Klimarealistene takker for lissepasning fra lovgivere

Østlandsposten trykket i slutten av mars et leserbrev fra stortingsrepresentantene Lene Westgaard-Halle og Tom-Christer Nilsen, hvor de oppfordret ordføreren i Larvik til ikke å ta imot boka «Motvekt» av Gregory Wrightstone, fra Klimarealistene. Wrightstone fikk den 1. april inn et leserinnlegg, som ble kommentert av den «biofile» Tom Johannesen dagen etter.

Av Morten Jødal, styreleder Klimarealistene
(innlegget er sendt Østlandsposten som leserinnlegg).

Aksjonismen har nå trengt inn i den lovgivende forsamling, og rettes mot kommunene. Vi er ikke vant med en slik arbeidsform, som må forstås ut fra det faktum at lederen av Høyres klimanettverk har arbeidet i en aktivistorganisasjon (Zero). Mediene burde interessere seg for dette fenomenet, som også innebærer at representanter i den lovgivende forsamling oppfordrer ordførere og andre til ikke å se en sak fra flere sider. Det er mildt sagt uhørt. Vi begynner imidlertid å bli vant til at de grønne ønsker å bruke klimasaken til å sette demokratiet til side. Det diskuteres selv i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Vi er imidlertid meget vant med at innlegg i klimadebatten alltid kommer på trykk i mediene, bare de bygger opp om en fortelling om dramatikk og undergang. Kunnskapene bak slike innlegg er som regel fraværende, men tas inn så lenge de støtter «den store fortellingen» – altså om det kommende sammenbruddet. Slik er det med artikkelen til Tom Johannesen. I 30 år har predikanter av ulike slag forkynt verdens miljøundergang, ut fra «dramatikk», «kritiske øyeblikk», «bekymring om usikkerhet i terskelverdier», og «syk vekstfilosofi» – alt fra Johannesen. Det er innholdsløst vås. I 30 år har dommedagspredikantene tatt feil. Alltid. Før eller senere vil folk flest innse dette, og kjeppjage disse uhyre kostbare forkjemperne for en grønn samfunnsrevolusjon tilbake til skogene. 

Støtt oss ved å dele:

28 kommentarer

 1. Det er noe som ikke er bra med samfunnsdebatten og opplysningsviljen når man som disse stortingspolitikerne nekter å forholde seg til Wrightstones brede dokumentasjon på at (sitat fra vaskeseddelen):
  – «et varmere klima gir økt matvareproduksjon, økt fuktighet i jordsmonnet, en grønnere klode og større velstand for flere, samtidig som tilfellene av tørke, skogbranner, hetebølger, ekstremvær og temperatur-relaterte dødsfall har avtatt.»

  Hvis dette er så feil at man finner det nødvendig å blokkere spredning av boka, så burde det vel være enkelt å vise til alternative tall og statistikker som viser at Wrightstone tar feil? Men det er jo det motsatte som er saken: Man klarer ikke å imøtegå Wrightstones dokumentasjon.

  Da er løsningen den vanlige i de kretser: Puss klimapolitiet på ham og få både ham og den urovekkende styggedommen hans ut av sirkulasjon. Hvilket bl.a. de to (klimafaglig sprenglærde?) stortingsrepresentantene Lene Westgaard-Halle og Tom-Christer Nilsen har tatt på seg jobben med. De har sikkert ti ganger bedre klimakompetanse enn Gregory Wrightstone som bare har arbeidet naturvitenskapelig med ulike prosesser i 35+ år, må man tro? For når man tillater seg sånt (noe som nærmer seg et godt gammel bokbål) bør man vel ha så sterk faglig egendekning at det ikke blir aldeles påfallende å kreve stanset en fagbok av denne type, eller?

  Men problemet er selvsagt at «the (non-scientific) educated elite» av type Lene Westgaard-Halle og Tom-Christer Nilsen (jfr. Richard Lindzens nylige foredrag) egentlig er uvitende/opportunistiske alarmister som uten innsikt i en eneste naturlov lever høyt på konstruerte kriterier for en «klimakrise» og følgelig ender helt på vidotta mht. hvor miljøproblemene egentlig ligger.

