Tilsvar fra 6 vise menn ved UiO

Fysiker Stein Bergsmark utfordret nylig 6 professorer ved UiO som i Aftenposten kom med «ensidige og unyanserte klimafremstilling.»  De 6 (4 menn og 2 kvinner) har nå svart Bergsmark med overskriften «Kommentar på tilsvar til vår kronikk «Alarmerende oppvarming» publisert i Aftenposten 21. juni 2016, fra Stein Bergsmark, mottatt 13. september 2016. Vi gjør oppmerksom på at Stein Bergsmark kan komme med sitt tilsvar på teksten nedenfor i løpet av neste uke. Da er debatten i gang her, og dette er en viktig debatt – hva er det naturvitenskapelige grunnlaget for en klimalov – tatt i betraktning at det nå er høring på klimaloven i Norge.

Undertegnede publiserte den 21. juni i år en kronikk i Aftenposten med tittelen «Alarmerende oppvarming» der vi uttrykker forventninger til den kommende klimaloven, utvikling av klima- og miljøvennlig teknologi og fortsatt satsning på forskning og utdanning, alle viktige virkemidler for å begrense den globale oppvarmingen. 13. september mottok vi et tilsvar per epost fra Sven Bergsmark hvor han karakteriserer vår kronikk som ensidig og unyansert. I et vedlegg til eposten kommer han med en rekke påstander som han hevder underbygger hans syn om at «nye varmerekorder gir ingen grunn til alarm», og han oppfordrer oss til å «falsifisere hver enkelt utsagn som er gitt i tekst og figurer» og videre starte en «konstruktiv faglig dialog».

Den vitenskapelige debatten finner sted på ulike arenaer, hvor publisering i vitenskapelige tidsskrift med fagfellevurdering er den viktigste. Med mindre man kan dokumentere sine påstander ut fra faglige, etterprøvbare standarder, blir heller ikke arbeidet publisert. Det er derfor at vi med noe undring leser notatet fra Bergsmark og ikke finner noen referanser til publikasjoner (i anerkjente tidsskrift) som bakgrunn for det stoffet som presenteres, ei heller
fra Bergsmark selv. Videre er det som fremkommer her gammelt nytt, dvs. påstandene og argumentasjonen er fremlagt av klimaskeptikere tidligere, og tilsvarende grundig tilbakevist av fagmiljøet.

Det sier seg selv at man ikke kan kommentere enkeltfigurer slik de presenteres i dokumentet uten å kjenne til datagrunnlaget, hvor de er publisert, osv. Ei heller kan man trekke slutning fra en tilfeldig datakilde når man søker kunnskap på globalt nivå. Det er nettopp syntesen av all tilgjengelig (publisert) forskning som danner kunnskapsgrunnlaget for FNs klimapanel, IPCC. Og når 97 % av det som er publisert peker på økte menneskelig utslipp som årsak til den globale oppvarmingen (Cook et al., 2016), er dette ikke lenger et tema som er gjenstand
for diskusjon i fagmiljøet, det er etablert vitenskapelig kunnskap. Dette var følgelig utgangspunktet for vår kronikk.

Når 375 medlemmer av det amerikanske vitenskapsakademiet, inkludert 30 nobelprisvinnere, 20. september 2016 publiserer et åpent brev1 for å rette oppmerksomhet mot de alvorlige konsekvensene av klimaendringene i USA og verden for øvrig, så skyldes det veldokumentert faglig kunnskap og tilhørende bekymring for fremtiden. Denne bekymringen deler vi, og i vår kronikk etterspør vi politisk vilje til å ta et krafttak for klima. Norge kan velge å spille en
viktig internasjonal rolle innen klima og bærekraftig utvikling, både som foregangsland og pådriver. Bergsmark avslutter med at Norge er så lite og ubetydelig at våre tiltak uansett er uvesentlige. Vi kunne ikke vært mer uenige. Og det haster!

Referanser
Cook, J. and nine co-authors (2016) Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on
human-caused global warming. Environ. Res. Lett. 11, 048002.

