Leting etter Drivhuseffekten

Av Jan-Erik Solheim, Thor Eriksen og Yngvar Engebretsen

Norsk klimapolitikk bygger på en hypotese om at bruk av fossilt brensel øker CO2-innholdet i atmosfæren slik at vi får en global oppvarming, og at vi derfor må redusere våre utslipp. Dette har resultert i omfattende og kostbare tiltak. Oppvarmingen på grunn av økte utslipp begrunnes med drivhuseffekten. Den er forklart meget konkret i Stortingsmelding nr 21/2012 som gir grunnlaget for norsk klimapolitikk. Vi har utført et eksperiment med oppvarming av små drivhus for å finne drivhuseffekten slik den er beskrevet i Stortingsmeldingen. Det har ikke lykkes oss å demonstrere temperaturøkning ved denne drivhuseffekten.

Allerede i 1861 demonstrerte John Tyndall (1) eksperimenter som viste at varmestråling stoppes av enkelte gasser som vanndamp, karbondioksid og nitogenoksid (NOx), mens gasser som Oksygen og Nitrogen slipper igjennom varmestråling.

Varmestråling som stoppes av vanndamp og CO2 vil enten emitteres på samme bølgelengder eller overføres ved kollisjoner til andre molekyler i luften. Dette fører til oppvarming av luften. Ved høyt gasstrykk som ved jordas overflate, er sjansen for kollisjon med et annet molekyl omtrent 10 000 ganger større enn sjansen for emisjon på samme bølgelende. Oppvarming på grunn av gasser som stopper stråling blir kalt drivhuseffekten, og de varmeabsorberende gassene kalles drivhusgasser.

En variant av Tyndalls eksperiment er gjennomført av Thorstein Seim og beskrevet i geoforskning.no (2). Han viste at varmestråling stoppes av CO2, men fant ikke økt temperatur i CO2-gass. Den globale temperaturen har heller ikke steget nevneverdig de siste 20 årene selv om globale CO2 utslipp har økt med 50 %.

I Stortingsmelding 21/2012 er drivhuseffekten forklart slik (3):

Drivhuseffekten er altså at vanndamp, gasser og partikler i atmosfæren virker som takene og veggene i et drivhus. Mer av varmen bevares i jordatmosfæren mens mindre forsvinner ut i verdensrommet igjen. Varmestrålingen sendes ut i alle retninger. Noe går ut i verdensrommet, men mesteparten går tilbake til jorda. De gassene som tar til seg varmestråling på denne måten kalles drivhusgasser eller klimagasser. De viktigste naturlige klimagassene er CO2 og metan …. Menneskeskapte utslipp av klimagasser forsterker drivhuseffekten.

Denne forklaringen på drivhuseffekten er meget konkret. En alvorlig feil er at vanndamp ikke er nevnt blant de viktigste klimagassene. I jordas atmosfære absorberer den 16 ganger mer varmestråling enn CO2 (4). At varmen transporteres bort ved at luft beveger seg og at vann fordamper får heller ikke Stortinget vite.

I det følgende vil vi beskrive et eksperiment der vi tar bort taket på et drivhus og fyller det med CO2, for å se om vi får samme temperaturøkning i dette drivhuset som i et med tak.

Små drivhus med utskiftbart tak.

Til forsøket har vi benyttet 4 små drivhus med innebygget varmekilde: en tråd av konstantan montert 5 cm over bunnen i kassene (figur 1). Veggene er laget av 10 mm tykk polymethylmetakrylat (PMMA), med reflekterende aluminium på utsiden. Dette materialet ble valgt for å unngå evt. fuktighet i veggene med kasser av tre. Varmetrådene er nøyaktig like lange, og med en presis strømkilde leveres det 22,8 W til hver av kassene. Drivhuset har et volum på 20 liter, og en temperatursensor er plassert midt i kassen, skjermet for direkte stråling fra varmelementet.

Som tak bruker vi glass som stopper infrarød stråling, eller plastfilm som er transparent for IR.

Figur 1. Forsøksoppsett med 4 drivhus med PMA vegger og forskjellig tak. Strømkilden er plassert på separat bord foran for ikke å varme opp benken med drivhusene. Temperatursensorer er plassert midt i kassene – skjermet mot direkte innstråling fra varmeelement nær bunnen.

Vi har også gjort forsøk med små drivhus hvor varmekilden er lampe som lyser ned i kassen og varmer opp tak og vegger. I tillegg har vi gjort forsøk med sola som varmekilde. Disse forsøkene er beskrevet i «Fra Fysikkens Verden» (5).

Drivhuseffekt beskrevet i Stortingsmelding 21

Om drivhuseffekten virker som tak og vegger i drivhus, slik som beskrevet i Stortingsmelding 21/2012, har vi undersøkt ved hjelp et drivhus hvor vi tok av taket og fylte huset med drivhusgassen CO2. Dette sammenlignet vi med to andre drivhus uten tak, et med luft og et med Argon, som ikke er en drivhusgass. Til sammenligning har vi et drivhus med luft og tak av plastfolie. Resultatet er vist i figur 2.

