Klimaloven kan avvikles

Klimaloven kan avvikles i sin helhet fordi forutsetningene for å ha en slik lov er tvilsom. Her følger en begrunnelse for dette standpunktet.

Klimalovens formål er å fremme gjennomføringen av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 gjennom å tilfredsstille Parisavtalen om begrensning i utslipp av CO2, hvor hvert enkelt land setter et frivillig mål om hvor mye CO2 som skal slippes ut. De fleste vestlige land har mål om reduksjon i CO2 utslipp, mens noen andre vil øke utslipp betraktelig inntil en grense, f.eks. Kina, India, Russland og de fleste uland. Deres øking vil overgå Vestens reduksjon som da blir nytteløs.

IEA har gitt ut World Energy Outlook 2021, Technical note on the emissions and temperature implications of COP26 pledges. IEA rapporterer at forskjell mellom realistisk scenario for utslipp på mer enn 30 milliarder tonn CO2 per år til år 2100 (STEP) og fullstendig stans I utslipp i 2050 (utopiske NZE net zero emission) vil føre til en forskjell i global oppvarming på bare ca 1 grad C i følge beregningsverktøyet MAGICC fra FNs klimapanel IPCC. Norske utslipp er ca. 0,17 % av dette (50 millioner tonn/år). Nullutslipp i Norge vil da bare føre til 0,0017 grad C lavere temperatur. Norsk reduksjon i utslipp er derfor uten virkning.

President Obamas «lead scientist» i Energidepartmentet Dr. Steven Koonin har gitt ut boken «Unsettled:  What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters». Koonin er på linje med FNs Klimapanel IPCC når det gjelder «drivhuseffekten», altså effekten på atmosfærens temperatur ved utslipp av gasser som påvirker temperaturen. Koonin er imidlertid meget skeptisk til om reduksjon i CO2 (mitigation) har noen hensikt og mener det er fånyttes. Bortkastede penger til CO2 reduksjon, fangst og lagring o.l. Koonin promoterer i stedet tilpassning (adaption) d.v.s. bygge bedre infrastruktur mot klimaendringer, f.eks. bedre veier, bygninger, havner, diker, drenering, vannreservoirer, flomvern, m.m.

Drivhusgassene CO2 og vanndamp

Forutsetningene for klimaloven er at menneskeskapte utslipp av såkalte drivhusgasser, hovedsaklig CO2 og metan, påvirker global temperatur og dermed også klimaet på jorden på en ugunstig måte. Dette var en hypotese som fikk fornyet aktualitet på 1980-tallet da global temperatur begynte å stige mens man også hadde økning i utslipp av CO2 fra forbrenning av fossile energikilder (olje, gass og kull).

Mange forskere mener det er en sammenheng mellom øking i CO2 og global temperatur fordi CO2 er en såkalt strålingsaktiv gass som absorberer infrarød stråling (varmestråling) og som dermed gjør atmosfæren og jorden varmere. Gasser som påvirker global temperatur og dermed også klima blir benevnt drivhusgasser (red.anm. i aktivistisk ordbruk nevnt som klimagasser). Den viktigste drivhusgassen er imidlertid H2O (vann i gassform) som står for ca. 95 % av virkningen på global temperatur.

Erfaringer, observasjoner og målinger (empiriske data) har med tiden vist at effekten på temperatur av den livsviktige plantenæringen CO2 (ref. fotosyntesen) er sterkt overdrevet.

Klimahistorikken

Historisk oppstod interessen for hvordan temperaturen og klimaet på jorden var som det var blant forskere på 1800-tallet (Fourier, Tyndal, Arrhenius m. fl.). Arrhenius beregnet at dobling av CO2 i luften, som den gang lå på ca. 300 ppm (0,03 %) ville gi en temperaturøking på 5-6 grader C, men justerte senere i 1906 til 1,6 C. Han mente det måtte være fordelaktig ettersom man nettopp var kommet ut av Lille Istid med mye dårlig vær, små avlinger og hungersnød. Noen særlig mer interesse for dette kom altså ikke før på 1980-tallet etter at man hadde fryktet global avkjøling og ny istid siden 1970-tallet.

FNs klimapanel

Ettersom man fryktet begynnende global oppvarming på 1980-tallet ble FNs Klimapanel IPCC opprettet i 1988. Formålet er å sammenstille eksisterende kunnskap om eventuelle endringer i jordens klima, opprinnelig med fokus på menneskeskapte endringer. IPCC har utgitt 6 rapporter om dette. I utkastet til den første rapporten (FAR First Assessment Report 1990) konkluderte først at det ikke var vitenskapelig grunnlag for å hevde det eksisterte målbar menneskeskapt påvirkning på global temperatur: «The unequivocal detection of the enhanced greenhouse effect from observations is not likely for a decade or more.»
I den neste rapporten, SAR 1995, hadde man heller ikke data i den vitenskapelige rapporten som tydet på noen sterk oppvarming. En av forfatterne, Dr. Ben Santer, var på samme tid medforfatter i en forskningsrapport, som inkluderte et diagram som viste oppvarming av atmosfæren, men det har i ettertid vist seg at Santer utelot data som egentlig viste avkjøling. Senere IPCC-rapporter har også vært beheftet med lignende alvorlige misvisende feil.

I den siste rapporten, AR6, påstår IPCC at all (!) øking av CO2 siden førindustriell tid, fra under 300 ppm til nå over 400 ppm, samt en modellert temperaturøkning på 1,03 grader C, skyldes menneskeskapte utslipp.

