Tekna svikter vitenskapen med sitt skjeve klimastandpunkt

Klimanytt 256, forfattet av Petter Tuvnes.

Tekna har gjennom flere år ensidig støttet myndighetene ved ukritisk å legge FNs klimapanel (IPCC) og myndighetenes klimasyn til grunn. Etterhvert støtter de også opp om grupperinger med langt mer alarmerende synspunkter. Nå legges alarmisme uten faglig dekning til grunn for deres nye politikkdokument.

Tekna støtter ukritisk opp om IPCC

Tekna, interesseorganisasjonen til sivilingeniører og andre med mastergrad i realfag, inviterer medlemmer til å gi kommentarer til et forslag til Teknas nye politikkdokument: «Klima, Miljø og Energi». Tekna har i mange år profilert at de sluker FNs klimapanels (IPCC) synspunkter ukritisk, så også innledningsvis i dette forslag til nytt politikkdokument. Dette til tross for at klimapanelets synspunkter og påstander avviker sterkt fra virkeligheten og er betydelig påvirket av aktivister som WWF (se f.eks. Donna Laframboises bok «Den oppblåste tenåring» om IPCC).

FNs klimapanels synspunkt er at utslipp av plantenæringen CO2 fra forbruk av fossil energi skal føre til global oppvarming med tilhørende skadelig, endatil katastrofal, påvirkning på globalt klima. Så langt er deres «projeksjoner» av utviklingen i global temperatur og klima gjort til skamme.

Tekna følger ikke IPCC-rapportens faglige konklusjoner

Dette ble tydelig i 2013 da IPCC i den siste hovedrapport måtte konkludere med at det hadde vært en temperaturutflatning siste 15 år. Årsakene kunne være vulkanaktivitet, sol eller at varmen hadde gått ned i dyphavet. Det siste rimer svært dårlig med kjent fysikk om at infrarød stråling fra økt drivhuseffekt bare går 20 mikrometer ned i havoverflaten, mens solens stråling  med 500 ganger mer energi i senit går inntil 180 m ned. Atmosfæren er siste 20 år mindre forurenset av vulkaner enn tidligere, så da står man igjen med solen, som varmer opp havet som eneste plausible forklaring.

IPCC konkluderte videre med at det ikke var økte tendenser til ekstremeffekter, tørke, flom, tropiske sykloner, stormer i Nord-Atlanteren, tornadoer, Golfstrømmen skulle ikke stoppe opp, og Middelaldervarmen var flere andre steder like varm som i dag, spesielt i Europa.

Således er det lite truende i IPCCs faglige konklusjoner. Tekna synes i større grad å følge selvetablerte grupper med betydelig medieoppmerksomhet som står for en langt mer alarmerende linje, men uten faglig dekning.

IPCCs datamodeller feiler

Klimapanelet baserer seg nemlig på datamodeller som har vist seg å ikke stemme med virkeligheten. Bare siden oppstarten av satellittbasert måling av global temperatur i 1979, som er mye mer pålitelig enn land- og havmålinger (iht. prof. Ole Humlum, UiO/UNiS), så spriker modeller og målt temperatur mer og mer i følge prof. John Christy, UAH (se GWPF-intervju med Christy her). Christy burde ansees som pålitelig for klimaaktivister ettersom han faktisk legger til grunn samme oppvarmingsmekanisme som IPCC, den sterkt kritiserte såkalte tilbakestrålingsmekanismen fra atmosfæren, som modelleres som dobbel så sterk som solinnstrålingen mot jordoverflaten. Modellert temperaturøking er 3 ganger høyere enn faktisk utvikling siden 1997. Så langt ikke kritisk i det hele tatt. Tekna er i så måte like virkelighetsfjern som FNs klimapanel siden Tekna ukritisk legger feilaktige modeller til grunn for sin politikk.

Tilbakestrålingsmekanismen («back radiation») er et tema for seg selv, ettersom mange realfaglige professorer påpeker at den strider mot fysiske og termodynamiske lover, og benyttes faktisk ikke i klimamodellene som «projiserer» global temperatur, de såkalte GCM (global circulation models), ref. prof. Claes Johnson, KTH (Unphysical Basis of CO2 Alarmism = Hoax) og prof. Tim Ball, Canada.