Figur 2. Temperaturkurver fra oppvarming av 4 drivhus. To er fylt med luft: Et er uten tak (rødt) og et med plastfolie som tak (magenta). Et er fylt med CO2, men uten tak (blått) og et med Argon, også uten tak (grønt).

Etter vel 10 min skrur vi på strømmen, og vi får en rask oppvarming i tre av drivhusene. Drivhuset med CO2 uten tak, viser etter kort tid høyere temperatur enn de andre drivhusene, men blir brått kaldere etter at varmen har stått på i ca 7 min (blå kurve). Det får samme temperatur som et drivhus med luft uten tak.

Det samme skjer med drivhus uten tak fylt med Argon (grønn kurve), som ikke oppnår like høy temperatur og starter avkjøling noen minutter før drivhuset med CO2. Drivhuset med luft og plastfolie som tak (magenta kurve), ble varmere så lenge varmekilden stod på.

Vår konklusjon er at drivhusgassen CO2 ikke kan erstatte tak (og vegger) i et drivhus. Den oppfører seg på sammen måte som Argon som ikke er drivhusgass: Når varmen settes på varmes gassen i drivhuset opp ved varmeledning (kollisjon mellom molekyler) og varmen spres ved konveksjonsstrømmer. Den varme gassen stiger opp forbi detektoren, som er plassert omtrent midt i kassen, og deretter opp til toppen av veggene, renner over kanten og spres utover i rommet. Kald luft trekkes inn fra rommet, og etter noen minutter har vi samme temperatur i alle drivhus uten tak. Dette er i samsvar med tidligere eksperimenter (5): at det er tak og vegger i drivhuset som holder på varmen – ikke drivhusgassene.

Gassenes spesifikke vekt og egenvarme avgjør hvor raskt den varmes opp og forsvinner

Sammenligner vi oppvarming av drivhus med tak av plastfolie, hvor huset er fylt med luft, Argon eller karbondioksid, finner vi at huset med Argon blir ca 0,5 grader varmere enn huset med luft, som holder seg en grad varmere enn det som er fylt av CO2.

Sammenheng mellom temperatur (T) og varmemengde (Q) for en gass er gitt ved ligningen:

Q = mcpT

Hvor cp er spesifikk varme ved konstant trykk og m massen av gassen.

Temperaturøkningen ved samme tilført varmemengde (dQ) blir da:

dT = dQ/mcp

Siden våre drivhus har like store volum (20 l), vil det være produktet av egenvekten me og cp som bestemmer oppvarmingen i drivhus med samme varmetap til omgivelsene. For det tre gassene Argon, luft og karbondioksid får vi mcp = 187, 260 og 330 J/K, dvs, det skal minst varme til å varme opp Argon, og mest varme til å varme opp karbondioksid, slik som vi observerer.

Argon har egenvekt 1.78 kgm-3 mens CO2 har egenvekt 1.97 kgm-3. Dette betyr at Argon er en lettere gass og forsvinner ut av drivhuset før CO2 gassen. Med et varmesøkende kamera demonstrerer vi at den varme gassen stiger opp og renner over kanten.

Kan plastfilm pluss CO2 erstatte tak av glass i et drivhus?

Vi vet at CO2 er en drivhusgass som stopper IR-stråling. Det gjør også glass (5). Vi kan derfor tenke oss at med mer CO2 i drivhuset, vil det bli varmere, kanskje like varmt som når vi har glass som tak. For å undersøke dette gjorde vi et forsøk hvor vi sammenligner drivhus fylt med CO2 og med plastfilm til tak, med drivhus med luft og plastfilm eller glass som tak. Plastfilmen slipper ut varmestråling.

Ved gjentatte eksperiment finner vi at luft i et drivhus med plastfilm som tak varmes litt raskere opp enn et med glass som tak. Men holder vi på lenge nok får de samme temperatur.

Et forsøk er vist i figur 3. Vi setter på varme etter ca 17 min. Først skjer det en rask oppvarming hvor turbulent konveksjon sørger for å spre varmen i drivhusene. Fra 20 til 60 min er det varmest i huset med luft og plastfilm tak, men etter 60 min er hus med glass og plastfilm tak omtrent like varme. I panelet på toppen har vi forstørret temperaturforløpet mellom 100 og 115 min. Vi tolker dette som om det er større varmetap ved varmeledning gjennom glass, enn gjennom den tynne plastfilmen som slipper gjennom IR-stråling.

Vi ser at temperaturen i drivhus med luft er omtrent en grad høyere enn i hus med CO2. Selv 100% CO2 kan ikke bringe temperaturen opp tilsvarende et hus med luft og glasstak. Dette forklarer vi med at kabondioksid krever mer varme for å nå en bestemt temperatur enn luft. Den har større egenvarme.

Figur 3. Temperaturkurver for oppvarming av 4 små drivhus. To er fylt med luft, et med glass som tak (blått) og et med tak av plastfilm(magenta). De andre to (rødt og grønt) er fylt med CO2 og har plastfilm som tak. Det øverste panelet viser forløpet mellom 100 og 115 min etter start.

Klimafølsomheten

Klimafølsomheten er definert som temperaturøkning ved dobling av CO2-innholdet i atmosfæren. Det skal ifølge beregninger være en logaritmisk funksjon av endring av CO2-innholdet.

