Hvorfor brenner Australia?

Forfattet av Morten Jødal.

Denne teksten er hentet fra bloggen til vår leder, Morten Jødal, hvor det konstateres: Australias natur brenner, og flammene tar også med seg bosettinger og infrastruktur. Situasjonen er dramatisk. Hvordan skal vi forstå det som skjer? Handler det om nedbør som uteblir, eller om et kontinent som er blitt varmere på grunn av menneskets påvirkning av klimaet?

Over hele kloden brenner tørre økosystemer, slik vi nå opplever i Australia. Det er et naturlig fenomen, og mange arter er tilpasset og avhengige av ild og flammer. Vi skal ikke oppfatte alle branner som et resultat av menneskets inngripen i naturen. Skogbranner er dessverre noe som finner sted helt uten vår hjelp. Men vi bidrar i høyeste grad, da hele 64 prosent av brannene i Australia er påtent. Det handler altså på ingen måte om CO2.

Dersom det er slik at menneskeskapte klimaendringer gjør mange økosystemer tørrere, skulle vi forvente at antallet branner i skog, busk- og krattområder øker. NASA gir oss imidlertid data som forteller det motsatte: globalt har antall slike branner avtatt med 25% siden 2003. 

Temperaturer

Både sommeren 2018/19 og denne sommeren er varme i Australia. Sannsynligvis var imidlertid sommeren 1938-39 varmere, og den gangen brant enorme områder. 13. januar 1939 gikk 2 millioner hektar opp i flammer, og asken falt ned så langt unna som i New Zealand.

Figuren viser gjennomsnittlige maksimale sommertemperaturer for månedene desember, januar og februar, fra Rutherglen i rurale områder i Victoria (den sørligste staten i Australia), i en periode hvor temperaturen ble målt med kvikksølvtermometre.

Dataene er ikke justert/homogenisert. Sannsynligvis var sommeren 38/39 den varmeste som noen gang er målt i de to sørlige statene New South Wales og Victoria. Vi kan ikke være helt sikre, fordi Australias meteorologiske institutt siden den gang har byttet målemetode, fra kvikksølvtermometre til elektronisk temperaturmåling.

(Red.anm. med takk til Jennifer Marohasy) Høyeste temperatur målt i Australia med standard utstyr (Stevenson skjerm og kvikksølvtermometer) på en offisiell værstasjon er 51.7 grader Celsius (125 Fahrenheit) ved Bourke Post Office 3. januar, 1909.

Hvor brenner det?

Dette kartet viser hvor det har brent i sommersesongen 2019/20. Som vi ser, er det flest branner på østkysten. Det underlige er imidlertid at det ikke er denne delen av kontinentet som har vært varmere enn normalt

Kartet til venstre viser hvordan varmen har preget Australia sommeren 2019/20. Øyeblikksbildet er fra 18. desember sist år, men det er generelt for situasjonen denne sommeren: Øst- og vestkysten har vært kaldere enn normalt. Det er like fullt her brannene har herjet sterkest.

Dersom global oppvarming var årsak til brannene, skulle vi forvente at de fant sted på plasser hvor det er varmere enn normalt.

Både New South Wales og Victoria er utsatt for hyppige branner. Spørsmålet er om de for sesongen 2019/20 er verre enn tidligere. Historien sier nei. I februar 1851 forårsaket Black-Thursday Bushfires hele fem millioner hektar brent areal. 12 mennesker mistet livet, én million sauer og tusenvis av kveg ble drept. Temperaturen gikk helt opp i 47 grader C i skyggen.

Nedbør

Klimadebatten hevder til tider at økt temperatur vil øke fordampningen, som gir verre tørke. I virkeligheten er det motsatt: Det er tørke som gir varme. Man må altså vite om det er halen som logrer hunden, eller motsatt. 

Kartene vist her har gjennomsnittlig årlig nedbør i perioden 1900-2018, med data fra det meteorologiske instituttet i Australia. Her kommer det tydelig fram: Tørken på 1920- og 30-tallet var verre enn i våre dager. De siste årene har ikke vært spesielt tørre. Det svekker argumentet med en sterk CO2-komponent for brannene.

(Red.anm.) Vi viser til venstre nedbørmønsteret fra 1900 som et stolpediagram, og som leserne ser har det til tross for noen få svært tørre år blitt vesentlig våtere klima i Australia siden 1940.

Årsakene til brannene

Som vist innledningsvis, er de fleste brannene påtent. I tillegg er det slik at de nordlige, tropiske og subtropiske delene av Australia har fått inn fremmede gressarter, som lettere tar fyr, og brenner mer intenst enn de opprinnelige artene. Enda viktigere er skjøtselen av skog- og buskområder i Australia. Det er viktig å fjerne dødt brennbart materiale, som gjør at brannene blir heftigere, og vanskeligere å slukke. Den beste måten å gjøre dette på, er å brenne skogbunnen under kontrollerte betingelser. Dette gjøres i alt for liten grad, fordi folk misliker røyken som spres med slike påtenninger. Veien framover må derfor være å regulere dette i lovs form.

