Klimaskeptikerne tar feil, er en gjenganger i internasjonal klimapropaganda, og klimaindustrien fikk i 2017 SINTEF til å fronte teksten i norsk oversettelse. Siden teksten er resirkulert nå i 2019, gjentar vi derfor vår tekst fra 2017 om «villedende eller ukorrekte påstander, eller andre former for oppspinn uten noen naturvitenskapelig forankring.» Her er en utvidet versjon 2 av faktaene, alt godt kjent i klassisk naturvitenskap. Lesere kan selv sammenligne med den klima-Lysenkoistiske retorikk fra SINTEF. Konklusjonene overlater vi til leserne.

Klimapropaganda

Det er viktig for den internasjonale klimaindustrien knyttet til FNs klimapanel å hamre inn budskapet om at alle kritikere tar feil. Derfor sirkuleres jevnlig kvasivitenskapelige tekster til media, og fra før hadde samme tekst sirkulert i flere land i 2015. Disse tekstene gjennomskues lett av alle med relevant utdanning, men de er designet for å virke troverdige for folk flest – de som ikke vet noe særlig om klimaet, inklusive 97 % av alle mediefolk og politikere.

Men aller viktigst for klimaindustrien er hersketeknikkene som hindrer at det oppstår en debatt om det naturfaglige. For enhver seriøs klimadebatt vil IPCC-leiren tape og dette er de fullt klar over selv. Derfor må man for all del aldri tillate at noen får kritisere eller debattere slike propagandatekster. Og derfor får vi også stadig høre at debatten er over.

Ingen fra SINTEF vil debattere

Etter at SINTEFs bærekraftdirektør Nils A. Røkke (SINTEF-foto) i januar 2017 publiserte teksten «Derfor tar klimaskeptikeren feil», tok Klimarealistenes Vitenskapelige Råd (KVR) kontakt med SINTEF, for å få til et debattmøte hvor KVR kunne diskutere påstandene i oppslaget med forskere fra SINTEF. Men pussig nok, så var det ingen ved SINTEF som «hadde tid» .

Selv ikke bærekraftdirektør Røkke ville forsvare teksten han stod som forfatter av, til tross for at oppgaven med å spre klimafrelse og politisk klimakorrekthet internt og eksternt nettopp er en viktig oppgave for en bærekraftdirektør i ethvert konsern.

Redaksjonen har ad omveier fått bekreftet at Nils Røkke heller ikke vil forsvare teksten internt ovenfor andre SINTEF-ansatte. Det er fra før kjent at han også «jobber med klimaspørsmål i Brussel» og at han leder den europeiske energiforskningsalliansen EERA hvor deltagerne er opptatt av teknologi mange tviler på (Carbon Capture and Storage, forkortet CCS) samt subsidier og bevilgninger knyttet dertil. Røkke har også i denne klimapolitiske kronikken fra 2018 beveget seg dypt inn på kvasivitenskapelig territorium.

Punkt 1 – Om solaktiviteten

Påstanden er at sola ikke kan forklare temperaturstigningen, og man lenker til et oppslag som gjør oppmerksom på at nettopp det er mange forskere uenige i. Figuren her (fra Soon et al) viser med data fra Hoyt og Schatten at det er en svært høy grad av samsvar mellom solaktiviteten og temperaturen på den nordlige halvkule – en effekt som ifølge solforskningen er lite omstridt. Forøvrig er det svært få solforskere som vil være enige i påstanden om at sola bare er en ubetydelig klimadriver (7 % av totalen) i forhold til CO2, slik det til stadighet hevdes fra det politiske FNs klimapanel – grunnen er åpenbar, da 99,98 % av all energi som ankommer hav eller atmosfære kommer fra sola.

Solfysikere er klare på at vi i forrige århundre hadde et supermaksimum i solaktiviteten (1923–2008) som vi ikke har sett maken til på ca. 7 000 år. Dette reflekteres også ved at ulike planeter og deres måner med svært forskjellige atmosfærer også er blitt varmere.

Dette er nå over og vi er på vei inn i en periode med lavere solaktivitet. Nåværende 11-års solflekkperiode (nr. 24) ligner mest på Dalton-solflekkperiode (nr. 5) som sammenfalt med den kaldeste delen av lile istid (ca 1695 og flere solfysikere (Abdussamatov 2013) har pekt mot at vi i dag står foran et sannsynlig påfølgende Maunder-minimum. (Se heftet Naturen Styrer Klima, side 44-45 for utfyllende informasjon).

Temperatur følger solinnstråling på nordlige halvkule

Det er ingen som mener at det bare er sola som påvirker klimaet. Menneskeheten kjenner ca. 15 vesentlige og 15 000 mindre vesentlige klimadrivere.

IPCC refererer ensidig til solens innstråling. Men det er velkjent at en aktiv sol har ulike påvirkningsfaktorer ved en forskyvning av spekteret mot mer kortbølget stråling som påvirker både vegetasjon og evnen til å trenge ned i havet. Videre har man i nevnte Grand Maximum hatt en økning mot slutten av magnetfeltet som motvirker deler av kosmisk strålings evne til å danne skyer (kfr. CERNs studier av betydning av lave skyer).

Som ett eksempel kan nevnes det faktum at våren over de siste 250 årene har kommet gradvis tidligere på den nordlige halvkule som et resultat av presesjon i jordbanen. Klimaeffekten av dette alene er mange ganger større enn den teoretiske effekten av mer atmosfærisk CO2.

Punkt 2 – Om årsak og virkning samt endringer før og nå

Dette er i beste fall villedende fordi Røkke ikke tillater seg å innrømme offisielt noe så politisk ukorrekt som at det er temperaturen som endres først, og at CO2 endres deretter som en virkning (Jfr. Henryloven og massevirkningsloven). Årsak inntreffer alltid før virkning. Dette gjelder både lange og korte tidsserier. (Kfr. Pål Prestruds uttalelse om istidvariasjonene at den som ikke vet dette vet lite om klima)

For korte tidsserier se denne forskningsrapporten fra 2013 som viser at endringer i global atmosfærisk CO2 skjer 11–12 måneder etter endringer i global havoverflate-temperatur, 9,5–10 måneder etter endringer i global lufttemperatur, og 9 måneder etter endringer i global temperatur i lavere troposfære.

I tillegg mangler Røkke viten om at luftbobler i iskjerner langt ifra er noen entydig metode å estimere eldre tiders CO2-innhold i vår atmosfære. Jfr. professor Jaworowski her i en erklæring til Senatet i USA fra 2004.

Punkt 3 – Det smeltende Antarktis?

Flere ukorrekte påstander, og den åpenbare påpekning mangler – at det ikke kan smelte is i særlig grad på et kontinent hvor gjennomsnittlig årstemperatur er 30 kuldegrader. NASA-forskeren Jay Zwally har også gjort oppmerksom på at hans forskning viser at Antarktis legger på seg med is i en slik grad at dette bidrar til en havnivåsenkning på 0,23 mm pr år. Zwally holder på med en oppfølgende studie og har allerede varslet en minst like klar konklusjon som i sin forrige studie.

SINTEFs Røkke utelater at observert issmeltning på den Vest-Antarktiske halvøy i en kort periode (2 % av arealet, og med vulkansk aktivitet som en mulig vesentlig bidragsyter) har vært kilde for mange feilaktige temperaturangivelser for kontinentet som helhet. Den lange trenden også i vest er synkende temperaturer de seneste årene.

I tillegg inntrer det paradoksale i Antarktis. På grunn av atmosfærens egenartede temperaturprofil med stigende temperaturer med høyden (inversjon) vil økt CO2 medføre avkjøling i 9 av årets 12 måneder iht. de teorier IPCC anfører for sin drivhuseffekt.

Å blande inn havisen er i beste fall irrelevant, da ingen observasjoner viser noen lengre lineær nedadgående trend i havisen heller, hverken i nord eller i sør. Jfr. data på climate4you.com. Sum av klodens havis har vært tilnærmet konstant selv om den har avtatt i Arktis.

Skal man likevel diskutere effekten av havis i Arktis er det en fordel å ta med det viktigste i regnestykket, jfr Klimanytt 106 hvor vi kan lese om effekten av fravær av havis om vinteren (kalkulert for 22. februar) «Varmetapet over åpent vann er i Arktis målt til ca. 200 W/m2 og gjennom is på 6 W/m2.» Mindre havis i Arktis vinterstid betyr et vesentlig kaldere Arktis, og et vesentlig større varmetap for kloden selv om den målte temperaturen øker, altså det motsatte av det Røkke hevder.

Kjente trender er sykliske, mellom sommer og vinter, inn i og ut av istid og over en geologisk skala på ca. 40 millioner år, fra isfritt til isdekket Antarktis (figur James Hansen, GISS). Totalt dominerende over mange millioner år er overgangen fra et isfritt Arktis og Antarktis til dagens solide iskapper i Antarktis og på Grønland.

Kjølende global temperaturtrend over nær 50 millioner år, ifølge James Hansen/GISS.

Punkt 4 – Varmere grunnet CO2-nivå?

Hele avsnittet er både meningsløst og villedende. SINTEFs Røkke skriver om bevis, som ikke er et vitenskapelig begrep. Det er snakk om å vise (evidens) med mindre man driver klimapolitikk, og det er en usann påstand at CO2-nivået nå er uvanlig høyt.

Det er kjent at CO2-nivået over enda lengre tidsserier i atmosfæren, f.eks over 500 millioner år jevnt og trutt har sunket til 1/20 av hva det engang var, hvilket forsterker inntrykket av at vi villedes når det opereres med en tidsramme på 4 millioner år. Jfr. fyldig omtale og flere relevante figurer her.

CO2 er en svak drivhusgass. IPCC angir nå ca 1 C som effekt ved dobling fra 300 ppm (0,03 %). Men de postulerer at økt CO2 vil generere mer vanndamp som skal forsterke 3-4,5 ganger, til tross for at det observeres mindre vanndamp i de atmosfærelag der IPCC-benyttede modeller beregner størst drivhuseffekt. Det er således en svekkelse av opprinnelig CO2 effekt som inntrer. Man skal ikke langt inn i drivhuseffektens historikk for å forstå at CO2 har en særdeles liten effekt. Jfr Klimanytt 194.

Tatt i betraktning at Røkkes andre store ansvarsområde er å lede større og lukrative CCS-prosjekter, så har vi en viss forståelse for at han bare vil skrive om drivhusgassen CO2 som han skal fange inn, og ikke om alle de andre drivhusgassene som med skyene utgjør minst 95 % av drivhuseffekten. At maksimalt 4 % av atmosfærens CO2 har antropogen opprinnelse (vel og merke med vulkaner og tallrike naturlige branner i kulleier innregnet) er vel også fakta som Røkke ikke kan tillate i det offentlige rom?

Røkke skriver følgende, som i forrige århundre viste seg å være usant for siste ledd i utsagnet, at når temperaturen øker, avgir havene mer CO2, som igjen gir høyere temperatur.

