Statistisk sentralbyrås klimabudskap og mediene

Klimanytt nr. 346 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.
Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

Mediene fikk seg en støkk da Statistisk sentralbyrås toppekspert på behandling av tidsserier konkluderte at temperaturserier viste historiske variasjoner som i moderne tid, og dermed utfordret IPCCs CO2-hypotese. Men det ble med et blaff. Vi er tilbake til politisk korrekthet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har internasjonal toppkompetanse på statistikk, og John K. Dagsvik er i det internasjonale tetsjiktet på metodikk for tidsserier. Studien viser at utslipp av CO2 ikke er sterk nok til å forårsake systematiske temperaturendringer ut over historiske variasjoner uten antropogene utslipp. Medienes reaksjon var blandet. Noen sentrale spørsmål og kommentarer ble fremmet. Andre som f.eks. Aftenposten prioriterte å være mikrofonstativ for IPCCs støttespillere som umiddelbart kastet seg over Dagsvik og Moen i forferdelse. En verdiløs analyse uttalte CICEROs Bjørn H. Samset. Her er flere uttalelser.

Oseanograf Tore Furevik (leder Nansensenteret og fhv leder for Bjerknessenteret) påberopte seg i Dagsnytt 18, (2.okt, pkt.6) konsensus (som er bevisst usant KN 78) og at Dagsvik/Moen har håndplukket dataserier. Det er vel mer omvendt – at det er IPCC og Furevik som håndplukker. Hvor mange titalls eksempler er det ikke om tilpasning av tidsserier til tidspunkter som gir ønsket resultat (KN 301 er ett)? Det er de lange tidsseriene som viser historiske variasjoner.

Forskningsdirektøren ved SSB, Linda Nøstbakken, slo et slag for vitenskapen og etterlyste saklige argumenter som del av en vitenskapelig debatt når dyktige fagfolk publiserer. Tenk – endelig å høre et prinsipielt, selvsagt vitenskapelig argument knyttet til klimadebatt i norske medier – rene julekvelden.

Så viste det seg å være bare et blaff. Optimistisk sendte Ole Humlum og jeg inn et innlegg til Nettavisen som prisverdig nok hadde et anstendig innlegg om saken. Men nei, det ble refusert. Aftenposten avslo en snutt jeg skrev som tilsvar til Bjerknessenteret som stadig og like feilaktig vil ha det til at CO2 og ikke sola varmer opp havet (se KN 217). Stein Bergsmark fikk avslag fra forskersonen.no, alle tre fra Klimarealistenes vitenskapelige råd. Her gjengis vårt innlegg (forfattet av Ole Humlum og Ole Henrik Ellestad) i sin helhet:

Statistisk sentralbyrå i godt selskap

SSB har utfordret IPCCs klimahypotese med en analyse av temperaturdata av høyeste kvalitet. Ytringsfrihet åpner for faglig innsyn i en internasjonal, vitenskapelig klimadebatt som har pågått i tiår uten formidling i tradisjonelle medier.

Nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum, skriver i en artikkel 28. september at Statistisk sentralbyrås (SSB) publikasjon, som sår tvil om klimagasser er årsaken til klimaendringene, er en bombe i debatten. Etter en del nyttig og korrekt informasjon avslutter han med at: «I norsk offentlig debatt har det vært tabu å mene noe annet enn at klimaforandringene er menneskeskapte. Kanskje vi bør reformulere den setningen til at klimaforandringene er påvirket av mennesker, men ikke menneskeskapte?»

Med det retter han fokus mot sentrale klimafaglige forhold og slår samtidig et slag for ytringsfriheten – kanskje det viktigste samfunnsaspektet ved klimadebatten. Han har revitalisert diskusjonen om IPCCs tidligere hovedkonklusjon om at mer enn 50 % av temperaturstigningen er menneskeskapt. Først i 2021-rapporten ble hele årsaken tilskrevet økte CO2-utslipp, paradoksalt nok mens det samtidig publiseres at underliggende beregningsmodeller og CO2-scenarier ikke holder mål. Skeptikere mener derimot å ha vitenskapelig dokumentasjon på at naturlige variasjoner dominerer.

SSBs utgangspunkt

SSB-forskerne har et riktig utgangspunkt ved å velge fra NASAs database de 75 beste, lange temperatur-tidsserier fra 32 land. SSB har observert endringer som bare kan ha naturlige årsaker, og inkludert usikkerhet i sine vurderinger. Temperaturen har de siste 200 år steget for lite til tydelig å konkludere med at global oppvarming skyldes økte CO2-utslipp. Når folk med forstand på tall studerer tall fremkommer ofte ny erkjennelse.