Tekna vil stoppe klimaendringene

Tekna vil «Stoppe klimaendringene» (som har vært naturlige i 4,5 milliarder år på jorden), i likhet med kong Knut som ble oppfordret til å stoppe tidevannet. Hvor naiv er det mulig å bli?

Tekna skriver: «Forskning oppsummert av FNs klimapanel i 2018 viser at menneskeskapte utslipp av klimagasser har ført til en økning i jordas gjennomsnittlige overflatetemperatur på 1 grad Celsius siden førindustriell tid.» (i samsvar med IPCC SR1,5). Tekna legger da til grunn at all (!) oppvarming siden den lille istid har vært menneskeskapt, mens IPCC i sin rapport AR5 mener at det er siden 1950 at minst halvparten av oppvarmingen er menneskeskapt. Utslippene det er snakk om er hovedsakelig CO2, siden utslipp av andre gasser er neglisjerbart mye mindre. Klimapanelet har imidlertid ikke noe bevis for dette, (se Klimanytt 197). Forskere som har etterspurt bevis er blitt henvist til IPCC AR5, kapittel 8, som utbroderer «tilbakestrålingseffekten», men er uten konkret bevis. Bl.a. påstås det i kapittelet at endring i solpåvirkningen bare er 0,1 W/m2 (fig. 8.15, side 697) siden den lille lstid, mens en annen figur i samme kapittel tyder på nærmere 1 W/m2 (fig. 8.11, side 689). Ikke pålitelig.

Konklusjon

Vitenskap er å være kritisk til alle «vedtatte sannheter» om de er konsensus aldri så mye, ikke ukritisk å sluke spådommer som nå har vist seg å feile eller «bevis» som ikke holder stikk. Enhver med litt kognitive evner vil da stille spørsmål ved slike «sannheter» og søke etter andre forklaringer slik Klimarealistenes Vitenskapelige Råd med over 20 realfaglige og naturvitenskapelige professorer og andre universitetsutdannede har gjort. Flere er Tekna-medlemmer som skjemmes på vegne av Tekna. Tekna bør også sette igang å søke etter andre forklaringer på endring i global temperatur enn bare CO2 siden den lille istid.

Støtt oss ved å dele:

29 kommentarer

 1. Har vært medlem at NIF/Tekna siden midt på 90-tallet. Sendte melding om utmelding nå.

 2. Teknas opptreden i denne saken kan bare karakteriseres som direkte pinlig. Skal Tekna være et forum for teknikk og vitenskap? Det fremstår som en useriøs, infantil og påfallende uinformert plattform for vulgær agitasjon.

 3. Sikkert et ekkokammer her av klimafornektere her som kommenterer her. Men Dokumentasjonen på menneskeskapte klimaendringer er helt overveldende. Klart en en teknolog skal være kritisk, så er dette misforstått skepsis, eller så er det bevisst utnyttelse av at seriøse forskere aldri uttrykker seg skråsikkert.
  De som enda er klimafornektere eller klimarealister som de liker å kalle seg selv, vil aldri innse dette. Disse er farlig hvis de skal ha innflytelse og vi ikke skal gjøre noe fordi det er for sent.
  Her er en ny artikkel ang Grønlandsisen som kan være borte om 1000 år og føre til havstigning på 7,2 m alene. https://www.dmi.dk/nyheder/2019/klima-om-tusinde-aar-kan-groenlands-indlandsis-vaere-vaek/

  • Først Jan-Tore, det er ikke noe som heter for klimafornektere. Det er et selvmotsigende utsagn. Hvordan er det egentlig mulig å fornekte klimaet, at det eksisterer og at det varierer hele tiden? Det hele tjener bare til å sette et mistenksom merkelapp på enkelte mennesker og grupper. Det kalles for å fordumme : Alle andre som ikke mener det jeg mener og vet, de skjønner egentlig ikke noe.