Temperatur økte i de varme 1930-årene, og CO2 fulgte etter. Så sent som ved tusenårsskiftet oppgav GISS at høyeste temperatur i USA var fra 1934, ikke fra 1998.

Men så utelater Røkke at det ble det kaldere igjen da fossilt brensel begynte å øke, og hvis man skal tro på SINTEF og Røkke at det er CO2 som sterkest styrer klimaet, så virket CO2 sterkt nedkjølende i disse ca. 30 årene, med en nedgang i global temperatur på ca. 0,3 grader C. Men fallet i temperatur må ha vært forårsaket av naturlige variasjoner. Temperaturfiguren til venstre ble publisert i Newsweek 28. april i 1975.

Punkt 5 – Fotosyntesen bagatelliseres

To hovedårsaker til de små observerte endringer i atmosfærisk CO2 fra ca 1960 er selvsagte, først et kjølende hav som et resultat av den påpekte nedkjøling, samt at det sultende plantelivet på jorda forsynte seg fra en økende mengde (fra 0,03 til 0,04 %) av plantematen CO2 i atmosfæren, med det resultat at det vokste og grodde i et slikt omfang at dokumentert økning i globale avlinger var på betydelige 3170 milliarder USD over 50 år (1961-2011).

Påstanden om at vi må redusere «våre utslipp» savner naturvitenskapelig forankring og står dermed alene som en rent politisk påstand fra en prosjektleder som med andres penger skal fange CO2 – molekyler. Noe naturlig balansepunkt for CO2 eksisterer heller ikke, dette er nok en modellert myte

Nesten alt liv på kloden vår er avhengig av tre innsatsfaktorer: sollys, vann og CO2. Geologene er klare på at det snart (i et geologisk perspektiv) er tomt for CO2 i atmosfæren. Biologene er klare på at det ønskede CO2-nivå for biosfæren er minst 3 ganger dagens nivå. Også NASA rapporterer om grønnere klode og rekordavlinger i de senere år.

Alle seriøse aktører er klar over at menneskeheten må først fastslå hva som er det optimale nivået for atmosfærisk CO2 og først etter dette kan vi se på hvilke faktorer som styrer oss dit eller den motsatte veien. Først til slutt i en slik bærekraftig prosess kan man anslå hvilke tiltak som både er mulige og økonomisk forsvarlige med henblikk på å komme opp til det optimale nivå eller i det minste forsinke prosessene som har drastisk redusert atmosfærisk CO2 gjennom 500 millioner år.

Punkt 6 – En rekke skremsler

Her er en rekke skremsler: om varmerekorder til tross for at kloden ifølge IPCCs hovedrapport fra 2013 har vært i en varmepause siden 1998, om de ikke-eksisterende klimaflyktningene og om korallrevene som viser seg å blekes med jevne mellomrom som en del av normale biologiske prosesser, helt uavhengig av om det blir varmere eller kaldere. Korallrevene bugner av liv ifølge biologene.

Avslutningen med økt havnivå og surere hav er andre standardskremsler uten støtte fra observasjoner, jfr. siste prognose fra en som har forsket på havnivået, Dr. Nils-Axel Mörner, som peker på 5 cm økt nivå til år 2100 med en usikkerhet på +/- 15 cm. Også INQUA som samler verdens havnivåforskere konkluderte i 2000 med 10 cm til år 2100 +/-10 cm i usikkerhet.
Interessant er det også at Colorado-universitetet via satellitt-teknologi har netto 0,45 mm/år og NOAA 0,65 mm/år. Men disse legger til subjektive korrigeringer og kalibreringer og ender med et modellert havnivå på hhv 3,3 og 2,9 mm/år. Også i utlandet er det for noen institusjoner viktig at tallene stemmer med det som står i Klimapanelets rapporter.

Surt hav er en kjemisk umulighet på grunn av en «nesten uendelig buffer-kapasitet» i havet. Havet er ikke surt, det er basisk. Først ved mindre enn pH 7 blir det surt, og det er observert store naturlige variasjoner i pH mellom natt og dag, grunnet saltholdighet eller grunnet endret temperatur.

Økt CO2 i havet gir økt plantevekst og mer planteplankton, første trinn i havets næringskjede. Ingen negative effekter er observert, og organismene i havet tilpasser seg uansett ved hjelp av homeostase, evnen til å regulere organismens indre kjemi til miljøet organismene lever i.

Hvor useriøst dette «surt hav» argumentet er illustreres best ved at regnvann først regnes som sur nedbør med en pH under 5,6 mens den politisk korrekte klimaforsker snakker om surt hav allerede ved en helt naturlig pH på 8,1.

At et noe varmere klima bare er en fordel, har professor Richard Tol fastslått og dette er omtalt i Klimanytt 226. Opp til 2 grader mer er utelukkende en fordel for fattig og rik, med en økning av jordbruksarealet i nord på 44 % dersom IPCCs spådommer skulle slå til.. En slik stigning (som er lite sannsynlig i dette århundret ifølge solforskningen), vil redusere forskjellen i temperatur mellom polene og ekvator og dermed er det elementær meteorologi at det vil bli mindre uvær av alle typer.

Punkt 7 – ABC i vitenskapelig metode

Fra Klimanytt 202, modellene er alt for varme.

Her virker det som om Røkke ikke skjønner vitenskapelig metode. Det spiller ingen rolle hvor mange (konsensus) som mener at noe er riktig. Hvis ditt eksperiment eller observasjon ikke stemmer med virkeligheten så er din hypotese gal.

Røkke og IPCC fremstiller de alt for varme modellene (kfr Klimanytt 202) som en vanlig beregning ut i fra en formel. Men ingen modeller kan beregne klima ut i fra et sett med grunnleggende ligninger. Man kjenner ikke relasjonene mellom mange fysiske forhold og størstedelen av dataene beregnes/ekstrapoleres. Med de små endringene og mange usikre variable blir resultatet lett feilaktig.

CO2 er i IPCC-leirens deterministiske modeller programmert til å være mest betydningsfull. Når det ikke stemmer med data søker man å endre data slik at det passer (tuning, kurvetilpasning).

Empiriske klimamodeller basert på faktiske observasjoner i naturen viser ikke samme utvikling som IPCC-modellene, her går det snarere andre veien, basert på solfysikernes prognoser for en synkende solaktivitet de neste 25 årene.

Sirkulær logikk i villedende klimamodeller kan ikke erstatte observasjoner i naturen. Politikken bak klimamodellenes er forklart i Klimanytt 264.

Det spiller ingen rolle hvor mange som mener noe annet, og den feilaktige påstanden om at «97 % av alle klimaforskere mener» lurer ikke mange SINTEF-ansatte, som utmerket godt er klar over at det er de tunge realfagene som gir kompetanse. Markedsføringen av 97% konsensus er direkte pinlig. Publikasjonen (Cook et al. 2013) sier selv at kun 64 av 12000 publikasjoner støtter IPCCs hovedkonklusjon om at mer enn 50% av oppvarmingen er menneskeskapt.

Det lite meningsfylte «klimaforsker» Røkke trekker inn kan sammenlignes med presteskapet som også er 97 % enig i at Gud eksisterer. Hodetellingen av «klimaforskere» er altså intet annet enn en hersketeknikk og den observante leser har nå skjønt at Røkkes tekst om klimaskeptikeren har mest til felles med propaganda.

Punkt 8 – Temperaturøkningen i atmosfæren har stagnert

Her er faktisk et avsnitt som ikke inneholder faktafeil. Temperaturen har ikke steget signifikant i troposfæren etter trendskiftet for snart 20 år siden, og dette er ikke omstridt. Gratulerer med å ha fått det helt korrekt ett sted, men burde man ikke forvente noe mer i en tekst som drar veksler på SINTEFs utmerkede omdømme?

Men i andre avsnitt er man igjen på villspor når man kommer trekkende med værfenomenet El Nino i 2014-16 som bevis for at den lange klimatiske pausetrenden nå er borte. Tilbakestrømming av varmt vann over kaldt vann, slik det skjer i Stillehavet, gjør ikke kloden varmere i første omgang. Sekundæreffektene har heller ingen tilknytning til økt CO2.

Beklageligvis for Røkke har han glemt å få med i sin tekst at temperaturen etter rekorden i februar 2016 har sunket i rykk og napp i absolutt alle datasett for global temperatur. Er vi nå tilbake igjen i temperaturpausen fra første avsnitt? Hva har skjedd med temperaturen siden vi skrev vårt første tilsvar til SINTEF i januar 2017?

Her er den prisbelønte Dr. Spencer fra UAH, med en fersk troposfærisk temperaturtrend (mai 2019), etter å ha filtrert vekk ENSO-uteliggerne. Med en trend på 0,01 C pr. dekade er man nede på 1/4 av trenden IPCC selv betegnet som en varmepause i hovedrapporten fra 2013.

Jeg overlater konklusjonen til leserne, men minner om at en av IPCC-leirens ledende klimaforskere Von Storch allerede i 2013 karakteriserte trenden på 0,04 C pr dekade som et tall svært nær null.

Pkt 9 – Bedrageri eller uredelig vitenskapsprosess?

Nei, Røkkes påstand om at jukset fra Klimapanelets forskere er tilbakevist, den er usann.

Og Røkke skriver kun om to mindre propagandatabber fra FNs klimapanel , men underslår totalt og med stilltiende aksept fra SINTEF det mange anser for å være den største vitenskapsskandalen i moderne tid – hockeykøllefiguren med Dr. Mann fra IPCC-leiren i hovedrollen.

Hockeykøllefiguren fra klimapanelets tredje hovedrapport i 2001.

Wegman-rapporten (2007) klargjør at statistikkmetodene som er benyttet i algoritmen i figuren over er så slette at de alene ugyldiggjør «forskningen» til Dr. Mann. Wegman var ledende innen utvikling av beregningsorientert statistikk og fant bl.a. metodefeil, og manipulasjon av databasene. Den påfølgende North-rapporten støttet Wegman. Dette er åpenbart for alle med statistikk-kompetanse, uansett arbeidsplass.

Status nå på tampen av 2019 er den samme som i 2007, etter at Dr. Mann ikke rettet seg etter en rettsordre om å legge egne data og metoder på bordet i en rettsak som skulle renvaske ham selv for anklager om forskningsjuks. Dr. Mann tapte derfor injuriesaken han anla mot Dr. Tim Ball som hadde mer enn antydet at Dr, Mann ikke hadde rent mel i posen mht. hockeykøllefiguren.

Det er derimot riktig som Røkke antyder – men med feil ordbruk (granskning og hvitvask er to helt ulike prosesser) – at skandalen er forsøkt hvitvasket en rekke ganger. Dr. Manns hockeykøllefigur er helt klart et bedrageri (iht. Helmut Schmidt i en tale i Tyskland), i akademiske ordelag karakteriseres dette som sluttresultatet i en uredelig vitenskapsprosess (Judith Curry).

Legg til flere pinlige detaljer fra KN228, beskrevet i detalj av forhenværende forskningsdirektør i SINTEF, professor Ole Henrik Ellestad.