Oslo, 4 oktober 2016

Lena M. Tallaksen, Katrine Borgå, Morten Dæhlen, Truls Norby, Nils Chr. Stenseth og Frode Stordal

Red anm. ang faktafeil i referansen.
Den refererte studien har ikke 9 medforfattere, det riktige antallet er 16 forfattere med Cook som følger:

John Cook, Naomi Oreskes, Peter T Doran, William R L Anderegg, Bart Verheggen, Ed W MaibachJ Stuart Carlton, Stephan Lewandowsky, Andrew G Skuce, Sarah A Green, Dana Nuccitelli, Peter Jacobs, Mark Richardson, Bärbel Winkler, Rob Painting and Ken Rice.

Støtt oss ved å dele:

46 kommentarer

 1. Her er det ikke mye vitenskap med i debatten. CO2 fra menneskelige utslipp er ikke målbart i klimaendringene. Helt utrolig å høre politikerne på Tingen nå diskuterer saker de ikke har det minste peiling på. CO2 er ikke giftig, men nødvendig for at vi skal dyrke mat. Solen styrer klimaet og vanndampen i luften er den viktige klimastyreren.

 2. The Sun does obviously not exist or its variations do not hit the Earth

 3. Tilsvaret inneholder en henvisning til konsensus blant 97% av alle relevante forskere og at menneskeskapt global oppvarming er en kjensgjerning. Videre etterlyser de dokumentasjon på utsagnene til Bergsmark. Det er jo relevant. Antar de da tar diskusjonen hvis denne dokumentasjonen fremlegges. Nå fremstår tilsvaret som et religiøst svar. De svarer ikke på spørsmålene, men henviser til at de har rett fordi så mange er enige. Det er en underlig holdning fra vitenskapsfolk.

  • En vanlig debatt-teknikk blant de som er veldig aktive i sakene de brenner for, det er å bruke minst mulig tid på det man skriver (samt aldri å svare på spørsmål i kommentarfeltet), for så å kreve at motparten dokumenterer absolutt alt, inklusive det enhver fersk student måtte vite.

   Hvorvidt konsensusargumentet kan oppfattes som religiøst får leserne selv vurdere, men det er i hvert fall anti-vitenskapelig innenfor rammen av klassisk empirisk naturvitenskap, noe bl.a professor Richard Lindzen har påpekt. Hva som er naturvitenskap bestemmes ikke ved avsteming, naturvitenskap er ikke noe demokrati, her er det eneste som teller hva man kan observere i naturen.

   Som for eksempel at det ikke har vært signifikant global oppvarming i opptil 20 år, slik prof. Ross McKitrick påpeker i sin velkjente analyse.

 4. Man tror ikke hva man leser: De 6 vise menn fra UiO påberoper seg vitenskapelig kredibilitet ved å vise til Cook-your-book et al (2016) som «etablert vitenskapelig kunnskap». Et, fra et statistisk ståsted, meningsløst makkverk der over halvparten av bidragsyterne i tillegg er rene ufaglige agitatorer og aktivister. At disse 6 vise skulle synke ned på et slikt nivå mht. referanse for «etablert vitenskapelig kunnskap» gjør meg rett og slett trist på vegne av norsk vitenskap.

 5. Dette var skuffende tynt. Disse vise personer refererer faktisk bare til den mildt sagt meget omstridte Cook et al. Det er ganske urovekkende og flaut for vitenskapen at man ved UiO mener at vitenskapelige hypoteser kan avgjøres ved avstemning eller «consensus».

 6. Hvordan kan man påberope seg å bedrive ‘vitenskap’ når man henviser til ‘konsensus’? Til og med en ‘konsensus’ som er til de grader oppkonstruert? ( https://wattsupwiththat.com/2013/05/27/the-97-consensus-paper-is-starting-to-fall-apart/ ).

  Jeg savner ekte vitenskapsmenn:

  – When a pamphlet was published entitled 100 Authors Against Einstein, Einstein retorted «If I were wrong, one would be enough.»

  «It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are. If it doesn’t agree with experiment, if it doesn’t agree with observation, it’s wrong. That’s all there is to it.” – Richard Feynman

 7. Det er besynderlig at det henvises kun til Cook et. al og at dette nå er vitenskapelig konsensus og at en derfor ikke er behov for en vitenskapelig debatt.

  I den sammenheng vil jeg henvise til CICEROs hjemmeside med grunnlaget for hele klimateorien:

  «Naturens egne utslipp av klimagasser inngår i et kretsløp der det er tilnærmet balanse mellom utslipp og opptak.

