Klimainformasjon – alarmerende indoktrinering

Klimanytt 204, forfattet av Ole Henrik Ellestad

Vi går et nytt valg i møte der menneskeskapte klimavariasjoner retorisk fremstilles som en av verdens største utfordringer med referanse til FNs klimapanel, IPCC. Kritisk høye temperaturer og all verdens negative følgeeffekter er en del av den alarmerende propagandering. Men de senere IPCC-rapportene har dementert en rekke av de nevnte forhold. Parisavtalen og alle klimatiltakene skal bare redusere temperaturen med 0.2
C i år 2100. Når det hevdes å redde kloden viser det hvor lite IPCC og myndighetene egentlig mener effekten av økt CO2 er – meget beskjeden.

Nedenfor er listet de viktigste punktene for klima. Mange av dem fremgår også av IPCCs mange dementier i deres rapporter.

Klima er ikke miljø.
Klima er langsiktige variasjoner omtrent som årstidene, men på tiårs, hundreårs, tusenårs og millioner av år. 
Klimavariasjonene kan sees omtrent som årstidene varierer, men på en lengre tidsskala og med variabel intensitet. Sol, vinder og havstrømmer bidrar. Av bakenforliggende faktorer kan nevnes stikkord som endringer i kosmisk stråling, tyngdekrefter og jordrotasjon der selv små endringer, men som fungerer over lang tid, vil gi effekter. En rekke variasjoner er identifisert. I nyere geologisk periode har temperaturen svingt naturlig mellom ca. +4 C og -6 C i forhold til temperaturen i det 20. århundre. Slik er vår klodes reaksjoner på alle påvirkningene fra universet, solsystemet og klodens egen natur. Oppvarmingen de siste ca 150 år er i hovedsak en langsom oppvarming etter den Lille istid i tillegg til velkjente kortere naturlige svingninger.

Klima er langsiktige variasjoner omtrent som årstidene, men på tiårs, hundreårs, tusenårs og millioner av år.
Professor Ole Henrik Ellestad, KN 204

CO2 og varme stimulerer plantevekst og livet på kloden.
CO2 er sammen med vann livets gass. CO2-nivået har variert mellom 180 og 7000 ppm (milliontedeler). Vi er med ca 400 ppm (økning på 120 ppm) inne i en geologisk periode med klodens laveste CO2 nivå. Planter påvirkes under ca 250 ppm og ‘sulter’ under 180 ppm. Historiske data og moderne forskning viser at høyere temperaturer og økte CO2 mengder øker plantevekst og og gjør plantene mer resistente for tørke og saltholdig jordsmonn (drivhus har ofte 1000 ppm). NASAs satellittmålinger viser at kloden er blitt 20 % grønnere siden 1979. Professor Toll (tre professorater og håndbok i miljø- og klimastrategi som brukes av FN) har konkludert basert på en metastudie at kloden vil bli et bedre sted for fattig og rik opp til en økning på 2.2 C. Senere økt til 3 C. Helt i tråd med FAO som har vist at de 10 viktigste industrivekster stimuleres av økt CO2 og varme. De største landområder for utbygging av jordbruk ligger mot nord der økt temperatur er gunstig. De varme år med 2016 i spissen har hatt rekordliknende avlinger.

CO2 styrer ikke klima.
Det er ingen systematisk sammenheng mellom CO2-nivå og temperatur gjennom de siste 600 millioner år, heller ikke i tiden mellom 1850 og nå. Klodens atmo-, bio- og litosfære er et uhyre komplekst system som ikke kan kan beregnes i detalj ut i fra naturlovene. Observasjoner viser at det ikke er noen systematisk sammenheng mellom variasjoner i CO2-nivå og temperatur. I perioder observeres en systematikk, som etter istidene, stiger først temperaturen deretter CO2-nivået. Også på kortere skala ser en samme fenomen ved at havet avgir CO2. Havet har kapasitet til å lage faste stoffer av all CO2. Kilometertykke kalksteinsedimenter vitner om det. CO2-nivået har variert inntil 20 ganger høyere (7000 ppm). Temperaturen har gått opp uten at CO2 steg (som også mellom 1915 0g 1940) og gått ned mens CO2 steg (i 1940-75). Observasjonene viser at CO2 styrer ikke klima, slik forrige århundres store klimatolog, Hubert Lamb, alltid hevdet.