Det finnes forskere som jobber med branner i økosystemer i Australia. David Packham er én av dem. I 2015 advarte han om faren for framtidige branner, og oppfordret sterkt til å redusere mengdene brennbart materiale i skogbunnen. Han hevdet at 30 år med misforstått grønn ideologi, økonomiske interesser, politiske feiltrinn samt dårlig forvaltning, har skapt en massiv skogbranntrussel. Og han fortsatte: Dersom vi ikke øker målet om en årlig 5% kontrollert brenning av offentlige landområder, til det tredobbelte, vil vi oppleve massive skogbrannkatastrofer. Han hevdet at mengden brennbart materiale i skogbunnen hadde økt til det farligste nivå på ett tusen år. Branner i skog med store mengder tørt materiale på bakken, gir eksplosive og ukontrollerbare flammer, som sprer seg raskt over store avstander. Det er dette vi ser i januar 2020. 

Den som tror at Australia kan kontrollere sine branner gjennom de globale CO2-utslippene, tar feil. Dette handler om tre forhold:

 • Reduser mengden brennbart materiale i skogbunnen
 • Reduser branner påtent av mennesker
 • Gjør noe med de innførte gressartene
Støtt oss ved å dele:

42 kommentarer

 1. Interessant link til NASA artikkel om antall branner globalt. Men hvis en leser hele teksten så er konklusjonen at det er en signifikant økning i intensiteten og rekkevidden av branner i vestlige deler av USA grunnet klimaendringer. Så helt utenkelig er det vel ikke at dette også gjelder for Australia?

  “There are really two separate trends,” said Randerson. “Even as the global burned area number has declined because of what is happening in savannas, we are seeing a significant increase in the intensity and reach of fires in the western United States because of climate change.”

 2. Spørsmålene om branner i Australia – og også skogbranner i Norge, faktisk – har langt flere variabler og årsak/virkninger enn man i utgangspunktet ofte tenker seg, og jeg takker Morten Jødal for en interessant presentasjon vi kan lære mye av. Norsk presse er jo dessverre mest opphengt i å bruke tragedier i Australia klimapolitisk, og det gir oss som oftest dårlige og utilstrekkelige forklaringer.

  Selv har jeg besøkt «Down under» flere ganger, første gang i 1988 . Og noe av det første jeg lærte meg – ved siden av at man skal passe seg for slanger i bushen, krokodiller i sjøer og haier i havet – var at bush-fires var en del av den naturlige gang. Man snakker Down Under om «bush fire season». Men det har vært store forandringer de siste år rundt dette. Tidligere var påsatte branner av aboriginals i følge deres tradisjonelle levesett mye mer vanlig , og dette begrenset de store vegitasjonsområdenes sammenhengende utbredelse , slik at de store branner ikke fikk så store sammenhengende områder å spre seg på. Så om pyroman-virksomhet NÅ er et problem, så var styrt ildpåsettelse tidligere heller en form for katastrofe-prevensjon. Det er litt den samme mekanismen vi også ser på skogbranner i Norge ( uten sammenligning for øvrig) der frafall i bruk av beiteområder i utmark gjør vegitasjonen mye rikere med ny skogsvekst som blir mat til flammene.
  Så er den varme sol et problem for bebyggelse som gjerne vil ha skygge. Ingen vet hva HETE er før de har vært i vidunderlige Australia. Ikke alle steder har høy skyggegivende vegitasjon , men ofte lavere buskvekster i brennhete omgivelser. Derfor er ikke folket på bygda, og i tettsted , som i Norge , fremme med motorsagen og sager ned trær (om de finnes der) for å få utsikt og sol inn i stuen . Tvert imot – vegitasjon gir svalende skygge – og som det fremgår av TV bilder både fra Australia og California der landsbyer brenner ned i sammenheng med skogbranner, så står skogen ofte helt inn til husveggene hos folk. Da er det bare nødt til å bli store materielle skader når det først går galt.

  I bush’en er også kommunikasjonsårene – veiene – sterkt utsatt når tett skog og vegitasjon står langs vegkanten i kilometer på kilometer fremover.( Og Australia er ikke et land, men et KONTINENT med enorme avstander vi ikke skjønner før vi har opplevd det. ) Dette medfører ikke bare at det med jevne mellomrom ligger døde ihjelkjørte kenguruer som ingen har sett når de hoppet ut foran bilene, men store veiområder blir rene dødsfeller ved store branntilløp.

  Forhåpentligvis vil erfaringene fra katastrofene i 2019/ 2020 medføre at overnevnte faktorer i langt større grad også hensyntas i Australias forebyggende arbeid mot bush-fires for fremtiden. Bush-fires er likevel en del av australsk natur og villmark som hører hjemme der. Men det kan sikkert treffes tiltak som begrenser skader og den sammenhengende og tragiske brannaktivitet over store områder som vi nå har sett.