Ny forskning motsier klimapanelet

Imidlertid kan andel menneskeskapte utslipp i atmosfæren måles med isotopmålinger av CO2. Skrable et al. (2022) rapporterer fra slike målinger at bare 12 % av CO2 i atmosfæren kommer fra forbrenning av fossil energi, og konkluderer: «Our results show that the percentage of the total CO2 due to the use of fossil fuels from 1750 to 2018 increased from 0% in 1750 to 12% in 2018, much too low to be the cause of global warming.»

Påstanden til IPCC er derfor feil. Ettersom utslipp utgjør bare 12 %, og totalt CO2 mindre enn 5 % av den totale drivhuseffekten inkludert vanndamp (H2O), så blir effekten av menneskeskapte utslipp av CO2 mindre enn 0,6 % av den totale drivhuseffekten. Helt ubetydelig.

Skrables et al. sin påstand om at utslipp av CO2 er for lavt til være årsak til global oppvarming finner støtte i rapporten til professorene Wijngaarden og Happer: «Dependence of Earth’s Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases.» Det viser seg at effekten av CO2 og metan er nær ”mettet” fordi øking av disse klimagasser bare gir en sterkt avtagende øking (logaritmisk øking). En dobling av CO2 eller metan utover dagens nivå i luften vil ikke ha noen målbar effekt på klima. Det er derfor uhensiktsmessig å forsøke å begrense CO2 utslipp, noe også Dr. Koonin mener.

Noen grader C øking i global temperatur og litt mer CO2 i luften er egentlig gunstig for livet på jorden. Det er målt med satellitt økning i plantevekst og skog spesielt nær ørkenstrøk, i kalde områder og i fjellområder (NASA). Dette skyldes varmere klima og 30 % økning i plantenæringen CO2 siden Lille Istid. Det dyrkes også rekordmye mat i verden i følge FNs FAO takket være økt temperatur, økt CO2, mer bruk av kunstgjødsel og pesticider samt jordbruksrevolusjonen til professor Norman Borlaug.

Klimapanelets sviktende premisser

Klimaalarmismen forutsetter at det er endring i CO2 i luften som styrer endring i global temperatur, men det finnes ikke et eneste vitenskapelig arbeid, forskning eller rapport som uomtvistelig viser at endring i CO2 er årsak og at endring i global temperatur er virkning. Årsak må komme før virkning. Det er mange undersøkelser som viser at det gjennomgående er temperatur som endrer seg først og deretter CO2. Det er i samsvar med naturloven om absorbsjon av gass i væske, hvor absorbsjonskoefisienten er temperaturavhengig (Henry-loven).

Havet inneholder 50 ganger mer CO2 enn luften, og endringer i havtemperatur gir endringer i CO2 i luften. Den siste tiden er havet blitt oppvarmet av solen og ikke drivhuseffekten. Drivhuseffekten gir langbølget stråling som ikke går ned i havet, mens solen gir kortbølget stråling som varmer havet. Varmere hav har ført til mer CO2 i luften sammen med andre naturlige prosesser, biologiske prosesser i havet og på land pluss selvfølgelig bare 12 % CO2 fra bruk av fossil energi.

Klimaalarmister er enige i effekten av Henry-loven, men mener det er en positiv tilbakekobling og forsterkende effekt av CO2. Iskjerneprøver fra opp til 800 000 år tilbake fra Antarktis viser at først begynner temperatur å øke, og deretter (red.anm: 400-800 år senere) øker CO2, se figuren nedenfor. Klimaalarmistene mener da at det er denne øking i CO2 som forsterker temperaturøkingen, men før CO2 er på topp så snur temperaturen og det blir kaldere. Da også følger CO2 etter temperaturen. Lignende bevis for at det er temperatur som styrer CO2 er rapportert av bl.a. av forskerne Dr. Murry Salby & Herman Harde 2021, Humlum et al. 2013 m. fl.

Alle som har brukt mikrofon, forsterker og høytaler vet at positiv tilbakekobling fra høytaler til forsterker gir ulyd, altså en prosess som løper løpsk. Dersom klimasystemet også hadde hatt en positiv forsterkende tilbakekobling, som klimaalarmister mener, så ville også klimasystemet ha «løpt løpsk» eller nådd et «tipping point», som Al Gore skremmer med, for lenge siden da CO2 og temperatur var mye høyere enn nå. Imidlertid viser jordens historie at livet på jorden var meget fruktbart i slike perioder som f.eks. Jura-tiden.

Situasjonen kan oppsummeres som en av verdens ledende atmosfærefysikere og tidligere medforfatter av IPCC-rapporter prof. em. Richard Lindzen, MIT, så treffende har gjort her:

Future generations will wonder in bemused amazement that the early 21st century’s developed world went into hysterical panic over a globally averaged temperature increase of a few tenths of a degree, and, on the basis of gross exaggerations of highly uncertain computer projections combined into implausible chains of inference, proceeded to contemplate a roll-back of the industrial age.

Richard Lindzen, CNSnews, sept 12, 2011.

Modellene mot virkeligheten

Hva med modellene prof. Lindzen viser til? Hvordan ser deres gjetninger eller projeksjoner ut, sammenlignet med virkeligheten representert ved våre beste observasjoner av temperatur? Figuren nedenfor viser at modellene har en varmetrend mer enn 2,5 ganger varmere enn virkeligheten, og viktigere: avstanden til virkeligheten er økende (merk at observasjonene blir kjøligere etter 2020).

Klimaloven er basert på modeller som ikke representerer den fysiske virkelighet vi lever i.

Norges myndigheter på villspor

Norske myndigheter mener at «menneskeskapt global oppvarming allerede har alvorlige negative effekter på mennesker og natur» (fra høringsnotat til Klimaloven). Det stemmer imidlertid ikke med siste IPCC-rapport AR6 som oppsummert viser:

Informasjon fra noe mer realistiske og nøytrale kilder enn IPCC, uten økonomisk binding til klimabevilgninger fra regjeringer, tilsier at klimaloven kan avvikles fullstendig.