Det er ingen systematisk sammenheng mellom CO2-nivå og temperatur gjennom de siste 600 millioner år, heller ikke i tiden mellom 1850 og nå.
Professor Ole Henrik Ellestad, KN 204 

IPCC er et politisk organ med mandat om å studere menneskeskapte klimaendringer.
Deres utvalgte vitenskapelige eksperter har konkludert at mer enn 50% er menneskeskapt. Pådriverne for etableringen av IPCC var Margareth Thatcher og FN ved de samme miljøer som utarbeidet Brundtlandrapporten. Stimulering av kjernekraftutbygging var viktig. I de senere 12 000 vitenskapelige arbeider er det bare 0.3 % som støtter denne konklusjonen eller en større andel. 8 000 markerte ingen synspunkter. Men mange forskere tilskriver CO2 en beskjeden effekt, som vil være positiv (se tidligere).

Ekstremeffekter vil bli dominert av naturlige variasjoner de neste 20-30 år (IPCC 2012)
Det er ikke flere eller sterkere tropiske sykloner. Det er ikke mer tørke. Det er færre sterke stormer i Nord-Atlanteren i moderne tid enn tidligere (IPCC 2007). Norsk ekstremværstatistikk fra 1991 viser ingen økende tendens. Globalt er det ikke flere eller sterkere sykloner. Heller ikke i Karibhavet. Skadekostnadene er redusert. IPCC dementerte også tidligere skremselspropaganda (IPCC 2013). Golfstrømmen skal ikke stoppe opp, men fortsette å variere. Europa, Grønland, Amerika og mange andre områder på kloden var like varme i Middelalderen som nå, flere steder varmere.

Det er IPCCs forsterkningseffekt fra mer vanndamp som gir de høye anslag av temperaturøkning. Men i den tid CO2 har økt er det blitt målt mindre vanndamp i den viktige delen av atmosfæren. Det gir reduksjon fra en allerede liten teoretisk CO2-effekt.
Professor Ole Henrik Ellestad, KN 204

CO2 er en svak drivhusgass med effekt ved dobling som svarer til bare 1 C. IPCC postulerer at økt vanndampmengde gir en forsterket effekt på 3-4.5 ganger effekten av økt CO2. Men i de atmosfærelag som IPCC beregner er viktige for drivhuseffekten, observeres en markant nedgang i vanndampmengden. Dette gir motsatt effekt – økt avkjøling som observeres større enn fra økning av CO2.

Det er derfor de naturlige variasjonene som er årsak til de endringer vi ser i dag. Helt innenfor rammen av kjente historiske variasjoner. Kostbare tiltak for CO2-reduksjon er uten effekt på klima.

Støtt oss ved å dele:

34 kommentarer

 1. George Orwells 1984 burde vært obligatorisk lesning for alle. Dessverre virker det som en del anser den som en brukermanual snarere enn en advarsel….

  “The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression for the world-view and mental habits proper to the devotees of Ingsoc, but to make all other modes of thought impossible.”

  • I tillegg burde alle lese Goldings «Fluenes Herre» (1963). Den gir skremmende innsikt i de menneskelige mekanismene som på helt feilaktige grunnlag skaper massepsykose og fatale handlingsmønstre.

   • Kan også anbefale Voodoo Science: The Road from Foolishness to Fraud av professor Robert L. Park. Her er det mange eksempler på at professortitler ikke nødvendigvis beviser at innehaveren forstår vitenskapelig metode (eller besitter ‘sunn fornuft’).

    Richard P. Feynman ville vært sjokkert…….

 2. Ellestad. Når du skriver. .»alle klimatiltakene skal bare redusere temperaturen med 0,2 grader C innen år 2100.»
  Mener du da at klimatiltakene reelt vil redusere temperaturen, eller er det ut fra IPCCs CO2 teorier?

