Hvem har sine egne fakta? Her er Samsets klode

Carl I. Hagen (FrP) møtte klimaforsker Bjørn Hallvard Samset i Dagsnytt 18, og ett av temaene ble hvem som holdt seg med egne fakta. Etter programmet spilte Samset «Egne fakta»-kortet på egen nettside med overskriften Klimaforskningens ti «facts of life». Budskapet kom straks ut i de mediene som er urokkelige i sin tro på global oppvarming. Her er kritikk av et lite utvalg av påstandene i dette oppslaget. Illustrasjonen viser noe av dialogen, og vi spør: Er Nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver å anse som en forsker?

Vitenskapelig logikk?
Legg merke til Samsets vitenskapelige logikk:.

A Faktum #1: Verden er blitt … varmere på hundre år. (A er ikke kontroversielt i uspesifisert form)
B Faktum #2: Oppvarmingen skyldes en forsterket drivhuseffekt. (dvs. mer CO2)
C Faktum #3: Den forsterkede drivhuseffekten skyldes vår bruk av fossile brensler.

Her er det blitt så enkelt at A er forårsaket av B som igjen er forårsaket av C. Men hverken B eller C er etablerte fakta; begge er påstander. B er i beste fall ikke dokumentert overbevisende – og er totalt irrelevant fordi man setter vogna foran hesten, jfr neste avsnitt. C er i beste fall upresis siden maksimalt 4 % av samlet atmosfærisk CO2 er fra vår bruk av fossile brensler.

I tillegg underslår man vanndampen som drivhusgass – og den står for ca 95 % av den samlede drivhuseffekten. I den forbindelse er det avslørende at man nå snakker om «den forsterkede drivhuseffekt» i stedet for «utslipp av drivhusgasser» for å ta fokuset bort fra den minimale rollen CO2 spiller. Ser vi kreativ bruk av tilslørende formuleringer?

Årsak og virkning er satt på hodet mht CO2 og temperatur
Overskriften i dette avsnittet gjelder både FNs klimapanels rapporter og Samsets opptreden i klimadebatten i Norge. Det burde være allment kjent blant de naturvitere at endringer i temperatur forårsaker påfølgende endringer i mengden atmosfærisk CO2. Vi kunne fylle noen sider med referanser (dette dekkes i neste oppslag her hos KR), og her er KN14. La oss igjen sitere fra forskning.no, hvor Dr. Hans Jelbring skrev allerede i 2003:

Påstanden om at en global oppvarming er forårsaket av «drivhusgasser» har således ingen vitenskapelig gyldighet i det hele tatt med hensyn til årsak og virkning. Dette vet naturligvis naturvitere som Prestrud og Jansen
Dr. Hans Jelbring

Bjørn Samset. Cicero-foto

Og da vet naturligvis Samset også dette. Forutsatt at det er korrekt som han fortalte på TV i Underhuset at han ble omskolert til klimaforsker da han ble ansatt i institusjonen som het «Institutt for klimapolitikk» i sine 15 første år.

I den anledning kan det være interessant å få vite følgende:
Hva er Samsets definisjon av klimaforsker? Som dokumentert før har Samset diskutert klima med Nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver i et lengre program på Underhuset/TV2. Men Samset har ifølge det han sa på Dagsnytt aldri møtt en forsker som er uenig med ham.

Kan Norge få en oppklaring her?

Egne fakta
Vi gjør oppmerksom på at det her bare er tatt tak i et utvalg av Samsets mange faktafeil. Mye har marginal tilknytning til klimavitenskap (alle skal ha mat, den må dyrkes), men er definitivt politisk ladet og styrker inntrykket av hva Cicero egentlig driver med.

Faktum #2: (utdrag 1) «bare en faktor har de siste hundre årene være sterk nok til å varme jorden en grad: Den forsterkede drivhuseffekten».

Dette er ukorrekt i tillegg til å villede.
Det vi forholder oss til er denne teksten fra IPCC AR5: «It is extremely likely (95 – 100% certain) that human activities caused more than half of the observed increase in global mean surface temperature from 1951 to 2010.» For denne perioden hvor det bare har vært signifikant global oppvarming i årene ca 1975–96 (trendskiftene varierer noe i de ulike datasettene), og hvor vår andel av oppvarmingen bare er en mindre brøkdel av en grad, kan dette forklares mye bedre f.eks. her, hvor Ellestad uttaler:
«observerte endringer i skydekke har flere ganger større effekt enn dobling av CO₂.»

