NOAA-skandalen vokser

Klimarealistene dekket skandalens siste utvikling med professor Ellestads klimanytt 187 etter oppslaget fra den prisbelønte gravejournalisten David Rose. Her er en populærvitenskapelig omtale av det som har skjedd etterpå, hvor de fortsatte avsløringene skaper frykt i klimaindustrien og som i et fravær av dominerende støttende politiske miljøer i USA og England kan få store konsekvenser.

Skandalens kjerne
Mens man i milljøene som støtter FNs klimapanel (IPCC) har det travelt med å hvitvaske ved å villede med uvesentlige forhold, har klimaforsker Judith Curry pekt på det vesentlige:

De fleste journalister og folk utenfor IPCC-leirens etablerte klimaforskere tar poenget, at dette handler om prosessen som skal etablere kredibilitet for klimatdatasettene og hvordan NOAA NCDC/NCEI har unnlatt å følge NOAAs egne retningslinjer, i tillegg til retningslinjene for tidsskriftet “Science”.
Professor Judith Curry

I forhold til den valgte uredelige prosessuelle framgangsmåte avdekket før og vesentlig mer omtalt i år, blir det av mindre betydning å diskutere i nøyaktig hvilken grad man skaper en kunstig trend som ikke eksisterer i rådataene for temperatur på havets overflate, ved at man tar upresise måledata fra skip som grunnlag for å jukstere bedre data fra bøyene (se fotoet under, gjengitt fra Mail On Sunday-oppslaget 12. februar) opp til skipsdataenes varmere nivå. Bøyene er stasjonære og er ankret fast i havbunnen.
At Karl Et Al har sammenlignet epler med bananer illustreres ytterligere ved at skipsdataene er tatt dypere ned i havet der det tilfeldigvis har vært skip, og ved at andelen skipsdata i analyseperioden ikke har vært konstant. Med økende størrelse på skipene i analyseperioden har også dataene blitt mer upresise ved at de er tatt gradvis lengre ned i havet.

Denne forskningen fra Dr. Karl har blitt utnyttet til å presse politikere til å inngå Paris-avtalen, en meningsløs klimaavtale som påfører befolkningen i EU, Norge og andre vestlige land en enorm økonomisk byrde dette århundret, med en redusert levestandard som følge for dagens og morgendagens befolkning. De som profiterer på Parisavtalen er U-landene som skal motta en årlig klimaavlat fra vestlige land, samt den ekspanderende klimaindustrien i Vesten. I Norge finner man blant disse profitørene stiftelser opprettet for å drive klimapolitikk kamuflert som klimaforskning, både i Oslo og i Bergen.

NOAAs forsvar rakner nå
Formelt har NOAAs ledelsen etter granskningskravet fra Lamar Smith i 2016 om innsyn i deres prosesser forsvart seg med at det ikke har vært intern uenighet om framgangsmåten til Karl Et Al. Med avsløringene til David Rose og det mer omfattende vitenskapelige materialet hos Judith Curry, er det klart at det hele tiden har vært omfattende intern uenighet i NOAA, og i og med at den politiske ledelsen der ikke lenger kan støtte seg til en justisminister og en president som har klimakrisen som en vesentlig del av sin politiske plattform, så vil skandalen fortsette å vokse. U.S. House Science, Space, and Technology Committee Chairman Lamar Smith (R-Texas) har 14.februar reaktivert granskningen med nye krav om innsyn i det som er betegnet som politisert NOAA-forskning.

Klimarealistene vil som en av få medieaktører i Norge fortsette å informere om utviklingen i denne skandalen uten å villede leserne. Her er en amerikansk analyse som viser de viktigste elementene i Lamar Smiths utspill i USA. Effekten av at korrupt klimavitenskap i IPCC-leiren ikke lenger kan regne med politisk beskyttelse i USA kan ikke overrvurderes, nå vil det være trygt for varslere å stå fram – for første gang på svært mange år. Disse forholdene er omtalt i dette ferske oppslaget.