Støtt oss ved å dele:

45 kommentarer

 1. Tuvnes,

  Glitrende. Denne teksten burde henge på alle trikker og busser, og sendes til skoler og ungdomsforeninger. Stortinget og alle de politiske partiene burde ha det som hjemmelekse. Hvor lenge skal vi tillate at politikerne sender vranglære til Kongehuset?

 2. Jeg har aldri trodd på klimaprofetene. Det er nok å se utover jorden og dens enorme mangfold til å forstå at alt dette skulle ha sitt opphav i et eller annet lite fnugg kommet fra ingensteds, ikke er troverdig. Bare en eneste forklaring fremstår som sannsynlig. Det er en skaper som har skapt og opprettholder det hele. Og som også har skapt oss og endog i sitt bilde. Det eneste som kan forklare menneskets egen skapende evner.

 3. Ja, her var det mye surr av Tuvnes. Jeg skal fokusere på det første punktet hans, der han gir inntrykk av at vanndamp er viktigere for klimaendringer enn CO2.
  Ja, selvfølgelig er vanndamp en viktig klimagass, ingen bestrider det. Men H2O molekylet lever kort tid i luften, bare timer eller i snitt noen dager. CO2 derimot forblir der i hundrevis, kanskje tusener av år. Det er den viktige forskjellen.
  Vanndamp responderer raskt på temperaturendringer. En solrik høstdag fulgt av en kald høstnatt og du finner masse rim på gress og busker. Så forsvinner det som dugg for solen. Mengden vanndamp i luften svinger med temperaturen, det driver ikke temperaturendringene. Gudskjelov er det slik. Eller ville mer vanndamp=> høyere temperatur=>mer vanndamp=>høyere temperatur=>mer vanndamp=>høyere temperatur…. og jorda ville kokt. Vann er det nok av.
  En marginal økning i temperatur som skyldes andre GHG vil også øke bidraget fra vanndamp – det kaller vi feedback. Men vanndamp er ikke driveren for endringene. Merkelig at Tuvnes, som åpenbart bruker mye tid på problematikken, ikke har fått det med seg. Med hadde han lest sin egen link så burde han ha forstått:
  “Concerns about global warming are about how human beings are altering the radiative balance,” says Reilly. “While some of the things we do change water vapor directly, they are insignificant. Increasing ghg’s [greenhouse gases] through warming will increase water vapor and that is a big positive feedback [meaning: the more greenhouse gases, the more water vapor, the higher the temperature]. But the root cause are ghg’s. So in talking about what is changing the climate, changes in water vapor are not a root cause.” https://globalchange.mit.edu/news-media/in-the-news/greenhouse-gases-water-vapor-and-you

  • Mesteparten til Hansliens forvirring om CO2 er oppklart i denne artikkelen av Salby & Harde: Theory of Increasing Greenhouse Gases, her: https://scienceofclimatechange.org/wp-content/uploads/Salby-Harde-2022-Theory-of-Increasing-Greenhouse-Gases.pdf
   Dersom Hanslien hadde lest mer en «det første punktet hans», så ville han også fått forklaring på hvorfor det ikke er noen «big positive feedback», men tvert i mot så er det flere stabiliserende mekanismer for jordens klima som skyer og T^4 (S-B-loven).

  • Hanslien

   Levetiden for CO2 i atmosfæren er fire år. 1/4 av CO2 i atmosfæren byttes ut hvert år. Hvor har du levetiden fra, Hanslien?

    • Hanslien,
     
     Å vise til en avis er et særdeles dårlig forsøk på å vise til vitenskapelig dokumentasjon. Hvis du mener at lagret CO2 er viktigere som GHG må du vise til fagfellevurdert litteratur som viser dette. Aviser duger ikke.

     Temperaturen endrer seg før CO2, da kan ikke CO2 være et pådriv for temperaturen. I øyebliket øker CO2-nivået eksponensielt, mens temperaturen er uendret. Da kan det heller ikke være noen sammenheng mellom CO2-nivået og global temperatur. Dette kan sees på nettsiden climate4you.com til Ole Humlum. Modellene feiler i å vise noen sammenheng mellom CO2-nivået og temperaturen, noe også IPCC skriver i hovedrapportene sine.

     I et av svarene til Tuvset skriver du: «Svar meg på spørsmålet jeg stilte: Hvor blir det av de ca 33 Gt CO2-årlige utslipp fra fossil forbrenning? Veksten i atmosfæren er mndre enn det volumet.». Dette rimer dårlig med din påstand om at gassen oppholder seg i atmosfæren i tusener av år. Her må du bestemme deg!

     Forøvrig har IPCC en god figur i AR6 over CO2-fluxen.

     Når det ikke er noen påvisbar effekt av CO2 på temperaturen er alderen på CO2-gassen fullstendig irrelevant.

     • Hvis du las avisartikkelen, så viser den med link til IPCC og figur der. Jeg kan hjelpe hvis du ikke finner fram.
      Du skriver: «Temperaturen endrer seg før CO2, da kan ikke CO2 være et pådriv for temperaturen.» For noe tull! Selv om økt temperatur gir økt CO2-utslipp, f.eks fra havet og fra permafrost som tiner, så kan selvfølgelig CO2 også fungere som en drivhusgass som forsterker oppvarmingen. Ditt resonnement henger ikke på greip! Så skriver du at nå øker CO2-nivået, mens temperaturen er uendret! Ønsketenkning eller snakker du om været? Nei, CO2 øker, global temperaturen øker og solaktiviteten faller. Nei, IPCC sier temperaturøkningen skyldes «unequivocal» våre utslipp av drivhusgasser. https://docs.google.com/presentation/d/1X7BM50z66fIuKMvZed0XcH2XdBT5zPJ5aF55aoZ7HA0/edit?usp=sharing
      Jeg sa: «CO2 derimot forblir der i hundrevis, kanskje tusener av år» akkurat som IPCC sier. Og det er ingen motsetning: Når du øker CO2 i atmosfæren så øker opptaket i havet og biosfæren, og kompenserer noe for økningen. Når økningen flater ut så får du ikke denne effekten, og faller den får du motsatt respons fra havet og biosfæren.

