Om Jordguden, vitenskap og religion

Av Hans K. Johnsen, Dr. Ing, Tidligere forskningssjef i Det norske oljeselskap ASA

Vi lever i en verden der post-normal vitenskap er normen. Forhåndsbestemte konklusjoner benyttes for å hente inn og sortere observasjoner som grunnlag for underbyggelse av konklusjonene. Disse observasjonene anføres deretter som bevis på at konklusjonen er rett. Er dette vitenskap eller religion?

Ideologisk styrte medier og politikere som forholder seg til demokratiske spilleregler forsterker dette bildet ytterligere ved at de ikke forstår at flertallsavgjørelser ikke har noe å gjøre innen vitenskap. De vitenskapelige sannheter som overlever er de som på enkleste vis beskriver sammenhengene i naturen – OG som over tid motstår forsøk på å bevise at de er gale.

Hva skiller religion og vitenskap.
Religiøs tenkemåte er noe som ligger innbakt i den menneskelige hjerne. Sentralt i dette er forsøket på å finne mønstre som kan skape grunnlag for overlevelse. En ser etter tegn som kan være nyttige, gjerne ved å prøve å koble tidligere observasjoner til noe som skjedde senere. Ved å ha forstått tegnene som kom forut for et senere fenomen, vil en stille bedre rustet neste gang. Observerte mønstre kan være alt fra: «når det er mye rognebær, blir det mye snø», til en hypotese om at bestemte terrengtyper gir større sannsynlighet for multefangst. Dersom en stopper ved disse observasjonene og ikke gjør mer ut av det, vil førstnevnte hypotese framstå som mer religiøs enn den andre, fordi de fleste i dag forstår at det ikke kan være en sammenheng mellom snømengde og mengden rognebær. Den andre, hypotesen om multene, framstår likevel som nyttig, selv om en ikke egentlig vet årsaken til at det er slik.

Ofte vil slike hypoteser (eller myter) ledsages av forklaringsmodeller som bakes inn i helhetsforklaringen som et ufravikelig element og det er da det oppstår ekte religion. For å illustrere dette kan en betrakte følgende anekdote:

Et folk har i mange år bodd tett ved et pyramide-formet fjell der det kommer røyk ut av toppen. En har etter tusenvis av dyrekjøpte erfaringer funnet ut at når jorden begynner å riste, så er jordguden sint og det er best å flytte unna fjellet for en periode, til guden har rast fra seg. I år etter år bygger en på hypotesen med flere detaljer om hvordan det hele må henge sammen og alt ser ut til stemme.

Etter mange år med denne praksisen kommer en litt bedre utdannet person inn i bildet og sier at dette ikke har noe med en Jordgud å gjøre, det er rett og slett snakk om jordskjelv som er et forvarsel om vulkansk aktivitet, som igjen skyldes naturlige platebevegelser i jordskorpen. Han er ikke uenig i at folket bør flytte unna.

Han blir mottatt med raseri og møtt med påstander om at han ikke har sitt eget folks ve og vel i tankene og at folk ikke må høre på vedkommende. «Tenk på alle de tusen gangene det viste seg å være riktig å flytte unna når jordguden var vred». Ja, egentlig burde han vel vært satt i fengsel.

I mangel av å kunne imøtegå nykommerens kunnskap med bedre kunnskap, går en løs på personen og framsetter ofte ubegrunnede påstander personens integritet eller motiv. Religion tillater nemlig ikke gransking av de underliggende forklaringene som ligger til grunn for hypotesene, eller handlemønstrene. En er livredd for hva en liten sprekk i argumentasjonen kan lede til.