  For eksempel slipper råtnende trær ut CO2 og levende trær tar opp CO2 gjennom fotosyntese. Våre CO2 -utslipp, blant annet fra forbrenning av fossilt materiale, inngår ikke i dette kretsløpet. Når vi bruker fossile brensler henter vi fram karbon som er lagret nede i bakken eller havbunnen for lang tid tilbake. Dette er ikke en del av kretsløpet og gir et overskudd av CO2 som blir værende i atmosfæren i lang tid».

  http://web.archive.org/web/20110928080831/http://www.cicero.uio.no/abc/klimaendringer.aspx

  Påstanden her om at de menneskeskapte utslippene ikke deltar i CO2 kretsløpet må forklares grundig fra CICERO (og Universitetet i Oslo). Dette er altså ca. 4% av det totale naturlige utslippene, det er frittsvevende CO2 molekyl som er helt like de naturlige. (Bortsett fra at de ikke har med seg ubetydelige mengder av den radioaktive isotopen C14).

  At disse molekylene ikke skal delta i kretsløpet, dvs. fotosyntesen og oppløsningen i havet ved Henrys lov, er en naturvitenskapelig umulighet.

  Alternativet er at det finnes et tak på hvor mye CO2 kretsløpet kan omsette. I så fall må CICERO komme med dette taket.

  Studier fra NASA viser at den organiske produksjonen har økt med ca. 30% de siste årene på grunn av økt CO2 og høyere temperatur. Økningen er i størrelsesorden 1% i året i følge NASA. Dette viser at «taket» ikke er nådd enda.

  Påstanden om at menneskeskapt CO2 ikke deltar i CO2 kretsløpet er selve hovedgrunnlaget for alle klimamodeller og klimateori. Når dette ikke stemmer faller hele grunnlaget for klimateoriene sammen. Det er derfor av avgjørende betydning at klimaforskerne belyser dette problemkomplekset.

  Jeg vil ellers minne om at CO2 kretsløpet er et geologisk fagområde. Dersom kunnskapen innen CICERO og klimaforskerne er så mangelfull som det her kan se ut som anbefales det å ta kontakt med Geologisk institutt på samme universitet for en nødvendig oppklaringsrunde.

  Edvard Iversen
  Geolog

 8. Skulle dette ’tilsvaret’ i det hele tatt vært publisert?

  Her fra «Retningslinjer for redaktør og debatt»:

  «4. Påstander som er kontroversielle skal som hovedregel dokumenteres. Sjekk så langt det er mulig at dine kilder presenterer korrekte fakta. Vi ønsker en seriøs debatt, så vennligst ikke bruk Wikipedia eller Skeptical Science / John Cook som kilde.»

  • Vel, det hadde vært noe drøyt å nekte å ta inn svaret på det grunnlaget, og KR hadde blitt hudflettet av alarmister rund baut for påstått sensurering…

  • Det er sikkert delte meninger om selve kjernen i klimadebatten , etter min menng er det en selvfølge at tilsvar i en konkret blir publisert så langt det er mulig – ellers faller man på nivå med SkepticalScience -eget galleri med uthengning av de som tillater seg å betvile IPCC –
   og RealClimate med «the borehole» (hvor man finner nettstedets beste innhold)- definert av redaksjonens tenkere som «A place for comments that would otherwise disrupt sensible conversations !».

   http://www.realclimate.org/index.php/archives/2004/12/the-bore-hole/

   Klimarealistene har en så solid sak at denslags virkemidler er det gudskjelov ikke er behov for.

   Bare begrepet 97 % konsensus taler for seg selv !

 9. Man kan ikke lenger høre politikere åpne munnen uten at det til stadighet henvises til ‘grønt skifte’ i alle mulige ord og vendinger.
  Det virker ikke som helse, utdanning, sysselsetting, samferdsel, politi, forsvar eller annet har noen betydning. Kun KLIMAUTFORDRINGER. Våre styrende organer (godt hjulpet av media) er nå blitt så hjernevasket av ‘klimatologikirken’ at det går helt på autopilot. Jeg tviler sterkt på at mange av politikerne har noen som helst idé om hva grunnlaget for karbonhysteriet egentlig har sitt opphav i, og de få som gjennomskuer galskapen tør ikke heve stemmen av frykt for å begå politisk selvmord.
  At politikere og ‘mediagribber’ er uvitende/feige/grådige/dumme (fritt valg) er så sin sak, men når noen som kaller seg vitenskapsfolk fornekter vitenskapelig metode er det direkte tragisk.

