Professorer overser forskningsproblemer

Av Martin Hovland, Dr. philos (Leder for Klimarealistenes vitenskapelige råd, KVR)

Klimarealistenes Vitenskapelige Råd (KVR) har vært utsatt for gjentatte angrep i kronikker og kommentarer i Aftenposten etter Carl I. Hagens utspill 11. januar, men avisens debattleder Tornes har nektet rådets leder Martin Hovland (fotoet) tilsvarsrett, formodentlig for å unngå å legitimere dette rådet. Formelt nektes det fordi KR ved vår leder Trygve Eklund har fått et tilsvar. F
ølgende tekst er tilsvaret Aftenposten avslo (Denne ingressen er forfattet av redaktør Aaslid).

Professorene Tallaksen, Lacasce, Stordal, Etzelmüeller og Stenseth angriper Carl I. Hagen den 16. januar. Hagen tror ikke på farlige menneskeskapte klimaendringer.

En rekke studier de senere år har påpekt at en dobling av CO2-innholdet i atmosfæren kan lede til en oppvarming på 1- 1,2 °C. Dette gir liten grunn til bekymring.

IPCCs påstander om 1,5-4,5 °C, hviler på antakelsen om at en liten økning i temperatur som følge av litt mer CO2, fører til en mye større økning av temperaturen som følge av ekstra vanndamp i atmosfæren. De baserer seg på at vanndamp er den mest effektive drivhusgassen i atmosfæren og at ekstra vanndamp ikke lager skyer, som da i tilfelle vil dempe drivhuseffekten ved at mer solenergi blir reflektert tilbake til verdensrommet.

Det er tre meget alvorlige mangler ved denne forståelsen av atmosfæren – som for øvrig er innbakt i alle de 114 klimamodellene som IPCC benytter.

For det første viser ikke målinger i atmosfæren noen økning i vanndamp. For det andre viser mer enn 28 millioner værballongmålinger, ingen oppvarming i troposfæren, der den ekstra vanndampen skulle gjort seg gjeldende. For det tredje sier IPCC selv at den store ukjente faktoren i klimamodellene er graden av skydannelse på jorda. Dette har store konsekvenser for den andelen av solenergi som faktisk når ned til jordoverflaten/havet. I følge IPCCs egne tall er usikkerheten i strålingsbudsjettet som følge av manglende kontroll med skyene, mer enn hundre ganger større enn det pådraget som ekstra CO2 evt. gir. Modellene gir altså et anslag for framtidig gjennomsnittstemperatur på Jorda, med et absurd usikkerhetsområde rundt anslaget. Men, denne usikkerheten sies det ingen ting om.

Som nevnt er vanndamp den mest effektive drivhusgassen i atmosfæren. Vann har et absorpsjonsområde for varmestråling som til dels overlapper de bølgelengder der CO2 evner å utveksle strålingsenergi. Alle legemer stråler varmestråling på en bølgelengde som sier noe om hvor varmt legemet er. Bølgelengden for den varmestråling der CO2 er mest aktiv som drivhusgass, tilsvarer en temperatur på ca minus 80 °C.

Det beste stedet for å teste CO2s drivhuseffekt er derfor Sydpolen, der en om vinteren lett kommer under minus 60 °C – og der mengden vanndamp som kunne konkurrere med CO2 om de samme bølgelengdene av varmestråling, er forsvinnende liten. Ser en noen økning i vintertemperaturene i Antarktis? Svaret er nei! Antarktis har i alle årene klimadebatten har rast, vist en svak nedkjølende tendens.

Dette har lenge vært et så stort problem for IPCC at en artikkel med hovedforfatter Eric Steig, for noen år siden prydet forsiden av det prestisjetunge tidsskriftet; Nature. Varmen i Antarktis var funnet! Dessverre viste artikkelen seg å være befengt med en masse feil og den ble tilbakevist. Den eneste delen av Antarktis som viste en svak oppvarming, var den lange, vulkanske halvøya som peker mot Sør Amerika. Resten av kontinentets avkjøling mer enn kompenserte for denne oppvarmingen.

Martin Hovland, Dr. philos (Leder for Klimarealistenes vitenskapelige råd, KVR);

Stein Bergsmark, Cand real (KVR);

Eigil Friis-Christensen, Prof. em. (KVR);

Ole Henrik Ellestad, Prof. (KVR);

Jens Morten Hansen, Prof. (KVR);

Rögnvaldur Hannesson, Prof. (KVR);

Göran Henriksson, PhD (KVR);

Ole Humlum, Prof. (KVR);

Hans Konrad Johnsen, Dr. ing. (KVR);

Claes Johnson, Prof. (KVR);

Morten Jødal, Cand real (KVR);

Nils Axel Mörner, Prof. (KVR);

Jan-Erik Solheim, Prof. em. (KVR);

Kjell Stordahl, Dr. philos (KVR).

Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

 1. En stiller seg uvilkårlig spørsmålet: Hva er den bakenforliggende årsak til at en avis nekter en slik tekst, som er underskrevet av en slik faglig tyngde, å bli offentligheten og bladets lesere til del?
  Dette vet vi ikke, men vi har kanskje lov å tro at det har noe med såkalte «føringer» å gjøre? Føringer som mer enn antyder at mye står på spill, og at et feilsteg her kan få alvorlige konsekvenser.
  Det frie ord har sannelig fått sørgelig dårlige kår i landet.