   For det andre når du kommer med en slik påstand som «overveldende» da ligger faktisk bevisbyrden hos den (altså deg) som sier det. Jo større og kontroversiell påstand, jo mer solid må den være og mer utførlig begrunnet (meningsmålinger, artikler fra journalister, henvisning til NRK, VG, Wikipedia, osv., holder faktisk ikke mål her, og heller ikke en link som henviser til en annen link som igjen linker til en useriøs blogg eller side!). Begrunnelsen må være vitenskapelig fattet og/eller henvisning til slikt arbeid. Utsagnet «overveldende» holder ikke mål i en debatt og argumentasjon. Det er upresist og setter motparten i en umulig situasjon. Tenk: Hvordan skal en egentlig argumentere mot et slikt? Det er ikke annet enn et postulat? Det er umulig! En legger altså hele bevisbyrden på motparten, men selv skal en ikke fremme noe form for bevis eller gyldighet. Det jeg skisserer her, er vanlig og sunn argumentasjonsteori og debattnivå.

   For det tredje, du sier «aldri innse det» og «farlig», «for sent» i forbindelse med dem som nekter for klimaendringer. Hva vet du om dette? Nok en påstand uten begrunnelse. Vet ikke om du er klar over det, men her undergraver du flere titals tusen forskere over hele verden og bidrar til å så tvil om både intensjon og arbeidet de gjør. Dessuten setter du frem et tidsperspektiv som du kaller «for sent». Uten seriøs begrunnelse er dette ikke annet enn skremselspropaganda.

   Hvorfor kan ikke en samtale om klima begynne i riktig ende? To mennesker som gir til kjenne sine standpunkter og lar praten fortsette derfra i all respekt!

   • Veldig bra Knut Torfinn Øydna,
    På stander må underbygges. Men,- hvem har de sterkeste verktøyene til å underbygge sine påstander? Pengene rår som vanlig. Igår gikk det en dokumentar fra BBC på NRKTV med «Sir Atten». All verdens kilder ble benyttet for å billedlig gjøre at det står dårlig til med jorden. men viser dette sannheten? Og unge Tunberg fikk uttale seg sammen med både gamle Hansen og resten av den gamle gjengen vi kjenner så altfor godt. Det er ikke greit å være menneske idag å forsøke å ha et liv uten bekymringer…….

  • Naturen er full av periodiske funksjoner. Det er lett å bli fristet til å ekstrapolere fra en liten bit, som for eksempel de siste 100 årene. Da bærer det galt avsted. Det er dette som kjennetegner nåtidas dommedagsprofeter, som J-T åpenbart og mediene lar seg lure av

  • Ja om 1000 år? Og KAN. Lykke til i drømmenes verden! Forøvrig kan en for enkelhets skyld si at klima er vær. Det er i og for seg en umulighet å fornekte været. Det kommer og går uten at du eller noen annen kan gjøre noe som helst med det! Men, misslike det, ja! Kunst av ypperste klasse må det jo være å lovbestemme været!? Eller klimaet. Men øyensynlig ser det ut til at du og en hel haug politikere mener det er mulig. Lykke til! Er det Elvestuen som som skrur av klimabryteren? Eller Al Gore? Var det i 2014 polisen i Nord forsvant?

   Forøvrig må du gjerne henvise til den helt overveldende mengde med dokumentasjon på at du og jeg endrer klimaet?

  • Hvordan er det egentlig man går frem for å dokumentere at klimaendringene er menneskeskapte? Først må man jo finne ut hvor stor den naturlige andelen er. Men dette ble for vanskelig, så man definerte bare klimaendringer i sin alminnelighet til å være menneskeskapte. Så ville man gjerne at endringene skulle være voldsomme, så man bearbeidet datagrunnlaget for å vise nettopp dette. Karl Popper syntes det var for ille at man ikke kunne skille mellom vitenskap og psaudovitenskap, så han innførte konseptet falsifiserbarhet for å tilkjennegi vitenskap. CMIP5-modellene er falsifisert for lenge siden. Dvs. observasjonene ligger statistisk sett utenfor modellenes predikerte område. Så forsøker man seg med at det ikke er global oppvarming som er greia, men menneskeskapte klimaendringer. Men hvordan falsifiserer man en slik hypotese? Det går ikke (alle mulige utslag gis merkelappen menneskeskapt klimaendring, tørke, flom, varme, kulde). Siden det ikke går an å falsifisere det, er det per definisjon psaudovitenskap. Dette er overveldende klart for de fleste.