Det beste beviset på at denne forskningen var en skandale er at FNs klimapanel har sluttet å benytte den originale hockeykøllefiguren, hvor man også underslo den betydelige varmeperioden for ca 1000 år siden, hvor det var ca 0,7 grader varmere enn i dag, og hvor det regionalt kan ha vært opptil 2 grader varmere dengang.

Vist nedenfor er den beste av flere vitenskapelige rekonstruksjoner av temperatur på den nordlige halvkule gjennom de seneste 2000 årene. Til venstre den romerske varmeperioden, i midten middelaldervarmen og til høyre moderne tids mer moderate oppvarming etter en dyp liten istid forårsaket av solas Maunder-minimum.

Innrømmelsen av at det er slik det egentlig står til med klimaet vil være et lite bærekraftig bidrag til arbeidet med å fiske til seg CCS-bevilgninger fra våre politikere, men alle SINTEF-ansatte med naturvitenskapelig trening kan lett finne ut at det er slik det står til med klimaet i vår virkelige verden.

Ljungquist har den beste temperaturrekonstruksjon fra nordlige halvkule for de siste 2000 år.

Punkt 10 – CO2-utslipp, klimaendringer og bærekraft

Klimaet har alltid endret seg og vil alltid fortsette med det, helt uavhengig av hva menneskeheten foretar seg. Våre utslipp har ingen målbar betydning for klimaet til nå, men bidrar positivt til økte avlinger. Det kan diskuteres om økt CO2 vil få nevneverdig målbar effekt på klima på et senere tidspunkt.

En av flere usannheter her er at CO2 oppholder seg lenge i atmosfæren, men flere titalls undersøkelser viser at atmosfærens samlede innhold av CO2 utveksles med biosfæren på land og i havet i løpet av ca. 4 til 5,5 år, og dermed kan det umulig oppstå noe som helst problem i forbindelse med menneskehetens resirkulering av CO2 tilbake til atmosfæren denne gassen engang kom fra, en atmosfære hvor det i dag er et betydelig underskudd på CO2.

SINTEF, Norges svar på CSIRO?

At IPCC_leiren konstruerer en egen modell (Bern-modellen) som skal vise en drastisk lengre levetid for antropogen CO2, og da tar med de falske premissene bygd inn i CMIP5-modellene, er for det første uvitenskapelig og for det andre endres ikke observasjoner i naturen av at man konstruerer flere modeller som skal bekrefte de første modellene.

Denne oppsiktsvekkende avslutningen på et oppslag som inneholder usedvanlige mengder med naturvitenskapelige kannestøperier fra en institusjon som vet bedre, later til å være en bønn om mer politisk korrekte forskningsmidler til SINTEF.

Fenomenet politisert forskning er velkjent fra andre land, og vi låner en passende karikatur fra Australia hvor det har vært en rekke klimaforskningsskandaler.

Konklusjon

Man undres over hva slags omdømme aktørene her hjemme ønsker seg i det øyeblikk klimakrisen er kansellert og fremtidens historikere skal analysere hvordan Norge til de grader kunne snu ryggen til naturvitenskapen i så mange år.

Det mest sjokkerende ved denne teksten på SINTEFs nettsted er at ingen yrkesaktive ved tilsvarende institusjoner tør å ytre seg i vår tids debattklima om alt som er feil i teksten. Dette er lite bærekraftig i et demokrati.

Invitasjonen fra Klimarealistenes Vitenskapelige Råd om en åpen debatt står fortsatt ved lag. I påvente av debatt anbefales vårt hefte Naturen Styrer Klima.

Støtt oss ved å dele:

61 kommentarer

 1. eksos inneholder hva? noe gift i den for klima og helsen ? 100 års kriger for oljen, og oljen i krigsmaskin krever sitt/ hevn nå ?Brenner i Australia og i Usa. Flom, stormer andre steder, snø kaos her.

 2. «Der er 97% enighet om at menneskene står bak global oppvarming.»

  Ok, selv om fysiske lover og prinsipper sier noe annet, hvor kommer de 97 prosentene fra? Der finnes uhorvelige mengder dokumenter på nett som forteller om en gjennomgang av 12465 studier og som oppsummeres med 97% enighet om «menneskapt global oppvarming» eller «menneskeskapt klimaendring» som det plutselig ble litt mer aktuelt å kalle det når klimaet de siste 18 årene ikke har blitt varmere til tross for økende CO2 utslipp.

  For å gå direkte til de 97% og gi en kort oppsummering:
  * Av de 12465 dokumentene ble 186 utelatt da de ikke var fagfellevurdert, 288 var ikke klima-relatert og 47 av andre årsaker.
  * De resterende 11944 ble kategorisert i 4 grupper: Framheve, ingen, avvise eller usikker holdning til menneskeskapt global oppvarming.
  * Om en så fjerner de 7930 som ikke har noen mening om menneskeskapt global oppvarming sitter en igjen med 3896 «positive», 78 «benektende» og 40 «usikre».
  * Med litt prosentregning dukker da plutselig det magiske tall 97.04% opp som av en eller annen grunn er blitt en slags fasit selv om prosenten i utgangspunktet (om en skal vektlegge de 12465 dokumentene, og det må jo være det som er poenget med å framheve dette tallet) burde havnet på 31.26%
  * For å «kvalitetssikre» analysen ble folkene som stod bak hver enkelt forskningsrapport kontaktet og spurt om deres tolkning av forskningsresultatene og svarene ga bare rundt et par promille avvik fra de beregnede 97%.

  Dette betyr jo at 97% på ingen måte kommer fra de 12465 studiene men fra et optimalisert utvalg av rapporter for å fremme en bestemt agenda og slik det i praksis legges fram så er dette REN SVINDEL! Også «kvalitetssikringen» omhandler bare det optimaliserte utvalget av alle rapportene. Til og med SINTEF, av alle, har hatt disse 97 prosentene publisert på sine nettsider i et par år.

  Hvor kommer disse tallene mine fra da? Joda, de ligger på nett de og men en må dykke litt mer ned i materien for å finne de, de ligger absolutt ikke opp i dagen.

  Jeg mener på ingen måte at vi ikke skal bry oss om planeten vår og der er rikelig med ting å ta tak i men at CO2 utslipp skal være noe hovedsatsingsområde kan ikke være annet svindel som hele den vestlige verden tvinges til å betale for av korrupte politikere.

  • Bra oppsummering Hauge. Et annet ‘snag’ er at Cook selv fant bare 64 arbeider som støttet IPCCs ikoniske konklusjon om at mer enn 50% er menneskeskapt. Legtes og Monckton gjorde uavhengige undersøkelser og fant bare henholdsvis 42 og 44 (eller omvendt). Spiller ingen rolle. Uansett under 0.5%. Det er bemerkeslesverdig.

 3. Takk for grundig gjennomgang og tilhørende forskningshenvisning for disse stridsspørsmålene.
  Ljungquist temperaturrekonstruksjon fra nordlige halvkule for de siste 2000 år synes forøvrig å være den som best samsvarer med både historiske kildeskrifter og fysiske hovedfunn innen bl.a. arkeologien, paleontologien, botanikken, osv.

  Og havner da selvsagt i en sterk kontrast til Michael Manns hockeykølle (som i praksis nivellerte bort både varm middelalder og lille istid). Årsaken til at Mann og andre amerikanske alarmistforskere (ikke minst de som satt som døråpnere i IPCCs 2001-redaksjon) i det hele tatt våget å lansere en så lett falsifiserbar historieforfalskning tror jeg ikke bare skyldtes den «behovsprøvde» datamanipulasjonen til støtte for sin hjertesak, men også klassisk amerikansk uvitenhet om etablerte (europeiske) historiske klimaforhold, slik at Mann et al faktisk ikke skjønte hvor langt ut på tynn historisk is dette datagriseriet faktisk sendte dem.

 4. Etter denne faktabaserte artikkelen til Geir Aaslid er det bare en ting og si til SINTEFs bærekraftdirektør Nils A. Røkke: Dra rett hjem og prøv å få igjen skolepengene dine.

 5. Tidligere var SINTEF å betrakte som en seriøs aktør innen forskning og oppdragsforskning med store og prestisjetunge oppdrag. Privilegert ved å ha topp kvalifiserte folk som løste relle oppgaver og ga bedriften en faglig status internasjonalt..

  I dag har har de «styrket sin driftslisens» (1) med en bærekraftdirektør og siterer SkepticalScience som vitenskapelig garantist for klimaspådommer!

  Her er først SINTEF`s artikkel «Derfor tar klimaskeptikeren feil!
  Det første som slo meg var at dette er jo som snytt ut av neseboret på SkepticalScience – og sannelig min hatt står ikke SkepticalScience som referanse under eposet.

  https://www.sintef.no/siste-nytt/derfor-tar-klimaskeptikeren-feil/

  (1) La oss nyte en grundigere studie av «bærekraft» definert av spisskompetansen innen denne nye viktige profesjon og vekstnæring:
  https://www.pwc.no/no/publikasjoner/pwc-baerekraft-100.html

  Mye bemerkelsesverdig stoff her – jeg noterer denne:

  «Selskap som integrerer bærekraftmålene i sin forretningsstrategi forsterker sin driftslisens.»
  Hva betyr det? Jeg ser bort fra at normale kunder av varer og tjenester interesserer seg for symbolpolitske slagord i faglig sammenheng.

  Kan det være slik at de som gjør knefall for å være plattform for FN`s bærekraftpropaganda blir sett på med velvilje fra politisk hold , og dermed styrker sin «driftslisens»?

  Staten er vel i dag den største innkjøper innen en del varer og tjenester og da kan det jo tenkes å ha «olje på lampene» blir en forutsetning – eller ettersom olje er demonisert – mer proper betegnelse å ha «bærekraft på frasene».

  Med artikkelen om Klimarealistene fra SINTEF & SkepticalScience et al skulle SINTEF ha sikret sin «driftslisens» ganske ettertrykkelig.

  Man leter vantro etter en logisk forklaring på hva i all verden skjedd
  https://www.sintef.no/globalassets/sintef-konsernstab/etikk-i-sintef/k19-286-unglobalcompact_sintef-cop2018_final.pdf

  Er dette representativt for SINTEF i dag?

 6. Har et banalt spørsmål til figuren i pkt 7 :

  Er både observasjonene og gjennomsnittlig modellprognose
  midt-tropiske temperaturverdier?

  • Dette er jo data benyttet også i presentasjoner i US Congress, så det er rimelig å legge til grunn at det er sammenlignebare datasett.

   • Ellestad,
    Har du også et svar, spesifikt til det Jakobsen etterspør? Altså om også modellresultatene representerer midtre troposfære, slik at å plotte dem sammen med målingene derfra i det hele tatt er relevant.

    • Jeg har svart på det viktige – at man i seriøse fremstillinger sammenligner like forhold. Så får man lese og være oppmerksom på hva de velger.

