperatur og kaldere / varmere gassmolekyler og omtrent ikke nevner ordet energi. Den absolutte temperaturen i en gass er proporsjonal med gassmolekylenes kinetiske energi, slik at temperaturen i en gass er et mål for gassmolekylenes fart. Men du ser fullstendig ut til å glemme at det også finnes andre former for energi enn varme – for eksempel potensiell energi.

      Vi er helt enige om at drivhusgassene absorberer langbølget stråling som sendes opp fra jorda, men vi er langt fra enige om hva som da skjer videre. Du er blitt fortalt fra flere enn en person her på forumet at energien re-emitteres fra molekylene og sendes ut i alle retninger og derfor også tilbake til jorda. Derfor virker drivhusgassene oppvarmende. Det er ikke snakk om at varme overføres fra et kaldere legeme til et varmere her.

      Når gassmolekylene (H2O, CO2, CH4 etc) absorberer langbølget stråling, får de økt energi. Nå er jeg ingen strålingsfysiker selv, men vet at mye av denne økingen er i form av potensiell energi. Molekylene er i denne tilstanden svært ustabile, og mister energien straks med å re-emittere den. Du påstår at molekylene isolerer bedre fordi de er oppvarmet. Oppvarming betyr ikke noe annet enn høyere molekylfart og har ingen verdens ting med isolasjonsevne å gjøre.

      Jeg skjønner godt at du trenger tid til å svare på de to siste spørsmålene mine. Klarer du å komme med et fornuftig svar uten å bruke ordet emisjon (eller tilsvarende), men bare på disse basert på dine forestillinger, har du min fulle beundring.

     • Steen. Det er helt rett at tilbake strålt energi til H2O molekyler (opptar 95%) CO2 molekyler (opptar maksimum 5%). øker parkklenes hastighet, og ved kollisjoner (eller konveksjon), som i denne sammenheng er den eneste måten denne energien overføres til andre molekyler i atmosfæren. Overføring av energi ved stråling forkommer ikke i gassblandinger.
      Verken til andre gassmolekyler eller til jordoverflaten.
      Metan er det ikke relevant å regne som absorbsjonsgass, siden konsentrasjonen bare er 0,000001,8% i luften. Men metan brukes feilaktig og heftig i klima skremsels propagandaen.

     • Her kommer de en gang til:

      1) Når du holder et natriumsalt inn i en flamme, sendes det ut gult lys. Hvordan oppstår dette lyset?

      2) Visse stoffer er ikke synlige i vanlig lys. Men dersom vi bestråler dem med UV-lys, sendes det ut kraftit blålig lys (fluorescens). Hvordan oppstår dette lyset?

     • Steen. Jeg er rusten i faget vi holder på med.
      Svar på 1.
      Eksoterm kjemisk reaksjon, mellom forskjellige stoffer, flammepunkt og varme utsender energi i form av energi, som kan observeres som lys..

     • Bjørn Steen
      Nå begynner denne diskusjonen å bli veldig off topic.
      Pkt. 1. Er besvart
      Pkt. 2 . Det er vel en forbrenningsprosess vi snakker om. Det er vel ikke kontroversielt.
      Pkt. 3. Du tilfører det fluorente materialet energi ved bestråling. Dette fører til en ustabil tilstand i materialet og materialet henfaller til en lavere energitilstand ved å emittere fotoner. Disse vil ha lavere energinivå enn bestrålingen (lengere bølgelengde).

      Hvilken relevans dette har i debatten er vanskelig å se.

     • Det som har relevans er at Andersen stadig benekter at gassmolekyler har evnen til å sende ut energi i form av fotoner når de blir eksitert – det være seg i en flamme (som ikke har noen ting med forbrenning å gjøre, men med absorbsjon og etterpå emisjon av energi i form av elektromagnetisk stråling med en bestemt bølgelengde) eller som du helt riktig skriver om fluorescens – opptak av energi og etterpå utsending av stråling med en lavere energi. Det var for å få fram at slik stråling kan sendes ut at jeg tok disse eksemplene.