    • Hanslien,
     
     CO2-nivået øker eksponensielt, etter 2-gradslikningen: Y = 0.0136 • X (exp 2) – 0.049 • X + 306.6

     Værstat har meldt: ingen temperaturøkning siste åtte år.

     Spriket mellom temperatur- og CO2-nivået øker, korrelasjonen svekkes, fremskrivningene til IPCC feiler.

     Dette forsøker IPCC å kompensere ved også å innkludere naturlige CO2-utslipp i sine fremskrivninger. Dette er uforklarlig.

     IPCC setter «natural forcings = 0», er det da rart at fremskrivningene feiler?

     IPCC erkjenner sine feil og mangler:

     Sitat 1:
     Models continue to have significant limitations,
     such as in their representation of clouds, which lead to uncer-
     tainties in the magnitude and timing, as well as regional details,
     of predicted climate change.

     Sitat 2:
     Almost all CMIP5 historical simulations do not reproduce the observed recent warming hiatus.

     CO2 har ingen merkbar effekt på klimaet.

    • Raaen,

     Du skriver «Dette . . .» Det er dekkende for at jeg ikke ville ha svart den gangen. Ikke så jeg svaret ditt heller, før det var for sent. Og jeg registrerer at du lar ballen ligge og går løs på mannen. Da blir det uinteressant å gå i debatt.

     • Lar ballen ligge?? Mitt innlegg fra 2015 er på flere hundre ord, med elementære faglige argumenter. Jeg synes fortsatt at argumentasjonen står seg så godt at den ikke kan neglisjeres. Er det noe galt med dem, burde det vel kunne påvises med like elementære argumenter?

      Og for all del; argumentasjonen er ikke min—ref. de mange linkene jeg ga. Man kan ikke unngå å få med seg denne tankegangen om man leser vitenskapen.

    • Raaen,

     Dette er å la ballen ligge: «Litt sært da for en dr. philos å bare late som den ikke fins».

     Og du fortsetter: «Man kan ikke unngå å få med seg denne tankegangen om man leser vitenskapen».

     SSS.

  • Her er det flere feil.

   Du skriver:
   «Den viktigste drivhusgassen er imidlertid H2O (vann i gassform) som står for ca. 95 % av virkningen på global temperatur.

   Erfaringer, observasjoner og målinger (empiriske data) har med tiden vist at effekten på temperatur av den livsviktige plantenæringen CO2 (ref. fotosyntesen) er sterkt overdrevet. »

   Her er det din egen kilde sier:

   «Concerns about global warming are about how human beings are altering the radiative balance,” says Reilly. “While some of the things we do change water vapor directly, they are insignificant. Increasing ghg’s [greenhouse gases] through warming will increase water vapor and that is a big positive feedback [meaning: the more greenhouse gases, the more water vapor, the higher the temperature]. But the root cause are ghg’s. So in talking about what is changing the climate, changes in water vapor are not a root cause.»

   De påpeker altså at vann ikke er årsaken til endringene, men at det forsterer effekten fra drivhusgassene. Kilden din sier de. Motsatte av hva du insinuerer

   » En dobling av CO2 eller metan utover dagens nivå i luften vil ikke ha noen målbar effekt på klima»

   Dette stemmer ikke. I følge deres egen rapport øker tilbakestrålingen fra CO2 alene med 3W/m^2. Om vi bruker Stefan-Boltzmanns lov, ser vi at det vil føre til en temperaturøkning på 0,55°C. Å si det ikke er målbart er fullstendig feil, særlig når vi tenker på forsterkingen fra vann som ble etablert av din forrige kilde

   «Varmere hav har ført til mer CO2 i luften sammen med andre naturlige prosesser, biologiske prosesser i havet og på land pluss selvfølgelig bare 12 % CO2 fra bruk av fossil energi.

   Klimaalarmister er enige i effekten av Henry-loven, men mener det er en positiv tilbakekobling og forsterkende effekt av CO2.»

   Nok en feil. Det gis ikke ut mer og mer CO2 fra havet. I det store og hele tar havet opp co2. Det motsatte av hva du hevder, altså. Dette skjer fordi vi mennesker dytter såpass mye ekstra co2 inn i atmosfæren. Vi vet det er oss grunnet eldre karbonisotoper i CO2, og at oksygengassen som forsvinner dukker opp i CO2. Det er med andre ord forbrenning av gamle karbonforbindelser

   https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/how-do-we-know-build-carbon-dioxide-atmosphere-caused-humans

   https://www.noaa.gov/education/resource-collections/ocean-coasts/ocean-acidification

   https://earthobservatory.nasa.gov/images/149274/study-confirms-southern-ocean-is-absorbing-carbon

   https://gml.noaa.gov/ccgg/isotopes/c13tellsus.html

   https://wernerantweiler.ca/blog.php?item=2015-06-0

   Vi vet også at denne økningen fører til økning av tilbakestrplingen fra CO2, som betur at jordoverflaten må øke temperaturen for å opprettholde strålingsbalanse. Dette bekrefter Happer og Wijngaarden, og et studie av Feldman m. Fl. I 2025

   https://newscenter.lbl.gov/2015/02/25/co2-greenhouse-effect-increase/

   https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL091585

   Senere viser du til NOEN modeller, men ikke alle. Inkluderer man alle modellene, ikka bare noen som er høyere, ser man at man treffer godt.

   https://climate.nasa.gov/news/2943/study-confirms-climate-models-are-getting-future-warming-projections-right/

   Tuvnes bommer på mye her.

