Manglende motforestillinger ødeleggende for klimadebatten

Klimanytt nr. 337 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.
Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

Presentasjonene av IPCC-rapportene viser hvordan også fagfolk, i vissheten om at motinnlegg ikke blir akseptert, ‘tøyer strikken’ og forlater vitenskapen. En analyse av et tidligere blogginnlegg er avslørende.

Utelukkelse av klimaskeptikere i mediene har vært regissert i 20-30 år, nærmest fullstendig de siste ti år. I NRK plikter alle journalister å fremme IPCCs vedtatte budskap. Alternative synspunkter skal ikke slippe til. Da blir fristelsen til overdrivelser og markedsføring av egne agendaer for stor.

Yr/NRK/Meteorologisk institutt har gjennom årene drevet det så langt at tidligere artikler og presentasjoner nå er fjernet fra nettsiden (KN 330, KN 301). Omtalene er åpenbart så feilaktige og av så lav kvalitet i forhold til dagens klimakunnskap og forventet utvikling at arkivmaterialet må unndras offentligheten. Slik kan de best unngå å bli avslørt.

Fingeravtrykket’ som ikke er noe ‘fingeravtrykk’

Et nylig tilfelle av klimahybris kom jeg tilfeldig over på forskning.no. Jeg leser ikke det nettstedet siden de har uvitenskapelige holdninger, nærmest indoktrinering, til klimasaken. Jeg kan ikke vite når liknende holdninger gjennomsyrer andre tema.

Der har Terje Wahl, en respektert fagmann ved Norsk romsenter (når han ikke omtaler klima) en blogg. I angjeldende innlegg omtales at forskere endelig har funnet ‘fingeravtrykket’ ved beregninger av effekter ved økt CO2, en oppvarming 8-13 km oppe i atmosfæren over tropene (‘hot spot’).

Wahl: «Det lengstlevende faglige motargumentet fra klimaskeptisk hold har vært at klimamodellene predikerer et såkalt «fingeravtrykk» i den øvre delen av troposfæren over tropene. Dette varslete fenomenet har vært vanskelig å påvise med de klassiske værsatellitt-målingene som har pågått siden 1979».

Nei Wahl: De viktigste motargumenterer er at historisk er en empirisk sammenheng mellom solas aktivitet og temperatur/klima, som i varmeperiodene Bronsealder, Romertid Middelalder og moderne tid med ‘Grand Solar Maximum’ (1923-2005) kontra mellomliggende kalde perioder som Den lille istid. Også andre deler av solsystemet, planeter og flere måner med helt forskjellig atmosfære har hatt temperaturøkninger fra rundt 1970, Mars med ca. 0.5 C ifølge NASA. Videre er det en rekke andre kjente naturlige fenomener som dominerer regionale og kontinentale klimaendringer og har gjort det gjennom hele historien.

Det er, litt paradoksalt for Wahl, bare IPCCs modeller som trenger dette beviset. Det er også påfallende at fingeravtrykket har manglet i 35 år, mens det hele tiden har vært påstått at ‘science is settled’ og ‘konsensus’ – når deres hovedbevis, slik de selv har formulert det, mangler.

IPCC har lett etter dette med flere feilaktige og manipulerende annonseringer (KN 197). Det er heller ikke noe bevis fordi hot’ spoten’ fra CO2, slik Wahl formulerer seg, kan forårsakes også av andre naturlige prosesser – om den observeres.

Den faglige delen av den tvilsomme nyheten, inklusive at de har sett bort fra viktige målinger (KN 235) tar vi i et senere Klimanytt.

Stråmenn og merkverdigheter

Wahl: «Det tynnes ut i rekkene av CO2-skeptikere, altså folk som faglig bestrider at våre CO2-utslipp gir en merkbar global oppvarming».

Nei Wahl: Det er en livlig internasjonal vitenskapelig virksomhet og debatt om klimaendringer med mange hundre vitenskapelige artikler årlig som belyser dominans av naturlige variasjoner (KN 200). Vi bestrider heller ikke at det er en effekt fra økt CO2. Men den er vesentlig lavere i sentrale vitenskapelige artikler og effektberegninger fra økt CO2. De er mer nøyaktige enn IPCC-modellene (KN 297 og KN 300). Også antropogen andel av CO2 er vesentlig lavere (Harde, Salby samt Berry i 2021 og 2022). De voldsomme overdrivelsene fra IPCC-leiren har skapt sterke reaksjoner mange steder som valgsjokk i Nederland.

