Ingen bevis for målbare CO2-bidrag

Forfattet av Petter Tuvnes.

I en artikkel påstår nettstedet Faktisk.no at «Jo, det finnes vitenskapelig belegg for at menneskeskapte klimautslipp kan bidra til global oppvarming.» Mange av påstandene er tidligere tilbakevist og her viser vi det ikke er holdbare «bevis» for at CO2 bidrar målbart til global oppvarming eller klimaendringer.

Faktisk.no henviser til eksperimenter utført av Tyndall og Arrhenius på 1800-tallet. Disse forskerne hadde primitivt utstyr sammenlignet med dagens. Den sveisiske forskeren, fysiker dr. Thomas Allmendinger har etterprøvet eksperimentene til Tyndall med mer moderne apparatur og bedre måleinstrumenter beskrevet i rapporten «The Refutation of the Climate Greenhouse Theory and a Proposal for a Hopeful Alternative.»

Han har funnet en rekke feil og mangler ved de gamle målingene. Det som er oppsiktsvekkende er at ingen i nyere tid har gjort dette med den teknologien man har i dag, og enda mer merkelig at ingen har målt temperaturforløpet av gassene under påvirkning av IR-stråling. Man har bare målt IR-absorpsjon, men absorbert IR-stråling kan re-emitteres uten målbar temperaturpåvirkning på omgivelsene.

Dr. Allmendingers forsøk ble gjort med sollys, IR-lampe og varmeplate med gasser og luft både samtidig i rør side ved side av isopor og enkeltvis. Hans viktigste innvendinger mot de gamle målingene fra 1800-tallet er:

 • Selve målingen av absorpsjon er primitiv og bare relativ, semi-kvantitativ
 • Ingen justering for tap av intensitet som funksjon av avstand fra strålingskilde
 • Tyndall brukte metallrør med stor varmeledningsevne som påvirker gassene
 • Kun måling av absorpsjon, ingen måling av temperatur eller faktisk oppvarming

Konklusjonene etter dr. Allmendingers eksperimenter er at det er nesten ingen forskjell på «drivhusgassen» CO2 og vanlig luft når det gjelder respons på IR-stråling. Begge gasser varmes opp til en grensetemperatur etter en tid. Også edelgasser har samme oppførsel, om enn grensetemperaturen kan være forskjellig. CO2 er altså ikke mer spesiell enn luften forøvrig når det gjelder oppvarming. Dette er også bekreftet av andre forskere ved hjelp av Raman-spektroskopi.

Lignende målinger er også nylig utført i Norge. Se her for Solheims forsøk, og her for fysikeren Seims forsøk som var anbefalt av NASA. Det verifiserte at CO2 stopper noe stråling, men begge forsøkene viste at det ikke blir større temperaturøking med CO2 sammenlignet med luft. Solheims forsøk viste endatil negativ temperaturfølsomhet med mer CO2.

Antagelsene til klimaforskerne har hittil vært at bare såkalte «drivhusgasser» responderer på IR-stråling, men det stemmer altså ikke. Både luft og edelgasser gir naturlig temperaturøking. Det er opplagt ettersom alle gasser har en viss varmekapasitet. Når solen skinner ned gjennom luften en skyfri dag så svekkes intensiteten fordi hele atmosfæren varmes opp fra solen i tillegg til konveksjon.

Når vi vet at det er så lite CO2 i luften som 0,04 % (økning fra 0,03 % over 150 år) og CO2 ikke er vesentlig forskjellig fra resten av luften, da er det åpenbart at CO2 har null målbar virkning på temperaturen i atmosfæren. I tester med oppvarming fra varmeplate og vertikalt oppover viste det seg til og med at det ble lavest temperatur med CO2 lengst vekk fra varmekilden. Null eller endatil negativ virkning av CO2 i atmosfæren medfører også null virkning på global temperatur og klimaendringer fra CO2.

De gamle eksperimentene og teoriene til Tyndall og Arrhenius, som bygde på Tyndall, må derfor ansees å være tilbakevist av dr. Allmendinger.

Faktisk.no mener det finnes flere «fingeravtrykkstudier» som bekrefter drivhusteorien. Det opprinnelige «fingeravtrykket» skulle være en «hot spot», et varmt område i atmosfæren over tropene, men noe slikt fingeravtrykk er ikke påvist, her ifølge Dr. Spencer.

Klimapanelets drivhuseffekt

I følge «drivhusteorien» til FNs klimapanel (IPCC) skal «klimagasser» som CO2, metan m.m. absorbere varmestråling fra jordoverflaten og stråle tilbake, slik at jordoverflaten blir oppvarmet enda mer. Det er en kjensgjerning at virkningen av CO2 øker bare avtagende logaritmisk, og at mer CO2 nå har svært liten virkning. CO2 mottar stråling fra en retning, fra jordoverflaten, men avgir stråling i alle retninger, slik at CO2-strålingen spres og er lite effektiv.

Avkjølende varmestråling fra jorden skal teoretisk bli hindret av substanser som kommer i mellom jorden og det frie verdensrommet. Slik kan atmosfæren med CO2 være dempende på avkjølingshastigheten av jorden, og bidra til en varmere jord, men med kun 0,04 % CO2 i luften så har CO2 ingen målbar virkning sammenlignet med alle andre prosesser som påvirker klima (mer enn 100 prosesser i følge prof. Stott, UK). Skyer har meget stor dempende virkning på utstråling, men ikke CO2.

Faktisk-artikkelen viser også til forskning publisert i tidsskriftet Nature av Feldman et al. 2015. Også denne forskningen er tilbakevist, se Klimanytt 114. Feldman hadde observert at stråling i atmosfæren fra CO2 økte og svingte i takt med øking og årlige sykluser til CO2, se fig. 1 venstre. Men, Feldman oppga ikke hvordan temperaturen endret seg i de områdene som målingene fant sted, og i Alaska sank januar-temperaturen i måleperioden, fig. 1 høyre. Altså ikke noe konsistent bevis for at økt CO2 gir økt temperatur.

Feldman kan også tilbakevises med målinger av Humlum, Stordahl, Solheim 2013. De registrerte tidsserier for CO2, som Feldman, men også temperatur i hav og på land, se fig. 2.

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>
Figur 2 viser at endringer i global havtemperatur (blå kurve) kommer litt før endringer i bakketemperatur (rød kurve), og så etter ca 10 måneder kommer endringer i atmosfærisk CO
2 (grønn kurve).

Humlum et al. har vist at årlige endringer av global temperatur skjer før endringer i CO2 innholdet i atmosfæren. Det må derfor være temperaturendringene og syklisk biologisk aktivitet som får atmosfærisk CO2 til å endre seg i korte tidsperioder som vist her, men også i lange tidsperioder som analyse av iskjerner fra både Antarktis (Vostok) og Grønland (GISP) viser. I samme artikkel vises det at det ikke er sammenheng mellom utslipp av CO2 og årlige CO2 endringer i atmosfæren.

