Sviktende klimafakta i media

Forfattet av Ole Henrik Ellestad og Martin Hovland

Dette er en kommentar til en tekst fra forfatter Freddy Fjellheim, av 6. august, i Aftenposten med overskriften «Gjør klimakrisens fakta oss så passive og sløve at vi er i ferd med å gi opp våre barns fremtid.» Som vanlig ville ikke Aftenposten trykke noe som motsier innlegg fra aktører i IPCC-leiren. Ellestad (høyre foto) er tidligere forskningsdirektør og professor. Hovland er sjefsforsker og leder av Klimarealistenes vitenskapelige råd.

 

Drivhuseffekten er langt fra vitenskapelig forstått. Flere teorier har vesentlig bedre overensstemmelse med observasjoner enn IPCCs CO2-teori. Likevel er det under IPCCs 30-årige klimaregime blitt fremstilt som avgjort, og debatten er dreiet mot alarmerende effekter (og tiltak). Forfatter Freddy Fjellheim uttrykker i sin kronikk 6. august sin «diagnose» om klimaendringene som «fortvilende og livstruende naturhendelser» og «ufattelige utryddelser av mennesker (og øvrig liv)» basert på «miljøbevegelsens faktafremstilling». Når folk ikke skjønner «sannhetene» må det pedagogikk og psykologi til.

Men «diagnosen» er ikke realitetene ifølge offentlige statistikker og historiske data, ei heller IPCCs senere rapporter. Data viser at det ikke er noen klimakrise i dag. Observasjonene ligger langt innenfor kjente historiske variasjoner i tiden etter siste istid (Holocen). Da var det i Europa og nordlige områder opp til 5 °C varmere. Norge var isbrefritt. Hardangervidda og Valdresflya var dekket med furuskog, og i bjørkebeltet oppunder Jostedalsbreen vokste alm. Ca. en tredel av Grønlandsisen var smeltet. Varmetoppene under Bronsealder, Romertid og Middelalder var samfunnsmessig utviklende og fremgangsrike år. Den anerkjente professor R. Tol publiserte i en metastudie i 2014 at inntil 2.2 °C oppvarming vil være til fordel for fattig og rik på kloden.

En rekke av de regionale klimavariasjoner fremstår som naturlige periodiske fenomener. IPCC selv konkluderer i sine senere rapporter om muligens enda høyere temperaturer i Middelalderen i Europa enn nå. Ingen global økning i tropiske orkaner eller stormer i Nord-Atlanteren, ikke mer tørke globalt, Golfstrømmen vil fortsette, og naturlige variasjoner vil dominere ekstremeffekter de neste 20-30 år. PRIO legger ikke klima til grunn som krigsårsak. Norske statistikker viser ingen økning i ekstremeffekter fra 1991 (Stordahl, Aftenposten). Det dør også langt flere mennesker i kuldeperioder enn i varmeperioder. Havnivåstigningen har vært i snitt 1.9 mm per år siden breene sluttet å øke i 1860 da Den Lille istid sluttet, lenge før CO2 kunne få betydning.

Solforskere publiserer om en uvanlig aktiv sol siste 100 år, et «Grand Maximum» som ikke har vært sterkere på 11 000 år med oppvarming av planeter og måner i vårt solsystem. Isen smelter også på en av Mars sine poler (ikke menneskeskapt). Det er del av en ca. 1000-årssyklus som forklarer de tidligere nevnte varmetopper og som går over i en ny Lille istid.

Det er IPCCs modeller som ligger til grunn for IPCCs «katastrofale» oppvarming. Men i deres rapporter egner ikke beregningene seg for prognoser. Kloden er for kompleks. CO2-effekten er resultat av et programmert valg, og ikke et resultat fra de grunnleggende ligninger for sol, hav og atmosfære. Derfor viser ikke modellene regionale klimavariasjoner. Flere faktorer med effekter på hver mer en 10 x bidrag fra CO2-økning (skyer, varmetransport, vanndamp) kan ikke beregnes godt nok.

Når folk først får øynene opp for dette er det lite grunnlag for å nedlegge nasjonens bærebjelke – oljeindustrien, eller å lage en klimalov. Psykologi og pedagogikk hjelper heller ikke.

 

 

Støtt oss ved å dele:

83 kommentarer

 1. Nå hevdes det at den hemmelige klimarapporten Trump skal ha lagt lokk på sier at kloden ikke har vært varmere på 1.500 år. Hva er det for noe nytt og revolusjonerende disse forskerne har kommet til? Er det noe nytt, eller er det bare resirkulering av gamle påstander?

  • Det er mange i det amerikanske byråkrati som arbeider videre for å realisere Obamas politikk. Før større møter er det alltid ‘timet’ godt uike rapporter som adresserer vikteige tema for IPCC-leiren. Med liten tid til å gjennomgå materialet og korrigere. Dette tyder på noe liknende.
   Om Trump-administrasjonen vil stoppe den gjenstår å se. Men at de muligens tenker å gjøre det er jo et medietaktisk element som har sin største effekt før man rekker å komme med faglige motforestillinger.

   • Dette fremstilles selvsagt i norsk media som forsøk på sensurering fra Trump.