   • Det man bør merke seg, er at datasettet som brukes, TMT – Temperature Middle Troposhere, som alle satellittdataene har en svært bred høyderespons.
    TMT har følsomhet langt opp i stratosfæren – det er det man prøver å korrigere for når man beregner TLT – Temperature Lower Troposhere. Siden stratosfæren avkjøles, er derfor stigningen av TMT lavere enn TLT.

    Dermed blir spørsmålet om modelldataene er hentet fra nær tropopausen, eller om det er tatt med lag også fra stratosfæren (og nedover i troposfæren) for en riktig sammenlikning.
    Jeg kan ikke se at Christie diskuterte problemstillingen for Senatet, og det er dermed nærliggende å tro at modell-dataene er øvre troposfæredata – og dermed forventes å stige raskere enn de modellerte.

    • Ja, satellittdata er ikke perfekte (som de andre). Men det finnes jo parallelle værballongdata som trekkes inn i disse forhold for bedre forståelse. Lindzen mener forøvrig det er synd at innsamlingen av presise ‘ballongdata’ svekkes for detaljer i høydeprofiler som vil kunne bidra til mer presis forståelse av troposfæriske forhold. Nå kommer jo også supplerende GPS-data som vil bidra til supplerende T-målinger. Se KN 235. Kjenner ikke til hvorledes dtsse eventuelt bringes (er bragt) inn.

 7. NASA har løyet og underslått informasjon siden 1958.
  fram til 30. august -2019.
  Må spres til offentlige og private, men særlig til departementsledelse
  og stortingsdepartementet.
  (Det har vært små drypp om slikt. samt manipulering av temperaturer)
  Med litt arbeid kan det lages grafer som er falske.

 8. Jeg har i lang tid harselert og irritert de klimaskremte i debatter med å påpeke det ulogiske i at alle forskere skal være enige og at de har bevis for sine klimapåstander. Jeg bruker dette i stedet for å motbevise påstanden om 97% av forskerne, og at vitenskapen er krystallklar på at klimaet styres av CO2. De fleste tror jo at IPCC er en rent vitenskapelig sammensatt gruppe og at det de sier er vitenskap og bare det. Jeg pleier å si følgende:

  «Det er utrolig at ingen fra klima alarm siden tør å stille opp til en åpen vitenskapelig debatt mot de som hevder at klimaet i hovedsak styres av naturen, de såkalte klimaskeptikerne. De hevder jo at 97% av alle forskere skal være enige, og jeg har sett hevdet at de kan bevise at menneskeskapt CO2 er den vesentlige klima driveren med 99,99%. Har noen hørt om en advokat, aktivist, politiker, forsker osv som var SIKKER på å knuse motstanderens argumenter i en debatt som ikke stilte opp og gjorde nettopp det? Nei, da måtte vedkommende være bra dum. Men ingen fra klima alarm siden tør jo beviselig å møte opp i en åpen debatt. Aldri, noe sted i verden har de turt å gjøre det. Er ikke det et stort paradoks? De burde jo ha knust skeptikernes argumenter og fått fred for deres påstander dersom de prosentene var rette. Betyr det da at de prosentene som de hevder er feil eller er de forskerne så dumme at de ikke tør å ta debatten?».

  Som regel får jeg ingen kommentarer på dette, for de fleste ser at det er absurd. Og kanskje har jeg sådd et lite frø av usikkerhet omkring det at IPCC har vitenskapen på sin side. Da har jeg gjort noe fornuftig, og dagen var ikke bortkastet.

  • Er Eksos giftig, enten fra fly eller vei trafikk? Ja, det inneholder ikke bare Co2, men også Nitrogen dioxide og Carbon mono oxide_svært giftige gasser, skader Klima og Helsen. Skogen og regn ikke renser dem, ikke heller havet tar imot/absorberer alt. Derfor Fred for verden , og for klima miljøet skyld. In Coordination for Our Global Village & for Humanity. Takk. http://www.ahmadiyya.no nå tørke i australia, afrika, amerika, floam, branner, orkaner, stormer samtidig.

   • Katalysatorer i biler fjerner det meste. NO2 gir med vann salpetersyre som benyttes i gjødselfremstilling. Men i hovedsak er nå 99% av elendigheten som var i eksos i 1970 fjernet.
    Nye biler i Beijing vil rense luften som er der, sies det på bilhold.

    • Takk og Bra, 99 % renset alt av Eksos ? mener du, 1 % i Beijing vil bli renst i Beijing, Fin. Eksos bli Oxygen ! Noe referense/dokumentation please.

     • Du kan bare følge historikken fra før katalysator ble innført (1975) og fremover: katalysatorer, raffineriprosesser for fjerning av svovel, nitrogen, tungmetaller ved hydroprosessering, slutte med blyforbindelser, partikkelfiltre, hybrid-konseptet, høyere virkningsgrad, automatisk start stopp (alt har vel halvert (eller mer) forbruk per km) mm. En enorm utvikling. Og CO2 og vanndamp er ikke forurensning. Sammenlignet med vedfyring er jo dette en drøm. Forurensninger som tidligere fantes i olje finnes i veden. Sogar brenning av stearinlys innendørs skal være en større forurenser enn dieselpartikler i pust utendørs (?). Sikkert avhengig av mange omstendigheter. Men det viser at gammel ‘gnaging’ om eksosutslipp ikke er ajourført og holdt opp mot utviklingen.
      Og så stopper jo ikke bilindustrien utviklingen av sine fossilbaserte motorer. Det er her i siste generasjon de omtaler det jeg nevnte over. Husker ikke hvilket bilmerke. Med den rivende utviklingen innen nano-, material- og styringsteknologi skal det bli interessant å se utviklingen. Det er ingen ting som slår energitettheten i hydrokarboner i relasjon til vekt/volum. Det ligger incitament i å slippe å drasse på noen ekstra hundre kilo batterier.
      I andre byer går taxi og busser på gass – ikke diesel f.eks.
      Og hvis man slutter å blande inn lavkvalitet biodiesel som svekker virkning av motorer og tilleggsystemer blir luften også bedre.

     • For de nyeste bilene er det fo rmange bilmerker mer enn 99 % renset, men så lenge det er gamle, til dels svært gamle biler på veien, så har du selvsagt helt rett i at du vil finne biler med dårligere renset eksos, men dette reguleres i stor grad gjennom EU-kontrollene av biler hvor nettopp utslipp fra eksos kontrolleres nøye.
      Svært nøye, ofte så nøye at bileierne får store kostnader, helt unødvendig på slikt som CO2-utslipp. CO2 forurenser ikke, og det er mangel på denne gassen i atmosfæren.

 9. Jeg har også tidligere ansett SINTEF som en seriøs forsknings-institusjon , men ble sjokkert over det vaset som institusjon med dette har sluppet ut. Helt enig i at her snur SINTEF ryggen til naturvitenskapen. Som en kuriositet: Under punkt 4 «beviser» Røkke at jorden har blitt varmere av CO2 utslipp fordi CO2-nivået aldri har vært høyere på 4 millioner år. Her motbeviser han seg selv, for han «glemmer» at etter siste istid (for ca 10000 år siden) har jorden gjennomgått en rekke perioder med langt høyere global temperatur enn i dag! Det er nok å nevne, bronsealderen, romerperioden og vikingtiden da CO2-nivået lå på ca 275-280 ppm.

  • Vi må ikke glemme at et foregår mye bra forskning i SINTEF. (Er selvfølgelig formelt inhabil som tidligere divisjonsleder, men har likevel rett). CCS og klima er bare en mindre del, men gjennomsyrer nok mye innen energi.
   Det er dessverre ikke bedre ved universitetene som ved sin ledelse på mange nivåer har latt seg bevege. Det er svakheten ved betalt oppdragsforskning. Det gjennomsyrer mye av den offentlige oppdragsforskning. Mye omtalt under Åmås sin tid som debattredaktør i Aftenposten. Mange områdder ble nevnt, men aldri en antydning om klima. der er det bare big oil som mistenkes.

   • Det foregår helt sikkert mye utmerket forskning i SINTF fremdeles, hadde stor respekt for deres kompetanse da jeg jobbet i DNV, nå DNVGL, men her må den interne kvalitetskontrollen ha sviktet totalt!

    • Sigurdsen; det er helt forskjellig standard for «kvalitet» når det gjelder alt som har med klima å gjøre, i forhold til vanlig forskning. «Kvaliteten» på dette fagområdet består nok for det meste i ønsket om å tekkes politikerne, ikke minst i forhold til bevilgninger. Dessuten er dårlig forskning om klima helt uten risiko, det er ingen fagmiljøer som vil reise kritikk mot slett arbeid (bortsett fra mangel på lojalitet mot «konsensus»). Det handler bare om å finne riktig toneleie i hylekoret.

     «SINTEF utfører forskning med finansiering fra Norges forskningsråd, EU, annen offentlig forvaltning og privat næringsliv. Det er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.»

     https://no.wikipedia.org/wiki/SINTEF

 10. Jeg synes følgende fra bærekraftdirektør Nils A. Røkke er det ‘søteste’ i hans påstander:
  «Påstand: Om vi stopper ALLE CO2-utslipp i morra, vil vi
  unngå klimaendringer.
  Nei. Klimaet ville stabilisere seg, men ikke på dagens nivå. Målinger viser at vi vil ha forhøyet CO2-nivå i flere hundrede år, selv om vi stanser alle CO2-utslipp. Dette gjør det viktig å finne teknologier som kan sørge for fangst og lagring av CO2 – også etter at vi har klart å bremse utslippene til et bærekraftig nivå.»
  Her skinner håpet om mer skattebetaler-bidrag til «Carbon Capture and Storage» (CCS)-programmet igjennom, der både Røkke og SINTEF er engasjert.
  Spørsmålet til Røkke er derfor:
  I dag har vi et CO2 nivå på 400 ppm. Hva er bærekraftig?: 270ppm som under den varme bronsealderen eller opp til 280ppm som under den lille istid som opphørte ca 1850.?
  At SINTEF i det hele tatt fantaserer om å kunne utvikle et system som reduserer CO2 i atmosfæren generelt er oppsiktsvekkende! SINTEF kvalifiserer med dette til medlemskap i forbundet: «Til Naturens Forskjønnelse»!

  • Det kunne være interessant å vite hvilke målinger bærekraftdirektøren har i tankene når han forteller oss:
   quote
   «Målinger viser at vi vil ha forhøyet CO2-nivå i flere hundrede år, selv om vi stanser alle CO2-utslipp.»
   close quote

   Hvilken påvirkning forventer man denne teorien har på det globale klimaet?

   Det jeg har lært er at CO2 har en levetid i atmosfæren på opptil ca. 5 år.

   Om vi deler opp det naturlige CO2 utslipp og det mennskeskapte – så sitter vi igjen med skremmende 19 parts pr million menneskeskapt CO2, og i tillegg tar med i kalkylen at vi lever i et system hvor alt er dynamisk med tildels store endringer over tid.
   IKKE et statisk system – som inntrykket av og til blir når man leser tidens klimapolitiske profetklubb.

