IPCC-leirens manipulering av Wikipedia

Klimanytt 166, av Ole Henrik Ellestad

IPCC-leiren har hatt mange bidragsytere som systematisk har manipulert media. William M. Connolleys redigering av Wikipedias websider om global oppvarming er et av de mest groteske. Flere tusen innlegg og omtaler ble systematisk redigert, ledende forskere på skeptikersiden fikk sjikanerende omtale, og IPCCs konklusjoner og manipulasjoner ble fasit med utradering av Lille istid, Middelaldervarmen, urbane varmeøyer mm. Alt i samarbeid med nøkkelpersoner som Michael Mann m.fl. ifølge «Climatagate»-epostene. Klimaskeptikere ble utestengt fra Dagsavisen, Nye meninger da fakta om dette ble omtalt.

Wikipedia er folkets leksikon med innlegg fra interesserte. Etterhvert er det blitt Internetts mest søkte informasjonskilde med over 50 mill. søkere per måned. Det frister til misbruk på kontroversielle områder, ikke minst der politikk inngår. På klimaområdet ble det forvandlet til et kraftig redskap for IPCC-leirens systematiske feilinformasjon kombinert med utestengelse av alternative vitenskapelige oppfatninger. Profileringen som et balansert leksikon står i skarp kontrast til at Wikipedia ikke aksepteres som referanse i vitenskapelig arbeid. Wikipedia fremstår som et av de beste bevis på IPCC-leirens avvik fra vitenskapelige prinsipper og utstrakte sammenblanding av vitenskap og politikk, som var en av konklusjonene ved evalueringen av IPCC.

Ifølge den anerkjente kanadiske journalist, forfatter og miljøaktivist Lawrence Solomon ble han først oppmerksom på Wikipedia-manipulasjonene innen klimafeltet i desember 2009. I en omtale av Naomi Oreskes absurde artikkel om vitenskapelig konsensus om IPCC-hypotesen ble det hevdet at en av hennes sterkeste kritikere, Benny Peiser, britisk vitenskapsmann og leder for Global Warming Policy Foundation (GWPF), hadde erkjent konsensusen. Solomon fikk bekreftet at Peiser var ukjent med dette og sendte inn en rettelse til Wikipedia. Men Peiser kunne ikke finne den. Gjentatte innsendinger viste at innlegget umiddelbart ble fjernet. Hva skjedde?

media - Wikipedia william_connolley logRedigeringene var satt i system, og William Connolley, en britisk dataingeniør og tidvis klimatolog og medlem av «De grønne», fungerte som «administrator» i samarbeid med flere. Fra 2003 hadde han en enorm aktivitet (figuren viser hans log fra Wikipedia) med 5428 egne eller omskrevne artikler. Mer enn 500 artikler ble stoppet, og mer enn 2000 bidragsytere på den skeptiske siden ble utestengt. Folk han var enig med hadde åpen portal. Han presenterte også ledende skeptiske vitenskapsmenn på en nedsettende Mer enn 500 artikler ble stoppet, og mer enn 2000 bidragsytere på den skeptiske siden ble utestengt. Folk han var enig med hadde åpen portal. Han presenterte også ledende skeptiske vitenskapsmenn på en nedsettende måte.

Connolley hadde i flere år vært engasjert med de samme alarmerende synspunkter på IPCC-leirens fremste nettside «Realclimate». Det er greit. Den utgir seg ikke for å være noe annet. Annerledes med et profilert «leksikon» som Wikipedia. Han hadde god kontakt med IPCC-leirens mest profilerte forskere som Michael Mann (Hockeykølla), Tom Wigley og Phil Jones (ledere av CRU), Gavin Smith (nå leder NASA GISS), Stefan Rahmstorf (Tysklands fremste forskeralarmist) m.fl. slik adresselisten fra «Climategate»-filene viser(1). Vår egen Rasmus Benestad, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, figurerer også blant adressatene. En epost fra M. Mann forteller sitt tydelige språk om et aktivt samarbeid om artikler (2)

Connolley bidro til å fjerne den lille istid, Middelaldervarmen, urbane varmeøyer, sørget for oppvarming i Antarktis, nedsettende omtale av skeptikere osv. Wikipedias «Arbitration Committee» fastslo at han hadde misbrukt administrasjonsverktøyet. Lederen, Jimmy Wales, beklaget i Wall Street Journal 29. desember 2009 «online hostility and the degeneration of online civility». Connolley mistet gradvis myndighet, men dette er etterhvert blitt opphevet. Wikipedia fremstiller fremdeles viktige klimaområder i strid med observasjoner.