  Dagens retorikk for «klimakrise» er i all sin vitenskapelige primitivisme (dog med støtte i konsensus, må vite!) at verden vil være rammet av en «uavvendelig klimakrise» i 2100, altså om 80 år. Det er etter hvert blitt tryggest å skyte dette såpass langt ut i tid, for alle andre krisevarsler under 30 år fra 1980-årene og oppover har jo årvisst falt som bowlingkjegler når de utsettes for nærmere sjekk. Alarmistene har derfor ingen ting å vise til NÅ. Og hvis du ber en politiker konkretisere hva som er denne «klimakrisen» – jfr. f.eks. at et enstemmig Kongsberg kommunestyre den 13. juni 2019 erklærte klimakrise i kommunen uten et sporbart vitenskapelig argument (sic) – så blir det stille. Veldig stille.

  Alle de som ser galskapen må likevel ikke miste humøret: Et av mine prosjekter til sommeren er faktisk en bobiltur for å lete etter klimakrisen i Kongsberg. Metoden blir, som i all annen god klimavitenskap der bokført konsensus er domsgrunnlaget, å spørre 100 lokale hvor den er. Jeg forventer at 97 av disse peker den tydelig ut, for de har vel fått vite hva deres innvalgte representanter bygger sin erklæring på?!

  Jaja, ikke underlig at Wrightstone skal ha pekt på at «debattklimaet er et større problem enn klimaendringene».

  • Sunde, jeg forstår ikke at du på den ene siden fremhever de «sprenglerde» Lene Westgaard-Halle og Tom-Christer Nilsen som motparter til Dick Lindzen.

   Dick Lindzen skal for all del ha at han faktisk er forsker og professor som overtok Alfred P. Sloan professoratet på MIT. Tipper jeg rett så tror Lene Westgaard-Halle og Tom-Christer Nilsen at den 2. termodynamiske lov har noe å gjøre med hvordan en skal kunne grille en agurk og samtidig få den til å smake som en entrècote med sauce bearnaise.

   Men disse enkel fakta utelukker ikke eller kan forklare at Dick Lindzen har blitt en aktivist? Og det er det det hele koker ned til. Lindzen har så langt jeg vet ikke levert noe de ca. ti siste årene. På disse ti siste årene har vi sannsynligvis fått 5000 nye klimaforskere, kanskje 15% av de har noe å fare med. Og kanskje 5% av de har en slik uavhengighet, nysgjerrighet og «jeg driter i hva Benestad mener» holdning at de gjør sine egne refleksjoner og vurderinger. Og det er i det beitet jeg ønsker å være i, selv om jeg har store problemer med å velge det riktige beiteland.

   Du skriver til stadighet at klimaforskningen «politiseres,» men hva er det du og Dick Lindzen egentlig holder på med? Nøktern vitenskapsformidling?
   .

 2. Jeg synes Harald Liebich oppsummer denne skjønnlitteraturen veldig bra, ‘spinkel motvekt’: ‘Men det mest sentrale punktet i lista over ‘ankepunkter’ blir bare ofret en side, og det er punktet som handler om karbondioksidets termiske egenskaper i atmosfæren. Wrightstone erkjenner at CO₂-utslipp påvirker global temperatur, men han mener at effekten «er liten», og uten å begrunne hvorfor. Når Wrightstone unnlater å drøfte i hvilket temperatur-område han tror klimafølsomheten ligger i, abdiserer han fra den egentlige klimadebatten’.

  ‘Intet vitenskapelig miljø i verden (institutter, universiteter, forskningssentre, vitenskapelige organisasjoner) forfekter en «liten» følsomhet. Heller ingen fagfellevurderte, vitenskapelige publikasjoner begrunner en følsomhet under en grad’.

