Life Hour – slå på alt lys hjemme kl 20.30!

Vi har igjen kommet til dagen hvor de grønneste markerer sin tro på klimaguden og hennes vindmøller. For resten av menneskeheten er «Life Hour» det humane alternativ til barbariske «Earth Hour» hvor de grønne feirer fattigdom og kunnskapsløshet. Rikelig med elektrisk strøm til en lav pris er en velsignelse for menneskeheten og burde være en menneskerett for alle. Angrepene på vår energi fra WWF er et bakstreversk angrep på velferdssamfunnet og er i realiteten rettet mot likestillingen og retten for alle til utdannelse.

Demoniseringen av elektrisiteten

Det barbariske «Earth Hour» er i realiteten en demonisering av elektrisiteten – en oppfinnelse som er grunnlag og forutsetning for nesten alle fremskritt de siste hundre årene: Likestillingen, avskaffelse av barnearbeid og retten for alle til en utdannelse. Samt det moderne helsevesenet, effektiv lagring av mat og rikelig med tilgang på varmt vann. «Earth Hour» er en protest mot det meste av teknologi og innovasjon.

Alt dette fikk verden ved å utnytte fossile ressurser til å generere store mengder elektrisitet til en lav pris. Noen få heldige land kunne gjøre dette helt eller delvis med vannkraft. Professor Ross McKitrick (fotoet øverst) introduserte oss til «Life Hour» i 2009, her er hans budskap på WUWT.

Det grønne diktaturet

«Earth Hour» er bare ett av flere skritt på veien til det grønne diktaturet. Miljø- og klimaargumenter brukes i stor skala for å få gjort elektrisitet til et luksusgode bare for de rikeste eller til en mangelvare for å nå det endelige målet.

For U-landene står det verre til – de skal nektes retten til elektrisitet til en rimelig pris via effektiv utnyttelse av fossile ressurser – og indirekte retten til alle de godene elektrisiteten har gitt oss i Vesten. Et av flere usaklige argumenter for denne nykolonialismen er den ikke-observerbare klimakrisen som påstås forårsaket av plantematen CO2, en sporgass som det faktisk er en kritisk mangel på i atmosfæren.

De fattige skal holdes nede i fortsatt fattigdom, argumentene er bærekraft, fornybarhet og grønt skifte, som innebærer innføringen av det grønne diktaturet hvor bare den herskende grønne eliten skal ha bil, ytringsfrihet og retten til all den andre elektrisitetsbaserte modernitet vi har hatt de siste 100 årene.

I Afrika har titusener allerede blitt fordrevet fra sin jord og sine hus av en vestlig grønn nykolonialistisk elite støttet av de samme bakmennene i FN-UNEP som prøver å selge oss klimakrisen. Er dette bare en forsmak på hva vi har i vente?

Her hjemme har ofrene for det grønne skiftet til nå bestått av tallrike eksemplarer av den totalfredete havørnen som ofres på fornybarhetens grønne vindmøllealter på Smøla, på Jæren og snart også ved Fosen. I kveld kan du protestere mot vindmøllene ved å tenne alt lys hjemme.

Tenk over hvor store summer den grønne eliten stjeler fra oss alle – bare i denne stortingsperioden vil et tresifret antall milliarder forsvinne fra statsbudsjettet og ned i dype grønne lommer eller til fullstendig unyttige klimatiltak. Dette er ressurser Norge kunne trengt til skole, helse, eldreomsorg og tallrike andre fornuftige områder.

Støtt demokratiet ved å skru på alt lys i kveld

Husk vi har ingen planet B! Da kan vi ikke overlate den vi har til grønne sjarlataner og demagoger. Maksimal belysning hjemme er en støtte til fortsatt demokrati og ytringsfrihet samt et nei til returen til det elektrisitetsløse barbariet som er innbakt i feiringen av «Earth Hour».

«Life Hour» er en støtte til U-landenes rett til utvikling og velstand. Takk til professor Ross McKitrick som startet tradisjonen med å feire «Life Hour», her er hans opprinnelige tekst fra 2009.