Wahl: «Diskusjonene om hvorvidt det faktisk pågår en global oppvarming, havnivåstigning og issmelting er for lengst avsluttet, og solas mulige rolle som pådriver er sjekket ut».

Nei Wahl: Det har i tiår vært lite debatt om at det er global oppvarming. Debattene har gått, og pågår hele tiden, om oppvarmingens størrelse i atmosfæren, på bakken, i havets ulike sjikt, historiske data samt om årsakene. Skeptikere benytter også de offentlige databaser, men med hele tidsseriene som viser svingninger. Å plukke ut en egnet periode som kan støtte IPCCs påstand er uvitenskapelig (KN 301). Periodiske fenomener gjelder temperatur, solvariasjoner, havnivåstigning og issmelting. CO2-utslipp begynte å stige nevneverdig først etter 1950. Da ble det, merkverdig nok for IPCC, kaldere inntil en ny oppvarming, som den i 1920-30-årene, begynte i 1975.

Wahl: «Avslutningsvis i dag: Det ble ny minimumsrekord i januar måned for sjøisen i Antarktis».

Nei Wahl: En måned er vær ikke klima.
Hvorfor omtaler du ikke at isen i Antarktis (rød linje) har økt i 36 år (1980 til 2016), og delvis kompensert for isreduksjon i Arktis (blå kurve), slik at global havismengde (nedre blått felt) har holdt seg rimelig bra – dette til tross for stadig økende CO2-mengde i atmosfæren (ref: climate4you, NSIDC, KN 316). Endringen kom på en brå måte som ikke kan relateres til CO2.
Med lang erfaring innen satellitter kunne du også ha nevnt NIMBUs-satellittene som fra 1970 har målt at mer CO2 virker avkjølende mesteparten av året i Antarktis samt andre steder med inversjon i atmosfæren (temperatur stiger med høyden).

Konklusjon

I klimadebatten opptrer IPCC-leiren som aktor, men ikler seg også forsvarerens kappe – som i mange land vi ikke liker å sammenlikne oss med. Siden mediene ikke slipper til alternative forklaringer, faller man for fristelsen til å overdrive langt utenfor vitenskapens rammer. Valg av datagrunnlag for styrtregn fra Værstat er en av mange illustrasjoner (“det farlege regnet” 19. juli 2020).

Støtt oss ved å dele:

16 kommentarer

 1. Værballonger måler temperatur direkte. De har tidligere ikke funnet noen «hot spot». Hva viser de nå? (noen som har oppdatering?)
  Denne indirekte måten å beregne temperatur på som Wahl nevner (OR) synes å være komplisert, og skal altså bestemme temperatur med noen tidels grader nøyaktighet. Tvilsom.

  • Manglende motforestillinger er det nok av. Problemet er at det er meninger og påstander. Det er ikke noe vitenskapemige. Det er hyling av påstander uten vitenskapelig basis.

   Mangelde motstridende FORSKNING er det veldig lite av. Det er ikke nødvendigvis noe problem. Vi har ikke forskningsresultater som strider mot at månen ikke er en ost heller. Det er ikke problematisk. Manglende motstridende forskning betyr faktisk at forskningen treffer godt. Selv om Klimrealistene ikke liker hva forskningen viser

   • Nei, men det er ganske lett å bevise at månen faktisk er en ost. Det er bare å lage en modell som baserer seg på at månen er en ost pga. gulfargen. Legg så gulfargen inn i modellen og du vil få ut at pga. gulfargen er månen en ost. Og da er det bevist at månen ER en ost.

    Jeg er ikke helt sikker på at alle vil ta dette for god vitenskap, men denne vitenskapen vil i så tilfelle ligge omtrent på samme nivå som klimamodellene som legger til grunn at antropogent CO2 fører til oppvarming og når en da legger inn antropogent CO2 inn i modellene så viser modellene at vi får oppvarming.