  ‘Wrightstone er geolog og ikke klimaforsker. Han har hatt sin yrkeskarriere i gassindustrien. Wrightstone kan ikke vise til egne publiserte, vitenskapelige studier som dokumenterer at FN’s klimapanel sine beregninger av klimasensitivitet er feil, noe som burde være forutsetningen når et så grunnleggende forhold bestrides. En populærfaglig bok på 130 sider kan neppe velte klimapanelets omfattende dokumentasjon som er oppsummert av 800 klimaforskere, og som bygger på 6000 vitenskapelige studier’.

  https://www.aftenbladet.no/kultur/i/9Ovr2p/spinkel-motvekt-mot-klimaforskningen

 3. Klimarealistene har oversatt boka til Gregory Wrightstone, og forsvarer innholdet intenst på denne bloggen. Da er det litt komisk at noen viktige biter av det han skriv er det motsatte av det klimarealistene forfekter.

  Gregory Wrightstone skriv at han tidleg I boka hevda at «CO2 i atmosfæren først og fremst øker grunnet forbrenning av fossil energi, og at økningen har en oppvarmingseffekt.»

  Dette strir mot det Klimarealistene skriv i heftet «Naturen styrer klimaet». Der skriv dei at «Den naturlige drivhuseffekten er ikke avhengig av minoritetsgasser som karbondioksid, metan og vanndamp.» Eg oppfatter også at klimarealistene meiner at auken av CO2 i atmosfæren i liten grad er eit resultat av mennekelige utslipp, men i hovedsak kjem av oppvarming av hava ut frå Henry-loven. Wrightstone hevdar altså det motsatte, at auken først og fremst auker grunnet forbrenning av fossil energi.

  Fra Klimarealistenes hefte «Naturen styrer klimaet», side 10: «I det følgende skal jeg beskrive et arbeid av Nikolov og Zeller (9) som viser at Jorda har en naturlig drivhuseffekt som varmer opp atmosfæren ca. 90 K. Denne opp varmingen er en funksjon av to parametre: avstand fra Sola og atmosfærisk trykk ved overflaten. Den naturlige drivhuseffekten er ikke avhengig av minoritetsgasser som karbondioksid, metan og vanndamp.»

  På Klimarealistenes blogg under «Vitenskap» og «Fakta om klima» skriv dei om Henryloven: «Det er naturen selv som med denne loven regulerer fordelingen av CO2 mellom havet og atmosfæren, slik at havet automatisk vil erstatte all den CO2 vi måtte fjerne fra atmosfæren med våre klimatiltak.»

  Inntrykket det gir er at auken av CO2 i atmosfæren kjem frå havet. Dei seier ingenting om at auken i CO2-innhold i atmosfæren er omtrent halvparten av dei menneskelege utsleppa, mens resten av utslippa går frå atmosfæren til hav, jord og planter. Nettostrømmen av CO2 går dermed frå atmosfære til hav, trass i at havtemperaturen stig. Havtemperaturen stig for lite til å kompensere for utsleppa. Dette er heilt i tråd med Henrys lov. Klimarealistene unngår å skrive om realiteten, at nettostrømmen av CO2 går frå atmosfæren til hava.

  • Klimarealistene mener at CO2 har en effekt på klimaet, som flere andre gasser. Vi hevder imidlertid at klimafølsomheten ikke er så stor, ved at tilbakekoblingsmekanismene både er positive og negative.

 4. Til Sunde: Jeg er usikker på om jeg er utestengt eller om jeg kan svare på ditt innlegg.

  Du skriver (eller gjengir:)

  «– “et varmere klima gir økt matvareproduksjon, økt fuktighet i jordsmonnet, en grønnere klode og større velstand for flere, samtidig som tilfellene av tørke, skogbranner, hetebølger, ekstremvær og temperatur-relaterte dødsfall har avtatt.”»

  Mitt svar på dette er at dette vet vi fint lite om.

  Den grunnleggende innsikten jeg synes du mangler er at elle dyr – inklusivt mennesket – alltid har tilpasset seg det miljø de til enhver tid har blitt tilbudt, og de har ikke hatt noe valg.