  • Fint med presiseringer. Det siktes til at de frivillige, nasjonale klimatiltakene (som skal redde verden) nedfelt i Parisavtalen vil bidra til en redusert global middeltemperatur på 0.2 C iflg MIT og Bjørn Lomborg – ifølge beregninger uavhengig av hverandre

   • Siden du i ditt første innlegg hevder at det ikke er noen sammenheng mellom temperatur og CO2-konsentrasjon, hvordan kan Paris-avtalens reduksjoner da føre til en temperaturreduksjon på 0.2 °C? Det er ulogisk.

    I motsetning til deg, så mener Lomborg faktisk at det er en sammenheng mellom menneskelige CO2-utslipp og den temperaturøkningen vi erfarer. Han er ikke klimaskeptiker i vanlig forstand. Han sa i et intervju med «New Statesman» i 2010. «Global warming is real – it is man-made and it is an important problem». Han mener imidlertid at vi skal prioritere tiltak mot fattigdom i stedet for tiltak mot global oppvarming som han ser på som et mindre problem.

    Det er gjort en rekke beregninger av hva forpliktelsene i Paris-avtalen vil bety for temperaturutviklingen og de fleste viser at de vil medføre ca. 1 °C reduksjon i oppvarmingen. http://www.resilience.org/stories/2017-06-07/meeting-paris-pledges/ En av de store feilene Lomborg gjør, er at han forutsetter at Kinas utslipp vil øke helt til 2080, mens de har forpliktet seg til å ikke øke etter 2030. Det viser seg i tillegg at Kinas CO2-utslipp allerede ser ut til å ha nådd toppen. https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJRlhyTGlfZkpQaWM

    • Det er vel beregnet at med gitte forutsetninger (CO2-effekt etc) vil USA’s utmelding av Paris-sirkuset maksimalt bety +0,2 gr C globalt om 100 år. Kina som bygger og planlegger hundrevis av kullkaftverk hjemme og ute for tiden har ikke forpliktet seg til noen klimatiltak før 2030, det stemmer det. Hva som skjer etter dette er det ingen som vet, men vi vet at det vil være en annen verden da med helt andre utfordringer enn de vi kan overblikke nå. Jeg spår at IPCC og den leiren etter hvert blir mindre dominerende og at det vil vokse fram en bevissthet globalt om at naturlige klimavariasjoner er dominerende og at vår påvirkning kun er marginal…

    • Første spørsmål er flisespikkeri. Jeg referer til at historiske data som viser at det ikke er noen sammenheng mellom CO2 og T i den forstand at CO2 styrer klima. At IPCC gjennom sine modeller beregner noe annet er et alternativt syn som ligger til grunn for Parisavtalen. Slik sett er Parisavtalen fra mitt ståsted uinteressant som klimaavtale, men har selvfølgelig en aktualitet i overføring av store midler fra industriland til utviklingsland ved det grønne fondet på 100 millirder årlig.
     MIT sendt ut en pressemelding om at de beregnet 0.2 fra selve Parisavtalen, men at det med tidligere inngåelser beløp seg til ca 1 C. MIT og Lomborg fikk omtrent samme resultat på mergevinsten ved Parisavtalen. Altså 0.2 C for 100 milliarder årlig.

    • Lomborg har som R. Tol og R. Pielke jr. m. fl. sagt at de har ingen kompetanse på drivhuseffekten og overlater den og tilhørende debatt til IPCC og øvrige fageksperter. Men de hevder at innen sine områder om effekter, tiltak og ‘klimakostnader’ er IPCC-leiren tildels hinsides de konklusjoner de finner som eksperter innen sine fagfelt.

 3. I 1909 beskrev R. W. Wood et forsøk som viste at CO2 ikke lot seg varme opp av IR. Noen år senere kom Niels Bohr med en forklaring på fenomenet.
  Woods drivhusforsøk er senest blitt verifisert i 2012. I år har tre forskere i USA ut fra en rekke temperaturserier vist at det ikke er noen sammenheng mellom målt temperatur og CO2-nivå.

  Det er kanskje på tide at hypotesen om at CO2 er en temperaturpådriver skrinlegges?