Det er slik manipulert informasjon våre politikere legger til grunn for sine beslutninger. De har også flere ganger avvist å eksponere alternative vitenskapelige syn der naturlige klimavariasjoner er dominerende. Klimaskeptikere ble utestengt fra Dagsavisen, Nye meninger da velkjente fakta ble presentert. Det er skeptikere som hele tiden profileres som «svarteper» i norske medier. Enn så lenge

From: Phil Jones To: William M Connolley ,Caspar Ammann
Subject: Figure 7.1c from the 1990 IPCC Report
Date: Fri, 05 Jan 2007 13:38:40 +0000

Cc: Tom Crowley ,”Michael E. Mann” , “raymond s. bradley” , Stefan Rahmstorf , Eric Steig ,, , , David Archer , “Raymond P.” ,, , “Mitchell, John FB (Chief Scientist)” , “Jenkins, Geoff” , “Warrilow, David (GA)” , Tom Wigley ,, “Folland, Chris”

 1. 2006 email fra Michael Mann:

  > I’ve attached the piece in word format. Hyperlinks are still there,
  > but not clickable in word format. I’ve already given it a good
  >> go-over w/ Gavin, Stefan, and William Connelley (our internal “peer
  >> review” process at RC), so I think its in pretty good shape. Let me
  >> know if any comments…
  >>

 

 

Støtt oss ved å dele:

24 kommentarer

 1. Når det ikke handler om fakta, vitenskap, forurensning, vær eller CO2, faktisk ikke en gang om klima ..
  Når det kun handler om CO2-avgifter, CO2-skatter og CO2-inntekter – penger, masse PENGER!

  Cap’n Trade, Carbon trading og 5 stjerners FN-liv er ikke gratis.

  CO2 avgiften vi betaler ved bensinpumpen (innført i 1992) går uavkortet til et korrupt FN-system.

   • Nei, CO2-avgift er en særavgift til statskassen.
    Her er iht. wiki og SN litt mer om hvilket omfang dette etter hvert dreier seg om i Norge (jeg er ikke sikker på om flere avgifter er kommet til etter de kilder jeg siterer fra ble skrevet):

    – CO2-avgiften på mineralske produkter ble innført i 1991
    – 1999 skilt ut i et eget avgiftsvedtak
    – Avgiftens formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av utslipp av klimagassen CO2. Avgiftsplikten omfatter mineralolje og bensin og oppstår som hovedregel ved uttak fra godkjent lager eller ved innførsel.

    Petroleumsindustrien/norsk sokkel:
    Avgiften på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen ble innført i 1991. Avgiftens formål er å redusere utslipp av klimagassen CO2 fra petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. CO2-avgiften på mineralolje og bensin er hjemlet i vedtaket om CO2-avgift på mineralske produkter, mens CO2-avgiften på sokkelen er hjemlet i vedtaket om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. Avgiftene oppkreves etter henholdsvis lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen. Statens inntekter fra CO2-avgift på mineralske produkter og CO2-avgiften på sokkelen var i 2008 på hhv. om lag 4,5 milliarder kroner og om lag 3,4 milliarder kroner. CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten ble doblet fra 2012 til 2013. Satsene gikk fra 0,49 til 0,96 kr per sm3 gass og liter olje/kondensat.
    Fra 2008 er CO2-utslipp fra petroleumsvirksomheten i tillegg inkludert i kvotesystemet.

    CO2-avgift på mineralolje:
    Som mineralolje anses bl.a. parafin, fyringsparafin, gassolje, dieselolje og fyringsolje. Den generelle avgiftssatsen i 2010 var 0,58 kroner per liter mineralolje. For mineralolje til bruk i innenriks luftfart er avgiftssatsen 0,68 kroner per liter, mens avgiftssatsen for mineralolje til bruk i treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien er 0,30 kroner per liter. Det gis fritak for avgiften for produkter som leveres til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven. Etter EFTAs overvåkningsorgan (ESA) sitt vedtak 16. juli 2008 (502/08/COL) kan fritaket godkjennes så lenge de fritatte virksomhetene minimum ilegges en avgift på 15 euro per 1000 kg mineralolje fastsatt i nasjonal valuta per første virkedag i oktober i året før budsjettåret. Dette samsvarer med minstesatsen i EUs Rådsdirektiv 2003/96/EF (energiskattedirektivet). ESAs godkjennelse gjelder fram til 31. desember 2017. Det gis i tillegg avgiftsfritak blant annet for mineralolje som brukes i skip i utenriks fart, i fiske og fangst i fjerne og nære farvann samt i fly i utenriks fart.