  Naturen bestemmer.

  Og under det regimet du gjør deg til talsmann for kan en jo hevde at Isbjørnen vil ha enda bedre vilkår i Arktisk med enda mindre polaris og vil få bedre livsvilkår. Eller at en kan hevde at de indiske og pakistanske fremmedarbeiderne i Saudi Arabia og i Emiratene som ikke har penger til å betale regningen for «air condition» vil få det enda bedre av et varmere klima.

  Jeg er ikke tilhenger av et verken varmere eller kaldere klima. Jeg er dønn konservativ i noen sammenhenger og (tror jeg) er radikal i andre sammenhenger. Og jeg er allerede naturviter nok til å forstå at det miljøet vi lever i er langt mer sårbart for selv små endringer vi tror instinktivt er feil.

  Og det standpunktet har ingenting direkte med klima å gjøre.

  • Vi vet svært mye om matvareproduksjonen, så du tar feil. Denne øker med stigende temparatur og mer CO2 i atmosfæren. Data fra FAO viser det, og utallige dyrkingsforsøk under kontrollerte betingelser. Så klimaendringene har gitt høyere matvareproduksjon.

   Isbjørnbestandene har vokst, og den viktigste faktoren er regulert jakt. Men, i tillegg er det viktig at det har blitt mer mat for denne arten. Den spiser i stor grad ringsel, som nyter godt av høyere primærproduksjon, som gir mer dyreplankton, og deretter mer polartorsk. Denne økte produksjonen er knyttet til et svakt varmere hav, og mer åpent vann. Isutviklingen i nord har altså vært gunstig for isbjørnen.

  • Det som hverken du eller andre aldri nevner her i kommentatorene hos Klimarealistene (for den sakens skyld også i alle andre medier) er OVERBEFOLKNINGEN på denne planeten. Som et apropos til dette har den verdensomspennende korrupsjonen det meste av skylda for fattigdom og derved befolkningseksplosjon. Korrupsjonen er enorm i mange land både i Afrika, Asia og mellom- og sør-Amerika. Politisk finnes den i alle «ismer» og den er også selvfølgelig tungt inne i «klimagalskapen». Politikk har blitt vitenskap og her opptrer mange forskjellige klimaprofitører for å oppnå spesielle økonomiske fordeler. Det gjelder også «klimaeksperter / klimaforskere» hvor de samfunnsnyttige forskerstillinger egentlig burde antatt ligge på 20% av dagens volum også world wide. I Norge og i land hvor vi kan sammenligne oss med har ANTALLET offentlig «forskerstillinger» gått bananas. Hvorfor, jo for det har blitt utdannet alt for mange fra de samme fakulteter og institutter år etter år. Det legges altfor lite vekt på forskning av planetens fremtidige reelle behov blant annet slik som – atomforskning med tanke på forurensningsfrie atomkraftverk, hypermoderne renselse teknologi i kloakkrenseanlegg etc., fremtidsrettet jordbruk hvor utslipp av næringssalter og jordpartikler blir på et minimum, miljøansvarlig gjenvinning teknologi fra industrielt avfall herunder også verdens «søppelberg», ny økonomisk «verdensordning» som har som hovedmål i fremtiden ha en «riktig» befolkningsstørrelse vs. miljø og natur. Kunne ha nevnt flere A4 sider med behov men jeg stopper her. Satser man i mye større grad på fremtidsrettede reelle forskningsområder vil «klimagalskapen / CO2 galskapen» falle til stengrunn. Fortsetter man med «klimagalskapen» vil dette økonomisk slå benene under vår velferdsstat og all fremtid forskning. Hvis man ikke endrer radikalt på dagens miljøregime vil planetens fremtid sett ut fra oss mennesker være meget dyster.