  Nils M. Nielsen

 4. Utrolig i grunnen at en «hel verden» går rundt og tror at mennesket er mektigere enn naturen. Vær og klima er kaotiske systemer som det vanskelig, faktisk umulig med dagens kunnskap, kan lages prognoser av. Det er ikke slik som mange norske politikere synes å tro, og for så vidt også både Kristins Cicero og Bjerknessenteret, at én komponent (sporgassen CO2) styrer et så komplekst system med dominerende negativ kraft. Spør gutta og jentene på meteorologiske hvorfor de ikke kan spå været med rimelig grad av nøyaktighet over en uke fram. Man får vel da som svar at det handler om kaos og ikke lineære prosesser, antar jeg, som det i liten grad er mulig å forutse med nøyaktighet langt fram. Siden klima kan sies å være summen av vær over mange år i en definert region burde det da logisk sett være umulig å spå dette også. Allikevel får vi høre om «konsensus» og at «97% av verdens klimaforskere» mener menneskeheten er skyld i klimaendringer som åpenbart er resultat av naturlig variabilitet…

  • Jansen. En to år gammel skittkasterartikkel. Interesserte kan jo lese:http://www.breitbart.com/london/2015/02/28/dr-willie-soon-a-scientist-in-the-humble-quest-for-truth som omtaler ialle fall mye av skitkastingen på en korrekt måte. Og den viser lite om solens betydning.
   IPCC konkluderte i 2013 at utflating av global middeltemperatur antakelig kunne skyldes vulkaner, sol eller at varmen hadde gått ned i dyphavet. Vulkaner er utelukket, og det er solen som varmer opp havet (og dyphavet) så da står solen rimelig sterkt. Men global oppvarming er summen av kontinentale og regionale endringer der transport av ‘solenergi’ ved vinder og havstrømmer samt endret tidevannseffekt fra månen alle spiller inn. Ikke alle i fase. Det er i tillegg en rekke ‘kaoselementer’ involvert. Å bruke El Niño år som bevis står ikke sterkt innen vitenskapen.

  • jansen. Synes grafen du viser den naturlige utvikling, med solen, som en styrende faktor etter den Lille Istid.
   At noe varmere etter maksimum for noen r siden Lille Istid, har vel enkel forklaring enn med mer akkumulert varme i hav og øket solinnstråling i det tropiske der.
   Denne havoppvarmingen indikeres av direkte solinnstråling og hyppige El-Ninjos.
   CO2 hypotesen du promoterer finnes det lite belegg for, og passer ikke logisk eller observert.
   Og klimaforandringer årsaket av 0.03 eller 0,04%, og derfor med sin sporadiske forekomst og overlappede evne av H2O til å absorbere IR stråler fra jordoverflaten, kan det ikke være sannsynlig at CO2 gass har noen betydning for temperaturen på jorden.

 5. http://www.greenpeace.org/usa/two-massive-hurricanes-in-two-weeks-is-not-a-coincidence-its-climate-change-harvey-irma-exxon/?utm_campaign=Twitter&utm_source=Link&utm_medium=US

  «Exxon researchers warned management in 1982 that impacts from climate change could be catastrophic. But instead of doing literally anything about it, Exxon and its peers engaged in a decades-long campaign to sow doubt about climate change, impede policy, and protect their own profits. »

  Fossillobbyen har allerede forsinket det grønne skiftet i 30 år. De driver på ennå. Og «klimarealister» over hele verden lar seg lure.

  • Et noe enfoldig argument. Spørsmålet er om de EXXON-ansatte som advarte hadde rett på det tidspunkt? For i 1960-80 årene var det muligheter for en ny istid som var spørsmålet i WMO, Sovjet, USA mm. Men noen trodde sikkert på modellene for IR-stråling. Mens det åpenbart var størst tilslutning til at konveksjon, den hydrologiske syklus, skyer mm var viktigste energitransportører i store deler av troposfæren. Og da er det helt greit å ta beslutning på de premisser. Og det viser seg jo å være korrekt etter diverse tiår med målinger, observasjoner og beregninger.

