Ingen CO2-avgift i Kina

Ingen CO2-avgift i Kina, er budskapet til resten av kloden, iht. rapporter flere steder. Kina slutter seg dermed til Russland som heller ikke har noen avgifter for dem som resirkulerer livets gass tilbake til atmosfæren. Og etter 20. januar vil USA følge Kinas gode eksempel. Norge er som vanlig bakstreversk i dette spørsmålet.

Kina er klodens største nasjon når det gjelder «utslipp» av drivhusgasser, grunnet den store avhengigheten av kull i elektrisitetsproduksjonen til en befolkning på 1,37 milliarder.

Kina har vedtatt en lov som skattlegger forurensning, men som ignorerer CO2 (karbondioksid), en av de største bidragsyterne til global oppvarming, ifølge nettsiden til landets høyeste lovgivende myndighet.

«The National People’s Congress’» (NPC) stående komite har vedtatt loven, den første som skattlegger forurensere, på søndag, mindre enn 14 dager etter at smog-alarmen ble utløst i flere enn 20 av landets største byer.

Forurensere vil bli belastet for bidrag til forurensning av luft, vann eller med lyd, ifølge lovteksten som er å lese på NPCs offisielle nettside. Men CO2 står ikke på listen som inkluderer utslipp til luft og vann som svoveldioksid og sulfitt. Disse beskattes med rater som starter med henholdsvis 1,2 yuan ($0,17) og 1,4 yuan ($0,20) pr enhet.

Loven stipulerer en månedlig skatt fra 350 til 11 200 yuan ($50 to $1612) for lydforurensning.

«The Environment Tax Law» trer i kraft 1. januar 2018.

Kullbruken – utelukkende et lokalt miljøproblem
Kullbruken har også bidratt til landets trykkende smog – en tåke av kullstøv og vanndamp forårsaket av omfattende bruk av kull til oppvarming og matlagning. 
Når smog-alarmen går blir de mest forurensende fabrikkene stengt, samtidig som det blir restriksjoner på bilbruken. Men er det kaldt vær, så vil selvsagt innbyggerne ikke la være å holde varmen oppe innendørs. Kullets betydning som innsatsfaktor i Kinas energimiks er betydelig (som vist i figuren under) og vil øke sterkt fram til 2030. Det er mot dette bakteppet Norge bør vurdere hvorvidt våre CO2-tiltak har noen forsvarlig forankring i dagens virkelighet.

Kullbruk er en kjent årsak til lokal miljøforurensning, og har ingen målbar effekt på det globale klimaet. Karbonet i kullet kan under forbrenningen forbinde seg med oksygen og danner da den svært voluminøse gassen CO2, som utgjør 0,04 % av vår atmosfære. Mindre enn 4 % av atmosfærisk CO2 har sin opprinnelse i vår bruk av olje, gass og kull, og da er større naturlige bidrag fra vulkaner og branner i kulleier regnet med sammen med et utall enda mer uvesentlige bidrag.

Støtt oss ved å dele:

36 kommentarer

 1. Kina har både vært med å forhandle fram fra Paris-avtalen fra 2015 og ratifisert den i år. Den har som mål å begrense temperaturstigningen til maksimum 2 °C og med sikte på å begrense den til 1.5 °C. I tillegg har de forpliktet seg å minske utslippene fra sine kullkraftverk med 60% innen år 2020. Det er en ganske krevende øvelse tatt i betraktning at 70% av all elektrisitetsproduksjon kammer fra kullkraft. Nå flatet kullproduksjonen i Kina ut i ca 2012 og de siste to årene (2014 og 2015) har den faktisk gått ned som illustrert i grafen. Dette er «ganske sterke meldinger til verden» for å bruke Geir Aaslids formulering. https://drive.google.com/file/d/0B19Sr_Qmr4GJWVBfN0JpVTFOamM/view?usp=sharing

  • Riktig

   Denne loven er til for å minske lokal forusensing som det står i artikkelen. Men at en slik lov ikke nevner co2 er fordi det ikke har noe med lokal forusensing å gjøre som altså dekkes av denne loven.