    CO2-avgift på bensin:
    Avgiftsplikten omfatter bensin og blandinger dersom bensin er hovedbestanddel og blandingen kan benyttes som motordrivstoff. Avgiftssatsen i 2010 er 0,86 kroner per liter bensin. Det gis fritak for avgiften for blant annet bensin brukt i fly i utenriks fart og bensin gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Recovery Unit).

    CO2-avgift på naturgass og LPG:
    I forbindelse med budsjettet for 2007 ble det vedtatt å innføre CO2-avgift på gass til oppvarming av bygg fra 1. juli 2007. CO2-avgiften på gass til oppvarming av bygg ble vedtatt som en generell avgift på gass med et fritak for gass som benyttes til annet enn oppvarming. Avgiften har i påvente av godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ikke blitt innført. I vedtak 23. juli 2009 (342/09/COL) har ESA konkludert med at fritaket ikke er i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregelverk.

    Oppsummert: Begrepet «kilmaindustrien» får her et konkret ansikt.

    • Dette stemmer sikkert.

     Men det er litt artig at det henvises til Wikipedia som moderator på dette nettstedet – i denne tråden – avskriver (som seriøs kilde)

     • Det er generelt mye bra på Wikipedia. Problemet er kontroversielle temaer. Der skal man nok være skeptisk. Ren faktainformasjon stemmer vel, ellers ville nok noen korrigert.

     • Olavsen,
      jeg ser ingen logisk brist hos moderator her, for Wikipedia kan ikke brukes som troverdig/seriøs kilde for noe klimarelatert som har minst to tolkningsmuligheter: Alle slike tema jeg har sjekket er redigert i favør av klimaalarmisme, jfr. prosessene med Connolley på wiki, Benestad i Store Norske, osv.
      Når det gjelder formalia for norsk CO2-skatt så er mine wiki-sitater bare avskrift fra off. informasjon. Dersom du derimot sjekker HVORFOR denne skatten kan forsvares ilagt, så er balladen i gang…
      Jeg tok f.eks. derfor med bare det offisielle «formålet» for avgiften:

      «Avgiftens formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av utslipp av klimagassen CO2».

      Man kan likevel her starte med å spørre: Hva er de vitenskapelige kriteriene for «kostnadseffektive reduksjoner av utslipp»? Osv.

     • Jeg ser at en slem onkel har vært innom Wikipedia (norsk) under Klimarealistene , «diskusjon» og dokumentert nettopp Wikipedias ensretting ved omtalen av «The Oregon Petition» undertegnet av 31.487 personer innen USAs vitenskap – hvorav 9.029 med PhD- som tar avstand fra Kyotoavtalen og dens konsekvenser.
      Og hvor Wikipedia kan fortelle at denne er undertegnet av «Spice Girls», «Charles Darwin» og «Star Wars» – derfor ikke seriøs .
      Her er navnelisten og man kan selv sjekke Wikipedias omgang med fakta – jeg finner ikke de nevnte underskrifter.
      http://www.petitionproject.org/signers_by_last_name.php

      Da aktivistene fikk greie på underskriftskampanjen skulle noen visstnok ha skrevet inn falske navn for å sabotere aksjonen – det hele går jo ut på fortielser , forfalskninger , hetskampanjer , uthengning , mistenkeliggjøring og helst kneble alle ytringer som er i strid med klimaindustriens sanne lære.

      Tiden er kanskje inne til å repetere William Connolleys aktiviteter på Wikipedia ?
      Aktivistene følger meningsmotstanderne til graven , and beyond, her gir han omtalen av klimaforskeren og professor Robert Carters dødsfall
      http://scienceblogs.com/stoat/2016/01/19/science-advances-one-funeral-at-a-time/

      Smakfull argumentasjon De ?

