Hvorfor vil man på Bjerknes-senteret skjule historiske data?

Vi ser nok en gang på hvordan klimakriseindustrien prøver å slette eller forvrenge historiske data som ikke passer med det alarmistiske budskapet. I denne bransjen er det en høyt utviklet kunst å holde alle politisk ukorrekte saker godt innunder gulvteppet og i dag er det Eystein Jansen og Bjerknessenteret som er ute på galeien.

På et plenumsmøte i FNs klimapanels første arbeidsgruppe WG1 fra 29.januar til 1.februar 2007 var den norske delegasjonen aktiv med støtte til Kanada som ville fjerne en henvisning til den forrige varme perioden i Arktis. på referatet fra møtet gjengitt her, kan man lese følgende på side 5, fjerde avsnitt i venstre spalte:

On text noting high decadal variability in Arctic temperatures, Canada, supported by Norway, suggested removing a specific reference to a warm period observed from 1925 to 1945. The Coordinating Lead Authors explained that «climate sceptics» often point to this warm spell to question the IPCC for not acknowledging such warm spells. Participants agreed to keep the reference.

Den norske delegasjonen bestod av følgende personer:
Eystein Jansen, Bjerknessenteret
Harold Lefferstra, Øyvind Christoffersen og Christoffer Grønstad, alle fra KLIF
Marit Victoria Pettersen, UD

Vanlig praksis for slike delegasjoner er å føre referat fra møtene for så å loggføre referatet når man vender hjem til sine egne byråkratier, og man må til det norske referatet for å fastslå hvem som har tatt til orde for å slette henvisningen til denne varmeperioden som ifølge klimapanelet fant sted før våre utslipp ble sterke nok til å ta styringen på klimaet vårt. Det pussige her er at hverken KLIF eller UD har noe referat, de henviser til Eystein Jansen som slett ikke har til hensikt å bidra til å oppklare hvem som vil skjule historiske data. Vi må istedet se på hvilke roller, motiver og egeninteresser de ulike personene i delegasjonen over har.

Her er det fire statsansatte som har klare føringer på hvordan de skal opptre både i tjenestemannsloven og i etatenes egne instrukser. Ingen av disse fire har noen åpenbar egeninteresse og vi ser derfor på Hr. Jansen.

christyBjerknessenteret som historieforfalsker
Eystein Jansen og Bjerknessenteret er i en noe annen situasjon, for å si det pent. Bjerknes har i svært stor grad gjort seg avhengig av offentlige bevilgninger som alle er knyttet til klimakrisen. Instituttet skryter av å være markedsleder i klimamodeller, det er modeller som alle viser en kraftig oppvarming, i motsetning til hva man kan observere i naturen. Modellene har forlengst mistet all kontakt med virkeligheten, men det er en annen historie som handler om å villede våre politikere om det som skjer i dette århundret. (Jfr. figuren til venstre)
Det er åpenbart for enhver at den dagen våre politikere ikke lenger er overbevist om at det er en klimakrise rett rundt hjørnet, så blir det vesentlig vanskeligere å få bevilgninger. Man må derfor stille seg spørsmålet: hva er det ledende personale på dette instituttet prøver å holde skjult for politikere og folk flest?

Vi har tidligere skrevet om hvilket budskap Bjerknes har til offentligheten når det gjelder havnivå, det består i stor grad av oppspinn uten noen vitenskapelig forankring. (Klimanytt 119). Bjerknes har også en egen avdeling som står som mentor for indoktrinering i skolen, hvor man sørger for at elevene bare får tilgang til politisk korrekte fakta, bare dette er i seg selv særdeles skandaløst men i klimasaken er tydeligvis alle andre hensyn tilsidesatt. Det er altså klart at man på Bjerknes ikke har holdt sin sti ren. Man holder en svært lav etisk standard i tillegg til at man kan stille spørsmål rundt den politisk korrekte «vitenskap» som kommer derfra.

NOAA_warm_ArcticHva er det Bjerknes vil skjule for almenheten?
Vi har fra før omtalt denne varmeperioden i en rekke utgaver av klimanytt, arktisk isgrense før og nå (KN 96), og varmen på Grønland i 1930-årene i KN 128. Denne varmeperioden var svært godt kjent før og den ble omtalt som klimaforbedringen i mediene den gangen da man svevde i den villfarelse at et varmere klima er til glede og nytte for på mennesker, planter og dyreliv. I dag vet vi altså bedre, takket være institusjoner som Bjerknessenteret og Cicero, senter for klimapolitikk klimaforskning.