   Loven sier heller ikke noe om straffenivået for sykkeltyver, da det også er irellevant i denne sammenheng

  • Kommentaren over fra Erik Lindeberg er uten noen forankring i virkeligheten, f.eks har Parisavtalen bare følgende forpliktelser:
   1) Landene skal fortsette å møtes årlig til slike konferanser.
   2) Landene skal forplikte seg til å legge frem lister over uforpliktende nasjonale klimatiltak (NDC) med jevne mellomrom.
   Der er derfor ingen land som har forpliktet seg juridisk til noe som helst mht forpliktende klimatiltak. Dermed koster det intet å ratifisere Parisavtalen, en slik ratifisering bidrar tvertimot positivt både ved at man opprettholder sysselsettingen i landenes politisk korrekte nasjonale klimabyråkrati, og ved at Kina som U-land skal motta en andel av den årlige klimaavlaten på 100 mrd USD som landene i Vesten skal utbetale årlig fra 2020 – forøvrig enda en uforpliktende del av Parisavtalen som U-landene prøver å få gjort forpliktende i framtidige klimakonferanser.

   Det er heller ikke sant at Kina har «forpliktet seg å minske utslippene fra sine kullkraftverk med 60% innen år 2020». Påstanden er tatt rett ut av løse luften.

   Dette er hva Kina kunngjorde: «In 2009, China announced internationally that by 2020 it will lower carbon dioxide emissions per unit of GDP by 40% to 45% from the 2005 level»
   Altså ingen reell reduksjon med landets økonomiske vekst.

   Kinas nye 5-årsplan (2016-20) viser en 22% kapasitetsvekst i kullgenerert energi fra 900 GW til 1100 GW. Til sammenligning var Australias kapasitet på 29 GW i 2014. Andre analyser peker på at det fra 2014 er provinsene som styrer investeringene her, og ikke de sentrale myndigheter i Peking, og at kapasiteten i 2020 kan bli nærmere 1250 GW for kullgenerert energi.

   En figur over Kinesisk kullproduksjon er i denne forbindelse meningsløs, da det som teller er forbruket av kull, som altså er basert på summen av kinesisk produksjon pluss import. I og med at store deler av kullproduskjonen går med i stålproduksjonen som igjen avhenger av økonoisk vekst, så blir en slik figur også villedende.
   Da kullforbruket i bl.a USA har gått ned, har eksporten av kull både til Kina og andre land i Øst-Asia skutt fart de siste årene.

   Kinas intensjon iht egen NDCer som følger:
   1) To achieve the peaking of carbon dioxide emissions around 2030 and making best efforts to peak early.
   2) To lower carbon dioxide emissions per unit of GDP by 60% to 65% from the 2005 level;
   (merk at med oppnådd og prosjektert vekst til 2030 ligger det ingen reell begrensning her)
   3) To increase the share of non-fossil fuels in primary energy consumption to
   around 20%;
   (merk at dette betyr at ca 80% av Kinas samlede energiforbruk i 2030 fortsatt vil komme fra kull, gass og olje.
   http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/China%20First/China%27s%20First%20NDC%20Submission.pdf

   Parisavtalens edle mål om å regulere framtidig global makstemperatur er en meningsløshet, da 99,98% av energien som tilføres hav og atmosfære kommer fra sola. Parisavtalen vil derfor utelukkende fungere som et økonomisk selvmord for de nasjonene som er tilstrekkelig bakstreverske til å gå til unilaterale klimatiltak som er målbare. Målbarhet i denne sammenheng forutsetter at man baserer seg på politisk korrekthet, dvs antar at økte CO2-utslipp fører til økt atmosfærisk temperatur – noe som er tilbakevist de siste 20 årene ved observasjoner i naturen, og i relevante lærebøker på universitetsnivå.