      Uttspillet betimelig kommentert her :
      http://www.climatedepot.com/2016/01/21/sick-warmist-scientist-william-connolley-cheers-death-of-climate-skeptic-dr-bob-carter-as-an-advancement-in-science-gloats-science-advances-one-funeral-at-a-time/

      Sa jeg lavmål ?

     • Dwt er ingen logisk brist fra moderator. Jeg har ikke engang lest innlegget ditt (jeg stoppet ved Wikipedia-henvisningen), så jeg kan ikke kommentere innholdet. Jeg bare kommenterte det faktum at du henviste til en kilde som moderator anser som useriøs. Det er forøvrig også i følge debattreglene her ikke ønsket å bruke Wikipedia som kilde

     • Dette minner om alarmistenes fornekting av linker til skeptiske nettsteder som WUWT, selv om disse ofte har direkte link til publisert forskning, og lite annet. Det må være noe forferdelig smittsomt stoff som henger ved skeptikere, når alt de berører, forurenser den rene vitenskapen!

   • Nei, det er garantert ikke riktg. Det er helt utenkelig at Finansnsdepamentets byråkrater ville godkjenne at norske atgifter ble sluset direkte til FN. Hvem som er fianansminister er i denne sammenheng uten betydning, da finansministeren ikke har myndighet til å instruere de ansatte i forvaltningen.

 2. «med utradering av Lille istid, Middelaldervarmen»

  Her er oversikt over utviklingen til artikkelen om Den lille istid.

  Det er over 2000 redigeringer siden 2002. En stor jobb å gå gjennom alle, men noen stikkprøver bekrefter ikke dine påstander om utradering.

  Men du har vel tatt jobben, Ellestad? Kan du så konkret påvise på hvilke tidspunkt «Den Lille istid» var «utradert»?

  Denne figuren har (ihht til stikkprøver) ligget inne siden 3. september 2005. Connolley kommenterte «Much better pic; thanks.»

  • Raaens kommentar ovenfor fremstår som uriktig da den er full av stråmenn.

   Som det fremgår av helheten i Ellestads tekst er ikke påstanden at sidene det vises til er utslettet i dag, det vises til at det har vært en total omskrivning slik at seriøst innhold i tekst utraderes og erstattes av tendensiøs forskning, bl.a fra svindeleren M.Mann, slik som med denne setningen som handler om «Medieval Warm Period»:
   Temperatures in some regions matched or exceeded recent temperatures in these regions, but globally the Medieval Warm Period was cooler than recent global temperatures.

   Denne setningen er i strid med nesten all annen forskning og fremstår derfor som at noen foretar et siste desperat forsøk på å redde Hr. Manns omdømme. Selv klimapanelet mente i 1990 at det var vesentlig varmere enn i dag i denne perioden og den tyske forskeren Vahrenholt har en oversikt over forskningen som bekrefter dette.

   • Til alle (snip)

    Moderator: Carbomontanus er utestengt etter gjentatte brudd på debattreglene. Vennligst hold deg til steder du mer naturlig hører hjemme!

    • Dette innlegget er vel bare å slette. Så får vi ønske innsenderen god bedring.

 3. Jeg prøvde en gang å rette på ganske ensidige og tendensiøse påstander på norske wikipedias omtale av Klimarealistene: https://no.wikipedia.org/wiki/Klimarealistene. Det endte meg at jeg ble hvert truet med å bli fratatt mitt rett som redaktør på Wikipedia.

  Jeg hadde også prøvd å legge inn litt faktainformasjon om Heartland institute på de norske sidene – det ble fjernet med den begrunnelse at et så lite amerikansk forskningsinstitutt ikke var leksikalsk interessant. Og de som vil kan jo prøve å legge inn en artikkel om NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change).

  • Selv registrerte jeg en gang i 2010 at Wikipedia var ensrettet av ekstremister. Den norske versjonen av Wikipedia er tilsvarende ensrettet, men muligens i mindre omfang. Jeg prøvde å redigere inn saklig informasjon om Klimarealistene en gang i 2013-14 etter at jeg oppdaget at teksten var usaklig, ufullstendig og villedende, men det meste av det jeg skrev ble ganske rakst fjernet.

   Det er lite sannsynlig at det bare er på Klimatemaet at Wikipedia er kidnappet av ekstremister, da de strukturelle svakhetene som tillatter slike kupp er tilstede for alt som skrives på Wikipedia. Beklageligvis tar ikke eierne av Wikipedia dette seriøst, så det er i grunnen bare å avskrive Wikipedia og vente til det dukker opp noen som forbdrer konseptet.