  Lysenko, anyone?

 10. En kan nesten føle ens eget hakeslepp av å lese hva «de vise» her skriver.
  Nuets situasjon roter frem gammel lærdom om hvordan Copernicus på 1500-tallet måtte vente til helt på slutten av sitt liv før hans funn om det heliosentriske verdensbilde kunne kunngjøres, og likedan om Gallilei som i 1633 ble dømt av «kirken» til livsvarig husarrest for å hevde det samme syn.
  Dagens «kirke» er like lite villig til å lytte til og forstå andre syn enn det som er politisk «korrekt». I dag er det mange som venter til sin emeritus før de kunngjør sitt syn, og i dag møtes de av den samme mangel på genuin vitenskapelig vilje til å finne naturens sannhet.
  Det er begredelig å lese hva professorer kan få seg til å skrive.

 11. I sitt svar til Svein Bergsmark sier de seks professorene følgende: (sitat)
  «Det er nettopp syntesen av all tilgjengelig (publisert) forskning som danner kunnskapsgrunnlaget for FNs klimapanel, IPCC. Og når 97 % av det som er publisert peker på økte menneskelig utslipp som årsak til den globale oppvarmingen (Cook et al., 2016), er dette ikke lenger et tema som er gjenstand
  for diskusjon i fagmiljøet, det er etablert vitenskapelig kunnskap. Dette var følgelig utgangspunktet for vår kronikk.»
  Det har forekommet flere ganger tidligere i historien at autoritetene tar utgangspunkt i og begrunner sin viten i «vedtatte sannheter». Kanskje de seks professorene burde repetert litt av det de lærte mens de selv studerte? Det er fristende å linke til et kort essay med noen korte historier om tidligere erfaringer i vitenskapen: «The science denier’s greatest hits» For å få en liten repitisjon anbefaler jeg essayet som kan finnes på nedenstående link:
  https://cei.org/content/greatest-hits-science-deniers

 12. Jeg blir veldig skeptisk når professorer og vitenskapsfolk forsvarer seg med «97% consensus» når den påstanden er tilbakevist så grundig og så mange ganger at selv ansatte ved UIO burde fått det med seg!

  • De 6 har valget mellom pest og kolera.

   De har valgt pest – konsensusargumentet. En anti-vitenskapelig argumentasjon. Egentlig hadde de foretrukket å la være å svare Bergsmark.

   Alternativet er enda verre – kolera, hvor de argumenterer vitenskapelig og blir nødt til å innrømme at de i IPCC_leiren forlengst har tapt den vitenskapelige debatten vi aldri har hatt i Norge.

   Det foreligger interne eposter sendt mellom IPCC-lojale forskere hvor de konkluderer at de ikke har vitenskapen på sin side. Klimapanelets tidligere leder har også bekreftet at klimakrisen de markedsfører i FNs klimapanel er noe politikerne har insistert på , bak ryggen på deres egne forskere.

     • Det var da en usedvanlig tåpelig kommentar. Jeg har såpass tiltro til Aaslid at jeg antar dette er dokumenterbart.

    • Godt spørsmål .
     Problemet er snarere at temaet er så interessant at man etterhvert ender opp med enorme mengder referanser.

     Den enkleste dokumentasjonen er IPCCs egne klimaforskeres e-mailutveksling hvor de ikke bare diskuterer forskningsjuks – de diskuterer hvordan det skal utføres , hvordan de skal takle kontroll over peer-review prosessen og hanskes de innen forskningen som er skeptisk til menneskapt global oppvarming osv
     .
     En av granskningsrapportene om CRU skandalen ble aldri ble referert i norske media – av årsaker vi alle vet – er et fint utgangspunkt.

     Den omhandler klimavitenskapelig konsensus , IPCCs klimaforskning og runder av med en prøve på tekstene i noen av de tusenvis av mailer som bekrefter rapportens innhold – mailene kan leses fra side 38 og videre.