Usikkerhet er mangelvare hos IPCC. Evaluering av organisasjonen i 2010 rettet sterk kritikk mot blant annet manglende bruk av usikkerhet og formidling av denne. Internasjonalt foregår en løpende diskusjon om viktige forhold knyttet til temperaturmålinger påvirket av byoppvarming, fjerntliggende og uberørte områder, nedlegging og endring av målestasjoner, omfattende justering av temperaturserier (homogenisering), havtemperaturer i ulike lag, satellittdata versus bakkedata og hvilke andeler av klodens arealer hver måling representerer for global middeltemperatur. Satellittdata (UAH) som dekker de største og fjerntliggende områder best, viser en global temperaturstigning per tiår på 0.14 C. Amerikanske NOAA korrigerte ned sine verdier til 0.09 C (2021). IPCC har det dobbelte.

Naturlige variasjoner på Grønland

SSB skriver at de siste 200 år samlet sett er en oppvarming fra Den Lille istid. De benytter også temperaturdata fra isbreer på Grønland. Figuren viser isbremålinger (GISP 2-temperaturdata, blå) gjennom hele mellomistiden med synliggjøring av Holocen optimum med rundt 1-2 C varmere enn i dag. Tidligere velkjente varmeperioder, Minoiske, Romertiden, Middelalderen med ca. 1000 års mellomrom, er markert med grønt. Neste 1000 års syklus er i moderne tid og sammenfaller med solas ‘Grand Maximum’ 1923-2003, det kraftigste på 8000 år (Usoskin 2008).

Nederst i figuren er inntegnet med rød strek atmosfærens CO2-data (Law Dome) som viser at mens middeltemperaturen synker sakte på vei mot en ny istid går CO2-mengden opp – det er motsatt av det IPCC forfekter.

SSB påpeker at dagens forhold er innenfor rammen av de siste 4000 årenes variasjoner og 1930-årenes markante varmetopp (Kobashi 2011) med isreduksjon i Arktis på linje med senere tiårs forhold. Hyppig omtalt i datidens aviser, men forsvunnet fra dagens debatt. Arktis påvirkes sterkt av overføring av energimengder fra ekvator mot hver av polene med 50-100 ganger mer energi enn det IPCC tilskriver økt CO2. Energimengden og transportprosesser påvirkes av variasjoner i planetbaner og månen, blant annet solas aktivitet, jordrotasjonen, vinder, havstrømmer og tidevann. Men IPCC har ikke dette med i modellene. All klimaendring skal nå dogmatisk være CO2-relatert.

Det er å håpe at internasjonal debatt blir tilgjengeliggjort for norske lesere og blir en del av folkeopplysningen som er hjemlet i vår grunnlov (§ 100) og som demokratiet bygger på. På veien tar vi med oss at intet i SSB-publikasjonen peker mot en menneskeskapt klimakrise.

Støtt oss ved å dele:

11 kommentarer

 1. Er dette en troverdig undersøkelse/studie? Jeg tenker sånn fagfelle vurdert og personen bak. Kan den brukes til noe, f.eks i forholdt til SSB greia?

  97 404 direkte CO2-målinger fra 1826-2008 indikerer at mennesker ikke driver CO2-endring
  Ifølge en ny studie steg atmosfæriske CO2-nivåer til 383 ppm på 1940-tallet, hovedsakelig som en konsekvens av jordrespirasjonsprosesser og oppvarming av havoverflatetemperaturen. Ethvert menneskeskapt bidrag til denne CO2-toppen «kan i stor grad utelukkes.»

  https://www.researchgate.net/publication/373256379_Science_of_Climate_Change_About_Historical_CO2-Data_since_1826_Explanation_of_the_Peak_around_1940

  fant det på NoTrickZone. Det står mer der
  https://notrickszone.com/2023/10/17/97404-direct-co2-measurements-from-1826-2008-indicate-humans-do-not-drive-co2-change/

  • Sørbye.
   Jeg formoder du mener iskjerneboringene på Grønland. Det er en troverdig undersøkelse (GISP2) referert til i en rekke sammenhenger inklusive IPCCs rapporter. Det er i realiteten en dataserie basert på de anerkjente måleteknikker som benyttes i andre sammenhenger. Flere målinger på Grønland viser samme hovedtrekk. CO2-kurven er fra Antarktis, men CO2 blander seg bra i atmosfæren.
   Ut over disse grunnleggende trekk er det ikke så mye å fagfellevurdere på en dataserie. Derimor har Ole Humlum, som for øvrig tidligere har hatt ansvar for drift av målestasjoner på Grønland, markert (grønt) de markante, lengre anerkjente varmeperioder som er rapportert i store deler av verden samt lagt inn data for senere endringer som en markering (rødt). Som kjent ligger iskjerneinnkapslingen noe etter i tid.