Humlum et al. stemmer med naturloven om absorbsjon av gasser i væsker (Henry-loven) og biologisk aktivitet, mens drivhusteorien til IPCC ikke gjør det.

Faktisk viser bare til antagelser

Faktisk.no viser videre til alle rapporter fra IPCC, men IPCC antar, med en viss sannsynlighet, at CO2 utslipp skal føre til global oppvarming og fremtidig klimakrise. Motrapportene til det ikke-statlige klimapanelet (NIPCC) reiser sterk tvil om disse antagelsene.

Ensidighet og alarmisme

Som «sannhetsvitne» har faktisk.no hentet inn Benestad fra Meteorologisk Institutt, som viser til sin egen artikkel hvor bløffen om 97 % av klimaforskerne er enige gjentas.

Faktisk.no har kun hentet sin informasjon fra klimaalarmister. De er således klart ensidige i klimasaken. Det viser at faktisk.no er en partisk aktør for klimahysterikerne, og ikke noen nøytral instans. Faktisk.no kunne ha kontaktet Klimarealistenes Vitenskapelige Råd, og fått korrigerende informasjon.

Konklusjon

Denne gjennomgangen av «faktisk»-artikkelen bekrefter nok en gang at klimaalarmistene med IPCC i spissen ikke har holdbare bevis for at CO2 utslipp skal føre til farlig global oppvarming og klimakrise.

Støtt oss ved å dele:

41 kommentarer

 1. Jeg innrømmer gjerne at mye av dette er problematikk noe i overkant av mitt eget kompetansenivå. Mitt utgangspunkt for betraktninger rundt CO2s temperatursensitivitet har vært inspirert av Bergsmark – at CO2 er en klimagass med en viss temperaturvirkning ved innledende stigning fra lavt nivå – men at logaritmisk utflating i dagens situasjon gjør den mindre betydningsfull. Tuvnes bekrefter for så vidt dette i andre halvpart av sin artikkel

  De referanser til andre forsøk som nevnes her blir ikke mindre interessante av slik grunn. Artikkelen er et svært godt eksempel på hva Klimarealistenes nettsider kan bidra med til alternativ dypdeinformasjon som i dagens politiske situasjon ALDRI når andre media i frykt for stempling og sensur. At disse forhold ties om, og ikke diskuteres åpent, bare bekrefter den politiske – og ikke vitenskapelige – situasjon rundt problematikken. Tusen takk til Petter Tuvnes for hans gode bidrag.

 2. IPCC feiler på mange punkt, blant annet:
  • IPCC hevder at energi absorbert i CO2 stråles til jordoverflaten. Dette er beviselig feil.
  Energi absorbert i CO2, med lav varmekapasitet (egenvarme), kan ikke stråles tilbake til bakken, med høyere varmekapasitet.
  Bevis: Gå ut naken en kald og stille vinterdag. Kroppen har høy varmekapasitet, omgivende luft har lav varmekapasitet. Du blir avkjølt. Kroppen gir fra seg energi til omgivelsene.
  Det meget beskjedne kvantum energi CO2 absorberer fra IR-stråling fra sola (og universet) stråles tilbake til universet (med 0 K, lav varmekapasitet).

  • IPCC tar ikke vanndamp med i sine beregninger. Beregning av den energimengde antallet molekyler CO2 i et gitt volum luft med temperatur + 15 C, og relativ fuktighet 60%, absorberer, sammenlignet med den mengde energi vanndampen fører inn i volumet, gir bevis på hvor energien i atmosfæren kommer fra. I tillegg absorberer vanndamp også energi fra IR stråling.

  Det er, nær sagt selvfølgelig, fordampet vann, som inneholder energi fra sola, som fører energi inn i atmosfæren. Denne energien driver endringene av vær, og som over en gitt tid driver endringene av klima.

 3. Hei, morsomt at ingen synes å huske at samlet innstråling fra sola, på dagen altså også inneholder IR-spekteret. Følgelig vil da også innstrålingen bli dempet av «drivhusgasser» både H2O-gass (damp) og CO2 osv. Netto oppvarmings / nedkjølings effekt vil vel derfor bli tilnærnet null ved variasjon av disse. Altså mindre IR-stråling (fra sola) på jorda om dagen, og litt mindre utstråling fra gjorda om natta pga. økt mengde «drivhusgasser». Ellers er jo skyene en av di store temperatur «bufferene» her.

 4. Sitat fra Faktisk.no-artikkelen:
  «Det finnes en stor mengde vitenskapelige studier og eksperimenter som tyder på at menneskelige utslipp bidrar til global oppvarming. Disse utgjør «bevis» for at slike utslipp kan føre til global oppvarming.»
  Merkelig at de setter bevis i gåseøyne, men siden konkluderer som om det virkelig var bevist. «Tyder på» kan vel være et greit utgangspunkt for en hypotese, ikke noe bevis. Er det mulig å avsløre seg selv som større sjarlataner enn det de klarer her?

  • Det settes «bevis» i gåseøyne helt bevisst. Bevis, i ordets rette forstand, er forbehold matematikken, og finnes knapt i fysikken.

   Skeptikerne er derfor påpasselige med å dra fram at drivhuseffekten aldri har blitt bevist (og det er sant). Det er imidlertid irrelevant som argument for at vi skal tro at den gjelder eller ikke. Newtons lover er heller aldri BEVIST. Men de underbygges (støttes) av eksperimenter igjen og igjen. Drivhuseffekten er likeledes verifisert med eksperimenter, på alle skalaer. Vi har ingen grunn til å tro at den ikke er reell.

   • Lackner,

    Minner om debattreglene som sier at du skal begrunne påstander, her påstanden om at drivhuseffekten er verifisert med eksperimenter. Dette er spesielt viktig når forfatteren av oppslaget du kommenterer viser til eksperimenter som viser at Tyndall og Arrhenius hypoteser ikke holder.

 5. Det blir stadig mer interessant å se hvordan ørkenvandrere av klimakirkens prester og believere tror de skal stille tørsten med en fata morgana. Men med paver (IPCC) og helgener (Greta Thunberg) på alle kanter, så kan det vel pågå en stund.

  • Jeg har nettopp hatt fornøyelsen av å lese hvordan norske vidunderbarn innen den juridiske profesjon har planer om å ommøblere den ganske økonomi i EU – og en antar også foregangslandet Norge med alle klimaekspertene går foran og viser den rette «bærekraftige veien».