   Dersom vi bruker IPCC`s egne tall og deres klimafølsomhet for CO2 – som sannsynligvis ikke er riktig -så ble det beregnet for noen år siden at dersom vi stanset alt , samferdsel , sykehus , kraftverk , matproduksjon, myriadene av klimatoppmøter , produksjon osv – forutsetter at kloden forblir statisk – og sitter i klimapolitisk stivkrampe og venter i 32 år – så ville vi ha påvirket den globale temperaturen med en nedgang på 1/2 grad Farenheit! .

   Til en kostnad i milliardbeløp som får det til å svimle. Her er mitt inntrykk at noen vil være så elskverdig å ta vare på pengene – uten at den brave skattebetaler blir plaget med den delen.

   Er det rimelig samsvar mellom påstand , fakta , etikk resultat og kostnad ?

   Det ble det skrevet en meget god håndbok i etikk for SINTEF medio 1990-tallet – ført i pennen av Conrad Krohn om jeg ikke husker feil – mulig den med fordel kan studeres nøye i disse turbulente tider?

 11. Geir, Ellestad

  jeg har jobbet nesten fem år i SINTEF Kjemi fra 1997-2001. Der har vi også jobbet med lavutslippsteknologier som hydrogen. Jeg har alltid opplevd en veldig høy standard på etisk og vitenskaplig integritet. Je har blant annet jobbet sammen med mange forskere og professorer som Ellestad kjenner veldig godt som Edd Blekkan, Anders Holmen, Petter Lillerud og mange flere. Jeg er veldig skuffet av ditt angrep på SINTEF fordi artikkelen inneholder en rekke mer enn tvilsomme og useriøse påstander og dessuten mange faktafeil. Jeg vil bare plukke ut et av dine (Geir) argumenter (Punkt 2) fordi det er så misvisende og fordi du gjentar det så mange ganger:

  Det handler om din påstand på svært varierende CO2 konsentrasjoner i tidsrommet 1850 – nåtiden. Du siterer da en viss Jaworowski og en viss Beck. La meg understreke at det finnes ingen dissens i litteraturen om at den førindustrielle CO2 konsentrasjonen er på 280ppm. Grafene du bruker ofte i andre artikkler tyder på store variasjoner opp till 400ppm CO2 rundt 1940. Dette er helt vilt og det finnes ingen mekanistisk forklaring for slike store endringer på såpass kort tid. Deres egne artikkler bruker jo Vostok iskjerne data og en av dine kommentatorene idenne tråden siterte jo 280 under romertidene. Hvis du hevder at det finnes en grundleggende debatt i faglitteraturen så må du belegge dette. Jeg har funnet ingenting om det.

  Jeg kunne nevne mange flere faktefeil i ditt inlegg men la meg bare påpeke en til: Det du sier om Cook artikkelen under Punkt 7 er helt feil: Jeg foreslår at du leser selve artikkel, det virker at ditt «64» tall kommer fra en presentasjon av Christopher Monckton.

  Her finner du pdf: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024/pdf

  • Takk for kommentar.

   Det er ingen uenighet om at det ved SINTEF alltid har vært «en veldig høy standard på etisk og vitenskaplig integritet.» Men dette tok altså slutt den dagen Røkke fikk publisere sine klimakannestøperier uten at noen fikk lov til å si ham imot.

   .Jeg har påpekt hva som er det matematiske gjennomsnittet av alle CO2-observasjonene, altså en entydig tallverdi. Forholdet ble innrømmet av Callendar i hans levetid,. La meg understreke at det at du ikke aksepterer dette er et annet spørsmål enn hvorvidt det finnes dissens i litteraturen om at den førindustrielle CO2 konsentrasjonen er på 280ppm. Her er det rett og slett snakk om at man i IPCC-leiren har vedtatt at tallet 280 skal brukes, på samme vis som man har vedtatt at sola ikke har noen vesentlig betydning for klimaet.

   Dette er ikke vitenskap, det er politikk.

   At mange også på vår side har brukt tallet 280 betyr ikke annet enn at man forenkler debatten ved å akseptere et feilaktig premiss på et perifert punkt, for å kunne debattere de viktigste punktene uforstyrret. Dette er vanlig diskusjonsteknikk i enhver debatt. Jfr usikkerheten som er det første som blir borte i all klimadebatt.

   Punkt 7 Datamaterialet i Cook-studien viste at de kun hadde funnet 64 artikler (dvs. 0,5%) som støttet standard definisjon. Dvs mer enn 99% av 11 944 artikler ikke hadde konkludert at CO2 var årsak til en overveiende del av temperaturstigningen siden 1950. En nøyere sjekk av de 64 viste at det kun var 41 som uttrykte støtte i klartekst. Jeg antar vi – med din SINTEF-bakgrunn kan være enige om at 41 av 11944 utgjør 0,3 % ???
   Detaljer her: https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/Klimanytt78.pdf.

   At du viser til flere faktafeil, men unnlater å peke på disse, virker svært lite seriøst, spesielt med tanke på at det er du som ikke har noe å fare med i de to faktafeilene du påstår du har funnet. .

   • Geir,

    Siden du ikke har svart går jeg ut fra at du ikke har lest Cook artikkelen. Før du gjør det er det ingen vits å diskutere mer med deg om dette. Men la meg bare føye til at I tillegg til analyse av abstractene ble mange av autorene bedt om å vurdere sin grad av enigheten med AGW konsensus og der ble oppsluttningen enda sterkere. Artikkelen snakker også om historien til oppsuttningen rundt konsensus som viser seg å ha blitt sterkere med tid. Alt dette snakker du ikke om.

    Du spurte om flere faktafeil:
    Her er en annen grovt misvisende påstand (Punkt 4): Du sier at bare 4% av CO2 i atmosfæren er fra oss og du refererer da åpenbart til forholdet mellom de årlige utslippene fra biosfæren og fra oss (800Gt fra biomassekretsløp vs 35Gt fr oss). Men du underslår at CO2 fra biomassen er del av et kretsløp som gir et nettobidrag av null. Vårt bidrag kommer på toppen og er ikke del av det kretsløpet og har derfor ført til økt CO2 i atmosfæren. Vårt samlet CO2 utslipp siden 1850 har vært på omlag 2000Gt som er ikke langt fra den totale CO2 mengen i atmosfæren på kanskje rundt 3000Gt. Sirka 40% av være utslipp blir lagret i havet og i jorda, men vart akkumulert bidrag er betydelig!

    Hvis som du antyder in andre artikkler CO2 konsentrasjonen i atmosfæren har vært så hoy som 400ppm (globalt?) i siste århundret så må du forklare hvor CO2 bidragene i størrelsesorden av noen hundre Gt skal plutselig ha kommet fra. Dette gjelder også andre artikkler deres hvor dere antyder at CO2 kunne komme fra havet selvom vi vet at havet har et nettoopptak av CO2 siden vi begynnte a brenne fossile brensler.

    En annen faktafeil (Punkt 4):
    Du sier at CO2 er en svak drivhusgass. CO2 har faktisk det størrste bidraget av alle permanente klimagasser. Vanndamp er bare en sekundæreffekt av de permanente gassene fordi vanndampkonsentrasjonen er begrenset og styret av vannets fasediagram. Hvis du i et tankeksperiment fjerner alle permentgasser, så vil temperaturen synke, dette vil da sannsynligvis føre til kondensasjon av vanndamp som ville føre til enda lavere temperatur, høyere albedo, enda lavere temperatur, enda mindre vanndamp osv. Vann kan ikke drive klimaet selv.

    Jeg har ikke mer tid nå men flere faktefeil kan diskuteres senere hvis du er interessert.

    Min reputasjon som forsker er uten tvil. Jeg har doktorgrad i fysikals kjemi fra en av de fremste forsker i mitt felt, jeg har publisert mer en 30 vitenskaplige artikkler og patenter og har jobbet mer en 20 år innen katalyse, energi og petrokjemi. Hva er dine vitenskaplige meritter? Jeg synes det er uhørt at du og dere gjør dere som dommer over SINTEF hvis deres egne publikasjoner er full av feil og litteraturlister som stort sett siterer dere selv.

    Og til slutt en siste tanke: Ingen av mine kunder i energisektoren bestrider AGW konsensusposisjonen og det inkluderer ExxonMobil, Total, Shell og et utall andre energiselskaper. De hadde selfølgelig ingen interesse å skade deres egne kjernevirksomhet hvis alt dette hadde vært en bløff.

    «No hard feelings» selvfølgelig, vi er jo alle godt voksne, og som jeg sa før, altfor mye enighet blir jo lett kjedelig.

    Hilsen fra München!!
    Friedemann

    • Cooks konsensusstudie er et bedrageri, Friedemann Rohr! Det er helt absurd å se noen med akademisk trening forsvare det uforsvarbare slik du gjør, med en lang rekke udokumenterte påstander. Du bryter systematisk debattregelene her som sier at påstander skal dokumenteres. Ekstraordinært sterk og kontroversielle påstander ar selvsagt et mye sterkere krav til dokumentasjon. Alle vet at Cooks studie er et makkverk, det er propaganda som skal avlede fra den naturfaglige debatten.

     Gang på gang blir det påvist av Ellestad og meg at dine påstander mangler substans, de er ikke sannferdige. Vanlig oppførsel når man gjentatte ganger blir tatt i å komme med usanne påstander er å slutte å lyve. Det løser problemet.

     Mange av forfatterne som ble kategorisert av Cook, fikk kategoriseringene avvist av forfatterne selv. Kategoriseringene var høyst subjektive, jfr Steve McIntyre her:
     https://climateaudit.org/2014/07/26/cooks-fake-ethics-approval/

     Ditt første avsnitt viser i beste fall at du ikke har satt deg inn i kritikken av Cook, og muligens også at du er svak på statistikk. Dette er usant: «.. at I tillegg til analyse av abstractene ble mange av autorene bedt om å vurdere sin grad av enigheten med AGW konsensus og der ble oppsluttningen enda sterkere. Artikkelen snakker også om historien til oppsuttningen rundt konsensus som viser seg å ha blitt sterkere med tid. Alt dette snakker du ikke om.»

     Tallene er analysert av analytikeren Steve McIntyre: Se siste figur her: Det er en statistisk signifikant nedgang på 9 %-poeng over 20 år i oppslutningen om AGW (Endorse group), men de som ikke tar noe standpunkt øker tilsvarende.
     https://climateaudit.org/2013/05/24/undercooked-statistics/.

     Ditt neste avsnitt er basert på Donald-Duck-logikk og den kvasivitenskapelgie konstruksjon av to ulike CO2-lretsløp, det naturlige som er i en slags hellig balanse (nok en fantasi fra modell-universet), og det antropogene (som skal være signifikant til tross for at isotopanalyse viser at antropogen % av CO2 bare er 1-4 %, vulkaner og branner i kulleier innregnet). Se Hermann Harde for detaljer, eller vårt hefte Naturen Styrer klimaet. Enda mer kvasivitenskap ligger i antagelsen om at naturlige CO2 har en omløpstid på 4-5 år, mens antropogen CO2 skal være i atmosfæren 100-200 år.