    «New York Times har fått tilgang til en kopi av rapporten, som er skrevet av forskere fra 13 føderale byråer. De raske og kraftige temperaturøkningene har ført til at de siste tiårene har vært de varmeste i USA på 1500 år. Ekstreme hetebølger har blitt vanligere, og ekstreme kuldebølger sjeldnere siden 1980-tallet. Rapporten konkluderer også med at utslipp av drivhusgasser påvirker i hvilken grad temperaturer vil øke globalt, noe president Trump tidligere har avvist. Trump-administrasjonen må godkjenne rapporten for at den skal gis ut, og en av forskerne bak har uttalt at han frykter at dette ikke vil skje.»

    http://forskning.no/klima/2017/08/foderale-forskere-slar-alarm-om-klimaendringer-i-usa

    Det sentrale spørsmålet er da; hvis det har vært like varmt eller varmere i USA for 1500 år siden, og dette ikke kan ha skyldtes menneskeskapte utslipp av klimagasser, hvorfor kan ikke naturlige klima-mekanismer være årsaken til den milde oppvarmingen i moderne tid?

 2. Etter å ha lest kronikken til Fjellheim skjønner jeg at han ikke forholder seg til den faglige delen av diskusjonen. Siden han ikke forstår den, og misliker faktabasert uenighet velger han en annen innfallsvinkel som så mange andre. Konklusjonen er endelig og ikke noe å diskutere. Nå må vi banke inn budskapet ved enhver anledning så klimakrisen blir like viktig i folks bevissthet som deres religiøse overbevisning. Derfor tror jeg ikke denne artikkelen treffer ham overhodet.

  Hvis man ser bort fra alle hans metaforer og floskler er budskapet enkelt. Vi må mase om dette hele tiden så folk skjønner at vi nærmer oss dommedag.
  Lyder det kjent?

 3. Takk til Ellestad og Hovland for en korrigerende oppsummering av de faktiske vitenskapelige forhold, som ofte forsvinner i useriøse/uvitende klimaalarmisters stadig nye innfallsvinkler for å finne nye «kriser» og dermed nye sponsorgrunnlag. Det er viktig at de saklige fakta gjentas og gjentas, slik at ikke de mange vrengebildene får stå uimotsagte på mediehimmelen.

 4. Det er mange, skremmende mange, som fremdeles tror at IPCC fremstiller klodens klima riktig. 30 års tydelig misforhold mellom deres prediksjoner og de observerte data hjelper ikke på skepsisen hos disse troende.
  Det blir ekstra ironisk hvis man baserer sin tillit til IPCC i god tro på at panelet er satt til å fortelle hele sannheten om det globale klima. Men politikernes mandat til IPCC angår kun undersøkelser om den menneskelige aktivitet er med på å endre atmosfærens innhold:
  «A change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere»
  Dette er de betalt for, og ikke for å undersøke naturens innvirkning på klima.

  • Det skulle tatt seg ut: IPCC finner at klima reguleres av naturens mange og kompliserte varierende virkemidler. Det ville bety slutten på politikernes bevilgninger og slutten på IPCC. Det ville være slutten på en hel rekke andre ting også.

 5. Tragisk det som har skjedd med Aftenposten. I min skoletid var dette avisen vi konsulterte når vi trengte velbegrunnede fakta; nå har tabloidsyken tydeligvis kommet dit også….. 🙁

 6. Jeg leste i ABC Nyheter i morges at Hareide har konvertert, til klimareligionen. Han hevder at klimapolitikken (religionen) er et verdivalg for Krf. Han ønsker med andre ord å se vekk fra «Guds skaperverk» som blant annet omfatter alle naturens krumspring og klimavariasjoner gjennom millioner av år. Ham om det, kjettere har man hatt i Kirken tidligere…
  For oss andre som ikke ønsker at projeksjoner fra feilslåtte klimamodeller skal styre våre liv må det vel være de naturlige variasjonene som må settes i fokus. Det er fortsatt slik at solens faser med tilhørende kosmisk stråling og skydannelser, jordaksens helning og naboplaneters påvirkning av jordbanen er forklaringer på de store variasjonene i vårt klima over tid, sammen med forhold på Jorden som varmetransport med vind, havstrømmer og langbølget varmestråling, skyer og beryktede sporgasser som CO2, Vår antropogene andel av de 400 ppm i atmosfæren er ca 4% som betyr 0,0016% av atmosfærens volum. Å tro at dette betyr vår undergang er bare dumskap, det er selve forutsetningen for alt liv på Jorda…

  • KrF og mange andre burde vel forholdt seg til 1. Mosebok, 9.9. Det har stått seg til nå. Bedre enn mye skremselspropaganda.

  • At Hareide skulle ha «konvertert» til klimareligionen hører underlig ut. Han var neppe en skeptiker tidligere? Det virker mer sannsynlig at han har uttalt seg mer tydelig enn før om «klimakrisen». Hva annet kan han gjøre, når Kirken selv er blant de ivrigste alarmistene?

   I Krf er det nok naturlig å være med i «Den store hvite flokk». Konsensus og kjeppjaging av kjettere er langt fra ukjent i religiøse bevegelser.

 7. Dere skriver: «Som vanlig ville ikke Aftenposten trykke noe som motsier innlegg fra aktører i IPCC-leiren.»
  Men kommentarfeltet er åpent for kommentarer.

  • Ja, men det er ikke det samme som å få inn en artikkel. De fleste leser vel et kommentarfelt som mindre troverdig enn en artikkel. Det er ikke bra at motargumenter skal forvises dit.

 8. Synes du dette imponerer? «Hver gang jeg tar ordet i en samtale og nevner de fortvilende naturødeleggelsene som er tydelige for alle som følger med, ufattelige utryddelser av mennesker, fugler, insekter, planter, pattedyr.»