I dette avisoppslaget (Washington Post, 1922) forteller kaptein Ingebrigtsen hvordan klimaet endret seg i Nordishavet i 30-årene, pussig nok frøs det dengang ikke til om vinteren på nordkysten av Svalbard. Vi har stor forståelse for at Hr. Jansen synes det blir vanskelig å fiske til seg bevilgninger hvis slikt blir kjent på Stortinget. Enda mer pinlig blir det for enkelte hvis man ser på registrerte temperaturer for Arktis over lengre tid.

70-90N MonthlyAnomaly Since1920
Diagram showing area weighted Arctic (70-90 o N) monthly surface air temp anomalies (HadCRUT4) since Jan 1920, in relation to the WMO normal period 1961-90.

Det er vesentlig mer data å hente på Climate4you. og de peker alle i den retning at dagens temperaturer er helt i samsvar med det man kan forvente seg av naturlige endringer i klimaet og da spesielt den 60-65 årige arktiske syklusen.

Denne figuren som  viser Arktis fra 70 grader N er ihvertfall en svært god indikasjon på at Bjerknes bør få kutt i sine bevilgninger. Dersom der er en klimakrise i Arktis, så fant den sted i god tid før 1945. (klikk for å se større figur). Men det er vel ikke noe Eystein Jansen vil ha ut i media?

Hva kan det ha vært som besørget klimaforbedringen i 1930-årene?
Klimapanelet har med stor omhu klarlagt at våre utslipp av klimagasser den gang var for små til å innvirke på klimaet. Det er derfor «noe annet» som er skyldig i datidens klimaforbedring, og dette «noe annet» har i stor grad sluttet å påvirke klimaet vårt etter 1950 da FNs klimapanel ved handsopprekning vedtok at 51% av økningen i temperatur etter 1950 skyldes våre utslipp av såkalte klimagasser hvor plantematen CO2 skal være den skyldigste. Dette er det samme klimapanelet som med Norges egen klimakriseindustri lenge har prøvd å detaljstyre hvilke data som tillates å komme ut i offentligheten. Godt hjulpet av nyttige idioter og sensurvillige mediefolk i Aftenposten og NRK for å nevne noen.

Dette henger selvsagt ikke på greip og derfor oppstår det et sterkt behov for å skjule eller manipulere dataene inntil de stemmer med konklusjonen man startet med. Folk flest spør seg heller om Norge egentlig trenger en institusjon som Bjerknessenteret?


Støtt oss ved å dele:

21 kommentarer

 1. Politikerne og ikke minst byråkratene skal vel også stå til rette her?
  Både Cicero og Bjerknes senteret kunne for eksempel fått andre føringer/bestillinger fra politisk hold?
  La politikerne få vite sannheten. Denne er sikkert kjent hos begge institusjoner. La bevilgningene bli avhengig av at det forskes i stedet for «forskes». At intet skules, at «alle sider og meninger» er med i rapportene?
  Utopisk?

 2. Bjerknes-senteret er en skam for Vilhelm Bjerknes, som var en pioner innen værvarsling, som vi alle vet.
  Dersom de bruker pengene som de får til forskning på en litt annen måte – til skikkelig forskning isteden for forkludring av data og tåke-legging, så kan vi beholde senteret.

  Det som heller må legges ned er det fullstendig ubrukelige politiske instituttet som ligger i Oslo: CICERO, det er nok herfra Bjerknes-senteret og andre oppvarmingspolitikere får sin idiotiske støtte fra

  • Takk for den viktige påpekningen av at Bjerknessenteret i motsetning til det helpolitiske Cicero i Oslo, kunne ha trukket på arven fra pioneren Vilhelm Bjerknes i stedet for å holde på slik de gjør.