Professor Jan-Erik Solheim kommenterer at “Vi opplever en Tidlig Vår effekt på Nordlig Halvkule pga presesjon av jordas bane. Tidspunkt for perihel er nå en uke senere enn i år 1700 – og den kalde delen av vinteren er blitt kortere. Albedoeffekten av dette (snødekket forsvinner tidligere) er vesentlig større enn teoretisk CO2-effekt.”

Faktum #2: (utdrag 2) «vi ser en oppvarming ved bakken, men ikke i høyere oppe i atmosfæren. Der blir det kaldere. Dette er fingeravtrykket til en endring i drivhuseffekten.»

Samset er her i utakt med den samlede dokumentasjon fra FNs klimapanel gjennom alle år, da den opprinnelige påstanden var at den menneskeskapte globale oppvarming først skulle manifestere seg som en varmeflekk (hotspot) i troposfæren ved ekvator. Men den har aldri dukket opp slik det ble hevdet den skulle. Jfr. KN115,
Teksten er i høyeste grad svært upresis, også her skrevet for journalister og politikere. Det er riktig at det skal bli kaldere i lagene over troposfæren i følge CO2-teorien – noe som vel også er målt.

Faktum #3: (utdrag 1) «CO2-konsentrasjonen har økt med 40% siden 1850. Denne endringen alene er mer enn nok til å forklare en grads temperaturøkning.»

Første setning villeder da det var omtrent samme CO2-nivå i 1940 som i dag (Ernst-Georg Beck). Andre setning er ukorrekt siden Samset forveksler årsak og virkning.

Faktum #3: (utdrag 2) «Det er vårt CO2 som forsterker drivhuseffekten.»

I beste fall villedende. Det vi snakker om er at «vår» CO2 utgjør maksimalt 4 % av den samlede atmosfæriske CO2 som i volum utgjør 0,04 % av atmosfæren. Det er kun 1/7 av nivået for 500 millioner år siden, og Nobelprisvinner Giæver har pekt på at det er helt andre faktorer som er mer relevante, til erstatning for Samsets ensidige fokus på «vårt CO2».

Dette og forrige punkt er en avsporing av klimadebatten. Plantelivet på vår klode ville trives bedre med mer CO2

Faktum #3: (utdrag 3) «Havet blir varmere – og det varmes ovenfra og ned. Isbreer smelter, og isen på Grønland blir raskt mindre. Noen deler av Antarktis krymper også. Vi har flere tørkeperioder, sterkere hetebølger, mer ekstremregn. Havet stiger stadig raskere. Alt dette er MÅLT. Ikke gjettet på.»

Første setning er høyst upresis, da noen hav blir varmere og andre kaldere. Havet varmes også nedenfra i en viss grad, fra sprekker i mantelen og som en følge av større vulkanutbrudd.

For Norge er nedkjølingen som nå kommer med Golfstrømmen av vesentlig større klimabetydning enn noen annen enkelt faktor. Figuren viser vanntemperaturen i Golfstrømmen i et større område nord for Skottland.

Etter første setning kommer en serie av gale eller villedende påstander. Det beskrives som om det skjer i dag, men det meste er ikke observert i naturen, det er observert i klimamodellene og er dermed ikke målt. SREX-rapporten fra FNs klimapanel motsier det aller meste av ekstremværet. For Norge blir Samset også motsagt av offisiell statistikk i en analyse av Dr. Kjell Stordahl. En populær gjenganger i skremslene er det raskt stigende havnivå, hvor IPCC baserer seg på modeller;  dvs det er snakk om en spådom for fremtiden. Modellene har tvilsomme justeringer, jfr figuren under.

Ukorrekt om havnivå
Niklas Mörner er krystallklar på at det ikke eksisterer noen raskere havnivåstigning i dag,
siste prognose tyder heller på at det er en viss sjanse for at havet vil synke i dette århundret. «The present rate of sea level rise varies globally between ±0.0 and +1.0 mm/yr; i.e. zero to 10 cm in a century. This value fits very well with the author’s proposal of a sea level rise by year 2100 of +5 cm ± 15 cm».
Det er nok av andre som er enige i dette, etter å ha observert i den virkelige verden. Her ser man bare på de lengste tidsseriene: «If we consider only 100 tide gauges with more than 80 years of recording the rise is only 0.25 mm/year.»