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

 1. NRK har et «alarmerende» oppslag idag om at temperaturen i Norge har steget mer enn mange andre steder, særlig vinter-temperaturene. Tenk nå skal en ikke engang ha gleden av å hutre seg gjennom en lang vinter. Det er spesielt rart at en skal praktisere denne lys-slukkingen i Norge hvor vel all el-kraft er fra fornybare kilder som ikke slipper ut denne farlige CO2én. Når får vi se kritisk journalistikk i NRK rettet mot klima-alarmismen?

 2. Jeg irriterer meg stadig over disse «dryppene» fra meteorologisk institutt over hvor varmt det er blitt, særlig på Svalbard. Nedenfor gjengir jeg en korrespondansen med Ketil Isaksen, seniorforsker ved meteorologisk institutt. Det siste svaret mitt ble ikke besvart.:

  Hei.
  Nok en gang, som i kveld, kommer dere tilbake med varsel om høy temperatur på Svalbard – men det har det jo vært før også.
  Nordlands Avis hadde en artikkel 17. nov. 1936, hvor en kan lese at middeltemperaturen på Svalbard, for november – mars, har steget 7grader siden 1918 (dosent Hoel).
  Golfstrømmen har sykliske variasjoner sammen med den Atlantiske multidekadisk oscillasjon (AMO), med ca. 60 års perioder (topper ca. 2007, 1945, 1880 osv.). Det fører til at noen steder får det varmere, mens andre tilsvarende kaldere, så hvorfor opplyser dere ikke om det samtidig? Er ikke denne temperaturen helt normale, når vi tar med den graden vi har fått siden 1700 tallet?
  Mvh Knut Håvard Bekkevold

  Svar fra NRK 2019.03.26:

  Takk for din e-post!

  Innslaget på Dagsrevyen i går var kun en kort nyhetsmelding om at vi nå har 100 måneder på rad der månedstemperaturen har ligget over normalen, og hvor stor temperaturøkningen har vært fra starten av normalperioden og fram til i dag.

  For Svalbard lufthavn er det utarbeidet en serie som går tilbake til 1899. Det stemmer at temperaturøkningen på Svalbard fra rundt 1915 og fram til rundt 1935 var omlag like kraftig (omlag 1,7 grader pr tiår) som den vi har observert for tilsvarende periode de siste ca 20 år. Det som imidlertid skiller dagens situasjon med den nevnte oppvarmingen på tidlig 1900-tallet er at vi nå har hatt en mer eller mindre kontinuerlig oppvarming siden slutten av 1970-tallet – dvs en periode på ca 40 år. Dette er nær det dobbelte antall år sammenliknet med varigheten for den nevnte perioden ca 100 år tilbake. Videre er det helt unikt å registrere 100 måneder på rad med en månedstemperatur over normalen, slik vi nå har hatt på Svalbard.

  Temperaturen det siste ti-året er dessuten 2-3 grader høyere enn varmeperiodene på 1930- og 1950 tallet. Vi kan slå fast som sikkert at Svalbard ikke har vært så varm som nå i den perioden vi har hatt systematiske målinger på øygruppen, dvs. siden 1898.

  Ettersom de naturlige temperatursvingningene kommer i tillegg til de menneskeskapte endringene skal man ikke se bort i fra at temperaturen på Svalbard kan komme til å gå noe ned de kommende årene. På lengre sikt vil imidlertid bidragene fra de menneskeskapte utslippene dominere mer og mer da disse bidrar positivt til temperaturvariasjonene hvert eneste år, og når f.eks. AMO igjen begynner å øke rundt midten av dette århundret vil kombinasjonen av disse to faktorene med all sannsynlighet lede til temperaturer som langt overstiger det man har målt på Svalbard til nå.