  • Krystad.
   En henvisning til Klima Aktivist Organisasjonen Greenpeace, som du tilsynelatende tillegger viteskaplig tyngde, blir direkte stupid.
   Når bukken skal passe havresekken eller Greenpeace lavmålpropaganda introduseres blir slike innlegg lite balanserte viteskaplig sett…

   • «Klimarealistenes» propaganda baserer seg også på en agenda: Desperat å motsi et godt dokumentert fysisk fenomen, gang på gang, for å ikke måtte ta innover seg de stadig mer katastrofale konsekvensene dette fenomenet har for menneskeheten. Senest eksemplifisert ved den pågående tragedien av en kjempeorkan i Karibia, den kraftigste orkanen i Atlanterhavet siden registreringene startet i 1851. Nettopp derfor ekstra lattervekkende at Ellestad skryter av hvor få og små stormene i det Karibiske hav har blitt. Det hadde vært fint om dere kunne våkna opp til realitetene snart, og engasjert dere for å begrense skadeomfanget heller enn å forsterke det. Mens dere turer videre med eventyrhistoriene deres, er vi nemlig ganske mange som holder fast på håpet om at menneskeheten klarer å snu denne trenden, at fornybar teknologi kan ta fullstendig over for fossile energikilder, at vi kan begrense havstigningen så våre barnebarn skal slippe at kystlinja stiger med EN METER før 2100 (som er det som vil skje hvis Klimarealistenes syn blir rådende i verden).

    • Du virker litt ureflektert i din kommentar. Det er riktig at orkanene i Karibia i 2017 er kraftige. Det er det ingen som har benektet selv om de ikke nødvendigvis er de kraftigste som du hevder. Det er litt etter hvordan man definerer det. http://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/11/hurricane-irma-numbers-records-storm-has-blown-away/ Det virker som det er kraftige orkaner, men færre så bildet er litt mer sammensatt.

     Så er det spørsmålet om denne orkanvirksomheten skyldes antropogent CO2. Det er jo ikke sikkert. Det har vært kraftige orkaner før menneskelige bidrag var av betydning.

     Når det gjelder havnivået gjenstår det vel å se at dette stiger i henhold til prediksjonene. Det har ikke gjort det hittil. Jeg har ikke lest at f.eks. Maldivene nå er et undersjøisk område.

     Du er nå inne på en nettside som stiller kritiske spørsmål til Klimapanelet og andres konklusjoner om menneskeskapte klimaendringer. Da kan du ikke forlange at de inntar samme holdning som du utviser.

    • Krystad. det er fint med engasjement.
     Men når ca. 112 av 116 modeller av fremtidig klima er feil og viser for høy temperatur.
     Når temperaturen globalt har flatet ut de siste 20 år.
     Orkaner er ikke noe nytt, i de siste 150 år har det vært over 300 orkaner mot USAs kyster, men bare de to siste er etter menneskeskapte klimaendringer. ( Det jo ren nonsens), blir det vanskelig å tro på Klimaalarmist-industrien, som overdramatiserer alt varmt vær og nevner ikke kulde, tydeligvis for å skremme politikere (og deg) til enorme summer og høye honorarer til klimaalarmist forskningen sin.

    • Det du betegner som «Klimarealistenes propaganda» er en agenda ved navn «observasjoner i naturen».
     De viser en klar nedadgående trend i antall orkaner som treffer USA, og ingen av de tre siste har vært i nærheten av kraftigst siden målingene begynte.

     Jeg kan i tillegg trøste deg med at havet i hovedsak ikke lenger stiger, så barnebarna er trygge. Bortsett fra at de blir temmelig sure den dagen de oppdager at de er blitt lurt og at tusener av milliarder er brukt på meningsløse klimatiltak mot en klimakrise som ikke kan observeres noen steder ute i vår virkelige verden.