 3. Vi som bor i Bowral Australia var meget nær evakuering på Lørdag, da brannen sør for oss lagde sitt eget stormsystem og kom 30 km nærmere oss i løpet av 45 minutter. Vi har selv sett mengden av brennstoff som ligger i skogen. Over 20 år med mangel på preventivt vedlikehold og foreskrevet brenning av skog i vinterhalvåret er den egentlige årsaken til omfanget. Det er estimert over 40 tonn/acre. Det at skogsveier er avlåst og branngater er overgrodd hjelper heller ikke på situasjonen. Tørken vi har hatt siste året og som på ingen måte er unormal er også med på å gjøre skogen eksplosiv. De som ser på historien vil fort oppdage at både store branner har skjedd her før, sannsynligvis av samme årsak. Både brannene i 1851 og på midten av 70-tallet var katastrofale. Det har veldig lite med menneskeskapte klimaendringer å gjøre.

 4. Refsnes. Stadig et spørsmål om årsak inklusive sammenfallende faktorer. Også i California har det vært ‘mismanagement’ delvis grunnet miljøkrefter som vil bevare og verne, mens rydding er et kjent mottiltak, endringer i vannbruk (av miljøhensyn) mm. Det vi vet er at økt CO2 gir bedre vekst, så ryddingen skulle være hyppigere. Det andre vi vet er den naturlige sykliske, endringen i PDO (ca 60 år) som endrer klima og påvirker været. Dagens vekster i California er jo menneskeskapt relativt til forholdene da landet ble befolket av ‘nybyggere’ vestfra. Og været er periodisk under sterk innflytelse av ENSO-fnomenet i Stillehavet, med perioder med tørt og varmt. Branner en sedvane som i Australia.
  Miljøhensyn var også sentralt i manglende vernetiltak som påførte New Orleans-regionen store flomproblemer under orkanen Katarina, storflommen i våtmarksområdet i Devon, UK (2012?) der avrenning ikke var vedlikeholdt av miljøhensyn/fuglevåtmarksområde, Maglende grusrydding i Gudbrandsdalslågen osv. Åpenbart er miljødebatten viktig, og den bør være langt mer nyansert. Som for klima, som vanligvis trekkes urettmessig inn som årsak.

 5. I motsetning til det Jødal kan fortelle oss kan det australske meteorologiske institutt (Bureau of Meteorology 2018) fortelle oss følgende:
  • Temperaturen i Australia har økt med litt over 1 °C siden 1910. Det har gitt økt hyppighet av hetebølger
  • Den australske sommeren 2018-2010 (des-feb) var ekstrem, men begynnelsen på sommeren 2019-2020 (desember) har vært enda mer ekstrem. Det har aldri vært målt høyere temperaturer.
  • Nedbøren i sørvest – der det nå brenner mest – i perioden april-oktober (regntiden om vinteren) har avtatt med opptil 20% siden 1970. I nord har den økt.
  • Indeksen for skogbrann-fare (basert på temperatur, nedbør, luftfuktighet og vind) i Australia har økt betydelig, særlig i sørvest der det meste av befolkningen bor.
  Jødal viser en temperaturkurve fra en lokalitet i Australia som ser ut til å slutte i 2008/2009 og indikerer at den viser temperaturutviklingen i hele Australia med sommeren 1939 som den varmeste. Det er vel det man kan karakterisere som cherrypicking av verste sort å utelukke en stor del av dataserien for å «dokumentere» sitt poeng. En lokalitet sier heller ingen ting om hele Australia eller en region (NSW/Victoria). Kurven er hentet fra en blogg som anklager det australske meteorologiske institutt for juksing med data. Det er et av karaktertrekkene ved «klimarealister» at de ikke kan argumentere for sine påstander uten at enkeltforskere eller forskningsinstitusjoner anklages for bedrageri. De spesielt interesserte kan gå hit for å se en harselering over hvordan dette blogginnlegget ikke er i samsvar med data.
  Jødal viser et kart over temperaturanomalien i Australia av 18. desember 2019. Kartet viser høye temperaturer også i sørvest der det brenner mest, men han hevder det motsatte. Det er ingen tvil om at de områdene der det brenner mest har hatt svært unormalt høye temperaturer
  Jødal viser til at skogbrannene i verden er redusert med 25% i løpet av 20 år (data bra NASA). Det er riktig. En av de ansvarlige forskerne sier på NASAs nettside: “There are really two separate trends,” said Randerson. “Even as the global burned area number has declined because of what is happening in savannas, we are seeing a significant increase in the intensity and reach of fires in the western United States because of climate change.” Det er I Afrika det brenner mest og man har etter hvert klart å få kontroll på/redusert omfanget av disse brannene på savannen. Økning i branner gjelder høyst sannsynlig også Australia.
  Få klimaforskere vil knytte en værhendelse som den ekstreme tørken og de høye temperaturene som har vært i sørvest Australia de siste ukene direkte til klimaendringer, men det er ingen tvil om at klimaendringer øker faren i betydelig grad for den situasjonen som har oppstått.