  Skyldes dette skrekksenarioet CO2-utslipp? Hvor er dokumentasjonen på det?

  WWF mener 70% av dyrelivet vi hadde i 1970 er utryddet innen 2020. 58% i dag. Er dette godt dokumentert?

  Det er greit at du er kritisk til påstander du blir servert, men det er påfallende hvor ensidig du er i din kritikk. Er det ingenting her inne som er riktig i dine øyne, og tilsvarende, ingenting å kritisere Klimapanel-siden for? Det hadde vært artig om du kunne komme opp med noe du synes Klimarealistene har rett i.

  • Det som utrydder arter er overdreven jakt, overfiske, gift, stort press på habitat, intern revirkamp mellom arter, samt trafikal infrastruktur og trafikk. CO2 utslipp slik det i dag er ikke årsak til artsutryddelse.

 9. The Lancet Volume 386, No. 9991, p369–375, 25 July 2015

  «Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: a multicountry observational study»

  Konkluderer med at ca 20 ganger flere mennesker dør av kulde enn av varme.

  • I følge abstract er det ikke ekstrememperaturer som tar liv mtp kulde, men jevn temperatur – «The effect of days of extreme temperature was substantially less than that attributable to milder but non-optimum weather».

   Usikker på om det er verdt å bruke tid på formuleringen til Ellestad og Hovland her – den er upresis, men ikke overdrevet så.

 10. Namedroppingen av Richard Tol er problematisk. «Anerkjent» kan diskuteres, men siden Tol sitter i advisory board hos GWPF er han automatisk anerkjent av forfatterene, skulle man anta. Verre er at påstandene om hans 2014-korreksjon (studien er fra 2009). Nei, de er ikke positive til 2,2 grader – de er positive til 2 grader. 2,2 grader var den originale 2009-artikkelen, som har syv færre artikler enn 2014-versjonen, og i tillegg hadde lagt inn to negative verdier som positive…

  Grunnen til at de økonomiske utsiktene er positive frem til 2 grader er en – 1 – studie – Tol 2002. En annen studie viser +0.1 i økonomisk velferd ved 2,5 grader oppvarming, alle andre er negative.

  Så hvordan får Tol positiv respons på oppvarming? Vel, av studiene i paperet vurderer alle untatt to oppvarmingen ved 2,5 til 3 grader. Av de to som vurderer ved to grader er en positiv og en negativ, og følgelig må antakelsen ligge midt mellom – på positiv side. Men kjære vene, en metastudie som konkluderer på grunnlag av to artikler … ordet «metastudie» mister all relevans her.

  2014-korreksjonen er å finne her: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.2.221

  • Poenget er kanskje at vi må tilpasse oss endrede globale rammebetingelser som vær og klima, ikke leke Gud og tro vi kan styre dette i særlig grad, da vil vi komme best ut av disse naturlige skiftningene. Det er uansett svært langt inn i fremtiden at kloden eventuelt opplever et klimaproblem, og da kan det like gjerne være kulde som varme vi sliter med…

  • Om temperaturen stiger med 2 grader er det ingen katastrofe, men derimot en gave til plante og dyrelivet på jorden. For 100 til 200 millioner år siden var global temperatur om lag 3 til 8 grader høyere , og CO2 innholdet i luften rundt 2500 ppm.
   Da trivdes planter og dyr utmerket, og om jeg ikke tar feil var det mer enn 50 ganger så mange dyrearter den gang, enn i dag.

   • Nå er det vel i første rekke mennesker og våre betingelser det vil være krise for. Men om mennesker og vårt levesett og vår infrastruktur ikke angår deg i vesentlig grad, er dette helt klart et poeng.

   • Andersen, når man omtaler de berømte +2 grader er det viktig å huske på at dette ikke gjelder +2 fra dagens temperatur-nivå, men fra starten av den moderne oppvarming-perioden etter slutten av den lille istiden ca. 1850. Hvis man regner med ca. +0,8 C fra den tiden til i dag, gjenstår altså ca. 1,2 C før all verdens katastrofer rammer oss. Dette vet du sikkert, men jeg synes det er nødvendig å påpeke det, man kan lett få inntrykk av at +2C gjelder økning fra idag.

    Vi har altså kommet oss helskinnet gjennom nesten halvparten av denne farlige oppvarmingen. I denne tidsalderen har verdens befolkning eksplodert, samtidig som det er blitt produsert nok mat til alle, teknologien har gjort større fremskritt enn noen gang tidligere i historien, fattigdom og sult er sterkt redusert, sykdommer utrydddet og nye banebrytende behandlinger introdusert. Alt dette i en periode der man skulle tro verden vaklet under en forferdelig oppvarming.

    • Disse +2 C er basert på samme substans som «konsensus» og «98% av verdens klimaforskere» i klimadebatten, altså kun alarmisme som vi kjenner så godt fra IPCC-leiren og norske media. De nære tiårene kan like gjerne medføre fall i de globale temperaturer. Dette er kanskje mest sannsynlig siden solen er på vei mot sitt laveste aktivitetsnivå på over hundre år. I tillegg til noe svakere energi fra sola vil da den kosmiske strålingen på Jorda øke og skydannelsen likeså. Skygge demper temperaturen…

     • Mange kjenner sikkert til denne artikkelen fra Spiegel (2010), der klimaforsker Schellnhuber forklarer bakgrunnen for 2-graders målet:

      «Most countries have now recognized the two-degree target. If the two-degree limit were exceeded, German Environment Minister Norbert Röttgen announced ahead of the failed Copenhagen summit (2009), «life on our planet, as we know it today, would no longer be possible.» But this is scientific nonsense. «Two degrees is not a magical limit — it’s clearly a political goal,» says Hans Joachim Schellnhuber, director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). «The world will not come to an end right away in the event of stronger warming, nor are we definitely saved if warming is not as significant. The reality, of course, is much more complicated.»