   Konklusjonen forblir korrekt, Kina både fører en økonomisk forsvarlig politikk og respekterer ekte vitenskap. Norge gjør ingen av delene.

    • Du mener vel nasjonale mål? Forpliktelser er det ikke. Og Kina har sagt seg villig til å vurdere å stanse veksten av sine co2 utslipp i år 2030. Veksten, vel å merke. De kan altså med den fulle velsignelse fra verdens klima-alarmister, for eksempel doble sine utslipp innen den tid. Kina er allerede verdens største utslipp-nasjon, så da er vel den totale klimakrise over oss om få år? Eller skal den skyves fremover i tid igjen?

     • I Paris sa de faktisk ikke «mål», men «pledges» som kan oversettes med «løfter». Nå mangler det selvfølgelig ennå et internasjonalt regelverk som skal sikre at løftene blir innfridd, men det er vel noe som forhåpentligvis kommer på plass (forhåpentlig, for oss som bekymrer seg for klimaet på kloden, for «Klimarealistene» har det selvfølgelig ingen interesser, siden de synes opphopning av CO2 i atmosfæren er helt utmerket eller at at er umulig å gjøre noe med det.)

      Kina ligger ikke så ille til når det gjelder å minske veksten i CO2-utslipp. Allerede i fjor (2015) sank utslippene noe, men det er selvfølgelig litt tidlig å si om dette er en trend https://drive.google.com/file/d/0B19Sr_Qmr4GJMU1VRVVJREVkSEk/view?usp=sharing

     • Hvorfor bekymre seg for ett ikke eksisterende problem som opphopning av Co2 i atmosfæren. 400 ppm er jo ingenting. Hvis du tar snittet av hele den geologiske perioden da det har vært liv på kloden er Co2 snittet ca 1700 ppm. Det finnes kun en periode med like lavt eller lavere innhold av Co2 i atmosfæren og den endte med at 90% av alle artene døde ut.

      Det som representerer globalt målt Co2 på 400ppm er målt på Hawaii på toppen av verdens største vulkan. Og Co2 er ikke jevnt fordelt. Det er mest Co2 ved regnskogene og minst i syd ishavet og det finnes målinger fra 30-40 tallet som er høyrere enn dem vi har i dag.
      Bekymre seg for klima er sløsing med tid og penger. Når havet blir full av mikroplast og den fattige verden forsøples. Vi forsøpler langs veiene og byene våres. Sjekk strendene på Svalbard og Jan Mayen fulle av søple. Det bør være mer til bekymring. Men mange av klimatiltakene er bra fordi fossil energi er ikke fornybar.

      Ett annet er at IPCC og alle klimaalarmistene kommer snart til å ha flere forklaringsproblemer. Fra 2000 og til 2013 har Co2 utslippet økt med 30%, men det vises ingen økning i økningen av Co2 i atmosfæren den forsetter med samme rate. Som den har gjort de siste 30 årene. De 3 siste årene har ikke Co2 utslippene økt globalt. Men fortsatt øker Co2 innholdet i atmosfæren. Global oppvarming opphørte for 20 årssiden. Til bekymring så har solen svekket seg til samme nivå som i den lille istiden. Å globale temperaturer kommer snart til å falle, med en hvis treghet.

     • Savner dokumentasjon på disse påstandene. Noe som ikke rimer her.

      1. Det er relativivt LITE CO2 i tropiske strøk, og mest rundt 20-40-ende breddegrad.
      2. Det er INGEN anerkjente kilder som dokumenterer at global oppvarming opphørte for 20 år siden. Det er altså feil. Samtlige kilder bekrefte stigende trend. Klimarealistene er kresne på referanser, men f.eks. denne støtter de seg til:

      http://www.nsstc.uah.edu/climate/2016/september/septGTR2016.pdf

     • Alf Lackner. Det finnes masse dokumentasjon om mine påstander, men min tid er for dyrbar til å bruke på klimaalarmister og deres nye religion. Jeg har studert og vært vær og klimarealist i 25 år.