   Geir Aaslid

 4. Rasmus Benestad forfatter klimarelatert stoff på Store Norske Leksikon.
  Kan Klimarealistene gjøre noe med det?

  • En generell bekymring at det er liten håndfull kjendiser innen forskningen som hentes inn hver gang. Det må da være et mylder av folk med meteorologi/klima i fagkretsen som aldri kommer til orde.

 5. Ellestad nevner deler av norsk presses pinlige utestengelser av alarmismeskeptikere. Jeg kan attestere og utfylle Ellestads informasjon om dette: Undertegnede ble varig utestengt – uten et snev av saklig begrunnelse og ankemulighet – ikke bare fra Dagsavisen Nye meninger men også Aftenpostens Debattsentral da jeg la ut helt saklig og nøktern info nettopp om Connolley-saken, selv om innlegget mitt var dokumenterbart ordrett hentet fra anerkjente utenlandske aviser/medier der slik informasjon forlengst var sluppet fram. Dette «særnorske» sanksjonsforhold kan ha sin mest sentrale rot i pinlighetene og tilhørende forsvarsbolverk for Climategate-skandalen der aktivistorganisasjonen Real Climate (med norske Rasmus Benestad som en svært aktiv agitator) ble identifiserte som sentrale bakspillere for Connolleys wiki-eskapader. Flere andre ble utestengte, men i min sak fikk jeg via en insider i noen av de berørte redaksjonene uformelt vite hvilken klimaforsker som hadde vært særlig aktiv med redaksjonell heksejakt i ifm. dette, med gjentatte krav om å stenge ute den og den. Undertegnede falt nok i ekstra unåde da jeg ved et par anledninger også påviste til dels pinlige analytisk-metodiske feil i forskerens arbeider.

  Hva er det forskning.no driver med fremdeles?
  Spørsmålet er om noen redaksjoner fremdeles driver i strid med ytringsfriheten og utestenger innlegg (og til og med personer per se) som påviser – aldri så saklig – konkrete klanderverdige forhold rundt klimaforskningen. Forskning.no synes dessverre å ha (minst) en av disse blokkeringsaktørene løpende rundt ennå: Nylig ble min saklige kommentar ad balansering av globale klimafakta på Wahls blogg blankt fjernet uten at jeg fikk noen grunngivelse. Straks jeg prøve å reposte innlegget ble det slettet. Jeg fant ut at innlegget var «detected as spam», som selvsagt var meningsløst ut fra innleggets rent vitenskapsteoretiske vinkling. Jeg sendte protest til sentralredaksjonen da forsøk på nyinnlegging av kommentaren på Wahls blogg ble gjentatt fjernet uten at den i den aktuelle tråd ikke ble angitt som strøket (som man ellers bruker å gjøre hvis noen bryter forumreglementet). Her luktet det altså ille.

  Jeg gjør oppmerksom på at dette har skjedd meg før på forskning.no; innlegget fjernes uten kommentar, og dersom jeg prøver å sette det inn igjen fjernes det straks. Jeg fikk svar fra Nina Kristiansen på min protest etter at hun slapp inn innlegget åpenbart over moderators hode. Jeg tillater meg å sitere hennes mail til meg, så får dere lesere selv vurdere hva som ligger i dette (jeg vet bare at neste gang dette skjer meg på forskning.no er det rett til klageinstansen for å få en skikkelig oppvask):

  Den 5. sept. svarer Nina Kristiansen på min klage slik:

  «Hei!
  Et innlegg fra deg hadde havnet i spam, ja. Er ikke sikker på hvorfor dette skjedde, men jeg har godkjent det. Så skal vi følge tettere med spam-sorteringen framover»

  Jeg vet ikke hva Nina mener å kommunisere med dette, men hun kan kanskje starte med å finne ut hvem det er som tillater seg dette gang på gang og slik bringer skam over hele redaksjonen?

  NB: Vi snakker overhodet ikke om Wahl selv som synderen her, han synes å være helt ren på dette området, og svarte høflig og saklig på min kommentar da jeg omsider fikk den gjennom dette åpenbart personrettede sensursystemet.

  Jeg anmoder med dette klimarealistene om å holde et videre skarpt øye på forskning.no. Det er ment å være et offentlig organ for fri vitenskapelig debatt, og ikke en privat sensurmyndighet.