      Schellnhuber ought to know. He is the father of the two-degree target.

      «Yes, I plead guilty,» he says, smiling. The idea didn’t hurt his career. In fact, it made him Germany’s most influential climatologist. Schellnhuber, a theoretical physicist, became Chancellor Angela Merkel’s chief scientific adviser — a position any researcher would envy.»

      Her er det også en grundig gjennomgang av flere aspekter ved klimasaken -vel verdt å bruke noen minutter på.

      http://www.spiegel.de/international/world/climate-catastrophe-a-superstorm-for-global-warming-research-a-686697-8.html

  • Nå har det jo vært rekordavlinger i 2016 som reklameres med det varmeste år. Så det er kanskje et stykke på vei mot 2.C. Og rent vekstmessig var det jo særdeles bra i Norge under Holocen optimum med opp til 5 C varmere. Alm opp under Jostedalsbreen (Norge var isbrefritt). Ta det til andre områder. Ex Greenpeace Patrick Moore (?) spør seg. Hvorfor bor det 350 millioner i USA og bare 30 i Canada. Kan det ha noe med temperatur å gjør?
   R Tol har tre professorater, har skrevet hændbok for miljø- og kklimastrategi sm benyttes av FN. Ikke bare en ‘namedropping’. Hvor mange ‘name droping’ er det i IPCC? Knfr. Donna Laframboise.

 11. ‘Hottest year evah!’ – Akkurat, ja. Fant denne på http://www.o-fagspatruljen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=113:verdens-temperaturrekorder&catid=46:diverse&Itemid=54

  Varmerekorder:

  Verden:
  58°C, El Azizia, Libya, sept. 1922
  Europa:
  50°C, Sevilla, Spania, aug. 1881
  Nordamerika:
  57°C, Death Valley, California, juli 1913
  Søramerika:
  49°C, Rivadavia, Argentina, des. 1905
  Asia:
  54°C, Tirat Tsvi, Israel, juni 1942
  Oseania (uten Australia):
  42 °C, Tuguegarao, Philipp., apr. 1931
  Australia:
  53°C, Cloncurry, Queensland, Jan. 1889
  Antarktis:
  15°C, Scott Coast, Antarktis, okt. 1974
  Norden:
  38°C, Ultuna, Sverige, juli 1933
  Norge:
  35,6°C, Nesbyen, 20. juni 1970

  Noen som legger merke til noe rart med årstallene?

   • Listen over målte maksimumstemperaturer for mange 10 år siden, viser at dagens hysteri angående klodens koking bare er tull. Dessuten forteller disse gamle rekordene at klimaindustrien har jukset ned temperaturer fra de to siste hundre år for å overbevise med sin falske klimaskremsler.

    • I følge den flotte statistikken som ble presentert så var det kulderekord i Norge FØR varmerekord. Alle skjønner da at det har vært en galopperende økning i temperaturen.

     • I like måte, Tore. Det er fint om debattanter her inne legger seg på et nivå litt høyere enn det du og Geir Johannesen la seg på her.

     • Hva mener du med ‘nivå’? Dette er faktiske målinger, ikke Modeller (á la IPCC’s). Din ‘cherrypicking’ passer bedre på alarmistenes krigstyper når det har skjedd et eller annet værfenomen som egner seg til å skremme folk med. Jeg vil dessuten anbefale deg å lese litt på WUWT – om ikke artiklene alltid er de beste, så er i hvert fall noen av debattinnleggene verdt å få med seg. (Tips: sjekk ut CV til debattantene – noen har faktisk en ganske imponerende bakgrunn).

      Ting blir ikke sant bare fordi de blir gjentatt mange nok ganger.

     • Johannessen: Ditt eksempel med rekordene er er kroneksempel på dårlige argumenter (kall det gjerne nivå) – som begge «leire» bør holde seg for gode til. Men jeg kunne ikke dy meg med Norgesrekordene, du ga meg en fantastisk pasning jeg bare måtte klinke til på

     • Nettopp Grøstad. Det er poenget – jeg gjorde som Johannesen. Bare at jeg gjorde det med vilje på spøk, han gjorde det i fullt alvor

   • Den verste form for cherrypicking er vel når pressen slår opp enhver liten bevegelse av temperatur, vannstand eller iskant, som bevis på katastrofale klimaendringer, og dette deretter blir bekreftet av climate scientists som nettopp en bekreftelse på at verden undergang nærmer seg. Vakkert er det ikke!

   • Det ligger i selve naturen til rekorder å være unike, og dermed kirsebærplukket.

 12. Prøver igjen: I artikkelen er det mange udokumenterte påstander:…(snip) (Moderator: Vennligst begrens deg til saklig kritikk og dokumenter dine påstander)

  • Jeg spørger kun, mit kald er ei st svare. Er du der. Hadde vært interessant om du kunne legge fram dokumentasjon som indikerer at varmt klima dreper mer enn kaldt klima.