      Tar en hensyn til El Nino årene 1998 og 2016. Så opphørte 20 år pause. Ser man bort fra topp årene El Nino årene så er global temp stabil i 20 år.

      Her er en link til Co2 og dens fordeling i atmosfæren og riktig som min påstand er så er det mindre Co2 over syd ishavet.

      http://www.gmes-atmosphere.eu/d/services/gac/nrt/nrt_fields_ghg/

      http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC

      http://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html

     • Ja, det var dette med regelverk, da. For ikke å snakke om sanksjoner. Det har aldri blitt gjort noe juridisk bindende vedtak om kutt i co2-utslipp.

      Ærlig talt, det er blitt skreket opp om nært forestående undergang for kloden i over 20 år nå. Dersom verdens ledere virkelig trodde på dette, hadde de selvsagt aldri latt den største utslipp nasjonen i verden komme unna med løse lovnader om stans i utslippveksten om 15 år. Ingen u-land behøver å kutte noe som helst, og hvis du leser statistikk for verdens co2-utslipp, vil du ser at den store veksten for utslipp i senere år er kommet nettopp i disse landene. Er det noen som tror på klimakatastrofen, annet enn som grunnlag for penger og politisk innflytelse? Neppe.

     • Nilsen og Nymoen,
      Det holder ikke å klamre seg til perioden 1998-2013. Satelittmålinger er usikre indirekte målinger, og de startet i 1978. Endringer i klima er som kjent basert på 30 år eller mer, og variasjoner innenfor enkeltår og varmeutveksling mellom hav og land i kortere tidsperioder kan ikke brukes for å fastslå at noen oppvarming har stanset.

      Alle anerkjente data (UAH, RSS, og mange flere) bekrefter økende trend på OVER 0,1 C pr. dekade siden målingene startet. Det er dramatisk med tanke på at det for 20,000 år siden ved siste istids «decline» var ca fire-fem grader kaldere(!) El Nino er et periodisk værfenomen, så å plukke ut enkeltår for å eliminere en trend gir ingen mening, dessuten er trenden fortsatt økende på tross av en slik manøver.

      http://www.nsstc.uah.edu/climate/2016/October/tlt_update_bar_102016.png

      Uavhengig av «alarmistisk» antropogen påvirkning eller ikke, temperaturen absolutt mest sannsynlig ØKT kraftig.

     • Hvordan var global temperaturutvikling ca.- 1940 – ca.1975? Og skjedde det noen vesentlig økning i menneskeskapte co2-utslipp i denne perioden?

      Forøvrig skrev jeg om internasjonal klimapolitikk, og det skrikende fraværet av krav til alle u-land mht. co2-utslipp, selv om det er her den klart største veksten skjer. Støtter det påstanden om at vi står overfor en klimakatastrofe?

    • Du opptrer uredelig når du påstår at NDCs lagt fram på eller etter Parismøtet er forpliktelser.

     Jeg har sitert Kinas planer fra det offisielle kinesiske dokumentet, mens du forholder det til en upresis pressemelding fra AFP. Du leser altså bare propagandaen og innbiller deg at du dermed er informert.

     mvh
     Geir Aaslid

   • Nå ser det faktisk ut som som om også FORBRUKET av kull er har nådd toppen og faktisk har sunket i det siste: https://drive.google.com/file/d/0B19Sr_Qmr4GJTTRReVV6cXQ0WjQ/view?usp=sharing.

    Det virker som om forbruk og produksjon følger hverandre ganske godt, selv om kull også brukes til andre formål en energi. Det virker nesten som om du mener at Kina støtter Klimarealistenes syn på menneskeskapte klimaforandringer, «ekte vitenskap» som du kaller det. Da er det vel litt merkelig at Kina har ratifisert Paris-avtalen.