  • Påfallende at Grønlandsisen skal smelte nå på 1000 år, mens den i de foregående 5000 år under Holocen optimum smeltet med 1/3 ved ca 2C varmere. Siden den tid har den i sum lagt på seg, dog med periodevis reduksjon. Og bilder fra 1933 viser nivå som i dag.
   Enda merkeligere at såkalte eksperter i dag ikke ser det hjelpeløst faglige i sin alarmisme.

  • Jan-Tore,
   Nå har du/dere ropt katastrofe i over 30 år, men ingenting har skjedd! Ikke har vannet steget målbart, mens deres Gud (Al Gore) hevdet at Nordkalotten skulle være isfri i 2014 og vannet stå 5 til 7 meter høyere i NewYork i 2015. Hvordan kan noen med vettet i behold tro på ham ennå? Ja, med mindre de får betalt for å opprettholde truslen da.
   Nei, du må nok få igjen pengene fra din skolegang, eller er du på «lønningslista». Tekna er jo der.
   Vel, dette er jo bare toppen av isfjellet når det gjelder falske nyheter fra dere.
   Men dere tør ikke slippe til motforestillinger til deres «facts».
   Vitenskapens regelverk krever debatt omkring alt, i åpenhet, da det er det som bringer verden framover – ikke politiske
   vitenskapsmenn og -kvinner!!!
   Oddvar Eikeri
   Vitenskapsmann og tidligere visepresident i Norske sivilingeniørers forening
   Tidligere leder i Klimarealistene

  • Problemet med disse klimaforskerne som har tatt feil hele veien, først og fremst fordi de ikke kjenner vår natur, naturens og universets sykluser, havbunnen og de ufattelig mange og enorme vulkanene som dukker opp over alt i vår tid, de enorme mengder CO2 de spyr ut, svekkelsen i magnetskjoldet og den store økningen i solens aktivitet de siste 100 år, den enorme sprekken i magnetskjoldet NASA fant i 2008, for å nevne noe, er at de også påvirker en annen stor inkompetent gruppe, nemlig politikerne.

   Det finnes en diagnose for slikt

   I 2011 skrev David Dunning om personer som har liten kompetanse og som ikke erkjenner det og selv etter å ha tatt feil mange ganger fortsatt mener at de har gode resultater og definerte denne effekten som: «de som er inkompetente vil ha liten innsikt i sin egen inkompetanse og dette har blitt kjent som Dunning-Kruger-effekten». I 2014 beskrev Dunning og Helzer hvordan Dunning-Kruger effekten peker på at personer som har dårlige resultater ikke er i en posisjon hvor de er i stand til å gjenkjenne at prestasjonene deres kommer til kort.

   Problemet er bare at jeg ikke tror det skyldes inkompetanse. Det hele er en gigantisk svindel hvor maktskifte, kapital i størrelseorden 200.000 milliarder og globalisering synes å være målet. Se bare på club of Rome, tror jeg det var, som på 70 tallet begynte å fable om at en klimakrise kunne samle menneskeheten om en stor truende fare, og som en erstatning for frykten Sovietunionen, Hitler og Nazismen stod for. Det neste er nok Aliens for nå ser jeg at NATO Jens ønsker herredømme i verdensrommet, og det skal nok også koste flesk.

   Klimakrisen har gått over i en krigsfase. Krigens første offer er som kjent sannheten. Målet helliger midlet og når hele planeten er truet (klimapsykosen) vil virkemidlene bli stadig sterkere.