Avsløringene siste uken
Disse omfatter flere forhold, blant annet at det eksisterer et nyere datasett (ERSSTv5 – se figuren nedenfor) med en mindre grad av oppvarming bakover i tid enn det eldre ERSSTv4 som Dr. Karl brukte i sin forskning.

David Rose skriver i sitt til nå ferskeste oppslag at man ved NOAA ifølge varsleren Dr. Bates unnlot å publisere dette nyere datasettet i flere måneder av grunner som er uvitenskapelige og dermed oppstod den situasjonen at det eldre ERSSTv4 med en kaldere fortid i dataene ble det naturlige utgangspunktet for IPCC-leirens forskere i NOAA. Eksistensen av det nyere ERSSTv5 ville ha medført at den velkjente pausen (The Hiatus) fortsatt hadde vært reell, og utgjort en betydelig vitenskapelig hindring for de som hadde behov for en Paris-avtale.

Flere analytikere har pekt på at den politiserte forskningen til Dr. Karl føyer seg inn i et mønster over lengre tid, hvor det i forkant av de viktigste politiske prosessene knyttet til klimasaken blir konstruert forskningsrapporter fra IPCC-leiren som deretter viser seg å ikke holde mål.

Som denne analysen ved GWPF drøfter i alle sine pinlige detaljer, så ble det lansert en rekke kreative bortforklaringer når eksistensen av det nyere datasettet ERSSTv5 ble kjent.

UK Met Office er på banen
De fleste britiske aktørene i IPCC-leiren forholder seg til data fra Hadleysenteret og det tilhørende East Anglia universitetet. Der var en rekke aktører tungt involvert i Climategate-skandalen (2009-10) og etter de påfølgende granskninger har viljen til å oppføre seg kreativt i forhold til det observerte data viser blitt redusert i betydelig grad.

UK Met Office har nå klart tatt avstand fra forskningskonklusjonen til Karl Et Al, og har konstantert at temperaturpausen (The slowdown) fortsatt er tilstede. Det er to måter å omtale dette fenomenet på, enten tar man hensyn til måleusikkerheten og omtaler dette som en pause (The Hiatus) i oppvarmingen, eller man neglisjerer måleusikkerheten og snakker om en vesentlig lavere grad av oppvarming (Slowdown). Språklig er bruken av “pause” også villedende i og med at man da må være synsk og vite sikkert at oppvarmingen må tilta når pausen er over. Som de fleste vet er man bl.a innen solforskningen samstemte på at kloden står foran en eller annen form for nedkjøling i minst de neste 25 årene.

Også i dag, søndag 19. februar følger David Rose opp dekningen av skandalen med et nytt oppslag.

 

Støtt oss ved å dele:

52 kommentarer

  • Men i motsetning til god fransk vin, smaker ikke fraværet av menneskeskapt klimakrise bedre etter 20 år.

  • Nåja. Ikke halvparten så «rotten» som på København-konferansen i 2009, som også var mer geografisk relevant. I forkant av Paris-møtet ble det sprøytet inn uhorvelige mengder av konserveringsmidler i form av uforpliktende formuleringer og tomme «løfter», nettopp for å unngå en tilsvarende forråtnelse.

 1. Vi omtaler noe som klimaindustrien, men hvem står bak? Er det de samme som står bak våpenindustrien? Kapitalen som gir rundhåndet og styrer grådige forskere som ikke søker etter sannhet, men alternative sannheter (= løgn), i egen vinnings hensikt.
  Vitenskap er søken etter sannhet. Innen naturvitenskap betyr det å føre bevis for en hypotese. Kan en ikke føre bevis for sin hypotese er hypotesen feil.

  • Ikke helt riktig, men du klarer sikkert å finne ut av dette selv ved å søke litt på nett.