   • Den forrige ‘Petter’-kommentar var til Petter Thuvnes.
    Antonsen. Da synes det som vi er enige i den noe spesielle formuleringen din om at ‘det er nok av manglende motforestillinger’. Og du er en god representant som ikke alltid fortjener noe svar.
    Jeg beskriver ikke noen tusen vitenskapelige publikasjoner om såvel naturlige variasjoner (som stemmer med observasjoner), såvel som kritikk av modellene, som manglende.
    Se mer omtale under Ballestads replikk.

  • Petter. OR målingene er interessante og et viktig tilskudd, så de må tas med. I andre sammenhenger har de stemt godt overens med radisosondemålinger og endog UAH-målinger. Men i ‘hot spot’-arbeidet så er de bare forkastet. Det ‘lukter’ av Wahls referansearbeid. Andre forhold viser jo at modellene feiler i sine beregninger over tropene.
   Det kommer et KN om denne litt mer tekniske delen. Dette arbeidet omtalte andre aspekter med Wahls blog.

 2. «Hot spot» 8 til 13 km oppe i atmosfæren over tropene. Akkurat i sonen til all kontinental og interkontinentale flytrafikken i verden. Og sikkert størst avtrykk på den nordlige halvkule hvor det bor mest folk og er størst flytrafikk.
  Men det er jo ikke Co2 som gjør avtrykket. Co2 er jo bare 21% av eksosgassen fra et fly, nitrogen utgjør 78% og argon 1%. Alt sammen har jo samme temperatur ved utløp fra jetmotorene på flyene og avgir varmen til omkringliggende atmosfære. At det kan måles en slags «hot spot» der er ikke usannsynlig men det er forbrenningen av fossilt brennstoff som avgir varmeenergien og ikke Co2. Co2 er et resultat av den forbrenningen og avgir sin varmeenergi på lik line som resten av eksosen (nitrogen og argon) gjør. Det er jo nett det samme som skjer langs alle motorveiene i verden også og jeg har aldri hørt om noe hot spot der eller at noen har brent seg på varm Co2. gass.
  Så la oss få slutt på dette gnålet at det er Co2 som varmer opp kloden. Det er den totale tilførselen av energi i form av varmeenergi som varmer opp.

 3. At et eventuelt nyfunnet hotspot over tropene skal ha noe som helst med flytrafikk å gjøre tillater jeg meg å tvile på. Storparten av flytrafikk foregår på den nordlige halvkule, på breddegrader nord av 20N, dvs, Nord Amerika, Europa og inntil før covid i Kina.

  Oppvarmende effekt av forbrenning av hydrokarboner minker med høyden, slik at den blir liten sammenlignet med forbrenning på jorden.

  «Contrails» fra fly inneholder lite eksos, men mye vanndamp som kondenserer i stor høyde hvor temperaturen er lav, typisk -55 til -65 grader Celsius i 10-13 tusen meters høyde. Disse «contrails» kan sammenlignes med Cirrus skyer(ispartikler i stor høyde) og kan i seg selv ha en viss oppvarmende effekt, men dette er det jo stor usikkerhet om og vanskelig å måle. Noe klimamodellene med rette kritiseres for å ikke ta hensyn til(min tolkning).

  Legger ved en lenke til FAA(Federal Aviation Authorities USA)

  https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/apl/noise_emissions/contrails/

  Jeg støtter Klimarealistene, og i denne artikkelen ved Ellestad sin innsats i å turde utfordre det oppleste og vedtatte fra IPPC og den ensidige fremstillingen i media om temaet. Det er trist at man blir sett på som idiot ved å tillate seg å stille spørsmål.

 4. Takk til Erik Lervik for god kommentar, med kildehenvisning.

  For 20 år siden besøkte jeg Canadas hovedstad Ottawa – en helt klar høy-trykks søndags morgen på en lengre fottur i den vakre hovedstaden og dens parker. Allerede rundt kl 1100 begynte de første kondensstriper fra transatlantisk flytrafikk å vise seg på himmelen da Ottawa ligger langs en av de «himmelveier» flytrafikken her bruker.

  Dette tiltok voldsomt ut over dagen, og allerede kl 1500 var hele himmelen dekket av cirrus skyer KUN dannet av kondens fra denne trafikken. Det hele sløret solen, og overgikk alt jeg tidligere har observert.