   • Bjerknessenteret publiserer mer enn 100 vitenskapelige arbeider hvert år. Publisert i vanlige faglige tidsskrifter med peer review. Se årsrapportene på http://www.bjerknes.uib.no. Dette er det vi gjør og bruker pengene til, og det er det vi har fått penger til å gjøre. Helt alminnelig og kunnskapfremmende arbeid om å forstå klimasystemet.Derfor har senteret stor anerkjennelse internasjonalt.

    Du, derimot, Aaslid, skriver uvederheftige og sjikanøse innlegg om folk uten hold i virkeligheten. Når skal du beklage dette?

    • Jeg takker Eystein Jansen for de tre opplysende kommentarene, men gjør oppmerksom på at det mangler dokumentasjon for en rekke påstander. Før jeg kommenterer Jansens insinuasjoner og hans uvanlig sterke språkbruk, hvor i teksten over skriver jeg hva Jansen har argumentert for på møtet?
     Utover at jeg undres over at referatet fra møtet unndras offentlighet på en uryddig måte, så har jeg ikke tillagt Jansen hverken det ene eller det andre standpunktet, så Jansen bes klargjøre bedre hva som ligger i begrepet «løgn». Jeg setter ikke fakta på hodet, jeg etterlyser fakta, dvs referatet hvor det fremgår hva som er fakta. Kan det være så vanskelig å forstå?

     I den forbindelse ønsker jeg å få vite om Jansen vil bidra til at referatet fra det omtalte møtet nå blir gjort tilgjengelig for offentligheten slik at vi får dokumentert hvem som faktisk argumenterte for hva på dette møtet. De norske deltagerne på dette møtet er finansiert med offentlige penger og det er derfor urimelig å hemmeligholde referatet fra møtet. Straks referatet er offentlig kan man utifra teksten i det diskutere hvem som bør beklage hva.

     Når det gjelder Jansens øvrige forargelse, så gjør jeg oppmerksom på at det vi har omtalt en rekke ganger, er den særdeles store avstanden mellom det Bjerknes avdeling for klimakommunikasjon meddeler til offentligheten og det som foreligger av fakta i seriøse forskningsrapporter. Vår omtale dreier seg derfor ikke om Bjerknessenterets forskningsrapporter og prognorser for havnivåstigning som meget vel kan være av høy kvalitet, eller muligens er det Willy Fjeldskaars kommentarer til havnivå og gravitasjon vedr. Bjerknesprognosen for havnivå fra 2009 som er av ypperste kvalitet?
     http://forskning.no/meninger/kronikk/2012/11/havniva-og-hensynet-til-gravitasjon

     I den forbindelse vil det være nyttig om Jansen kunne dokumentere hvor ofte Bjerknessenterets kommunikatører har fortalt media at det faktisk var like varmt i 1930-årene som i dag, og det var minst like lite is på Grønland og i Arktis som enkelte år i moderne tid. At CO2-nivået iflg Dipl.Ing Ernst-Georg Beck kan ha vært like høyt eller høyere rundt 1942. Og at det snart har vært en pause i den globale oppvarmingen i pinlig lang tid.
     En slik dokumentasjon kunne til og med avkrefte inntrykket mange har, nemlig at det er Bjerknes kommunikasjonsavdeling som opptrer uvederheftig og som villeder både media og politikere. For en offentlig finansiert institusjon som opptrer vitenskapelig skal vel legge frem alle relevante data?

     Siden Jansen selv ofte opptrer som kommunikatør. så kjenner han muligens til dette i detalj, for eksempel hvor utfordrende det kan være å få alt korrekt ut til mediene, f.eks mht havnivået i Bergen. Stiger det eller synker det? Begge deler kan ikke være riktig, enten er det feil i forskningen eller så er det mannen som står på bryggekanten og uttaler seg som lyver.

     Forøvrig takker jeg nei til å delta i Jansens konstruksjon av konspirasjonsteorier, en fremtredende representant for forsknings-Norge bør være i stand til å diskutere klima uten å bygge konspirasjoner.

     Avslutningsvis gjør jeg oppmerksom på at Jansen i sin andre kommentar kommer med enda en udokumentert påstand som i fravær av dokumentasjon kan anses å være en usannhet: At forskerne kan nedlegge veto mot en formulering i et IPCC-dokument. Det fremgår helt klart andre steder at det er politikerne som alltid har det siste ordet i Klimapanelet, forskerne har selvsagt intet veto i en organisasjon som er 100% politisk sammensatt og hvor prosessene ikke er av vitenskapelig art.