  Vi kan slå fast at Jødal har tatt feil på alle vesentlige punkter

  • Prestrud. Jødal har referert til et viktig klimafenomen – at det i Australia over en lengre periode er mer nedbør i de senere tiår. Prestrud bruker mange værargumenter= kortere varighet på varme i regioner. Det er velkjent at ENSO fenomenet (værfenomen) påvirker regionene ulikt.
   Dessuten påpeker Jødal to viktige tilleggselementer som ikke er klimarelaterte som skogskjøtsel rettet mot brannvern og stor hyppighet av påtenning utført av mennesker.
   Så er det jo en del markante temperaturjusteringer i Australia. Der målte temperaturreduksjoner er endret til temperaturøkning, så man skal være forsiktig med bastante temperaturpåstander rundt beskjedne økninger. Australske Meteorologiske institutt er blitt sterkt kritisert.

   Tatt i betraktning av at det er IPCC-leiren som hele tiden ukritisk benytter skogbranner som et ‘bevis’ for endret klima burde de påta seg en større saklig bevisbyrde ikke bare skru på autopiloten hver gang det skjer.

   • Jordas temperatur har økt 1 grad på 100 år. Naturlig økning er 1 grad på flere tusen år. Vitenskapen kan bevise at økt Co2 i atmosfæren øker temperaturen. Det eneste IPPC gjør er å kvalitetsteste forskning fra andre forskere. De som påstår at dagens klimaendring ikke er menneskeskapt har ikke fulgt med i timen. Eller så har de interesser i fossil-industrien og sprer falsk informasjon om klimaet til egen vinning. De setter kortsiktig fortjeneste foran både menneskeliv og langsiktig økonomisk gevinst. De er med andre ord kunnskapsløse idioter.

    • Jack, her var det mye rart.

     Nei, temperaturen har ikke økt med 1 grad på hundre år. I forrige århundre var det en økning et sted mellom 0,4 og 0,7 grader, avhengig av hvilke data man forholder seg til.

     Nei, naturlig økning er IKKE 1 grad på flere tusen år. Det er minst 1 grad kaldere i dag enn da vikingene bosatte seg på Grønland, og det er 3-4 grader kaldere enn under varmeste del av bronsealderen. Det har blitt jevnt og trutt kaldere i løpet av de siste seksti millioner år, før dette var det ikke iskappe ved polene.

     Nei, det eneste IPPC gjør er IKKE å kvalitetsteste forskning fra andre forskere.
     IPCC_mandatet er: «…to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation».
     https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/ipcc-principles.pdf

     Mandatet omfatter altså bare menneskeskapte klimaendringer, de naturlige er utenfor mandatet, og dermed slipper ikke de faggruppene som ferfekter dette synet til i deres prosesser. Bukk og havresekk kalles dette.

     Det øvrige av din tekst er en primitivt formulert stråmann det ikke er interessant å kommentere.

     • Geir Aaslid, her var det mye rart. Jeg tror du vil ha godt av å se utviklingen i et lenger perspektiv.
      https://grist.org/science/when-someone-tells-you-the-climate-is-always-changing-show-them-this-cartoon/
      Ditt utsagn om IPCCs mandat kan ikke forstås slik du tolker det, og du må se på ordlyden i denne setningen «relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change» i et perspektiv der man allerede kjenner til AGW som et faktum. Det er ikke IPCCs skyld at «klimarealistene» ikke holder tritt med forskningen.
      Referansen til vikingene på Grønland er en regional referanse, det handler ikke om globale temperaturer.
      https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2

      Også din referanse til bronsealderens temperaturer virker å være hentet fra regionale eller lokale referanser, eller evt. sammenlignet med den foregående istiden, men det tok jo tusener av år.
      Dermed har nok Jack Hansen mer rett enn du har.

     • Dette er bakvendt-logikk så det holder. Alle, inklusive klimapanelet er enige om at 100 % av klimaendringene før 1950 er naturlige. Ergo blir perspektivet når man kan observere menneskeskapte endringer.

      I enhver opplyst sammenheng oppstår AGW som et faktum først etter at menneskeskapte klimaendringer er observert i atmosfæren, ikke når man leser om dem i et politisk dokument, som du argumenterer for. Og som kjent er våre endringer til nå bare observert i villedende klimamodeller.

      Det er så langt systematisert ca 1300 fagfellevurderte forskningsrapporter som bekrefter varmeperioden for ca 1000 år siden, og at det ikke var nøyaktig like varmt overalt til samme tid endrer ikke på det faktum at det var minst 1 grad C varmere dengang i forhold til i dag. Du vil finne det nyttig å oppdatere deg her, slik at du i fremtiden kan bidra med fakta i debatten i stedet for med myter:
      https://kaltesonne.de/die-mittelalterliche-warmeperiode/

     • Sven Jørgensen skriver:
      quote
      «Referansen til vikingene på Grønland er en regional referanse, det handler ikke om globale temperaturer.»