  Mye forskning tyder på at skydannelser har stor betydning for dannelse av klima. Lavtliggende skydekke sies å ha en avkjølende, fuktighets bevarende effekt pga refleksjon ut i rommet, mens høyere skyer10-15 km opp danner et drivhusbelte som reflekterer stråling tilbake til jord.

  Gitt at denne effekten bidrar i overvekt , er det en stor forsømmelse å unnta den fra IPCCs rapporter. Det forteller også hvordan diskusjonen om luftfartens klimapåvirkning er på fullstendig ville veier med fabling om elektriske fly i lavere høyder ( uten særlig kondensproduksjon) , og nytt syntetisk «klimanøytralt brennstoff» ( Norwegians siste prosjekt) for kontinental / langdisktanse trafikk i høyere luftlag.

  Det er ikke CO2 utslipp som spiller inn som bidragsyter om klima for internasjonal flytrafikk, men den vanndamp som tilføres atmosfæren fra fly i høyere luftlag. Motorene produserer også dette i tillegg til CO2 . Her vil også syntetisk drivstoff gi samme resultat, etter hva jeg skjønner. Men hydrogen-motorer og hydrogen-drift som det også fables om, vil vel da ha mye større damputslipp og klimakonsekvens enn dagens jet fuel.

  Jeg kan ikke se at disse forhold overhodet settes under diskusjon. Men i klimadebatten er nå alt tillatt uten motforestillinger, ser det ut som.

  • Dannevig, det tok meg mindre enn 5 minutter å finne fram til rapporten, og konstatere at kondenstriper er nevnt mer enn 60 ganger. Videre at det finnes en figur som viser estimat av klimaeffekten av kondensstriper, og av klimaeffekten av stratosfærisk vann som skyldes luftfarten.

   • Raaen mfl. Tongautbruddet des/jan22 ga 10% mer vann i sjiktet 10-60 km (Geoforskning 16 nov. 2022. Det virker ikke som om det har gitt noe snarlig oppvarming? Men det er flere effekter som kan motvirke hverandre. Kanskje det vil kunne gi noe svar på effekten av økt vanndamp med tiden.
    Ingen har koblet det til flommen i Pakistan?

 5. Som en helt vanlig borger spør jeg meg selv,hvorfor forsetter man å forske videre på noe som er bevist ifølge IPCC?

  Jeg tror jeg vet svaret, man sager osv……
  (Det blir litt uvitenskaplig kommentar.)
  Mvh✍️Helge B

  • Til Ballestad er å si at det er få vedtatte sannheter i forskning. En Nobelprisvinner i biologi ble spurt om noen av hans publiksajoner hadde vært gale? Alle svarte han. De er bare et skritt på vegen mot en bedre forståelse.
   Dette er naturlig nok ikke noe for Antonsen i replikken lenger opp. For klima er unntatt slike vitenskapelige betraktninger til tross for at det er et særdeles uferdig forskningsområde, f.eks forståelse av skyer (grunnleggende fysikk, mekanismer for dannelse, effekt).

   Men greit å føye til hvorfor benytter IPCC 20-åringer uten dr. grad til å utarbeide rapporter (Donna Laframboise)? Hvorfor kommer IPCC med dementier når alt er riktig? Hvorfor aksepteres ikke hiatus når det er IPCC som har konkludert med det (AR5)? Hvorfor kommer de beste som driver med modellutvikling med bøker om at det ikke er klimakrise (Bengtsson). Hvorfor kommer elitefysikere med sterke innsigelser mot modellene (Koonin, Dyson)? Og hvorfor stemmer ikke IPCCs forenklede beregninger om CO2-effekten m/forsterkning med de beste beregningene for områder med kjente atmosfæriske forhold (Wijngaarden&Happer)?

   En av grunnene er at IPCCs mandat er å studere menneskeskapte bidrag. Det er kanskje derfor de endrer datagrunnlaget for historiske, naturlige variasjoner (Hockeykølla, Holocen, PAGES2k). Eller Santer for å bevise ‘hot spot’ før Kyoto-avtalen ble inngått (Michaels).

  • Du kan prøve å tenke litt over hvorfor det fortsatt forskes pp kreft. Man vet jo at det kan drepe allerede

Kommentarer er stengt.