   «I krig er sannheten så viktig at den må utstyres med en livvakt av løgner», sa den tidligere amerikanske forsvarsminister Donald Rumsfeld, og det kommer fra mannen som utstyrte Saddam med kjemiske våpen i 1983 for så å være med å henrette samme mann i 2006, både for å forhindre at løgnene om invasjonen ble kjent, men også forhindre at sannheten om de kjemiske våpnene ble kjent, men de var dårlige løgnere og både løgnene om invasjonen og sannheten om de kjemiske våpnene kom etterhvert frem. Sannheten seirer som oftest til sist. https://www.abcnyheter.no/2014/10/16/209915/usa-forsynte-saddam-med-kjemiske-vapen-na-har-is-dem

   • Sitatet du tilskriver Donald Rumsfield er vesentlig eldre, og kommer fra Winston Churchill.

    • Det har du nok rett i. Ser det står at det var et lettere omskrevet Churchill sitat, og rett skal jo være rett, men et sitat blir ofte tilskrevet den siste man hørte si det, om man ikke har hørt annet. Det at Rumsfeldt brukte dette kom likevel ikke som noen overraskelse.

     Ser at CIA bruker mottoet: «And you shall know the truth, and the truth shall set ya free»

     Et sitat som tillegges Jesus, og den som har fulgt noe av CIA sin historie fra 1947 til i dag vil få fnatt av det. De er alt annet enn enn sannhet, https://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/
     men Jesus har rett om det er hans sitat. Bare sannheten kan løse denne verden og menneskenes problemer.

     Den største hindringen i dag er media som er blitt et verktøy for løgn. Se på skrekkartiklene fra NRK og de større mediene. Header og ingress er skreddersydd med den viten at bare ti prosent av leserne leser hele artikkelen. Det finnes statestikk på slikt. Og slik skaper de klimapsykose. Man må langt ned i artikkelen for å se at det er grovt satt på spissen, og neppe vil skje, men det er ikke det budskapet man formidler.

     VI ER HVA VI ETER…

     Se også denne: 10 STRATEGIER FOR MEDIEKONTROLL IFØLGE NOAM CHOMSKY
     https://utforsksinnet.no/10-strategier-mediekontroll-noam-chomsky/

  • Dette du skriver her, er rent tøv på infantilt Greta Thunberg-nivå. Den «dokumentasjonen» du snakker om, den finnes ikke. Det finnes bare massevis av tomme påstander og skremsler, og det finnes dessverre massevis av kunnskapsløse personer som deg, som tror på vrøvlet.

 4. TEKNA må snarest lære at solen styrer klima hovedsaklig ved at den varmer opp havet. TEKNA er en organisasjon for høyt utdannede realster, ikke en klimapresteforening.

 5. Har vært Tekna medlem i 36 år, men meldte meg ut i fjor, da jeg fikk nok av dilettantisk meningspolarisering trykket i TU. Ukebladet var tidligere noe å ta vare på, da det var fullt av gode teknologiske godbiter. I dag er det bare en skygge av seg selv. Lurer på hva redaksjonen som sitter i Trondheim holder på med.

 6. Jeg har tidligere skrevet til presidenten, som nå er gjenvalgt. Jeg skrev at foreningen er på ville veier med sin klimapolitikk.
  Har ikke fått noe svar, men ser at Tekna fortsetter å kneble ytringsfriheten. Dette er på sikt katastrofalt! Tekna må holde seg til vitenskapens regler eller slutte å kalle seg foreningen som promoterer vitenskapen.
  Hilsen
  Oddvar Eikeri
  Tidl. medlem av hovedstyret og visepresident
  Leder for et forskningsinstitutt i over 20år

 7. Hei,

  Det må være en ganske eksepsjonell modell som kan predikere tilstanden på Grønlands iskappe om 1 000 (ett tusen) år. Saken er vel den at alle disse modellene i grunnen er hypoteser, som må testes mot temperaturen over flere år. At de samtidig betraktes som prognoser over samme tidsrom, er i grunnen ganske sterkt.