Figur 4. Bestemmelse av klimafølsomhet ved dobling og redobling av CO2 innholdet i drivhuset.

I Figur 4 er det vist resultat av et eksperiment med 200, 400 og 800 ml CO2 gass i 3 drivhus. Vi finner en klimafølsomhet ΔT2CO2 = -0.35 K. Den negative klimafølsomheten skyldes at luftens varmekapasitet øker med mer CO2. Det trengs mer varme for å oppnå samme temperaturøkning.

Konklusjon

Vi har laget små drivhus til eksperimenter, og har med disse demonstrert at drivhusgassen CO2 ikke virker som tak i drivhus slik som beskrevet i Stortingsmelding 21/2012.

Vi har også demonstrert at mer CO2 i drivhusene fører til lavere temperatur for samme varmetilførsel. Vi finner også at et drivhus som har tak som slipper ut IR-stråling varmes raskere opp enn et med glasstak som stopper IR-stråling. Dette tyder på at varmetap ved varmeledning gjennom glasset dominerer over strålingstap.

Vi har vist at forklaringen på drivhuseffekten i Stortingsmelding om Norsk klimapolitikk (3) er feil. Forklaringen på drivhuseffekten er antakelig hentet fra IPCC rapport nr 2 som vist i Figur 5. Her forklares drivhuseffekten som at drivhusgassene danner et lag i atmosfæren som absorberer stråling fra bakken og sender noe av det tilbake til bakken. Dette skjer ifølge figuren gjentatte ganger. Ser vi nøyere på figuren befinner dette absorberende laget seg i ionosfæren i en høyde av 230 km over bakken. Her er det atmosfæren så tynn at lufttrykket er lavere enn det beste vakuum i laboratoriet.

Ifølge termodynamikkens 2. hovedsetning kan varme kun strømme fra et varmere til et kaldere legeme. Oppvarming ved tilbakestråling fra en kaldere atmosfære til en varmere jordoverflate som vist i figur 5 er derfor ikke mulig.

Tilbakestråling som kan varme opp luft ved bakken får vi fra varme luftbobler og støvpartikler noen få meter over bakken. Den enkle forklaringen av drivhuseffekten i Stortingsmeldingen (3) inneholder ingen termodynamikk, dvs varmetransport ved konveksjon, varmeledning og kondensasjon/fordampning som er de dominerende kjølemekanismer for jordas atmosfære (6)

Figur 5. Drivhuseffekten slik den er forklart i IPPC-rapport nr 2 (1995). Stråling fra den varme bakken absorberes av drivhusgasser i et kaldere lag i atmosfæren. Drivhusgassene sørger for tilbakestråling mot bakken som varmer denne ytterligere opp. Dette er ikke mulig ifølge termodynamikkens 2. hovedsetning: Varme kan kun strømme fra et varmt til et kaldere legeme.

Mer CO2 i atmosfæren har ikke ført til et varmere område i atmosfæren over ekvator, det såkalte ”fingeravtrykk”, slik som klimamodeller har beregnet (2). Det har heller ikke ført nevneverdig økning av global temperatur de siste 20 årene (6).

En nærmere undersøkelse av hvordan de offisielle temperaturserier varierer over tid viser at vi har menneskeskapte klimaendringer. De foretas administrativt ved endring av observerte data (7).

Litteraturliste

 1. John Tyndall: On the Absorption and Radiation of Heat by Gases and Vapours, and on the Physical Connection of Radiation, Absorption and Conduction. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 151, 1-36 (1861)
 2. Thorstein Seim: Et lite CO2-eksperiment(2016)
 3. Stortingsmelding 21, Norsk klimapolitikk, (2011-2012)
 4. Hermann Harde: Advanced Two-Layer Climate Modell for the Assessment of Global Warming by CO2. Open Journal of Atmospheric and Climate Change, ISSN 2374-3808, (2014)
 5. J.-E. Solheim, T. Eriksen og Y. Engebretsen, Et skoleforsøk med små drivhus, Fra Fysikkens Verden 78, Nr 3, 78-83, (2016)
 6. Claes Johnson: Climate Thermodynamics,
 7. Ole Humlum: Administrativt menneskeskapt klimaendring

.

Støtt oss ved å dele:

60 kommentarer

 1. Observasjoner er én ting, men det er da avanserte datamodeller som sier sannheten! ( /sarc. om det skulle være tvil…..)

  • Hva er en «avansert» klimamodell? Er du sarkastisk eller mener du alvor?

  • IPCC meldte for ca. ett år siden at 112 av 116 modelleringer av fremtidig temperatur var feil, viste alt for høy temperatur. Er det disse datamodellene med feilprosent på 97%, du prøver lyve til sannhet.
   Det er lov å prøve seg, men nå ble du tatt med buksen nede, på fersk gjerning i brønnpissing heter det vel.

   • Kan du vise meg hvor IPCC melder «112 av 116 modelleringer» av temperaturen er feil?

    • Lindeberg.
     Har godt igjennom mitt arkiv, men finner ikke IPCC dokumentasjonen. Men den finnes om 112 kontra 116, Det ble publisert en artikkel her på klimarealistene.no, og om du sender en mail til redaksjonen kan de nok vise til denne.