      Jeg er redd ideen om at MWP er et regionalt fenomen er ren ønsketenkning. Basert på en betydelig mengde forskning er det klart at den var global .
      Her er hva man finner på 60 posisjoner i Antarktis – rapporten aksptert 25.juni 2019 og publisert online 29.juni 2019:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031018219303190
      Den var gratis tilgengelig online til 19.august 2019.

      Den neste forskningsrapporten går direkte på dagens tekst:

      quote
      «. This ikaite record qualitatively supports that both the Medieval Warm Period and Little Ice Age extended to the Antarctic Peninsula.»
      close quote

      Sammendrag
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X12000659

      Her er et prosjekt som kartlegger forskningen på MWP globalt med et kart – man kan velge forskningsrapport så kommer stedet opp på kartet – og omvendt trykk på markert sted så kommer forskningsrapporten opp med ganske utførlige opplysninger.
      Godt laget med god oversikt.
      Oppdatert til det man vet pr. 1. november 2018, selv om det er noe mangelfullt med målepunkter i enkelte strøk.
      Inneholder flere hundre studier og forskningsrapporter som blir en kjempejobb å tilbakevise i SkepticalScience, NRK og BBC`s klimavitenskapelige avdeling.

      Men motpartens tapre forsøk på å forsvare den sanne lære må også nytes- den helbredende klimalære:

      https://weatheraction.wordpress.com/2019/07/29/new-attempts-to-erase-the-mwp-lia/

      Sannsynligvis går denne varianten inn i norsk skole uten at noen våger å mukke . Det går stadig nedover.

    • Jack Hansen runder av diagnosen::
     quote
     «De er med andre ord kunnskapsløse idioter.»
     close quote

     Er De kompetent til å gjøre opp mental status for en så stor gruppe mennesker?

     I would not bet my ass on it
     .
     Speaking of such –
     Kom til å tenke på et par karer som for en tid tilbake faktisk forsøkte det samme i et helt seminar innen den nye popululærpsykologiske profesjonen «klima psykology»
     .
     Jeg har to favoritter i faget. Her er den ene hvor vi har fornøyelsen av å se alle argumenter tatt i bruk fra world view til utpeking av navngitte personer som våger å sette spørsmålstegn ved IPCC i bokform.Pluss at man i kraft av sin kompetanse deler medborgerne inn i kategorier.
     Kunne vært noe , det! Her har De noe å lære i en vekstnæring med trofast publikum.

     https://www.youtube.com/watch?v=scy1tAjc4Xc&t=374s

     Det eneste jeg vil sette fingeren på er at han kunne brukt frasen «bærekraftig»/»sustainable» oftere. Ellers er han helt på topp ovenfor sitt publikum med John Cooks vitenskap som viser 97 % konsensus til klimateorien.

   • Det er ganske fantastisk Ellestad. Igjen ender du altså opp med å påstå at en seriøs institusjon som det meteorologiske instituttet i Australia (BoM – Bureau of Meteorology) jukser med data. BoM har dokumentert klart at sjansen for ødeleggende skogbranner øker betydelig med den klimautviklingen som nå pågår i den sørøstre delen av Australia og har advart mot dette. Forstår virkelig ikke du og dine like i KR at disse gjentatte anklagene om bedrageri mot nær sagt alt som kan krype å gå av klimaforskere og -institusjoner er en svært effektiv måte å svekke argumentene dine/deres på og definere dere fullstendig ut av en seriøs faglig debatt? Og du/dere gjør oppgaven svært lett for meg og andre som setter pris på å kunne fortelle omverdenen hvor faglig på jordet dere er. Tusen takk! Det er vel snart bare Tybring-Gjedde og Carl I som lytter til dere.

    • Prestrud. Jeg har flere ganger sett at det i kommentarfeltet er blitt stilt direkte og konkrete spørsmål til deg. Du unnlater svært ofte å svare. Hvorfor?

    • Prestrud.
     Hva et myndighetsorgan skriver innen klima er ikke noe sannhetsbevis. Dertil er det alt for mange eksempler på politiske føringer i kunnskapsformidlingen over det meste av kloden. Det har du første hånds kjennskap til.
     Se på figur 1 i Spencers artikkel.(også fra BOM) (https://wattsupwiththat.com/2020/01/09/are-australia-bushfires-worsening-from-human-caused-climate-change/). Og merk deg at i det desidert største året for branner var nedbøren over middels. Den viser ingen typisk økning hensyntatt nye lover og praksis om redusert verne-/ryddearbeid, omfanget av brannstiftelse (se annet innlegg) osv. Det er dette som er poenget. Det er et endret brannvern-forvaltningsregime, menneskelige faktorer som er hovedårsak kombinert med ett års tørke. Som påpekt også av Leo så vil noen tiendedels grader ikke ha betydning for mer eller mindre brann. Akutt tørke og nok brennbart materiale gjør susen selv innen en sesong.

