Satellitten OCO-2 viser naturlige endringer i CO2

Klimanytt 132, av Petter Tuvnes

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA sendte opp 2/7-2014 satellitten OCO-2, som skal måle kilder og fordeling av «klimagassen» CO2 (info her). NASA has publisert en video som viser hvordan CO2 fordeler seg over 1 år med målinger. Foreløbige resultater fra OCO-2 er tidligere omtalt i Klimanytt 97 og 101.

Variasjon i CO2 over 1 år (sept. 2014-15) viser først og fremst naturlige sesongvariasjoner, bestemt av planter og andre levende organismer, rundt 400 ppm +/- ca 10ppm, som NASA påpeker innledningsvis i videoen. På nordlige halvkule kan man tydelig se en øking i CO2 om vinteren ettersom plantene da ikke tar opp mye CO2. Om våren avtar CO2 gradvis når plantene begynner å vokse (Nordlige halvkule har sitt store landareal, mens sørlige halvkule bidrar med marin biomasse). Tydelige tegn til menneskeskapte CO2-utslipp kan vanskelig observeres, – ikke så rart kanskje, ettersom CO2-utslipp fra forbrenning av fossile energikilder bare utgjør ca. 4 % av all CO2 i atmosfæren til enhver tid (ca. 15 ppm fra målinger av karbonisotoper). NASA påpeker også selv at halvparten av alle fossile utslipp blir kontinuerlig tatt opp i hav og av planter. Havet er i praksis en evigvarende stabiliserende faktor for CO2 for såvel overskudd som underskudd i atmosfæren basert på kjemiske likevekter. Det har vært mye mer plantevekst i høyfjellet og nær ørkener de siste årene (vist i andre satellitt-målinger).

Et bilde av gjennomsnitt over 1 år er vist i figuren her:

Områdene med mest CO2 stemmer dårlig med de antatt verste industrielle utslippområdene,bortsett fra deler av Kina og Japan. I Nord-Amerika er det mest CO2 over de store skogene i Canada. Noen vanskelig forklarbare konsentrasjoner finnes mellom Grønland, Island og Norge, og i Nordishavet utenfor Sibir. For øvrig viser havet, som forventet, emisjon i tropiske strøk og absorpsjon i arktiske strøk. En bekreftelse på Henrys lov om absorpsjon av gasser i væsker. Regnskogene i Amazonas og i Afrika kan være netto CO2-kilder på grunn av forråtnelse og et enormt dyreliv hvor man også må inkludere insekter og organisk liv i jorden (livet under jordskorpen overgår livet over).

For å illustrere hvor lite man vet om karbonkretsløpet så var det en mystisk unormal øking i CO2 på 9000 millioner tonn CO2 omkring 1990, som deretter forsvant. Denne mengden tilsvarer 3 ganger Kinas utslipp. Isotopmålinger tyder på at dette kom fra en biologisk kilde1, muligens på grunn av endring i phytoplankton i havet. Dette er et eksempel på at variasjoner i naturen langt overgår menneskelige utslipp. OCO-2 gir nok et bevis på at naturen styrer CO2 i atmosfæren. Med Humlum/Solheim/Stordal (pluss M. Salby m.fl.) sin dokumentasjon på at temperatur endrer seg først og CO2 deretter, så er dette nok et argument for å nedgradere klimaeffekten av CO2.

Referanser:
1Tom Quirk: Did the Global Temperature Trend Change at the End of the 1990s? (2012) Asia-Pacific J. Atmos. Sci., 48(4), 339-344, DOI:10.1007/s13143-012-0032-4

Støtt oss ved å dele:

29 kommentarer

 1. Jeg kan ikke ha fulgt med i timen. «Temperaturen endrer seg først og CO2 deretter». Nå har temperaturen flatet ut i en periode på 18 år (?), mens konsentrasjonen av CO2 øker jevnt!?

  • Betyr ikke det at CO2 ikke påvirker temperturen, men utelukker ikke det motsatte?

  • Det er vel ingen som tror at det bare er CO2 som styrer klimaet på jorden. Anerkjente klimaforskere sier også det. Vi kan ikke forvente jevn temperaturøkning, men CO2 vil gjøre at temperaturen vil stige på lang sikt.

  • Som vist på Prof. Ole Humlum’s http://www.climate4you.com så øker havtemperaturen fortsatt noe, og det er havtemperaturen som bestemmer CO2-endring (Henry’s lov). Derfor øker CO2 fortsatt, hovedsaklig. Havtemperaturen bestemmes av solens påvirkning, og ikke av noe langbølget stråling fra en ikke-eksisterende varmere «hot-spot» i atmosfæren. CO2 følger havtemperaturen, se Beck http://www.biomind.de/realCO2/realCO2-1.htm .
   Forøvrig mer i notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima» tilgjengelig på Dropbox her: https://db.tt/vgGzMm3W

     • Solen? Jeg var kanskje uklar. Mener du at lufttemperatur ikke påvirker havtemperatur, men at det kun er solen som påvirker havtemperatur?