     • Dere er virkelig utrolige. Som sagt, vi er mange som håper at klimaendringene kan begrenses. Imens går vi nordmenn nok en snøfattig vinter i møte pga høyere snittemperaturer (som IPCC imponerende nok forutså allerede på 90-tallet skulle stige med 1,3 grader fram til i dag; nøyaktig det som har skjedd. I årevis har dere holdt på med fornektende røl. Hvor mange år til skal dere klamre dere til disse desperate naive tankene? Frykter det blir «inntil døden skiller dere ad» for de eldste av dere. For jada, jeg forstår godt at det er vondt å tenke på at havet stiger pga menneskers daglige aktiviteter. Men det finnes måter å begrense dette problemet på. Å late som om det ikke er sant, er ikke en av dem.

     • Observasjoner i naturen, ja. Det er jo der Klimarealistene bommer ikke bare litt. F.eks. med påstanden om at global oppvarming har stanset – alle datasett og forskningsartikler viser at den har AKSELERERT ift. forrige århunde, da det dessuten også var betydelig oppvarming. Artig påstand at havet ikke lenger stiger, forøvrig – her er et fin oversikt over det sammen med andre relevante «observasjoner i naturen»:

      https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

      Siste oppdatering er at havet stiger med mellom 3,0 til 3,8 mm i året.

      Klimarealistene klager over å ikke bli tatt seriøst. Da anbefales å forholde seg objektivt til de observasjonene vi faktisk har, sampt å bruke statistikk som det skal brukes for å trekke konklusjoner.

     • Hva om du leste dataene på det du lenker til, Lackner? Det framgår klart at det ikke har vært havnivåstigning siden April 2016.

     • Ja Geir. Nå er Lackner på bærtur igjen.

      Alle ser med det blotte øye utifra grafen at havnivået sank masse ca i 2010-2011. Så da har ikke havet steget i perioden 1993-2017.

     • Interessante grafer. De viser havstigning fra 1870. Det stiger jevnt til 1930 så øker stigningen til 1950 hvor den flater ut for å ta seg opp igjen på slutten av 60-tallet med samme stigning fram til 2016. Hvordan dette dokumenterer at havstigningen er menneskeskapt blir litt vanskelig å forstå. Håper Lackner kan argumentere for hvilken menneskelige klimaendringer som ga stigningen i perioden 1870 – 1930.

 6. Bra forsøk på å «cherrypicking»!
  Hva om du leste datane enda litt bedre, Aaslid? Så vil du se at det framgår klart at det har vært stigning igjen fra juli 2016. Og på alle andre lengre tidsskalaer og, forøvrig. Rart med det…

  • Ja, det er rart med det. At havet stiger når kloden vår går ut av en istid fordi vannet skifter fase ….

   De aller fleste utenom deg er klar over at det er betraktelig mer enn 8000 år siden menneskeheten trengte å bekymre seg for havnivåstigningen.

   • Geir.

    Jeg synes du nettopp skrev at havnivået ikke stiger. Nå sier du at det gjør akkurat det.

    Noen ganger lurer jeg på om du er dobbeltagent

     • Ok.

      Det er veldig vanskelig å vite når du tuller skjønner du. Men da vet jeg altså at du tuller (troller) med oss når du diskuterer havnivå fremover. Godt å vite.

      Det kommer nok flere eksempler på løpende bånd, vi får bare vente hva det neste blir

      Dette går ut over troverdigheten til KR, men det har vi hørt før fra andre også

  • Tror du skal være forsiktig med å påstå andre driver Cherry picking. Det har vært reduksjon siden desember 2016. Slik kan vi krangle om tidsperioder som er så korte at de ligger utenfor definisjonen av klimaendringer. Du forlanger til stadighet svar på alle spørsmål du stiller. Du er ikke like interessert i svare på spørsmål som rettes mot deg. Jeg spør deg igjen: Grafen du la frem starter i 1870. Hvordan havstigningen var før det vet ikke jeg, men jeg antar den var tilstede da også. Hvis vi antar at antropogent CO2 ikke påvirket havnivået i signifikant grad før 1950 må vi anta stigningen frem til da har andre årsaker. Jeg kjenner ikke til noen grunn til at denne tidligere trenden ikke skulle fortsette etter 1950. Da må i tilfelle antropogent CO2 kun stå for den ekstra stigningen. Den ekstra stigningen er moderat i forhold til påstanden om ekstrem havstigning. Er du enig?

Kommentarer er stengt.