Klima, vitenskap og politikk i året 2015

Av Prof. Ole Henrik Ellestad

Det ble ikke det varmeste år i 2014 selv om mange prøver å fremstille det slik. Året føyer seg inn i rekken av varme og kalde år som svinger rundt den globale middeltemperaturen som fortsetter utflatingen på 18. året. Da er det mer påfallende at IPCC-leiren så ivrig søker å utnytte noen få måneder til å «bevise» menneskeskapt oppvarming mens de samtidig hevder at 18 år er for kort tid til å trekke konklusjoner om naturlige variasjoners betydning. Samme type retorikk og skriverier kjennetegner IPCC-rapporter (AR5), presentasjoner og omtaler. For det er ikke en skremmende
klimautvikling siden forrige rapport (AR4) i 2007. Datamateriale og vitenskapelige arbeider svekker IPCCs teorier om menneskeskapt oppvarming og styrker oppfatningen av dominerende naturlige variasjoner. Kloden er på vei mot kaldere perioder, og data stemmer godt overens med dominerende naturlige variasjoner.

Klimastatus
De offentlige data fra omfattende målesystemer viser at klodens klimastatus er gunstig. Intet gjenspeiler IPCC-leirens alarmerende meldinger. Global snømengde og sjøis er innen normalen de senere tiår i likhet med tropiske orkaner, tørke og flom. Golfstrømmen varierer som alltid, og økt tilførsel av varmere vann har bidratt til issmelting og varmeperiode. Nå legger isen kraftig på seg. Bare to av flere hundre båter kom gjennom Nord-øst passasjen i år. Nord-vest passasjen var stengt. Antarktis har vært litt kaldere siste 30 år med gradvis økning av sjøis som nå er rekordstor. Dette må sees i lys av at IPCCs teori for drivhuseffekten særlig skal gi utslag i polområdene. Antarktis har således i 40 år vist teoriens utilstrekkelighet, og nå kommer Arktis etter. For Nord-Atlanteren er blitt kaldere de senere år i tråd med syklusene som er påvist 8000 år tilbake. Havnivåets jevne middelstigning siste 200 år skyldes oppvarmingen etter den Lille istid. Variasjonene om middelverdien er faktisk en god dokumentasjon på naturlige variasjoner med 60-års syklusens 30-årige varme og kalde faser. Det blir lite fakta igjen til IPCC-leirens store overskrifter. Men IPCC søker å forklare hendelsene ut i fra IPCCs mandat knyttet til menneskeskapt oppvarming uten særlig hensyn til om forklaringen stemmer med observasjoner.

Går man bak retorikken finner man at IPCCs teorier kan tilbakevises langs flere akser:
– historisk utvikling og manglende aksept for teorien over hundre år
– manglende aksept og frafall blant ledende forskere forskere fra IPCC-systemet
– IPCCs uvitenskapelige retorikk og manglende forklaring av sentrale avvik fra teorien
– IPCCs mange forsøk på å forklare at «science is settled»
– de mange manipulerende omtaler av vitenskapelige nøkkelforhold inklusive «Climategate»
– IPCCs mange dementier på tidligere alarmerende forhold
– analyser og omtale av de mangelfulle beregningsmodellene som ikke er testet
– manglende overensstemmelse med observasjoner for prognoser/fremskrivninger/scenario

Tilsammen leder de til konklusjonen: Bidraget fra menneskeskapt oppvarming er meget beskjedent. Faktisk har ledende skeptikere begynt å redusere sine tidligere beskjedne anslag og en nylig interessant publikasjon fra Ferenc Miscolczi bekrefter tilnærmet null fra CO2-økning. Og han benytter noe av det mest omfattende observasjonsmaterialet fra NASA og værballonger siden 1945. Senere tiårs temperaturavvik er langt fra unike, men føyer seg inn i påviste korte og lengre perioder relatert til endringer i sol, vinder og havstrømmer. Materialet om dominerende naturlige variasjoner er overbevisende. Og IPCCs beregnede temperaturøkning på 2 C i år 2100 vil ikke gi problemer med avlinger og vekster. Både den og CO2-økningen vil gi globale fordeler til glede for «fattig og rik» ifølge professor Richard Tol, en ledende fagmann på miljø og klimastrategi.