      Hvor er det du har det fra at dette hot-spot’et står for oppvarmingen? Det er jo bare et område i troposfæren som er varmere, ikke et noe mystisk som står for oppvarmingen av planeten vår. Det er det sola og drivhusgasser som gjør.

      Om vi klarer å måle nøyaktig nok i troposfæren til å finne dette fenomenet eller ikke, spiller heller ikke noen rolle. Det er stratosfære-nedkjøling vi får med CO2, noe forandret sol-aktivitet ikke medfører. Og den har vi målt.

     • Så lenge du fortsetter å bruke en enkel info-grafikk for vanlige folk som bevis for at modellene til IPCC tar utgangspunkt i en flat jord og kald sol, sliter jeg med å ta resten av rapporten din seriøst.

      (Moderator: Dette er en meningsløs repetisjon av gale påstander og viser at du har vanskelig for å delta i seriøse diskusjoner. Modellen Tuvnes viser til er IPCCs modell, så du retter din kritikk til feil adressat)

     • Er det galt å si at Tuvnes tolker denne info-grafikken, som illustrerer det vi vet om energibudsjettet, til å være den faktiske IPCC modellen?

      Direkte fra rapporten han linker til i ett sett:

      «Fig. 3.1. FN IPCC sin uriktige 1-dimensjonale flat-jord-kald-sol modell for globalt «energibudsjett»»

      Det er en illustrasjon som viser hva som skjer over 1 sekund. Innholdet i denne illustrasjonen er hentet fra mange faktiske modeller.

      «Strålingsregnskapet som IPCC bruker er 1-dimensjonal fordi modellen er gjort med en flat jord, med stråling
      kun i vertikal retning. Men, den virkelige verden er 3-dimensjonal og varierer med tid (4. dimensjon). Det er
      heller ingen dag/natt-variasjoner i IPCC-modellen.»

      Nei, man trenger ikke dag/natt variasjoner når man viser snittet over 24 timer, de er allerede inkludert ettersom illustrasjonen viser gjennomsnittlige verdier over 24 timer. Om jorda vises som flat eller rund, spiller liten rolle, ettersom dette er en illustrasjon av prinsippene som ligger bak. I den virkelige verden tar IPCC høyde for både dag og natt, samt at jorda er rund.

      «Figuren viser egentlig et øyeblikksbilde av energistrøm i form av
      strålingsintensitet i løpet av 1 sekund. I løpet av det sekundet treffer ikke solinnstrålingen hele jorden på en
      gang, men bare en halv jordkule med varierende intensitet fra senit til tangentene (ekvator til polene ved vårog
      høstjevndøgn). Det er derfor en alvorlig feil i strålings-regnskapet å dele virkelig solinnstråling ved toppen
      av atmosfæren (TOA: 1360 W/m2) på 4 for å fordele dette over hele jordkulen på en gang (arealet av en kule
      er 4 ganger arealet av kulesirkelen). »

      Nei, den viser W inn / ut i snitt over 24 timer.
      Det er ikke feil å dele på 4, ettersom dette er en illustrasjon av gjennomsnittlig W/m2 inn / ut per sekund over 24 timer.

      Da lurer jeg på hvilke av mine påstander som er gale?

     • Det er intet – absolutt intet – i det Simonsen skriver som antyder at han har problemer med å skille energi og effekt.

      For nye lesere vil jeg påpekt at Tuvnes behandlet samme sak i et innlegg i august: http://www.klimarealistene.com/2015/08/20/kvasi-fysikk-fra-fns-klimapanel/.

      Jeg tok meg den gang bryderiet med å skrive en kommentar og påpeke hvordan Tuvnes feiltoker og misbruker den enkle prinsippskissen over strålingsregnskapet. Mine argumenter er ikke tilbakevist, verken av Tuvnes eller noen i KVR.

     • Raaen; poenget er at IPCC kaller dette et «energy budget», og det er det ikke, for energi måles i Joule J og ikke W=J/s.
      Videre bruker de dette kald-sol-flat-jord-budsjettet til å forklare at temperaturen på jordoverflaten er ca. 15 C. Når de gjør solen kald så må de finne opp en varmekilde med «tilbakestråling» som er dobbelt så sterk som solen med bl.a. CO2 som sterk bidragsyter. Det er uriktig fysikk og termodynamikk.
      Viktigheten av CO2 tar man så videre med seg i de mer korrekte GCM, men hvor de programmerer inn en automatisk modellert temperaturøking ettersom CO2 øker. Da er det ikke rart at klimamodellene feiler, fordi alle målinger (empiri) viser at CO2 følger ETTER temperaturendringer, og da kan ikke CO2 være ÅRSAK til temperaturendringene.
      Maxwell hadde rett i at temperaturen i atmosfæren er gitt av gravitasjon og varmekapasitet. Det stemmer for alle himmellegemer med atmosfære. Arrhenius med sin CO2-teori har vist seg å være feil.
      US Standard Atmosphere Model & Observations Prove Maxwell’s Mass/Gravity/Pressure Theory of the ‘Greenhouse Effect’ is Correct & Falsifies CAGW Se:
      http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/12/why-us-standard-atmosphere-model.html

     • Siden denne illustrasjonen viser W per sekund, er jeg ikke helt sikker på hva problemet er? 1W/s = 1J og du har budsjettet ditt.