     Ditt tredje avsnitt er også problematisk. Det er ikke kontroversielt at vi ikke har seriøse havdata bakover i tid, det er heller ikke kontroversielt at vi ikke kjenner alle kilder til utslipp av CO2 til hav eller atmosfære, Din sirkelaktige logikk bidrar ikke til en saklig debatt om dette.Jfr Segalstad her:

     «Vi kan legge til at IEA (International Energy Agency) har slått fast at for de tre årene 2014, 2015 og 2016 var det ingen stigning i menneskenes samlede globale utslipp av CO2. I den samme perioden har målingene av luftens CO2 tilsynelatende bare steget og steget. Da kan vi konkludere med at det må være andre, naturlige prosesser som gjør at luftens innhold av CO2 tilsynelatende øker. Men det kan IKKE være menneskenes skyld, i henhold til IEA. Vi så det samme under «oljekrisen» på 1970-tallet, at målingene av CO2 i luften ikke korrelerte med menneskenes utslippstall for CO2»
     https://www.klimarealistene.com/2017/04/23/kommentarer-til-gjesteinnlegg-om-henrys-lov/

     .Ditt fjerde avsnitt, her gjentar du bare dine tidligere usannheter, uten å dokumentere noe som helst: «CO2 har faktisk det størrste bidraget av alle permanente klimagasser.».
     Jeg minner om at «Klimaforsker» Samset fra Cicero er enige i at vanndamp med skyer utgjør 90 % av bidraget, men er uenig med bl.a Hermann harde og andre som viser til 95 % med vanndamp og skyer.
     Se også Ellestad som gjentatte ganger viser at du tar feil, uten at det virker som om du har forstått det han skriver.

     Ditt femte avsnitt er en klassisk appell til autoritet, som brukes som bevis for at den politisk korrekte kvasivitenskap skal aksepteres. Allerede de greske filosofene var for ca 2300 år siden klar over irrelevansen i en slik logikk.
     Og du blander SITEFs ubestridelig bunnsolide omdømme mht alt annet enn klima, med Røkkes klimakannestøperier som du skal forsvare for enhver pris – også hvis de bidrar til å få deg selv til å fremstå som mindre begavet i dine mange mer en underlige kommentarer.

     Her er anbefalt lesning for deg, i tilfelle du skulle være interessert i hva andre mener om Cook et al: Duarte skrev i sin omtale av Cook et al dette:
     The Cook et al. (2013) 97% paper included a bunch of psychology studies, marketing papers, and surveys of the general public as scientific endorsement of anthropogenic climate change.

     Let’s walk through that sentence again. The Cook et al 97% paper included a bunch of psychology studies, marketing papers, and surveys of the general public as scientific endorsement of anthropogenic climate change. This study was multiply fraudulent and multiply invalid already – e.g their false claim that the raters were blind to the identities of the authors of the papers they were rating, absolutely crucial for a subjective rating study.

     Duarte er absolutt drepende i sin kritikk av Cook:
     http://www.joseduarte.com/blog/cooking-stove-use-housing-associations-white-males-and-the-97

     Jeg gjør avslutningsvis oppmerksom på at i ytterligere kommentarer fra deg, at du for å få din kommentar godkjent, viser til kilder som belegg for dine etterhvert helt uforsvarbare og forlengst tilbakeviste påstander.

     • Hei Geir,

      1: karakterisere
      2: latterlighjøre
      3: true
      4: sensurere

      Dette er grep som bringer debatten til nye høyder. Pussig at ikke SINTEF forstår dette.

    • Jeg har med interesse fulgt med Friedmann Rohr`s innlegg her. Han har bakgrunn fra SINTEF Kjemi gjennom 5 år. Ut fra det må en anta at han har en grundig kjemisk forståelse. Det er derfor med stor forbauselse jeg ser i dette innlegget at han uten videre kopierer klimaforskernes påstand om at menneskeskapt CO2 ikke deltar i CO2 kretsaløper (KR 19. november) der han påpeker «feil» i punkt 4 i artikkelen om SINTEF: «Men du underslår at CO2 fra biomassen er del av et kretsløp som gir et nettobidrag av null. Vårt bidrag kommer på toppen og er ikke del av det kretsløpet og har derfor ført til økt CO2 i atmosfæren. Sirka 40% av være utslipp blir lagret i havet og i jorda, men vart akkumulert bidrag er betydelig!»

     Grunnlaget for dette må være at det er en dramatisk kjemisk forskjell mellom menneskeskapt CO2 og naturlig CO2. Hvordan kan det være mulig at naturlig CO2 har en halveringstid i atmosfæren på ca. 6 år (Store norske leksikon) mens menneskeskapt CO2 har en halveringstid i atmosfæren på «flere hundre år» (Cicero) eller 1000 år (Al Gore). Denne dramatiske kjemiske forskjellen må kunne forklares, og siden Rohr har bakgrunn fra SINTEF Kjemi kunne du kanskje komme med en naturvitenskapelig forklaring. Cicero sier at menneskeskapt CO2 ikke deltar i CO2 kretsløpet som du også siterer: «ikke del av det kretsløpet».

     Dette er vel frittsvevende enkeltstående CO2 molekyler som blandes med de naturlige. Hvordan ser en våryr bjørk forskjell på disse to molekyltypene? Her får jeg rett og slett ikke påstandene fra klimaforskerne til å stemme med anerkjente prinsipper i naturvitenskapen og kjemien.

     • Iversen,
      Kan forstå at det er lett å misforstå her: CO2 har selvfølgelig i utgangspunktet lik oppholdstid, og kanskje Rohr burde vært mer presis og skrevet at våre utslipp ikke deltar i det NATURLIGE kretsløpet. Poenget er at forhøyet nivå, som skyldes antropogent utslipp, vil vedvare flere hundre år. Oppholdstiden til et individuelt CO2-molekyl kan være mellom 5-200 år. Det har også IPCC dokumentert.

     • Edvard,

      jeg er ikke sikkert om dette inlegg vil blitt sensurert men siden du spurte meg direkte har jeg veldig lyst å svare.

      CO2 molekyler fra fossile brensler og fra biomasse kan betraktes som kjemisk lidentiske for de fleste kjemiske prosesser. Derfor vil CO2 fra fossile brensler også kunne bli brukt av planter i fotosyntesen. Poenget er bare at våre årlige CO2 ustsippene på rekordhøye 36Gt kommer på toppen av den mengden som prosesseres i det biologiske kretsløpet. Sirka 50% av våre utslipp forsvinner i sinkene, for eks. det taes opp av planter, jord og hav, men den andre halvparten akkumuleres i atmosfæren.

     • Fossile hydrokarboner har vel i sin tid vært biologisk materiale. Var det CO2 balanse den gangen? Eller er det slik at CO2 nivå og biologi alltid tilpasser seg hverandre. Når CO2 nivået øker, øker etterhvert CO2 opptaket og vice versa. Det er derfor trolig svært problematisk å si at 280 ppm CO2 nivå er bedre enn f. Eks 500 eller 800. Hvordan kan vi egentlig vite det med sikkerhet? Er det havets pH verdi som er utslagsgivende? Er det bevist?

     • Rohr,

      Jeg har lest alle dine kommentarer på KR og synes du du har klart å skape en fin debatt rundt Co2 hysteriet.
      Da jeg nok har et annet syn på Co2 enn deg vil jeg gjerne utfordre deg litt. Du kjenner sikkert til Professor Murry Salby, men her er ett foredrag fra Helmut Schmidt universitetet i Tyskland hvor han forklarer og beviser Co2 løpet. https://www.youtube.com/watch?v=NtIgMftbUuw
      Synest du at han her driver med kvasi vitenskap?
      Hermann Harde har også utgitt ett papir som bygger på mye av det samme som Salbys vitenskap og at det Co2 nivået man har i dag hovedsakelig er naturlig og ikke menneskeskapt, han viser og til at det menneskeskapte Co2 nivået er ca 4,3% og har en tilstedeværelses tid på ca 4år i karbon kretsløpet. https://drive.google.com/file/d/14CAmTf8xMGJkPvJCA4FAYjg3Bpc4toAQ/view
      Hadde vært veldig kjekt å høre ditt syn på dette forsknings materiellet fra både Salby og Harde

     • Lønning,

      takk for utfordringen din og jeg har egentlig veldig lyst å utveksle meninger og synspunkter me dere men i det siste har noen av bidragene mine ikke blitt godjkent uten at jeg ha fått noen forklaring på det. Vi får se om denne kommentaren vil bli publisert.

      (Moderator: du har som andre i samme situasjon fått beskjed om at når din påstand har blitt påvist som feilaktig, så forventes det at du i evt. oppfølgende kommentarer tilfører debatten noe nytt)

     • Lønning,

      jeg har sett på fordraget som du lenket til. Det finnes forskjellige grader av «klimarealisme» og Salbys posisjoner er nok av de mer ekstreme i det han tviler på at oppvarmingen ha funnet sted i det hele tatt i de siste 100 årene og at vi ikke bidrar i det hele tatt til økning av CO2 i atmosfæren. De fleste «klimarealister» jeg kjenner til som Patrick Moore og Richard Lindzen inrømmer at CO2 økningen i atmosfæren er fra oss.

      Bevis for det er etter min mening overveldende: CO2 har vært veldig stabil de siste 2000 år som viser at det naturlige CO2 kretsløpet er i balanse, Dessuten er våre CO2 utslipp i tidsmessig og kvantitativt samsvar med den observerte stigningen i CO2 i det siste århundret og til nå.

     • Her er Patrick Moore, og han sier intet som støtter dine påstander. Derimot påpeker han at 25 % av menneskehetens samlede utslipp har funnet sted etter at kloden gikk inn i en varmepause (Hiatus) i 1998.

      Kan du dokumentere at Moore eller Lindzen noe sted har sagt/skrevet klart at vi er ansvarlige for hele CO2-økningen?

      Kan du dokumentere at «det naturlige CO2-kretsløpet» er i balanse?

     • Geir, takk for kommentaren!

      Her er et foredrag hvor Moore inrømmer at alt av CO2 økningen kan ha kommet fra oss (15:02 minutter og deretter)
      https://www.youtube.com/watch?v=_Z-7wTpvD9Q
      Når jeg finner igjen YT interview fra Lindzen kan jeg også poste det. Se også min bilanseringsberegning som jeg sendte til redaksjonen.

      Law Dome CO2 verdier fra iskjerner viser veldig stabile verdier på rundt 280ppm tilbake 2000 år som viser at det naturlige kretsløpet totalt sett var i balanse (den gang var alt CO2 «naturlig» selvfølgelig).

      Når jeg plotter GISS og HarCRUT4 data til og med 2018 ser jeg ikke lenger hiatusen.

      Geir, kan du vennligst hjelpe meg me noe? Moore snakker alltid om denne 140ppm grensen når planteliv dør. Jeg har aldri funnet hvor han har et fra.