  • @Mortensen: Nesten korrekt? En hypotese må kunne falsifiseres for å nå et høyere stadium som teori. Dersom hypotesen ikke er falsifiserbar, er den hverken riktig eller gal. «Gud eksisterer» er en ikke-falsifiserbar hypotese, og er dermed noe som ikke kan bevises eller motbevises.

 2. Må minne om at Dr. Karl er Mr. Karl. Det regnes i mange vitenskaplige kretser ikke som god tone å aktivt bruke en honorær doktorgrad!

 3. Etter å ha ramlet med tomme tønner i flere uker har hverken John Bates, Judith Curry eller David Rose kunnet påvise at Karl et al. 2015 har gjort en eneste feil da de rettet opp avviket det er mellom de temperaturer som blir målt med bøyer og med skip. John Bates har da også måttet konstatere i et intervju med Assosiated Press 6. februar om artikkelen til Tom Karl at var «no data tampering, no data changing, nothing malicious».

  Det er interessant at virkeligheten nå har innhentet Klimarealistene i den gard at Geir Aaslid gjør retrett med hensyn på «pausen» i temperaturstigningen som de lenge har snakket om, men nå åpner for «slowdown» i stedet. At det er noen signifikant «slowdown» i temperaturmålingene på jordens overflate er imidlertid også vanskelig å se: Her kan leserne selv plotte sine egne kurver for å studere «slowdown»: http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1970/plot/hadcrut4gl/from:1970/trend/plot/hadcrut4gl/from:1970/trend/offset:0.4/plot/hadcrut4gl/from:1970/trend/offset:-0.4

  Klimarealistene bør holde seg lang unna David Rose og Mail On Sunday som kilder for vitenskap dersom de skal beholde noe som helst seriøsitet. I den siste linken som Geir Aaslid viser til er David Rose tydeligvis blitt synsk siden han 19. februar 2017 rapporterer januar-målingen fra UK Met Office Hadley Centre som ennå (20. februar 2017) ikke er frigitt. Kanskje har han en hemmelig kilde innenfor sentret? Han konstaterer også at denne målingen ikke er (blir) høyere enn januarmålingen 1998 som var på 0.485 °C. Jeg har plottet HadCRUT4 januar-temperaturene for de siste årene. https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJYWotTkh1WXlGbG8 Siden jeg, i motsetning til David Rose, ikke har synske evner,vet jeg ikke hva januar-temperaturen blir. Jeg har imidlertid tatt med en annen temperaturserie (GISTemp) som har kommet med sin januarmåling. Det kan godt være at temperaturen i januar kommer til å synke betydelig siden januar 2016 var verden midt i en El Niña så der blir spennende å se om David Rose’s spådom slår til: omtrent 0.485 °C …

  • Tror pågående høring vil kunne konkludere med hva konsekvensene av avsløringene blir, men det er interessant å se hvordan AP, Steve Mosher, Zeke Hausfather etc etc legger ord i munnen på John Bates som det er vanskelig å se når du leser Bates egne ord. For ikke å snakke om hvor greit det er å kritisere David Rose som om han var Bates.

   Eksempel på Bates uttalelser: «The issue is the substantial adjustment of the buoy temperatures to match the erroneous ship values, and neglect of data from the Argo buoys.»

   Vanskelig å misforstå!

   Betviler sterkt nøyaktigheten av justerte landmålinger, og i seriøs debatt har diskusjonen om temperaturutviklingen de siste ca 20 år dreid seg om avviket fra klimamodellenes prediksjon, ikke om det er en liten økning eller ikke.

   Skal man først se på plott er det i denne anledningen intersessant å plotte forskjellen på rapporterte USHCN og USCRN. Den som gidder å lete litt finner en glimrende begrunnelse for at landmålinger er for unøyaktige og at et referansenetverk (USCRN) som adresserer problemene er påkrevd.

   Pussige nok var en av de 4 forfatterene T.R Karl, men det var før Obama og Holdren.

