Klimamodellene blir enda varmere

Det er kjent at klimamodellene blir stadig varmere, mens det ikke eksisterer noen vesentlig temperaturøkning i perioden 1995-2021. Men siden modellene regnes som ufeilbarlige, er det i klimaforskningen slik at det er observasjonene som må rettes når de ikke stemmer med modellene. Klimapanelet kommer i år med ny hovedrapport, den sjette i rekken (AR6). Til denne rapporten hører det med en ny generasjon med enda varmere modeller, betegnet CMIP6. Se prof. Solheims beskrivelse av modellene her.

Hvor mye er nå vår skyld ?

Klimapanelet hevder i årets AR6-rapport at all oppvarming siden starten av den industrielle revolusjon skyldes mennesket. Dette tidspunktet (nullpunktet for menneskeskapt oppvarming) er nå definert som fra et gjennomsnitt av temperaturene fra 1850 til 1900, basert på dataserien HadCRUT4, fordi det var for varmt i 1750-årene da denne industriutviklngen egentlig startet. Det skal derfor, inntil neste hovedrapport, dreie seg om en oppvarming på 0,94 grader Celsius som er vår skyld.

Førstkommende mandag får vi en dose med propaganda for årets rapport hvor første del kommer i august, i regi av Statens Institutt for klimapolitikk (Cicero) og Klimahuset (Naturhistorisk Museum) . SVs Kristin Halvorsen er styreleder begge steder og det er trist å se hvordan hun sørger for at alt av naturhistorie og naturviten sensureres vekk fra klimadebatten.

Den forrige AR5-rapporten fra 2013-14 sa at minst 50 % av oppvarmingen etter 1950 var forårsaket av våre utslipp, uten at man kunne vise til observasjoner som bekreftet dette. Også i årets rapport mangler det «bevis», utover den sirkulære logikken som ligger i modellene med deres to falske premisser, at sola ikke har betydning og at det derfor er vår CO2 som er den dominerende klimadriveren.

En forskningsrapport fra Zelikna et al (2019) ser nøyere på hvorfor modellene blir enda varmere. En mer populærvitenskapelig, men nokså lang og detaljert fremstilling er her.

Hvorfor blir modellene varmere?

I dagens forskning er det gjerne slik at man får bevilgninger som trygger forskernes egne arbeidsplasser, enten hvis man påpeker et mulig problem, eller peker på nye lovende muligheter. Man har som forsker skutt gullfuglen dersom man lykkes i å sette i gang en irreversibel forskningsprosess. Påpeker man at problemet ikke kan eksistere (klimakrisen) eller at de lovende mulighetene (eksempel kveiteoppdrett) ikke er lovende i det hele tatt, så stanser bevilgningene og forskerne risikerer å bli enten æreløse eller arbeidsløse, og her ligger en av hovedkildene for bias, dvs at forskerne mister objektiviteten og mer eller mindre ubevisst lar økonomisk egeninteresse påvirke forskningsresultatet.

Den politisk korrekte klimaforskning forventes å støtte bevilgende politikeres politikk, og har gjort dette etter at politikerne i 1996 tok styringen over hva klimaforskningen skulle konkludere med. De som vet bedre sjikaneres og trakasseres slik at yrkesaktive vitenskapsfolk sjelden tør å ytre seg. Modeller som er basert på observasjoner og med riktig premisser (hvor temperatur er årsak og CO2 er virkning) vil derfor ikke bli utviklet i de vestlige landene som støtter IPCC. Man ser kun modeller som er ufeilbarlige og hvor observasjonene må korrigeres for å passe til modellene, som beskrevet av prof. Solheim i vedlegget til KN 194.

Observasjoner i blått, CMIP6-modeller i rosa søyler (figur herfra, se sitat under).

CMIP6-modellene er grunnlaget for AR6-rapporten, og for klima- og energipolitikk de neste 10 årene. Beklageligvis, som figuren over viser, så virker det ikke som om de blir bedre. Observasjoner i blått til venstre. CMIP6-modellene (i rosa) varmer opp raskere enn vår virkelige verden. De har faktisk en høyere klimafølsomhet enn CMIP5-modellene. De blir faktisk dårligere og dette er et stort problem.

John Christy, UAH.

Skydekke som tilbakekobling

Modellene forutsetter at skydekket samlet gir en positiv tilbakekobling, altså sterkere oppvarming, mens virkeligheten er den motsatte (se KN 273).