    • I Klimapanelets synteserapport fra 3. november 2014 demonstrerer panelet selv hvor dårlig klimamodellene har vært mht å forutsi varmepausen vi har
     hatt siden 1998. Panelet sier på rapportens side 41, i min oversettelse. «For perioden fra 1998 til 2012, viser 111 av 114 tilgjengelige modellsimuleringer av klimaet en oppvarmingstrend som er større enn observasjonene».

     Sakset fra Bergsmarks andre klimarapport, avsnittet om modeller fra side 11.

     mvh
     Geir Aaslid

 2. Hva sier dere i Klimarealistene til dagens artikkel i Dagbladet, 16.05.2017, rundt klimaendringene på og rundt Svalbard? Det bør besvares synes jeg.

  • Hva har det oppslaget i Dagbladet å gjøre med artikkelen til Solberg et. al.?

  • Du har helt rett i at dette bør besvares, selv om temaet er off-topic som kommentar til oppslagets hovedtema. I utgangspunktet kan man si at en seriøs klimaforsker for 30 år siden ville nevnt Golfstrømmens kalde og varme faser, og hvordan sykliske endringer her ville påvirke vår, sommer, høst og vinter på Svalbard.

   I dag får man bare høre om klimaendringer hele tiden, uansett hvilken årstid det er. Innimellom får man høre om ekstremvær.

   Det er godt kjent både innen vitenskapen og den postvitenskapelige forskningen at slike konferanser som den som nå holdes med Arktis som tema, er den beste anledningen til å fiske bevilgninger ut av deltagende politikere.

   • Ikke HELT fornøyd med ditt svar Geir. Du henviser til hva en seriøs klimaforsker ville sagt for 30 år siden. Vil dere bruke samme argument i dag? MAO: Vet vi at klimaet i arktis NÅ skyldes svingninger i Golfstrømmens varme og kalde faser?

 3. Påstanden:

  Dette er ikke mulig ifølge termodynamikkens 2. hovedsetning: Varme kan kun strømme fra et varmt til et kaldere legeme.

  Er feil!

  Alle faste legemer og gasser som er over 0 Kelvin stråler varme ut mot legemer og gasser med en formfaktor sett fra varmekilden som er større enn null!

  NETTO varmeovergang derimot går bare fra varmt til kaldere, men pga a dette vil det opprettes en varmeballanse etter en tid som er avhengig av temperaturen på begge sider, ikke bare den varmeste.

  • Theisen skriver ar det er feil at varme bare kan overføres fra varm til kaldt objekt.
   Trodde det å bo i bakvendt land bare forekom i Prøysens vise. Hele verdens fysikk og prosessindustri er basert på varme kun fra varmere til kaldere objekter.
   Om vinteren sitter du inne og har det varmt uten å fyre, for de -20 grader kaldt utenfor varmer huset inne til akseptabel rom temperatur?
   Eller som beskrevet her for litt siden, still deg kloss inntil en isbrevegg med 20 graders luft temperatur og sola i ryggen. Du vil antagelig fryse i hjel etter ett par timer.

  • Her er du som tar feil, Theisen!

   Det riktige er at alle legemer med temperatur over 0K omgir seg med et elektromagnetisk felt.
   Vekselvirkningen mellom slike elektromagnetiske felter har som resultat at energi transporteres fra legemer med høy temperatur til legemer med lav temperatur. Det er ingen to-veis transport av energi.

   Tenk litt etter – hvis det var slik du påstår, så ville to legemer med eksakt samme temperatur forsyne hverandre med energi, like mye begge veier slik at netto energitransport ble lik 0.
   Men dette ville stride mot selve definisjonen av varme, som sier at varme er en type energitransport som skyldes temperaturforskjell. Og dette er ikke en definisjon av nettovarme, men av varme i sin mest generelle form.

   ‘Stråler ut varme’ er klimasofisme av verste sort!

   • Det er korrekt at det ikkje er nokon NETTO transport av energi frå ei varm kilde til ei kaldare kilde. Men er det verkeleg ingen TO-VEIS transport?

    Dersom du har ein ovn på 20 grader i eit rom så vil den virke i heile rommet. Men meiner du verkeleg at dersom du sett inn ein ekstra ovn på 40 grader, så slutter ovnen på 20 grader å stråle?

    Personleg har eg fleire ovnar i romma mine, og alle bidrar med oppvarming. Men det er klart at det ikkje er nokon NETTO varmetransport frå den varmaste til den kaldaste ovnen. Likevel sett eg pris på begge.

    • Temperaturen til ovnene dine vil variere med effekt og med temperaturen til luften som omgir dem.

     Siden huset ditt er fylt med luft, som utveksles med atmosfæren, er energitransporten i huset dominert av konveksjon (luft i bevegelse) Derfor er dette et dårlig utgangspunkt for å diskutere hypotesen om ‘drivhuseffekten’.

     • Du påstår: «Det er ingen to-veis transport av energi.» Påstanden er jo direkte feil, som det enkle eksemplet med ovnene viste. Du klarer sikkert å finne fleire og bedre eksempler enn denne, men alle vil vise at det er toveis transport av energi, sjøl om netto transport går frå varme til kalde kilder.