      Du kom og frem til samme tallene som IPCC i http://www.klimarealistene.com/2015/08/20/kvasi-fysikk-fra-fns-klimapanel/ før du plutselig snudde og sa de tok feil igjen. Jeg fatter ikke hva som er så veldig vanskelig med gjennomsnitt. Denne illustrasjonen viser hva som skjer over et helt døgn. Da må man dele energi inn på to ettersom det ikke kommer noe inn om natten.

      Hadde du vært fornøyd hvis de skrev 680W/m2 og dagen, og 0W/m2 om natten?

      At de opererer med en flat jord i denne sammenhengen spiller heller ingen rolle. IPCC er fult klar over at det er flere W/m2 som treffer ved ekvator enn polene, men i snitt ender du opp med 680W/m2 over hele overflaten. Men siden det ikke kommer noe inn om natten, må du dele det på to for å vise budsjettet til en tilfeldig m2. Og det er det tallet vises her, for at dårer som meg skal kunne forstå hva som kommer inn og hva som går ut.

      Hvis du forer Stefan-Boltzmann med de verdiene den skal ha (W/m2 per sekund snitt over et helt døgn) i stedet for kun dagtid som du forsøkte å gjøre i overnevte artikkel, får du samme tallene som IPCC.

      En siste gang ettersom dette virker veldig vanskelig. IPCC opererer med 680W/m2 om dagen, og 0W/m2 om natten, som gir 340W/m2 i snitt som vist i illustrasjonen.

     • Feil Simonsen!
      AR% fig. 2.11 viser «Units W/m2» IKKE W/s. Resten av resonementet ditt er også feil. Gjennomsniittsverdi ved TOA kan ikke brukes til å beregne temperatur på jordoverflaten.
      Case closed!
      Jeg gidder ikke bruke mer tid på dette, men jeg er fullt klar over at du altid vil ha siste ordet så du i din egen forfengelige boble kan tro at du har «vunnet» diskusjonen, og kan senere vise til et kverulantisk spørsmål som jeg ikke gidder svare på. Det er typisk trolling.

     • (Klarte å svare i feil boks, paster det inn her og så det kommer riktig sted)

      Beklager, jeg byttet om litt mens jeg hamret løs på tastatureti går natt, men det forandrer ikke noe i resonementet mitt.

      W=J/s, så 340 W/m2 gir 340 J/s/m2. Om du absolutt må ha faktiske Joules for at du skal godta at det er en budsjett, kan du gange deg opp til en tidsenhet du er komfortabel med, f.eks 1 sek så har du allerede alle svarene ferdig utregnet i illustrasjonen.

      At du ikke gidder å bruke mer tid er ikke mitt problem.

 2. Du skriver her;
  «Områdene med mest CO2 stemmer dårlig med de antatt verste industrielle utslippområdene,bortsett fra deler av Kina og Japan. I Nord-Amerika er det mest CO2 over de store skogene i Canada. Noen vanskelig forklarbare konsentrasjoner finnes mellom Grønland, Island og Norge, og i Nordishavet utenfor Sibir. For øvrig viser havet, som forventet, emisjon i tropiske strøk og absorpsjon i arktiske strøk».

  Gakkelryggen med aktive vulkaner under polhavet kan vel forklare økt CO2 konsentrasjon der:
  http://www.climatechangedispatch.com/geothermal-heat-and-the-arctic-ocean-sea-ice.html
  http://iceagenow.info/2015/09/underwater-volcanoes-heating-the-arctic-ocean/
  http://www.whoi.edu/page.do?pid=83436&tid=3622&cid=44586&c=2
  http://carbon-budget.geologist-1011.net/

 3. Kilden til den mystiske CO2 utslippet på 1990 1902 er vel grei den. Pinatubo og at hele Kuwaits oljefelter satt i brann av Saddam. temperaturen fallt og nord for 60N gikk CO2 menden ned. Når og hvis temeraturen kommer ned igjen til 1990 talls nivå så får vi muligens forklaringen på nedgangen. Mindre utslipp fra jordsmonnet og Henrys lov.

 4. Laggen co2 har etter temperatur er på 600-1000 år. Så disse 18 årene er jo bare lokal støy. Vi vet det var varmt for 800-1000 år siden. Kanskje det er den varme middelalder som har «skylden» for den stigende co2 i dag?

 5. Beklager, jeg byttet om litt mens jeg hamret løs på tastatureti går natt, men det forandrer ikke noe i resonementet mitt.

  W=J/s, så 340 W/m2 gir 340 J/s/m2. Om du absolutt må ha faktiske Joules for at du skal godta at det er en budsjett, kan du gange deg opp til en tidsenhet du er komfortabel med, f.eks 1 sek så har du allerede alle svarene ferdig utregnet i illustrasjonen.

  At du ikke gidder å bruke mer tid er ikke mitt problem.

Kommentarer er stengt.