 

Fremtredende forskere som Bjørn Lomborg, Roger Pielke, Richard Lindzen, Ivar Giæver og Judith Curry har fått føle slike personangrep fordi de har tillatt seg å kommentere vitenskapelig på overdrevne påstander om konsekvenser av klimaendringer (uansett årsak), eller den utilstrekkelige kunnskapen på området. På den andre siden av gjerdet slipper tilhengerne av CO2-hypotesen unna, selv etter påviselig kriminell adferd. Noen kaller det «Noble cause corruption». Deres sak er så god og viktig at hensikten helliger middelet. Når en besitter en overlegen moral, kan en tillate seg å være umoralsk.

Vitenskap utøves på følgende vis.
Vitenskap skiller seg fra religion ved at en benytter den vitenskapelige metode til å over tid finne fram til hvilke sannheter som gjelder i naturen. En starter med å gjette seg fram til en hypotese om visse sammenhenger i naturen, gjerne på basis av erfaringer. Newton så et eple falle til jorden og det ledet han til å formulere hypotesen om gravitasjon.

Etter å ha konkretisert en hypotese ved bruk av matematiske, fysiske eller andre formuleringer, vil en alltid kunne si noe om hva som IKKE bør være mulig, hvis hypotesen fortsatt skal være sann. Deretter kan en gjøre forsøk i laboratoriet eller observere i naturen om denne umuligheten lar seg observere. Dersom den gjør det, sier en at hypotesen er falsifisert. Hvis Newton en dag hadde sett en plomme som falt oppover, så måtte han forkastet hele sin hypotese, selv om han før dette hadde sett millioner av epler, pærer, løvblad, skiftenøkler og regndråper falle nedover.

Med andre ord, en million observasjoner som er som forventet i forhold til en hypotese, beviser ikke denne. Men EN observasjon som er uforenlig med hypotesen vil resolutt drepe den – og det er bare å gå tilbake til «tegnebordet» igjen og formulere en ny hypotese.

Det var riktig å flytte unna vulkanen når jordskjelvene kom, men det beviste ikke jordgudens eksistens, eller alle tilleggene til hypotesen de hadde laget gjennom alle år.

Selv ikke millioner av observasjoner av ekstremvær og høyere temperatur her og der evner å bevise at mennesket står bak det hele med sine utslipp av CO2. Bare ved at CO2-hypotesen overlever alle forsøk på falsifisering, vil den bli stående som troverdig i framtiden.

I dag er det slik at bare de som leter etter bekreftende observasjoner får penger til å drive sin virksomhet,og media unngår bevisst å skrive om alle de observasjonene som ikke underbygger «jordgudens» eksistens. De som kunne bidratt til å styrke CO2-hypotesen gjennom forsøk på falsifisering, får ikke noen penger til sin virksomhet og de få som likevel forsøker, kommer ikke gjennom i tidsskrifter og media uten at de samtidig erklærer skriftlig at deres resultater ikke er i strid med CO2-hypotesen.

Dette er en så viktig sak at vi ikke har tid til å sjekke om den er riktig.
Michael Manns fullstendig gale Hockeykølle, «Climategate», eller Eric Steigs feilaktige, publiserte (I «Nature») påstander om oppvarming av Antarktis tillates ikke korrigert offentlig. At det er blitt svindlet for bortimot 30 milliarder Euro med klimakvoter i Europa, at hundretusener av fugler drepes av vindmøller hvert år, at Pulitzerprisen i 2011 gikk til journalistene som avslørte en konspirasjon mellom grønne aktivister og forsikringsselskaper – alt dette må vike i nyhetsbildet. Dette kan føre til en liten sprekk i tilliten til «klimavitenskapen» – og det kan vi ikke tillate.

Vår miljø- og klimaminister (sic) har stått fram som vettskremt over at det har vært varmt i vår del av Arktis i høst. Et lite dykk i nyhetsarkivene ville vist ham at dette for det første ikke er noe nytt, for det andre at det i samme tidsrom har vært uvanlig kaldt på land, rundt hele Nordpolbassenget, – for det tredje at det har falt snø en masse uvanlige steder (for eksempel i Saudi Arabia) og at Grønlandsisen har økt i rekordfart i samme tidsrom. At middeltemperaturen i høst ikke har gjort et hopp, bekrefter at dette handler om vær og ikke klima. Det burde en «klimaminister» fått med seg.