Ukorrekt og/eller villedende om isen på Grønland
La oss se på en av de mange sakene Samset er glad i å gjenta. I høst slår isøkningen på Grønland alle rekorder fra de seneste årene ifølge DMI her, men Samset mener at
«isen på Grønland blir raskt mindre.» Påstanden er upresis (Hva er raskt mindre og i hvilken tidsskala?)

Dagens endring er 0,1 % av isvolumet pr. 10 år). Figuren viser is målt i overflate på Grønland de siste 10 000 år. Vi ser sterk isvekst for de siste 3000 år, og en i forhold helt ubetydelig nedgang i nyere tid (ref. Briner et al 2016).

Faktum #6: (utdrag 1) «Det er varmere nå enn på tusenvis av år.»

Nei, dette er ukorrekt. Det er ingen tvil om at jorda nå er inne i en av sine kaldeste og mest CO2-fattige epoker noensinne. Trenden er kjølende på en tidsskala på både 1000, 10 000 og målt fra de forrige mellomistidene. Noe av dette ble helt klart dokumentert her.

Faktum #8: (utdrag 1) «Naturlige variasjoner er viktige, men dominerer ikke på lang sikt.»

Upresist og i beste fall en påstand for deler av årene 1951 til i dag. Tatt i betraktning at FNs klimapanel så sent som i 1995 var klar på at de ikke kunne identifisere noe fotavtrykk fra menneskeskapte endringer, så er dette lite seriøst. Den senere politiske omskrivning av dette faktum gjør ikke menneskeskapte variasjoner reelle i fravær av observasjoner.

Samsets utsagn er en personlig hypotese formulert slik at den ikke har entydig støtte fra observasjoner for noe tidsrom. Dermed får man en tekst som i beste fall kan ha store likhetstrekk med et religiøst dogme. Pussig nok har ikke Samset fått med i nr. 8 at også FNs klimapanel har varslet om at de naturlige klimaendringene vil dominere i noen tiår framover.

Faktum #8: (utdrag 2) «I 2014 snudde denne trenden for alvor, og siden det har vi hatt voldsomme temperaturrekorder igjen.»

Usant og villedende. Her snakker vi ikke om klima men om vær, da effekten kommer fra den varme fasen av et værfenomen som kun utveksler varme fra hav til atmosfære uten at planeten som helhet blir varmere. Normalt har man en like sterk kald fase. Setningen bidrar ikke til en saklig klimadebatt, da temperaturene nå i flere måneder har vært sterkt fallende etter en rekord i februar i satellittmålt temperatur. Temperaturen nå er lavere enn satellittmålt temperaturtopp i 1998.

Igjen må vi fokusere på hovedsaken, trenden over flere år. Her sammenligner vi trenden i modellene mot trenden i vår virkelige verden. Figuren er fra en klimahøring i Senatet i USA tidligere i år og viser en stadig økende avstand mellom de to.

Faktum #8: (utdrag 3) «Hvor varm blir perioden 2020–2030? Garantert enda varmere enn i dag

Dette må oppfattes som en spådom, med samme usikkerhet som andre spådommer om fremtiden.

Konklusjon
Er klimavitenskap som annen vitenskap? Samset holder seg med egne fakta, egen logikk og det som kan betegnes som anti-vitenskapelig metode (naturvitenskap definert som demokrati, jfr Ivar Giæver).  Henvisningen i Dagsnytt 18 til en vitenskapelig konsensus (et begrep ukjent innen vitenskapen), viser at dette dreier seg om klimapolitikk og ikke om klimavitenskap.
Målet for denne klimapolitikken er formulert av flere, men med så mange ulike aktører  finnes det rimeligvis ulike motiver, Forrige leder av klimapanelet, R. Pachauri, delte Otto Edenhofers syn på hva som var viktigst, sistnevnte intervjuet her, gjengitt her på engelsk.

 

 

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Når pressen er ute og mobber Hagen og angriper hans person for at han stikker hodet frem er det som forventet. Egentlig synes jeg det er verre at pressen som «vaktbikkje» lar Samset slippe så lett unna med sitt overbærende sludder. Du behøver ikke være forsker for å oppdage arrogansen og mangelen på logikk. Jeg begynner faktisk å bli litt bekymret for at Samset begynner å miste kontakten med virkelighetens verden. Og det sier jeg uten onde hensikter

  • Pressens oppgave er å stille åpne spørsmål til begge parter. De stiller som to voksne mennesker på frivillig basis. Pressens oppgave er IKKE å tillegge andre «korrekte» meninger, verken Hagen eller Samset. Videre, kan du dokumentere det du kaller «sludder»? Eller gjerne eksempel på manglende logikk? Det trenges minst én ANERKJENT refereanse som klart beviser at det sier Samset er feil.