  • Dersom du kjenner til hva det er som skaper vær (og klima) så er det enkelt selv å gjøre en beregning av hvilken betydning CO2 har for dannelse av vær.
   Husk Vilhelm Bjerknes, en av grunnleggerne av moderne meteorologi for 100 år siden, og hans differensiallikninger innen hydrotermodynamikk.

   Beregningen din vil vise at energien som CO2 fra fossilt brensel ( ca. 16 ppmv) fører inn i atmosfæren er bare 1: 50 000 -del av det vann ved fordampning tar med seg opp i atmosfæren ved +15 C og relativ fuktighet 60 %.

   Tro på beregningen din og deg selv, og ikke hverken på Bates, Rose, Curry eller Karl.

   • Dette er komplett vrøvl som det desverre er endel for mye av på disse sidene.

    Tips: Prøv å lese litt atmosfærefysikk istedenfor å totalt avvise en hel vitenskapsgren!

    • Begrepet «komplett vrøvl» bekrefter at en del debattanter befinner seg i den politiske sfære.
     Dersom noen vil drøfte årsak til endringer i vær (klima) ut fra vitenskapelige metoder/ beregninger (hydrotermodynamikk) så kan jeg nok komme til å delta.
     Utgangspunkt kan være en serie problemstillinger/ spørsmål.

     1. hva er det som driver været? Svar: -energi ( som for alle andre endringer i universet)

     2. hvorfra kommer det som driver været?
     3. dersom CO2 er en kandidat, hvor mye kan CO2 bidra med?
     4. osv. …….

     • Desverre har jeg ikke et kortfattet svar på de overforenklede spørsmålene dine, ingen har det, svaret er ikke kortfattet, og langt i fra fullstendig forstått.

      Det er forskjellen på dogmatikk, kall det gjerne politikk, og kunnskap.

      Skal man likevel ta sjansen på en svært forenklet, men god beskrivelse på hvor vitenskapen står vil jeg anbefale Richard Lindzen på Prager U:

      https://www.youtube.com/watch?v=OwqIy8Ikv-c

      Du vet Dick Lindzen, som i ca 40 år, i likhet med Curry som du nevner, har brukt hele livet sitt på en sammensvergelse mot folk som deg som har forstått det hele!

  • Lindeberg, jeg gjør oppmerksom på at «Slowdown» er IPCC-leirens kreative ordbruk for å beskrive temperturpausen som en epoke med en lavere akselerasjon i oppvarmingen. UK Met Office (og jeg) refererer til denne ordbruken, så det er overhodet ikke snakk om en retrett. Nå i 2017 er pausen eller opphøret av global oppvarming klarere enn noen gang de siste to årene, jfr UK Met Office som skriver at 0,2 grader Celsius av fjorårets temperatur kom fra El Ninoen, et periodisk værfenomen som hadde sitt høydepunkt tidlig i 2016.

   Derimot burde du selv vurdere en retrett i din omfattende hvitvasking av en av de større klimaskandalene det siste tiåret. Jeg har til gode å se seriøse aktører med et objektivt ståsted ta mye av det du skriver for god fisk.

   Forøvrig gir Davis Rose en populærvitenskapelig beskrivelse myntet på leserne i avisen. Som både Judith Curry ot GWPF forlengst har fastslått så er denne beskrivelsen i hovedsak riktig.

  • @Lindeberg: To temaer er for meg de viktigste i denne saken; Det ene er at data-grunnlaget for rapporten til Karl et al. ser ut til å ha forsvunnet. Ingen av de 8 forskerne som deltok i prosjektet har en arbeidskopi, og datamaskinen som ble benyttet sies å ha blitt utsatt for en «complete breakdown». Dersom dette er korrekt, må man spørre seg om hvordan dette overhodet er mulig i våre dager? Ingen sikkerhetskopiering, noe som er selvsagt i all forskning? «The dog ate my computer»? Stakkars bikkje. Og dersom det er slik at materialet som er grunnlaget for rapporten ikke kan skaffes til veie, så kan den heller ikke replikeres, og er dermed totalt irrelevant i en hver debatt. K15 kan da være hva man måtte ønske; en meningsytring, et sportreferat, en middagsoppskrift, men vitenskap, det er den ikke.