 

Vitenskapen sier: først årsak, så virkning.
Hvis hypotesen om at CO2 har en dominerende innflytelse på gjennomsnittstemperaturen på jorda er korrekt, så bør det være slik at en etter en viss økning av CO2 i atmosfæren, får en temperaturstigning. Først årsak, så virkning. Målinger foretatt i alle typer tilgjengelige naturlige «arkiv» over temperatur og CO2-innhold i atmosfæren viser at årsak-virkning er motsatt (selv om Al Gore prøvde seg med en bløff der- og klarte seg bra i forhold til journalister og politikere). Temperaturen stiger først, så stiger CO2-innholdet i atmosfæren. Dette er uforenlig med gjeldende CO2-hypotese, men helt forståelig i forhold til Henrys lov som sier at varmt hav ikke kan holde på så mye CO2 som kaldt hav. Og, havet inneholder 50–70 ganger så mye CO2 som atmosfæren, så selv små endringer i havtemperaturen kan gi utslag i atmosfæren.

I tillegg ser en i de samme «geologiske arkivene» at temperaturen og CO2-innholdet i atmosfæren har variert helt uavhengig av hverandre. Jorda har f.eks. gått inn i istid med veldig høyt CO2-innhold i atmosfæren. For øvrig oppsto mange av skalldyrene, som angivelige er så sårbare for havforsuring i dag, mens CO2-innholdet i atmosfæren var 10 ganger høyere enn i dag.

I følge CO2-hypotesen vil CO2 skape en varmestrålingsubalanse i atmosfæren slik at denne varmes opp mer, noe som igjen fører til mer vanndamp i atmosfæren, som igjen leder til en forhøyet temperatur ca. 10 km oppe i deler av atmosfæren. Det er i meteorologiens tidsalder sluppet ca. 28 millioner værballonger opp gjennom de luftlagene som angivelig skulle blitt varmere – uten at noen oppvarming er observert. Ingen «Jordgud» der heller. Dette burde også vært drepende for CO2-hypotesen om den var tuftet på vitenskap.

Ingen mulighet for falsifisering = religion.
Det typiske for «vitenskapelige» hypoteser som settes under press er at en kommer med ad hoc-forklaringer som skal «stive opp» hypotesen og hindre den i å falle fra hverandre. Således ble den manglende «hot-spoten» i atmosfæren møtt med at det i stedet for økt temperatur hadde blitt mer vind der oppe! Jeg lurer på om klimamodellene har fått med seg denne forklaringen.

Da temperaturen på jorda ikke har steget mer enn det en kan forvente innenfor måleusikkerheten de siste 18–20 årene og vesentlig mindre enn CO2-hypotesen tilsier, måtte en gå bort fra å snakke om «Global oppvarming» til å snakke om «Klimaendring». Ved å gå over til begrepet «Klimaendring» forsøker en å skape en hypotese som ikke kan falsifiseres – og dermed tar en frivillig steget inn i religion. Alle sanne vitenskapelige hypoteser kan falsifiseres ved å gjøre en eller annen observasjon som er uforenlig med hypotesen, bare ikke klimahypotesen. Ingen observasjoner kan komme i strid med begrepet «klimaendringer».

I 1974 trodde en at verden var på tur inn i en ny istid, og kulden i bebodde områder ble forklart med at jetstrømmen brakte kulde fra Arktis til mer sydlige egner. I dag hevdes det at menneskeskapt oppvarming fører til at den samme jetstrømmen bringer kulden lenger sør. På grunn av oppvarmingen (som ikke skjer – ref «Klimaendringene»), blir det kaldere!

