Klimapanelets grunnleggende feil

Forfattet av  professor Syun-Ichi Akasofu.
International Arctic Research Center, University of Alaska

Formålet med dette notatet, forfattet i 2007 og titulert «On the Fundamental Defects in the IPCC’s Approach to Global Warming Research» var å påpeke at metodikken som ble adoptert av FNs klimapanel (IPCC), er fundamentalt feilaktig, noe som resulterer i en grunnløs konklusjon. Notatet ble publisert bl.a hos Roger Pielke jr og dets konklusjon er gyldig også 11 år og en hovedrapport senere. Oversatt til norsk av Geir Aaslid.

Det meste av den observerte økningen i global gjennomsnittstemperatur siden midten av 1900-tallet skyldes svært sannsynlig den observerte økte mengden av menneskeskapte klimagasser.

I motsetning til denne uttalelsen på side 10 i IPCCs Summary For Policymakers (2007), er det så langt ikke definitivt vist at det meste av nåværende oppvarming skyldes drivhuseffekten. Jeg mener at denne grunnløse konklusjonen er et resultat av den vitenskapelige sammensetningen av IPCCs studiegruppe.

IPCCs studie av dagens globale oppvarming har falt i et vitenskapelig gap mellom meteorologisk og klimatologisk tilnærming. En studie av klimaendringer, inkludert en undersøkelse av nåværende oppvarming bør tilhøre klimatologien slik IPCCs navn angir.

Et av de viktigste forskningsområdene for klimatologer er fortidens klimaendringer, fra jordens begynnelse. Geologer er også interessert i tidligere klimaendringer. Klimatologi har et element av arkeologi som ikke er sentralt for de fleste innen fysisk meteorologi. Dermed er det en grunnleggende forskjell i hvordan meteorologer og klimatologer søker å forstå dagens globale oppvarming, selv om begge er opptatt av det.
Selv om media ofte rapporterer at IPCCs konklusjoner er basert på «konsensus fra 2500 eksperter», er det muligens ikke flere enn noen få hundre ekte klimatologer i verden. Et stort antall av deltagende IPCC-forskerne er i utgangspunktet meteorologer med studieområde fysiske prosesser i værfenomener, ikke nødvendigvis værprognoser. Deres vitenskapelige hovedinteresse inkluderer ikke forståelse av fortidens klimaendringer. Det er også en stor gruppe forskere i IPCCs studiegruppe med hovedkompetanse i datamodellering.

Meteorologer identifiserer og gir modellørene de nåværende kjente klimadrivende funksjoner, for eksempel drivhuseffekten, effektene av solinnstrålingen og vulkanske effekter. Basert på disse inn-verdiene forsøker modellene å simulere klimaendringer de siste 100 årene. De simulerer klimaendringer basert på de kjente drivende funksjonene under antagelsen av at datamaskinen er programmert til å ta hensyn til alle grunnleggende elementer i vær- og klimaprosesser. Derfor kjører de også modellene uten de kjente driverne og tolker hva de får ut av data som naturlige klimaendringer. Denne tolkningen av ut-data er imidlertid tvilsom og er kanskje feil.

Etter denne metoden, siden ingen av de kjente driverne er i stand til å nøyaktig gjengi observert temperaturstigning (0,6 ° til 0,7 ° C over 100 år), har modellørene trimmet parametere knyttet til drivhuseffekten (med noe begrunnelse) og de hevder at modellene kan reprodusere forholdsvis godt observert temperaturøkningen på ca 0,6 °til 0,7 ° C i løpet av de siste 100 årene i forhold til drivhuseffekten. Et viktig poeng her er at svaret (0,6 ° til 0,7 ° C over 100 år) er gitt ved starten. Tidligere har mye av kritikken av klimamodellering fokusert på denne trimmede fremgangsmåte.

Imidlertid er det et mer grunnleggende problem innebygd i IPCC-leirens tilnærming. Hvis naturlige endringer med ukjente årsaker oppstår, kan de åpenbart ikke inkluderes blant de kjente klimadriverne i modelleringen. Dette er et vesentlig mer alvorlig problem enn trimmingen av parametre.

I nåværende modellering er naturlige endringer med ukjente årsaker, inkludert de store istidene, mellomistider, middelaldervarmen, Den Lille Istid og noen flere dekadale endringer, for det meste ikke tatt med i vurderingene av de mange deltagende meteorologer og modellører. Selv om de kjente alle klimadriverne, kan deres positive eller negative tilbakekoblingsmekanismer være for komplekse til å bli forstått når de brukes til jordsystemet.

