Hvorfor klimamodellen feiler

Forfattet av Ove Huus.

Paris-avtalen handler om at stater er blitt enige om å redusere sine utslipp av CO2. Avtalen bygger på svar fra klimamodeller konstruert under FN–IPCC. Modellene sier at klimaavtrykket nå øker og at kloden dermed vil bli varmere enn normalt fremover. Problemet med dette utsagnet er at teori og praksis nå i økende grad skiller lag. Samtidig øker negative konsekvenser av pågående og planlagte klimatiltak.

Norge har hovedsakelig vært dekket av is gjennom de siste millioner år. Det har aldri vært slik at istider og andre kalde og varme klimaperioder har startet fordi CO2-nivået/mengden i atmosfæren har beveget seg opp eller ned – det motsatte er faktum. Dagens CO2 nivå er nå sakte på vei oppover – dette skyldes ikke utslipp av fossil CO2.

Nåtidens CO2-nivå i atmosfæren er relativt lavt. Nivået skifter og for 150 millioner siden har det vært om lag 10 ganger høyere. Kloden er nå på vei ut av en såkalt varmeperiode og Norge kan vente en ny istid om noen
få tusen år ifølge kjent vitenskap.

CO2 er primært en vekstkraft i naturen gjennom fotosyntesen. Dernest har CO2 og en birolle som drivhusgass der vanndamp i luften (H2O) spiller hovedrollen. Det er fakta at den fossile andelen av CO2 som er i omløp i
atmosfæren i dag beløper seg til vel 4 % av totalen.

CO2 fra fossile kilder er naturlig og lik den CO2 som pulserer i naturen. En full utskifting av CO2 i atmosfæren skjer innen det er gått 4 år – brorparten av utskiftingen finner sted allerede de 2 første årene. Analyser av data fra målestasjonen Mauna Loa på Hawai viser at langt det meste av CO2-omsetningen skjer allerede det første året.

Modellarbeidet bygger på to klimahypoteser

All økning i atmosfærens CO2 nivå etter år 1750 (starten på den industrielle utvikling) skyldes fossile utslipp.

I Klimamodellen blir de fossile utslipp fanget i modellen – skilt i grupper der gruppene blir tildelt oppholdstider i atmosfæren med forskjellig lengde.

Hypotese 1 -bygger bla. på historiske data fra is – der enkelte data er utelatt – kirsebærplukking kalles det. Data fra plantemateriale som viser varierende og høyere CO2 verdier er ikke nevnt. At naturens liv (CO2 og
klima) skal ha stått på stedet hvil i denne perioden er mirakuløst.

Hypotese 2 med evig opphold i atmosfæren for antropogen CO2 er unaturlig og kan enkelt motbevises. At naturen er rigget for å kunne skille 2 slike CO2 kilder fra hverandre er umulig, gåtefullt og useriøst.

Med slike uvitenskapelige hypoteser lagt til grunn vil klimamodellen selvsagt gi gale svar.

Målinger stemmer ikke med modellen

Målinger av klodens temperatur viser nå en helt annen utvikling enn modellens prognose. Slik må det nødvendigvis bli når det anvendes en useriøs modell. Selv nå når kart og terreng viser helt forskjellig utvikling
er ikke dette foreløpig et kraftig nok budskap som hindrer politikere fra å ville strupe tilgangen på fossil energi.

Naturens klimaendringer er komplisert å forstå for folk flest siden klimaet er kaotisk av natur. Al Gore feilet grovt med utsagnet om at det er endringer i CO2 som styrer klimautviklingen. Svaret fra vitenskapen på dagens klimasituasjon er enkelt og klart – kloden er fortsatt på vei ut av den lille istid på grunn av en sterkere sol – da varmes det trege, store og omskiftelige havvannet sakte opp. I denne prosessen gir havet fra seg noe CO2 fra sitt rikholdige lager til atmosfæren i henhold til anerkjent fysikk.