 8. God og viktig artikkel, men det er ikke bare sola som varmer opp havet. Det er funnet flere tusen aktive undersjøiske vulkaner siden slutten av nittitallet. I 2013 kunne man melde om funn av flere hundre aktive undersjøiske vulkaner utenfor Svalbard…

  Fant flere hundre aktive undersjøiske vulkaner utenfor Svalbard (1. august 2013)
  Ved Lokeslottet som området heter, har man kartlagt hundrevis av aktive undervannsvulkaner hvor 1200 grader glovarm lava møter iskaldt vann, i tillegg til en masse varmekilder som spyr ut 300 grader varmt vann og store mengder CO2 og Metangass. Forskerne har funnet en 1500 kilometer lang vulkansk fjellkjede som strekker seg fra Jan Mayen til Framstredet mellom Svalbard og Grønland. De siste åra har forskere funnet en rekke slike kilder på havbunnen flere steder i verden. https://www.dagbladet.no/nyheter/fant-flere-hundre-vulkaner-i-havet-utenfor-norge/62713169

  Klimaforsker Reidun Gangstø Skaland sier at: «målestasjonene på Svalbard og de omkringliggende øyene gir forskerene en god pekepinn på situasjonen i hele Arktis. Det er på Svalbard vi har registrert den største oppvarmingen» https://www.yr.no/artikkel/85.-maned-over-normaltemperaturen-1.13831154

  Tilfeldig?

  Jeg leste at bare 5-10 prosent av havbunnen er undersøkt så hvor mange undersjøiske vulkaner finnes det som man fremdeles ikke vet om? Og hvordan i allverden kan de vite hvor mye varme og CO2 det avgir?

  NASA vet i dag at et Varmepunkt, som nesten er varmere enn supervulkanen Yellowstone-kalderaen i USA, smelter Vest-Antarktis underfra. https://www.dagbladet.no/nyheter/nasa-oppdagelse-varmepunkt-med-temperatur-som-en-vulkan-smelter-antarktis-underfra/68867592

  (2011) Forskere har oppdaget en gigantisk kjede av aktive undersjøiske vulkaner utenfor Antarktis. https://natgeo.no/natur/vulkaner/enorme-undersjoiske-vulkaner-funnet

  – Det er bare en brøkdel av havbunnen som er kartlagt. Mesteparten vet vi ikke noe om. https://forskning.no/marin-geologi-havforskning/forskere-oppdager-tusenvis-av-fjell-pa-havbunnen/536124

  Selv den biologiske pumpen i havet er ukjent for klimaforskerne

  Havbunnen endrer klimaregnestykket (13.05.14)
  Den biologiske pumpen i havet antas å ha stor betydning for klimaregnestykkene. Nå skal flere havområder undersøkes. Denne usikkerheten har vært problematisk for å forutsi framtidige klimaendringer. https://gemini.no/2014/05/hvor-mye-karbon-binder-havbunnen-opp/

  Og her er det om FN rapporten som de umulig kan vite og som ble svaret på «varmepausen»

  FNs klimarapport: 93 prosent av den globale oppvarmingen har tatt veien ned i havet
  http://www.storm.no/nyheter/fns-klimarapport-93-prosent-av-oppvarmingen-har-tatt-veien-ned-i-havet-4127776.html

  Samtidig skjer det store endringer i magnetfeltet og hele universet. Hvordan påvirker det jordens kjerne som er på 5000 grader? Hvor mye av varmen i havet påvirkes av den enorme varmen fra jordas indre?

  • Mye god info her Haugen. Ingen tvil om at vulkanutbrudd varmer opp havet, og det skjer tildels tilfeldig, til dels ved at utbrudd kan skje hyppigere i perioder der gravitasjonskreftene som virker på kloden, endres. Således er den voldsomme aktiviteten utenfor Vest-Antarktis med på å influere forholdene i det området (mye omtalt). Videre er det omtalt at vannet sirkulerer tett på magma i gitte områder og blir varmet opp, likeledes generelt at utgående jordvarme bidrar, også ved jordoverflaten. Men siden jordvarmen ikke er med i IPCCs beregningsmodeller holdes den vanligvis utenfor energiregnskapet, men må tas med i forklaring av ad hoc-fenomener

 9. Når så mange instanser får sin forskning og publisering rundt klimaskremsler støttet økonomisk fra forskjellige hold, spør jeg meg: Hvem / eller hvilken instans TJENER på at så mange lar seg lure av skremslene? Oljenæringa kan det ikke være, for de får jo så hatten passer av miljøfolk.
  Politiske partier kan det vel heller ikke være, for de tørr ikke annet enn å delta på hysteriet de fleste.
  Jeg forstår ikke den økonomiske mekanismen bak det hele.
  Kan noen gi meg en forklaring?

