NRKs 196 klimaforskere og 1,5-gradersgnålet

NRK hadde 3.mai et usedvanlig tendensiøst oppslag på sitt nettsted. Det er ikke måte på gnål om hva som skal skje dersom vi ikke når 1,5-gradersmålet. Ansvarlig(?) journalist var Tirill Mettesdatter Solvang, en gjenganger i NRK når det gjelder useriøs klimajournalistikk. Hvor mye er sant i oppslaget? Nei, vent, da blir det en veldig kort tekst, så vi får se på det som er løgn, utelatt eller manipulert etter NRKs vanlige oppskrift for klimapropaganda.

NRKs vinkling og definisjoner

Utgangspunktet her er en NRK-medarbeider som ikke kan tenke seg å stille et kritisk spørmsål til intervjuobjektet, vår alles kjære klimaforkynner-omskolert-fra-partikkelfysiker Bjørn Hallvard Samset, som opptrer på vegne av arbeidsgiveren Statens Institutt for klimapolitikk – Cicero.

Cicero ble stiftet i 1990 med en formålsparagraf som forutsatte at det eksisterte et menneskeskapt klimaproblem, til tross for at Klimapanelet i sin første hovedrapport var klare på at de første målbare tegn på at mennesket kan påvirke global temperatur var forventet først i 2040-årene.

Definisjonen av klima/forskere i dette oppslaget er den vanlige, et presteskap som er like sikre på at det eksisterer en klimakrise, som prestene i kirken er på at Gud eksisterer. De har CO2 determinisme som styrende dogme, akkurat som forskere for 100 år siden lot seg styre av rase-eugenikken.

Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet orginalest.

Utelatt om 1,5-gradersmålet

Alt som er viktig vedrørende 1,5-gradersmålet har NRK utelatt. Dette målet er et uekte barn av det eldre Togradersmålet, unnfanget i Parisavtale-forhandlingene til tross for at begge mål er uoppnåelige, politiske og upresise.
Målet om å «begrense oppvarmingen til to grader over førindustrielt nivå» ble sentralt i København i 2009 og deretter til klimaavtalen i Cancun i 2010. Før det var det løselig formulert av EU i 1996. Politikere har behandlet det som et vitenskapelig funn, mens forskere har behandlet det som politikk. Hver gruppe kan altså skylde på de andre når dagens klimapolitikk kollapser.
FNs klimapanel tar ikke stilling til togradersmålet. Ifølge Klimapanelets femte hovedrapport (AR5) finnes det ingen objektiv temperaturgrense for når farlige klimaendringer inntreffer.

AR5-rapportens hovedforfatter på virkningen av oppvarming, professor Tol, er klar på at all oppvarming opp til 2 grader over førindustrielt nivå utelukkende har positive effekter. Da politikerne ville krisemaksimere en slik moderat oppvarming, trakk han seg i protest helt ut av FNs klimapanel.

Samsets første løgn

Hadde vi klart å kutte utslippene for 15-20 år siden hadde vi nådd det (1,5-gradersmålet) lett.

Vi – Norge, kan kutte oss til nullutslipp uten at det har målbar effekt på global temperatur. Dette vet enhver klimaforsker.

Vi – Vesten, våre samlede kutt er mye mindre enn økningen i utslipp fra Resten. Her er situasjonen i dag den samme som for 15-20 år siden, noe enhver klimaforsker også er klar over. Det IPCC-leiren ikke vil snakke om er at resten av kloden bare ville gå med på klimapolitikken i vesten, etter å ha fått fritak fra klimatiltak, slik at de kan fortsette å prioritere økonomisk vekst. Det vil derfor ikke eksistere noe tidspunkt dette århundre hvor det eksisterer netto utslippskutt globalt. Også dette er Hr. Samset klar over.

Samsets øvrige løgner

1,5-gradersmålet er satt fordi en temperaturøkning over dette, vil føre til større endringer i vær og klima, enn hva samfunnet vårt er tilpasset.

Nei, de to gradersmålene ble satt etter langvarig gnål fra miljø-NGOene og små øystater, og fordi aktører i klimaindustrien stadig trenger mer å skremme med. Samsets kolleger ved Cicero var allerede i 2014 svært klare på at IPCC ikke tar stilling til togradersmålet. Samset er selvfølgelig klar over prof. Tols beregninger som viser at all oppvarming opp til 2 grader utelukkende vil ha positive effekter. Hans neste utsagn er derfor også usant.

