Skinner solen på hele eller halve jorden?

For et dumt spørsmål, vil mange si, men det er flere svar.  I ett øyeblikk, ett sekund, skinner solen på bare halve jorden, men i løpet av ett døgn er nesten hele jorden dekket (vår- og høstjevndøgn: hele), og i løpet av ett år: hele jorden.  Tidsintervallet har betydning for hvordan man beregner effekten av atmosfæren på global temperatur, selve fundamentet for å påstå at utslipp av «klimagasser» skal føre til «klimakrise».  Hvis man midler ut solinnstrålingen som skjer i løpet av ett sekund over hele jorden, slik som FNs klimapanel gjør, så får man forklaringsproblemer. Det er «avgjort vitenskap» hos FNs klimapanel, så det er ikke rart at de ikke vil diskutere dette.

FNs klimapanel IPCC informerer i den siste hovedrapporten (AR5 WG1 Part 2 Chapter 2.3) om hva som er grunnlaget for å påstå at økte utslipp av CO2 fra forbrenning av kull og hydrokarboner («fossil energi») kan føre til økt global oppvarming og skadelige klimaendringer: «The radiation budget of the Earth is a central element of the climate system.»

Dette dreier seg om et strålingsbudsjett som er visualisert i fig. 2.11 i rapporten, se figuren over. I dette budsjettet er stråling av energi fra en atmosfære med drivhusgasser (IR-aktive gasser som H2O, CO2, CH4,++) ned mot jordoverflaten selve fundamentet. I modellen påstås det at varmestråling fra atmosfæren ned mot jorden er over dobbelt så sterk som strålingen fra solen som når ned til jordoverflaten (henholdsvis 342 og 161 W/m2). Altså, «tilbakestråling» fra atmosfæren har dobbelt så stor betydning for global temperatur som solen i følge IPCC.

Denne mekanismen er godtatt av klimaforskere som James Hansen, Kiehl & Trenberth, Roy W. Spencer, Richard Lindzen m.fl. Spencer og Lindzen hevder imidlertid at det er for lite menneskeskapt CO2 i luften til at global temperatur og klima påvirkes, (av ca 0,04 % atmosfærisk CO2 er bare ca. 0,0016 % menneskeskapt), og at reaksjonen i global temperatur på så lite ekstra CO2 er neglisjerbart (lav følsomhet for CO2).

Modellen til Kiehl/Trenberth har fortielser og forenklinger, og Lindzen er blant de som har påpekt at energitransporten i atmosfæren i hovedsak (90+ %) foregår ikke ved IR-stråling, med ved vanndampens konveksjon og faseoverganger spesielt i tilknytning til skyer.

Claes Johnson

Mange andre forskere og fagpersoner har tilbakevist denne tilbakestrålingsmekanismen som både ufysisk og i strid med fysiske og termodynamiske lover, En av disse er professor i anvendt matematikk ved KTH i Stockholm Claes Johnson.

Den fundamentale feil med tilbakestrålingsmodellen er at man tar en energistrøm fra solen i løpet av 1 – ett – sekund og fordeler den over hele jorden samtidig, mens det egentlig bare er halve jorden som treffes.  Regnskapet for stråling er oppgitt i W/m2 som er energi (Joule) pr. Sekund (s) og kvadratmeter (m2).  Dermed har man brettet ut jorden til en flat flate og redusert solinnstrålingen med en faktor på 4 fordi arealet av en kule er 4 ganger snittet av kulen (4πr2).  Når man reduserer solinnstrålingen i løpet av et sekund pr. m2 på denne måten får man et energiunderskudd når det gjelder å forklare temperaturen på jorden, og det jukser man til med ufysisk tilbakestråling. Det hjelper ikke å gange med 24 timer (24x60x60s) fordi solen skinner på bare halve jorden for enhver tidsenhet.  Det man har gjort er å brette ut jorden til en flate (flat jord) og redusert solinnstrålingen til en middelverdi over flaten med 1/4 solinnstråling (kald sol).

Man får da et «flat-jord-kald-sol» energibudsjett, som ikke stemmer med den fysiske virkeligheten (ufysisk). Den egentlige innstrålingen har større intensitet der solen skinner sterkest enn hva som er gjennomsnittet, og det er opphav til meteorologiske og klimatiske fenomen.

En som har skjønt dette og satt opp et annet energibudsjett er Kevin Kilty i teksten

Earth As A Solar Collector

Dette energibudsjettet med energi inn på halve jorden og energi ut fra hele jorden til enhver tid virker å være mer realistisk enn IPCCs «energibudsjett» hvor de midler energi inn over hele jorden, og da må finne opp en tilbakestrålingsmekanisme. Kilty finner ut at effektiv emissivitet fra jorden gjennom atmosfæren må justeres til 0,61 for at hans budsjett skal stemme med global temperatur på 288 K.  Atmosfærens effekt er altså det samme som å redusere emissiviteten.

Kiltys Konklusjon

«The simple model of Earth as a solar collector shows conclusively that greenhouse gases in the atmosphere lower the effective emissivity of the Earth, which in turn raises the mean temperature of the surface in order to achieve energy balance». 

Kilty viser til dr. Spencer, men de to har forskjellige modeller; Kilty lar solen skinne på halve jorden i ett sekund, mens Spencer forsvarer å dele solinnstrålingen på hele jorden i det sekundet.

Andre innspill i debatten 

Astrofysiker Joseph Postma har lenge kritisert flat-jord-kald-sol «energibudsjettet» til Kiehl og Trenberth, (red.anm: den beste oversikten over hans kritikk fins i hans bok fra 2018), se også hans siste tekst her, som avslutning på en debatt Postma har hatt med Roy Spencer i det siste (merk flere tekster hos Spencer).

Postma fordeler også solinnstrålingen over halve jorden.

Philip Mulholland and Stephen Wilde tar på WUWT også utgangspunkt i at jorden har en side med dag (sollys) og en med natt i denne artikkelen. (Red.anm: De deler kloden inn i meteorologiske celler; Hadleyceller i tropene, Ferretceller i temperert sone og Polare celler nord for polarsirkelen (se figuren under)).

Return to Earth

Mulholland og Wilde påpeler at soloppvarming på solsiden skaper konveksjoner som også fører til trykkinduserte adiabatiske prosesser med avkjøling av stigende ekspanderende luft og motsatt oppvarming av synkende luft under kompresjon (eks. Hadley Cell sirkulasjon som skaper passatvinden)

Mulholland og Wilde viser at tilbakestrålings-forklaringen til IPCC (Kiehl & Trenberth m. fl.) er fullstendig feil, og avslutter:«We are able to quantify the degree of adiabatic lit surface energy partition in favour of the air by using the process of inverse modelling, a standard geoscience mathematical technique.  The issue of atmospheric opacity then becomes a passive process, and the purported atmospheric action of greenhouse heating by back-radiation can be discounted. We believe that our modelling work presented here should lead to a fundamental reassessment of the atmospheric processes relating to energy partition, retention and flow within the Earth’s climate system.»