    • Det som er enda mer betenkelig er at Klimarealistene BASTANT hevder at klimaendringene kun er naturlige, og fortsatt at oppvarmingen har stanset. Det siste vet vi er feil, basert på alle anerkjente måleserier som finnes (RSS, UAH, GISS osv.) Klimapanelet oppgir kun (svært høye sansynligheter) basert på avansert modellering basert på evaluerte data som er tilgjengelige. Simuleringsmodeller er standard verktøy for usikre prediksjoner ikke bare i klimaforskning, men også innen olje og gass, meteorologi osv.

     Klimarealistene derimot, har hverken egen forskning eller en modell som bekrefter deres bastante utsagn. feks. at CO2 kommer kun som en naturlig temperaturendring. Jeg ser gjerne at de presenterer egne modellresultater som bekrefter deres kontroversielle påstander.

     • Når mennesker er uenige om saker beror det ofte (kanskje alltid?) på at de har deres kunnskaper fra forskjellige kilder.
      I klimasaken kan en grovt si at det hovedsakelig er to «leire» med informanter, som begge hevder å sitte på «sannheten».
      Det er lurt å lytte til representanter for begge disse «leire», for hvis man bare lytter til den ene, får man bare halve historien servert.
      Dr. Patric Moore, som var en av gründerne av Greenpeace, og som nå tar avstand fra dem, gir her til kjenne noe av sitt syn. Det er en 20 minutters video vel verdt å lytte til.
      https://www.youtube.com/watch?v=5Smhn1gL6Xg

     • En kommentar som starter med en så åpenbar løgn, er i grunnen godt materiale for leserne.
      At klimarealistene ikke holder seg med sin egen modell for å bortforklare virkeligheten, men heller velger å forholde seg til observasjoner i naturen – det er godt kjent.

      Da håper jeg på mer edruelige kommentarer fra Hr. Lackner for resten av 2017.

      Geir Aaslid

     • Aaslid,
      Jeg vet ikke hvor mye du har arbeidet med anvendt fysikk og kjemi, men jeg kan fortelle deg at i alle tilfeller er vi avhengige av å forholde oss til observasjoner i naturen. Dette gjelder all vitenskap.
      Men for å kunne gi den beste prediksjon om fremtidscenarier, det være seg f.eks. været (yr.no), levetid på konstruksjoner – eller klimaet, er vi avhengige av en eller annen form for modell, nettopp fordi vi ikke har reelle data MÅLT i fremtiden. Jeg antar du er enig i det.
      Jeg mener at en model som underbygger deres påstander ville styrket Klimarealistenes troverdighet. Så lenge denne ikke foreligger, er det kun relevant å si noe om historien (målte data) og ikke noe om utvikling frem i tid.

     • Behovet for å gi en prediksjon om fremtidig klima som forutsetter eksistens og validitet til den CO2-drevne hypotesen er ikke-eksisterende i og med at denne hypotesen er faksifisert av empiriske data som finnes i dag.
      (Hint «The Hiatus» og «The Grand Hiatus» som begge iht elementær vitenskapsmetode er å anse som fullverdige falsifikasjoner).

      Man trenger ikke ha arbeidet med anvendt fysikk for å forstå dette, siden saken er så opplagt at enhver normalt oppvakt elev på VGS-nivå kan forstå dette selv.

      Lykke til videre Lackner, med din iherdige trolling i det nye året.

      Geir Aaslid

     • Aaslid,
      Jeg du misforstår; vi trenger en modell som underbygger Klimarealistenes påstand om at KUN naturlige forhold styrer (fravær?) av global oppvarming. Den må inkludere solas sykluser, vulkaner osv. i tillegg antropogene utslipp (som dere da beviser ikke spiller noen rolle).
      Men før det er dere nødt til å finne frem de datasettene som viser at global oppvarming har stagnert, slik dere hardnakket påstår. Dere har ikke lykkes med å vise til disse dataene ennå, ref. gjennomsnittlig temperaturøkning på 0,12 grader C de siste dekader, se f.eks. UAH. Hiatus, og Grand Hiatus er vel ikke noe nytt, over en 30-årsperiode er det å betrakte som naturlige variasjoner i en økende trend.

