Spørreundersøkelse fra Arendalsuka

Av Haakon Faanes

Klimarealistene var som kjent representert på fjorårets Arendalsuke i august. I tillegg til egen stand der vi delte vi ut løpesedler, snakket med kjente og ukjente, delte vi ut et spørreskjema vedrørende vesentlige fakta rundt klimaet. Vi fikk i alt 85 respondenter på 5 spørsmål, og i tillegg kunne bakgrunn (hvilken organisasjon respondenten tilhører) oppgis. Her er resultatet av undersøkelsen.

Hva er den dominerende drivhusgassen?
Når det det gjelder hva som er den dominerende drivhusgassen svarer de fleste CO2, noe en nesten kan forvente ut i fra presse og mediedekning på klimaet. Det er svært sjelden media nevner vanndampen i det hele tatt og dermed villedes befolkningen.

Kun 26 (av 85) svarer korrekt (H2O).

De korrekte svarene er angitt i rødt i figurene for alle spørsmål.  

Hvor stor andel av atmosfæren utgjør CO2?
Her gikk det på hvor stor andel CO2 utgjør av atmosfæren. Her svarer en anseelig andel 40 % eller 4 %, i alt 51 respondenter. Andelen CO2 utgjør i atmosfæren oppgis vanligvis i prosent (0,04 %) eller i ppm(v) som står for andeler per million, regnet i volum.

De færreste vet hva ppm står for, og som man ser er det to respondenter som er mer enn litt ustøe på prosentregning.


I forhold til siste 500 millioner år er CO2 nivået nå?
Her handler det om CO2 nivået i dag sett mot nivået for 500 millioner år siden, nok et vanskelig spørsmål siden det alarmistiske budskapet i mediene lenge har omtalt nivået som faretruende høyt i moderne tid, og ledsaget av mange merkelige påstander.

Bare ¼ har fått med seg at dagens nivå er blant de laveste, geologisk sett.


Når CO2-nivået stiger, gir det hvilken effekt på temperaturen?
Spørsmål 4 dreide seg om den logaritmiske effekten av CO2, hvilket betyr at den siste økningen gir mindre effekt på temperatur enn foregående økning. Her er det grunn til å tro katastrofemaksimeringen i media kan ha hatt stor effekt, sett på bakgrunn av at ca. ½ av respondentene mener effekten på temperaturen blir større desto mer CO2 det er fra før av.

 

Solaktiviteten i siste halvdel av forrige århundre var?
Siste spørsmål omhandlet solaktiviteten i siste halvdel av forrige århundre sammenlignet med tidligere. Den største gruppen har korrekt svar, men også her utgjør de uriktige alternativene betydelige andeler.


Til slutt ba vi respondentene angi hvilken gruppe de tilhører, interesse- eller ideell organisasjon, offentlig institusjon, politisk parti eller privatperson.

Spørsmålet her blir om svarene er representative for befolkningen som helhet, og om antallet innbyrdes er representativt i forhold til de øvrige gruppene. Vi vil vel tro at privatpersoner er noe underrepresentert sett i sammenheng med øvrige kategorier, og at respondentene er noe mer interessert i politikk generelt og klima spesielt enn gjennomsnittet av befolkningen.

 

Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

  1. Nå er det jo kun en indikasjon med så få personer, men likevel. Det viser jo at IPCC, myndigheter, politikere og øvrige IPCC-leir har lyktes godt med desinformasjonen.
    At bare 26 % er klar over at vanndamp er den altoverveiende dominerende drivhusgass er en skandale.
    Det er jo 95 % og enda mer om alle effektene medregnes. Og tenk metan da med bare snaut 2 ppm og 12 % tror den er den sterkeste (selv om spørsmålet kansje kan tolkes som per molekyl av noen.

    • Det er 26 av 85 respondenter (=31%) som svarer riktig på vanndamp som dominerende drivhusgass, men det er likevel tankevekkende. På samme spm. svarer bare 1 av 20 (5%) av de som definerer seg å tilhøre en interesseorganisasjon riktig. Det er vel nærmest oppsiktsvekkende, til tross for få respondenter totalt sett.

  2. Can you link to the raw data from this survey, and give more info on the circumstances.

Kommentarer er stengt.