Klimafølsomheten (ECS) i modellene har blitt bredere, spesielt i den varmere enden. Spesifikt, rekkevidden har økt fra 2,1 – 4,7 K i CMIP5 til 1,8 – 5,6 K i CMIP6. Hovedgrunnen er at modellene nå forutsetter en sterkere positiv tilbakekobling fra lavt skydekke.

Men en modell skiller seg ut, den russiske INP-CM4-8 med sin ECS på 1,83 som er godt under minimumet fra CMIP5. Denne modellen forkaster konsensus fra øvrige modeller og har i tillegg reversert tilbakekobling fra skyer fra positivt til negativt – i samsvar med virkeligheten.
Institutt for Numerisk Matematikk ved Russlands Vitenskapsakademi i Moskva har den eneste modellen med korrekt fortid, med den første av to like oppvarminger i forrige århundre, og den nesten 40 år lange nedkjølingen som skilte de to varme periodene. Den russiske modellen viser ikke heller fravær av havis i Arktis med noen av banene framover, i motsetning til flere av de vestlige modellene. I tabellen under ser man også de norske modellene NorESM2 og BCC-CSM2/ESM1, og de to modellene fra Bjerknessenteret er som forventet langt fra virkeligheten.

Russlands INM-CM4-8 er modellen som banner i klimakirken

Enkelt men konsist beskrevet, den russiske er den eneste modellen som forholder seg til observert virkelighet.

Pinligst for IPCC – en konstant sol

De nye modellene bruker som før fire ulike baner, disse ble før betegnet med bokstavsalaten RCP «Representative Concentration Pathway» eller mer presist «Ridiculous Climate Prophecy». RCP 2.6 er eneste bane som er nær virkeligheten, mens RCP8.5 får all medieomtalen, fordi det er en dystopisk og usannsynlig bane designet for å skremme.
Ny betegnelse for baner i AR6 er SSP som står for «Shared Socioeconomic Pathway». Eller mer presist «Silly Scatterbrained Prophecy».
Hver bane inkluderer tidsserier for:

 • CO2, metan, NO, og ozon konsentrasjon
 • konsentrasjon av antropogene aerosoler (partikler)
 • konsentrasjon av vulkanske sulfat-aerosoler
 • solkonstanten

Spesielt etter at IPCC-leiren ble tvunget til å innrømme at signifikant oppvarming har stanset, ble den antatt sterke men ikke entydig observerte kjølende effekten av menneskeskapte areosoler brukt til å bortforklare den manglende oppvarmingen.

Solkonstanten er ikke som man burde kunne forvente, basert på kjent solforskning. Solkonstanten er nå en TSI-rekonstruksjon med minimale solvariasjoner (PMOD). Dette gjør det mulig å påstå at sola ikke har betydning for klimaet. Nok et eksempel på useriøs forskning.

Også i meteorologien sysler de med klimamodellering og klimapolitikk

Støtt oss ved å dele:

18 kommentarer

 1. «Påpeker man at problemet ikke kan eksistere (klimakrisen) eller at de lovende mulighetene (eksempel kveiteoppdrett) ikke er lovende i det hele tatt, så stanser bevilgningene og forskerne risikerer å bli enten æreløse eller arbeidsløse, og her ligger en av hovedkildene for bias, dvs at forskerne mister objektiviteten og mer eller mindre ubevisst lar økonomisk egeninteresse påvirke forskningsresultatet.»

  Dette avsnittet sår ikke bare tvil om gyldigheten klimaforskning, men om all konkurranseutsatt forskning (avendt forskning på private forskningsinstitutter og til dels på universiteter) der man skaffer forskningsmidler gjennom søknadsprosesser. Jeg har tillitt til forskere og kan ikke skjønne annet enn at medlemmer av det vitenskapelige rådet føler deres yrke blir mistenkeliggjort av den overnevnte påstanden.

  «Modeller som er basert på observasjoner og med riktig premisser (hvor temperatur er årsak og CO2 er virkning) «

  Dette må betegnes som en useriøs påstand med tanke på at Klimarealistene oppfordrer til faktabaserte diskusjoner. Mener klimarealistene virkelig at de siste ~150 år med økende CO2 konsentrasjonen i atmosfæren skyldes temperaturøkning?

  Jeg forventer ut fra tidligere erfaring at dette innlegget blir sett på som trolling og ikke publisert. Skulle jeg ta feil blir jeg positivt overrasket og ser fram til videre diskusjon.

  • Hagen, jeg takker for den elegante måten du vever stråmenn inn i din argumentasjon, slik at helheten blir for lite primitiv til å kunne defineres som trolling.