   Ikke at man tar dette på alvor, men det er verdt å notere hvordan strømningene innen innen en ikke helt presis vitenskap arter seg i praksis – i full blomst – så å si.

   https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/01/24/195643849/norsk-forsker-foreslar-40-lovendringer-i-eu

   Nå liker ikke jeg å bruke banneord og si stygge ting – det er heldigvis ikke nødvendig her , artikkelen taler for seg selv, med full tyngde. .

   Venter i åndeløs spenning på flere faglige detaljer og neste utspill fra forskeren. Spennende utvikling,

 6. Hei igjen, et lite supplement vedrørende fundamental tvil på hele drivhusgass-teorien. .. Om drivhusgassene skulle fungere som ett ullteppe rundt jorden og gjøre den varmere, blir da spørsmålet om snømannen vil smelte fortere eller saktere om vi kledde han (snømannen inn et ullteppe) 🙂 …. må vel kanskje prøve å svare selv også:) … svar: Snømannen vil smelte saktere om dagen med ullteppe, men ikke fryse så godt til igjen på natta – kan være effekten utligner hverandre – så også med «drivhusgassene» H2O-gass og sporgasse CO2 – som vi kaller dem.

 7. Virker på meg som dere klimarealister har et helt schizofrent forhold til mulig global temperaturøkning og evt. årsak. På den ene siden argumenter dere hardt for at det ikke er noen oppvarming av kloden, og på den andre siden argumenterer dere sterkt for at økende CO2 ikke er årsaken til temp. stigning. Hvis det ikke er noen temperaturstigning hvorfor da i det hele tatt gå inn på årsaken til noe som ikke fins. Dere må bestemme dere. Dette er jo meningsløst. NASA -data utgjør imidlertid en solid datakilde med tanke på global temperaturøkning de siste 50-60-årene.

  https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/

  Er vanskelig her å se noen permanent utflatning i oppvarming fra 2000, som dere har snakket om. Men antar at disse dataene både er beheftet med alvorlige metodiske feil, underslag av data og korrupsjon.

  • Det virker på meg som du har skrevet en lite saklig kommentar, av følgende grunner:

   1) Det er ingen her som tviler på at global temperatur har økt fra og med 1960 eller 1970, eller for den saks skyld, nesten ethvert årstall i forrige århundre.

   2) En påstand om oppvarming av kloden må ha et referansepunkt.
   Det er ingen tvil om at det er blitt vesentlig kaldere over de siste 60 millioner år.
   Det er heller ingen tvil om at det har blitt varmere etter bunnen av Maunder-minimumet i 1695.

   3) Det er ingen som tviler på at tilførsel av CO2 til en beholdning av luft (atmosfære eller laboratorie-eksperiment), Spørsmålet er hvor mye og stor denne virkningen er i forhold til alt det andre.

   Men det var hyggelig at du i likhet med oss er interessert i å se på temperaturdataene, bl.a fra NASA. Ta også gjerne en titt på troposfæriske tempåeraturdata fra UAH, for det er i troposfæren den globale oppvarmingen skal manifestere seg først.

   http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

   • Så dere bestrider altså ikke de NASA-dataene jeg henviste til? Greit med en avklaring på dette. Men ellers er det jo ikke riktig det du sier at ingen i menigheten deres benekter den temperaturøkningen som disse dataene viser. Det florer med innlegg på bloggen deres som benekter en slik temperaturøkning, og sentrale aktører som bla. snakker om utflating av global temperatur siden ca. 2000 (Klimanytt 235, 2018; Klimanytt 123, 2015). Dere må ikke løpe fra tidligere bastante utsagn når de ikke passer lenger.

    At jorda er blitt vesentlig kaldere over de siste 60 millioner er totalt uinteressant i denne aktuelle diskusjonen. Som geolog så veit jeg at jordas historie er utrolig kompleks, med et utall faktorer som bl.a. påvirker klima og temperatur. En fruktbar diskusjon må ta utgangspunkt i dagens og den nære histories situasjon.

    En annen ting er at jeg etterlyser publisering av mitt siste innlegg på havnivåendringer. Dere driver vel ikke sensur på samme måte som dere selv blir utsatt for i sentrale media?

    • Jacobsen,

     Dine data kommer ikke fra NASA, de kommer fra GISS. Og jeg har ikke skrevet at jeg akseptere GISS-dataene som de mest relevante. Som jeg skrev, men som du muligens ikke la merke til: det er i troposfæren den globale oppvarmingen skal manifestere seg først, og derfor er det troposfæredataene som er relevante, og ikke GISS-dataene som du har vist til. Jeg gjør oppmerksom på at det ikke skal diskuteres mot stråmenn i en saklig debatt, og ber deg respektere denne delen av debattreglene.

     Du har ikke påpekt en eneste faktafeil i (Klimanytt 235, 2018; Klimanytt 123, 2015), og dermed er det vanskelig å ta din kritikk (av innholdet der) alvorlig.

     En fruktbar diskusjon må ta utgangspunkt i alle dataene, og konklusjonen må komme etter analysen. Å bare bruke dagens situasjon fordi det passer til konklusjonen blir totalt feil, noe alle geologer burde være fullstendig klar over.

     Dersom du savner en av dine kommentarer, vennligst send den igjen i tilfelle den ikke har komme ttil oss, eller send den med et bedre saklighetsnivå, i tilfelle den har havnet i spamfilteret som nettsøppel.

     • The NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) is a laboratory in the Earth Sciences Division (ESD) of National Aeronautics and Space Administration’s (NASA’s) Goddard Space Flight Center (GSFC). Så kan du jo spikke fliser på dette.

      I begge de to numrene av Klimanytt snakkes det om en utflating av den globale temperaturen fra ca. 2000 og fram mot 2020. Så dere står fremdeles på dette?

      Fortell meg hvilken relevans jordas klima og temperatur for 60 mill år siden, med bl.a.den tids platekonfigurasjoner, havgeometrier og strømmer, og vegetasjonsdekning har for denne aktuelle diskusjon?

      Dere sitte i glasshus og kaster stein så det singler når dere snakker om saklighetsnivå, gitt all hets og sarkasmer som fins på denne bloggen.

    • Torgrim Jacobsen: Om din kommentar retter seg mot mitt innlegg er jeg usikker på. For sikkerhets skyld svarer jeg at Klimarealistene er ingen menighet – det mente jeg å fortelle deg noe om, og det oppleves nok noe uvennlig at du bruker slike uttrykk. Dette gir sjelden grunnlag for «fruktbare diskusjoner».

     Verdens temperaturmålingssystemer er ellers ikke som den temperaturmåler man har i øret eller rumpen, men beheftet med noen kompleksiteter og usikkerheter jeg nevnte i mitt innlegg. Så viser NASA GISS og de andre systemer samme kurver/tendenser og her er det i motsetning til CO2 nivået en viss utflating på høyere nivå de siste år.