  • Du har rett i dine betraktninger om netto varmetransport. Også kaldere objekter har lov å sende ut fotonene sine, men vil altså absorbere mer energi fra sine varmere omgivelser enn hva de selv klarer å sende vekk.

   • Nei.
    Tips til deg og andre: Hvis noen bruker ordet ‘fotoner’ i kontekst av å diskutere klima, så kan det trygt antas at vedkommende er en sjarlatan.

  • Jeg mener Theisens kommentar om at gass også utstråler varme er riktig. Det blir riktignok ingen varmetransport fra den kalde gassen til den varme jorden slik vi definerer varme, men den ekstra innstrålingen som jorden mottar (sin egen utstråling reflektert av klimagasser i atmosfæren) vil bidra til at temperaturen på jorden øker. Jeg tror ikke dette er mye eller signifikant på noen måte, men jeg tror det er feil å avfeie innstråling fra refleksjon helt. Alle beskrivelser jeg har lest med mine ringe fysikkkunnskaper påpeker utstråling og samtidig absorbsjon.

   • Hvis påstanden din her er sann, så må det også være mulig å øke temperaturen til en lyspære ved å plassere den foran et speil.

    Både teori og eksperiment forteller oss at dette ikke er mulig.

    Altså er påstanden din usann.

     • Så vidt jeg kan se viser dette at temperaturen til overflater med lav emissivitet (men høy reflektivitet) er vanskelig å måle med IR-termometer.

      Hva mener du at det viser?

     • Det viser jo bare at varmestrålingen fra hånden reflekteres av en kald blank reflekterende flate som leder strålingen inn i måleinstrumentet som absorberer strålingen og blir varmere. Altså et kalt legeme kan varme opp et objekt ved refleksjon og ikke bare ved at det selv har absorbert stråling, blitt varmt og så emitterer varmestråling. På samme måte fungerer jo disse sol speil kraftverkene i ørkenen hvor kalde speil reflekterer strålingen fra sola til en vanntank som koker. Poenget er at varmeutstrålingen fra jorden kan reflekteres av atmosfære tilbake til jorden og varme den på samme måte som den direkte innstrålingen fra sola. Jorden blir jo ikke varmere av den grunn siden denne strålingen kom jo opprinnelig fra jorden, men netto utstråling blir mindre og dermed temperaturen høyere. Hva dette har med CO2 å gjøre vet ikke jeg, trolig veldig lite siden hoved påstandene der er effekt pga. absorbsjon og reemittering og ikke refleksjon.
      Dette er nok utenfor mitt fagområde så det kan godt hende jeg tar feil, så påpek gjerne hva som er galt.

 4. Her hevder Solheim et co. at standardbeskrivelen av drivhuseffekten strider mot termodynamikkens 2. hovedsetning.

  Theisen med flere påpeker, med rette, at påstanden er helt feil.

  Men om man for et øyeblikk går ut fra at de har rett, blir det store spørsmålet: Hvordan forklarer Solheim et co. at det er levelige temperaturer på jorda? For det bør jo være slik, at om man avviser en teori må man ha en annen i stedet?

  • Raaen.
   I artikkelen her forklares det grundig at varme eller energi, ikke kan overføres fra kaldere til varmere molekyler i atmosfæren.
   De forklarer og grundig at energioverføring etter absorbsjon av energi, foregår ved kollisjoner av partikler.
   Ved kollisjon mellom to partikler kan kun energi gå fra den ene partikkelen til den andre.
   Den samlede bevegelses energien for partiklene er derfor alltid den samme så lenge temperaturen er konstant.
   Dine og Theisens private tolkning av naturlovene, at varme kan overføres fra kalde til varme partikler blir feil.
   Fakta om levelige temperaturer på jorden er derfor ovenfor i min kommentar forklart.
   Enkle saker det her, men det blir letter å forstå om man sammenligner med el-strøm.
   Der ledes energien fra batteriet til lyspæren og ikke fra lyspæren tilbake til batteriet, slik du og Theisen misforstår. Hjalp det litt?

   • Andersen,
    Anbefaler et kurs i termodynamikk. Konveksjon og stråling må skilles fra hverandre. Strålingsenergi er avhengig av temperaturen til legemet som det stråles ut fra, uavhengig av omgivelsene. Netto varme ved konveksjon går som du sier fra varmt til kaldt.

    • Neste siste setning her er usann.
     Energien legemet utveksler med omgivelsene er gitt av forskjellen mellom temperaturen til legemet og temperaturen til omgivelsene.

     Finner gjerne frem en referense til Stefan-Boltzmann loven for deg, hvis du ikke finner den selv.

     • Du må skille mellom stråling spesifikt fra et legeme, som er avhengig av legemets temperatur, og energitransport i sum.

     • Godt forsøk på sofisme, men det er feil.

      Hvis omgivelsene og legemet har samme temperatur, så vil ingen energi forlate legemet.

      Fordi dette ville stride imot definisjonen av varme, jfr min tidligere kommentar.