  • Lackner. Det er ingen som dør direkte av naturlig varme her på jorden. Men om det er mennesker med kraftig nedsatt helse, mangel på vann og mat, samt ly for direkte solstråler kan det skje. Jeg sitter ofte i badstuen etter trening opp mot 100 grader C, og det er behagelig om man foretar en viss tilpassing til temperaturen.
   Kulde derimot kan det være verre å beskytte seg mot.
   Men død av kulde og varme er som død av tørke og matmangel.
   Det er ikke verken kulde, varme eller mangel på mat som dreper, men mangel på logistikk av elementære menneskelig behov.
   Men i fantasiene og skremselspropagandaen til IPCC, og tilsynelatende deg Lackner, finnes det ingen skrupler til å lure folk til å tro de groveste røverhistorier.

  • Jeg har ikke kommet med noen påstand; Jeg spør om dokumentasjon på DERES påstander! Har dere dokumentasjon på at flest dør i kulde- og ikke varmeperioder?
   (Moderator: dersom du ikke er i stand til å orientere deg om grunnleggende og godt kjentefakta i klimadebatten, basert på kjent forskning publisert i Lancet (386/9991), så anbefaler vi deg å debattere et annet sted. Påfølgende kommentarer på din trolling er slettet)
   http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(14)62114-0.pdf

   • Hei,
    har nå lest den artikkelen – interessant og god lesning, takk!

    Artikkelen presenterer resultater fra en studie hvor over 74 millioner dødsfall i 13 land i perioden 1985-2012 er analysert. Og ganske riktig; Lancet-artikkelforfatterne fant at flere døde ifm. kuldeperioder enn i varmeperioder. Det er vel dette Klimarealistene (Ellestad og Hovland) har ekstrapolert til ”Det dør også langt flere mennesker i kuldeperioder enn i varmeperioder”. Jeg sier ekstrapolert fordi både Lancet-forfatterne og undertegnede er kritiske til at utvalget er lite representativ for situasjonen på verdensbasis:

    Fra kilden: ” First, although this investigation includes populations with markedly different characteristics and living in a wide range of climates, the findings cannot be interpreted as globally representative. We did not include entire regions, such as Africa or the Middle East, and the assessment was mainly restricted to urban populations.”

    Artikkelen sier heller ikke noe om hvordan ratene har utviklet seg med klimaendringer, men til slutt evaluerer forfatterne dette slik:
    ” Our study also provides a platform to improve and extend predictions of the effects of climate change; our findings emphasise how a comprehensive assessment is needed to provide an appropriate estimate of the health consequences of various climate-change scenarios.”
    Dvs. De mener artikkelen understreker at det trengs en omfattende studie ang. helsekonsekvenser ifm. ulike klima-scenarier.

    • Nå driver vel du en litt subjektiv utplukking fra artikkelen. Slik jeg leser den konkluderer den ganske tydelig med at kulde forårsaker flere dødsfall enn varme. Den sier også noe annet som er interessant:
     «Although most previous research has focused on heat-related eff ects, most of the attributable deaths were caused by cold temperatures.»

     Det er stort sett forsket på varmerelaterte effekter. Det er jo ikke overraskende siden det er oppvarming som er definert som den store stygge ulven. Da er det nok ikke så interessant å se dette i perspektiv.

     Aksepterer du at KRs påstand er dokumentert og riktig, eller ikke?

    • Takk for denne kildehenvisningen, Lackner:
     «We did not include entire regions, such as Africa or the Middle East, and the assessment was mainly restricted to urban populations.”

     Studien omfatter altså bybefolkningen, altså de stedene der UHI-effekten har slått sterkest ut, med høyere temperaturer enn utenfor byene.

     Dvs, selv på de varmeste stedene på vår planet – der det har vært sterkest global oppvarming – dør det flest mennesker av moderat kulde.

     • De aller fleste av de varmeste stedene på vår planet er ikke inkludert, Aaslid.

      Dessuten sier denne statistikken ingen ting om utvikling ifm global oppvarming, i og med at dataene er prosessert likt i hele perioden. Enig i at
      UHI-effekten er reell for endel områder, men den forklarer ikke global oppvarming, når både satellittmålte og bakkemålte data viser samme utvikling.

     • Poenget med studien var overhodet ikke å forklare global oppvarming, men å se på konsekvensene av henholdsvis varme og kulde. Konklusjonen var at kulde i langt større grad har fatale konsekvenser for mennesker som bor i byer.

     • Nei, studien viser ikke det. Den viser at dette er tilfellet i utvalget som er studert. Som forfatterne påpeker og jeg allerede har nevnt. Dette er ikke representativt for situasjonen globalt.

     • Når du får dokumentasjonen du etterspør underkjenner du konklusjonen. Din kritikk av KR begynner å bli krampaktig.

    • Flere studier fra forhold i Europa viser at kulde dreper mer enn varme. I Marcel Lerouxs bok refereres til Frankrike. Tallene ligger på 2-3 ganger så mye. Det er oppblåsing av at det dør folk i varmebølger som har skapt inntrykket – ikke vitenskapen.

     • Helt med på at det finns studier som bekrefter dette for diverse utvalg! Det har dere jo allerede vist. Spørsmålet er om det finnes dokumentasjon på om dette gjelder generelt for hele kloden. Dokumentasjon dere har vist så langt (Lancet) viser at dette ikke er tilfellet. (Ref diskusjon fra forfatterne). Uansett er det interessante hvordan ratene i et gitt land vil forandre seg ved en økning i temperatur. Hvis vi ser på fordelingsfunksjonen i Lancet-artikkelen ser vi at økningen er brattest ved «varm» grense. Dvs. at for de fleste land vil ØKNINGEN i antall dødsfall ved varmere klima være betydelig større enn nedgangen i antall dødsfall pga. mildere vintre. Netto blir det da flere dødsfall totalt (selvom kulde fortsatt dreper flere).