Herfra vil det bli stor forskjell på om vi får en oppvarming på for eksempel 1,6 eller 2 grader.

Figuren under viser observert temperaturtrend pr århundre med data 1850-2021, 0,54 grader Celsius. Oppvarmingen i siste halvdel av denne perioden har falt sammen med den største velstandsutvikling i menneskehetens historie, samtidig med at dødsfall grunnet ekstremvær er drastisk redusert. Oppvarmingen har altså vært en klar klimaforbedring til nå. Pussig at NRK er så oppsatt på å skjule dette?

Fortsetter utviklingen med samme trend (dvs det vil ta 90 år å nå 1,5-gradersmålet, istedet for ankomst fra 2030-2050 slik Klimapanelet spår utifra villedende modellering) har Samset ingen dekning for påstanden om større endringer i vær og klima. Han synser i beste fall.

Menneskehetens beste temperaturdata viser en trend på 0,54 graders klimaforbedring pr århundre.

Hans neste utsagn hører hjemme i alternativ-universet, uten noe berøringspunkt med kjent naturviten: Når vi målet om å slippe ut lik mengde klimagasser som vi fanger opp, såkalt netto-null, vil ulike tiltak for å suge CO2 ut igjen av atmosfæren kunne få den globale temperaturen ned igjen.

Allerede i 2013 konkluderte Stoltenberg-regjeringen med at deres månelanding på Mongstad ikke kunne fange et meningsfylt antall CO2-molekyler i forhold til milliardene som ble kastet på prosjektet. Vesten vil selvfølgelig ikke greie «å suge CO2 ut igjen av atmosfæren» i tilstrekkelig omfang, så lenge Resten slipper ut vesentlig flere molekyler enn vi fanger inn.

Surrealistiske detaljer

Vi hopper da over det pinlige faktum at 1,5-gradersmålet er oppvarmingen fra summen av antropogene og naturlige klimaendringer, og at Klimapanelet derfor har påtatt seg å oppheve virkningen av en soloppvarming, som de i sin femte hovedrapport definerte som 100 % av oppvarmingen før 1950 og opptil halvdelen av oppvarmingen senere.

Er det ikke merkelig at ingen i NRK får lov å spørre denne typen klimaforskere hvilken virkning sola har på klodens klima ???

Dersom temperaturtrenden etter 1998 som publisert i Femte hovedrapport holder seg på 0,04 grader pr tiår, dvs hvis solforskningen tar helt feil i varslene om et kommende solminimum i 2040-årene, så vil det ta nesten 250 år å nå Togradersmålet, som ifølge prof. Tol er nivået hvor virkningen av oppvarmingen tipper over fra positiv til svakt negativ.

Både Samset og NRK har flyktet fra nærkontakten med alle naturfaglige realiteter i sin klimafortelling. Prof. Ellestad skriver om dette i Klimanytt 302: Bruker (Samset) selv ‘vitenskapskosten’ på sine egne uttalelser vil krisetilstanden være borte og klodens klimautvikling fremstå som fordelaktig. Da forsvinner også IPCCs pseudovitenskap, og vitenskapelig integritet blir gjenopprettet.

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. Samset skriver: «Når vi målet om å slippe ut lik mengde klimagasser som vi fanger opp, såkalt netto-null, vil ulike tiltak for å suge CO2 ut igjen av atmosfæren kunne få den globale temperaturen ned igjen.»
    Ned igjen! Hvor langt ned ligger Cicero`s ide om idealtemperatur? Vil de tilbake til «Den lille istid» f. eks.?

  2. Samset som de fleste andre såkalte «klimaforskere» driver egentlig kun med retorikk uten konkrete og reelle fakta. Retorikken er basert på hypoteser og klima modeller som er langt unna de historiske naturlige klimaendringene basert på helt andre kriterier enn CO2 , metan og andre gasser basert på menneskelige utslipp. Menneskelige utslipp av CO2 som påvirkning av planetens klima (høyere temperatur) har Klimarealistene avvist gang på gang basert på faglige grunnlag. Det er således noen titusener av «klimaforskere» og andre aktører blant annet journalister som er helt avhengig av sine personlige inntekter vs. å gå arbeidsledige «arbeidslivet ut». Det er dette som er mye det av reelle grunnlaget for klima hysteriet . Er det så veldig mye mer å si om dette?

Kommentarer er stengt.