Klimapanelets retrett
Den kjente miljøorienterte professor James Lovelock, «Gaiafilosofiens far», bekjente i 2012 at hans alarmerende påstander om klimautviklingen og deres effekter bare var grove antagelser som har vist seg å være feilaktige. Han tok Al Gore og flere andre IPCC-tilhengere med seg i fallet. Foranledningen var at IPCC i mars 2012 publiserte en spesialrapport om ekstremvær med konklusjon om at dette ville bli dominert av naturlige klimavariasjoner de neste 20-30 årene.
I 2014 kom Lovelock’s bok der han mente at forskerne vet for lite om klimavariasjoner og dets årsaker. Med tydelig adresse til IPCC hevdet han at noen av dem møtes regelmessig for å heie på hverandre – som ved utarbeidelsen av rapportene. Siden 2012-rapporten som ikke ble omtalt i norske media, har de fleste norske medier nettopp fokusert på økning i ekstremeffekter og feilaktig tilskrevet det menneskeskapte årsaker. De fleste er dementert av IPCC i AR5. Men Golfstrømmen (Great Conveyer Belt som binder havene sammen) vil ikke opphøre. Tørke og flom øker ikke på global basis og heller ikke tropiske orkaner. Biologiske organismer vil bestå og ikke reduseres med 1/3 som omtalt i 2007-rapporten.
Matt_Ridley_Climategate_Cartoon
Men det er ikke slik det fremstilles fra IPCC-leiren. I de senere år har to tidligere direktører fra CICERO hevdet at IPCC kun har begått én feil – om Himalaya-isbreers smelting innen 2035 (Himalayagate) – bare én feil på 3000 sider. Dette inntrykket formidles av norske medier, men er fullstendig feilaktig.

IPCCs hovedkonklusjon er uten vitenskapelig forankring.
IPCC har akseptert utflating av global middeltemperatur siste 18 år og forklart den med:
– økt innflytelse fra solen. (Et av hovedargumentene til skeptikerne som ellers har vært faglig diskreditert i tiår).
– Økt bidrag fra vulkaner. (Men observasjoner viser at atmosfæren har vært relativt ren for støv og aerosoler de siste vel 15 årene).
– Varmen har gått ned i dyphavet (Men det gis ingen nye mekanismer for dette. I den grad dette har skjedd vil prosessen ha foregått hele tiden. Men det viktigste er at NASA ut i fra satellittmålinger og at en av verdens ledende oceanografer og professor ved Harvard, Carl Wunch, har publisert data som ikke viser oppvarming av dyphavet).

Ut i fra forholdene angitt i parentesene har ikke IPCC noen vitenskapelig forklaring på temperaturutflatingen som støtter menneskeskapt dominerende innflytelse. I realiteten er all beregnet varme for årene 1996-2014 ikke observert. Hvordan kan det da hevdes at «science is settled»? Hvordan kan de påberope seg støtte fra et flertall av forskere for et slikt syn? Hvordan kan de konkludere at de for hver rapport er sikrere når avviket fra observasjoner stadig blir større?

Klimamøter og teknologier
«Grønne» teknologier, som globalt representerer ca 1% av energiproduksjonen omtales med solskinnshistorier, urealistisk omfang og uten de omfattende problemer og betydelig økte kostnader det allerede har skapt. Internasjonale avtaler er i realiteten uten forpliktelser, men med overvurdert profilering av tro på fremtidige muligheter. Politikerne har åpenbart kjennskap til manglende bekreftelse av IPCCs teorier. Det dreier seg ikke om vitenskap, men et politisk spill.

La oss håpe at 2015 blir et gjennombrudd for vitenskapen i klimaspørsmålet slik at man kan rette oppmerksomheten mot effekten og andre viktige problemer.

Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

 1. Når IPCC nå omsider har akseptert utflatingen av global middeltemperatur siste 18 år som i realiteten er et opphør av global oppvarming for denne gang, så argumenterer de med økt innflytelse fra sol og vulkaner. Eller for å si det mer direkte, de argumenterer med de naturlige klimaendringene som de for kort tid siden benektet eksistensen av.

  Ellestad hopper også over det pinlige faktum for enkelte, at den fysiske mekanismen som skal forklare varmens ferd fra troposfæren til havdypet ikke eksisterer – med mindre man tror på teleportasjon ellet feen med tryllestaven.

  Dette er ingen retrett. Det er en total kollaps av en forsvarsposisjon som skulle holdes for enhver pris.

  Klimapanelet har møtt sitt Stalingrad..

 2. På samme måte som Hitler, regner jeg med at arrogansen er for stor hos IPCC til å innrømme nederlag. Ben Santer mf. siste, multi vulkanfantasier, tyder i vert fall på fortsatt fokus på HLR av denne, for lengst døde, pasient.

 3. Med henvisning til Statsministerens nyttårstale, er det snart bare deler av FRP som ikke er med i CO2-bevegelsen. Dette er selvfølgelig veldig trist for oss ikke troende, men på tross av dette sytes jeg det nå begynner lysne og etter hvert begynner å se tegn til skepsis rundt om i verden menigheter om følge av avsløringene om juks og fanteri. Kan vi videre ,håpe at dette har sammenheng med følgende uttalelse av Søre Kierkegaard, sitat..»Jo flere som marsjerer i takt, jo mindre verdi har budskapet. Beste hilsen og godt Nytt År!

 4. Benestad i aksjon. Unlater å nevne AMO og PDO ellers er det en generell forståelse i forskermiljøet at IPCCs modeller er minst 60% for høye, se også siste modellen som presenteres,den stopper der modellene spriker mer og mer med reell tempratur. mye å ta tak i i dette foredraget.
  https://www.youtube.com/watch?v=s_5yvO8duXw

Kommentarer er stengt.