     • Lackner. Nå tuller du igjen. I de varmeste områdene på jorden, i noen områder i Etiopia dør ingen av varme. Tvert imot, de kan høste kornavlinger 4 ganger i året. Om temperaturen når uskyldige 40 eller 50 grader, er bare å sette seg i skyggen med en drink å sørge for nok vann. Har ingen problemer med timer i sauna og 80 til 100 grader. En global oppvarming på 5 grader er intet problem. Skaff folk strøm til kjøleanlegg og nok vann, så vil ingen dø eller lide nød. Kun i dine og IPCC lakeienes tankespinn og tøvete modeller. Kan du slutte å terpe på tullet ditt?

     • Alf Lackner.
      Du viser selv til oppsummeringen fra forfatterne lenger opp. De sier ikke at konklusjonene er feil, men anbefaler videre arbeid for å få mer robuste data før en endelig konklusjon. Dette leser du som at de underkjenner egne resultater. Du leser artikkelen som en viss mann leser bibelen. At du ikke forstår at du diskrediterer din egen troverdighet med en slik usaklig fremstilling er underlig. Du etterspør til stadighet dokumentasjon for andre for deres utsagn. Kanskje på tide at du dokumenterer at flere dør av varme enn kulde. Så lenge vi ikke får det må vi gå ut fra at hypotesen om det motsatte er mer sannsynlig.

     • Tore Andersen,

      Nei, konklusjonen til forfatterne har jeg ingen grunn til å tro at er feil. Men som i all forskning; her gjelder det å være presis.
      Oppsummeringen til forfatterne gjelder for landende studert, det kommer helt klart frem av artikkelen. Og noe annet ville vært helt vilt å påstå når man har undersøkt 13 av jordens 195 land.

      Når vi snakker om å være presis; jeg har aldri påstått at flere dør av varme globalt. Jeg vet faktisk ikke, det eneste jeg vet er at studien ikke kan brukes til å beskrive situasjonen globalt. Det er ikke annet enn direkte sitert fra forfatterne. Men som sagt, dette er jo ikke så interessant dersom man ikke viser hvordan dette varierer med økende (eller avtagende) global temperatur.

      Hvis noen kan dokumentere at det dør flere globalt av kulde, skal jeg være stille.

     • Dette blir litt håpløst. Du underkjenner en konklusjon som for de fleste av oss har sannsynlighetsovervekt. Selv har du ikke noen som helt dokumentasjon på at det motsatte er tilfelle. Samtidig kommer du ikke med ett eneste kritisk argument til noen av påstandene til klimapanelets tilhengere som kan kritiseres for svakt dokumenterte bevis. Hadde du vært litt mer reflektert i dine betraktninger skulle jeg anerkjent dine anskuelser. Nå fremstår du som en kverulant hvis eneste oppgave er å protestere på alt som fremsettes her. Synd for spalten trenger en frisk diskusjon og konstruktive innlegg.

     • Lackner og et par til har inntatt rollen som Djevelens advokat. Det kan være irriterende for noen, men det kan skjerpe debatten, og det kan det komme noe godt ut av.

     • Hei Tore,

      «Selv har du ikke noen som helt dokumentasjon på at det motsatte er tilfelle»

      Her er projeksjoener om utvikling av klimarelaterte dødsfall fra amerikanske myndigheter.

      https://health2016.globalchange.gov/

      Se «2 TEMPERATURE-RELATED DEATH AND ILLNESS» og side 53; det stemmer med det jeg sa om fordeling ifm. varmere klima: det er projesert større økning i antall heterelaterte dødsfall enn tilsvarende minkning i kulderelaterte dødsfall slik at netto økning blir positiv sammenliknet med situasjonen i dag hvor flest dør av kulde (USA).

      https://health2016.globalchange.gov/

      Men som sagt, dette er bare for USA.

     • Rapporten du viser til er basert på stigende temperatur fra et antatt normalnivå. Den er ikke satt opp mot synkende temperatur fra det samme normalnivået. Den sier derfor ingen ting om hva som er verst. Varme eller kulde. Når temperaturen stiger i forhold til det man er vant til, vil det ikke være vanskelig å påvise at det kan oppstå noen problemer. Det samme ville være tilfelle når temperaturen synker. Spørsmålet er i hvilken grad?

     • Alf Lackner. Det er noen som dør av varme i dag. Da er det vel ingen overraskelse at man predikerer at dette øker hvis temperaturen øker. Det er det sikkert få som er uenige i. Rapporten sier også at færre vil dø av kulde når temperaturen øker. Igjen en nokså logisk slutning. Om det totale antall som dør av ekstremvær øker kan man diskutere. Jeg har ingen forutsetninger for å si at det er galt – eller riktig. Det betyr ikke at flere vil dø av varme enn kulde. Det sier bare at forskjellen minsker. Siden du underkjenner en annen rapport fordi den ikke er global er det rart at du synes en rapport som kun omhandler USA er interessant. Rapporten sier også at de ikke har hensyntatt eventuelle tilpasninger til varmere klima og andre resultater kan oppstå for andre deler av kloden. Du motsier altså en rapport basert på historiske data fordi den ikke er fullstendig med en prediksjon basert på et begrenset geografisk område med noen forutsetninger som ikke er fullstendige.