Mulholland og Wildes rapport stemmer også med den adiabatiske oppvarming som forskerne Nikolov og Zeller har utredet for alle himmellegemer med atmosfære i denne fagfellevurderte rapporten «New Insights on the Physical Nature of the Atmospheric Greenhouse Effect Deduced from an Empirical Planetary Temperature Model.»
 
US og ISO standard atmosfære er også basert på disse prinsipper, men ikke IPCC.

Konklusjon

Med andre ord: Fundamentet for klimaalarmismen; at tilbakestråling fra atmosfæren skal føre til katastrofal global oppvarming, er feil!  Tenkende mennesker bør da motarbeide dette hysteriet om klimakatastrofer etc. Dessverre så har alt for mange mektige mennesker satset våre skatte- og avgiftspenger på dette narrespillet, ca. 1,5 trillions USD/year, som dermed kunne brukes bedre på helse, fattigdom og ikke minst bedre infrastruktur mot all naturlig (!) klimaendring.

Støtt oss ved å dele:

57 kommentarer

 1. Dette med IR nedstråling fra CO2 og H2O molekyler er vel selve grunnmuren for Klimapanelets klimakrise-hypotese. Men denne teorien stemmer vel ikke med de faktiske forhold, fordi:
  Termodynamikkens 2. Hovedsetning knuser deres teori. Når kaldere partikler oppover i atmosfæren er noe varmere etter mottatt tilbakestråling fra en varmere jordoverflate, kan ikke denne varmen stråle ned fra kaldere partikler i atmosfæren til en varmere jordoverflate.
  Dessuten kan ikke H2O og CO2 molekylenes mottatt spres til øvrig atmosfære molekyler, som bl.a. nitrogen ved stråling, fordi nitrogen molekyler ikke absorberer IR stråler. Faktum er vel i tillegg til konveksjon vil varme overføring i gasser og i atmosfæren ikke skje ved stråling men ved partikkelkollisjoner.
  Dermed er hele grunnlaget for CO2 hypotesen feil?
  Kan noen spesialister her i kommentarfeltet korrigere, bekrefte eller utdype min teori?
  Slik jag har

  • Jeg kan utype/korrigere de to første punktene:

   1) Stråling fra kaldt til varmt:

   Det er et interessant paradoks at stråling tilsynelatende bryter loven om at varme ikke kan gå fra et objekt med med lav temperature til et objekt med høyere temperatur. Det hadde jeg ikke tenkt på før jeg leste innlegget her. Men at stråling tilsynelatende bryter en fysisk lov betyr ikke at naturlovene som angår stråling er feil.

   Enrique Perez-Terron var inne på Stefan-Boltzmanns lov som sier at utstrålingen fra et objekt kun avhenger av dens egen temperatur. Dvs. at utstrålingen ikke er avhengig av temperaturen på andre objekter som utstrålingen treffer. Vi må altså regne med at noe av IR strålene fra jorda faktisk treffer sola som jo er betydelig varmere! Man sier likevel at varmen går fra sola til jorda fordi det er mere stråling fra sola som treffer jorda enn omvendt.

   Det er mer komplisert (kvantefysikk) å forklare strålingen fra CO2 ned til jordoverflaten. Litt forenklet kan man si at CO2 molekylet har spekter som sier noen om hvilke bølgelengder den kan absorbere. Dette spekteret tillater CO2 å absorbere noe av IR stråling fra jorda. Nå et CO2 molekyl absorberer en liten dose IR-stråler endrer den energitilstand (energien fra strålingen får molekylet til å vibrere, eller generere en eller annen for for bevegelse). Etter en stund (vet ikke hvor lenge) går «CO2-molekylet lei av den nye energitilstanden» og sender ut tilsvarende stråledose i en vilkårlig retning. Selv om det er kaldt i atmsfæren er det likevel ca. 50% sannsylighet for at stråledosen sendes mot jorda. Men som man ser i Figure 2.11 i innlegget går det mer IR stråler fra jorda til atmosfæren enn omvendt!

   2) Stråling til øvrige molekyler i atmosfæren.

   Kun gasser som har spekter innen det infra-røde område kan absorbere IR-stråler.
   Jeg kjenner ikke spekteret til O2 og N2, men det er nok riktig at det ligger utenfor IR-området, og derfor ikke kan absorbere slik stråling. Men CO2 høyt opp i atmosfæren kan definitivt absorbere IR stråler sendt fra et CO2 molekyl lenger ned i atmosfæren.

   • varme kan kun overføres fra varmere objekter til kaldere. Tenk litt da: Om det er 10 grader C i noen gassmolekyler noen 1000 meter oppe i atmosfæren. Hvordan kan de kalde molekylene stråle varme ned til en jordoverflate eller lavere luftlag med 30 grader C. Dessuten spres varme i såpass tette gasskonsentrasjoner som i den nedre atmosfære seg ved partikkelkollisjoner og ikke ved stråling. Dermot i utkanten av jorden atmosfære hvor gassblandingen er tynn, vil utstråling til verdensrommet være mulig. Det er hva jeg har lest i fagbøker om varmelære.

    • Lars O. Andersen: «varme kan kun overføres fra varmere objekter til kaldere»

     Åja, så du tror ikke på det jeg skrev?

     Jeg vil likevel opplyse at om du er ute en kald vinternatt, blir du truffet av varmestråler fra den kaldere bakken. Men du tror sikkert ikke på det heller…

     • Slå opp på snl.no og les om termodynamikk. Da vil d2 kunne lese: Termodynamikkens 2. hovedsetning: Varme kan kun overføres fra varmere til kaldere objekter. Dette er en anerkjent naturlov, like selvfølgelig, som et eple faller ned til jorden fra en gren og ikke opp i atmosfæren. På henhold til denne naturloven begår Klimapanelet grov feilinformasjon og juks med sin tilbakestrålings teori fra kaldere CO2 partikler i atmosfæren til en varmere jordoverflate.

 2. Dette er et viktig tema å ta opp. Det rokker ved fundamentet for effekten av «drivhusgasser». Kanadieren Joseph Postma har laget en enkel film som illustrerer forskjellen på IPCC´s modell og den fysiske virkeligheten: https://youtu.be/kr_xrk8nce4

  • Postma angriper en «modell» som bare uttrykker gjennomsnittlige energiflukser. Gjennomsnittsbudsjetter er nyttige, men er sterke forenklinger av det som faktisk skjer. Argumentasjonen hans er helt irrelevant overfor faktiske klimamodeller, som representerer systemet i større detalj, og selvfølgelig tar hensyn til hvordan solinnstrålingen faktisk fordeler seg over jorda til enhver tid. Han demonstrerer med andre ord bare sin uvitenhet om temaet.