   • Her var det mye oppspinn. For å sitere Ellestad, her er nok en versjon av «IPCC-leirens uvitenskapelige forsøk på å innbille folk at CO2 dominerer klima. Lekfolk må innbilles at halen logrer med hunden.»
    Vann damp er IKKE en forsterkning, selv om dette er en fatwa fra IPCC-ledelsen som alle alarmister må viderebringe. Vanndamp har gått ned, som vist igjen i Klimanytt 336.

    Videre er det utelatt at Happer og Wijngaarden på peker at en dobling av CO2 bare øker utstrålingen med 1 %. Efekten av dette er selvfølgelig ikke målbar i forhold til alt det andre som også påvirker klima, eksempelvis en minimal endring i klodens skydekke eller en like minimal endring i solinnstråling (TSI). Andre forskere har kalkulert hva dette betyr i oppvarming, se hva Tuvnes skriver i juli 2022: https://klimarealistene.com/vi-blir-lurt-av-fns-klimapanel/

    Frans van den Beemnt kalkulerer oppvarmingen fra en CO2-dobling:
    en ekstra effekt på 1,33 W/m2 er kalkulert for doblet CO2 (300 – 600 ppmv). Man antar 40-50% av dette stråler ut av atmosfæren og at 50-60% bidrar til økt overflatetemperatur. Dette fører i verste fall til 0,16 – 0.20 K oppvarming med 62 % skydekke. Frans van den Beemt 2019.

    Så til studien av Feldman som det til stadighet vises til, til tross for at denne IKKE viser noe som helst annet enn at CO2 er en drivhusgass, jfr Klimanytt 114.
    https://klimarealistene.com/mislykket-jakt-pa-klimabevis/
    At Co2 er en svak drivhusgass påviste Tyndall for mer enn 150 år siden. Han bekreftet også at vanndamp er den totalt dominerende drivhusgassen. Velkommen etter.

    • Du refererer tio Wijngaarden. De viser til en økning på 3W/m2. Ved bruk av Stefan-Boltzmanns lov, ser man at det øker temperaturen med 0,55°C. Er det det du kaller «ikke målbart»? Det blir for dumt. Å si at mye støy vil tildekke et signal betyr da ikke at signalet ikke er reelt av den grunn. 3W/m^2 er nok tim å øke temperaturen med 0,55°C, selvnom andre faktorer eksisterer. Her virker det som om du unngår realiteten

     Nå sa kilden det ble referert til SELV at vannet var en forsterker, ikke en årsak. Er ikke deres egen kilde troverdig lenger?

     • Antonsen,
      Du har helt rett i at dette blir for dumt – fra din side. 3 W/m2 er for skyfri himmel, og du har hverken forstått Stefan-Boltzmanns lov eller studien til Wijngaarden og Happer. Sistnevnte studie viser til metning og konkluderer med at en dobling av CO2 bare gir «a few» prosent økning i pådrivet. Happer peker i tillegg på at vanndamp later til å minke lengre opp i atmosfæren der det har betydning (dvs Manabes forutsetning om konstant vanndamp svikter), men Happer etterlyser bedre data grunnet usikkerhet spesielt for områdene rundt ekvator hvor det er mest vanndampI tillegg: Frans van den Beemt har kalkulert inn skydekke og viser hva en ekstra effekt på 1,33 W/m2 blir for doblet CO2 (300 – 600 ppmv). Man antar 40-50% av dette stråler ut av atmosfæren og at 50-60% bidrar til økt overflatetemperatur. Dette fører i verste fall til 0,16 – 0.20 K oppvarming med 62 % skydekke

  • Eksponensielt betyr ikke parabelt eksponensiell vekst er en prosentvis vekst. Det er ikke det samme som en parabel.

   Det er en del påstander du kommer med som ikke passer.

   Den 5. Rapporten var uheldig ned når den ble laget. Det som så ut som en mulig utflating var bare en liten terasse før tempersturen nok en gang skjøt i været. Vi hadde ikke særlig gode modeller for solas sykluser da, og de har hatt dalende effekt de siste 70 årene. Allikevel stiger temperaturen.

   Modellene treffer forøvrig bra.

   https://climate.nasa.gov/news/2943/study-confirms-climate-models-are-getting-future-warming-projections-right/

   CO2s bidrag er fullstendig observerbart

   https://newscenter.lbl.gov/2015/02/25/co2-greenhouse-effect-increase/

   https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL091585

   Det er selvfølgellg flere faktorer som påvirker et kortsiktig bilde. Hva som påvirker langsiktige bilder er noe annet. Solen har for eksempel gitt jorda. Mindre energi over 70 år nå.vi kan se på energibudsjettet for både menneskeskeskapte og naturlige drivere. Vi er årsaken til at det stiger.

   https://svs.gsfc.nasa.gov/4908

   • Ang. modeller.
    Science 27 Jul 2021
    «Many of the world’s leading models are now projecting warming rates that most scientists, including the modelmakers themselves, believe are implausibly fast. In advance of the U.N. report, scientists have scrambled to understand what went wrong and how to turn the models, which in other respects are more powerful and trustworthy than their predecessors, into useful guidance for policymakers. «It’s become clear over the last year or so that we can’t avoid this,» says Gavin Schmidt, director of NASA’s Goddard Institute for Space Studies.»
    https://www.science.org/content/article/un-climate-panel-confronts-implausibly-hot-forecasts-future-warming

    Ang. solinnstråling så er det opplagt at mindre skyer gir mer effektiv solinnstråling til jord- og hav-overflate! Man kan overvåke skydekke med satellitter, mens solinnstråling ved overflaten observeres indirekte med temperaturmålinger, og det er klar invers trend mellom skyer og temperatur.