     • Nei. De baserer seg på all anerkjent forskning.

      Anvendt forskning innen komplekse fysikalske og kjemiske systemer anno 2017 er basert på (numeriske) modeller som igjen er basert på reelle data. Uten en eller annen form for model er det ikke mulig å predikere fremtiden. Det gjelder naturligvis for alle komplekse systemer, noen eksempler er f.eks. værvarslingssimuleringer, materialberegninger og… klimaprediksjoner. Fundamentale fysiske lover (f.eks. kontinuitetslikninga, reell gasslov osv.) ligger i bunn uansett.

     • IPCC har altså ingen egen forskning, men du forventer at KR skal ha det?

      «Klimarealistene derimot, har hverken egen forskning…»

     • IPCC baserer seg på verdens ledende forskning. KR bør støtte seg på både data og modellering som bekrefter påstandene deres. Hittil har vi ikke sett det, iom. at det bare blir dramatisk varmere sammen med økte utlipp.

     • Lackner; «dramatisk varmere», det er helt useriøst å skrive slikt. Nyeste satellitt målinger for El Nino året 2016 viser en temp. stigning på 0,02 grader fra forrige sterke El Nino (1998). Noe som selvsagt er innenfor alle feilmarginer, så i virkeligheten null stigning på 18 år. Legg merke til at når media bruker uttrykk som «varmeste år», så unngår de omhyggelig å nevne hvor mye varmere det skal ha blitt.

      Og KR baserer seg så absolutt på ledende seriøs klimaforskning. Dersom du ikke har oppdaget dette ennå, ligger det en stor oppgave foran deg. Men trivelig!

    • Mye usikkerhet omkring både kullforbruk og co2-utslipp i Kina, ifølge CICERO:

     «China’s carbon emissions may have risen in 2015, contrary to previous assumptions, says new research from Norway’s CICERO institute.»

     «Even though China had burnt fewer tonnes of coal than in 2013, the coal apparently contained more energy per tonne. CO2 emissions from coal depend mainly on the energy content, not the weight of the coal, so this matters a great deal.»

     «The statistics also contained a small bombshell: The coal consumption data for every year since 2000 had been revised upwards, by up to several hundred million tonnes. For 2013 the revision was almost 600 million tonnes (16%), more than half the total coal consumption of the EU, and more than the consumption of any country in the world except the US and India.»

     https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/8780-China-s-coal-consumption-and-CO2-emissions-What-do-we-really-know-

 2. Det kan være interessant å se påstanden om at kun 4% av CO2 i atmosfæren «har sin opprinnelse i vår bruk av olje, gass og kull» i lys av Johnsens fabuleringer om religion og slikt.

  Påstanden gjentas nesten rituelt på klimarealistene.com, men man unngår alltid spørsmålet det utløser: Hvor kommmer da økningen fra? (Jeg ser da bort fra de gjentatte påkallelsene av Henrys lov; det argumentet virker kun kvalitativt og slett ikke kvantitativt.)

  Når får vi se en komplett versjon av Klimarealistenes beskrivelse av karbonsyklusen?

  For det er jo slik at om KR kan støtte påstanden med holdbare argumenter må svært mange endre sitt syn på hele klimasaken!

  • Raaen burde stille seg selv dette spørsmålet, hvor kommer da økningen i CO2 fra? Dvs den økningen som ikke utgjøres av de maksimalt 15 ppm med antropogen CO2. I den forbindelse kunne han også spørre seg selv, hvor kom den forrige økningen i CO2 fra? Den man kan se her, observert og dokumentert i den nederste illustrasjonen. Som kjent har FNs klimapanel fastslått at dette er naturlige klimeendringer.:
   http://www.klimarealistene.com/2015/11/27/nrk-har-det-varmt-i-kloden/

   Svaret er, i begge tilfellene, at disse økningene er en naturlig virkning av naturlige klimaendringer hvor en viktig årsak er en forutgående økning i temperatur.