 3. En god artikkel fra Petter Tuvnes basert på fakta og logikk. Det er slike artikler som legger grunnlaget for forståelsen av vårt klima. Anbefaler at ihvertfall noen msm journalister prøver å sette seg inn i denne viktige delen av klimadebatten.

   • Hvordan er den videoen et nådestøt?

    Når man snakker om *gjennomsnittlig* solstråling per overflateenhet på jorda, må man jo ta utgangspunkt i at jorda har en silhuett som er 1/4 så stor som overflaten. Hvis man lager et energibudsjett for et gitt tidspunkt må man differensiere basert på hvor på jorden man ser, og det gjør naturligvis klimamodellene. Men i et gjennomsnittsbudsjett er Roy Spencer sine likninger riktige.

    • Du har ikke skjønt noen ting. Matematikken, regnestykket, er riktig, men modellen er feil, også i følge matematikkprofessor Claes Johnson, KTH. Sett deg inn i temaene før du troller.

  • Det er ikke til å stikke under en stol at natten er lang nok til at temperaturen faller betydelig over middelverdien, og at dagen lang nok til at temperaturen stiger betydelig over middelverdien. Så det handler etter mitt syn om hvilken temperatur man er på jakt etter. Er man på jakt etter middelverdien, spiller det vel liten rolle hvor hurtig jorden roterer. Tenker man seg at den roterer ultrahurtig, skulle vel 342W/m2 være logisk? Selvfølgelig går man glipp av dynamikk ved en slik modell. Men igjen, hva er det man vil beregne. Denne Joseph Postma påstår at man får -18 grader midlet overflatetemperatur hvis man bruker 342W/m2. Stemmer det da? Han gir ingen forklaring

   • En viktig forutsetning i IPCC-teorien om «drivhuseffekten» er at atmosfæren skal kunne varme opp jorden fra – 18 deg C (målt og omregnet som stråling fra jorden på ca. 340 W/m2) til levelig gjennomsnittlig + 15 deg C. Tidligere leder for NASA GISS, klimaaktivist Dr. James Hansen, beregnet i 1981 at «klimagassene» i atmosfæren, bl.a. H2O og CO2, varmer opp jorden 33oC, fra -18oC uten «klimagasser», til virkelig gjennomsnittstemperatur ved jordoverflaten på ca. +14-15oC. Men, selv Dr. Hansen har forklart at det er konveksjon (luftstrømmer) som styrer temperaturgradientene i atmosfæren (hovedsakelig troposfæren), og at nivået på -18 deg C ligger 5-6 km oppe i atmosfæren, men dette blir underslått i forklaringer om «drivhuseffekten». Utstråling fra jorden på 340 W/m2 representerer en utstråling fra atmosfæren, og ikke jordoverflaten, og representerer derfor heller ikke temperaturen ved jordoverflaten.

    • Tuvnes,
     Du skriver at -18 er målt. Mener du da at det er tilfellet at strålingsbalansetemperaturen er minus 18 grader? I så fall, hvorfor er det da feil å tilskrive de 33 gradene til atmosfærens effekt? At noen få uærlige sjeler vil ha det til at alle 33 gradene utelukkende skyldes klimagasser, eller enda verre, CO2 alene, bør jo ikke påvirke oppfattelsen av gyldigheten til den egentlige teorien, som jo også inkluderer konveksjon m.m. Temperaturgradient ville man vel hatt selv om atmosfæren utelukkende bestod av nitrogen og oksygen. Eller mener man at 33 grader ef feil? Hva er i så fall det riktige tallet? Og hvordan utledes dette?

     • Utstråling fra jorden er ca. 340 W/m2, og det tilsvarer -18 gradC (255 K) omregnet med Stephan-Bolzmanns lov. Den temperaturen er ca midt i troposfæren.
      De 33 K «drivhuseffekt» er feil.
      Forskjellen mellom månen (uten vann og atmosfære) og jorden er ca. 90 K.
      Global temperatur på jorden kan forklares med solinnstråling og atmosfæretrykk, se:
      https://www.omicsonline.org/open-access/new-insights-on-the-physical-nature-of-the-atmospheric-greenhouse-effect-deduced-from-an-empirical-planetary-temperature-model.php?aid=88574

     • Hvis 342W/m2 er det som beviselig stråler ut, må jo det være middlet over hele jorden. Altså må det ha vært målt flere steder samtidig, både på nattside og dagside. Veldig artig at man har klart å måle eksakt samme fluks inn og ut (korrigert 1/4).

      Jeg har lest N&Z. Har bare ikke løftet det opp til fakta i mitt hode enda.

      Men tilbake til Postma. Han bruker begrepet «flat-earth» fordi 342W/m2 angivelig brukes for polene så vel som ved ekvator. Og hvis dette er riktig kan man ikke annet enn å være enig i hans begrepsbruk. Men snakker han da om «energy-budget» isolert sett, eller snakker han om selve klimamodellene som kjøres på supercomputere til astronomiske summer. Hvis det er det siste, så er det jo svært oppsiktsvekkende, og jeg vil i så fall gjerne ha en bekreftelse på at dette faktisk stemmer.

     • Postma tar for seg IPCC/Kiehl-Trenberth «energy budget».
      Supercomputerne som kjører GCM (global circulation models) er programmert til å vise økt temperatur med økt CO2 etter IPCC/Myhre-formelen.

     • Det er greit nok å kritisere Kiehl-Trenberth «energy budget». Men skjønner ikke hvorfor han lager så mye fuzz ut av de flat-earth-greiene. Kan ikke skjønne at det skal være hensiktsmessig å differensiere på breddegrad i et slikt diagram. Han forventer tydeligvis også at diagramet skal kunne forklare værfenomener og dannelse av ulike skytyper.

      Synes personlig det er helt greit at diagrammet er forenklet til å vise TSI fordelt på hele jorden samtidig. Jeg ser for meg en serie med 4 sammenkoblede vannmagasiner, hvor alle har sluk, men kun det ene magasin har tilførsel av vann. Man kan lage en ekvivalent modell med 4 identiske magasiner hvis man fordeler vanntilførselen til alle 4 magasinene. Så kan man krangle så mye man vil om at vannstrålen da vil bli mindre kraftig i hvert av magasinene, og således ikke vil kunne lage like mye forstyrrelse i vannet som en stor stråle i det ene magasinet. Hvis det ikke er grad av forstyrrelse av vannet mann er opptatt av å få frem, så er det likegyldig.

      Det mest betenkelige med hele diagrammet er den lille detaljen som nesten ingen legger merke til. Nemlig den angitte strålingsubalansen som er oppgitt til 0.6W/m2. Det er jo helt absurd. Med den usikkerheten som ligger i de store tallene, kunne det jo like gjerne vært 0.6W andre veien. Det bare viser at hele diagrammet er fullstendig løgnaktig, enten tilbakestråling er et reelt fenomen eller ikke.