     • Hvordan skal Jasen kunne dokumentere at det var like varmt i 1930-årene, like lite is på Grønland og Arktis, like høyt CO2 nivå rundt 1942, eller en pause siden 1998 når det ikke har forankring i virkeligheten?

      Hvorfor er det kun rapporter som bygger opp under det dere allerede mener som omtales som seriøse?

      Det er da ikke Jansen som kommer med konspirasjons-teorier her, men heller dere som påstår at Bjerknes driver med historieforfalskning og prøver å bevise dette med misvisende grafer og insinuasjoner om at de holder ting skjult for å beholde støtte fra staten.

      De eneste som påstår at det er politikerene som har vetorett er klima-skeptikere, den ‘andre siden’ skriver at det er hoved-forskerene som har vetorett hvis det som skrives ikke stemmer overens med den siste forskningen.

     • Myndigheter og IPCC håndplukker forskere som følger mandatet om å påvise farlige menneskeskapte klimaendringene, noe som i høy grad påvirker «Summary for policymakers» som er dokumentet politikere og media benytter. Dette var konklusjonene i egenevalueringen fra Inter Academy Counsel: Mangelfulle vitenskapelige prosesser, manglende behandling av usikkerhet og formidling av denne, sammenblanding av eksterne og interne roller, og av vitenskap og politikk.

      Denne sammenblandingen og de politiske prosessen internt i IPCC er beskrevet i boken til Donna Laframboise «Den oppblåste tenåring som ble tatt for å være verdens topp klimaekspert».

 3. Denne usannheten om min medvirkning på IPCC-møtet er imøtegått en rekke ganger før – i forskjellige aviser der Langerud har fremsatt den, og i Morgenbladets dekning av trakassering av klimaforskere: Likevel dukker denne løgnaktige framstillingen opp igjen her – Noe som må være pinlig for «Klimarealistene».

  Pkt 1: Jeg var ikke med i den norske delegasjonen. Den bestod av representanter fra myndighetene. Jeg var ikke myndighetsrepresentant. Jeg var som koordinerende hovedforfatter (CLA) for kapitlet om fortidsklima med i forskerdelegasjonen på møtet. Denne la frem formuleringen i sammendraget om klimaendringene i første halvdel av 20.århundre som ble kommentert. Som CLA var det faktisk jeg som argumenterte MOT å ta dette vekk. Aaslid setter fakta helt på hodet, og bør beklage at han gjentar allerede for lengst tilbakeviste usannheter.

  Pkt 2: Bjerknessenteret har ingen praksis med å dekke over eksistensen av denne oppvarmingen – tvert imot! Vi har sikkert publisert et dusin forskningsartikler om temaet, senest i fjor publiserte jeg sammen med andre forskere flere arbeider der dette er med. Så hele saken til Aaslid bygger på en usannhet og en konspirativ videreutvikling av denne uten overhodet å forholde seg til fakta. Fakta om Bjerknessenterets publikasjoner kan finnes i årsrapportene på nettsiden vår: ww.bjerknes.uib.no. Aaslids konspirasjoner er dessverre ikke forankret i virkeligheten.

  • Eystein Jansen, du skriver:

   «Denne usannheten om min medvirkning på IPCC-møtet er imøtegått en rekke ganger før – i forskjellige aviser der Langerud har fremsatt den, og i Morgenbladets dekning av trakassering av klimaforskere:»

   Hvor er denne usannheten imøtegått Jansen? Kan du gi linker, eventuelt sitere tekster, og oppgi hvem som har imøtegått dette?

   • Påstanden ble fremsatt av Per Jan Langerud i ABC nyheter i 2009, imøtegått av meg samme sted, deretter beklaget av Langerud, men likevel senere gjentatt av samme person i Oppland Arbeiderblad i 2010. Saken ble også omtalt i Morgenbladets artikkel om sjikane av klimaforskere 30.9.2011. Noe Aaslids oppslag ser ut til å fortsette her.