 5. Ifølge forskere fra Niels Bohr Instituttet, som borer i isen nord på Grønland, var 1850 årene den kaldeste perioden på 10 000 år. Nå er jo det en kort periode i jordas historie. Den lille oppvarming siden da, 0,8C (litt kaldere i det siste) og litt mer Co2 har gitt oss mye mer skog, en tredobling på 90 år i Norge og kloden har blitt mye grønnere. Det betyr mat. Opp gjennom historien er det ikke atmosfæren som har skapt katastrofer, men helt andre ting. I hovedsak stein fra verdens rommet. Det snakkes mye om «klima» og det rotes inn i alt mulig rart. Klima endringer og istider har selvfølgelig påvirkning på alt liv i de områdene som rammes, mens andre områder fungerer aldeles utmerket. Områdene i Egypt for 12 000 år siden kan være en grei illustrasjon på det. Å ta vare på miljøet er viktig. Veldig viktig, men det «drukner» i alt nonsense om katastrofer forårsaket av oss. ( Antall hvaler og isbjørn er bra igjen, etter overdreven jakt. Så må en håpe at andre truede arter kan reddes fra jakt. Dyr og insekter i randsoner er ikke truet og varierer med vær og temperatur.) Når det var ca 4C varmere for 6000 år siden, og ca 1,5C varmere for 1000 år siden, og det var 7000ppm Co2 for noen hundre tusen år siden. Hva forårsaket det? Følsomheten for Co2 som oppvarming er vel klarlagt for ca 80 år siden? En dobling fra 400ppm til 800ppm gir en ubetydelig oppvarming. Vanndamp dekker inn for nesten alt. Tror ikke det er mye uenighet om denne plansjen?
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmospheric_Transmission.png
  Det kan hende at skrivebordsforskere og politikere har noe å utsette på hva folkene fra Niels Bohr Instituttet har boret frem fra Grønlandsisen. I så fall får de sette i gang selv?
  https://www.youtube.com/watch?v=pW16LGVPfIc&t=8s

  Å mene at verden befinner seg på randen av sammenbrudd og «koker» og at «point of no return» er nær er vel ikke helt riktig? Men, plasten Apollo romfarerne så fra verdensrommet flyter fortsatt i havet. Da er det vel ikke så farlig da?

 6. Legger til denne oversikten fra DMI over dagens is situasjon i nord. Trolig er det ikke mengden is som er problemet for isbjørnene? Men, kan det bli for mange isbjørn? Noen mener det kan være opp mot 50 000 individer. Vanlige anslag ligger på 25 til 35 000. Mot ca 5000 (?) på 60 tallet før jakten ble stoppet. Forskere sier det er problematisk å telle isbjørn. De flytter på seg, og holder til i vanskelig tilgjengelige områder. Nå jaktes det jo nesten ikke sel lenger så det bidrar vel til en viss «matauk» for bjørnene?
  http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-extent0/

  (Et annet poeng er jo at isen snart «ligger fast» mellom Island og Grønland! Grønlandsisen blir heller ikke borte med det første.)

 7. Hofoss. Mener du at forskere fra Niels Bohr Instituttet nylig har funnet ut at det var 7000 ppm CO2 i atmosfæren for bare noen hundre tusen år siden? Det vil i så fall være dramatiske nyheter i CO2-sammenhengen. Dette er jo i en periode med vekslende istider og mellomistider hvor man har ment at CO2-konsentrasjonen har vært forholdvis lav (180 – 250 ppm). I den gamle grafen som viser CO2-innholdet i atmosfæren, må vi jo mer enn en halv milliard år (600 millioner år) tilbake i tid for å finne så mye som 7000 ppm med CO2 i atmosfæren. Det er greit å ikke sjonglere for mye med tall og oppgaver når vi diskuterer.

 8. Til Morten, dette er jeg jo ikke uenig i, jeg har endog limt inn en artikkel som bekrefter at isbjørnens mattilfang vil øke på kortere sikt, de neste10 – 30 år eller noe i den størrelsesorden. Men hvis de siste 40 års nedgang i polar sjøis fortsetter i samme tempo er der ikke så mye igjen av isbjørnens habitat, og da får vi en helt ny situasjon.