   Becks data er målinger som tidligere er forkastet (IPCC) begrunnet i overfladisk argumentasjon. Harde har regnet mer omfattende på dette og finner at bakken og havet ved oppvarming kan forklare de målte verdier. Å forkaste disse data er en merkverdighet fordi man var tidligere god på å analysere. Ingen mikroteknikker, men man dimensjonerte analysene så usikkerheten ble akseptabel (1-2 %). Dessuten viste målinger med samme utstyr relative, systematiske endringer. Ledende vitenskapsmenn bidro, det var etterhvert interkalibrering mellom laboratoriene osv., forhold som ikke med letthet kan forkastes. Pollard 2022 har jo funnet store emisjoner fra ferskvann (selvfølgelig kontroversielt siden IPCC har bagatellisert slike utslipp). Harald Yndestad har vist variasjonene som del av periodisk fenomen (waveletanalyser).

  • Borgen. Klima er vær midlet over tid., så lange tidsserier er de beste. Faktisk er jo mye av klimabudskapet vi skeptikere korrigerer er jo basert på korte tidsserier og ‘egnet’ valg av starttidspunkt.
   Uansett er endringene bare noen få ppm og fra en tid der CO2 fra fossile kilder var en bagatell.

 2. Takk for artikkelen.
  Har ikke denne grafen en viktig svakhet, nettopp gjennom sin vide tidsserie?
  Om en zoomer inn på delen til høyre, viser ikke den en bratt eskalering i CO2 og temperatur de siste 200 årene?

  • Når du velger å ‘zoome inn på delen til høyre’, så benytter du jo nettopp en liten del av en lang tidsserie som en kort tidsserie.

   Den bratte eskaleringen i temperatur de siste 200 årene finner vi jo igjen for ca. 1000 år siden, 2000 år siden, 3400 år siden, 3800 år siden, 4400 år siden, 5400 år siden, 7000 år siden, 8000 år siden og 10000-11000 år siden.

   Mens temperaturtrenden de siste 10000 år sett under ett er tydelig negativ.

   ‘Bratt eskalering av CO2-nivå’ kan vi kanskje si vi ser de siste 200 år – samt for 500 år siden, 900 år siden, 2400 år siden, 3100 år siden, 3800 år siden, 5100 år siden, 5700 år siden, 6700 år siden, 7200 år siden og 9100 år siden.

   Mens CO2-trenden de siste 10000-11000 år sett under ett er svakt positiv.

   Historiske økninger i CO2-konsentrasjonen kan følgelig vanskelig påstås å være positivt korrelert med temperatur i et langsiktig perspektiv, mens det i et kortsiktig perpektiv – gjennom flere kortere perioder de siste 10000-11000 år – muligens kan hevdes å være en moderat positiv korrelasjon mellom CO2 og temperatur.

   Men da primært ved at økende temperatur ser ut til å være (noe av) årsaken til økningen i CO2-nivå.

   Så selv om økende CO2-nivå i den industrielle epoke tilsynelatende korrelerer med økende temperatur (skjønt denne gang – av ukjent årsak – med CO2-økningen i forkant av temperaturøkningen), så kan man likevel ikke med rimelig grad av sannsynlighet finne statistisk støtte for noen kausal sammenheng mellom menneskeskapte CO2-utslipp og nyere tids temperaturøkning – utover de historiske naturlige svingninger grafen dokumenterer.

   I det minste ikke med så stor grad av sikkerhet at det berettiger dagens panikkfyrte, hastverkspregede, ressurssløsende, verdensøkonomiødeleggende, naturraserende, fattigdomsfremmende, overlevelsesunderminerende, livskvalitetsreduserende tvangsgjennomføring av det såkalte ‘grønne’ skiftet.

   Jeg kan følgelig ikke se at grafen har den ‘viktige svakheten’ du antyder.

 3. Stenersen,
  takk for utmerket kommentar om de historiske 1000-års syklusene. Som du indikerer, verken de minoiske, romerske og middelalderske varmetoppene (alle varmere enn nåtiden) kan forklares med CO2-hypotesen, snarere tvert imot siden CO2-nivået var mye lavere enn i dag under alle disse fasene. Den «ferskeste» falsifiseringen av CO2-hypotesen er selvsagt de 30 kalde årene etter andre verdenskrig som opptrådte på STIGENDE CO2-nivåer. Så sent som på 1970-tallet var «klimaforskerne» derfor opptatt av å skremme folk om ny istid 🙂

  Den omtrent eneste klare korrelasjonen i historisk tid mellom økt CO2 og økt temperatur kom derfor i perioden 1976-1998, en kort periode som fra 1980-tallet dannet grunnlaget for hele klimaalarmismen.