   Det andre poenget er tidsaspektet. Det virker som om rapporten ble utarbeidet under høyt tidspress, med en viss grad av «cutting the corners». Det er i og for seg greit nok, dersom man kan korrigere eventuelle feil i etterkant, selvsagt med tilgang for kolleger til rapportens data. Men i dette tilfellet får man inntrykk av at hastverket skyldtes behovet for å komme med en «hiatus-buster» i forkant av det viktige Paris-møtet. I så fall er dette mer politikk enn forskning.

   Det er også komisk å se hvor begjærlig klima-alarmistene grep dette halmstrået for å komme unna den kinkige pausen i global oppvarming, etter at de i foregående år hadde produsert noe sånt som 60 bortforklaringer på den samme pausen. «Now you see it, now you don’t.» Både IPCC og M. Mann har jo bekreftet fenomenet:

   “It has been claimed that the early-2000s global warming slowdown or hiatus, characterized by a reduced rate of global surface warming, has been overstated, lacks sound scientific basis, or is unsupported by observations. The evidence presented here contradicts these claims,” fra en rapport publisert i Nature Climate Change, med Mann som medforfatter.

   Men trolldom og magi er vi etterhvert blitt vant til fra klima-alarmistene. Millioner av klimaflyktninger borte på brøkdelen av et sekund? Poff! Ikke’no problem. Hockey-køller som brekker? Øystater som ikke synker i havet? Poff! Poff! Borte vekk, aldri hørt om det, kan ikke huske, vil ikke vite. Må ha vært et tilfelle av «The dog ate my professional integrity».

   • Hvor har du det fra datagrunnlaget til Karl et al. 2015 (K15) har forsvunnet? De ble lastet ned på NOAAs ftp-server juni 2015. Tom Karl har ikke hørt noe om at en datamaskin som har gått i stykker skal ha medført tap av data. Dette er rein ryktespredning. At dataene lå på ftp-serveren kan Zeke Hausfather bekrefte siden han gjort kritisk gransking av K15 som ble publisert 4.januar 2017. Hausfather sier: » In his [Daily Mail] article, David Rose relies on reports from a researcher at NOAA who was unhappy about the data archiving associated with the Karl et al paper. While I cannot speak to how well the authors followed internal protocols, they did release their temperature anomalies, spatially gridded data land and ocean data, and the land station data associated with their analysis. They put all of this up on NOAA’s FTP site in early June 2015, at the time that the Karl et al paper was published

    As someone who works on and develops surface temperature records, the data they provided would be sufficient for me to examine their analysis in detail and see how it compared to other groups. In fact, I used the data they provided shortly after the paper was published to do just that».

    At denne artikkelen skulle påvirke politikerne på Paris-møtet virker helt absurd når en ser på hva justeringen innebærer for et av de fem kjente temperaturserier som vanligvis brukes når det gjelder overflatetemperatur (se på forskjellen mellom den røde og grunne kurven på figuren https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJcFFLZmZzWVNiQUE). At politikerne i det hele tatt er kjent med en artikkel i Science stemmer overhodet ikke med det bildet jeg har av politikere. Jeg tviler på at et evt. «slowdown» overhodet ble diskutert på møtet. Vet du noe om det? Jeg sitter ikke med noe møtereferat, men jeg tviler på at de diskuterte klima i det hele tatt, men at de bare bygget på IPPCs 5. rapport del 1. Når man ser hva som kom ut av møtet, virker det som om det stort sett ble diskuterte langsiktige klimamål nasjonale reduksjonsmål («pledges») og i hvilken grad utviklingsland skulle få økonomisk støtte for klimatiltak
    for omstilling ol.