  Hovedpoenget med mitt innlegg er at klimaskeptikere nå i mange år har hevdet at isbjørnen for lengst skulle ha dødd ut, men «ingen» klimaforskere hevder det, endog IPCC legger til grunn at der sannsynligvis vil være noen isbjørn igjen i 2100 selv om de mest ekstreme prediksjoner viser seg å være riktige.

  • WWF internasjonalt hevdet at isbjørnen skulle være «funksjonelt utryddet» i 2010, dvs at arten da ville ha sluttet å formere seg. Dette påstod de å ha hentet fra isbjørngruppen i IUCN. Og det har preget debatten om isbjørn senere – arten skal dø ut.

 9. Til Morten:

  >>>Vi vet svært mye om matvareproduksjonen, så du tar feil.

  Jeg vet ikke om jeg tar feil eller har rett, og hva det er i så fall jeg har rett eller feil i? Jeg har allerede limt inn en artikkel som viser at matproduksjonen (alt fra plankton til det til slutt når isbjørnen) i Arktis vil stige ved høyere havtemperaturer, ja det blir åpenbart mer mat av mer varme i de strøk «varme» netto vil tilføre miljøet bedre vekstbetingelser. Men det forteller lite eller ingenting om den samlede effekten på global basis. Deler av verden har allerede så mye «varme» at de ikke trenger mer, heller mindre. Og det samme kan en hevde om mer CO2. I noen sammenhenger er mer CO2 i atmosfæren gunstigere for plantelivet, typisk der en skal produsere bare en art effektivt. Men det er uansett et faktum at det samlede plantelivet på global basis de siste ca. 10.000 år har tilpasset seg et CO2 nivå på rundt 300 ppm og har funnet sitt optimum basert på det. Dette er elementær Darwinisme.

  • Mer CO2 i atmosføren er gunstig for planter på svært mange vis. De trenger færre spalteåpninger (stomata), eller kan lukke dem mer. Begge deler fører til bedre vannhusholdning. Med mer CO2 i atmosfæren kan planter vokse i tørrere omgivelser. De tåler altså bedre tørke. Samtidig tåler de da bedre luftforurensning, slik som ozon, nitrogen- og svoveldioksider. De øker også fotosyntesen, slik at både stammer, grener og røtter vokser bedre, bladene blir flere og tykkere, og plantene får flere blomster og mer frukt. Med mer CO2 i atmosfæren tåler plantene høyere temperatur, ja de foretrekker høyere temperatur. Fotosynteseraten øker kraftig med mer av denne gassen i atmosfæren.

   Mer CO2 i atmosfæren har altså den konsekvens at plantene trenger mindre vann. Det betyr at de tapper jordsmonnet for mindre vann, hvilket fører til fuktigere jordsmonn. Dette er én av faktorene til at det brenner mindre i naturen, enn for noen tiår siden.

 10. Her var påpekningen at Wrightstone skriver at økningen av CO2 stammer fra vår forbrenning av fossil energi. Det stemmer jo. Enkel massebevaring.

  Mener klimarealistene det samme?

  • Klimarealistene mener at økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren stammwer fra to forhold: 1) antropogene utslipp, og avgassing fra havet (Henrys lov).

   • Henrys lov ja. Endringen i Henrys’s konstant er liten, som følge av en liten temperaturøkning i havet. Isolert sett vil dette gi en ‘avgassing’ fra hav til atmosfære. Nå er Henry’s lov først og fremst en gasslov som sier: løsligheten av en gass i en væske, er proporsjonal med partialtrykket av gassen over væsken. Partialtrykket til CO» har økt med ca 50% siden førindustriell tid. Det betyr at løsligheten til CO2 i havet har økt tilsvarende. Dette dominerer totalt over ‘utgassingen’ som følge av økt temperatur. Så det er umulig at havet netto taper CO2. Dette er svært grunnleggende og enkel kjemi.