     Summen av alt dette er selvsagt at man må akseptere at en klimajustering finner sted. Hvor lenge dette vil vedvare er et åpent spørsmål, særlig sett i forbindelse med den forventede og reduserte solaktivitet jeg forsømte å nevne i min forrige kommentar.

     • Mathias Dannevig!

      Trodde det gikk fram at mitt innlegg var et tilsvar til Geir Aaslid, og ikke til deg. Det er fra Geir jeg ønsker svar på mine innspill. Skrev et annet lite innspill til deg. Torgrim

    • Torgrim Jacobsen skriver:
     «Så dere bestrider altså ikke de NASA-dataene jeg henviste til? Greit med en avklaring på dette. Men ellers er det jo ikke riktig det du sier at ingen i menigheten deres benekter den temperaturøkningen som disse dataene viser.»

     Klimadramatiseringen med konsensus som grunnlag har innebygde svakheter.

     Det er uenighet innen NASA om nettopp fakta , objektivitet og om rollen som klimaaktivist er forenelig med organisasjonens formål.

     Her er brevet fra 49 forskere ved NASA om nettopp denne saken , med underskrifter fra hver enkelt så det ikke forveksles med egenprodusert 97% konsensus uten underskrifter – selvbetjeningsprinsippet.

     https://www.businessinsider.com/nasa-scientists-dispute-climate-change-2012-4?r=US&IR=T

     Den største svakheten ved IPCC`s klimateori er at den baserer seg på «farlige» klimahendelser frem i tid – etter en serie mageplask har man utvidet profetiene lengre frem i tid enn tidligere. 5 , 7 eller 10 år ble en belastning.
     GRID Arendal ble verdensberømt for et kart der ingenting stemte. Et av de bedre norske klimabidrag og fokus på norsk klimaekspertise..
     https://www.spiegel.de/international/world/feared-migration-hasn-t-happened-un-embarrassed-by-forecast-on-climate-refugees-a-757713.html

     Dette har man lært nå – Enhver forstår at å befatte seg med fremtiden innen økonomi og klima innebærer en betydelig risiko for å ta feil. Man må idiotsikre spådommen ved å legge den langt frem i tid. «Fremtidige generasjoner» er helgardering og høres fint ut..

     Videre er variasjonene i temperatur fra ca. år 2000 så små at man bør spørre seg selv om hvor store feilmarginer opererer man med for den globale temperatur? Og hvem kan garantere at alle variasjoner i temperaturene er menneskeskapt?

     Er de justeringer/homogeniseringer Dr. Karl driver med innenfor feilmarginene?

     Har det noen praktisk betydning utover å servere en velkjent statistikk i media?

     Hva slags publikum er statistikk om farlige variasjoner på tiendedels grader C myntet på?

     Hvorfor all denne påfallende og omfattende aktiviteten for å pådytte folk en ide om menneskeskapt CO2 kan føre til Jordens undergang – om 12 år er siste dommedagsutrop ?

   • «… for det er i troposfæren den globale oppvarmingen skal manifestere seg først.»

    Men hvorfor er det slik?
    Det er sola som gir oss varmen, og 2/3 av solenergien absorberes av overflaten og havet.

    • Raaen. Det er det modellene beregner. Men det kan også være andre, naturlige fenomener som manisfisterer seg i de atmosfæriske prosesser. Les Lindzen 2007 om Taking greenhouse effect seriously.

    • Les Ben Santers fingeravtrykkstudie selv, og se om du får noe fornuftig ut av den.

     • Jeg skjønner at KR’s eksperter har liten vilje (evne?) til å gi en forklaring.

      Jeg minner først om debattreglene: Lenker til nettsteder som ikke er klimarelevante eller ikke har noen akademisk verdi er ikke tillatt. Vennligst lenk til det konkrete innholdet i en kilde så leserne kommer direkte til poenget, og forklar med egne ord hvorfor lenken er relevant i debatten. Ikke lenk til kilden generelt så leserne selv må tråle gjennom hundrevis av sider.»

      Kan vi få linker og sidetall for Santer og Lindzen?

      Så en liten faglig utfordring: Drivhuseffekten endres lite fra år til år, og man må minst ha 30 år for å se en statistisk signifikant endring.

      På den annen side, vertikal konveksjon i troposfæren er rask, vi snakker vel normalt maks noen dager?

      Hvordan blir det da meningsfullt å snakke om at effekten manifesterer seg først oppe? Og hvis det er meningsfullt, hvordan kan det måles med sikkerhet, slik at det er dekning for påstanden?

     • VI har oppgitt nok data til at hvem som helst kan søke seg fram til fingeravtrykkstudien til Barnett og Santer fra 1996:
      http://www.geo.umass.edu/faculty/bradley/barnett1996.pdf

      Det er ikke meningsylt å diskutere målinger, fordi forskerne har aldri hevdet effekten er målt. Den er modellert.

      Det er heller ikke meningfylt å diskutere konveksjon, fordi effekten er forårsaket av IR-stråling fra CO2, fortsatt modellert.

      Her er det bare å lese og trekke konklusjonene selv.

     • Raaen. For folk som er lite mottagelig for argumentasjon er det best at de selv leser artiklene vi baserer oss på. Artiklen av Lindzen er velkjent og kan googles på nett basert på ref og er meget illustrativ vedrørende problemstillingen, og annet.

     • «For folk som er lite mottagelig for argumentasjon….».

      Du mener kanskje folk som forventer argumentasjon….?

      Jeg hadde ingen problemer med å finne Lindzens artikkel, selvfølgelig. Her fra hans hjemmeside.

      Jeg ser også at han øverst på side 944 sier «Indeed, given that greenhouse warming is initiated at the τ = 1 level, and communicated to the surface» og at han på side 942 faktisk bruker fingerprint om «hotspot». Den siste misforståelsen rettet han jo opp 3 år senere.

      Til det første; Lindzen vil vel neppe påstå at det er en varmekilde der oppe, så å tolke dette som at det skjer «først» er ikke begrunnet. Og kan nok neppe begrunnes.

      At Santer-referansen er Barnett og Santer (1995) var vanskeligere. Jeg ville gjettet på Santer et al. (1995).

      Og jeg ser ikke at noen av dem bekrefter det dere påstår. Men dere har kanskje sidetall og avsnitt?