   Svært mange professorer med klimakompetanse har gjennom minst to tiår påpekt den manglende substansen basert på observasjoner i den politisk korrekte klimaforskning, inkludert prof. Lindzen (MIT, meteorologi, og medlem av DNVA). Et sviktende moment i din kommentar er det pinlige faktum at det knappest eksisterer konkurranseutsatt klimaforskning. Hadde normale vitenskapelige metoder blitt anvendt på klimaforskningen, så hadde det aldri blitt noen Parisavtale og IPCC kunne ha nedlagt seg selv, til glede for skattebetalerne i de fleste vestlige land.

   Minner forøvrig om at observasjoner gjøres ute i naturen og ikke inne i klimamodellene. Fakta er formidling av observasjoner, etter kvalitetskontroll og analyse hvor det observerte settes opp mot kjente teorier eller hypoteser. Fakta kan utmerket godt testes i modeller, men de kan ikke oppstå der, noe den politiwsk korrekte klimaforskning later til å ha glemt.

   Da det er godt kjent at ca 1-4 % av atmosfærisk CO2 har fossil opprinnelse, sier det seg selv hvilken prosentandel av atm. CO2-økningen f.eks siden 1960 som er en virkning av endret temperatur (usikkerhet ikke inkludert), og ditt siste spørsmål er derfor besvart av observasjonene.

   • «Et sviktende moment i din kommentar er det pinlige faktum at det knappest eksisterer konkurranseutsatt klimaforskning»

    Vel – betyr ikke dette at du også sår tvil om forskning som ikke er konkurranseutsatt og dermed sår tvil om forskning i sin helhet? Eller er det noe spesielt med «klima» som gjør bias til et større problem enn i andre fagfelt?

    Vil ellers minne om at det er forskjell på forsker og forskning. Ja, det finnes eksempler på forskere bevisst har jukset med resultatet for presentere ønsket konklusjon. Forskning derimot er dokumentert i et sett med fagfellevurderte artikler og hvis du her heldig – oppsummert i en reviewartikkel. Det hadde vært interessant om Klimarealistene kunne henvist til en reviewartikkel med konklusjoner i nærheten av deres syn…

    Problemet jeg har med at det oppgis et lite tall (1-4%) etterfulgt av «CO2» og «fossil opprinnelse» er at folk bli lurt til å tro at antropogene utslipp kun har økt atmosfærens CO2 innhold med samme prosentandel.

    • «Mener klimarealistene virkelig at de siste ~150 år med økende CO2 konsentrasjonen i atmosfæren skyldes temperaturøkning?»

     Det vet ikke jeg noe om, men min forskning tilsier at mye CO2 frigis fra naturen som følge av en naturlig oppvarming fra den siste lille istid til i dag. Solen har de siste 150 år økt kraftig og forskning,no hadde en artikkel i 2004 som viser at sola er mer aktiv enn på 8000 år, og år solaktiviteten er høyere, skinner Sola litt sterkere. Dette skjer samtidig som magnetskjoldet som skal beskytte oss mot den ekstra sterke sola er redusert med ti prosent i samme tidsperiode. Samtidig ser vi en svak men jevn havøkning over samme tidsperiode, og når is smelter frigis CO2. Det samme ser vi i Norge når våren kommer. CO2 frigis fra naturen slik at f.eks. bladene kan vokse seg grønne og fine. Vi ser det samme i verden hvor CO2 har gjort verden adskillig grønnere og det trengs med tanke på befolkningsveksten.

     En knapp varmegrads økning i denne perioden, om den i det hele tatt har steget så mye, er faktisk lite. En NRK artikkel 30. mars 2019 sier at når man sammenligner førindustriell tid (1861-1890) med moderne tid (1991-2018), viser målinger at verdens gjennomsnittlige temperatur har økt med 0,73 grader. Det har også vært mye varmere tidligere. Vikingene dyrket korn på Grønland men i dag er vekstsesongen for kort. Det er rett og slett for kaldt der.

     Det er også enorme utslipp av CO2 fra undersjøiske vulkaner og dem er det funnet flere tusen av siden årtusenskiftet. Det betyr at klimaforkerne ikke har den ringeste anelse om hvor mye CO2 som er menneskeskapt og hvor mye det påvirker klimaet. Ganske betenkelig i seg selv og lite hører vi om vulkanene som smelter Antarktis underfra eller de flere hundre aktive undersjøiske vulkanene man fant utenfor kysten av Svalbard for 10-15 år siden, ei heller Aftenpostens artikkel fra 2001 om en sydende heksegryte under Arktis.