Understøttet av medier som ikke vet forskjell på religion og vitenskap, som ikke evner å gå tilbake i egne arkiver, eller ønsker å sjekke kildene for alle uvitenskapelige påstander – og kunnskapsløse, ideologidrevne politikere som skal redde verden, har vi havnet i et pengesløsende og miljøødeleggende uføre som i tillegg hindrer utvikling av levestandarden i verden. Det er også etablert et hoff av tjenestevillige «forskere» og «grønne bedrifter» som skaffer seg levebrød BARE hvis de holder klimatrusselen i live. Disse får opptre uimotsagt som de mest troverdige kilder for informasjon verden har sett. Tilfeldige «klimaforskere får framsette de mest hårreisende påstander, bare fordi media ikke ser forskjell på «klimaforskerne sier» og «FNs klimapanel sier». Enkeltforskeres påstander tillegges samme vekt som de litt mer gjennomarbeidede rapportene fra FN, bare fordi de er «klimaforskere».

«Follow the money».
Parolen: «Follow the money» er for lengst glemt av mange av dagens mediefolk, som kappes om å være mest ivrige etter å redde verden. Tror virkelig noen at Russland støtter miljøorganisasjoner i Europa økonomisk for å aksjonere mot olje og gassvirksomhet ut fra miljøhensyn, eller kan det være et egnet virkemiddel for å hindre tapt salg av hydrokarboner hvis Europa blir mer selvforsynt?

Er det mulig at milliardærene Warren Buffet og Tom Steyer benyttet samme taktikk i USA? Steyer har en EGEN miljøorganisasjon som aksjonerer og beskytter hans «grønne» investeringer. Under alt bråket fra miljøorganisasjoner rundt Keystone XT-rørledningen, som skulle føre olje fra Canada til USA, kjøpte Buffetts selskap seg tungt opp i (da billig) jernbanekapasitet for oljefrakt, i trygg forvissning om at deres venn Obama ville legge ned veto mot rørledningen.

Er det mulig at forsikringsselskapet Munich RE kan ha interesse av at folk tror de er utsatt for større risiko nå enn før på grunn av f.eks. klimaendringer? Og hvorfor måtte Maurice Strong dø i eksil i Kina uten å kunne reise heim til vesten? Mannen som fikk etablert FNs klimapanel og absolutt burde vært med i Oslo for å motta Nobels fredspris. Hva er det egentlig Trump sikter til når han sier Kina fant opp hele klimahysteriet?

Her er mye å ta tak i for mediene.Støtt oss ved å dele:

16 kommentarer

 1. Innertier avsløring av klimascientologien.
  Tidligere leder for FNs Klimapanel inderen Pachauri innrømmet i sitt avskjedsbrev at klimahysteriet var hans «religion and dharma».
  En kuriositet når det gjelder IPCC sin «flat-jord-kald-sol-modell» er at lederen for The Flat Earth Society i USA, Daniel Shenton, er enig med IPCC både når det gjelder menneskeskapt global oppvarming og at jorden er flat! (ref. wattsupwiththat.com). http://wattsupwiththat.com/2013/06/26/proud-moment-for-warmists-president-of-real-flat-earth-society-believes-in-the-global-warming-hoax/

 2. Velskrevet innlegg i debatten! – men, blir det som å rope i skogen?

  Religion og politikk er to sider av samme sak. Begge bygger på tro om hva som vil være nyttig for subjektet. Smeltet sammen blir det ofte fatalt. Det har vi også i de seneste uker sett i Syria.

  Vær er et resultat av fysiske prosesser. Energi og vann skaper vær. Fysikk er vitenskap. Innen vitenskap er det det kun bevis som gjelder. Utfordringen er å få media til å akseptere dette. Få de til å stille politikere det enkle, objektive spørsmål: – kan dine kilder føre bevis for denne påstand?