Jeg er klar over at mange klimatologer og geologer er dypt bekymret for nåværende trend i studiet av global oppvarming, siden de kjenner til mange kjente klimaendringer med ukjente årsaker. Imidlertid kan disse bidra lite til diskusjonen om nåværende oppvarming, fordi de ikke kan tilby konkrete klimadrivende funksjoner, utover endringer i jordens bane rundt solen, slik at mange forblir en taus minoritet. Videre synes geologenes hovedfokus å være på klimaendringer som skjedde før dagens mellomistid, som for eksempel Dansgaard-Oeschger-syklusene og den yngre Dryas-perioden.

Som nevnt ovenfor er det viktig å innse at studier av en hvilken som helst periode med klimaendringer, inkludert nåværende oppvarming, tilhører klimatologien mer enn meteorologien. En alvorlig feil i dagens tilnærming fra IPCC-leiren er at den ikke vier mye oppmerksomhet på mulig tilstedeværelse av naturlige klimaendringer, som er ganske åpenbare når en undersøker klimaendringer bare i løpet av de siste hundre årene. Dette er ganske enkelt fordi de deltakende meteorologene ikke har trening som gjør dem i stand til å hanskes med klimadrivere med ukjente naturlige årsaker. Noen av dem kan tro at alle klimadrivende funksjoner er godt forstått. Naturen er langt mer kompleks enn de i IPCC-leiren ser ut til å være villige til å innrømme.

Naturen er langt mer kompleks enn de ser ut til å være villige til å innrømme
Professor Syun-Ichi Akasofu

Dessverre pleier de fleste meteorologer og modellører å konsentrere seg bare om detaljer ved de kjente klimadrivende funksjonene. Faktisk er de fleste av dem bare opptatt av drivhuseffekten de siste 100 årene, siden drivhusfysikken er godt etablert og aerosoleffekter kan håndteres. Som et resultat av dette undersøker de ikke tidligere klimaendringer, inklusive klimaendringer de siste århundrene. De er også redde for å håndtere lavkvalitets data fra fortiden eller for å legge mye innsats for å samle slike eldre data (sammenlignet med satellittdata). Men dette er utfordringer klimatologene må møte. Derfor nevnte jeg ovenfor at klimatologi har et element av arkeologi. På mange måter er eldre data med «lav kvalitet» mer verdifulle i studiet av dagens klimaendringer enn nøyaktige satellittdata fra de siste 20-30 år.

Hvis de i IPCC-leiren hadde viet mer oppmerksomhet til ekte klimatologers oppfatning av siste århundrers klimaendringer, burde de ha innsett at rekkevidden av observerte naturlige endringer ikke bør ignoreres, og derfor bør deres konklusjon være svært usikker. Begrepet «most» i deres konklusjon er grunnløs. Faktisk ser det ut som at IPCC-rapporten forsøker å vise at dagens oppvarming er svært uvanlig. Det ser ut til at IPCC fortsatt er påvirket av den såkalte «hockey stick» figuren som var fremtredende i 2001-rapporten, til tross for at figuren var diskreditert og ikke tatt med i 2007-rapporten.

Selv en tilfeldig studie av klimaendringer i løpet av de siste hundre årene, basert på den velkjente litteraturen, viser at det er en mulighet for at Jorden fortsatt kommer seg etter Den Lille Istiden. Denne returen til tidligere tiders tilstand kan forklare mye av oppvarmingen på grunn av ukjente årsaker som har oppstått selv i dagens mellomistid. Oppvarmingen her kan utgjøre så mye som 0,5 ° C pr. 100 år fra ca år 1700 til i dag. Dette er sammenlignbart med frekvensen 0,6 ° til 0,7 ° C over 100 år, som IPCC-leiren hevder å være forårsaket av drivhuseffekten. Årsaken til den lille istiden er ikke kjent og følgelig er årsaken til den påfølgende oppvarmingen heller ikke kjent. Derfor kan ikke oppvarmingen inngå som en klimadriver. Likevel eksisterer den. Mange isbreer begynte å trekke seg tilbake fra omkring år 1700, og isen i Arktis begynte å trekke seg nordover fra 1800-tallet, slik at disse fenomenene startet lenge før 1940 da CO2 begynte å øke raskt.

Det ser således ut til at IPCCs studie av dagens globale oppvarming har falt i metodegapet mellom meteorologisk tilnærming og klimatologisk tilnærming.