     Innholdet i mailene er klimaforskernes egne ord og står seg etter alle objektive kriterier meget godt og solid som dokumentasjon på hva vi står ovenfor.

     http://www.inhofe.senate.gov/download/?id=ce35055e-8922-417f-b416-800183ab7272&download=1

     Før disse mailene ble kjent var mange klar over at her var det noe feil med teorien , ref. f.eks. Christopher Moncktons foredrag om menneskapt klima i St. Paul før Climategate. Climategate var bare en ganske tung bekreftelse på at skeptikerne hadde hatt rett hele tiden.

     Før Climategate hadde vi kunnskap om issmelting i Antarktis , Vest Antarktis var selve flaggskipet i smelteprosessen som skulle gi store oversvømmelser og slått stort opp som relevnt klimavitenskap.

     I 2015 kom sannheten uheldigvis i form av en rapport fra NASA som bestrider all den vidunderlige klimavitenskapen folk ble foret med fra IPCC.
     Det er netto isøkning i Antarktis med rundt 100 milliarder tonn is i året – og man kan spørre seg selv – og de som etterlyser dokumentasjon fra alle andre – hva slags dokumentasjon og kvalitetssikring IPCCs klimaforskning navigerer etter ?

     http://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

     64-dollar spørsmålet er hvem som har interesse av å proppe folk full av klimapolitisk tullprat år etter år med enorme «klimarapporter» når fakta er det stikk motsatte ?
     Det er vel ikke noen som bruker enorme ressurser på å lure oss ?

     Det sier seg selv at vitenskap av dette kaliber ikke står på egne ben – det er tydeligvis et behov for «klimapsykologi» – et lyspunkt i alt klima-alvoret:

     https://www.youtube.com/watch?v=nDco9p-NDcg

     • Takk til Aaslid og Leo for linker. Avsløringene av Climategate setter IPCC i forlegenhet. Det er imidlertid seks år siden dette ble offentliggjort. Vi ser liten interesse for dette i dag blant «klimaforskere» og politikere. Nå ruller toget med så stor kraft at det må skikkelig dokumentasjon til for å endre konsensus. Husk at opinionen ikke setter seg inn i saker, men lytter på dem de tror på. Så lenge vi blir foret med den ene varmerekorden etter den andre er det ikke rart folk blir redde. Jeg tror vi må få hjelp utenfra til å få diskusjonen på rett spor. Med utenfra mener jeg solen.

     • «Vi ser liten interesse for dette i dag blant «klimaforskere» og politikere. Nå ruller toget med så stor kraft at det må skikkelig dokumentasjon til for å endre konsensus» – takke faen for at interessen for skandalen er liten hos «klimaforskere» og politikere, de ønsker ikke oppmerksomhet om noe som helst som kan true det som blir regnet for PK – Politisk Korrekt. Og hvor mange ganger i verdenshistorien har «consensus» vist seg å være feil? Eller tror du fortsatt jorden er flat?

     • Du forstår jo ikke det jeg skriver. Jeg skrev tidligere at konsensus ikke er noe bevis for at man har rett. Jeg oppfatter Klimarealistenes hjemmeside for et sted der man kan diskutere på et akademisk nivå uten å kaste usakligheter etter hverandre. Håper vi kan fortsette med det.

     • Mitt inntrykk er at folk slett ikke blir redde. Når var klimakrise noe vanlig tema der venner treffes? Eller rundt middagsbordet?

      Vi har flere eksempler nylig på undersøkelser som viser at klima er meget langt nede på listen over hva folk verden rundt er bekymret for.

      Og legg merke til hvor fort klimakrise og global oppvarming-saker forsvinner fra avisenes nettsteder. Etter min mening et klart tegn på at media ser på dette som et pliktløp.

     • Henning da. Det er jo tema hos deg, dog med motsatt fortegn :). Hva det er rundt andres middagsbord kan man bare spekulere i. Når effektene av klimapolitikken slår til vil det nok komme høyt på dagsordenen hos hvermannsen.

     • Problemet er at det ser ut til å være politisk enighet om dette. Ingen partier tørr å motsi den rådende holdningen. Dette fordi de da blir latterliggjort. I Norge var det vel bare FrP som var tvilende, men de har også krøpet til korset. Vi ser jo allerede effektene av dette. Elbiler subsidieres langt over pipa. Oslo gjennomgår en endring som det skal bli interessant å følge med på. Politikerne kappes om å være grønne. Tror nok folk vil merke dette om de vil eller ikke.