     Du kan jo prøve å regne litt på det selv.

     • Ja, du kan regne litt på massebalansen. Det er en god sjekk på å forstå om våre utslipp har styrt økningne eller ikke. Vi har i den sammenheng sluppet ut dobbelt så mye som økningen vi har observert. CO2 er den samme når den kommer inn i atmosfæren, enten den kommer fra fossile kilder eller naturen selv. Halvparten av utslippene er altså tatt opp i hav og i plantevekt så land. Dette forteller oss at økningen verken kan komme fra vulkaner, havet, eller andre naturlige kilder.

     • Det går ikke ann å regne på ukjente tall Alf. Bare fra vulkanen Etna siver det for eksempel årlig ut rundt 25 millioner tonn CO2 og når det da stadig vekk popper opp undersjøiske vulkaner man IKKE visste om, ja tusentalls, og på en havbunn man kun har undersøkt ca ti prosent av, så må man spørre seg; hvor mange aktive underjøiske vulkaner finnes det der ut og hvor mye CO2 kommer det fra de, og ikke minst hvor mye varmeutvikling skaper 1200 grader gloheit lava som sendes mot overflaten?

      Nye undersøkelser tyder på at havets bunn er pepret med vulkaner. «Undervannsvulkaner kan bli voldsomme og få en stor klimatisk effekt sier geokjemiker Simon Turner»

      Det er så mange naturlige og ukjente variabler som både tilsier økning i temperatur men også at klimaforskerne umulig kan vite det de hardnakket påstår å vite

      Jeg nevnte solen som er ekstra sterk i vår tid. I tillegg til at magnetskjoldet er svekket med ti prosent på 150 år. Hva utgjør det i mulig temperaturøkning?

      I tillegg fant NASA en sprekk i magnetskjoldet i 2008 som var bredere enn fire jordkloder. Hva betyr det og hvor er den sprekken nå? https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/16dec_giantbreach

      De har også nylig funnet to hull i magnetskjoldet hvor jordas atmosfære lekker ut i rommet og solpartikler slipper inn. Det ene er over Svalbard og det andre over Antarktis. Nå skal de forsøke å finne ut hva som skjer i magnetfeltkløfta over Svalbard, og hvorfor, https://www.nrk.no/nordland/her-lekker-jordas-atmosfaere-ut-i-rommet-_-nasa-og-forskere-vil-forsoke-a-finne-ut-hvorfor-1.14319721

      Så rart. Svalbard er jo selve vinduet på klimaendringer og jeg nevnte en fjellkjede med flere hundre av ganske nyfunnede aktive undersjøiske vulkaner utenfor kysten av Svalbard hvor berggrunnen i omegn kan oppnå temperaturer på 1000 grader. I tillegg spyr de ut CO2 og 1200 grader gloheit lava og varmen bringes videre med havstrømmene.

      Men det er mer. Hele solsystemet ser ut til å varmes opp, stikk i strid med hva et ekspanderende univers skal. Mars, Triton, pluto, jupiter, jorden … viser alle global oppvarming

      – Scientists from Nasa say that Mars has warmed by about 0.5C since the 1970s. (The Times 29. april 2007)
      – Entire Solarsystem is heating up! Scientists blame Solar Warming. (Space News 10/06/2015)

      Kom gjerne med regnestykket ditt

     • La oss ta én ting om gangen; nå var det årsaken til nesten 50% økning av CO2 i atmosfæren.
      Akkurat denne handler lite om ukjente tall. Det er helt enkel massebalanse (eller regnestykket «mitt») med de mest kjente tall vi har: Vi slipper ut (2020) ca. 37 Gtonn med CO2 årlig. Økningen er på ca. 16 Gtonn (eller 2 ppm). Dette forholdet stemmer godt både årlig og kumulativt siste 150 år. Da hjelper det ikke om Etna, havet eller andre naturlige kilder slipper ut X antall tonn. Alle disse må naturen ta opp pluss differansen av utslippene og våre og økningen. Og da stemmer dette regnskapet, det er du sikkert enig i. Om du ikke er det, bør en fin hjemmelekse være å finne minst én klimaforsker som har fått gjennomslag for at det er en naturlig årsak bak økningen. Han må i så fall sette opp en alternativ massebalanse for CO2 som både er bedre og mer anerkjent. Dette finnes selvsagt ikke.