     • Til Bergene nedenfor
      Ja, ubalanse på 0,6W/m2 er også latterlig når usikkerhet i thermal outgoing er mellom 236 – 242 W/m2

     • Netto ubalanse er det som bestemmer om kloden blir varmere eller kaldere. Så den kan ikke «like gjerne» være negativ.

      Jeg anbefaler Bergene og Tuvnes å gjøre et overslag over hvor mange år 0,6 W/m2 bruker på å varme opp 100 m vannkolonne 1 grad. Svaret vil fortelle at 0,6 W/m2 verken er «absurd», «løgnaktig» eller «latterlig». Tvert imot framstår tallet som rimelig.

      Det er ikke slik at man estimerer brutto innkommende og utgående fluks og beregner nettoen som differansen. Man bruker alle data man har, herunder observert temperaturutvikling, for å få et sett rimelig konsistente tall – som gir et omtrentlig bilde av hva som foregår.

      Så får vi leve med at de som ikke forstår fysikk ikke liker «tilbakestrålingen». Men hva er alternativet?

     • Angående disse 33 gradene, så minner jeg om denne saken fra Ferenc Miskolczi:
      https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/Miskolczi_DES111.pdf

      Han skriver i 2014 om modellen til Kiehl og Trenberth:
      «The most popular global energy budget schemes were published by Kiehl and Trenberth (1997) (KT97), and TFK09. In KT97 and TFK09 the global average
      terrestrial radiation field was modeled by using a version of the US Standard Atmosphere 1976 (USST76) in which in order to match with Earth Radiation
      Budget Experiment, ERBE (2004) observations the H2O column amount was reduced from 1.42 to 1.26 precipitable cm (prcm). In KT97 and TFK09 the all-sky A Gm and clear sky Gm were reported as 155 and 157 Wm-2, subsequently. Newer studies show substantially different greenhouse effects, see Stephens et al.(2012) (S12), Wild et al. (2013) (W13), and Costa and
      Shine (2012) (CS12).»

      Modellen til Kiehl og Trenberth er altså ugyldiggjort av observasjoner i nyere forskning. Miskolczi er videre helt avvisende til drivhuseffekten slik den er definert av Arrhenius og etterfølgere med CO2 som den dominerende aktøren blant atmosfærens gasser.

     • Kanskje NASA sitt orignale strålingsbudsjett er mer korrtekt? Dette har de fjernet fra sine nettsider. Muligens fordi de hadde lyst til å forklare de 33 gradene som tilbakestråling, og de innså at det originale budsjettet da måtte modifiseres.

    • Eg har ikkje sett nokon som har påstått at utstrålinga frå jordsystemet på ca. 340 W/m2 representerer temperaturen på jordoverflata, Tuvnes. For eksempel representerer 100 W/m2 av dette reflektert sollys frå atmosfære og jordoverflata.

     I den første figuren i artikkelen din, IPCC sin presentasjon av strålingsbudsjettet, representerer emittert langbølga stråling på 398 W/m2 temperaturen på jorda, ca. 15 grader celsius.

     Absorbert solstråling i samme figur er på 161 W/m2. Temperaturen som gir ein emittert langbølga stråling på 161 W/m2 frå jordoverflata er imidlertid bare -42 grader celsius ut frå Stefan-Boltzmanns lov.

     Jorda må derfor ha ein kontinuelreg energitilførsel i tillegg til solstrålane som gjør at jordtemperaturen kan gje ei utsråling på 398 W/m2. IPCC si forklaring er tilbakestråling frå drivhusgassane på 340 W/m2. Kva er di forklaring, Tuvnes?

     • Foruten neglisjerbar mengde jordvarme finnes bare én kjent energitilførsel: sola

     • Jeg er ikke overbevist om at jordvarmen er neglisjerbar.

      Carl Wunsch er muligens den ledende oceanografen i vår tid. Her viser han at oppvarmingen av havet nedenifra over 20 år utgjør 22 % av havoppvarmingen av dyphavet:
      «a 20- year average ocean heating rate of 0.48 ±0.1 W/m2 of which 0.1 W/m2 arises from the geothermal forcing.»

      Se denne interessante diskusjonstråden hos Judith Curry for bredere kontekst og diskusjon. Man vet rett og slett for lite om undersjøiske vulkaner og ikke minst, lekkasjer fra skjøtene mellom kontinentalplatene, til å kunne konkludere med neglisjerbar jordvarme.
      https://judithcurry.com/2019/07/21/geothermal-ocean-warming-discussion-thread/

      Man har også i Vest-Antarktis en betydelig vulkansk aktivitet, som medvirker til regional issmeltning.

     • Man bør nok ta med jordvarmen. Kula har jo en glødende kjerne og et relativt tynt skall skiller denne varmekilden fra jordoverflaten.
      Finnes det noen tall for varme strømmen som ledes ut fra kjernen? Her gjelder vel lednings evnen til stein, jord, sand og vann. Hvilken temperatur ville jordoverflaten ha dersom solen og gassene manglet?

   • Rund jord, – en kule, med overflate skall som består av dype daler, åser og fjelltopper tilfeldig spredt utover overflaten roteres hurtig rundt en akse. Atmosfæren, en blanding av lette og tunge gasser holdes på plass inntil kloden av tyngdekraften. Det oppstår en effekt man kaller sentrifugalkraft på gassene som roteres rundt kloden og disse vil tvinges utover men motvirkes av tyngdekraften. Siden kloden ikke er glatt på overflaten men mer som en visp i en kjøkkenmaskin som står nedi en bolle vil gassene, med ulike temperaturer og egen vekter mikses slik at alt sammen etterhvert kan betraktes som en gjennomsnittlig blanding av ingrediensene. Her kan man si mye mer men jeg gir meg her. Merkelige CO2 fenomener mener jeg blir svært underordnet det hele. Tilstands ligningen det ofte vises til likeså.

 4. Etter noen dager med litt ekstra høye sommer temperaturer går klima alarmistene bananas. Hørte Benestad. Og ei Høyre dame som er Høyres klimaspesialist på Dagsnytt 18 mandag 29.Juli. Høyre dama ønsket journalistikk, som satte de varme dagene inn i en bedre klimasammenheng minst i 30 år sa hun.
  VG og NRKs representanter sa de skulle bli flinkere til å skremme folk med det fine været ikke var bra, men farlig klimakrise, neste sommer, om vi får noen tropenetter og tangering av varmerekorder satt for hundre år siden.
  Men egentlig var det vel like varmt for 120 år siden.
  Maksimumstemperaturer i:
  Kristiania 1893. Juni 30,5 juli 30,7
  Kristiania 1896. Juni 33,5 juli 30,9
  Kristiania 1897. Juni 31,4 juli 33,4
  Trist med slike, som omtaler meningsmotstandere for klimafornektere, uten selv å sette seg inn i geologi, fysikk, kjemi, biologi, historie og meteorologi. Men notorisk bare etterplaprer det en eller annen klimaspesialist forer media daglig med jorden og planter og dyrs snarlige undergang.