 4. Beklager en liten trykkfeil i forrige innlegg: det skal selvfølgelig stå El Niño i siste linje

 5. Klimaforskning omfatter vel 40-50 fagfelt tror jeg. Da er det vanskelig å tro at noen kan titulere seg «klimaforsker» uten å ha klare hull i sin kompetanse. På en slik bakgrunn er det kanskje enkelt å forstå at man lett går seg fast i detaljer og mister oversikten.
  Det er vel kun ett område, eller kanskje et par til,som bør avklares i denne debatten for å gi den mening;
  Hvilken klimaeffekt har menneskeskapt fossilt CO2 som er 4% av atmosfærisk CO2, eller 15 ppm?
  Hva kom først, temperaturstigning eller CO2-stigning?

  • Mulig det er en avsporing på denne tråden, men det nevnes ofte her at det er KUN 15-16 ppm som kan tilbakeføres til CO2 fra det vi forbrenner. Det betyr at det er en økning av utslipp fra rundt 285 ppm til 400 ppm, hvor 100 er naturlig og 15 menneskeskapt? Kilder på det?

   • For det første er gjennomsnittlig CO2-nivå fra den nære fortid før 1950 (hvor vi ifølge IPCC-leiren startet vår påvirkning), i størrelsesorden 325-330 ppm ifølge både foreliggende observasjoner og stomata-proxyer.
    For det andre er det dokumentert et tilsvarende CO2-nivå som i dag ca 1940, i etterkant av den første oppvarmingsperioden i forrige århundre,

    Det betyr at vi snakker om en økning på 60-75 ppm fra gjennomsnittet, hvorav maksimalt 20-25% er menneskeskapt. (dette er nylig diskutert i detalj på en annen tråd), Da forutsetter man at målingene over ca 150 år er korrekte, og gjør en del grove forenklinger. Se Segalstad, her:

    The stable 13C/12C carbon isotopes in the air’s CO2 give us the only way to determine its anthropogenic fraction: ~4%. This fraction would account for less than 0.5 W/m2, less than 0.1% of the Greenhouse Effect, or ~0.1°C.

    http://www.co2web.info/

   • De fleste som kan noe om fysikk og matematikk vi dra en bestemt konklusjon når de ser at den samlede konsentrasjon av et eller annet stoff mer eller mindre korresponderer med den integrerte kurven for utslipp av dette stoffet. Sagt litt enklere kan man se at konsentrasjonene av CO2 har steget raskt når utslippet har vært høyt og omvendt. En person som kan fysikk og matematikk, og ikke har strøket på alle skolene, vil dermed se en udiskutabel sammenheng mellom økende utslipp av CO2 og den kumulativt økende konsentrasjonen som vi ser i atmosfæren. Når man tenker rasjonelt er det dermed ganske åpenbart at den økende konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren kommer at de gradvis økende utslippene.

    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon_History_and_Flux_Rev.png

    • «I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely in your thoughts advanced to the state of Science, whatever the matter may be.»

     — Lord Kelvin

     • I følge forskning, av iskjerner på Grønnland og Antarktis var det vel, har CO2-konsentrasjonen variert mellom 280 og 1200 ppm. Det er også slått fast at Jordens planteliv trives bedre i de høyere nivåer enn de lave. I «den lille istid» var nivået under 300 ppm og det har steget siden, ikke på grunn av våre utslipp men på grunn av naturlige variasjoner. Verdens befolkning som øker sterkt trenger mat og en CO2-konsentrasjon et stykke over dagens 400 ppm ville vært et gode…

     • Faktaopplysning: Iskjernene viser 180-280 ppm. (For å finne 1200 ppm må man tilbake til Kritt-tiden, og den har vi ikke is fra.)

    • En som kan noe om fysikk og matematikk vet at korrelasjon ikke trenger å bety kausalitet

     • Det er rett, men Bjørheim har beskrevet noe som framstår som en sannsynlig kausal mekanisme: Når man pøser CO2 inn i atmosfæren øker CO2 innholdet.