    • Nå har fortsatt modellene truffet fantastisk på å forutsi det som skjer nå. Hvorfor underkjenner du det? Det at de er kritisle tim modellene, og foeventer litt mindre oøøvarming (men oppvarming), viser bare at de er ærlige, og at de ikke har hatt grunn til å mistenke noe tidligere. De har, som sagt, truffet brs, i motset ing til det du framstiller det som.

     Bildet du viser til har ekskludert modeller som er i tråd med eller lavere enn trendlinja. Det er manipuladjon av grafer. Det er andre gangen du poster en manipulert graf i det siste.

     Andre grafen var din forrige artikkel her, hvor en grav viser lppadgpende fluks fra sola, et inverst bilde av irradiansen. Ved nærmere ettersyn var den klart tuklet med. Fluksen var negativ, så noen har klart tukøet med fortegnene. Om man tar absoluttverdien av fluksen, så passer den nok en gang fint med irradiansen. Å bare forutsette at alt er som det passer deg, på grunnlag av klart manipulerte grafer, er ikke innafor.

     • Her er det mye uforståelig gobbledygook.
      Hva menes med «kritisle tim», «en grav viser lppadgpende fluks»? Få noen voksne til å hjelpe deg med rettskrivingen.

 4. Hanslien påstår at andre surrer, argumenterer innbitt og hevder at CO2 er klimaets kontrollknapp basert på diverse sitater. Sitatene hans er riktig gjengitt, men de er feilaktige. De er IPCC-leirens uvitenskapelige forsøk på å innbille folk at CO2 dominerer klima. Lekfolk må innbilles at halen logrer med hunden.
  Et viktig argument skal visstnok være at vanndamp byttes så raskt ut. Som om det betyr noe når det gjendannes omtrent like raskt. Den hydrologiske syklus er 8-12 dager og det er enorme vannmengder som passerer og som til enhver tid er i atmosfæren. Drivhuseffekten er bestemt av til enhver tid mengden av vanndamp i lufta. Den varierer med årstid, vegetasjon, høyde over havet, innland versus kyst eller åpent hav samt med de termodynamiske betingelser i atmosfæren der også skydannelse er en sentral faktor. Disse har variert i alle år, også i perioder der CO2 ifølge IPCC har vært rimelig konstant.
  De påvirkes også markant av en rekke sykliske fenomener som El Niño/La Niña i Stillehavet, Indian Ocean Dipole (IODP), dyp konveksjon i ekvatorial sone, Intertropisk Converence Zone (ICZT), North-Atlantic Oscillation (NAO), Atlantic Multidacadal Oscillation (AMO), Corona Mass Ejection (EMC) inklusive en rekke andre og også lokale varianter som at et tre kan sende ut et par hundre liter vann i døgnet. Og solen varmer opp havet – ikke CO2. Se KN 307

  • Ikke noe oppspinn.

   Joda, vann forsterker endringer. Dere er desverre ikke en troverdig kilde. Tuvnes si. Artikkel du refererer til fra februar har dere tuklet med en graf for solfluks, eventuelt ikke maktet å se at den er feil (den viser negativ fluks). Det som da ser ut som en økt innstråling, er i realiteten en minkende en. Heltni tråd med hva vi vet om irradiansen. Med den type feil/juks er tilliten til dere lav. Jeg ser ingen grunn til lå ta dere som en god kilde.

   Jeg syntes det er spennende jeg blir anklaget for oppspinn, men Tuvnes sin artikkel viser til negstiv fluks fra sola. Jeg er nysgjerrig på hvordan noe så åpenbart feil kom gjennom.

   Her er en forskningsartikkel som bekrefter det:

   https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2117832119

   Konsekvenser av dette, som mer nedbør ser man også
   https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-us-and-global-precipitation

   At det er mer vann i omløp er tydelig. Det er også logisk. Ved høyere temperatur er det mer vann i atmosfæren. En økning på 1K øker maksimap vannmengde med 7%. Å hevde den økte temperaturen grunnet CO2 ikke fører til mer fordamping, særlig når man ser økt nedbør og høyere luftfuktighet, blir litt merkelig.

   Vanndamp er jo ikke magisk. Den svarer kun på eksterne faktorer. Om det blir mer vanndamp, er det en grunn til det. Den energien må komme fra et sted. Om dampmengden endres, må energitilførselen også gjøre det. Sola tilfører mindre energi til jorda. Det fordamper ikke mer vann. Allikevel har luftfuktigheten gått opp. Sola er viktig, men den driver ikke endringene nå.

   Den artikkelen du hevder avkrefter Feldman, gjør virkelig ikke det. Det er kun en øvelse i sofisme, ingen ting annet. Solen tas opp, men solas irradians har gått nedover i 70 år nå. Mener du mindre energi fra solen fører til økt temperatur? Det er flere faktorer som påvirker delvfølgelig, men en økt tilbakestrålng fra CO2 vil selvfølgelig påvirke strålingsbalansen. De naturlige svingningene, som har sørget for en temmelig stabil temperatur i 10 000 år, får nå et økende strålingstrykk fra CO2. Da gåe, merkelig nok, temperaturen opp. Tempersturen har ikke værr så høy som nå på 125 000 år, og økningsraten har vi ikke presedens for

   https://scitechdaily.com/global-temperature-reconstruction-over-last-24000-years-show-todays-warming-unprecedented/