 5. Solkonstanten er 1360 W/m2, dette er energistrømmen frå sola mot jordsirkelen. Ut frå den første figuren i artikkelen din, Tuvnes, strålingsbudsjettet frå IPCC, skal ca. 47,4 % (161/340) av solkonstanten bli absorbert av jorda.

  Absorbert solstråling gjennom året blir da: Solkonstanten * 47,4 % * jordsirkelarealet*86765 sekund. Dette blir 7,13 *(10 i 24 potens) W/år.

  Jordoverflata er fire ganger så stor som jordsirkelen. For å balansere absorbert jordstråling må jordoverflata da emittere (7,13 *(10 i 24 potens) W/år)/(Jordsirkelen*4)/(86756 sek) = 161 W/m2/s.

  Ut frå Stefan Boltzmanns lov må jordoverflata ha ein temperatur på -42 grader celsius for å emittere 161 W/m2 langbølga stråling. Likevel er gjennomsnittstemperaturen på jorda ca. 15 grader celsius.

  IPCC forklarer dette slik i den første figuren i artikkelen din: Tilbakestråling i drivhusgassane på 340 W/m2/s løfter temperaturen på jorda til 15 grader celsius. Ei forklaring som du ikkje aksepterer.

  Så eg har eit spørsmål til deg, Tuvnes: Kor kjem den kontinuerkige energitilførselen fra som løfter temperaturen på jorda frå -42 grader celsius til 15 grader celsius?

  • Les linkene i artikkelen så finner du svaret, eller er du for lat til det?

   • For oss som ikke har tid til å lese en haug med andre artikler kunne du kanskje kostet på deg å være litt mer spesifikk? Eller kanskje gi noen stikkord for hva svaret består i? Eller er du for lat til det? 🙂

     • Takk, jeg skal se på den.

      Du har en aggresiv og nedlatende stil her, og slenger stadig ukvemsord mot folk som kommenterer artikkelen din. Mine kommentarer her har i all hovedsak vært saklige og on-topic, likevel påstår du at jeg troller. Du utdefinerer deg selv fra fornuftig diskusjon med denne stilen.

     • Ok, nå har jeg lest artikkelen til Rex Fleming. Den var ganske dårlig, så det forundrer meg at denne er kommet gjennom peer review. Han dekker alt for mange tema, alt overfladisk. Han viser noen vage og ukvantifiserte korrelasjoner. Han gjør noen beregninger som er svært dårlig forklart, så disse kan jeg ikke kommentere. Til slutt trekker han noen svært klare konklusjoner som ikke støttes av materialet han har lagt frem.

      På den positive siden fikk jeg meg en god latter av denne passasjen: «Finally, there is the impact of cosmic ray intensity! Massive bright blue stars populate the rotating spiral arms of the Milky Way Galaxy. These massive stars have short lives. Small stars like the Sun live long enough to orbit around the center of the Galaxy many times. The journey about the Milky Way Galactic Core takes approximately 230 million years (Svensmark and Calder 2007). The solar system moves faster than the rotation of the spiral arms; thus, it is repeatedly running through the arms. The spiral arms contain many cosmic rays!»

 6. «Den fundamentale feil med tilbakestrålingsmodellen er at man tar en energistrøm fra solen i løpet av 1 – ett – sekund og fordeler den over hele jorden samtidig, mens det egentlig bare er halve jorden som treffes.»

  Dette har ingen rot i virkeligheten.

  Disse plansjene er populariseringer der det gjøres rede for gjennomsnittlige energistrømmer. Skulle man beskrive i detalj hvordan energistrømmene går på ulike tider på døgnet ved ulike breddegrader ved forskjellige værforhold og forskjellige typer terreng og hav, så ville det kreve en ganske tykk bok. Likevel ville en slik bok ikke være særlig mer opplysende for vanlige mennesker enn disse plansjene.

  Derimot må detaljerte data brukes når det arbeides med modellberegninger og simuleringer. De store modellene er tunge regnejobber for datamaskiner nettopp av den grunn at da deles planetens overflate inn i ruter på få kvadratkilometer, og energistrømmer detaljeres for ulike lag av atmosfæren med hensyntagen til varierende skydekke, osv. Da regnes det slett ikke med en flat jord og en gjennomsnittlig global inn- og utstråling.

  Det er ikke riktig at man har tatt innstrålingen i ett sekund. Man har målt innstrålingen over lang tid og mange steder og beregnet et gjennomsnitt uttrykt i watt per kvadratmeter, som jo er det samme som joule per sekund. Og siden en kules overflate vitterlig er fire ganger større enn den skyggen som kulen kaster på en vegg som står normalt på lysretningen, så må den gjennomsnittlige energistrømmen per kvadratmillimeter kuleflate bli en fjerdedel av energistrømmen per kvadratmillimeter på veggen forøvrig. Dernest har man målt både strålingen fra bakken, fra havet, fra skyene, osv. Da fremkommer det slike tall som vi ser i disse plansjene. Og det burde ikke overraske at «tilbakestrålingen» fra atmosfæren i gjennomsnitt over døgnets 24 timer er mer enn den gjennomsnittlige innstrålingen fra solen på bakkenivå.

  Det er helt feil at dette skulle være ufysisk eller «i strid med termodynamikken». Alle ting stråler tilnærmet proporsjonalt med fjerde potens av den absolutte temperaturen. Dette er Stefan-Boltzmanns lov. Dersom planetens overflate hadde hatt en jevn temperatur på 15 grader Celsius overalt, så ville utstrålingen fra bakkenivå vært noe mindre — dette kan enhver regne ut. 15 garder celsius er 288,15 kelvin. Fjerde potens blir 6894051060,5285. Multiplisert med Stefan-Boltzmanns konstant blir 390,1 watt per kvadratmeter. Dette forutsetter altså helt jevn temperatur — og er derfor et grov overslag. Hvis temperaturen er noen ganger høyere og noen ganger lavere, så blir strålingen større enn dette regnestykket viser. Leserne kan prøve ut dette selv. Anta at temperaturen er 10 grader høyere en tredel av tiden, og 10 grader lavere en tredel av tiden, og regn ut et gjennomsnitt av utstrålingen.

  På den annen side forutsetter dette regnestykket også at terrenget og havet skal ha 100% emissivitet, hvilket de ikke har. Dette er noe som trekker utstrålingen ned. Regnestykket er altså ikke mer enn en pekepinn på hva som kan forventes, mens tallene i diagrammene er gjennomsnitt av tallrike målinger. Ingen bør bli overrasket over at målingene gir resultater som ligger nær denne enkle beregningen – diagrammet øverst på siden sier 398 i stedet for 391.