      Har vi sett noe tilsvarende fra 4%-gjengen?

     • Tallene er på Bjørheims side: Estimatene for totalt utslipp svarer til omtrent 225 ppm. Så er noe gått til havene og noe til biosfæren – det ser ut til å gå opp.

      Kan du tallfeste 4%-antagelsen på samme måte? Hva er strømmene og hvor store er de?

     • I dette tilfellet er kausalitet veldig sannsynlig. Når vi ser to forhold der den ene er den deriverte av den andre, eller omvendt den andre er den integrerte av den første, da er kausalitet meget meget sannsynlig.

 6. Så vidt som jeg kan se viser det nyere datasettet «ERSSTv5» at det var kaldere bakover i tiden. Enten er det noe jeg ikke forstår, eller så påstår artikkelen nøyaktig det motsatte av det som er tilfellet.

  • Den artikkelen er vel 90% personkarakteristikk. Det virker som det er en utbredt strategi fra «klimarørsla».

  • Du kan jo ikke ta NYT for god fisk. De snakker om «Climate change deniers» som en homogen gruppe med fornektelse av én ting. Like lite tar jeg «daily mail on sunday» for god fisk. Man bør jo heller lese hans innlegg på https://judithcurry.com/.
   NYT viser jo – bare ved å ha et bilde av en kølhaug – hvor de står. Avisa er jo ikke interessert i å granske saken. Det er hele deres oppdrag!

   • Meh.

    Saken startet med Dr. Bates, og han har – as per artikkelen du ikke leste – innrømmet at «problemet» her ikke dreier seg om data, feil data, bruk av data, men prosedyrer for lagring av data.

    Med andre ord: resultatene er ikke bestridt, data er ikke bestridt, konklusjonene ikke (annet enn her inne, i det som virkelig er et ekkokammer).

    Men for all del, les Judith. Hvorfor så hun seg nødt til å skrive «JC’s role» etter sine første to, mon tro? Fordi «saken» var forsvunnet, og hun (for å forsøke å beholde noe troverdighet) må distansere seg fra det hele.

    Aaslid må gjerne messe om at saken vokser, men dessverre, virkeligheten eksisterer uavhengig av nettstedet «klimarealistene.com».

    • Når datagrunnlaget for en vitenskapelig rapport ikke kan fremlegges, kan rapporten heller ikke bestrides rent faglig, og den har derfor ingen plass i vitenskapen lenger.

     • Bates:
      «Some on the Science Council, particularly the younger scientists, indicated they had not known of the Science requirement to archive data and were not aware of the open data movement. They promised to begin an archive request for the K15 datasets that were not archived; however I have not been able to confirm they have been archived. I later learned that the computer used to process the software had suffered a complete failure, leading to a tongue-in-cheek joke by some who had worked on it that the failure was deliberate to ensure the result could never be replicated.»

      https://judithcurry.com/2017/02/06/response-to-critiques-climate-scientists-versus-climate-data/

      Men for all del, om du kan vise dokumentasjon på at dette ikke er korrekt, ville det være flott å kunne rette opp denne eventuelle misforståelsen.

     • «In his interview with the site E&E News this month, Dr. Bates stated that the issue wasn’t with data tampering. Rather, he said, his issue was that some of the processed data used in the report wasn’t subsequently archived in accordance with strict protocols that Dr. Bates had developed. In other words, it was a filing problem, not a science problem.

      The paper’s authors disputed that strict archiving of the calculations was necessary, because all of the original data used in the report was properly archived. And the data was subsequently made available to other researchers, said Tom Peterson, a research meteorologist who is a co-author of the study with Dr. Karl.»

      Link i første posten min her. En sak kun for de som ønsker å koke skandale på luft og kjærlighet.

     • Det høres lite overbevisende ut, og mer som en bortforklaring. Men nå får vi se hva som kommer ut av granskingen.