  Men hvor lenge var alarmistene i paradis? Fra 1998 til den bunnet ut i 2009 kom jo så den berømte stansen i oppvarmingen igjen («pausen»; da the usual suspects Phil Jones, Michael Mann m.fl. i Climategate-skandalen fant å måtte begynne å «hide the decline») – også den på stigende CO2-nivåer! Men denne pausen må anses som for kortvarig til å kvalifisere til en like selvstendig falsifisering av CO2-hypotesen som de første kalde 30 etterkrigsårene på stigende CO2-nivåer.

  Klimaalarmistene fikk imidlertid igjen litt av motet i perioden 2009-2016 da man igjen fikk en viss global tempearturstigning. Men fra 2016 har det altså igjen snudd nedover til en svakt fallende global trend.
  Men noe nytt er kommet til i den fasen med global nedkjøling:
  a) Mens arktisk havis falt fra 1980-tallet i takt med den globale oppvarmingen, har trenden for arktisk havis flatet ut og pekt oppover siden 2007, og
  b) Tilsvarende har Grønlandsmassivet hatt en stigende trend siden 2012.
  Alt dette er forhold som peker mot at vi har begynt en ny kaldere 30 års periode, noe som også sammenfaller med solforskernes prediksjon om et kraftig kommende solminimum (Eddy Minimum) og en mulig ny liten istid de neste årtiene.
  Vi får ta vitaminene våre og håpe på at vi rekker å oppleve den uvitenskapelige klimaalarmismens endelige fall 🙂

 4. Hadde kurvene for temperatur og CO2 vært ført frem til år 2020 f.eks. , så ville man ha fått et mer helhetlig bilde av det som har skjedd og litt mer å gruble på.

  • Morgenstjerne.

   Det hadde vært fint, men ikke mulig ved innkapsling i is.
   Kobashi (2011) har brukt teknikk med Ar-isotop og funnet at varmetoppen i 1935 var like høy som i senere tid.

   • SSBs klartänkta analys och slutsatser negligerades av svenska medier. Norska Aftenposten m.fl. norska aviser har samma ägare som Svenska Dagbladet och svenska Aftonbladet. Övrig svensk media domineras av Bonnierkoncernen. Svensk politiskt korrekta SVT tog inte heller notis om SSBs klargörande.
    Medströmsmedierna i Norge & Sverige är dels oligopol, dels ägda med bas i globalalt samverkande finansiärer som hängivet verkar som megafoner och propagandacentraler för FNs Agenda 2030 och vidhängande IPCC.
    SVT (svensk public service) är känd för sin enögdhet och rättar sig inte heller efter sina egna statuter om opartisk nyhetsförmedling.
    SSB fick sin publicering i kanalerna Klimatsans och Klimatupplysningen i Sverige.
    Något annat än ovanstående förväntade jag själv inte.

 5. Dette var veldig interessant lesing for meg. Begynte å tro at jeg var eneste realist igjen. Det er tydelig at noen tjener på at det skal være CO2 som har skylda for at været er litt varmere. Hvem er disse? Jeg sier som regel at det bare er å følge pengene, så har vi synderen. Klima er nå politikk, og det er kanskje for å forenkle at de har valgt CO2 som er vanskelig å se. Hadde de valgt å fokusere på at svart absorberer mer varme enn alle andre farger, ville svarte veier og byer som nå dekker 2% av landarealet og er flere grader varmere enn landsbygda? Ja hva skulle vi gjort? Avgift? Jeg mistenker elbilprodusentene, de tjener penger på at folk nå lader bilene sine med strøm slik at det må brukes mer kull og gass for å produsere strøm nok slik at utslipp av CO2 øker totalt, men ikke lokalt. Virker CO2 ikke slik hvis motivet er elbil?

  • Per, takk for interessant kommentar. For å komme videre, les LIndzens analyse, i lenken nederst.

   Prof. Lindzen beskriver her hvordan enda en irrasjonell ideologi via korrupte politiske prosesser har spredd seg i demokratiske land som en symbiose eller sameksistens mellom politikere, forskere og særinteresser. Klima-alarmismen har historiske forløpere som den Sovjetrussiske Lysenkoismen og rasehygienen som førte til tvungen sterilisering i mange land, inklusive Norge:
   https://klimarealistene.com/professor-lindzen-beskriver-jerntriangelet/

Kommentarer er stengt.