     Dessuten trenger du ikke spille den indignerte rolle i omtalen av Australias temperaturjusteringer. Folk kan selv lese hvilke ord jeg benytter og hva du foretrekker å påstå – sikkert av en taktisk grunn siden er så systematisk over mange år. Du velger ordet bedrageri. Jeg bruker manipulasjon. Hva som er rett vil tiden vise. Temperaturjusteringene har vært gjenstand for kritisk omtale i mange år. De brukes som eksempel på de groveste justeringene, eksempelvis at man til og med snur fortegnet – at systematisk avkjøling over mange år blir snudd til oppvarming. Og folk skjønner hva som foregår når de blir opplyst om det. At endringene i rådata er vesentlig mindre enn de justerte. Mer i overensstemmelse med satellittmålinger og serier fra rurale områder. Dette er påpekt av flere med kildehenvisninger.

    • Hagen og Tybring -Gjedde må ha svært omfattende familier, Prestrud. Globale, nærmest. Det er bare Europa og noen få andre vestlige land som tar «klimakrisen» på alvor. Resten av verden ignorerer den, unntatt når man forlanger «erstatning» for påførte «klimaskader» fra «rike» nasjoner. Selv Kina krever dette, samtidig som de ubekymret bygger kullkraftverk og øker sine co2-utslipp.

     «Growth of wind and solar in China is slowing as government funding for green energy falters and upgrades to the transmission infrastructure lag. With China’s CO2 emissions again on the rise, experts worry the world’s largest emitter may fall short of key climate goals.»

     «Since China counts unconventional gases like shale gas and coal-bed methane as “new energy,” they are eligible for subsidies from the Ministry of Industry and Information Technology [MIIT]. Roughly $830 million — more than 80 percent of an MIIT new energy fund — went to subsidizing such projects in 2018, according to a recent report by the state-run China Energy News.»

     «While continuing to fund unconventional gas, China has now largely stopped providing national-level subsidies to wind and solar projects and is implementing reforms to its feed-in-tariff system, moving to replace it with auctions in which wind and solar power must compete directly with fossil fuels.»

     Hvor store var de antropogene co2-utslippene i 1974 sammenliknet med idag? Må ha vært gigantiske, dersom denne sporgassens ødeleggende nærvær i atmosfæren kan forårsake katastrofale branner i Australia. For i sesongen 1974-75 var omfanget av branner 9 ganger større enn nå.

     «In the summer of 1974/1975 the flames burned over an area of about one million square kilometers. This corresponds to an area about three times the size of Germany.”

     https://notrickszone.com/2020/01/11/forgotten-fact-1974-75-australian-bush-fires-were-more-than-9-times-greater-than-those-of-2019-20/

     Og kanskje det kunne være en fordel om du reduserte din vulgære språkbruk en smule? Eller blir det for vanskelig?

    • Det er påfallende at Pål Prestrud ikke klarer å skrive ett innlegg uten å henfalle til personangrep. Han titulerer seg som klimaforsker, men bruker mesteparten av sine innlegg til å fortelle hvor dumme alle andre er som har andre meninger og konklusjoner enn ham. Hvis han er nivået på fagfolkene på klimasiden er det et paradoks at noen tillegger dem vekt. Jeg skulle ønske denne nettsiden kunne brukes til å diskutere faglig uenighet og ikke slike utfall som Prestrud representerer. I mine øyne bør redaksjonen vurdere utestengelse da han drar nivået på kommentarfeltet ned.

     Kommentarfeltet burde ha retningslinjer om at man diskuterer sak, og ikke person.

     • Vi har slike retningslinjer du etterspør, men enkelte har en noe spesiell oppfatning om hva som er saklig debatt. Muligens henger det slik sammen i IPCC-leiren at egne kommentarer alltid er saklige pr definisjon, mens andres er usaklige; etter samme prinsipp som Aftenposten bruker, hvor alt avisen selv skriver om klima er fakta, og all kritikk fra leserne består av faktafeil.

      Forøvrig mener jeg som redaktør her at verdien for et kommentarfelt er å ha en debatt, og vår statistikk viser at få skaper så mye debatt som Pål Prestrud, mangeårig leder for statens Institutt for Klimapolitikk, opprettet i 1990 og påtvunget UiO ved et tvangsdekret av regjeringen.

      Det er ytterligere verdi i at flere ser hvem som har de saklige argumentene og hvem som ikke har det.

      Jeg minner til slutt om at man primært skal diskutere det naturfaglige her, og at påpekning av andres feil og mangler bør henge sammen med påpekning av hvor det er manglende naturfaglighet i argumentasjonen.

   • Nei, nei Ellestad, dette blir jo bare surr.

    Ja, vi er enige om at antall branner på verdensbasis går ned. I følge dem (NASA) som driver med denne overvåkingen skyldes det at man har fått god kontroll på savanne-branner i Afrika der det brenner mest. Det er jo også det generelle bildet. Menneskene er blitt flinkere til å slukke branner. Men i USA vest og i Australia sørøst brenner det altså mer.