  Men da må det nødvendigvis være en betydelig tilbakestråling. Dersom utstrålingen fra bakkenivå på nær 400 watt per kvadratmeter skulle gå rett ut i universet, mens innstrålingen fra solen er bare ca. 340 watt per kvadratmeter, ville planeten tape så mye energi at temperaturen skulle falt dramatisk i løpet av bare noen sekunder. Når i tillegg en god del av de 340 wattene fra solen blir reflektert av skyer og av lyse flater på bakkenivå, blir det enda tydeligere at det må være noe som hindrer at utsrålingen fra bakkenivå går rett ut.

  Det er ikke riktig at 90% av energistrømmen oppover fra bakkenivå skjer ved fordampning og konveksjon. Dersom Lindzen har sagt dette, så har han slengt med leppa og tatt feil. Det er i så fall ikke første gang. (Men jeg tviler på at det er dette han har sagt.)

  «av ca 0,04 % atmosfærisk CO2 er bare ca. 0,0016 % menneskeskapt» — dette er direkte latterlig. Atmosfærisk CO2 utgjør for tiden 0,04 % av atmosfæren. For 150 år siden utgjorde den under 0,03 % og økningen er helt i tråd med den mengde CO2 menneskene har sluppet ut. (Vi har sluppet ut godt over det dobbelte, og resten er i havet.) Glem vulkaner og slikt, deres bidrag her er fullstendig neglisjerbart. Men samtidig er atmosfærisk CO2 en svært liten del av den carbon som sirkulerer i havet, i jordsmonnet og i biomassen. (Dertil kommer den langsommere sirkulasjonen som omfatter geologisk CO2.) Så kan man stable opp en brøk og slå rundt seg med meningsløse tall som 0,0016 %. Folk som vil skrive noe meningsfullt må først lære om hvordan drivhuseffekten faktisk virker. Og da mener jeg å kunne regne på forenklede modeller for hvor mye lagene i atmosfæren «tilbakestråler» som funksjon av innholdet av klimagasser.

  • Perez-Terron. Du tar feil når det gjelder menneskelig andel av atmosfærisk karbon i atmosfæren. Ved karbon isotop målinger stammer kun 4% av atmosfærisk CO2 fra forbrenning. Øvrig andel 96 % kan spores til naturlige prosesser, som utveksling hav-luft-hav og forråtnelses prosesser. Det betyr, forbrenning av kull, olje og gass har ingen målbar betydning for temperaturen på jorden. Det er allment akseptert på tvers av vitenskapelige fagområder, denne lille økningen av karbon i luften skyldes en svak oppvarming av jordoverflaten siden 1600 tallets Lille Istid med om lag 1,5 grad C.

   • Nå har jeg flere ganger fått opplyst at CO2 innholdet i atmosfæren er på 0.04 prosent og at menneskeskapt CO2 utgjør 0.4 prosent av dette igjen. Er det feil, eller hvor mye er det egentlig?

    Finnes det en god anerkjent kilde på dette, eller holder denne?

    400 ppm (eller 400 milliondeler) er det samme som at det er 0.04 prosent CO2 i luften. https://ektedata.uib.no/oppgaver/temperatur-og-co2/

    Jeg lurer også på hvordan man kan KIMSE AV FRLERE TUSEN AKTIVE UNDERSJØISKE VULKANER som er funnet siden 1997 og som spyr ut CO2 og 1200 grader varm lava. Hvor mye CO2 utgjør dette og hvor mye varme avgir de, og hvor mye utvider havet seg som følge av dette? Jeg har lest at over flere av disse vulkanene kan havet stige flere meter.

    En undersjøisk vulkan i Stillehavet har vokst så fort at den slår alle rekorder. Den spydde ut 8,5 millioner kubikkmeter lava og ble 72 m høyere på bare 14 dager. https://illvit.no/naturen/vulkaner/vulkan-vokste-72-meter-paa-14-dager

    Etter å ha funnet flere hundre aktive undersjøiske vulkaner som danner en 1500 kilometer lang fjellkjede utenfor kysten av Svalbard. det er i ferd med å danne seg et nytt land mellom Norge og Grønland. De største vulkanene ruver 800 meter opp fra havbunnen. https://www.dagbladet.no/nyheter/fant-flere-hundre-vulkaner-i-havet-utenfor-norge/62713169

    Vi vet også i dag hva som smelter Vest-Antarktis. NASA fant en varmeplate under isen som smelter Vest-Antarktis underfra. https://www.dagbladet.no/nyheter/nasa-oppdagelse-varmepunkt-med-temperatur-som-en-vulkan-smelter-antarktis-underfra/68867592
    – og det er funnet en hel fjellkjede av aktive gigantvulkaner i havet utenfor. https://natgeo.no/natur/vulkaner/enorme-undersjoiske-vulkaner-funnet

    Aktiv vulkan under isen truer Antarktis. https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/07/06/195413576/aktiv-vulkan-under-isen-truer-antarktis

    Langs den 65.000 kilometer lange midthavsryggen, som strekker seg gjennom alle verdenshav, skjer det vulkanske utbrudd nærmest daglig. Det er også funnet vulkanutbrudd i Arktis i 1999. «Ifølge NOAA, startede den «større» accelerende afsmeltning af havisen i 1999, samme år hvor disse jordskælv og vulkanutbrudd blev målt», men denne artikkelen er slettet. Jeg fant en annen fra 2001 som viser utbrudd i 1998 og 99. – Det er som en sydende kjemisk heksegryte der nede. https://www.aftenposten.no/norge/i/eMrBl/Polisen-smelter-ikke-bort

    De har også nylig funnet to hull i magnetskjoldet hvor jordas atmosfære lekker ut i rommet og solpartikler slipper inn. Det ene er over Svalbard og det andre over Antarktis. Hvor mye betydning kan dette ha? https://www.nrk.no/nordland/her-lekker-jordas-atmosfaere-ut-i-rommet-_-nasa-og-forskere-vil-forsoke-a-finne-ut-hvorfor-1.14319721

    I tillegg fant NASA en sprekk i magnetskjoldet i 2008 som var bredere enn fire jordkloder. Hva betyr det og hvor er sprekken nå? https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/16dec_giantbreach

    Hvordan kan man være skråsikker på at dette ikke utgjør noen forskjell? – Og da har jeg ikke engang nevnt kaoset rundt de magnetiske polene som skal kunne gi store klimaendringer.