      Andersen avfeier hele drivhuseffekten ved å benekte hardnakket at slik energiutsending kan skje, men snakker isteden om kaldere og varmere molekyler, noe som er helt meningsløst. At overføring av varme i en gass eller væske skjer med kollisjoner mellom molekylene, er helt i greit, men vi snakker ikke om varmeoverføringer ved drivhuseffekten.

     • Steen.
      Jeg benekter ikke det vi definerer som drivhuseffekt, som betyr at atmosfæren hindrer en del av mottatt solenergi i å overføres ut i verdens rommet.

      Jeg har ikke benektet en av de viktigste oppdagelsene var at synlig lys, infrarød, ultrafiolett, røntgen – stråling er elektromagnetiske bølger, på samme måte som mikrobølger og radiobølger. De er av samme natur og samme type, og adskiller seg bare i frekvens og bølgelengde.
      Spørsmål.
      1.
      Mener du i dette innlegget at energi kan overføres fra kaldere objekter til varmere?

      Som alle vet faller temperaturen med ca 0.8 grader C pr.100 m ved normale stabile luftmasser.
      2.
      Mener du at CO2 molekyler 100 meter oppe i luften sender varmestråler nedover i atmosfæren der det er høyere temperatur i gassblandingen enn 100 meter oppe?
      Ja eller nei hvis du tør.

     • Til Andersen: Jeg tror det er på tide å avslutte denne debatten snart, men du skal få svar på spørsmålene dine.

      Spørsmål 1 vet du svaret på selv: Energi kan ikke overføres av seg selv fra et kaldere til et varmere legeme. Men hvis det får «en dytt i ryggen» i form av ekstra energitilførsel, kan det gå (varmepumpe, kjøleskap).

      Spørsmål 2: Svaret er enkelt og greit ja på dette spørsmålet, og det er der uenigheten mellom deg og meg (+ mange andre) ligger.
      Først legger jeg ved noen uttalelser om drivhuseffekten som jeg fant + en god filmsnutt fra Youtube. Se på den! De store bokstavene er mine uthevelser.

      Wikipedia:

      Each layer of atmosphere with greenhouses gases absorbs some of the heat being radiated upwards from lower layers. IT RERADIATES IN ALL DIRECTIONS, BOTH UPWARDS AND DOWNWARDS; IN EQUILIBRIUM (BY DEFINITION) THE SAME AMOUNT AS IT HAS ABSORBED. This results in more warmth below. Increasing the concentration of the gases increases the amount of absorption and reradiation, and thereby further warms the layers and ultimately the surface below.

      What’s your impact?

      When sunlight reaches the surface of the Earth, some of it is absorbed which warms the ground and some bounces back to space as heat. GREENHOUSE GASES THAT ARE IN THE ATMOSPHERE ABSORB AND THEN REDIRECT SOME OF THIS HEAT BACK TOWARDS THE EARTH.

      Store Norske Leksikon:

      Drivhuseffekten er en naturlig prosess der noen gasser gjør en planets overflate varmere enn den ellers ville vært. Den forekommer på Jorden og andre planeter som har atmosfære. De såkalte drivhusgassene fanger opp (absorberer) varmestråling, OG NOE AV DENNE VARMEN SENDES NED MOT OVERFLATEN. Det gir høyere temperatur i lufta og ved bakken, enn det ellers ville vært.

      God film på Youtube:

      https://www.bing.com/videos/search?q=greenhouse+effect+youtube&qpvt=greenhouse+effect+youtube&view=detail&mid=EDBF232C52583166DC50EDBF232C52583166DC50&FORM=VRDGAR

      Jeg skrev som svar på spørsmål 1 at energi kan overføres fra et kaldere til et varmere legeme dersom det får en tilførsel av ekstra energi. Og det er akkurat det som skjer når langbølget stråling fra jorda treffer drivhusgassene i atmosfæren. Drivhusmolekylene blir eksiterte (får høyere energi) når de absorberer strålingen. Eksitasjonen er ikke stor – den foregår i vibrasjons-rotasjonsspektret og ikke som noen eksitasjon av et elektron til høyere energinivåer. Så skjer det en kollisjon mellom molekyler (det har du helt rett i), der det dannes termisk energi som stråler tilbake til jorda.