     • La oss se hva journalister og media skulle plukke ut av IPCCs rapport. Det er ikke så enkelt.

      Kapitel 9 : » Evaluation of Climate Modes» er på 218 sider med små skrift , du kan nesten ikke sitere det ordrett – og knapt nok lese det.

      Ordet uncertain/uncertainity er brukt 173 ganger. ordet error/errorous brukt 192 ganger.

      Vi finner denne setningen :

      «The remain significant errors on the model simulations of clouds.
      It is very likely that these errors contribute significantly to the uncertainties and estimates of cloud feedbacks and consequently in climate change projections.»

      Les den noen ganger – og det er hva Richard Lindzen har sagt i flere år ?

      I et av de siste utkastene til den endelige IPCC rapporten – kapitel 9 – sto det :

      «The ability of a climate model to make future projections cannot be directly evaluated» !

      Setningen ble fjernet og erstattet av denne :

      «These projections were not intended to be predictions over the short timescale for which observations are aviable to date.»

      Nemlig , blås i klimamodellene og stol på kvalifiserte spåmenn om menneskeskapt klimakatastrofe ?

 13. Til de 6 «politisk korrekte» ved UiO.

  Et historisk faktum: Vær (og klima) har alltid endret seg opp gjennom historien.

  En definisjon: Begrepet «klima» er definert som gjennomsnittlig vær på et gitt sted over et gitt tidsrom. Vær derimot, er karakterisert som funksjon av tiden, ved fysiske størrelser som temperatur, nedbør og vind. Klima i Oslo og Tromsø for eksempel er forskjellig. Høyere lufttemperatur f.eks. i Norden enn det vi har i dag ville gitt oss et bedre klima.

  I en diskusjon om klimaendringer skyldes CO2 eller ikke, må en analysere hvordan CO2 innvirker på værendringer. Endring av vær skyldes endring i energiinnhold i atmosfæren og i utveksling av energi mellom atmosfære og jordoverflate. I hvilken grad CO2 ved absorpsjon av elektromagnetisk stråling tilfører atmosfæren energi kan enkelt beregnes. Det samme kan en gjøre for andre elementer som bidrar til energiinnhold i atmosfæren (absorpsjon av stråling i vanndamp, fordamping av vann fra jordoverflaten, blant annet). Beregninger viser at CO2 tilfører så lite energi til atmosfæren sammenliknet med øvrige bidragsytere at dets betydning for temperaturendring er neglisjerbar.

  Energiinnholdet i atmosfæren og på jordoverflate er en balanse mellom innstråling av energi fra sola og utstråling fra jorda til universet. Utstrålingen endres som kjent med fjerde potens av temperatur på overflaten. Uten endret solinnstråling vil ikke temperaturen på kloden endres. Frekvensen for endringer i temperatur i atmosfæren fra ett tiår til et annet er styrt av den store energikapasitet vann (hav) innehar.

  Dersom de 6 ved UiO ønsker å bidra til en konstruktiv, vitenskapelig debatt om årsak til endring i vær (og klima) må de ta lover innen fysikk i bruk. Hvis ikke blir debatten kun et kaffeslabberas!

 14. Det er nå 3 uker siden jeg påpekte at det Bergsmark i sin figur 1 hevder er 1950, egentlig er 1855, og at oppvarmingen siden 1855 har vært betydelig. Bergsmark har verken kommentert eller korrigert tabben.

  Jeg påpekte også at for å få fram sitt poeng i figur 5, hadde Bergsmark sett seg tjent med å kutte ut over halvparten av dataene, og å bruke en sær skalering når han la de to kurvene oppå hverandre. Jeg viste en link til en figur med alle dataene og en mer tjenlig skalering, som åpnet for en helt annen tolkning. Bergsmark har verken kommentert eller korrigert denne tabben.

  I forhold til figur 2 ga jeg linker som forklarer og avmystifiserer «homogensieering», og som hevder at når man inkluderer havoverflatedata, blir nettoeffekten av «homogenisering» det motsatte av det Bergsmark hevder. Bergsmark har ikke kommentert.