  Du kan lese mer om dette i en fersk og omfattene rapport om klimaendringene på Svalbard:
  https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/climate-in-svalbard-2100

  Vennlig hilsen
  Ketil Isaksen

  Mitt svar 2019.03.26:

  Takk for svar.
  Blir ikke målinger fra 1899 en for kort «horisont»?
  Dere får jo ikke med det som skjedde før «den lille istid». Selv om stigningen på 1.7grad/tiår nå har vart noe lenger, så kan det ha sammenheng med den globale justering av temperaturen etter den lille istid?
  Du nevner 100 måneder med temperaturer over normalen, så hva benytter dere som normalen?
  Tatt i betraktning den global stigning på ca. 1 grad fra den lille istid, så sier det seg vel selv at de fleste målingene ligge over normale når dere kun se ca. 120 år bakover.
  Mitt poeng er at «pålitelige» temperaturdata dekker et for snevert tidsrom, og at usikkerheten derfor blir stor.
  Slik dere fremstiller det, så får en inntrykk av at dette er noe helt nytt, og som skyldes vårt utslipp av CO2.
  Hvor sikre kan dere være på det, med kun titte drøyt hundre år bakover?

  Mvh. Knut.

  Hei igjen,

  Det er som du sier naturlig noe mildere nå enn under den lille istid.
  Gjeldene internasjonale normalperiode som er definert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) er perioden 1961-1990.
  Det er klart at usikkerheten er større i perioden før tiden med instrumentelle målinger, men hovedfokus vårt nå er den kraftige temperaturøkningen vi har observert de siste tiårene.

  I et globalt perspektiv ser vi også en klar temperaturøkning de siste 55 år. Jorda har i denne perioden absorbert betydelig mer energi enn den har sendt tilbake til verdensrommet. Overskuddet av energi gjør at både hav, luft og landområder varmes opp – og snø og is smelter. For den globale oppvarmingen de siste 55 år er det fire momenter jeg her vil vektlegge, der punkt 3 og 4 er nytt i forhold til tidligere varmeperioder:

  1. Det er entydig fra observasjoner (fra både målestasjoner og satellitter) i havet, i lufta og på landjorda at den globale temperaturen stiger.
  2. Det er både observert og beregnet at oppvarmingen går raskest i nordområdene, først og fremst som en følge av reduserte arealer med is og snø.
  3. Det er per dags dato ingen som har klart å sette opp en fysisk basert forklaring på den observerte temperaturøkningen uten å ta med virkningene av de økte konsentrasjonene av drivhusgasser fra fossile energikilder.
  4. Endringen de siste ti-årene har til og med blitt varslet ganske godt av klimamodeller som tar hensyn til menneskeskapte utslipp.

  Vennlig hilsen
  Takk for kommentar.
  Da er vi kanskje enig om at en skal være forsiktig med å være skråsikker, når en ikke ser lenger tilbake enn 120år.
  At dere kun benyttet internasjonal normalperiode for Svalbards temperaturutvikling, blir misvisende når det ikke opplyser om AMO effekten.
  Geologiske data + andre metoder viser at temperaturen alltid har svinget, men en har tidligere ikke sette at den svinger i takt med CO2 innholdet i luften. Derimot oppdaget Henrik Svensmark at kosmisk stråling og temperatur svinget i takt, noe det forskes fortsatt på. (Sikker noe dere kjenner til).
  Så lenge vi har en temperaturøkning (hvor meget de siste 20 år er jo også omstridt) sammen med et økt CO2 innhold, så fungerer jo modellen, men den er jo ikke i stand til å se bakover i tid. Kanskje ikke så rart når den er så sterkt knyttet til CO2.
  Vi har ingen forklaring på temperaturøkningen de siste 55 år nevner du, men vet vi om den er spesielt rask? Viser ikke senere forsking at disse svingninger var langt raskere enn tidligere antatt?
  Hvordan var temperaturutviklingen, og hva var årsaken, da vikingene bosatte seg på Grønland? Den gang uten bidrag fra CO2!
  Så, kanskje ikke grunnlag for å være skråsikker her heller.
  Mvh. Knut.

Kommentarer er stengt.