   • Men jeg har stilt meg dette spørsmålet, men finner bare fram til hva økningen ikke kan skyldes! Så da må det bli opp til den som har framsatt påstanden å begrunne!

    Beck’s data ser jeg helt bort i fra – fordi det ikke er framlagt (ikke finnes?!) noen mekanisme for hvordan CO2 innholdet i atmosfæren kan falle så fort.

    Jeg finner støtte hos profilerte skeptikere.

    Fred S. Singer:

    «Then there is another group of deniers who accept the existence of the greenhouse effect but argue about the cause and effect of the observed increase of atmospheric carbon dioxide. One subgroup holds that CO2 levels were much higher in the 19th century, so there really hasn’t been a long-term increase from human activities. They even believe in a conspiracy to suppress these facts. Another subgroup accepts that CO2 levels are increasing in the 20th century but claims that the source is release of dissolved CO2 from the warming ocean. In other words, they argue that oceans warm first, which then causes the CO2 increase. In fact, such a phenomenon is observed in the ice-core record, where sudden temperature increases precede increases in CO2. While this fact is a good argument against the story put forth by Al Gore, it does not apply to the 20th century: isotopic and other evidence destroys their case.»

    Anthony Watts:

    «Some parts of this essay rely on a series of air sample chemical analysis done by Georg Beck of CO2 at the surface. I consider the air samplings as having poor quality control, and not necessarily representative of global CO2 levels at those times and locations. While the methods of chemical analysis used by Beck might have been reasonably accurate, I believe the measurements suffer from a location bias, and in atmospheric conditions that were not well mixed, and should be taken with skepticism. I offer this article for discussion, but I don’t endorse the Beck data.»

    —-

    «..disse økningene er en naturlig virkning av naturlige klimaendringer hvor en viktig årsak er en forutgående økning i temperatur..» ser mer ut som en trosbekjennelse enn vitenskap. For i vitenskapen prøver man også å forstå de naturlige endringene kvantitativt. ===

    • Din retorikk greier ikke engang å skjule det opplagte faktum: at det er de som har kommet med den nye oppsiktsvekkende påstanden basert på det antropogene CO2-dogmet som må vise at de har rett. Det er rett og slett ikke troverdig at mennesket etter 1950 var en mer enn 50% klimadriver, mens man før 1950 var en 0% klimadriver.

     Din påstand om at det ikke finnes «noen mekanisme for hvordan CO2 innholdet i atmosfæren kan falle så fort», den får stå for din egen regning.

     Så får man innenfor empirisk klimaforskning – som du later til å ha lite nærkontakt med – ta tiden til hjelp for å finne ut av dette. I og med at signifikant global oppvarming ifølge klimapanelet stanset for snart 20 år siden, så har ikke dette noen umiddelbar hast.

     mvh
     Geir Aaslid

     • Aaslid,
      Har du endelig nå, etter ganske mange runder, ÉN eneste anerkjent refereanse på at global oppvarming, anno desember 2016, har stanset for snart 20 år siden? Håndplukkede data mellom 1998 og 2013 altså ikke når vi nå skriver 2017.

     • Din påstand om at det ikke finnes «noen mekanisme for hvordan CO2 innholdet i atmosfæren kan falle så fort», den får stå for din egen regning.

      Jeg minner om at min påstand er så presis at den i prinsipp er svært lett falsifierbar: Det er bare å foreslå en potensiell mekanisme.

      Så får en bare konstatere at i en hel forening med skeptikere, er det visst ingen som synes det er viktig å få svar på spørsmålet.

  • Hvis du skal kritisere bør du komme med substans..(Moderator: Vi takker nei til en debatt på slettede innlegg, eller på nyanser i debattreglene)

Kommentarer er stengt.