    Spencer mener at det varme været i Australia nå skyldes naturlig variabilitet og ikke har noe med klimaendringer å gjøre. Han viser temperaturstigningen i Australia mot et gjennomsnitt av kjøring av noen og førti klimamodeller der nåværende temperatur ligge langt høyere enn modellresultatet. Og jeg som som trodde at Spencer var en rimelig oppegående forsker og hadde litt å fare med, men her skuffer han stort. Når du kjører en haug med forskjellige modeller og lager et gjennomsnitt vil den store år-til-år variabiliteten kanselleres ut og ikke vises. Hele poenget er jo at utslagene i den årlige variasjonen kommer høyere (mer høyt eller mindre lavt) når den underliggende trenden er oppadgående slik den beviselig er. Her tar Spencer grundig feil og latterliggjør seg i forskerkretser.

    Og når han helt til slutt påstår at brann-katastrofen i Australia skyldes bevisst påtenning av pyromaner eller hva det nå enn er, har han meldt seg ut av en seriøs faglig debatt etter min oppfatning. I så måte nærmer han seg jo klimarealistene.

    • Prestrud. Nå blir det ikke nødvendigvis surr av at Prestrud mener det. Spencer påpeker mange viktige forhold som taler for at dette er et værfenomen (https://wattsupwiththat.com/2020/01/09/are-australia-bushfires-worsening-from-human-caused-climate-change/) enkelte supplerer artikkelens argumenter. Les mye nyttig info i det omfattende kommentarfeltet. Å hoppe over dem og gripe fatt i ett punkt og søke å latterliggjøre helheten, slik Prestrud søker, leder til surr. Særlig siden Spencer påpeker nettopp Prestruds poeng. At simuleringer ikke gir de enkelthendelser som kjennetegner statistiske data. Men han påpeker at disse heller ikke beregnes med modellene (enten man midler eller ikke), men er naturlige værfenomener. Og hvorfor skulle de ikke være det? Essensen i modellene er at CO2 -effekten forsterkes 3-5x av vanndamp. Og hvordan blir den lokalt i et stort område det blir drastisk tørrere?

     Og at de samme modellene beregner svakt avtagende fuktighet i en periode der det observeres en tiltagende fuktighet, men også der med enkelte årsavvik.

     Se også: (https://wattsupwiththat.com/2020/01/04/hijacking-australian-2019-bushfire-tragedies-to-fearmonger-climate-change/). Der nevnes det store problemer med brannstiftelse.
     «As in California, Australia has experience a tremendous increase in human ignitions. Arson is a huge problem. As government investigations reveal (Figure 4), deliberately set fires account for 66% of all ignitions, while only 11% of all wildfires are due to natural lightning ignitions»

     Som er videre utdypet (https://www.abc.net.au/news/2019-09-22/bushfire-arson-warning-ahead-of-school-holidays/11528192). De har et eget institutt for branner og brannstiftelser (Dr Paul Read, co-director of the National Centre for Research in Bushfire and Arson).

     Hvor tar du dine påstander fra Prestrud?

  • Hvem som ikke aner noe som helst er nok deg.Som vanlig?
   Her kan du ved selvsyn se hva de grønne har klart ved sin misforståtte «verne» politikk. Med denne metoden kunne disse brannene vært unngått.Om ikke alle, veldig mange.
   Se, lytt og lær: https://www.youtube.com/watch?v=RM72NtXxyLs
   Akkurat samme sak gjelder USA. Saken er MANGEL på vedlikehold av skogen.
   Når det gjelder varmen, er det ikke tvil om at det er varmt, men hvordan er nå dette i historisk perspektiv? Igjen kan du se og lære: https://www.youtube.com/watch?v=rxJTZvRl13Q

   Du og dine kommer med propaganda. Satt opp mot tilgjengelige offisielle data står du tilbake uten troverdighet. Som vist her: https://www.youtube.com/watch?v=lxSO0iH8po0
   Og her:https://www.youtube.com/watch?v=Phw8OlN_x1E&t=22s

   Hva var historien på 1970 tallet? Ny istid? Du kan kose deg med Polar portal hele helgen Presterud. Ta en tur til Svalbard,men pass deg for isbjørn!http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-extent0/
   Ta med deg Ausland og ta en skitur til Sibir?
   Sjekk ut massebalansen på Grønlandsbreen også.Ca minus 30 C nede ved kysten nå om dagen i nord. På toppen mellom minus 30 og 45 C.
   Ellers kan du kose deg med: https://fires.globalforestwatch.org/map/#activeLayers=viirsFires%2CactiveFires&activeBasemap=topo&activeImagery=&planetCategory=null&planetPeriod=null&x=0.000000&y=40.000000&z=3

   Da er du oppdatert på «menneskeskapt global oppvarming» til enhver tid!

 6. I følge NRK er det klimaendringene som brenner ned folks hjem…

  Men Politiet i New South Wales har pågrepet 24 personer som mistenkes for brannstiftelser i Australia hvor minst 18 personer er drept.