  Like før sin figur 4 hevder Bergsmark uten forbehold at bare 4% av CO2 innholdet i atmosfæren er menneskapt, helt uten å diskutere eller tilbakevise (de enkle!) argumentene som tilsier at hans tall er feil – og som sier at det rette er rundt 30%.

  I forbindelse med figur 4 framgår det også at Bergsmark mener at innholdet i atmosfæren burde sunket når utslippene ble redusert. Det er opplagt en påstand som burde vært begrunnet i stor detalj – for i enklest mulig modell må dette være bare tull. (Når jeg fyller badekaret, og så skrur kranen litt igjen fortsetter det å øke! ) Så spørsmålet til Bergsmark blir: Hva er den enklest mulige beskrivelse av karbon-syklusen som viser en slik oppførsel?

  Er det så noen rimelighet i at professorer skal bruke sin tid – eller sagt på en annen måte: våre skattepenger – på å tilbakevise Bergsmark lettvintheter? Bør ikke Bergsmark først lære seg bl.a. å lese tidsakser?

  • Jeg nevnte din kommentar for Stein Bergsmark på reisen tilbake fra Klimakonferansen i Stockholm. Jeg kan derfor overbringe de beste hilsener fra Stein Bergsmark, som gjør oppmerksom på at han er travelt opptatt med det grønne skiftet og derfor ikke har tid til å se på din kommentar nå.

  • Det ville være fint om disse linkene stod også i dette innlegget slik at flere kunne se på dette bakgrunnsmaterialet. Særlig gjelder dette din påstand om at det nå er 30% «menneskeskapt» CO2 i atmosfæren. Tidligere er som Bergsmark sier opplyst om 4%. Dette krever en nærmere avklaring og utdypning siden dette er helt avgjørende for teorien om menneskeskapt klimaendring.

   Ellers må jeg si at sluttkommentaren til Raaen om at «professorer ikke skal kaste bort sin tid med å diskutere grunnleggende aspekter med menneskeskapt klimaendringer» er meget betenkelig. dette er samme type argumentasjon som kommer fra de «6 vise menn» om at dette er vitenskapelig konsensus og dermed ikke skal diskuteres/belyses. Dette er en type kommentarer der en prøver å begrense den vitenskapelige debatten. Siden det er faktisk er mange som ikke tror på menneskeskapt klimaendring må det vel være viktig for de «troende» å overbevise også disse tvilerne til sin tro. Dette kan kun skje med grundige og korrekte vitenskapelig debatt.

   • Min påstand er at ingen CO2 er «menneskeskapt» siden vi bare frigjør naturgass som er lagret i ved, fossilt brennstoff og annet. Menneskene kan ikke skape ekstra CO2, det strider mot naturens egne lover

   • Til ditt avsnitt 1:

    Man vet omtrent hvor mye CO2 vi har sluppet ut fra fossile kilder og avskoging. Mengden i atmosfæren har økt med omtrent halvparten av dette, og det svarer til rundt 30% av total mengde i atmosfæren. Konvensjonelt antas resten å ha fordelt seg i havet og i biosfæren.
    Moderator: Vennligst belegg dine påstander med vitenskapelige referanser, istedet for å gjenta udokumenterte påstander)

    Da er det vel åpenbart at man ikke bare kan si 4%, men må forklare hvor økningen har kommet fra, og hvor våre ustlipp har tatt veien. Bergsmark må vise argumenter!
    Moderator: Tallet «maksimalt 4%» er kjent fra karbonisotopanalyse og er referert til gjentatte ganger før, tallet brukes også av de som underviser ved våre universiteter. Derfor, vennligst avstå fra din trolling.

    Til ditt avsnitt 2:

    Dette trenger jeg vel ikke kommentere, alle som kan lese ser jo at det du sier jeg har sagt er noe du har funnet på selv.

    Og så undres vel alle på hvorfor moderator ikke håndhever retningslinjene om stråmenn her.
    Moderator: Se forrige kommentar fra moderator i denne kommentaren. Dette er en advarsel, fortsatt trolling kan medføre utkastelse)

    I andre tilfeller er et ordrett sitat en stråmann: (http://www.klimarealistene.com/2016/09/07/ipcc-leirens-manipulering-av-wikipedia/#comment-2992)

    • Er ærlig talt ikke begeistret for at moderator kommenterer direkte i et innlegg, det bør gjøres som et eget svar. (Moderator: Moderator er ingen debattant, og skal derfor ikke ha egne kommentarer)
     Heller ikke trives jeg med at man truer med utestenging. Takhøyden bør være stor i KR, og det blir ingen reell debatt uten varmister på banen, uansett hvor mye man måtte være uenig med dem.