  Eller: Trusselen om ragnarok dersom temperaturen på kloden øker med mer enn to grader på grunn av økt mengde CO2 i atmosfæren. Ut fra energibalanse vet vi at dersom temperaturen øker vil utstrålingen også øke. Øker temperaturen med 2 grader vi utstrålingen av energi øke med knapt 3 %. Uten økt energitilførsel fra sola og universet (en liten del) vil temperaturøkning ikke være mulig!

 3. Takk for et ypperlig innlegg! Dette kan anbefales til alle som søker et mer balansert syn på «klimakrisen».

  Johannessen: Det er bare EN skilpadde; Great a’Tuin, som bærer Discworld. Vennligst unngå blasfemi, takk!

 4. Det handler om penger, selvsagt. Penger, makt, innflytelse, oppmerksomhet. «Klimakrisen» passer perfekt i kramet til den «uhellige tre-enighet»; politiker-klimaforsker-journalist, de har gjensidig nytte av å støtte hverandres påstander om klima, og av å holde alle «avvikere» utenfor. Av politikere skal man ikke forvente all verden, men forskere og journalister skal være lydhøre for alternative synspunkter, spesielt når kommer påstander som «97% av alle klimaforskere…»; da bør det ringe varselbjeller. Men her ble nok grautfatet for stort og fristende.

  Det er mange som er blitt skadelidende av å utfordre «den kompakte majoritet» (joda, Ibsen skrev om dette også) i klimasaken; Lindzen, Singer, Soon bl.a. Beskjeden er klar; du risikerer karriere og forskningsmidler dersom du stiller ubehagelige spørsmål om det som er politisk vedtatt omkring klimaforskning. Slike tett sluttede rekker er en klar svakhet for alarmistene; det er ikke behov for å være så defensiv dersom man har tro på eget arbeid, da imøteser man kritikk og andre synspunkter. Ikke slik i i klimaforskningen. Som den profilerte alarmist Phil Jones formulerte det: “Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it?”

  https://wattsupwiththat.com/2011/11/27/an-open-letter-to-dr-phil-jones-of-the-uea-cru/

 5. Det er vel nesten upassende å kludre til Johnsens stort anlagte høylitterære fabel med så noe prosaisk som fysikkens lover.

  Men det får stå til.

  Jeg forstår det slik at Johnsen slutter seg til Tuvnes med flere i tesen om at økende CO2 i atmosfæren skyldes avgassing fra havene. Problemet er at om man setter inn tall fra solide kilder i Arrhenius’ likning, finner man at det ikke stemmermed solid margin. Kan Johnsen hjelpe Tuvnes med å oppklare det?

  Jeg oppfatter det slik at Johnsen går langt i å avvise CO2-effekten på klimaet. Hva er da Johnsens oppklaring av:

  * Carl Sagan’s «Faint Young Sun Paradox»?
  * Hvordan kom jorden seg ut av «Snowball Earth» episodene?
  * Hva skjedde ved PETM (paleocene-eocene temperature maximum) for ca 58 millioner år siden?

  Konvensjonelt er CO2 og drivhuseffekten en viktig brikke i alt dette.

  Og med det samme – hvorfor skiftet man navn fra Paleocene til Eocene?

  • A M Raaen –
   Du bør lese min artikkel om igjen og ta inn over deg hvordan sann vitenskap utøves og hva falsifisering betyr. Her er instruktivt materiale: https://youtu.be/EYPapE-3FRw
   Hvordan forklarer du den manglende Hot-spoten, eller det faktum at endring i CO2-mengden i atmosfæren alltid følger etter endring i temperaturen? Og hvordan kan temperaturen finne på å gå ned når CO2-menden er på sitt høyeste hvis det er CO2 som styrer showet?
   Noen klimaforskernes «Krykkeforklaring» er at CO2- mengden i atmosfæren ikke styrer temperaturen de første par hundre årene av store temperatursykluser, men så overtar CO2 styringen. Hvordan fikk CO2 til å øke temperaturen på jorda så raskt i moderne tid (feks. fra 1945-2000) da mennesket for alvor startet med bruk av fossile drivstoffer. Noe skurrer.
   Siden du tror så fullt og fast på klimamodellene (mer enn hundre forskjellige i bruk i dag- hvorfor nødvendig med så mange?) – kan jeg anbefale foredraget av Pat Frank: https://www.youtube.com/watch?v=THg6vGGRpvA
   Hans K