NB!-Dagens Koronapause har til nå en tid gitt tydelig lavere menneskeskapte utslipp av CO2 til Atmosfæren – likevel viser målingene på Hawai at CO2 nivået fortsetter å stige.

4% ekstra CO2 i atmosfæren har uansett ingen betydning for utviklingen av klodens klima ifølge nyere vitenskapelig forskning med fokus på CO2s klimafølsomhet. En klimafølsomhet på 1 grad C vil for eksempel gi et bidrag til temperaturøkningen på ca. 0,01 grad C fra fossil CO2 de seneste 60 år. De ekstra fire prosentene kommer uansett godt med for klodens grønne lunger.

Historier og bilder fra forskjellige verdenshjørner av natur i endring (is, isbjørner, stormer, temperatur, nedbør osv.) er spennende og interessant stoff for pressen og serveres ukritisk og enkelt til publikum – selvsagt med
direkte kopling til våre CO2 utslipp.

Folk her hjemme får etter hvert erfare at nærgående vindmøller og andre kostbare klimaprosjekter bryter ned naturen, egne liv og forringer helse og miljø. Spørsmålene til saken har dermed begynt å rulle inn for alvor. Også enkelte norske politikere har begynt å stille spørsmål – internasjonalt er det flere.
At en sak under FN med fokus på miljø og fattigdomsbekjempelse har endt opp med en kamp mot klimaendringer med henvisning til fossile CO2 utslipp fra fossile brensler virker tragikomisk – men slik er jo politikk fra tid til annen. Hvem sitter med bevisene for det menneskeskapte klimaavtrykket?

Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

  1. Du skriver: Dagens CO2 nivå er nå sakte på vei oppover – dette skyldes ikke utslipp av fossil CO2.
    Dette ble litt rart. Man kan skille mellom ulike typer isotoper som kan skille naturlig fra antropogen, så hva tenker du her?

    • At det da skulle vært økningen av det antropogene isotope i CO2 innholdet i atmosfæren man målte og ikke det totale CO2 nivået som man hele tiden refererer til. Ref. hypotese 2 i innlegget.

  2. Hvorfor blir ikke IPCCs klimamodeller tilpasset de historisk kjente og de stadig nye registrerte klimadata? Med en slik tilpasning ville nok prognosemodellene vist senarier som stemte bedre med virkeligheten. Hvorfor blir da ikke dette gjort? Det kan hende at situasjonen er slik at de som lager disse modellene, opplever at de under FNs trygge «paraply» kan tillate seg ganske mye uten at det blir noen særlig reaksjoner hos myndigheter, politikere og blant folk flest. Dessuten er det viktig at man i modellsenariene kan få til så vidt store temperaturøkninger at det kan skremmes med død og undergang. Det er jo slik man får noe til å skje når det gjelder de såkalte «grønne» tiltak, f.eks. energi-ustabile vindkraftverk som er svært skadelige for natur og naturmangfold. Det gjelder åpenbart å skremme by og bygd så mye at de såkalte «grønne» tiltak kan settes i verk over hals og hode. Folk skal tydeligvis helst ikke få tid til å reagere med sin sunne fornuft.

    I avisa Saltenposten i Fauske-området stod det å lese forleden dag: «Nå har de (som bl.a. vil bygge ut vind og solkraft) lansert VM i fornybar energi. Saltenposten forteller at Salten Kraftsamband (SKS) er med på landslaget, og de oppfordrer alle innbyggerne i Salten på å bli med. Det har vi all grunn til å gjøre. Dette er en øvelse der det haster å bryte målsnora». Det var skrevet mye annet rart også bl.a.: «De fleste som har deltatt i klima-debatten har nå fått en erkjennelse av at endringene er menneskeskapt, og at endringene kan bli katastrofale mange steder på kloden. Vi har grunn til å være pessimistiske, men vi kan ikke gi opp».

Kommentarer er stengt.