    For 50 år siden flyttet den magnetiske nordpolen seg med cirka 15 kilometer i året. I dag flytter den seg med cirka 55 kilometer i året. Det er jordas indre og dype lag av glovarmt flytende jern som danner magnetfeltet. Disse flytende lagene er i stadig bevegelse. Dermed flytter også de magnetiske polene seg over tid. https://www.romsenter.no/no/Aktuelt/Siste-nytt/Magnetpol-paa-vandring-krevde-oppdatering-foer-tiden

    enorme varmekrefter i bevegelse i jordas indre, med andre ord…

    • Haugen,

     0,04% CO2 i atmosfæren, og 4% av dette angivelig fra menneskelig aktivitet basert på isotopmålinger =>0,0016ppm.

     Jeg tror ikke noen kan vite med sikkerhet hvor mye mindre CO2 det hadde vært i atmosfæren om vi mennesker hadde forblitt på middelalderstadium utviklingsmessig. Uten å være noe mer enn lekmann, tviler jeg sterkt på at det bare hadde vært 4% mindre….. Vi har sluppet ut mer enn 1600 milliarder tonn CO2 siden starten av den industrielle revolusjon. Og hvis ingenting av dette hadde vært sluppet ut, skulle vi fremdeles hatt så mye som 394ppm CO2 i atmosfæren nå i 2019? Extraordinary claims require extraordinary evidence. Gjør vi en fremskrivning fra Dome C iskjernedata, skulle vi nok ikke hatt noe særlig mer enn 300ppm…. Hvis vi forbrenner resten av kjente fossile reserver vil vi (basert på observert sensitivitet) oppnå ca 666ppm etter egne kalkulasjoner. Med dagens utslippstakt vil dette skje rundt århundreskiftet. Hvis vi igjen ser på Dome C iskjernedata, er det bare små naturlige variasjoner i CO2 i løpet av en 100-årsperiode.

     666ppm høres illevarslende ut. Men jer er optimistisk og tenker at det vil gavne menneskeheten stort.

     • Det som mangler i din forklaring er: Total utveksling av naturlig CO2 ved forråtnelse, fotosyntese og utveksling hav/sjø-luft-hav/sjø årlig er 1370 milliarder tonn CO2. Menneskelig forbrenning av gass, olje og kull tilfører atmosfæren 40 milliarder tonn CO2 årlig. Det betyr i denne sammenheng menneskelige utslipp er 2,83 % av total CO2 utveksling fra og til atmosfæren. Dessuten er CO2 gass i luften den klart tyngste, langt tyngre enn H2O, O2 og N, som atmosfæren stort sett består av. Når vi forholder oss til Henryloven og gassers partialtrykkover over væske, kan ikke CO2 hope seg opp i atmosfæren i annen grad enn ved høyere temperatur. Den marginale økningen av CO2 etter den siste Lille Istid med maksimum på 1600 tallet, er et resultat av om lag 1 til 1,5 grader høyere temperatur i luften og noe høyere temperatur i havene siden denne kalde perioden. De fleste som setter seg inn i geologi, fysikk, kjemi og meteorologi forstår disse prosessene. De som sluker klimaalarmismen uten å tenke er vel dermed klimapapegøyer.

     • Andersen, det var nytt for meg at CO2 kun kan hope seg opp i atmosfæren ved økt temperatur. Hva er din forklaring på at Dome C iskjernedataene bare har langsomme og beskjedne endringer i CO2? I forhold til Dome C er stigetakten på siste 100 års CO2-nivå formidabel. Forklarer du den med en temperaturstigning på 1-1,5K, så sier du etter min mening implisitt at temperaturstigning i den størrelse ikke har forekommet siden slutten av istiden. Eneste alternative forklaring jeg kan tenke meg må være at du ikke anerkjenner CO2-målingene

   • Enig Lars Olav. Jeg gikk gjennom Petter Tuvnes sin artikkel grundigere og finner flere gode «analyser» av forskjellige mennesker der. Han henviser for eks til en som har skjønt dette og satt opp et annet energibudsjett, – Kevin Kilty i teksten. Kommentar feltet til Kevin er veldig bra for å få tankene i sving rundt problemet. Jeg har selv kybernetisk bakgrunn så vil selv hevde at tilbakekoplings begrepet er viktig her. Alt innvirker på hverandre, – i større eller mindre grad. Begrepet jordens gjennomsnitts temperatur er vanskelig å bestemme. Men ved hjelp av en rekke målinger over noen år fra instrumenter på marken kommer man tydeligvis frem til 288K eller 15C. Om dette eksakte tallet er det nok delte meninger om men tar dette frem som et eksempel nevnt i Kevin Kilty’s kommentarfelt. Hvorvidt man kan enes om dette er nok umulig da klima diskusjonene nå synes å være helt styrt av en slags religiøsitet. Og diskusjon er umulig da de religiøse allerede har svaret. Og siden disse har makten over mediene, – for eks BBC med sine videoer og «folkekjære eksperter» er det fånyttes for andre å vinne frem. Og ingen sentrale globale politikere tørr idag å ha noen egen mening om KLIMAET.

  • Takk! Jeg følte sterkt på at det var høy grad av misinformasjon og misforståelser i denne artikkelen, men har ikke tid og detaljkunnskap til å formulere et slikt svar som dette.

  • Det er en utbredt misoppfatning at SB-loven bare består at ett ledd. Når strålingen ikke foregår mot verdensrommet, kommer temperaturen til mottakeren av strålingen også inn som ledd 2.
   Dette resulterer i at full energioverføring til verdensrommet for det meste finner sted i 8-12 mikron vinduet under skyfrie værforhold.
   Havet er en tilnærmet «blackbody», som har maksimal utstråling rundt 10 mikron, og det medfører at slik at 8-12 mikron vinduet spiller en enda større rolle i energitransporten
   Når vinduet dekkes til med skyer, påvirker dette utstrålingen. Skydekket kan variere mye og er umulig å prediktere. Man har derfor vanskelig for å komme fram til pålitelige tall for energitapet til verdensrommet.

  • Se videoen til Postma her:
   https://climateofsophistry.com/2019/07/25/how-to-debunk-climate-deniers-and-climate-alarmists/
   Legg merke til at dr. Spencer, UAH, viser til “starting point” for «drivhusteorien» som er flat-jord-kald-sol-modellen.
   Angående «tilbakestråling» fra en kald atmosfære mot en varmere jord, og at det liksom skal varme opp jorden mer, så se den grundige tilbakevisningen til prof. Claes Johnson, KTH, her:
   http://claesjohnson.blogspot.com/2013/01/the-big-ipcc-bluff-of-co2-alarmism-dlr.html
   0,0016 % menneskeskapt CO2 kommer fra isotopmålinger.
   Ang. tunge datamaskinmodeller, GCM, se svar lenger ned.