 13. Har forsøkt å ilustrere Co2 debatten mer forståelig ved hjelp av grønne og gule erter.
  Atmosfæren består av :
  ca. 70000 grønne og gule erter.
  CO2 delen utjør 34 gule erter.
  1 ert tilsvarer meneskeskapt bidrag
  Har vi erter som er ca. 10mm i diameter går det ca 1000 erter i en liter.
  Tar vi 70000 tusen ( 70 l ) i et badekar
  der 34 er gule
  og 1 meneskeskapt gul ert.

  Tenker vi at det menneke skapte bidraget dobbles med å putte in 1 ert ekstra.
  Går da alt til H ?????

  • Om du tenker at de grønne ertene oppløses i vann i badekaret og det gjenstår kun de gule. Da henger det sammen.

   Noen gasser er transparente, om du ikke visste det. Om du tok parallellen…

   • Olavsen, vanndamp en konsentrasjon på 5000 ppm opptar alle tilbake strålene CO2 gassens bølgespekter. Derfor har CO2 gassen i luften ingen effekt på opptak av tilbake strålt energi. fra jordens overflater.

  • Mange nuller imponerer ikke. Det bare røper og av- slører om en selv og ens «leir» at man ikke har kvalifisert seg i klimafag og naturfag og realfag og materialfag.

   Virksom dose av LSD og dødelig dose Butolintoxin for et menneske på 100 Kg er størrelsesorden 1-10 mikrogram. Trollet og fjolset er da fremmedkulturelt klassefiendtlig og pansret og værnet imot å kunne forstå at mikro / kilo = nano, og hundredelen av dette kommer i pico.

   Trollet og fjolset, nemlig guden og dens faglig tillitsvalgte i og med religionen er klassefiendtlig også til historien og regnskapet, noe som tilhører det generelle natzio-nal-sosialistiske syndrom på objektivt og existensielt, religiøst nivå.

   Men det av- slører at man bare har «O»- fag fra ML til 10.de trinn, ogfaaaaaaenikkeno mer!

    • nei, men essensielt tilstede og fysisk og virksomt også nede i lave konsentrasjoner på la oss si 300 eller 400 ppm. Det er du som har det for deg at denslags konsentrasjoner er latterlig små og derfor helt neglisjerbare annet enn som hva propagandaen sier at det skal bety og innebære.
     Trollene og fjolsene har det for eksempel religiøst for seg at 1 eller 2 eller 3 eller 4 eller 5% salt i havet eller i serum er hipp som happ og bare en fordel, dess mer jo bedre av livets salt eller gass. Og istand til å være taus som en død østers på at en terskelverdi eller mindre gradient kan innebære svære omslag og være forskjellen på liv og død for mange vesener.
     Det skyldes at disse ting er helt nytt for dere. Det undervises ikke på leirnivå i dia- lektisk materialisme til barnesosialistisk ungkonfirmasjon for den ufaglærte fabrikkarbeiders viten- skaaaa- pelige faglig ordførende rolle..

     • Hvis det hadde vært …(snip)

      Moderator: (S.K aka Carbonmontanus er utestengt for godt, men slippes stadig inn igjen av Telenor. Vennligst ikke kommenter hans tekster, da de alle blir slettet av moderator)

     • Kan da moderator vennligst sørge for at det primært er S.K.s innlegg som fjernes og ikke svar på disse? Det må da være mulig å slette dette søppelet fortløpende.

      (Moderator: Det lar seg ikke gjøre å overvåke kommentarfeltet døgnkontinuerlig, men systemet sender varsel pr epost slik at moderator får vite om nye kommentarer. Det er naturlig å fjerne tilsvar til slettede innlegg, ellers blir debattfeltet svært kaotisk. Ønsker til å melde deg som moderator eller korrekturleser er det bare å sende oss en epost.)

    • S.K. er utestengt fra forumet av gode grunner. Anbefaler å ikke kommentere hans innlegg som er fullstendig off-topic.

   • Men nå har naturen (kroppen) vist at selv ved nesten 20 ganger mer CO2 så er det ingen ‘styringssammenheng’ mellom CO2 og temperatur. Kortere sammenfall over over 20 år (1977-2007) endrer ikke dette. Det gjør en fundamental forskjell. Det er en illusjon å tro at endringer i spormengder av stoffer i atmosfæren har en fundamental effekt på kloden. Hovedårsak. At stråling, varme, konveksjon, fordampning og kondensasjon foregår i en stadig vekselvirkning oppover i de ulike lag. I dette mønsteret er det vanndamp/skyer som er totalt dominerende. Og mer CO2 er avkjølende fra ca 11 km høyde, i stratosfæren og oppover.
    2.0 W/m2 beregnet fra CO2 er jo et par størrelsesordner mindre enn energier knyttet til vanndamp/vann/skyer.

 14. Det er mange grafer ute å går, men har dere hørt om baseballbat-grafen? Den dukket opp I 2013 og er en snedig sak. Den har en tosidig effekt og er svært nøyaktig.

  Jeg kunne godt tegnet den for dere, men jeg husker ikke helt når de kom på at det skulle være isfritt I arktis i 2013, men da isfriheten uteble, ja alle som har vært menneske vet jo hvor guffent det kan være å gå ut når det er kalt, så gjorde grafen en solid sprett fra 2013, gikk rett ut av banen og landet helt I 2054.

  Altså først I 2054 blir det isfritt I Arktis og dette viser hvor nøyaktig baseballbat-grafen er.