     • Diskusjonen er om legemet stråler ut IR stråling eller ikke. I tilfellet du beskriver er det en kontinuerlig stråling ut fra legemet, denne er avhengig av legemets temperatur. Det er riktig at NETTO energiflux likevel er null, som jeg antar du mener.

     • Du antar feil.

      Du har ikke presist definert hva du mener med ‘stråling’, men hvis det er ment som et forsøk på å beskrive transport av energi fra et legeme til sine omgivelser, så svikter fysikkunnskapene dine.

      I denne konteksten må ‘stråling’ forstås som utbredelsen av et elektromagnetisk felt.

      Energitransport oppstår først ved vekselvirkning mellom slike felter. Og bare når det eksisterer en temperaturforskjell.

      Vær så snill å ikke gjenta vrøvlet om ‘netto’ en gang til.

  • Raaen,

   Du spør her om hvorfor atmosfæren (eller mer presist: troposfæren) i det hele tatt har en temperaturgradient. Og det er et veldig viktig spørsmål å stille.

   Hvis du ønsker å diskutere dette med klimarealister, så må du nesten først lese grundig gjennom følgende lettleste paper av astrofysiker Joseph Postma:

   http://klimarealistene.com/web-content/Greenhouse%20effect_understanding%20it.pdf

   Her addresseres akkurat det du spør om.
   Ikke post nye kommentarer før du har kommet gjennom hele.

   • Jeg tror nok jeg faller utenfor Postmas målgruppe. Jeg hadde en meget inspirerende fysikklærer på videregående, og fulgte grundig med i timene i 2Fy og 3Fy.

    Så til din stråmann: «Du spør her om hvorfor atmosfæren i det hele tatt har en temperaturgradient.»

    Nei, jeg spurte ikke om det. Svaret på det spørsmålet er ikke omstridt, gradienten skyldes i all hovedsak konveksjon, dvs bevegelse av luften.

    Det jeg etterspør er en forklaring på jordas energibalanse. Solintensiteten er kjent, og loven som styrer utstrålingen er kjent. Man finner at det svarer til en gjennomsnittslig temperatur på rundt -15 grader celcius. Det er langt oppe i atmosfæren. Og oppklares enkelt med drivhuseffekten – det finnes gasser som absorberer og sender ut stråling. (Stråling fra overflaten når dermed i begrenset grad verdensrommet)

    Det jeg etterlyser svar på (fra Solheim) er altså en like enkel forklaring når man ikke anerkjenner drivhuseffekten.

 5. Nilsen,

  Siden du spør meg, har jeg børstet støv av Stefan-Boltzmann-loven som jeg også ble kjent med tilbake på fysikkstudiet:) Som forventet har den ikke endret seg mye:

  «The Stefan–Boltzmann law describes the power radiated from a black body in terms of its temperature. Specifically, the Stefan–Boltzmann law states that the total energy radiated per unit surface area of a black body across all wavelengths per unit time (also known as the black-body radiant emittance or radiant exitance), j*, is directly proportional to the fourth power of the black body’s thermodynamic temperature T.»

  Her står ikke mye om vekselvirkning mellom vekselvirkning mellom EM-felter eller temperaturforskjell.

  • Hei karer, – hvor er forresten jentene.
   Greit at dere diskuterer og viser oss fysikk kunnskapene deres her. Men hvem skal dere overbevise? Hvem bryr seg om det?
   Målet nå bør jo være å få avsluttet arbeidet til våre politikere og forvaltere av NORGE som synes å ha hastverk med å tre en klima lov ned over hodene våre. Her må vi snakke jus og ikke fysikk.
   Er dette akseptabelt for oss vanlige borgere som skal leve i dette landet. Hva med vår økonomi, levesett og trivsel idag. Skal vi bare tenke fiktive scenarioer som kanskje aldri skjer? Det ser ut til at «noen» ønsker å styre markedskreftene slik at vi forkaster løsninger som fungerer utmerket og kan videre utvikles med teknologi som pr. idag ikke finnes? Autonome farkoster fortrenger enkle arbeidsplasser som mange kunne hatt glede av i ti år fremover.
   Aner noen av dere hvor sårbart verdensrommet rundt kloden vår egentlig er med tanke på satellitter for navigasjon og overvåking. Mister vi posisjons bestemmelse forsvinner muligheten til å ha autonome kjøretøyer. Skip skal bli autonome men det er fremdeles krav til å ha utkikk fra broa. Her er det noe som svikter.
   Og hvor er jentene i denne diskusjonen? Kom igjen jenter!

   • Klimaindustrien har fått det politiske miljøet på sin side. Politikerne mener det er vitenskapelig konsensus om Klimapanelets konklusjoner. Da nytter det ikke å komme med udokumenterte motinnlegg. Eneste muligheten er å vise at «konsensus» er basert på gale forutsetninger og viktigst, at virkeligheten ikke stemmer med modellene. Dessverre ser det ut til at klimaindustrien slipper unna med å endre modellene så de stemmer historisk.

    Når det gjelder den teknologiske utvikling er det den som har drevet frem levestandarden i verden. Den redselen du viser har vi alltid hatt. Du husker kanskje historien om Spinning Jenny.