I tillegg var det en åpenbar temperaturstigning fra 1920 til 1940, og til og med en nedgang fra 1940 til 1975, samtidig som CO2 begynte å øke raskt. Det er utenkelig at IPCC ikke nøye undersøkte oppgangen i temperatur mellom 1920 og 1940. Stigningen og størrelsen på økningen var lik den som vi hadde etter 1975. Legg merke til at det er den overordnede lineære økningen som er forbundet med oppvarmingen etter Den Lille istid og andre, og disse sammen gjør at temperaturen har steget høyest de siste årene. IPCCs konklusjon «most» bør være svært provisorisk inntil årsakene til temperaturstigningen 1920-40 kan identifiseres. Det kan ikke vises at oppgangen i temperatur etter 1975 er forskjellig fra den foregående mellom 1920 og 1940.

Klimamodellene er programmert til å vise at temperaturøkningen i løpet av de siste hundre årene for det meste skyldes drivhuseffekten. Hvis sannheten er at bare ca 10% av dagens oppvarming skyldes drivhuseffekten*, så må klimamodellene omprogrammeres. Hvis gjenopprettingen fra Den Lille Istid skulle fortsette de neste hundre årene, vil det bidra til en temperaturøkning på ca. 0,5 ° C innen 2100. I tillegg kan drivhuseffekten bidra til en ytterligere økning på ca 0,5 ° C innen 2100 , så den forventede temperaturstigningen er ca. 1 ° C innen 2100. I tillegg kan den multi-dekadiske svingningen være enten positiv eller negativ i 2100. Av disse årsakene kan man slå fast at status for dagens studie av global oppvarming ikke er tilstrekkelig sikker til å utgjøre grunnlag for global politikkutvikling basert på den temperaturstigningen innen 2100 som er forutsatt av IPCC.

Det er mange klare og alvorlige grunner til å redusere bruken av energi i fremtiden, helt bortsett fra IPCCs ufullstendige og alarmerende grunner. Det er også veldig pussig at så lite har blitt gjort for å redusere utslipp av CO2, til tross for ramaskrikene om global oppvarming og utallige nasjonale og internasjonale konferanser og forhandlinger.


Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

 1. Kan se ut til at IPCC og klimaforskerne deres manipulerer bort jordens geologiske historie. De arkeologiske funn og jordens nære geologiske historie viser gradvis synkende temperatur de siste 10 000 år med minst 10 varmeperioder og tilsvarende nedkjølings perioder. For vel 3000 år siden (minoan) var temperaturen 3 grader varmere, roman perioden 2000 år siden 2 grader varmere og medieval 1000 år siden 1 grad varmere. Statistisk kan det og se ut til at jorden er gradvis nedkjølt de siste 7500 år. Beregningen er foretatt etter iskjerne prøver i Grønlandsisen og gjelder de nordlige halvkule.

   • Sunde, der er du inne på noe vesentlig. Virker som klimaforskernes verdens historie begynte med de første kulldrevne dampmaskiner på 1700 tallet. Det blir nok brysomt å forklare klimaforandringer i historisk perspektiv. Oppfordring til redaktøren: Legg inn figuren til David Lappi, som blant annet er publisert i Langerud: Klima, is og Forskerfeil side 41. Der vises svingningene og varmere perioder, som også er bekreftet i tradisjonell vitenskapelige verker, før klimaforskerne begynte å forfalske vår nære og fjerne historie om klimaets forløp.

    • Lappi-figuren er vel presentert her?

     Det vil framgå av kommentarfeltet at jeg påpekte at det var uheldig at Bergmark betegnet 1855 som 1950, og så bort fra temperaturøkningen etter 1855.

     Siden figuren ikke har med den betydelige temperaturøkningen de siste 150 år, faller dine påstander over om hhv 3, 2 og 1 grad varmere.

     • Lars Olav skriver sitat: «For vel 3000 år siden (minoan) var temperaturen 3 grader varmere, roman perioden 2000 år siden 2 grader varmere og medieval 1000 år siden 1 grad varmere».

      Det er vel det figuren viser, den tidsperioden figuren beskriver. Så her må vel ovenstående sitat være rett. Så her faller vel ikke noen påstand. Jeg går da utifra at når man skriver 3, 2 og 1 tusen år siden mener man ca. 3, 2 og 1 tusen år siden.