    • Har du noen gang testet hvor mye CO2 det er i et kaldt glass øl, i forhold til et varmt glass øl?

     • Til Jødal; oppsettet er feil. Et kaldt øl som blir varmet opp i ett rom med konstant CO2 nivå vil bli mer basisk, altså inneholde mindre CO2.

      Gjør eksperimentet en gang til, hold temperaturen i rommet og i ølet konstant, så øker en CO2 nivået i rommet fra 280ppm til 415 ppm og deretter måler CO2 nivået i ølet (med mindre Morten Jødal har tilgang til utsyr jeg bare har lest om, så måler vi ikke CO2 nivået direkte, men pH som er en glimrende proxy for karbonsyrenivået)

      Hva tror du svaret blir?

 11. Du har helt rett i at en må veldig langt tilbake for å finne 7000ppm. Og, enda lenger tilbake for å finne perioden da 80% av atmosfæren var Co2.
  Det jeg sa var at forskere hadde funnet ut at 1850 var den kaldeste perioden på 10 000 år. Det er vel omtrent den perioden temperatur målingene startet. Forskningen viser at vi i øyeblikket er inne i en kald periode på jorda. Det til tross for at det er noe høyere Co2 innhold i atmosfæren. Det viser kan hende at følsomheten for innholdet av Co2 ikke betyr så mye? At kloden koker blir vel av samme grunner ikke helt riktig? At vi snart er på «tipping point» eller «point of no return» blir ikke helt relevant.
  https://arizonadailyindependent.com/2018/12/16/the-broken-greenhouse-why-co2-is-a-minor-player-in-global-climate/

  Det foregår mye interessant forskning, som av enkelte, blir forsøkt latterliggjort. Men, nå har vel forskningen på «svak sol», kosmisk stråling og skydannelse blitt akseptert.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020EA001142

  Det er så uendelig mye å forske på, men noen mener åpenbart at å lovfeste et stabilt klima er tingen. Noen må bare fortelle været at det skal være stabilt.

 12. Til Jødal:

  En kan alltid hente påstander fra WWF, Bellona eller Greenpeace som fremmer både ekstreme og usanne påstander. Eksempelvis der Greenpeace hevder at 20.000 mennesker døde som følge av Fukushima. Jada, minst 20.000 mennesker døde som følge av at de druknet eller på annen måte døde av tsunamien. Men så langt jeg vet har ikke ett eneste menneske dødd av at atomkraftverket i Fokushima ble slått ut av tsunamien, og at de fortsatt har store problemer med å kvitte seg med noe radioaktivt avfall som ble et biprodukt av tsunamien. Men det stod ikke på Grenpeace sin hjemmeside.

  En kan ikke vise til «Klimaforskningen» og hevde at isbjørnen skulle ha dødd ut for minst ti år siden. Det hevder ikke «klimaforskningen,» i hvert fall så langt en skal akseptere at IPCC er et sammendrag av «klimaforskningen.»

 13. >>>>Et annet poeng er jo at isen snart “ligger fast” mellom Island og Grønland! Grønlandsisen blir heller ikke borte med det første.

  Dette var en svært upresis påstand. På den ene side kan jeg bekrefte at den hundremeter (ja, på mange steder den mange kilometertykke) Grønnlandsisen ikke vil forsvinne med det første. Uansett klimautvikling snakker vi om tusener av år.

  Men ligger virkelig havisen mellom Grønland og Island «fast?»

  Neppe, der har ikke vært fast sammenhengende is mellom Island og Grønland på veeeeldig lenge. Og da snakker jeg ikke om 1000 år, mye lengre. Hvis du vil ha informasjon om de siste 150 år kan du ta deg en tur til Ishavsmuseet på Brandal og du vil erfare at det i hvert fall har vært 150 års isfrie forhold mellom Grønland og Island. Dette området har endog et eget navn. Det benevnes «Framstredet» og er nesten 300 km bredt og vi har drevet økonomisk virksomhet der i minst 150 år.