     Kan heller ikke se hvorfor Raaen skal avkreves referanser, all den stund dette ikke kreves av alle andre. En slik redaksjonell linje gir bare ammunisjon til dem som hevder at KR driver sensur.
     (Moderator: Klimarealistene baserer seg på empirisk naturvitenskap. Derfor bør påstander som klart er i strid med observerte fakta avkreves dokumentasjon, spesielt når dette gjelder pastander som før er fremmet og tilbakevist. Dette kan gjøres av debattantene selv. Eller av moderator.
     Dette er relevant ikke bare for å avdekke feil, men også for et høyere kunnskapsnivå, i tilfelle det har kommet til nye observasjoner som ikke debattanten eller moderator har kunnskap om.)

     • Jeg støtter fullt ut at det skal dokumenteres.

      Når jeg ikke gjorde det, var det fordi jeg hadde gitt kildene for en drøy måned siden (http://www.klimarealistene.com/2016/08/24/er-klimakrisa-alvorleg/#comment-2749), og også at dette er tall men ser hele tiden.

      Men jeg kan selvsagt gjenta: Oak Ridge National Lab publiserer estimater for utslipp fra 1751. Summerer man opp og konverterer fra karbon til CO2, finner man totalt utslipp på omtrent 1800 gigatonn.

      Så er det som jeg påpekte enkelt å regne at 1 ppm i atmosfæren svarer til ca 8 gigatonn. De 1800 gigatonnene svaret altså til noe sånt som 225 ppm.

      Siden 1959 har CO2 innholdet i atmosfæren økt fra ca 315 ppm til ca 400 ppm. Går man tilbake til førindustriell tid viser iskjerner rundt 280 ppm. Men det er en detalj; som man ser er grovt regnet halvparten igjen i atmosfæren. Og det betyr – i dette bildet – at 20-30% er menneskeskapt, avhengig av hva startpunktet presist er.

      Jeg kjenner godt til stabil-isotop argumentet, og har tidligere forklart hvorfor mange ikke tror på det (med link til bl.a. EPA): http://www.klimarealistene.com/2015/09/28/norske-politikarar-og-fns-klimapanel-tek-feil/#comment-1128.

      Så jeg lar meg ikke overbevise av at man står på en fot og gjentar «stabil isotop analyse»! Man må gå videre og også adressere spørsmålene som 4% påstanden utløser: Hvor har det blitt av våre utslipp? Og hvor kommer CO2 i atmosfæren fra?

      Påstanden «tallet brukes også av de som underviser ved våre universiteter» – i bestemt form flertall – tror jeg ikke på, med mindre den kan dokumenteres.

      Men det er jo litt sjarmerende at KR kjører et konsensus-argument!

     • «Moderator er ingen debattant»; korrekt, og derfor bør ikke moderator opptre som en debattant, under et skjul av moderering.

      I retningslinjer for debatt står det
      «4. Påstander som er kontroversielle skal som hovedregel dokumenteres.»

      Betyr «kontroversiell» her alt og alle som ikke er enige med KRs moderator / redaktør? Etter mitt syn er dette, slik regelen ser ut til å praktiseres for tiden, en oppskrift på sensur.

      Moderator: Minner om at debatten i kommentarfeltet skal dreie seg om det oppslaget som står øverst. Kommentarer vedrørende andre forhold, inklusive en debatt om debattreglene er OFF-TOPIC.
      «Kontroversielt» defineres i hovedsak av de som debatterer, eller når påstanden strider mot empirisk naturvitenskap.

     • Moderator hadde en klar påstand om mitt innlegg: «…bør påstander som klart er i strid med observerte fakta…»

      Det er vel rimelig at Moderator legger lista for dokumentasjon på samme nivå for seg selv, og presiser hva av det jeg hevdet han mener kan beskrives av denne formuleringen. Med dokumentasjon til solide vitenskapelig kilder.

Kommentarer er stengt.