     • Litt diffust for meg hvor problemet ligger i omtalen og ref. Men ‘Hot-Spot’ har jo vært en del av modelleringsresultatet fra tidligere tider. I 1995-96 diskusjonen var jo manglende ‘hot spot’ som et ‘fingerprint’ på at modellene var riktige, et hovedpoeng (bla. fra Tom Wigley). Og det er blitt hengende ved.
      Det var jo en foranledning til Santers ‘funn’ av oppvarming i troposfæren i forkant av Kyoto-avtalen – viste seg å være grov manipulasjon.
      Fingerprint også i 2007-rapporten, del 1, s. 675. Fra vår side er det omtalt i bl.a. KN 115 og 197. En ‘motpublikasjon kom i 2008 med Douglas, Singer et al. (Se artikkel 28 i vårt siste hefte.
      Siden har Santer prøvd å redde saken med noen statistiske betraktninger om økt usikkerhetsområde (har ikke ref) og en oppsummering viste samme figur som før, men omdefinerte koden til at rødt også inkluderte ingen T-økning, har ikke ref). Senere var det et arbeid som viste at med masse behandling av atmosfæredata skulle ikke ‘hot spot’en’ være der men forsvinne i all utvekslingen – men likevel være et kriterium (hvis jeg oppfattet den riktig, har ikke ref). Om dette skulle være riktig så er jo modellene feilaktige – de burde inkludert disse fenomenene.
      Intet tyder på at ‘hot spoten’ finnes eller bør være der pga IPCCs teori. Mulig at Miscolzcis analyse er den beste. Redusert utstråling fra CO2 som flytter utstrålingsnivået oppover til lavere T og mindre SB-effekt oppveies (og mer enn det) av redusert vanndampnivå i aktuell høyde, som senker nivået for utstråling fra vanndamp til høyere T og mer effektiv utstråling.

  • Torgrim Jacobsen: Tusen takk for kommentar. Det er selvsagt helt greit at Klimarealistene gir deg bestemte inntrykk. Til dels kan jeg forstå at du kan ha fått noe forvirende meldinger om du gikk til disse sidene for å finne ETT svar. Jeg har også gjort samme observasjon som deg , at man ofte kan virke noe tvetydig i sin situasjonsbeskrivelse. Spørsmålet blir da hva dette da i så fall gir uttrykk for.

   Klimarealistene har, etter hva jeg har observert etter noen års «hangaround», intet offisielt naturvitenskapelig klima-program med fastslåtte standpunkter. Det er en felles grunnholdning til naturvitenskapelig forskning og empiriske data jeg opplever at binder Klimarealister sammen. Men så gir dette seg – tror jeg – forskjellige uttrykk fra forfatter til forfatter. Også Klimarealister diskuterer seg imellom og det finnes nok flere forskjellige oppfatninger og vektlegginger om både CO2s klimasensitivitet og hvordan vi skal forstå de siste 50 års klimadrivere og sammenhenger. Klimarealister – har jeg erfart – er veldig sentrert i sine diskusjoner rundt betydningen av antropogent CO2, og betydningen av dette i relasjon til andre drivere. Her har man ingen endelig fasit, fordi det anerkjennes at systemet til dels er kaotisk og også har drivere vi ikke har forskningsdata til å forstå fullt ut. Derfor blir klimamodeller noe man er kritisk til og som viser seg empirisk å feile . Nettopp denne mangel på en absolutt , endimensjonal CO2 forklaring , og tro på (de politisk kontrollerte) klimamodeller som fremtidens fasit , skiller Klimarealister fra alarmistene

   Bortsett fra at det er et diskusjonspunkt om nedjustering av eldre temperaturdata, pluss noe mer kritisk holdning til bakkemålinger ved varmeøyer , så kan jo også Klimarealister avlese termometre, og det er som Geir Aaslid sier ingen diskusjon om at det er skjedd en oppvarming de siste 50 år som nok også etter mitt syn kan kalles klimaforandring.

   Men så har altså data fra de øvre luftlag basert på satellitmålinger en mindre dramatisk kurve enn de fra systemene på bakken, og dette har vi ikke i dag tilstrekkelige modeller til å tolke årsak til og konsekvens av Og mens vi ser nærmest en ekspotensiell økning i CO2 nivå, så viser temperaturkurvene de siste 10-15 år ikke en tilsvarende jevn økning , men heller å holde posisjonen på et høyere nivå i nærheten av tidligere varmeperioder. Klimarealister vil nok også legge vekt på at CO2 som driver her har en logaritmisk utflating. Men CO2 som klimagass er ikke alene, og selv synes jeg det er interessant at selv forskere blant alarmistene fremholder at tilbakekoblingsmekanismer nå styrer så mye av klimaprosessene, slik at antropogent CO2 kanskje allerede har utspilt sin betydning.

   Om vi så skal sammenfatte med ett forhold som de fleste Klimarealister er enige seg imellom om, så er det at CO2s klimavirkning nå synes å ha flatet ut, og at man basert opp tidligere historiske empiri ikke ser noen verifisert sammenheng mellom temperatur og CO2 , der CO2 kommer først.

   Om disse betraktninger gjorde deg særlig klokere, Torgrim Jacobsen, vet jeg ikke. Men vi har som Klimarealister en mye mer spennende hverdag, med nye oppdagelser og ny forskning i horisonten , sammenlignet med den kjedelige og konkluderte tilværelse man må henslepe dagene med på det politiske kommissariat Cicero.

   • Du sier at klimamodellene empirisk feiler. Da vil jeg du skal belegge dette, og ikke bar kaste ut denne påstanden.

    Gitt hvordan værsystemene på jorden funker (store variasjoner fra år til år), ville du forvente en jevn temperaturøkning over tid som en funksjon av økt CO2-innhold?

    Den siste kommentaren er igjen et eksempel på den selvgodhet, arroganse og hang til konspirasjonsteorier som gjennomsyrer klimarealistene.

    • Jacobsen:

     !. Hockeykøllen er vel ikke en modell med særlig suksess, er den ? Verken i forhold til empiri eller i rettsalen? Så har jeg fra tidligere år registrert at polhavet tidligere er modellert isfritt i 2012, eller var det 2015? Ellers synes jeg Wilhelm Leo har gode eksempler på klimamodellers svakheter i innlegget ovenfor.
     Altså: Klimamodellene – som skal måle betydningen av fremtidige antropogene utslipp – vil jo alltid måtte koke ned til at CO2s temperatursensitivitet ikke er kjent og fortsatt diskuteres. I tillegg til at mange andre drivere og variasjoner i et kaotisk system skal modelleres inn. Dette MÅ skape store usikkerheter modellmakerne ikke skal klandres for , men det betyr igjen at man må skyte med hagle og langt frem.