   https://phys.org/news/2016-09-earth-roughly-warmest-years.html

   • Antonsen.
    Du blander sammen ulik type argumentasjon og personer.
    Jeg referer til observasjoner og radiosonder om redusert målt vanndampinnhold i ulike atmosfærehøyder gitt i f.eks climate4you, men også andre steder. Hvis Antonsen ikke tror på dem får det være hans sak.
    Videre hvordan dette påvirker de beregnede og delvis observerte verdier for CO2s og vanndampens effekt (Wijngaarden & Happer 2020-2021 og KN 300 og 297). Men kan også benytte Spectral Calculator utviklet av NASA.
    At Antonsen velger å tro på IPCCs feilaktige hypotese om konstant relativ fuktighet ved endret temperatur får også være hans sak, men det endrer ikke observasjonen jeg referer til.
    At Antonsen velger å overse alle de naturlige fenomenene som produserer vanndamp i atmosfæren og bare satser på IPCC-påstanden om at det er CO2 er også hans sak.
    Men det endrer ikke vitenskapens hovedkriterium at teorier og ymse tankegods må stemme med observasjoner – hvis ikke er de feilaktige poengterte Richard Feynman (og mange med han).
    Men hans ubegrunnede påstander på felt hvor grunnleggende data foreligger gjør det uinteressant å diskutere med ham.

    • Som dubsier, vannmengden baserer seg på blant annet teemodynamiske forhold. Siden preindustriell tid har co2mengden økt nok til å øke tilbakestrålingen nok til å øke temperaturen med ca 0,4°C, beregnet ut fra den logaritmiske formelen for tilbakestrålingen. Dette gjør at maksimalmengden vann atnosfæren kan holde på øker med omlag 3%. Økt temperatur øker også sannsynligheten for at et gitt vannmolekyl fordamper.

     Jeg er spent på hvorfor vi skal se bort fra at tilbakestrålingen har økt såpass at det varme opp med 0,4°C. Selv om det er en overlapp med vann, blir det direkte uhederlig å anerkjenne den økningen.

     Wijngaarden som du refererer til, viser til at en dobling av co2 vil føre til en økningni tilbakesteåling på 3W/m2, som er non til å stå for en temperaturøkning på 0,55°C. Det er merkelig å ignorere dette, syntes jeg. Er ikke Stefan-Boltzmanns lovnoe dere bryr dere om?

 5. Her svarer jeg både Erik Bye og Ellestad som begge kommenterer mine innlegg.
  Først Bye:
  «Værstat har meldt: ingen temperaturøkning siste åtte år. Spriket mellom temperatur- og CO2-nivået øker, korrelasjonen svekkes, fremskrivningene til IPCC feiler.» Wow, hva slags data bygger du det på? Værstat? Høres ut som de er mest opptatt av været de siste 8 årene og ikke klimaendringer. Har de også egne globale målinger?
  Jeg holder meg til de større forskningsmiljøene. Figuren i linken under viser global temperatur fra Berkley Earth, plottet ved hjelp av WoodForTrees. Fem års gjennomsnitt er egentlig for kort for klimaanalyse, men det viser like fullt en klart stigende trend, slik alle de andre globale datasettene gjør. Og de to trendlinjene viser også at temperaturøkningen har skjedd raskere i den siste perioden fra 1995-2022 enn i den første, helt på linje med at CO2 øker raskest i den siste perioden. Så dine argumenter faller pladask når de blir konfrontert med faktiske data.
  Og hvis du blir forvirret av kortsiktige naturlige svingninger i atmosfæren som b.a. skyldes ENSO, så kan du se på havet. Der har varmeopptaket økt jevnt og trutt – og det utgjør tross alt over 90% av den ekstra energitilførselen på jorda på grunn av global oppvarming. https://docs.google.com/presentation/d/1BfGFyKY6OcBIBz_1UzGukRA8jczJBmBjEzT1qd3jje8/edit?usp=sharing
  Wood for Trees: Interactive Graphs
  Tidligere skrev Bye: «I øyeblikket øker CO2-nivået eksponensielt, mens temperaturen er uendret. Da kan det heller ikke være noen sammenheng mellom CO2-nivået og global temperatur.» Data jeg viser sier altså ikke det. Men la meg heller la andre klimarealister slå Bye i hodet – Tuvnes skriver i artikkelen: «Lignende bevis for at det er temperatur som styrer CO2 er rapportert av bl.a. av forskerne Dr. Murry Salby & Herman Harde 2021, Humlum et al. 2013 m. fl.»
  Tuvnes har selvfølgelig rett i at øker temperaturen så øker også CO2 ved b.a. at den frigjøres fra havet, fra smeltende is og permafrost. Iskjernene viser at CO2 har svingt mellom 180 og 300 ppm i hhv kalde og varme perioder de siste 800 000 årene. Så at IPCC “inkludere naturlige CO2-utslipp i sine fremskrivninger» som er trigget av den menneskeskapte oppvarmingen er derfor slett ikke «uforklarlig» slik Bye sier.
  Så til Ellestad:
  Takk for at han erkjenner at jeg er etterrettelig i mine sitater. Ja, det er mange faktorer som påvirker innholdet av vanndamp. Og en særdeles viktig faktor for hvor mye vanndamp lufta kan holde på er temperaturen. Og alle de faktorene som Ellestad prøver å forvirre oss med er avhengig av en ting: Hvor mye vann som fordamper fra havet og landjorda. Ved økt global temperatur slipper flere vannmolekyler fri og ender opp i atmosfæren.

  • Hanslien. Det er bedre å se på målingene av spesifikk fuktighet enn å teoretisere ved PCen. Mengden går ned i de øvre troposfærelag der IPCCs benyttede modeller beregner den største effekten.
   Se bl. a. Climate4you. Vanskelig å få det til å bli forsterkning. Faktisk er det en negativ forsterkning fordi emisjonen fra vanndamp foregår da ved lavere høyde og dermed høyere temperatur søm øker effekten. Heller ikke de mest nøyaktige beregninger (W&H) viser det samme som IPCC. Og benyttes lik relativ fuktighet som IPCC er også effekten mindre enn i rapportene. Det går mot optisk metning.
   Se bl. a. KN300 og KN 297 (?).