   • En klargjøring:
    Ingen data, ikke en gang Klimarealistenes «håndplukkede», viser at temperaturen går ned, har gått ned – eller i og for seg kommer til å gå ned. Det hadde i beste fall vært en utopisk ønskedrøm, referansene dere viser oss viser en entydig økende trend på mer enn 0,1 grad C pr. dekade! Det er en betydelig økning. Ja, innenfor enkeltår har det vært variasjoner, men temperaturen globalt har som sagt hatt en stigende trend siden målingene begynte (UAH, RSS, osv.). Hvis noen tror DET er propaganda – hvem som helst kan gå inn å se på kildene!

    KR refererer selv til naturlige effekter, feks. El Nino, som faktor som påvirker temperatur. Det forklarer at andre effekter enn klimagassutslipp er med på å bestemme årlige, globale middeltemperaturverdier.

    Realismen til Klimarealistene må være forankert nøkternt i virkeligheten, og det mangler fortsatt en god det for å lage en vanntett historie om naturlige svigninger. Det vikigste er en simuleringsmodell som støtter deres påstander og som viser at kun naturlige fenomoener styrer klimaet, uavhengig av antropogene utslipp.

   • Alltid like morsomt å se Feynman i aksjon!

    Men forøvrig følger jeg ikke logikken:

    HKJ tyr til Henry’s lov som forklaring på den økende CO2 i atmosfæren. Når jeg påpeker at om man putter inn tall vil man falsifisere denne påstanden, så er det altså jeg som trenger undervisning i vitenskapelig metode og hva falsifisering betyr?

    HKJ påstår «Siden du tror så fullt og fast på klimamodellene«. Siden jeg ikke har sagt noe om modeller, er vel dette en stråmann, snarere enn vitenskapelig metode?

    Når det gjelder modeller, har jeg sans for George Box: «All models are wrong, but some models are useful.»

    Den troposfæriske «hot spot», er, om man kan tro Carl Mears og andre, ikke en signatur på drivhusgasser. Om solintensiteten øker, forventer man det samme. Carl Mears sier at man ikke har god nok målenøyaktighet til avgjøre spørsmålet ennå.

    Det som sies å være en signatur på drivhusgasser er stratosfærisk avkjøling – og den er jo observert!

    Jeg nevnte 3 viktige episoder hvor vitenskapen mener å vite at CO2 drev temperaturen. Jeg vet jo ikke om det er rett, men når HJK fastlår at CO2 alltid kommer etter temperatur, må han ha andre forklaringer på dette. Hvis ikke er betydelig mindre skråsikkerhet å anbefale.

    Jeg vil til slutt oppfordre HKJ til å dokumentere sin «krykkeforklaring» med referanser til solide klimavitenskapelig arbeider.