  • Jeg ble utestengt fra Dagsavisen Nye meninger omtrent samtidig med deg. Jeg mener å huske at Rasmus Benestad da også var aktiv som debattant der. Gjentatte ganger trakk han frem sin så mange ganger refuserte Agnatology. Den hadde også vært gjenstand for åpen review i et tidsskrift. Benestad skrøt av at den var nedlastet så mange ganger. Jeg siterte blant annet en nederlandsk professor som skrev at han brukte Benestads Agnatology til å vise sine studenter hvordan vitenskap ikke skulle bedrives. Andre reviewere fremholdt at agnatologien til Benestad var et primitivt forsøk på å sverte vitenskapsfolk som var kritiske til DAGW. Benestad hadde tidligere vært med på oppstarten av Realclimate som ble opprettet for å forsvare Michael Mann og Hockeykølla og sverte alle som hadde motstridende oppfatninger. Nettstedet ble eid av et PR-byrå som hadde spesialisert seg på svertekampanjer. En gruppe av klimaforskere var svært aktive overfor media og tok gjerne direkte kontakt med redaksjoner. Dette gjaldt også i Norge. Foruten Rasmus Benestad var en av Jonas Gahr Støres sikkerhetsrådgivere aktiv blant annet overfor VG og etter alt å dømme Forskning.no.
   I 2013 fikk jeg utlevert et slags referat fra et møte i regi av Miljøverndepartementet, og som var ledet av daværende statssekretær Ketil Raknes, som tyder på at også statstjenestemenn skulle involveres i nettdebattene. Debattredaktører uten ryggrad, som Stian Bromark i Dagsavisen lot seg lett presse. Andre steder som i Forskning.no førte det til sykemelding blant journalistene.

   I år erklærte Nina Kristiansen under Arendalsuka at klimadebatten nå definitivt tilhørte historien. Hun uttalte at klimaforskere nå kun til nød kunne diskutere sot. Kristin Halvorsen istemte og fortalte at vitenskapen hadde slått fast hvor mye CO2 vi kunne slippe ut hvis temperaturen ikke skulle stige mer enn 2 grader.

   • Carbo, du må vel snart inneha Norgesrekord i å bli slettet / utestengt fra klimanettsteder?

 6. Vi kan se hvordan Wikipedia fungerer og bruker professor Lennart Bbengtssons profil på Wikipedia.
  Jeg har hatt dette oppe i andre media , og ser at innledningen er pyntet på ; en direkte undermåls introdusjon hvor det første som slås opp som informasjon om mannen er at han ikke tror på menneskeskapt global oppvarming.
  Da vet man hvem som har vært profilforfattere..

  Uansett – i slutten av april 2014 ble det kjent at Lennart Bengtsson tok avstand fra IPCCs tolkning av global oppvarming og ble medlem av Global Warming Policy Foundation.
  Fra ca. 30.april 2014 var det stor pågang med redigeringer om mannens Wikipediaprofil – og det var ikke rosende omtale og godord som ble plantet i Wikipedia.
  Her er redigeringsjournalen :
  https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lennart_Bengtsson&action=history

  For ordens skyd tar vi med Lennart Bengtsssons profil slik den ser ut i dag:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Lennart_Bengtsson

  Dette er bare ett av mengder med eksempler. Bengtsson hadde faglig tyngde og kampanjen mot han var ganske intens – ifølge detaljer han selv har gitt.

  I tillegg kjenner vel alle her den kampanjen som ble organisert for å svekke Bengtssons troverdighet innen klimavitenskapen osv.
  http://www.breitbart.com/london/2014/05/14/climate-science-defector-forced-to-resign-by-alarmist-fatwa/

  http://www.breitbart.com/london/2014/05/08/leading-climate-scientist-defects-no-longer-believes-in-the-consensus/

  Og en artikkel til ettertanke:
  http://www.breitbart.com/big-government/2015/04/13/american-people-arent-stupid-enough-to-buy-climate-change-narrative/

  I forbindelse med denne kampanjen går tankene til et annet fenomen innen klimavitenskapen , hvor lokale størrelser innen miljøet her i Norge har hatt en informativ opptreden som ligger på YouTube – nemlig min favorittprofesjon ; klimapsykologi.med nye faguttrykk som «Klimagerilja» osv.

Kommentarer er stengt.