  • Du har rett. Det er nok noen som misforstår litt. Strålingen fra et svart legeme er avhengig av legemets temperatur. Legemet vil også absorbere inngående stråling. Netto varmetransport vil medføre en temperaturheving, eller senkning avhengig av retningen på netto strålingsenergi.

   Denne diskusjonen er imidlertid en avsporing i forhold til artikkelen.

  • Lackner,
   Wikipedia-sitatet ditt beskriver situasjonen hvor energi transporteres fra et legeme med temperatur T til omgivelser med temperatur 0K. Dette holder for himmellegemer, som avgir energi til det store, kalde verdensrommet. Hvis omgivelsene har temperatur over 0K, så ser Stefan-Boltzmannloven litt annerledes ut. Se link i mitt svar til Tore Andersen her i samme tråd.

   • Når jeg leser det du skriver har jeg en mistanke om at du fremdeles blander begrepene energi generelt, stråling og kinetisk (indre) energi spesielt.

    Både stråling og temperatur (kinetisk energi til molekyler) er to forskjelige former for energi. Hvis det du sier skulle ha vært rett impliserer det f.eks. at en glødende jernstang (stråler ut i synlig lys og IR spekteret) ville glødet mindre og blitt fortere kald pga. mer varmere omgivelser. Slik er det åpenbart ikke. Jeg kunne ha funnet mange andre og like definisjoner, feks. fra lærebøker/paper av SB-loven dersom du ikke liker Wiki.

    Ellers støtter jeg meg mer til etablert strålingsfysikk enn bloggen til en arbeidsledig geolog (Okulær).

    • Lakner.
     Ditt siste innlegg om glødene jernstenger har intet å gjøre med bloggen eller artikkelens tema.
     Her er det de fysiske mekanismer angående drivhuseffekten, man prøver å presisere og forstå.
     Eksemplet med glødene jernstenger har ingen relevans til drivhusgass teorien.
     Stråling av lang bølget energi er jordens mottak av solstråler, kort bølgede returstråler varmer opp klimagassene som består stort sett av vanndamp, over 95% og CO2 mindre enn 5%. Når disse gassers partikler blir varmet opp av UV strålingen overføres varmen i luften kinetisk.
     Det er slik varme overføres i gasser, og Klimapanelets desinformasjon om tilbake stråling fra kaldere partikler ned til en varmere jordoverflate, stemmer ikke med naturlovene.

     • Hei Lackner.
      Du er grovt manipulert, om linken du viser til danner ditt faktagrunnlag.
      Men dessverre med slike svindelmetoder har våre egne klimaforskere og FNs Klimapanel manipulert sannheten om naturlovene, helt siden det ble politisk besluttet at CO2 utslipp var dramatisk skadelig for livet på jorden.
      Linken du viser til består av en kortfattet forklaring om drivhuseffekten, men inneholder to elementære feil, som gir dramatisk feil-konklusjon.

      1.
      Det er helt rett at retur av en liten del av mottatt solenergi stråling til jordoverflaten, returneres i form av kort bølget IR stråling ut i luften.
      Men mer enn 95% av denne absorberes av H2O gass, og ørlite grann under 5% av CO2 molekylene. 95 % gassen bagatelliseres, og under 5% gassen fremheves. Det er grov svindelvirksomhet.

      2. Det er helt rett at partikler i atomet til både hoved gassen vanndamp 95% klimagassen, og under 5% klimagassen CO2 absorberer denne kortbølgede IR returstrålingen, og på denne måten mottar energi. Men deretter jukser og bedrar både tekst og videoanimasjon, ved og vise utstråling av energi. Det er helt i strid med termodynamikkens lov om varmeoverføring i gasser, som ikke skjer ved stråling, med ved direkte overføring fra varme partikler, atomer, protoner og molekyler ved kollisjoner.

     • All materie, les molekyler, som absorberer (infrarød) stråling, vil også reemittere stråling. Det er slik molekylene går mellom definerte energitilstander. Les i en hvilken som helst bok i atomfysikk/kvantemekanikk! Dette er over 100 år gammel viten, og spesifikk effekt år det gjelder dette for CO2 er sogar målt på bakken og publiser i verdens mest anerkjente journal flere ganger, sist i 2015. Termodynamikkens 2. lov sier at graden av uorden i et system bare kan øke. Det holder selvsagt i alle tilfeller, da det uansett blir kaldere utover i troposfæren.

 6. Her var det mye avsporing i kommentarfeltet.
  Når det gjelder varmeoverføring i gasser, vår atmosfære inkludert er det følgende som gjelder, og ikke gjelder.
  Stråling fra varme og endog kalde partikler forekommer ikke som varmeoverføring.
  Varmeoverføringen i luften går fra oppvarmede partikler til kaldere partikler ved kollisjoner.
  Konveksjon flytter de oppvarmede eller nedkjølte gassvolumer opp og ned i atmosfæren.

  • «Stråling fra varme og endog kalde partikler forekommer ikke som varmeoverføring.»
   Det må du forklare.

   «Varmeoverføringen i luften går fra oppvarmede partikler til kaldere partikler ved kollisjoner.»
   Ja, men det er en netto varmetransport. Du vil ha en diffusjonsstrøm fra varmt til kaldt.