  • Til Terron m.fl.
   Sitatet fra Lindzen er korrekt, og det er flere som har liknende uavhengige betraktninger.
   Noe stråling går direkte ut gjennom IR-vinduet rundt 10µm. Ellers transporteres ca 99% av energien oppover den snaut første km ved konveksjon. Deretter avtar dette med høyden med gradvis større bidrag fra stråling. Konveksjon er en vesentlig mer effektiv transportform enn stråling (angitt ca 10x). Dyp konveksjon som i tropene kan gå helt opp i 18 km. Den utfører et arbeid, transporterer enorme mengder latent energi i vanndamp og bidrar til skydannelsen.
   Der det er skyer bestemmes utstrålingen av skyenes egenskaper uavhengig av CO2-mengden på undersiden.
   Det er i dette bildet globale skyvariasjoner på 66 +/- 3% med ulike delprosesser for energi-transport og-utveksling på ulike nivåer i atmosfæren at en p.t. beregnet effekt for økt CO2 på ca 1,8 W/m2 blir forsvinnende liten – den er langt mindre enn usikkerheten. Knfr. de mange om’er og men’er som er anført om gjennomsnittsverdier inklusive multiple vekselvirkninger mellom stråling og termodynamiske tilstander/prosesser på alle nivåer oppover. Ta f.eks ‘laps rate’ som varierer mellom 5-10 C per km avhengig av fuktighetsnivå og så alle de øvrige faktorer. Det påvirker ikke bare utstråling, men vekselvirkninger og de termodynamiske verdier.

   Så det kan ikke festes lit til beregningene som IPCC benytter. Det er da også bare empiriske modeller formet/programmert av utviklerne. Dette gir seg bl.a. utslag i at IPCCs vanndampforsterkning på 3-4,5x fra en hypotese om konstant relativ fuktighet ikke inntrer fordi det måles redusert spesifikk vanndampmengde i de atmosfærehøyder IPCC-modellene beregner den største økte drivhuseffekt.
   Det er kun modeller som overenstemmer med observasjoner som kan være aktuelle, men trenger ikke være riktige. (F.eks. Anført av noen om Nikolov og Zellers modell)

 7. De siste 150 år har temperaturen etter sigende steget med 0.9 grader. Da har også klimaforskerne brukt sin tidsmaskin og gått 150 år tilbake i tid og nedjustert temperaturene, flere ganger. Tidligere målinger var visstnok for høye… men om så skulle være tilfelle, hvor mye betydning har dette under her på de 0.9 gradene?

  De siste 150 år har også magnetskjoldet blitt svekket med 10 prosent. Ikke ubetydelig da magnetskjoldet beskytter oss mot den sterke sola. https://www.dagbladet.no/nyheter/disse-skal-finne-ut-hvorfor-jordas-magnetfelt-synker/61829186

  Samtidig fant man at sola er mer aktiv enn på 8000 år, og de siste 70 åra, frem til varmepausen, har Sola hatt den lengste og mest intense perioden med solflekkaktivitet. https://forskning.no/stjerner-klima/sola-mer-aktiv-enn-pa-8-000-ar/1050037

  Det kan umulig være ubetydelig. Svekkelse i magnetskjoldet + sterkere sol, og i samme tidsperiode… burde gi en økning i varme på ca … prosent?

  Samtidig vet vi også at oppvarmingen av arktis begynte i 1918. her: https://www.snopes.com/fact-check/warm-welcome/

  Det skjer endringer i hele universet, og det skyldes neppe CO2

  ENTIRE SOLAR SYSTEM IS HEATING UP! Scientists blame solar warming. https://www.space.news/2015-10-06-entire-solar-system-is-heating-up-scientists-blame-solar-warming.html

  Se kommentaren min lenger ned om magnetskjoldet, kaos i de magnetiske polene, og de mange aktive undersjøiske vulkaner som er funnet, mm. Likevel har forskerne nylig funnet ut at det er 99.99 prosent sikkert at den globale oppvarmingen skyldes menneskers aktivitet…

 8. Lars Olav A,

  dette med tilbakestråling er jo stadig et tema, men hva mener de (IPCC) her? Dr. Roy Spencer, som er sjef for disse satellittmålingene, er jo enig med denne modellen (men han mener de er overdrevne konsekvenser av CO2), og han kan jo ikke mene at kaldt stråler til varmt? Det er jo helt umulig, er det noen som vet hva de snakker om i IPCC?

  For øvrig, bra link Knut Erland, det er jo helt utrolig at man kan slippe unna med modeller som ikke gir rette svar når man har data å sammenlikne med. Jeg er siv. ing. og hvis man foreslo en modell som hadde gitt dobbel bjelkenedbøyning per kraftenhet, eller noe i den gaten, så hadde jo den teorien blitt puttet i skuffen temmelig fort.

  Mvh Magne O

  (Moderator: Vennligst bruk fullt etternavn ved framtidige kommentarer)

  • Nedstråling av IR varme stråler fra CO2 molekyler med lavere temperatur ned til en varmere jordoverflate er vel nåværende og forrige århundres største bløff og bedrag. Største delen av IPCCs hypotese bygger på fornektelse av termodynamikkens 2. hovedsetning. Hvorfor denne svindelen får innpass og brukes som skremsels propaganda av prester, imamer, klimaforskere, meteorologer, fysikere, geologer og Erna Solberg forundret meg en stund. Men siden antropologi, psykologi og historie også er blant mine fagområder er besvarelsen enkel å komme på. Nevnte tilhengere av svindelen, er mennesker uten god moral, uærlige og en skam for menneskeheten. De gir pokker i realitetene, men er kynisk og uten skrupler ute etter å mele sin egen kake i form av å høyere honorarer og mer med eget ansikt i andektige folder på TV, og opp i viktige stillinger NATO, EU og i FN.

 9. Raaen,

  Usikkerheten i tallene virker det som om vi er enige i, hvis jeg tolker deg riktig. Det er da også tydelig fra NASA sine «energy budgets», hvor overflatens absorpsjon varierer fra 48% i én versjon av diagrammet, til 51% i en annet. Du vil se på 100m vannsøyle, men hvorfor ikke 3794m, som er den gjennomsnittlige havdyben. Får da 840 år. Hvordan vet man at temperaturendring over en gitt klimaperiode ikke skyldes intern redistribusjon av varme når man ikke har nøyaktige tall?

  • Skal man vurdere atmosfærens temperaturutvikling på noen tiårs sikt, må man ta med den delen av havet som er godt termisk koplet til atmosfæren innen den tiden. Å endre dyphavet tar svært lang tid, slik at det relevante er miksesonen nær overflaten.
   Den varier med tid, sted og vær, men som et veldig grovt tall er ikke 100 m håpløst.

 10. Jeg kan ikke forstå hvordan du kan forsvare et så definert tall som 0.6W/m2 for strålingsubalanse, når vi ser tall som spriker fra 0.8W/m2 (AR5) til 2.42W/m2 (NASA GISS) for nedkjølingseffekt fra aerosoler.

Kommentarer er stengt.