      Men du har rett i at kollisjoner mellom molekyler er viktig. Det fører til at drivhusmolekylene kan i korte øyeblikk forandre form, noe som fører til at de absorberer i et breiere bølgelengdenivå enn hvis de hadde vært helt statiske.

      Dersom du fremdeles holder på ditt standpunkt
      (sitat: Overføring av energi ved stråling forkommer ikke i gassblandinger. Verken til andre gassmolekyler eller til jordoverflaten.)
      eller
      (sitat: Ja, H2O molekyler(minst 90% absorbsjon) og CO2(mellom 1-10% absorbsjon) av jordoverflatens tilbake stråling. men etter dette energimottaket vil ikke disse nevnte gassmolekyler emittere eller utstråle varmeenergi til omgivelsene)

      kan jeg ikke gjøre mer for å overbevise deg. At jeg i tillegg er uenig i dine prosenter nevnt ovenfor, er en helt annen sak som vi lar ligge nå.
      Lykke til med lesing av boka til Arne Myhre! Jeg håper og tror du kan lære mye av den.

   • Forfang.
    Det er vel ingen som er uenig i temperaturøkning fra 1750 frem til nåtid.
    Noen tror på CO2 hypotesen til Klimapanelet.
    Andre mener CO2 hypotesen deres vanskelig lar seg sannsynliggjøre, og ikke er i samsvar med jordens geologiske historie.
    De mange og kraftige klimaforandringer gjennom jordens historie og manglende forankring i de fysiske lover.
    Hva mener du er årsaken til temperaturstigningen fra 1750 og frem til 1950, da det var lite menneskelige utslipp av CO2 i denne perioden?

    • Andersen, eg ser ingen grunn til å bruke tid til finne forklaringer for deg på temperaturstigninga mellom 1750 og 1950. Dersom du verkeleg er interessert i forklaringer på dette så må du vel kunne finne betre kilder enn meg?

     Ingen er uenig om at det gjennom jordas historie har vore mange og kraftige klimaforandringer, og ingen er vel uenige om at det også vil skje i framtida.

     Det som forundrer meg er imidlertid mangelen på evne til å sammenholde årsak og virkning. Endringer i havtemperatur medfører endring i CO2-innhold i atmosfæren. Dette gjeld både ved langsiktige temperaturendringer i mange millioner år, og kortsiktige årlige sykliske endringer. Temperaturendring først, så co2-endring. Årsak og virkning heng sammen.

     Men å oppheve det til eit universelt prinsipp er heilt meiningslaust. Mennesekets utslipp av co2 har ingen sammenheng med havtemperaturen. Likevel insisterer dere på at temperaturendring må komme først, så kan co2-innholdet endre seg, sjøl når alt tyder på at det er menneskelige utslipp som fører til auken i co2-innhold. Påstanden om at temperaturauke i havet må komme før auke av co2 innhold i atmosfæren dersom det auka co2-innholdet kjem av menneskenes utslipp er jo heilt absurd.

     Eg skjønner ikkje problemstillinga, og eg skjønner ikkje poenget med problemstillinga. Dersom dere har rett i at auka co2-innhold i atmosfæren ikkje fører til temperaturauke på jorda, så kan jo co2-innholdet stige til det uendelige utan skadelige verkningar. Så kvifor da bruke tid på slike bagateller?

     Dersom co2-auken heng sammen med menneskenes co2-utslipp, og co2-utslipp fører til ei varmare jord, så er situasjonen ein heilt annan. Da er det direkte uansvarlig å ikkje reagere.