 6. Aaslid,
  Temperaturen i atmosfæren og varmeopptaket i havet har økt betydelig de siste 50 årene.
  https://docs.google.com/presentation/d/1BfGFyKY6OcBIBz_1UzGukRA8jczJBmBjEzT1qd3jje8/edit#slide=id.p
  Du sier det ikke skyldes vanndamp – den har falt.
  Det skyldes ikke TSI/solaktivitet – den har falt.
  Det skyldes ikke økningen i utslipp av klimagasser – de betyr ingenting.
  Hva tror du er årsaken til at Klimarealistene bommet så grovt med sin prognose fra 2012 da? https://docs.google.com/presentation/d/1JnDSeGRHkwhlRFq4BOaggyYUH6VWHPmnu7lUmSD-Kxk/edit#slide=id.p

  • Skydekke har gått ned og derfor blir det mer effektiv solinnstråling til havet, som øker temperaturen.
   Michael O Jonas, 2022
   Clouds independently appear to have as much or greater effect than man-made CO2 on radiative forcing (wjarr.com)

 7. Om vinteren når det er overskyet blir det varmere, det må skyldes H2O.
  Når det er klart, blir det kaldt selv om luften inneholder like my CO2.
  Trenger man å kverulere over dette?

 8. Hanslien,

  Du skriver «. . . slik alle de andre globale datasettene gjør». Men det stemmer ikke. UAH-grafen fra Dr. Roy Spencer viser en utflating av temperaturen fra 2015/2016, samt en helt annen trend for hele perioden:

  https://wattsupwiththat.com/uah-version-6/

  Det samme viser Figuren «ALLinONE», hos Ole Humlum på climate4you.com . Alle de fem grafene viser nøyaktig det samme.

  Spencer har en trend på 0.13˚C/decade. Grafen din viser en trend som er nær 50% høyere. Her er det noe som ikke stemmer, men det har du sikkert en naturlig forklaring på.

  IPCC påstår at det er menneskeskapte klimaendringer som følge av utslipp av fossilt CO2. Når så IPCC legger inn den totale mengden av CO2 i atmosfæren i sine fremskrivninger, får de ingen spesifikk informasjon om effekten av fossilt CO2 alene. Dette er merkelig, men det har du sikkert også en naturlig forklaring på.

  At du går løs på mannen, ved å bringe inn «.. hvis du blir forvirret …» tjener ikke debatten noe på, men det er ditt valg.

 9. Tuvnes,
  Hvor finner jeg kilden til figuren som oppsummerer IPCC AR6 Chapter 11 Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate? AR5 har slike konklusjoner, men AR6 sier man forstår mer nå enn i 2013-14, og finner likelyhood høyere for økning i ekstreme værhendelser nå enn da.

  • Her er link til artikkel med tabell
    https://climateataglance.com/climate-at-a-glance-weather-vs-climate/  
   som dessverre ble uteglemt.
   Tabellen har trukket ut den essensielle informasjonen fra AR6, dvs at det ikke finnes bevis for dårligere vær.

   • Takk. Artikkelen i lenken henviser også videre til en artikkel av Roger Pielke, som på hvert av punktene siterer fra AR6. Så da er hele lenken til IPCC komplett.

  • Hva menes med det spørsmålet?
   Det er likevekt mellom hav og luft for både H2O og CO2 avhengig av trykk og temperatur som bestemmer mengden/konsentrasjonen i luften, og som varierer. Vi har sykluser/kretsløp for både H2O og CO2. Spesielt for H2O har vi fordampning, kondensering og regn.

 10. Noen klimaalarmistiske sofister kverulerer over detaljer i sine kommentarer og ignorerer hovedsaken: Det er temperaturendringer som gir CO2-endringer i alle tidsserier. Enten temperaturen går opp eller ned så følger CO2 etter!
  Da kan det ikke være CO2 som styrer temperaturendringer og klima.
  Det er noe annet.
  Satellittovervåking har gitt gode data på skydekke, som dekker ca. 2/3 av jorden, og noe man ikke hadde før. Temperatur har vist seg å være omvendt proposjonal med skydekke, motsatt av hva IPCC har antatt, se M. O. Jonas https://wjarr.com/content/clouds-independently-appear-have-much-or-greater-effect-man-made-co2-radiative-forcing .
  De siste 40 år har skydekke gått ned og det har ført til global oppvarming på grunn av økt effektiv solinnstråling til jordoverflate, og ikke minst hav!
  Det kveruleres også over CO2 og C-kretsløpet, men her er ikke vitenskapen avgjort fordi stadig nye momenter dukker opp, f.eks. Study finds exchange of carbon between ocean and atmosphere ‘is much more complicated than we first thought’ | Tallbloke’s Talkshop (wordpress.com) https://tallbloke.wordpress.com/2023/02/21/study-finds-exchange-of-carbon-between-ocean-and-atmosphere-is-much-more-complicated-than-we-first-thought/
  Løsrevne sitater fra rapporter fra f.eks. Wijngarden & Happer blir også misbrukt, mens realiteten blir oversett. Tar man skyer i betraktning så er det ingen fare med dobling av CO2. Her er hva Happer egentlig mener (sammen med Lindzen): “….overwhelming scientific evidence that there is no risk of catastrophic global warming caused by fossil fuels and CO2” (2023-02-23-Challenging-Net-Zero-with-Science.pdf (co2coalition.org)).

Kommentarer er stengt.