      Det finnes ingen artikkel som hevder følgende, men: La oss legge godviljen til å anta at aktivitet av undersjøiske vulkaner pussig nok har økt med en faktor 1000 siste 150 år. Etter årsregnskapet er gjort kan vi likevel hevde at våre 37 Gtonn er «dråpen som får begeret til å renne over. Disse er jo alene mer enn det dobbelte av økningen!

     • Lackner. Sannsynligvis er menneskelige utslipp det sikreste tallet. Også glad for at vi er enige om at det er ingen kjemisk/biologisk forskjell på menneskeskapt CO2 og naturlig CO2 i sirkulasjonsmønsteret (for praktiske formål).
      Under pandemien har menneskeskapte utslipp blitt redusert betydelig, men ikke mengden CO2 i atmosfæren målt på Mauna Loa. Hvordan forklarer du dette?

     • Mange argumenter her som må med i regnestykket. Kanskje man må justere litt «CO2-opptaket» også. Kan det være at havet tar opp mer enn halvparten? Så ja, tror det er mange så venter på det regnestykket.

      «Det er anslått at 38 prosent av utslippene av karbondioksid knyttet til menneskelig aktivitet i løpet av de siste 200 årene, har blitt svelget opp av havene. Men nå hevder forskere at vitenskapen har undervurdert havets kapasitet.»

      «Forskerteamet kunne konstatere at dobbelt så mye karbon synker til bunnen sammenlignet med hva man tidligere trodde.

      Resultatet har tvunget forskere til å revidere modellene sine rundt prosessen, og konklusjonen er at verdenshavene tar opp dobbelt så mye av atmosfærens karbondioksid sammenlignet med den rådende oppfatningen.»

      https://www.tu.no/artikler/havene-kan-ta-opp-dobbelt-sa-mye-karbondioksid-som-vi-tidligere-har-trodd/489887

 2. Den industrielle revolusjon skulle blitt hyllet som det grønneste og mest helsebringende tiltaket meneskeheten noen sinne har iverksatt. Nye revolusjoner vil alltid komme, men den som kommer nå vil ikke være grønn. Den vil kanskje være bittelitt helsebringende, men på langt nær i samme grad som den industrielle revolusjon. Analogien går til oppgradering av et allerede eksepsjonelt Hi-Fi-anlegg. Man kan kanskje få 1% bedre lyd. Men når det koster 100k, så skjønner alle at det er hodeløst (alle unntatt fanatikere).

  Vi får bare vente på den ekte energirevolusjonen. I mellomtiden klarer vi oss helt fint uten vindturbiner, solcellepaneler og CCS.

 3. Helt enig med deg Bergene. Det grønne skiftet som nå seiler sin seiersgang fremover vil nok gå inn i historien som det svarteste kapittelet i jordens historie etter at mennesket kom til. For når mennesket tar mål av seg til å endre på universet så må det gå galt. Å tilpasse solen og naturen her på jorden for å stabilisere klimaet etter eget hode blir bare for dumt. Vi bor og lever på en høyest levende planet som også er i kontinuerlig endring, det må vi bare ha klart for oss.
  Geir Aaslid skriver i innlegget sitt her om temperaturutviklingen her på jorden de siste 270 år og stiller noen spørsmål om hva årsaken til endringer av premissene for temperaturmåling og rapportering er hos IPCC. Helt legetime spørsmål spør en meg, men det faller ikke helt i god jord hos alle her ser det ut til. Lurer på hva som hadde blitt reaksjonen om Australia hadde bestemt seg for å flytte hele kontinentet i stedet for å bare flytte GPS punktene.
  Australia ligger ikke der kartet sier | ABC Nyheter

 4. Svar til Ellestad (16.6.21):
  Det er en misforståelse at CO2-nivået angivelig skal synke ganske umiddelbart dersom utslippene reduseres. Før den industrielle revolusjon begynte heller ikke CO2-nivået å gå jevnt ned fra daværende 280 ppm uten videre – på tross av nær sagt ingen antropogen tilførsel! Det tok MANGE år, og det var styrt av naturlige prosesser.
  Under pandemien har globale utslipp blitt redusert med ca. 10% (https://www.statista.com/statistics/276629/global-co2-emissions/). Dvs. at vi fortsatt bidrar med over det dobbelte av det kloden klarer å absorbere i rate. Derfor stiger nivået fortsatt i atmosfæren og følgelig påvirkes målingene på Manua Loa marginalt, om noe i det hele tatt, når dette er noe som kun har pågått ett drøyt år.