    Saken er enkel: Forskerne som skrev hovedrapporten til IPCC rapporterte tydelig om oppvarmingen på 20-40 tallet og hva man vet om årsakene. Da de samme forskerne (herunder jeg) skrev utkast til sammendrag ble dette tatt med. Da utkastet til sammendrag ble diskutert i plenumsmøtet mellom forskerne og myndighetsrepresentantene kom det opp et forslag fra Canada om å gjøre beskrivelsen enklere. Norges representant (NB! fra myndighetene, altså ingen norsk forsker /lead author) syns dette kunne være en god ide.
    Forskerne, faktisk med meg som hovedtalsmann, argumenterte da sterkt imot dette, bl.a. med henvisning til at dette står i hovedrapporten, er et viktig spørsmål å dokumentere og det nettopp burde være med fordi det er mye diskusjon om emnet bl.a. fra klimaskeptikerne. Dette var min og andre forskeres rolle. Argumentene våre ble godtatt av myndighetsrepresentantene og formuleringen som henviser til denne perioden ble enstemmig! godtatt. Hvis man hadde krevd setningen strøket, hadde forskerne nedlagt veto.
    Aaslids oppslag er dermed en løgnaktig frremstilling av virkeligheten, der jeg som person sjikaneres og tillegges handlinger som er stikk imot det jeg selv stod for.

    Men slike fakta er vel uvesentlige for konspirasjonsteroriene som florerer på denne nettsiden? Hvis fakta mot formodning skulle være vesentlig, bør Aaslid trekke oppslaget og beklage.

  • Hvilke fakta er satt på hodet her, Eystein. Jansen?
   At du var tilstede på dette møtet?
   At du er i besittelse av referat fra dette møtet?
   At modellene forlengst har mistet kontakt med virkeligheten?
   At Bjerknes har en kommuikasjonsavdeling som villeder media og politikere?

   Du har fremsatt en rekke udokumenterte påstander her, når blir det norske referatet fra møtet tilgjengelig for offentligheten?

   • Feil: Du påstår at jeg representerte Norske myndigheter. Enhver med innsikt vet at plenumsmøtene skiller mellom forskere og myndigheter. Jeg var der som forfatter av rapporten ikke som myndighetsrepresentant og deltok ikke i noen norsk delegasjon. Før du henger ut folk får du sjekke fakta.
    Feil: At jeg var for å stryke henvisningen.
    Faktum er at referatet sier CLAs argumenterte imot. Jeg var CLA for denne delen av rapporten- og det var jeg som førte ordet mot å stryke henvisningen.

    Ditt krav om et referat blir bare et prokuratorknep med krav om ovendt bevisførsel, som dekker over at du henger ut folk med usannheter. Slike referat finnes ikke. Faktum er at a) Forskerne fikk viljen sin, b) Henvisningen til oppvarmingen på 20-40-tallet ble stående, c)

    Bjerknessenteret har gjentatte ganger publisert på dette emnet. Mao stikk i srtid med det som står i overskrift og tekst.
    Nettsiden din skal ifølge formålet diskutere fag, mens det den gjør er å spre sjikane og usannheter.

    • Første punkt: Det er oppspinn at jeg har påstått at du representerer norske myndigheter. Det fremgår av teksten at du er antatt å representere Bjerknessenteret som såvidt meg bekjent lønner deg for ditt arbeid som CLA. Norske myndigheter er i teksten definert som Klif og UD og ikke på noe punkt antydes det i teksten at du er en del av disse etatenes delegasjon. Meg bekjent ligger Bjerknessenteret fremdeles i Norge og du er da naturligvis med i den norske delegasjonen på møtet inntil noe annet er bevist.

     Andre punkt: Ny stråmann og ny usannhet fra din side, jeg har ikke tillagt deg noe standpunkt i teksten, kun sett på institusjonelle egeninteresser samt langvarig praksis fra deres kommunikasjonsavdeling som et mulig motiv for et hypotetisk standpunkt. Det fremgår fra min side at det er ønskelig å få vite hvem som har sagt hva (referatet, hint, hint, nudge, nudge).

     Tredje punkt: Det engelskspråklige referatet sier ikke det du hevder. De som var tilstede var eller ble enige om å beholde referansen, det er det vi vet. Jeg overlater til leserne å vurdere om de utifra en helhetsvurdering kan stole på det engelskspråklige referatet, eller om de kan ha tillit til det du fremfører her av meninger helt uten skriftlig støtte i noe referat fra møtet.