  I tillegg til ble 47 personer siktet for å ha kastet sigarettstumper eller fyrstikker på land mens 53 personer er siktet for ikke å følge forskriftene rundt det totale bålforbudet i Australia.

  Det skriver MSN 06. januar. https://www.msn.com/en-au/news/australia/cops-round-up-two-dozen-alleged-firestarters-in-nsw/ar-BBYE5y8

  Ifølge Aftenposten ble en frivillig brannmann pågepet i november for å ha startet sju branner i Australia. https://www.aftenposten.no/verden/i/XgOdgW/brannmann-paagrepet-for-ildspaasettelse-i-australia

 7. Svein Jørgensen har en serie med påstander som han iherdig vil ha vedtatt som klimasannheter til inntekt for IPCC. Det er det liten grunn til. Skogbranner har gått ned globalt, men årets betydeligste unntak er California og Australia. Det virker direkte pinlig at hver gang det er brann i disse tradisjonelle skogbrannområdene så rykker IPCC-leiren ut med sine alarmerende påstander. Dagens branner er heller ikke i henhold til det IPCC klimamodeller beregner hverken om nedbør eller temperatur. Åpenbart er værfenomener, ikke så høye temperaturer som Jørgensen og noen andre vil ha et til, manglende preventive vernetiltak (som opplyst også i kommentarfeltet, menneskeskapte gjennom menneskelige uhell, bevisst påtenning og fra teknologi viktige faktorer.
  Jørgensen må lese fakta i hovedartikkelen, Så kan han supplere med lenken til Roy Spencer (https://wattsupwiththat.com/2020/01/09/are-australia-bushfires-worsening-from-human-caused-climate-change/) og så til Johannova om justering av temperaturer som benyttes av Australian Meteeorological institute
  Se også her (https://wattsupwiththat.com/2020/01/04/hijacking-australian-2019-bushfire-tragedies-to-fearmonger-climate-change/
  – Det har ikke vært tørke i tre år som Jørgensen påstår. Det er oppadgående tendens for nedbør, også iht. IPCCs modeller. Noen hovedkonklusjoner:
  – Svært mange av brannene er i områder med lavere temperatur enn normal.
  – Temperaturene er langt over det IPCC-modellene beregner
  – Det er ikke de høyeste temperaturer i Australia målt med satellitt
  – Merklige temperaturjusteringer (http://joannenova.com.au/2019/11/whopper-part-ii-look-what-the-bom-did-to-the-last-three-februarys-in-australia/)
  – Men justeringene er ikke hovedpoenget fordi de nevnte temperaturer er knyttet til utslag av varmt vær. Dette er velkjent i Australia knyttet til flere fenomener som El Niño (ikke sterk nå) og ikke minst Indian Ocean Dipol (IOD). Den gir varme og tilhørende tørke i et bredt belt fra nordvest til sør og sør-øst kysten.

  • Jeg antar NRK er en del av det Ellestad kaller «IPCC-leiren»? Kan være instruktivt å se litt på deres «alarmerende påstander»:

   «Som vanlig er det vanskelig å peke på klimaendringer når det gjelder enkelthendelser.

   «En rapport fra den australske regjeringen om branner og klimaendringer som ble offentliggjort i fjor sa «Menneskeskapte klimaendringer har ført til farligere værforhold for skogbranner i mange regioner i Australia i de siste tiårene».»

   • Raaen. Ja, NRK er en særdeles aktiv del av IPCC-leiren. Men det hender det er info som er objektiv. Som den setningen du siterer.
    Hvis NRK hadde stoppet der hadde vi vært enige. Også at 2019 var ett tørt år. Men så mangler at ett år ikke er klima og at store områder med lavere temperatur enn normalt også er rammet. Og så kommer henvisningene til det varmeste året osv. som er debattert i flere sammenhenger. Og dermed er de på kursen ‘global warming contributes to……..’

    Og er denne setningen din det eneste du har hørt om skogbranner og årsak fra NRK de siste 14 dagene?

 8. Det var Prestrud som påsto at brannene ikke kunne være påtent. Les denne
  (https://wattsupwiththat.com/2020/01/17/the-reason-green-ideology-can-light-catastrophic-fires-in-australia/). Tror han bør revidere sin oppfatning av hva en seriøs faglig debatt dreier seg om.

  Her refereres det til at det er 62 000 branner i Australia årlig. Få er utenom befolkede områder. Satellittdata viser at 13% kommer fra lynnedslag. Det var ingen lynnedslag da brannene startet i september. Nesten alle er menneskeskapte, 40 bevisst 47 ved tilfeldige uheldige årsaker. Og hovedårsaken er manglende politikk for brannvernsikring. det stemmer vel rimelig bra med de øvrige kilder vi i KR har referert til.
  Det vil vel komme ytterligere fakta på bordet etter hvert.
  God lesing

Kommentarer er stengt.