  • Ankjær, ein liten kommentar til.
   Eg las i går Terje Wahls blogg på Forskning.no «Tatt av vinden, tatt av vannet» http://forskning.no/profil/terje-wahl-0.

   I bloggen skriv han om orkanen Irma, og spesielt analyserer han kor godt samsvar der er mellom orkanvarsla og kva som egentlig skjedde. Samsvaret er imponerande,

   Årsaken til at ein kan komme med så gode varsel er datamodellane.

   Når du skriv «Og svært mange særdeles seriøse forskere – sett med mine øyne – mener vi må begynne på nytt når datamodellene feiler i en slik målestokk.», så skjønner eg på denne bakgrunnen ikkje kva du meiner. Det er jo datamodellane som gjør det mulig å komme videre. For klimasystema er det fremdeles mange områder med stor usikkerhet og som treng meire forskning. Men eg trur at over tid kan usikkerheten i modellane bli kraftig redusert, og kanskje få samme presisjon som i dagens orkanvarsel.

   Dei som seier at værsystema er så kaotiske at vi aldri kan komme lenger trur eg ikkje på. Enten ein liker eller ikkje liker resultata frå datamodellane så langt, så er det veien for å skaffe seg meire kunnskap,

   • Hei igjen Folke

    Datamodeller er jo selvfølgelig viktig for å kunne komme med værvarsler. Og disse blir sikkert bedre og sikrere med bedre målinger (satellitt) av havtemperaturen, lufttemperaturen osv. og og det er mulig klimamodeller blir det også. Og om man har bestemt seg for at den temperaturstigningen som eventuelt skjer globalt skyldes CO2 vil man få en korrelasjon enten man vil eller ikke. Tror man varmestigningen ikke skyldes CO2, vil det være varmestigningen som korrelerer. Og man må da finne andre årsaker til denne eventuelle temperaturstigning, naturlig eller eventuelt unaturlig. Tror man den er naturlig trenger man ikke lete etter en unaturlig en.Ellers får jeg svare deg som du svarer Andersen: du finner bedre kilder enn meg, hvis du virkelig er interessert i hvilke seriøse forskere som mener modeller som beskriver effekten av CO2 og hvor disse modeller feiler selv. Dette mener jeg ikke på en spydig måte, men jeg har ikke laget meg en liste med nettsider eller foredrag og uttalelser på tuben, dessverre.

    Om jeg tror jeg husker rett, var en av disse nåværende eller tidligere sjefen/lederen for Cern eller en divisjon av Cern. Her ble det blant annet sagt at innenfor all annen seriøs forskning ville man måte starte på nytt om samsvaret mellom «spådom» og resultat var/er på dette nivået. Man har faktisk ikke gode nok tall til å dekke opp påstandene man komme med.

    Var litt usikker på om jeg skulle skrive siste avsnitt, da dette kan virke som en svært løs påstand, men det jeg selv leser holder for meg. Om det skulle holde for deg, det vet jeg ikke.

    mvh

 11. Klima, CO2 og «pavens skjegg»

  En rekke personer debatterer temaet «CO2 og klima». Hvorfor ikke heller benytte fysikk og matematikk til å beregne hvor mye energi CO2 fra fossilt brensel (ca. 16 ppm) tilfører atmosfæren. Der vel enighet om at energi er drivkraften i endringene av vær og klima?
  Når tilhengerne av IPCC sin «tro» har gjort analysen (multiplisert antall molekyler CO2 fra fossilt brensel med den energimengde hvert molekyl absorberer) vil de vite (en debatterer tross alt vitenskap) hvor lite energi CO2 tilfører atmosfæren, sammenliknet med for eksempel fordampning av vann fra jordoverflaten.
  PS: Husk også at Arrhenius analyserte absorbsjon av innkommende stråling fra månen. Ikke utgående stråling fra jordoverflaten. Når CO2 absorberer innkommende stråling fra sola, hindrer gassen den energimengden som absorberes, å nå fram til jordoverflaten. DS

Kommentarer er stengt.