     Det er faktisk av både faglig og almen interesse å få frem i lyset hvem fra den norske delegasjonen som har tatt til orde for å fjerne referansen til den forrige varmeperioden, helt uavhengig av hvem dette til slutt skulle vise seg å være.

     Du bør som en fremtredende representant for forsknings-Norge holde en såpass høy etisk standard at du bidrar til å bringe dette på det rene. Å fremstille det som sjikane å be om møtereferat fra et plenumsmøte i WG1 forteller oss alle at det er svært langt igjen til etisk forsvarlige tilstander i klimapanelet.

     • Da vil jeg bare minne Aaslid om at overskriften på innlegget hans er:

      «Hvorfor vil man på Bjerknes-senteret skjule historiske data? »

      MDette er en klar beskyldning (uten dekning i annet enn i egen konspirasjonstenkning) om at vi aktivt gikk/går i mot å få dette frem. Dette er noe annet enn et ønske om å få se et referat. Og det kan jo heller ikke føres belegg for at vi i vår omfattende formidling og populærforedrag ikke viser til oppvarmingen på 20-40-tallet. Tvert imot viser vi ofte en animasjon over temperaturendringene globalt siden 1800-tallet der den tydelige oppvarmingen i nordområdene fremkommer, blir kommentert og vist hadde en mindre geografisk utbredelse enn de siste 10-års temperaturøkning.

      Du skriver at jeg tilhørte den norske delegasjonen, noe jeg bevislig ikke gjorde. Forskerne er ikke med i det nasjonale delegasjonene på IPCCs plenumsmøter. Noe du tydeligvis ikke kjenner til, men uten at det får deg fra å trekke vidtfavnende konklusjoner med påstander om hemmelighold av klimaobservasjoner.

      Så din politikk for å drive dette nettstedet er tydeligvis å slenge ut ufunderte beskyldninger basert på forhold du ikke har kunnskap om – forsåvidt i tråd med øvrig faglig innhold her.

      Dermed er jeg ferdig med dette surrealistiske nettstedet og undrer meg over at medlemmene i organisasjonen syns dets praksis er ok.

     • Jeg takker igjen Jansen for kommentaren, takker igjen nei til å kommentere hans mer konspiranoide byggverk og minner om spørsmålstegnet i overskriften, samt at teksten omhandler to forhold. Det andre av disse forholdene er aktiviteten til kommunikasjonsavdelingen på Bjerknes som opptrer i almenheten med et særdeles alarmistisk budskap som det ikke er dekning for.

      Siden Jansen drar fram «vår omfattende formidling og populærforedrag», så minner jeg om at jeg var til stede på et slikt klimaarrangement i regi av Bergen kommune i September 2014 hvor Deres Kikki Kleiven stod for formidlingen og hvor det var 30-40 skolebarn tilstede.
      Ikke på noe punkt kom Kleiven med saklig informasjon som dokumenterte den forrige varmeperioden, at det atmosfæriske CO2-innholdet dengang var på høyde med dagens eller la fram andre saklige data som at det kun er 0,04% CO2 i atmosfæren, at alt man har dokumentert CO2en gjør er å øke avlinger og tilvekst i skog, eller at CO2 har kort levetid i atmosfæren (ca 5-7 år).
      Kleivens opptreden minnet mer om det man vanligvis forbinder med rollen «propagandist». Dermed kommer Jansen med nok en usann påstand i kommentarfeltet.

      Det leserne ønsker å vite er hva Jansen OG de øvrige norske tilstedeværende sa på det omtalte møtet.

      Foregikk det en utidig rolleblanding på dette møtet i WG1 ved at den Bjerknesansatte forsker og CLA Jansen påtok seg å føre det norske referatet på vegne av den norske delegasjonen, og i ettertid nektet å dele dette referatet med andre for å skjule hvem av de norske som ville fjerne referansen til den omtalte varmeperioden?

      Dette kan det norske referatet avklare, Jansen. Det offisielle Norge har klargjort at du er i besittelse av referatet.