     2. Nei jeg tror ikke det nødvendigvis skal være en CO2 korrelasjon hvert år, fordi naturlige drivere selvsagt vil kunne påvirke en eventuell kontinuerlig, ikke- logaritmisk-redusert, CO2 effekt. Men over lengre perioder – f.eks 1945-1970 er det liten korrelasjon mellom temperatur og CO2 , og etter 2000 har kurven en utflating mens CO2 stiger og stiger. Varmeperioder vi kjenner til fra historisk tid ( vikingtid og romertid) har også dårlig CO2 korrelasjon.

     3. Det er synd du finner mine kommentarer «selvgode og arrogante». Litt merkelig egentlig, for jeg og andre klimarealister har ikke vanskelig for å si at det mye vi ikke vet og at mer forskning må til. Det er i leiren hos deg at skråsikkerheten sitter i veggene, proposjonalt med de statlige bevilgninger og den politiske støtte. Så bommer du fullstendig når skjellsordet «konspirasjonsteorier» slenges ut. Da må du nesten belegge hvor det er at jeg konspirerer, er du snill. At jeg og andre med samfunnsfaglig bakgrunn er opptatt av at ingen forskning skjer i et Blenda-hvitt, nøytralt vakuum, men sterkt påvirkes av de økonomiske, politiske og sosiale omgivelser bør ikke komme som en overraskelse. Med økonomiske drivere fra årlige USD 100 milliarder «Klimafond» i FN systemet, og finanskapitalens nye muligheter ( jfr Davos møtet 2020) i Europas grønne skifte , er det veldig fortjent at dette rammer den retning i klimavitenskapen som du tilhører. Men dette har i utgangspunktet lite å gjøre med «konspirasjonsteorier».

     At så enkelte analyser og påståtte sammenhenger hos noen kommentatorer her kan strekkes så langt at man faktisk kan havne i en konspirasjonsteori, er en annen sak.. Men dette er i så fall noe jeg for min del tar avstand fra – og sier klart ifra om når jeg møter på det. Å søke å stoppe kritisk fokus på klimabevegelsen med utslenging av slike karakteristikker er derfor lite fruktbart og sømmer seg dårlig i en «god diskusjon».

   • «Men vi har som Klimarealister en mye mer spennende hverdag, med nye oppdagelser og ny forskning i horisonten, sammenlignet med den kjedelige og konkluderte tilværelse man må henslepe dagene med på det politiske kommissariat Cicero.»

    Jeg takker Dannevig for denne maleriske statsvitenskapelige beskrivelse av mitt traurige og gledesløse liv utenfor Klimarealistenes rekker.

    Det er vel ikke urimelig at jeg ber om litt plass for å argumentere for at det ser ikke så mørkt ut, fra et realfaglig synspunkt.

    Ta for eksempel da Aaslid, med tungt vitenskapelig råd i bakgrunnen, i måned etter måned opplyste: «Infrarød temperaturmåling er en moden teknologi, først tatt i bruk for 100 år siden. Leserne er sikkert også kjent med de infrarøde febertermometrene som måler temperaturen i øret med en oppløsning på 0,1 grad».

    Da begynner vi naturvitere å undres. For det er jo deler av kloden som er dekket av skyer i lange tider. Skyer som stopper infrarød stråling. Og vi finner fort ut at det er mikrobølgestråling i området 60 GHz det er snakk om. Kanskje skriver vi en populærartikkel om det, som selv om den er overfladisk og elementær gir svar på f.eks. hvorfor nabofrekvenser har så stor forskjell i absorpsjon.

    Kanskje undrer vi på hvordan den antisymmetriske strekkmoden til CO2 har høyere frekvens enn den symmetriske? Da setter vi opp noen elementære koplede differensiallikninger, og løser dem.

    Undres vi på egenskapene til CO2, lirer vi ikke bare av oss «logaritmisk», men vi går inn i den autorative databasen HITRAN og studerer detaljene.

    Når Ellestad forteller om havisens økning, laster vi ned dataene selv, og finner at det desverre ikke stemmer. Når Humlum lager et plott som viser at temperaturen har flatet ut siden 2005, laster vi ned dataene selv og går litt i dypden. Og finner at Humlum er på tynn is.

    Jeg kan desverre ikke gi presise linker på alle punkter, da spam-filteret i WordPress nekter innlegg med mange linker. Men de bør være lett å finne i min blogg uansett.

    • Raaen. Du verden for en lettvint omgang med motargumentasjonen. Poenget er at laster man ned justerte data så får man et justert resultat. Velger man GISS-temperaturer er man garantert å få noen av de høyeste ut i fra stasjonsvalg og administrative justeringer og tilhørende liten usikkerhet. Og da er IPCC-leiren fornøyd. Laster man ned en istidsvariasjon i Arktis fra 1980, det siste maksimum, så er er det ingen som motsier nedgang. Laster man ned temperaturdata for Grønnland etter ca 1990 er det stigning, men mellom ca 1940 og 1990 var det nedgang. Så kan du jo selv spå isvariasjonene i den tiden temperaturen gikk ned. Men når periodisiteten endres til varme forhold så er det plutselig fare for kloden. Ser man isvariasjonene i Arktis er det desto større nedgang der isen møter Golfstrømmen, eventuelt Beringstrømmen, mens Vest-Grønlandhavet har sogar en liten oppgang (med like mye CO2). Og mens havisen minsker i Arktis så stiger den i tiår rundt Antarktis (ca like mye CO2). Og det medfører mer refleksjon fra sollys pga av mer innstråling ved isen på sydlig halvkule. OSV.

     Dette er jo bare et lite knippe. Men bare fortsett med IPCC-spesialiteten om å velge variasjonen fra egnet tidspunkt, særlig etter 1975 og glemme eller manipulere fortiden. Dere lykkes jo godt ved å gjemme unna de varme 1930-årene – i alle fall tilsynlatende i mediene. Ikke like stor suksess blant lekfolk iht til gllup.

     • Ellestad!
      Siden du nå er på banen og diskuterer data og datakilder vil jeg enda en gang etterlyse seriøse arbeider som konkluderer med tilnærmet stillstand i havnivå, slik dere gjør (bl.a Solheim Folkeopplysningen NRK). Dere benytter dere der også av datakilder (Mørner) som henviser til miljøer som ikke på noe vis vil vedstå seg de meninger dere tillegger dem (Nerem, University of Colorado). Mine første innlegg på temaet finner dere under tråden på Climategate, men her blei jo diskusjonen stoppet uten tilsvar, av en ellerer annen merkelig grunn.

      (Moderator: Kommentarfeltet er åpent i 3 uker.)

     • Havnivådiskusjonen tar vi når temaet dreier seg om hav. Men dine påstander om våre kilder er uetterrettelige. Hvis du går inn på våre webartikler og Klimanytt så finner du flere omtaler med ulikt fokus og kilder.