  Hvis vi stanser utslippene helt over flere år vil vi se en gradvis utflating og etter hvert en sakte nedgang fra i dag 420 ppm. Som nevnt MANGE ganger for dere i KR: Rater i samlete kilder og sluk samt observert endring styrer massebalansen.

 5. Lackner, jeg må arrestere deg på myten din om de 280 ppm med CO2 før den industrielle revolusjon.

  Dette nivået eksisterer ikke, det er simpelthen ett av mange falske pre,misser dere i IPCC-leiren legger inn. 280 ppm er mye sitert fra Keeling er 280 ppm (0,028 %), som hadde sine data fra iskjerneprøver i Antarktis fra ca 1980. Disse motsies fordet første av stomataåpninger, eksempelvis på løv fra sedimenter i danske innsjøer viser 333 og 348 ppm, hhv for 9400 og 9600 år siden. Stomatadata viser gjennomgående høyere CO2-nivå enn 290 ppm.

  Det er ingen enighet om at iskjerneprøvene er gyldige da isotopene migrerer i isen, men slik de er filtrert for upassende data viser de politisk korrekte nivåer og brukes derfor av IPCC-leiren.
  Jfr Jaworowski og Segalstad 1992: The value of ∼290 ppm, widely accepted from glacier studies for the pre-industrial atmospheric CO2 level, apparently results from: invalid assumptions; processes in ice sheets; artifacts in ice cores; and arbitrary rejection of high readings. To date, glaciological studies are not able to provide a reliable reconstruction of either the CO2 level in pre-industrial and ancient atmospheres or paleoclimates.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/004896979290428U

  Se også omfattende analyse fra Frank Lansner:
  https://klimarealisme.dk/2020/03/24/hvilke-faktorer-forklarer-den-ekstra-co2-i-atmosfaeren/?unapproved=9228&moderation-hash=79961a980cd8423557e079e99e766742#comment-9228

  En saklig debatt må føres på bakgrunn av de forhold man observerer ute i naturen, og ikke på bakgrunn av alskens myter dere kommer trekkende med.

 6. Aaslid,
  Du etterlyser en saklig debatt. Det du skriver som svar her er dessverre ikke annet enn villedning. Hvilke enkeltmålinger som er publisert for nesten 10000 år siden forteller ingen verdens ting om årsaken, verken til dagens CO2-økning, eller årsaken til økningen siden ca. 1850.
  Du skriver ingen ting om en alternativ forståelse om globalt atmosfærisk CO2-nivå siden den industrielle revolusjon. Riktignok med referanse til deres danske søsterorganisasjon, like villedende (pga. samme absurde fravær av massebalanse av CO2).
  Mener KR at representativt CO2-nivå var høyere enn 280 ppm? Ja, det bekrefter i tilfelle ikke annet enn at biosfæren må ta opp en enda større andel av både antropogen og naturlig CO2. Og hele overskuddet av våre utslipp (som Ellestad er enig i er CO2 inn i kretsløpet den samme, uavhengig av kilde) blir igjen som økningen.

 7. Lackner: Det er nødvendigvis ingen misforståelse. Det fremstilles vanligvis som at antropogene utslipp tilføres atmosfæren ut over den vanlige sirkulasjonen og at snaut halvparten av det antropogene blir værende i atmosfæren. Det er således et poeng at det ikke blir en mindre økning når utslippene reduseres.
  Ellers er det naturlig nok massebalansen forbundet med de ulike delmekanismer over tid som gjelder. Og der er jo beregningene til Harde og Berry særlig interessante.

 8. Ellestad,
  Her gjelder det å være presis. Og i den sammenheng snakker du om noe nytt nå (eller var du kanskje litt upresis uten å mene det?)
  At ØKNINGEN blir mindre, når utslippene reduseres noe, er noe ganske annet enn at NIVÅET (ref. ditt forrige svar til meg) reduseres.

  Og ja, det du skriver er nesten riktig. Hvis du hadde skrevet at snaut halvparten av mengden tilsvarende det antropogene blir værende i atmosfæren, hadde det vært riktig. Det er ikke det samme som at hvert eneste molekyl skal komme direkte fra en antropogen kilde. Dette er blitt nevnt for dere utallige ganger, og er dessuten også noe Harde ikke klarte å skille helt…

 9. Jeg mente det jeg skrev, presist nok. Som tidligere nevnt er Hardes tilnærming vel så god som IPCC modellene.
  God sommer.

Kommentarer er stengt.