      Synes forøvrig det er merkelig du velger å kommentere hva Lars Olav skriver, men ikke kommenterer den svært interessante artikkelen som Aaslid har oversatt. Det er jo nettopp årsaker som belyses der, som er noe av grunnlaget for uenighet mellom realister og alarmister. Du må forstå at vi realister mener vi har et bedre vitenskaplig fundament for egne meninger enn alarmister har. Artikkelen belyser hvor tynt fundament alarmisten egentlig står på.

     • La oss oppklare et par ting. Andersen satte først fram sin påstand uten referanse, så kom en kryptisk referanse til Lappi som jeg oppklarte og ga link.

      Dataene i figuren er fra tolkning av GISP2 iskjernen, som dekker perioden fra ca 49000 år siden til 1855. Noen har valgt å tegne siste del som rødt, muligens fordi dette er etter minimumet i «Den lille istid». Dataene er tilgjengelig online for alle som vil sjekke dem.

      Andersen står naturligvis fritt til velge 1855 som sin referanse, men det er spesielt at han ikke sier fra om det.

      Enda mer spesielt er det at Bergsmark i linken jeg viste til benevnte 1855 som 1950. Men man kan vel tenke at de ikke visste bedre – skjønt i så fall er det overraskende at Bergsmark i sitt «konsensus-notat» fra 2015 (se side 22) var fullstendig klar over at temperaturen på Grønland har steget et par grader siden 1855. Uansett, at Bergsmarks feilaktige påstander fortsatt står der 1,5 år etter at det ble påpekt, er det ingen unnskyldning for.

      KR har for øvrig en annen versjon av figuren, der 1855 betegnes som «nåtid».

      Jeg tar til etteretning at Ankjær ikke ser noe problem med dette. Jeg tar til etteretning at Ankjær «mener vi har et bedre vitenskaplig fundament for egne meninger enn alarmister har». Men det interesserer meg ikke. Jeg vil se faglige argumenter.

     • Det er mange ting jeg ser problemer med Raaen, men når jeg synes du driver med flisespikkeri, kan jeg gjøre det samme.
      At grafer noen ganger ikke blir benyttet helt rett, eller at den som benytter dem ikke alltid ser nøye nok etter hvor tidsperioden begynner eller slutter eksakt, er selvfølgelig beklagelig, men og lage dette til slike poenger som du til tider gjør, er tilsvarende beklagelig.

      At du påpeker det som en opplysning er selvfølgelig ok, men at du insinuerer at dette gjøres bevist og for å villedende, er til tider kjedsommelig.

      Poenget var å vise at vi kanskje har hatt en nedadgående trend de siste 7-8 tusen år, og at den nåværende oppvarming kun/eller kanskje er et resultat av dette.
      Det er da vel ikke rart om noen antyder at det kanskje er veldig naturlig at temperaturen stiger etter et relativt lavt minimum.
      Det er jo dette som eventuelt vil være en diskusjon, beregner IPCC den antropogen påvirkningen fra et naturlig eller unaturlig lavt minimum.

      Eks: Til og med Store Norske leksikon skriver at norske isbreer hadde sin største utbredelse i ca 1745 etter fullstendig nedsmelting for ca 8 000 siden. Hvorfor lager man da et poeng av det som burde være en fullstendig naturlig reduksjon, når temperaturen igjen stiger.

      Det er vel ikke rart at jeg påpeker at vi mener det samme som du sikkert også mener for din del, godt bakgrunnsmateriale for egne meninger.
      Det er jo nettopp den som ikke har nok, eller ikke god nok vitenskapelig dekning for påstander eller egne meninger, som vil fjerne eller manipulere uønskede data. Når man står på trygg grunn har man ikke behov av å manipulere data. Man står faktisk på så trygg grunn at man kanskje noen ganger er litt slurvete.
      Det er faktisk bare en av partene i diskusjonen om CO2 sin påvirkning av klimaet som beviselig er avslørt som villige til å manipulere data. De forsvarer det selvfølgelig med at det er nødvendig for å vekke opinionen, det er tross alt snakk om å redde verden.

 2. Det kan og tillegges som fakta for Klimapanelets opprinnelse og virksomhet er av politisk og ikke vitenskapelig art. Politikere og «forskere» med tvilsom moral og i populistisk hensikt, finner og en del «nyttige idioter», til å spre falske fysiske betingelser for CO2 hypotesene sine. CO2 hypotesen kan plukkes til småbiter og til den ikke mulige innflytelse på jordens klima i henhold til grunnleggende naturlover.

Kommentarer er stengt.