      Vi benytter alle tilgjengelige datakilder. Inklusive at det er solen som primært varmer opp havet (knfr. solflekkvariasjoner), lokale målinger som viser sykliske fenomener (av og til i motfase når et syklisk fenomen berører ulike omårder på ‘motsatt’ måte) flere anerkjente forskere innen havnivåforkning og Mørner. Med sine meritter og rundt 600 vitenskapelige publikasjoner mener vi han har mer dekning for mange av sine synspunkter enn de fleste. De stemmer med de nordiske og europeiske farvann, Stillehavesøyene, Maldivene mm
      Og hans(og andres) kritikk av kalibreringn av satellittmålinger (det er den som medfører den største stigning) er velkjent og anerkjent som et viktig bidrag. Og som sagt at midlere havnivåstigning er omtrent den samme siden starten på 1800-tallet – 150 år før fossilt CO2 kunne ha nevneverdig effekt. Minner også om at vi benytter kunnskap fra Norges ledende geodet med St. Olavsorden for sine fortjenestefulle bidrag til havnivåmålinger ved Kartverket.

      At IPCC baserer seg på satellittmålinger med korte tidsserier er velkjent – også at i den oppvarmingsperioden vi har vært inne i stiger nivået litt mer – som det gjorde i tidligere naturlige varmesykluser. Men nøyaktighten er overdrevet grunnet bølger, og satellittdataene viser liten stigning i forhold til bidraget fra kalibreringen.

    • Hei Raaen
     Leste artikkelen din om satelittmålingene og hvordan rotasjonsnivået til O2 benyttes for å gi et bilde av temperaturen i atmosfæren. Veldig interessant!
     RSS, NOAA, UW og UHA har som du påpeker store forskjeller etter 1990 tallet.
     Som ekspert på området: Hvem av disse mener du vi kan vi stole mest på?

     • Jeg er ingen ekspert! Jeg skrev en grunnleggende beskrivelse av hva som inngår i målingene, og skisserte viktige problemstillinger.

      Det vanskelige starter der artikkelen slutter, og innebærer elementer som vurdering av degradering av spektrometrene over år i det tøffe miljøet, hvordan kompensere for varierende måletidspunkter osv. osv.
      De som driver med dette har tiårsvis med erfaring. Å synse om dette etter å ha brukt noen få dager er derfor uaktuelt for meg.

      Men alle kan jo plotte dataene mot hverandre. Og konstatere at mye av forskjellen mellom UAH og RSS oppstår over noen få år etter årtusenskiftet. Sannsynligvis knyttet til spesifikke satellitter.
      Videre ser man at både UAH og RSS stemmer brukbart med HadCRUT utenom denne perioden, og RSS i hele perioden siden 1979.

      Man kan jo tenke over om det betyr noe.

      Og så kan man jo spekulere på hvorfor KR utelukkende framhever UAH.

     • Raaen. Furset m.fl.
      Hvorfor KR bruker UAH. Jeg har alltid benyttet UAH fremfor RSS, også da RSS viste lavere T-nivå enn UHA. Årsaken er at RSS er et kommersielt selskap. UAH er et spisskompetansemiljø innen satelittmålinger knyttet til et universitetsmiljø. Det siste garanterer imidlertid ikke for noe kvalitet innen klimaforskning.
      Men RSS kom med betydelige korreksjoner som økte anomalieverdiene, rundt 2015. Disse ble gjennomgått av UAH m.fl. som vurderte sine metoder som riktigere. Har ellers ikke sett (?) kritikk som spesifikt tilbakeviser UAH-metoden som også har fått forbedring grunnet ny teknologi. Alt de gjør er åpent, og metodikken er blitt gjennomgått i vitenskapsmiljøet hele tiden.
      Som climate4you viser er det fenomenologisk stort samsvar mellom de fleste seriene. Men T-anomalien er forskjellig. Med eksempelvis UAH på ca 2/3 av GISS grunnet administrative justeringer.

      En sammenligning kan man få ved å gå inn i KN 235 der en supplerende teknikk med GPS signalpropagering er omtalt i første figur. Vi ser at RSS og HadCRU viser omtrent samme lave usikkerhet. Neppe korrekt etter min mening. UAHs er vesentlig større. Det er nok mer i det aktuelle området for T-globlal. Særlig når man tar med de systematiske feil som er introdusert ved manglende korreksjon for UHI. En seleksjon av rurale data stemmer bedre med UAH.

      Skal bli interessant å følge videre oppdatering ved GPS-teknologien.

 8. Siden fysikken søkes tolket i alle retninger, spesielt i den retningen man selv går for, syns jeg det er betimelig å fjerne seg fra denne leken og kaste blikket på virkeligheten rundt og observasjoner over tid. Det fins jo forskning som forteller oss om globale temperaturer, at det var flere grader varmere her i nord under Holocene Optimum for 5-9000 år siden, at det var skog på Hardangervidda (som vi fortsatt finner rester av i myrene de oppe) og at breene var borte. Dette er jo forskningsresultater som det formodentlig ikke fins særlig mye uenighet om.
  Hvis vi kan enes om dette kan vi kaste blikket på de 70-80 årene siden krigens dager. Alle er enig om at den atmosfæriske CO2-konsentrasjonen har økt jevnt og trutt siden den gang, samtidig som globale temperaturer har gått ned i 30 år, steget litt i tjue og flatet ut de siste tjue. Korrelasjonen, samvariasjonen, i dette tidspespektivet er det vanskelig å få øye på. Den fins ikke! I lengre tidsperioder viser forskningen at temperaturer endrer seg lenge før CO2-konsentrasjonen. Det motsatte av hva som hevdes i klimakirken og som er allment akseptert som god latin for tiden…

  • Blytung og solid logisk argumentasjon Erik Pedersen! -som burde være tilstrekkelig for alle som vil forstå og skjønne – små variasjoner i spor-gassen CO2 har null obserbar effekt som klimapådriver (forårsake oppvarming).

 9. Prisverdig av Hagen å markere at det mangler bevis og eksperimenter for at økte menneskelige utslipp bidrar til såkalt global oppvarming. Helt OK som et utsagn myntet på lekfolk som er opptatt av essensen som bakgrunn for klimapolitikken. Men siden utsagnet omfatter flere forhold kan det jo lett angripes språklig. Ut i fra tidligere faktasjekking viser jo ‘faktisk.no’ til primært irrelevante forhold. Mer kan man ikke forvente av et organ sprunget ut fra et myndighetslojalt NRK og de største tabloidavisene.

  «Stor mengde studier og eksperimenter som tyder på at menneskelige utslipp bidrar til global oppvarming. Disse utgjør bevis» skriver «faktisk.no». Kunne ikke IPCC-kritikere skrevet det samme om naturlige variasjoner? Det er jo nettopp det vi gjør. Det er jo irrelevant å henvise til eksperimenter som var mangelfulle for 150 år siden og Arrhenius enkle beregning som ble ‘desimert’ av ham selv i 1906 for CO2. Selv ikke modellene i dag har beviskraft med alle sine approksimasjoner og ‘tuning’ i de myndighetsfinansierte beregninger.