    • A M Raaen-
     Jeg tyr ikke til Henry´s lov for noe annet enn at varmt hav kan holde mindre CO2 enn kaldt hav. Der er vi vel enige?
     Siden menneskelige utslipp av CO2 bare utgjør ca 4% av det totale, årlige CO2-regnskapet på jorda, vil en ikke kunne basere seg bare på Henry´s lov for å forklare oppførselen av CO2-konsentrasjon i atmosfæren. En må selvsagt også se på isotoper, tidskonstanter i systemet, endring ørken/grønne arealer osv.
     Dette er et omfattende regnestykke.
     Hva er det du tror på om det ikke er klimamodellene. De er jo det eneste som knytter klimaendringer (sic.) til CO2. Eller er det slik at du tror at det aldri har vært klimaendringer før vi kjøpte oss bil?
     Pat Frank viser oss at klimamodellene bare er superavanserte kurvetilpasninger, som ikke en gang har fått med seg at (den påståtte) drivhusvirkningen av ekstra CO2 avtar når CO2-mengden øker. De har null prediktiv kraft, verken på temperatur, nedbør eller noe annet.
     Carl Mears er tydeligvis ikke på linje med IPCC, som gir solen en helt annen rolle OG som er helt avhengige av hotspoten (skapt av ekstra vanndamp – skapt av ekstra temperatur fra CO2) for å opprettholde sensitiviteten på temperaturen fra CO2. Eksistensen av Hotspoten var det som fikk IPCC (John Houghton) til å endre IPCC´s rapport i 1995 og Ben Santer var vitenskapsmannen som hevdet dens eksistens, som BEVISET på at mennesket påvirker klimaet. Hotspoten er siden ikke observert.
     Etter Rio i 1992, der Gro Harlem Brundtland hadde vedtatt at verden gikk til helvete, kunne ikke IPCC komme tre år senere og hevde noe annet. Fra da av prostituerte vitenskapen seg for politikken og de rettroende sikret seg lønn i mange år framover.
     Dessuten lurer jeg litt på hvorfor Mears mener at data fra utallige satellittmålinger i tillegg til 28 millioner værballonger ikke er nok. Hvor mange flere data må han ha?
     Selv Al Gore´s famøse film viser at CO2 følger temperaturen om en ser nærmere etter. Det samme gjør iskjernene fra Vostok. Derfor har en tydd til «krykkeforklaringen» – og den var god nok til at journalister og politikere pustet lettet ut. Siden forklaringen etter min mening ikke holder vann, kan jeg dessverre ikke dokumentere den med «solide vitenskapelige arbeider». For de finnes ikke.
     Klimaforskere trenger ikke slikt – for alle vet jo at de har rett…
     Selvfølgelig finnes det perioder i jordas historie der temperatur og CO2 går i alle retninger. Platetektonikken og innledningen av nye rifter og subduksjonssoner skaper omfattende vulkanisme rundt store deler av jorda og dette får omfattende konsekvenser for klima (Sot, røyk, aerosoler, SO2, CO2, HCl osv). Det samme kaoset skapes av store meteorittnedslag. Hvordan hav og land, til en hver tid, fordeler seg på jorda, spiller også en rolle for havstrømmene og energitransporten rundt omkring på jorda.
     Om noen klarer å skille ut virkningen av CO2, isolert – i slike perioder er det rimelig godt gjort. Jeg tror ikke på det. Se ellers: http://www.geocraft.com/WVFossils/PageMill_Images/image277.gif

     • Men dette blir jo bare trist, HKJ.

      Jeg ba deg kommentere din påstand om at CO2 alltid kommer etter temperatur i forhold til to store kjente naturlige klimaendringer, «Snowball Earth» og «PETM».

      Og så gir det altså mening å følge opp med «Eller er det slik at du tror at det aldri har vært klimaendringer før vi kjøpte oss bil?«

     • «Pat Frank viser oss at klimamodellene bare er superavanserte kurvetilpasninger, som ikke en gang har fått med seg at (den påståtte) drivhusvirkningen av ekstra CO2 avtar når CO2-mengden øker.»

      Jeg ser ikke at Frank sier dette. Hans forenklede likning er lineær i strålingspådrag. Og strålingpådrag er – som en tilnærmelse – logaritmisk i CO2-konsentrasjon.

      Forklar!

     • Jeg ser du holder på at «hot spot» er en signatur på CO2. Jeg har vist til en sterk fagmann som ikke er enig – og forklarer oss hvorfor. Kan du gi oss en referanse som støtter ditt syn?

 6. Dette var veldig godt skrevet, interessant og med mange hode poeng. Bare en liten kosmetisk feil: Ca. midt i artikkelen blir to avsnitt repetert.

Kommentarer er stengt.