      Forøvrig bør Jansen snart lære seg forskjellen på «delegasjon» og «myndighet»

      Du får ha oss tilgitt at vi ikke nødvendigvis har full tillit til din muntlige og upresise forklaring etter så mange års urent trav fra aktørene i den norske klimakriseindustrien.

  • Det knytter seg stor offentlig interesse til spørsmålet om hvorfor norske myndigheter støttet et kanadisk forslag om å fjerne henvisning til mellomkrigstidens varmeperiode i Arktis fordi denne svekker dogmet om farlig menneskeskapt global oppvarming. I den forbindelse ble det begjært innsyn i saken etter offentleglova. Klif valgte da å bryte loven og ble etter klage støttet av overordnet departement! Det er dette som er årsaken til spekulasjoner om hvorfor norske myndigheter ønsket å fjerne varmen i mellomkrigstiden.

   De koordinerende hovedforfatterne plukkes ut av Byrået i IPCC som i sin tur er valgt av de enkelte lands myndigheter. Disse statene plukker også ut kandidatene. I Norge er det Miljødirektoratet, tidligere Klif, som velger ut de norske forskerne på vegne av den norske stat. Da flere av disse har hatt sentrale verv i WWF, som Pål Prestrud og Cecilie Mauritzen, kan det ikke utelukkes at dette også skjer på ideologisk grunnlag.

   Ettersom Eystein Jansen var spesialisten på fortidsklimaet blant de norske representantene på møtet i Paris i 2007, har det vært spekulert i om han kan ha hatt innflytelse på det norske synet på varmen i mellomkrigstiden. Det er jo også kjent at Bjerknessenteret, hvor Jansen var direktør, unnlot å gjøre Stortinget oppmerksom på at stortingsmelding om klimatilpasning (2013) som bygget på rapport om havnivåstigning fra Bjerknessentert som senteret da visste inneholdt grove feil.

   Under presentasjon av klimarapport fra FN kom også Jansen med gale opplysninger. Her påstod han at «Stigningen i havnivået er nå 20 ganger raskere enn noen gang før de siste 2000 år.» Jan Arild Snoen kunne imidlertid fortelle Rossavik, som hadde stilt Jansen spørsmål om dette, at det sto i sammendraget at havnivået sannsynligvis steg like raskt mellom 1920 og 1950. Selv om Jansen hadde vært med på å skrive sammendraget, benektet han først dette. Senere korrigerte han sin uttalelse til «20 ganger raskere enn de siste 2000 år før industraliseringen».

   Ovenstående gir grunnlag for å stille spørsmålsstegn ved Eystein Jansens troverdighet. Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse på noen at det da også stilles spørsmål om hans rolle under det nevnte møte i Paris.

   • Nicolay Stang beskriver her en interessant mekanisme, hvordan forskerne i IPCC rekrutteres: «koordinerende hovedforfatterne plukkes ut av Byrået i IPCC som i sin tur er valgt av de enkelte lands myndigheter. Disse statene plukker også ut kandidatene. I Norge er det Miljødirektoratet, tidligere Klif, som velger ut de norske forskerne på vegne av den norske stat»

    I en 100% politisk organisasjon som IPCC, hvordan kan en forsker som Eystein Jansen hevde å være uavhengig av myndighetene når han er utvalgt av dem og hvor rollen som CLA i IPCC er å bevise den CO2-drevne menneskeskapte klimakrise som man i utgangspunktet tar for gitt?
    Og hvordan kan man hevde at man følger den vitenskapelige metode i en slik rolle? Såvidt meg bekjent starter man ikke med konklusjonen innen vitenskapen.

    Eystein Jansen, som formelt kan representere IPCC som CLA, er juridisk ansatt av og lønnet av Bjerknessenteret, en etat som har gjort seg avhengig av bevilgninger fra de samme myndigheter som sterkt forfekter det standpunkt at vi er midt oppe i en alvorlig CO2-drevet menneskeskapt klimakrise.

    Eystein Jansen står i en situasjon som, hvis man ikke visste bedre, kunne ha minnet om det som vanligvis refereres til som bukken og havresekken.Ekstra pinlig blir Jansens opptreden, når man vet at hans forskerkollega Lasse Ringius ved Institutt for klimapolitikk, som nå heter Cicero uttalte i 1996: «Klimaendringene har inntil nå ikke manifestert seg på noen måte» (Apollon nr 1 1996, side 30).
    Ringius mente dengang at mangelen på slike manifestasjoner kunne bøtes på hvis klimaforskerne var seg sitt ansvar bevisst og via sin forskning produserte slike bevis. Kort tid etter Ringius opptreden i Apollon opphørte signifikant global oppvarming.