  De tidlige arbeidene målte/beregnet for all CO2 i atmosfæren, mens Hagen snakker om den menneskeskapte andelen. Den økte CO2-andelen som faktisk skyldes mennesker. Det bidraget er lite. I tillegg vil strålingseffekten fra økningen være relativt sett mer beskjeden pga. den logaritmiske effekten. Hagen snakker jo om den menneskeskapte andel, ikke totalen. Og utsagnet må tolkes i lys av at mediene fremhever CO2-økning som den dominerende faktor i klimaendring på en klode med dagens pådrivere – dvs helt siden siste istid.

  Kort oppsummert var instrumentering og teori brukbart etter 1945 tilgjengelig for ikke-eksperter. Kjemikeren Gerhard Hertzberg fikk Nobelprisen i kjemibl.a. for sitt bidrag til spektroskopien mm. Ikke minst bidro hans legendariske bøker (Se f.eks Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecules, 1939 (første utgave) m.fl. til omtale/oppsummering av det teoretiske grunnlaget for spektroskopien, spektroskopikernes bibel.

  Det er liten tvil om at iht. akseptert teori så absorberer CO2 og nesten alle molekyler og stoffer infrarød stråling. Det er det jo utallige ‘bevis’ (etter gjeldende teori) for. Men de emitterer også, og kolliderer og overfører varme mellom en rekke bidragsytere/prosesser i atmosfæren, inklusive skyer. Det er jo summen av disse prosessene som bidrar til en eventuell temperaturvariasjon/klimaendringer. Og det lå til grunn i 1950-årene for nedtoning av Arrhenius teori (som allerede var imøtegått).

  Det er mange artikler som støtter Hagens hovedkonklusjon, bl.a. fra Lindzen. «Faktisk.no» skryter opp en Nature-artikkel (også den famøse Hockeykølla var publisert der) bak betalingsmur. En artikkel som angir at de studerer utgående infrarød utstråling (ORL). Det hjelper lite hvis de ikke samtidig bringer inn endringer i innstråling og ser på energibalansen, hydrologiske syklus, skyer, absorpsjon av sollys mm. Dessuten er det observert økt ORL, og disse data er heller ikke trivielle å behandle for eksperter – unntatt for «faktisk.no».

  I tillegg må energiregnskapet inkludere havet – det store ukjente. Unntatt for «faktisk.no». Det er nok en gang vitenskapelig pinlig. På en konferanse i Vitenskapsakademiet (2010?) ble det påpekt at norske medier hadde liten faglig naturvitenskapelig kompetanse. Men hvorfor må de stadig demonstrere det?

 10. Jeg vil berømme Klimarealistene og andre som prøver å utfordre de etablerte «sannheter» og risikere å få betegnelsen Klimafornekter, som egentlig er en fornærmelse ovenfor de som er genuint opptatt av vitenskapen bak klimaendringer. Dette er en kamp mellom David og Goliat. Goliat er representert med IPCC, Cicero, Bjeknessenteret, journalister, politikere, en haug miljøorganisasjoner og svært mange blant folk flest. Når en «sannhet» blir gjentatt mange ganger nok tror jo folk på det. Hver gang jeg tar opp det vitenskapelige med familie og noen venner får jeg den samme leksa: 97% av forskerne mener…., IPPC har jo de beste forskerne i verden og de beste kontrollrutinene og se på all naturkatastrofene som øker og øker. Hvis jeg spør dem om de har lest seg opp på det vitenskapelige så sier de: Hvorfor skulle jeg gjøre det, jeg tror jo på IPCC.

  Så hva med David. Han prøver og prøver men når ikke fram i media og da er løpet kjørt. Å få noen nøytrale journalister med på laget er helt avgjørende for få en redelig klimadebatt. Jeg har prøvd en ny strategi ovenfor familie og venner. Vi blir enige om å bytte bøker. Jeg ber dem gi meg en bok som de mener belyser deres side og jeg gir dem en bok jeg mener de bør lese. Jeg har gitt dem Miljømytene og fikk i et tilfelle Den sjette utryddelsen som motvekt. Dette har faktisk fått til en moderering i fastlåste syn. Hvis en kunne fått til en slik byttehandel av bøker med journalister, politikere og andre alarmister kunne en kanskje åpne for en mer vitenskapelig debatt om saken.

  NRK er verre nå enn noen gang, Hver dag kommer et innslag som skal overbevise folket om den menneskeskapte klimakrisen pga våre utslipp av CO2. Olje og gassektoren velger å investere i ekstremt mange kostbare løsninger som elektrifisering og muligens karbonfangst og lagring mm. I tillegg kjemper politikerne om hvem som kan iveksette mest mulig reduksjon av CO2 utslipp. Det er bare å beklage, men IPCC har så langt vunnet. Det forundrer meg at ingen stiller kritiske spørsmål til denne organisasjonen – for de har fått en makt som er farlig. Sannheten om årsaken til klimaendringer er ikke skrevet enda. Mitt syn for tiden er 70% naturlige svingninger og 30% menneskeskapt, men dette kan jeg selvfølgelig ikke bevise.

  Til alle klimarealister: Vi får bruke Churchills ord under andre verdenskrig: Never, never, never give up!

  • Til Harald Gram:
   Sitat: Mitt syn for tiden er 70% naturlige svingninger og 30% menneskeskapt, men dette kan jeg selvfølgelig ikke bevise. Her er Gram samstemt med Cicero og Vestlandsforskning. I sin rapport til Miljødirektoratet høsten 2018 skriver de:

   REPORT 2018:14 M-1209|2018
   Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge.
   Rapporten er utarbeidet av Cicero og Vestlandsforskning, altså de «fremste eksperter på klima som vi har i Norge». På side 18 i denne rapporten står det: «For de neste par tiårene vil naturlige variasjoner være viktigere enn de menneskeskapte klimaendringene for å forklare endringer i temperaturen og andre meteorologiske parametre».

   Etter min enkle kalkulasjon med økende utslipp fra 50-tallet og fram til 2040 når de menneskeskapte utslipp vil bli dominerende over de naturlige er de menneskeskapte utslipp i dag ansvarlig for ca. en tredjedel av temperaturstigningen fra 1950 til i dag. Dette er altså Ciceros beregning.

   Hvorfor er det ingen i media eller i det politiske miljø som har fått med seg denne rapporten? Eller er det ingen i dette miljøet som har forstått denne setningen?

Kommentarer er stengt.