  • Klimamaskineriet drives av penger fra meg og deg. Ingen ser ut til å ha noe å utsette på det som skjer, bortsett fra de som ikke aksepterer korrupsjonen

   • Men hvem TJENER på det? (Bortsett fra de organisasjonene som er avhengige av penger fra deg og meg gjennom styresmaktene)

    • Det hele er drevet av økonomisk og politisk egeninteresse.

     Det er bare å gå gjennom statsbudsjettets klimakostnader. Mottagerne av disse pengene tjener på dette:
     http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/Hva-koster-klkimapolitikken-2018.pdf

     Generelt trer de samme mekanismene i aksjon som man kjenner til fra den mest mislykkede delen av norsk bistandspolitikk. Grønne aktører som tar ut eventyrlønninger og en skog av konsulenter som fakturerer med gaffel for verdiløse konsulentrapporter og andre tjenester. Her finner du den politiserte bestillingsforskningen (Bjerknessenteret og Prestruds Institutt for Klimapolitikk, nå ledet av Halvorsen etter et navneskifte for å skjule hva de ansatte jobber med i arbeidstiden), med sine oppblåste kommunikasjonsavdelinger som jobber målrettet for å hjernevaske politikere og media. En viktig del av oppgaven til disse er å trakassere alle som kan si noe fornuftig om klimaet, slik at det ikke oppstår noen klimadebatt på naturfaglige premisser.

     Så har du den politiske egeninteressen. En rekke politikere har gjort klimadommedag til den mest sentrale delen av egen politikk og da gjerne med seg selv i Messiasrollen. En del av disse kan ikke overleve uten dagens klimapolitikk og enkelte, som SVs Erik Solheim ble alt for grønnkorrupt for selveste FN, som i etter hvert har blitt verdens mest korrupte internasjonale politiske organisasjon.

     Den politiske gevinsten er flere stemmer. Man skremmer vett og forstand fra den yngste delen av befolkningen for å få stemmene deres. Hvilken oppslutning hadde V, SV og MDG fått uten klimakrisen?

    • Tror ofte det handler «om å være tjent med» snarere enn å «tjene på det». Tenk deg at du er arbeidslivsleder. Du er sjef i et stort konsulentselskap. Det kommer et CCS-prosjekt ut på anbud. Du kan levere inn tilbud og holde dine ansatte med jobb, eller du kan svikte både aksjonærer og ansatte ved å holde din egen integritet i hevd – altså la være å gi tilbud og bli akterutseilt av dine konkurrenter. Dette er mekanismer som gjør at alle hiver seg på vogna. Det er ikke det at man nødvendigvis tjener på det, for hadde man ikke hatt klimahysteriet, så hadde samfunnet brukt penger på andre ting. Kanskje man hadde knivet om å gi tilbud på bygging av gasskraftverk. Men metallindustrien tjener definitivt på vindmøller, det går med uhorvelig mye mer metall per produserte kWH enn for konvensjonelle kraftverk. Transformatorprodusentene tjener også masse penger da hver eneste mølle skal ha en transformator. Kabelprodusenter likeså. The list goes on. Og all annen green-tech. Til og med i markedsføringssammenheng ser man seg nødt til å stemple sine produkter som «CO2-reduced», for slik å hevde seg i konkurransen. Dette er et tog i stor fart som svært få ser seg tjent med å opponere mot er jeg redd.

 10. «The notion of saving the planet has nothing to do with intellectual honesty or science. The fact is that the planet was here long before us and will be here long after us. The planet is running fine. What people are talking about is saving themselves and saving their middle-class lifestyles and saving their cash flow.»
  ― Lynn Margulis (1938-2011)

Kommentarer er stengt.