     • Rohr,

      Bevis på at Co2 har vært konstant de siste 2000år, tja, hvis en benytter seg av impiriske data av en iskjerne boring kan man muligens se at den har vært ganske konstant, men er dette riktig?
      I henhold til Zbigniew Jaworowskis forskning blir det en uttømming av CO2 med 30% til 50% av slike iskjerne boringer da det blir så stort trykk av de overliggende lag i isen og at selv den kaldeste isen inneholder vann som tømmer luftboblene i isen for Co2.
      Ved selve iskjerne boringen blir det også så store trykkforskjeller som frigjør luftbobler og Co2 i form av sprekker i kjernene, disse oppstår av små eksplosjoner pga det høyt komprimerte trykket i selve isen som mister sitt beskyttende lag under selve kjerneboringen og frigjøres.
      Det vil i teorien si at en iskjerne boring ikke vil kunne gjengi det eksakte Co2 nivå som ble frosset inn i den perioden kjernen er hentet fra med tanke på dybde.
      I henhold til Jaworowski har en iskjerne en feilmargin opptil 50% på Co2 innholdet.
      https://21sci-tech.com/Articles%202008/Z_J_Climate_Report.pdf
      Segalstad hadde også en kronikk i forskning.no som omtaler ukorrekte Co2 nivåer.
      https://forskning.no/kronikk-forurensning-klima/kronikk-ikke-alt-er-menneskeskapt/1183613

      Så kan man jo stille spørsmålet, hvem er det egentlig som har rett når det kommer til preindustrielle Co2 konsentrasjoner?

    • Friedeman Rohr.

     «Summary for Policymakers»; Stockholm 2013; «Lerne zu sprechen, ohne etwas zu sagen!»

     quote
     Sie (IPCC) sind ehrlich ; Sie schreiben:

     «Infolge von natürlichen Schwankungen kommt es bei Trends, die nur über kurze Zeiträume beobachtet werden, sehr auf den Anfang und das Ende dieser Perioden an, weshalb sie nicht den langfristigen Trends entsprechen. So ist zum Beispiel die Wachstumsrate der vergangenen 15 Jahre (1998 bis 2012) 0,05 Grad Celsius pro Jahrzehnt, eine Periode, welche mit einem starken El Niño einsetzte, kleiner als die Rate von 1951 bis 2012 (0,12 Grad Celsius pro Jahrzehnt).»
     Close quote

     https://www.bazonline.ch/ausland/europa/unsicherheit-in-einer-unsicheren-welt/story/10513680

     Hvordan «Summary for Policymakers» blir produsert bak lukkede dører – der politikere og aktivister redigerer:»Hos Klimapanelet går alarmismen foran nøyaktigheten»

     https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-finaler-bericht-des-ipcc-a-1000432.html

     Donna Laframboise hadde denne artikkelen i Wall Street Journal om klimavitenskap bak låste dører og hvordan vitenskap og politikk fungerer sammen:
     https://www.wsj.com/articles/warming-up-for-another-climatechange-reportwarming-up-for-another-climatechange-report-1380064012?tesla=y

     Samme artikkel uten betalingsmur:
     https://nofrakkingconsensus.com/2013/09/26/why-the-ipcc-meeting-isnt-being-televised/

     Følgelig er det en viss skepsis til arbeidsmetoder og spåmannskunst innen klimavitenskap.

  • Følger du ikke med på kommentarene Rohr. Dette kommenterte jeg jo nedenfor for 5 dager siden. Ikke alle ved SINTEF jobber med klima.
   Du burde jo lese Cooks artikkel med tilgjengelig tilleggsmateriale selv før du påstår at andre ikke har lest den. Han skriver selv at 64 abstracts støtter IPCCs konklusjon om mer enn 50% menneskskapt (0.54%). Ikke mye å skryte av. Moncton, Legates og Tol fant uavhengig mellom 42-44.
   Det er i det hele tatt uforståelig at noen med vitenskapelig bakgrunn kan sitere det arbeidet og gi inntrykk av noen som helst troverdighet for resultatene.

   • Ellestad,

    har du egentlig lest Cook artikkelen? Deres beskrivelse av ham er feilaktig og useriøs! Dere skriver i Klimanytt 77 at han påstår å ha funnet 97.1% støttet. Det er feil! 97.1% er prosentandel bare blant de som har utrykkt en AGW posisjon, ikke alle artikkler (se tabell 3 i paperet) og han sier det veldig klart.

    Det er riktig at han bare fant noen få som har eksplisitt utrykkt den høyeste graden av støtte (grad 1, tabell 2) i sammendraget, men det betyr ikke at alle andre er dermed imot konsensus posisjonen. Implisitt støtte er fullverdig oppsluttning. Dessuten betyr det heller ikke at artikkelen i sin helhet ikke støtter konsensus.

    Viktig er også at eksplisitt benektelse av konsensus var veldig lav. Hvis man er uenig med mainstream posisjonen er det jo veldig naturlig å si det klart og tydelig, med det fant Cook jo ikke.

    Dere underslår at Cook kontakterte autorene for å vurdere sin egen grad av støtte og der ble antallet av de som utrykker en AGW posisjon sterkere. Dere underslår også at Cook undersøkte tidsforløpet til oppsluttningen og fant at det ble sterkere med tid.

    • Friedemann Rohr skrev quote
     Dere underslår at Cook kontakterte autorene for å vurdere sin egen grad av støtte og der ble antallet av de som utrykker en AGW posisjon sterkere. Dere underslår også at Cook undersøkte tidsforløpet til oppsluttningen og fant at det ble sterkere med tid.
     close quote

     Var John Cooks tallbehandling med konklusjon 97.1 % konsensus så god at den må holdes hemmelig?

     Det er notert at rapporten ble publisert under Creative Commons Attribution 3.0 licence.
     16 dager etter publisering ble det føyd til en del nye data , men ikke alle ser det ut til.

     Varsleren Brandon Shollenberger ble truet av John Cook og University of Quensland med anmeldelse og rettslig forfølgelse dersom han offentliggjorde bakgrunnsmateriale for det sensasjonelle tallet 97.1%.
     http://joannenova.com.au/2014/05/john-cooks-consensus-data-is-so-good-hell-sue-you-if-you-discuss-it/

     Skal man redde verden fra endringer i det globale klimaet så er det ikke unaturlig at det er åpenhet omkring saken . Hvilket også vil si at man ikke redigerer «Summary for Policymakers» bak låste dører (bl.a.Stockholm ). Folk kunne jo fort tro at eposet ble dramatisert og tilrettelagt for særdeles ukritiske journalister?

     Da er vi tilbake til de kjente og kjære arbeidsmetodene innen the noble art of Climate Science – slik vi har lært den å kjenne fra media : den mest halsbrekkende tallmagi, spådomskunster , statistikk , skrekkfremstillinger uten faktagrunnlag bakket opp av bemerkelsesverdig retorikk.
     The Oregon Petition og senere opprop er pinlig nøyaktige med at de involverte underskriver på hva de mener – FØR bombastiske mediaoppslag.

     Men andre veien holder det gjerne med at John Cook gjør opp hva andre mener etter t gehør? Da trenger man ingen underskrifter – jeg aldri har sett noen underskrifter fra de som står bak 97.1 % konsensus. Har De?

     Man observerer at det stilles allverdens krav til de som reiser spørsmål ved «menneskeskapt global oppvarming» – og ingen til egne kunster som regnemestere og spåmenn?

     Allerede Conan Doyle for over 100 år siden hadde filosofiske tanker om fenomenet:

     «It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts.»

     Uansett – her er hva som er publisert hos Anthony Watts om mysteriet omkring 97.1%:

     https://wattsupwiththat.com/2014/05/15/university-of-queensland-threatens-lawsuit-over-use-of-cooks-97-consensus-data-for-a-scientific-rebuttal/

     Oppsummert – jeg tror det har vært for mange triks involvert i den klimahistorien man forsøker å prakke på folk – og den kan gi en tilbakeslagseffekt – som vil ramme en del glade gutter innen politikk og visse andre som har surfet rundt i verden på en endeløs rundreise fra det ene klimajamboree til det neste.

     Klimasjefen i FN var klimapolitisk foregangsmann i å svinge seg i de høyere luftlag – på første klasse:

     https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/20/un-environment-chief-erik-solheim-resigns-flying-revelations

     Og det beste av alt , man forventer at folk skal ta dette på alvor!

     Jolly good show!

   • Ellestad,

    jeg har faktisk lest den, men det virker som om du har ikke gjort det. Det står ingenting i paperet om de 64 artikkler du nevner, med de kommer fram av tillegsmaterialet som kan lastes ned på en annen webside.

    Jeg har jobbet med CCS på SINTEF så da anklager du vel meg også.

    • Rohr; tror du økningen i global befolkning fra 1 til 7 milliarder i løpet av ca. 100 år har noen innvirkning på klodens miljø og klima? Det gjør jeg. Og da er jeg vel innrullert i Cooks 97%?

     • Nielsen,

      Du har hundre prosent rett i at den voldsomme økningen av verdensbefolkningen har store økologiske konsekvenser. Jordbruk ta nå opp nesten 40% av landmassen var.

      Jeg er ikke sikker hva du mener med spørsmålet om dette er rullet inn i de 97.1%. Poenget mitt var bare at Cook selv skriver at 97% var bare andelen blant sammendragene som hadde utrykkt en posisjon om AGW, ikke blant alle artikler. Og det faktumet skylte Cook ikke i det hele tatt. Det er det som blir desverre feilrepresentert her av klimarealistene.

  • Fra Ellestad som er på reise har jeg blitt bedt om å poste følgende tekst fra ham:

   Forsvarer man Cooks artikkel og kjente materiale kommer man i en egen kategori, nemlig de som misbruker et dårlig vitenskapelig arbeid. Flere av denne type arbeider har åpenbart som hensikt å skape et høyt tall. Påfallende mange rundt 97%.
   Det viktige tallet må være hvor mange som støtter opp om IPCCs hovedkonklusjon om mer enn 50% menneskeskapt. Kun 0.54 %. Hvor mange som mener det er en eller annen form for menneskelig bidrag som kan påvirke atmosfære, er uinteressant. Ingen betviler det. Men det et slutteffekten som teller. Og der dukker plutselig 97% opp som fasit.
   De fleste skeptikere er med i Cooks tall.
   Hvis man skulle lage et bestillingsverk ville man gjort som Cook. Og bakgrunnsmaterialet hans peker sterkt i den retning.
   Se forskjellen på Cooks og Legates arbeider med samme materiale. Likeså Tol eller Monckton.

 12. Friedemann
  Jeg ser du har problem med å akseptere at det muligens kan ha vært like høye eller høyere CO2 konsentrasjoner i atmosfæren i tidligere tider enn det vi har i dag. Jeg er ingen klimaforsker men leser litt her og der. Stein Bergsmark (fysiker) har skrevet litt om det forannevnt. Dette finner du bl.a. i Klimaarkivet under Artikkel: Vårt klima – en realitetsorientering. Delartikkel: En klimahistorie Side 28 – 33.