    Man sitter igjen med et inntrykk av at enkelte klimaforskere i Bergen er seg sitt ansvar bevisst.

 4. Den første grafen din stemmer ikke videre overens med f.eks NOAA sine grafer, de er på rett under 1C og treffer den røde CO2 streken ganske bra. Og hvorfor i alle dager 1979-1983 som basis, når resten av verden opererer med en helt annen tidsperiode som grunnlag? Kan det være for å få tallene til å se penere ut?

 5. Så pinlig for Klimarealistene er ikke denne påstanden. Og Jansen kan spare seg sin ordbruk. Det er han som bevisst, nå som så mange ganger tidligere, bruker ordet konspirasjon som en av de tradisjonelle avledningene. Det er ingen konspirasjon å ville vite hva som foregår når viktige vitenskapelige prinsipper brytes. Men det er forståelig at Jansen vil forvare seg mot denne pinlighet. Hans engasjement viser jo tydelig at han anser Norges støtte til Canadas forslag som vitenskapelig uholdbart og vil ikke ha det sittende på seg i ettertid. Om hans forklaring er korrekt betyr det at Jansen som erfaren forsker deltok i diskusjonen, men ikke hadde vitenskapelig gjennomslagskraft i den norske delegasjonen som tok beslutning uten hans stemme siden han ikke var formell delegat.

  Det viser jo at vitenskapen ikke står så høyt i IPCCs prosesser som Jansen ellers kun omtaler i rosende vendinger i media. Og det er det som er hovedpoenget. For øvrig er det verdt å konstatere den manglende åpenhet om offentlige referater som entydig kunne ha avklart synspunkter og forløpet i diskusjonen. Klimarealistene har bedt om denne informasjonen, men ikke fått den. Det ville vært fint om Jansen kunne ha bidratt til å offentliggjøre den. Da hadde saken vært avklart. I stedet må vi forholde oss til hans egen oppfatning som kan være riktig, men som også må holdes opp mot at Jansen i sitt forsvar av IPCC har kommet med særdeles mange frynsete uttalelser som i dag er tilbakevist. Selv «Hockeykurven» har han forsvart.

  Til tross for Jansens påståtte informasjon fra Bjerknessenteret om varmeperioden i 1930-årene har de heller ikke her greid å greid å få gjennomslag i media og politikere for at den svekker IPCCs overdrevne konklusjoner om CO2-effekten. Ei heller har de klart å formidle tydelig Grønlands faseforskyvning i forhold til Europa som ikke kan skyldes CO2-effekten. Pussig, når man ellers gjør alt riktig

 6. Det kan være av interesse å se på Eystein Jansens opptreden i sammenheng med egne uttalelser.
  Basert på den måten IPCC fastsetter sin sannsynlighet på, kan den betegnes som ved «håndsopprekking». Dette er behandlet i dette innlegget i TU:

  Sannsynlighet og klimamodeller

  http://www.climometrics.org/11tusann.jpg

  Som det framgår av denne omtalen, har Eystein Jansen innrømmet at det ikke finnes standard statistiske metoder som kan benyttes for å beregne sannsynlighet på den måten som IPCC gjør. Dette har Jansen uttalt i NRK-programmet «Verdt å vite» i 2007. Som det fremgår av artikkelen ble dette sagt i en debatt med professor Ole Humlum.

  Denne artikkelen svarte Eystein Jansen på, med en kronikk i TU:

  Global oppvarming er høyst sannsynlig menneskeskapt

  http://www.climometrics.org/11tujans.pdf

  Jansen svarer her med en lang utredning om menneskeskapte klimaendringer. Men han kommenterer ikke det artikkelen vår handler om, nemlig feil bruk av statistiske metoder.

  I lys av den omtalen som er gitt av Bjerknessenteret og Eystein Jansen i dette WEB-innlegget, er det god grunn til å spørre: Hvorfor?

Kommentarer er stengt.