   • Angående overføring av energi i gasser. Det jeg mente og som var formulert litt uklart, er at varmeoverføring i gasser forekommer ved kollisjoner og ikke ved stråling.

    «Ja, men det er en netto varmetransport. Du vil ha en diffusjonsstrøm fra varmt til kaldt.»
    Først kolliderer varme og kalde partikler, og varme overføres fra varme gasspartikler til kaldere partikler.
    Etter hvert vil gassblandingen nå tilnærmet ensartet temperatur, og de oppvarmede luftmasser kan flytte seg i gassvolumet ved diffusjon og konveksjon.
    Selve varmetransporten i gasser og væsker skjer ved partikkel kollisjonene.
    Deretter blir diffusjon og konveksjonene sekundærreaksjoner avhengig av vær og vind, og har egentlig ikke noe med fysikken og forklarende årsak til energi overførsel i væsker og gasser.
    Diffusjon og konveksjon kan sammenlignes med bøtter fylt med vann med forskjellig temperatur. De kan du flytte rund om kring å sette hvor du vil. Slik virker konveksjon og diffusjon.

 7. Uten å såre noen dypt eller å gjøre til latter. Men nå holder med tull fra flere her.
  Varme i væske og gasser overføres ved kollisjoner mellom atomer og molekyler.
  Partikler, også i faste stoffer er og nesten alltid i bevegelse.
  Denne bevegelses energien oppleves som varme og vil alltid, ledes fra det varme elementet til det kaldere.
  Derfor er IPCCs proklamasjon, om tilbake stråling fra kaldere partikler oppe i luften ned til varmere gassfase, jordoverflaten og havoverflaten inkludert tøv, og i total strid med naturlovene.
  Hele FNs desinformasjon i saken er forbløffende, og ikke avkledd av de enkleste politikerne våre på toppnivå, som ser ut til å ha talegaver og retoriske evner i orden, men ikke åpnet og lest en bok i naturfag i barneskolen.

  • Andersen, hvordan mener du EM-stråling i det hele tatt bidrar til oppvarming av kloden? Det er trivielt å vise at en svart- legeme-modell (uten drivhuseffekt) gir ca 30 grader C kaldere temperatur på jorda. Vanndamp, CO2 og andre gasser sine IR-egenskaper er velkjent gjennom 100 år og effekten PR. energibidrag på bakken er siste år publisert i Nature, verdens mest anerkjente journal, flere ganger. Da hjelper det ikke mye at Aaslid og co. gjentar seg selv ved å referere til sin egen havresekk.

    • EM er elektromagnetisk stråling, alt fra gammastråler via radiobølger til magnetfelt ved elektriske ledninger og lignende, inkludert lys og varme(IR).

     • Wærås.
      Takk for informasjonen. All sedvane på alle nivåer, tilsier at forkortelser brukes etter den helhetlig betegnelsen er forklart.
      Det kan være vanvare eller hersketeknikk å fravike dette prinsipp.
      Slik du informerer er EM, den generelle, og ingen presisering av de forskjellige prinsippene for på varme overføring. Alt i en samlebetegnelse.

   • Lackner.
    Prøver likevel. EM stråling? Mener du kanskje IR strålingen som jordoverflaten sender opp i atmosfæren etter at jordoverflaten er oppvarmet av direkte solinnstråling?
    Om det er ditt spørsmål, vil det meste IR strålingen absorberes av H2O, over 95%.
    CO2 absorberer 1-2% av IR retur strålingen. Dette vil føre til en svak ytterligere oppvarming av nevnte gasser, som igjen vil varme opp resten av luften ved atom og molekyl kollisjoner inntil alle gassene i luften får samme temperatur.
    Noen form for stråling fra de oppvarmede gasspartiklene ned til en varmere jordoverflate er ikke mulig ifølge de termiske lover.
    Som kjent kan ikke varme bre seg fra kalde objekter til varmere objekter.
    Dessuten foregår varmeoverføring i gasser ved partikkel kollisjoner og ikke ved stråling.

 8. Ved hjelp av tester dokumenterer Myth Busters en ekstra oppvarming pga. CO2. De verifiserer altså det fenomenet som Jan-Erik Solheim, Thor Eriksen og Yngvar Engebretsen ikke klarer å påvise. Begge disse testene kan ikke være korrekte, så enten har Klimarealistene eller Myth Busters gjort en feil i forsøkene sine.

  https://www.youtube.com/watch?v=pPRd5GT0v0I

  • Hvor mange ppm CO2 molekyler var det i flasken med tilført CO2. I flasken med luft var det kanskje 500 ppm CO2 hvis det var inneluft?

   • De sier noe om dette i videoen, men det går litt for fort for meg. Det kan virke som at de brukere en mye høyere konsentrasjon av CO2 og metan, enn hva som forekommer naturlig i atmosfæren. Dette er nok for å «overdrive» drivhuseffekten, eller for å gjøre det lettere å detektere den.

    MythBusters eksperiment er hovedsaklig gjennomført for å verifisere effekten, ikke kvantifisere den, noe som nok krever en mye større innsats mht. utstyr og nøyaktighet.

Kommentarer er stengt.