 13. Friedemann
  Du kan lese om tidligere registrerte CO2-konsentrasjoner i atmosfæren i Klimaarkivet i Artikkel: Vårt klima – en realitetsorientering. Delartikkel: En klimahistorie fra virkeligheten side 28 – 33.

   • Du må søke deg inn på «Klimaarkivet». Der må du gå på kolonnen for artikler og finne frem til artikkelen «Vårt klima – en realitetsorientering» og deretter klikke på delartikkelsen «En klimahistorie fra virkeligheten».

    Klimaarkivet har sikkert en del annet «stoff» som du kan ha interesse av å lese også.

    Jeg ser du er litt interessert i plantevekst og CO2. Da kan jeg jo si at det er svært bra at vi ikke har fått tilsvarende reduksjons (130 ppm) av CO2 i atmosfæren som vi har fått økning. Hadde det skjedd, hadde livet vært svært nær kollaps på planeten vår. Dette for å illustrere hvilken CO2 situasjon vi faktisk befinner oss i og at vi med fordel godt kan få en del økning i CO2-mengden. Jeg er selv utdannet forstkandidat og ser med glede hvor godt skogen nå vokser.

    Du kan jo også se på (søke opp) » Mass extinction because of too low CO2-lewels «

    • Hi,

     Kan du ikke bare lenke til artikkelen? Hvis jeg klikker på «Arkiv» til høre for «Hjem» i hovedmenuen er det en lenk til deres gammel nettsted men der finner jeg ingenting.

 14. Til Friedemann Rohes siste kommentar, fra 24. november 2019 at 13:14:

  Du skriver: Her er et foredrag hvor Moore inrømmer at alt av CO2 økningen kan ha kommet fra oss (15:02 minutter og deretter)https://www.youtube.com/watch?v=_Z-7wTpvD9Q

  Der fremgår imidlertid av sammenhengen fra 12.00 at han summerer opp ytterpunktene i debatten, viser Mauna Loa grafen og sier at herfra slutter hans sikkerhet. Vårt bidrag til denne økningen kan ha vært «some, most or all.» Dette kan ikke tolkes på noen annen måte enn at han holder alle muligheter åpne, han tar ikke stilling til hvor mye.

  Men siden engelsk hverken er ditt eller mitt morsmål så bør vi muligens overlate den mer detaljerte fortolkning av hva Moore mener til noen som har engelsk som morsmål. Uansett fortolkning av hva han har sagt, så setter isotopkjerne analysen foretatt av andre (se f. eks. Harde) en øvre grense for hva som kan ha vært vår skyld.

  Angående ditt spørsmål vedrørende grensen for når plantene «dør» av CO2-mangel, så har jeg bare notert meg at det er ulike grenseverdier for de ulike plantene. Det later til å være et nedre punkt for hver art hvor frøene ikke spirer, og etter det begrenses veksten av hvert plante-individ av tilgangen på atmosfærisk CO2. Det beste nettstedet jeg har funnet hvor forskningen på dette er samlet er CO2 science, her. De har en egen database hvor det er samlet opp all forskning på plantenes reaksjon på ulike nivåer av atmosfærisk CO2.
  http://www.co2science.org/data/plant_growth/plantgrowth.php

  • Takk Geir,

   jeg kan lite om isotopmålingene så la det ligge. Men selvom det er riktig det du sier at våre CO2 utslipp går i veldig liten grad eller ikke i det hele tatt inn i atmosfæren da må de gå til sinkenen som er hav og jord og planter. Men da betyr det også at det er mindre plass i sinkene for naturlige CO2 utslipp. Våre utslipp fra fossile brensler er veldig godt kjent og er totalt sett på 2000Gt siden 1850 og i 2019 på sirka 36Gt. 36Gt er nesten dobbelt so mye som den årlige økningen i atmosfæren some er nå på rundt 0,6% eller 18Gt. Jeg respekterer deres påstand at våre utslipp ikke bidrar til atmosfæren men da burde dere foreslå en alternativ bilans av alle CO2 strømmer.

   Deres teori reiser veldig mye spørsmål: Hvor har våre 2000Gt gått? Vi vet at de har blitt sluppet ut. Hvis det finnes et såpass stort reservoir for CO2, hvorfor tar det ikke opp den mengden som akkumuleres hvert år i atmosfæren? Hvis naturen plutselig slipper ut et nettobidrag på om lag 18Gt, hvorfor har det ikke skjedd i fortiden? Iskjernene viser at CO2 har ikke oversteget 300ppm de siste 800.000 år.

   Mitt intrykk er at andre realister som Moore heller innrømmer at vi bidrar men at effekten er positiv fordi de hjelper plantevekst. Lindzen virker å ta standpunktet at vi bidrar men at effekten på temperatur og klima er liten. Vi bidrar i hvert fall til det totale utslippet (naturlig pluss antropogen) fordi, som jeg sa, våre utslipp fra fossile brensler er veldig enkelt å bilansere.

   Takk
   Friedemann

   • Det er ikke korrekt at jeg har skrevet «at våre utslipp ikke bidrar til atmosfæren». Jeg har skrevet at vårt bidrag må være lite, nettopp fordi analysene av isotopene viser at vår andel av dagens atmosfærisk innhold av CO2 er mellom 1 og 4 %.

    Du spør hvor vår andel har gått? Vel, nå er jeg uenig i at det er mulig å konstruere to kretsløp, ett for «naturlig» og et annet for vår syndige andel. Spørsmålet må altså reformuleres til; hvor blir det av CO2 tilført atmosfæren.

    Rent logisk er svaret svært enkelt når vi vet at store deler av biosfæren lever i en konstant hungersnød. Plantene vil rett og slett forsyne seg fra matfatet i større omfang. Dette skjer samtidig med at økningen skal fordele seg 98-2 mellom hav og atmosfære (Henryloven og massevirkningsloven) på vei mot en ideell (teoretisk) fordeling. Plantevekst og mikroorganismer vil derfor øke både i havet og på land Hvor stort omfang?

    Vi vet ikke nøyaktig, fordi forskning på naturlige klimaendringer blir sulteforet med midler, og mye av forskningen som blir utført blir ignorert av et klimapanel befolket av særinteresser. Vi kan pr definisjon ikke forstå antropogene klimaendringer før vi også forstår de naturlige.

    Et eksempel på hull i kunnskapen er: Hvor mye varme og CO2 blir tilført havet nedenfra av geologisk aktivitet i mantelen?

    Så lenge IPCC-leiren ekskluderer geologene fra å delta i IPCCs prosesser kan vi ikke ha tillit til deres rapporter. Det spiller i den sammenheng ingen rolle at 97 % av IPCC-leiren er enige i at alt er vår skyld, så lenge man holder på slik de gjør.

    Mange andre har sett på dette, Det er ingen tvil om at planeten har blitt vesentlig grønnere:
    https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/Klimanytt173.pdf

    • Har fulgt med på diskusjonene mellom Rohr og Åslid. Åslid «postulerer» at det er umulig med to kretsløp, men det er det som er nødvendig for at klimaforskernes utgangspunkt for CO2 kretsløpet skal ha forskjellige halveringstider for naturlig CO2; 6 år (Store Norske Leksikon) og flere 100 år for menneskeskapt CO2 (CICERO). Nå sier Rohr i en tidligere kommentar til meg at det ikke er kjemisk forskjell mellom de to CO2 typene. Da blir det vanskelig å forstå denne forskjellen i halveringstid. Nå sier Rohr at halvparten av våre utslipp er forsvunnet i «synker», men han sier ikke noe om hvor lang tid denne halveringen tar. Er det 6 år eller flere 100 år? Det kan i alle fall ikke være lenger enn 70 år (siden 1950), men siden mesteparten er sluppet ut de siste 30 – 40 år må halveringstiden være kortere. En kan da minne om «bombekurven» fra atomsprengningene i atmosfæren på 50 – 60 tallet som økte den radioaktive andelen av C14 innholdet i atmosfæren. Halveringstiden var noe mindre enn 10 år og innholdet av radioaktivt C14 er nå tilbake på «det normale» etter ca. 50 år. Er disse radioaktive C14 molekylene i CO2 menneskeskapte eller naturlige? Eller spiller det noen rolle i det hele tatt?
     Bern kurven som brukes av klimaforskerne sier at ca. 20% av de menneskeskapte utslippene blir i atmosfæren til «evig tid». Dette er ikke i samsvar med bombekurven, og heller ikke i samsvar med Rohrs opplysninger om at halvparten forblir i atmosfæren.

     Når vi så kan referere til Samset`s opplysninger i en artikkel om at «Aldri så galt at det ikke er godt for noe» i fjor sommer om at 25 % av våre utslipp forsvinner inn i fotosyntesen allerede første året så er vel kaoset på denne fronten hos klimaforskerne komplett.

    • Geir,

     Jeg vil gjerne at du forklarer tydelig for leserne hvor du ser fordelingen 98 : 2 mellom hav og atmosfære fra ved hjelp av Henrys lov (og massevirkningsloven).

 15. Jeg må innrømme å ikke kunne mye om klimaet og det er mange ting jeg ikke forstår
  Alternativ 1:
  CO2 er IKKE skyld i ekstra oppvarming.
  Da spiller det ikke stor rolle hvor mye vi slipper ut, bortsett fra at plantene blir glad for en tredobling. Det viktigste vil da være miljø, forurensing og forsøpling. Men hva med de milliarder av kroner, bare Norge bruker hvert år på CO2 begrensning.

  Alternativ 2:
  CO2 er skyld i ekstra oppvarming(Ca 2-3W/m^2, er ikke det litt for lite?).
  Da spiller det stor rolle hvor mye vi slipper ut. Miljø, forurensing og forsøpling vil da bli mindre viktig, og det å ødlegge miljø i klimaets navn vil lett kunne skje, eller skjer. I så tilfelle vil vi ha klart å stoppe den neste (store? lille?) istiden, kanskje ikke lurt å stoppe CO2 utslippene for mye?

  I følge noen Dr.Dan Britt (ved NASA) så sluttet «vår» mellomistid for 8000 år siden. Samtidig begynte mennesket med jordbruk, det var begynnelsen av å stå i mot kommende Istid. CO2 økningen begynte der og tok litt av under den industrielle revolusjon. Slik at vi bedriver «terraforming». Stemmer det er det kanskje lurt å IKKE begrense CO2-utslippet for mye?
  Fra https://skepticalscience.com/heading-into-new-little-ice-age.htm der SINTEF har oversatt fra.
  Jeg vil påstå at å unngå en istid er en ganske stor «benefit», men kanskje for godt til å være sant.
  1. snip—->
  2. The warming effect from CO2 and other greenhouse gases is greater than the cooling effect expected from natural factors. Without human interference, the Earth’s orbit and tilt, a slight decline in solar output since the 1950s and volcanic activity would have led to global cooling. Yet global temperatures are definitely on the rise.
  It can therefore be concluded that with CO2 concentrations set to continue to rise, a return to ice age conditions seems very unlikely. Instead, temperatures are increasing and this increase may come at a considerable cost with few or no

Kommentarer er stengt.