 14. Morten: 21.4.:
  Har du noen gang testet hvor mye CO2 det er i et kaldt glass øl rett fra flaska, i forhold til en åpnet øl som har stått lenge (like kaldt) i kjølekapet?
  Eller har du prøvd å ta en varm øl fra butikken å sammenlikne med et glass øl som har stått på bordet (ved samme temperatur) lenge?
  Til slutt: Har du prøvd å ta det glasset som har stått (åpnet) lenge i kjøleskapet, og temperere det på bordet?
  Så: I hvilke(t) eksperiment(er) er det størst endring i CO2?

  Ølen mister først og fremst CO2 fordi den ikke er i likevekt med omgivelsene (det blir produsert med trykksatt CO2), ikke fordi det blir varmere, ref. ditt forslag til eksperiment. I eksperimentet du foreslår skjer det to ting: Temperaturen øker, og kunstig høyt CO2 (fra trykksatt produksjon) avgasses til omgivelsene, nesten uavhengig av temperatur. Dette er et godt eksempel på Henrys lov. Loven forteller oss minst like mye løslighet ved trykkforandringer som ved temperaturforandringer.

  Likeledes, som Aarnes skriver, kan du beregne bidraget av CO2 ved, la oss anta, maksimalt én grad økt global hav/vanntemperatur siden 1850. Du kan da faktisk vise ved Henrys lov at bidraget maksimalt kan være 2-3% økning. Vi har observert 50% økning, dvs. at økningen først og fremst skyldes noe annet enn oppvarming.

  • Havets temperatur er av betydning for opptak av CO2. Kaldere vann tar opp mer karbondioksid enn varmere vann. Noe av økningen i CO2 i atmosfæren stammer fra dette forhold.

 15. Til Morten Jødal:

  Ja kaldere vann har under ellers like atmosfæriske forhold en større evne til å ta opp mer CO2 enn varmere vann, der er vi enige. En konsekvens av denne enigheten er at hvis verdenshavene blir varmere, noe jeg tror alle er enige om at de har blitt, så skulle havene – under ellers like atmosfæriske forhold – slippe ut mer CO2 i atmosfæren, det skulle med andre ord bli mindre CO2 i havene.

  Målingene viser imidlertid ikke dette, CO2 mengden øker i havene til tross for at havene blir varmere. Havene er med andre ord ingen netto bidragsyter til den økte CO2 mengden i atmosfæren. Tvert i mot, havene er den viktigste karbonsynken som reduserer de antropogene utslippene til atmosfæren. Jeg har ikke noen harde date på dette, men uten havenes evne til å oppta CO2 hadde nivået i atmosfæren vært langt høyere. Og til slutt; dette er overhodet ikke vitenskapelig omtvistet. Havforskningsinstituttet i Bergen og et par andre institutter i Bergen har målt dette i lang tid, og de deltar også i internasjonale syndikater som sammenstiller en rekke ulike målinger i tid og rom.

 16. Til diskusjonen om Co2 utvekslingen mellom hav og atmosfære …Henryloven, samt antropogene vs naturlige co2 utslipp til atmosfæren vil jeg henvise til en tidligere artikkel (2017) hos Klimarealistene.
  https://www.klimarealistene.com/2017/04/23/henrys-lov-og-konsekvenser-av-denne-loven/

  En velskrevet og oversiktlig artikkel om dette viktige emnet. Postulatene i artikkelen er, så vidt jeg vet ikke tilbakevist på dette forumet.

  Påstanden fra klimarealistene er at co2 økningen i atmosfæren i hovedsak skyldes havet og at kun 4% av atmosfærens innhold av co2 er antropogent….
  Slik jeg ser det nå, framstår dette som en noe suspekt påstand.

  Skulle gjerne se at Klimarealistene ved sitt kompetente vitenskapelige råd kunne røske litt opp i dette, for her er det en del ting som skurrer. Det er ikke særlig morsomt å bli tatt med rompa bar av IPCC-leiren i slike viktige saker.

Kommentarer er stengt.