     • Vel, blar du lengre ned (eller leser på flere sider enn du leser til vanlig; eventuelt leser saken før dette) vil du se at andre allerede har brukt dataene til annen forskning. Så du kan tvile så mye du vil, det sier utelukkende noe om din egen skepsis. Og evne til kildekritikk.

  • Lemvik, nå har lederen for vitenskapkomiteen i US Congress på nytt krevet innsyn i relevante dokumenter og korrespondanse hos NOAA. Første gang han ba om dette, ble det avvist av NOAAs ledelse, sannsynligvis med stilltiende støtte fra den forrige presidenten. Slik støtte vil man neppe få under det nåværende regimet. Så det blir spennende å se hvordan denne saken utvikler seg.

   Karl-rapporten var utvilsomt meget viktig i oppkjøringen til Paris-møtet, og ble brukt for alt den var verdt (sannsynligvis mer) av både politikere og presse for å «bevise» at oppvarmingpausen ikke fantes. Et vitenskapelig arbeid som har så stor politisk påvirkningskraft, må man i det minste kunne forvente blir gjort tilgjengelig med alle data for andre forskere. Så vidt jeg har forstått (men jeg kan ta feil), er dette ikke mulig, grunnet «tap» av datagrunnlaget. Noe Phil Jones ved UEA også slet med i sin tid. Dette virker i så fall svært lite seriøst.

   Den påståtte klimakrisen er ofte blitt beskrevet som «menneskehetens største utfordring noensinne». Da må man regne med at verdens beste forsker-ressurser blir benyttet på en faglig korrekt måte. Hvis ikke, sitter verdens politiske leder og vedtar svært omfattende klima-tiltak på et usikkert grunnlag. Slikt kan vi vel ikke akseptere?

   • Som sagt er det ingen andre enn de her inne som bestrider resultatene. Ikke Curry, ikke Bates.

    At du tar Lamar Smith til inntekt for ditt syn antar jeg betyr at du også synes Al Gore er trorverdig? Om ikke, hvorfor ikke? Politiker er politiker.

    • Eh, «klimakrisen» er i meget stor grad politikk 🙂 Om konklusjonene i K15 er omstridt eller ikke, er uten betydning. Spørsmålet gjelder prosedyrer og kvalitetskontroll ved NOAA.

     Man kan nok regne med en grundig opprydding blant statsansatte som nekter å regelverket.

     • For all del. Vi har en skandale – Aaslids ord – som går på at noen ikke har fulgt en prosedyre. Nå har ingen data gått tapt – alt er lagret – men det viktige er at hver tøddel i et hvert regelverk til enhver tid skal følges. Ingen tvil om at skandale er rette ordet her!

      Jeg har bodd i et land der regelverkets bokstav var det avgjørende. Etiopia, om du skulle lure på modellen som du her indirekte anbefaler.

     • Det er lettere komisk å se et slikt desperat forsøk på å bagatellisere denne saken. Nå får vi se hva som kommer ut av den pågående granskningen. Dessverre, det er lite som tyder på at denne historien er over med det første.

     • Jeg har ingen som helst tvil om at Klimarealistene vil følge opp tungt.

      Ellers er det heller ingen tvil om at saken vil beløpe seg til null, niks og ingenting rent vitenskapelig.

      Men vitenskapen er vel ikke det viktigste her, det er overtydelig.

     • Vitenskapen har neppe vært første prioritet i de snart 30 årene som klima-alarmistene har kjørt sitt frykt-og skremsel løp.

     • Gjeeeeesp!

      Det at du ikke liker svarene, betyr ikke at kommentaren du kom med var korrekt, vittig, innholdsrik eller verdt tid.

      Som nevnt, verden eksisterer uavhengig av Klimarealistene.

    • «Som sagt er det ingen andre enn de her inne som bestrider resultatene»
     Den var drøy.
     Av verdens snart 8 milliarder mennesker ???

     Det er noe «syrlig » over den konklusjonen.

Kommentarer er stengt.