 2. «I følge IPCCs egne tall er usikkerheten i strålingsbudsjettet som følge av manglende kontroll med skyene, mer enn hundre ganger større enn det pådraget som ekstra CO2 evt. gir.»

  Det ville vært nyttig om Hovland kunne spesifisere nøyaktig hvor i IPCC’s rapporter vi finner dette.

 3. Takk til KLIMAREALISTENE for å forsøke å bryte igjennom informasjonsmuren som norske media og politikere bygger opp rundt balansert kunnskap om klimaforandringer. Som faglig ukvalifisert på feltet bør jeg – som de fleste andre (inkl media) – være forsiktig med å ha bombastiske oppfatninger i den ene eller andre retning, men står fast på at mer kunnskap må søkes og ikke minst kontinuerlig FORMIDLES. Dette er ikke lett når organer som AFTENPOSTEN og NRK dessverre er dominerende for norske media. Her står som kjent den politiske korrekthet i høysetet mer enn trangen til mer kunnskap og saklig diskusjon. Vi er i ferd med å få en situasjon der Carl I Hagen gis monopol på å stimulere til slik alternativ kunnskapsformidling, med de politiske resultater innenfor helt andre områder som dette drar med seg. Triste saker.

  Jeg ber om at kvalifisert personell kan gi mer utfyllende informasjon.Diskusjonen rundt klimaforandringer er ofte forvirrende ved at det diskuteres på så mange forskjellige fronter samtidig, om mange varierende problemstillinger. Hva er den mest sentrale problemstilling for politisk praksis ? Slik jeg ser det, må dette selvsagt være hvordan forskning innenfor atmosfære-fysikk ( om det finnes et slikt definert område) kan fortelle oss at CO2 påvirkning fører til økt temperatur. Mange av dere er inne på dette, også artikkelen ovenfor. Den praktiske politikk i dag konsentrerer seg jo om CO2 begrensning i form av el-biler, vindmøller , solpaneler, dieselpriser, og fyringsforbud med olje fra 2020..

  Altså, jeg ber om mer informasjon om studier på de grunnleggende fysiske mekanismer: Jeg har latt meg fortelle at CO2 påvirkningen for varme i atmosfæren følger en logaritmisk skala, og at den i de lavere stadier vil være signifikant., men at den så , når CO2 overstiger et visst nivå PPM, vil varmeabsorbering flate ut iht kurvens logaritmiske karakter. . Og at vi allerede er passert slikt nivå, slik at ytterligere CO2 tilgang kun vi ha en begrenset effekt (jfr artikkel ovenfor). Spørsmålet er da hvilken primærkilder det her henvises til ? Martin Hovland nevner «en rekke studier de senere år». Hvilke studier er dette, og hva forteller de? . Baserer studiene seg på empiriske MÅLINGER eller teoretisk fysikk – eventuelt i sammenheng? Og hvordan blir disse studier eventuelt motsagt, i tillegg til de punkter han nevner i sin artikkel ?

  Jeg tror mer dypdykk i – og vektlegging på – denne grunnleggende forskning fra begge sider vil være verdifull , særlig når den kan skje innenfor de seriøse og saklige rammer jeg synes dette nettstedet demonstrerer at det står for.

  Takk skal dere ha !

  • Det finnes et hav av forskning innenfor det du ber om. Problemet er vel heller å begrense omfanget for å få oversikten du etterspør. Jeg sliter med det samme. Det er et komplisert tema og vanskelig å vurdere hvem som har rett i en faglig diskusjon. Når faktaopplysningene om for eksempel temperaturutviklingen spriker som den gjør, blir det fort til at folk velger hvem de vil tro på. Utsagnene varier fra: Vi har ingen temperaturøkning, til: Vi har en naturlig temperaturendring som akkurat nå er til det varmere. Til slutt: Vi har en ekstrem temperaturøkning vi aldri har sett maken til, og som vil gi katastrofale følger.

   Det som har overrasket meg, og blitt enda tydeligere den siste tiden etter at Carl I. Hagen kom på banen, er at de som mener vi har menneskeskapt global oppvarming fremstår så lite saklig. De tyr til personangrep og latterliggjøring og lite faktabasert kritikk. Da gjelder det å svare med nøkternhet og faglig begrunnet uenighet. Det synes jeg klimarealistene har klart.

   PS. Det ligger mange linker på dette nettstedet. Problemet mitt er å få tid til å lese alt som finnes.

  • Det finnes mye «folkelig» informasjon på nettet:

   Her er en fyldig populærvitenskapelig framstilling på norsk, ført i pennen av fysikkprofessor Thormod Henriksen og geofysikkprofessor Ingolf Kanestrøm, sist oppdatert i 2012: https://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/biofysikk/Klima-2012-01-versjon.pdf

   Universitetet i Chicago har en forelesningsserie ved Professor David Archer: http://forecast.uchicago.edu/lectures.html. Alle som vil mene noe om klima burde arbeide seg gjennom den! (Den høyre kolonnen er nyest, og er oppdelt i korte episoder, med høy videokvalitet.)

Kommentarer er stengt.