  Ikke 2050, ikke 2055 og heller ikke 2060, men I 2054 for å være helt nøyaktig, og ikke minst er den effektiv… det er ikke en kjeft med lån og vettet i behold som tør å si imot

  – Arktis blir isfritt i 2054 (NRK 22.07.2013) https://www.nrk.no/viten/_-arktis-blir-isfritt-i-2054-1.11137850

  • Oppslaget fra NRK er altså fra 2013, og 2012 var året med laveste utbredelse av sommer-is i Arktis siden satelittmålingene startet. Man kunne kanskje forvente at NRK i etterkant innrømmer at ismengden senere har øket igjen. Men så skjørt er korthuset til klima-alarmismen, at den minst innrømmelse kan true tro og samhold i menigheten.

 15. Forfatteren Fjellheim (nei, han er ikke klimaforsker, hvorfor får han da spalteplass i Aftenposten?) har skrevet en «kronikk» som gjør det vanskelig å tro at han ikke har forfattet dette stykket som en herlig parodi på klima-alarmisme:

  «Det er ingen vei utenom. Både sakprosaforfattere og skjønnlitterære prosaister vil i årene som kommer bringe klimavirkeligheten inn i menneskenes liv, inn i hverdagens høytider, med et fornyet språk som ansporer til nysgjerrighet og kontroverser. Poetene har ledet an.»

  Jaha. Vi får se hvor godt slike bøker selger. Synd Fjellheim ikke viser til en klima-diktsamling, det kunne gitt mye god latter.

  O co2,
  som belg mot en glo,
  du brenner vår klo
  -de.
  Mann overbord, (Lewis Pugh)
  redder vår jord.
  Gore feller tår
  -e.
  Drepende gass,
  penger en masse
  ofrene får
  -det.
  HEI! DET ER VÅR
  -E!
  (Ignorer denne strofe, resultat av infiltrasjon fra blasfemikere)
  Flammer og flom,
  dødelig dom,
  skyld okkesom,
  alle skal få
  -det.

  «Skjønnlitteratur som utelukker klimakrisens konsekvenser for menneskelivet er virkelighetsfornektende.»

  Vel, faglitteratur bør gjenspeile virkeligheten, men romaner og dikt skaper sin egen verden.
  Dersom Fjellheim ønsker å innføre et slags klima-tankepoliti for skjønnlitteratur, ser det mørkt ut for ytringsfriheten i landet.

  Det var en gang, for lenge siden, at forfattere, til og med poeter, var viktige aktører i samfunnsdebatten. Man kan sørge over at dette ikke lenger er tilfelle, eller glede seg over det, når man leser slikt vås som Fjellheim sannsynligvis får godt betalt for å skrive.

  • Til ditt innledende spørsmål, Henning, hvorfor og hvordan man får spalteplass i Aftenposten i klimadebatten?

   Det er åpenbart et spørsmål om man er tilstrekkelig alarmistisk. Kompetanse later til å være helt irrelevant, i motsetning til inkompetanse som later til å være sidestilt med alarmisme når det gjelder sjansen for å få spalteplass.

   Noen flere regler gjelder, eksempelvis får man komme en gang til orde med kjetterske meninger, dersom man har en Nobelpris i fysikk.
   https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/5015K/De-forunderlige-klimamytene?spid_rel=2

   • Hei Geir, takk for lenke! Visste ikke at Gievær fikk slippe til hos Aftenposten, men det var jo for seks år siden. Olemann hadde kanskje sovnet på post.

 16. Andersen,

  Jeg vil helst ha meg frabedt at du tillegger meg meninger: Jeg har ikke underkjent noen rapport. Begge er helt OK og absolutt interessante, men poenget mitt er, og som jeg håper snart du/dere forstår, at ingen av dem kan brukes til å beskrive situasjonen for jorden generelt. I mangel av etterspurt dokumentasjon (som representerer global situasjon, altså), er i alle fall DET dokumentert! Problemet er ikke rapporten eller Lancet-artikkelen i seg selv, men hvordan KR bruker den. Når er når Ellestad skriver «Det dør også langt flere mennesker i kuldeperioder enn i varmeperioder.», uten at det spesifiseres noe mer, forstår en leser at på kloden må kulde være et vesentlig større problem enn varme for menneskene. Som sagt: Ja, det er godt mulig, men da må de vise faktisk akkurat det, og ikke noe som likner litt.

  Lancet-artikkelen er dokumentasjon på at det er kulde har vært en større dødsårsak enn varme i 13 utvalgte land, ikke noe mer. Den er heller ikke noe dokumentasjon på at det burde bli varmere av den grunn. Å ekstrapolere resultater er ikke noe vi gjør uten belegg i forskning. En slik generalisering er like vill som å telle opp stemmer i kun 18 amerikanske stater og konkludere med at valget er avgjort.

  OG det er ikke noe rart KR ikke blir tatt seriøst når de driver på sånn. Til sammenlikning: Tenk om denne måten å dokumentere på hadde vært standard i virkelig forskning eller andre steder. F.eks: Man teller opp temmer i 18 av 50 amerikanske stater og erklærer valget avgjort…! Det hadde jo ingen stolt på.
  Men selvfølgelig: Meningsmålingen/foreløpig resultat KAN i fremtiden vise seg å være rett, likevel.

  • Dette blir en fruktløs debatt. Først underkjenner du Lancet-artikkelen. Så lanserer du en annen artikkel du heller ikke har tillit til. Hadde du vært like kritisk til artikler fra «klimakrise siden» hadde du hatt kredibilitet. Problemet er at hos deg er klimakrise nullhypotesen selv om naturlige endringer burde være det.

Kommentarer er stengt.