    • Jeg har nettopp lidd meg gjennom ovennevnte «forsknings»-artikkel. Hjelpe og trøste. Tror jeg må lese litt i Vakttårnet eller noen bøker av L. Ron Hubbard for å få litt mer virkelighetsnær informasjon! 🙂

   • Flere ting Samset sa er ikke bare i strid med alminnelig logikk , de er i strid med fakta – hvilket er litt verre – etter gamle normer for både politikk og vitenskap.

    Han sier at han aldri har møtt noen klimaforsker som ikke tror på IPCCs teori om «menneskeskapt global oppvarming».
    Denne tolker jeg som et utspill fra en riksomfattende kjent klimaforsker på å fortelle deler av publikum at skeptiske klimaforskere ikke finnes . Og det vet Samset at det gjør – og at disse utgjør et problem for han.
    Og som vel alle forstår , er det et forsøk på å formidle feil fakta. Det burde den kvalifiserte journalist ha forstått og tatt fatt i for å opprettholde de fakta vi kjenner i det som formidles. Det er også godt stoff som folk leser/hører.

    Jeg kunne tenke meg å nevne andre punkter , men tidkrevende , omfattende . «Tiden er universets frø» – også på lokalplanet i førjulens aktivitetsirkus .

    Logikk og den sunne fornuft later til å komme på mote igjen innen norsk politikk? I dagens nettavis lyser overskriften mot oss

    «Min sunne fornuft gjør det vanskelig å tro at klimaendringene er menneskeskapte».

    http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/12/20/195265190/frp-topp-min-sunne-fornuft-gjor-det-vanskelig-tro-klimaendringene-er-menneskeskapte

    Noen har tydeligvis forstått at skal de gjøre Frp «great again» så må de gjøre det som gjorde dem store tidligere.

    De må våge å ha egne meninger, som ikke dikteres av Venstre og Krf., Som i dette tilfelle deles av store mengder av befolkningen som ikke er interessert i symbolpolitikk som kommer til å resultere i kr. 50,- pr liter bensin/diesel .

    Dette er en politisk mulighet som meget sjelden ligger åpen med mulighet for enorm gevinst.
    Prisen er høy , det kommer til å vedvarende hagle med ukvemsord , stygge påstander og onde utspill mot alle som våger å stille spørsmål ved den hellige klimareligion og evangelium.
    Ikke alle behersker kunsten å kunne gi blaffen i tåper , idiotisk politikk , en politisk Pave (The Pope), EU-aristokratiet og FN med adel og høykommisærer allevegne.
    De representerer ingen befolkning og har vært litt for flinke til å ta seg til rette – på vår bekostning.

    Mener det var Stefan Zweig som skrev :
    » Selv om muligheten ligger der helt åpenbar – så kreves det ofte geni for å gripe fatt i den.»

    Den , det , der. , dagens storting .. nåja..
    Uansett , Stå på , lyspunkt i ellers fordummende politikk – håper det bærer (Bærekraftig , som grønnsakene sier ).

 2. Denne artikkelen er et veritabelt skred av påstander. Det er en vanlig teknikk for å gi et inntrykk som vanskelig kan tilbakevises: hver påstand er minimalt med tekst, mens tilbakevisning av hver påstand generelt krever mye tekst, og figurer, Det blir praktisk umulig å tilbakevise mer enn en liten brøkdel av påstandene som fremmes.

  Jeg valgte meg påstanden om fakta #6, om temperaturøkningen.

  Geir-mann viser her til til en annen artikkel som han har skrevet, der det er figurer som viser høyere global temperatur enn nå, på 1400-tallet er deromkring (det er litt vagt). Tilbakevisning: Wikipedia har en artikkel om nettopp temperaturen de siste 1000 år. Den har en figur som viser at temperaturen nå er vesentlig høyere.

  Figuren i WIkipedias artikkel går kun fram til år 2004.

  Siden temperaturkurven går rett til værs er det enda verre nå.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Temperature_record_of_the_past_1000_years

  • Skal vi se, her kommer du trekkende med en Hockeykølle fra Wikipedia, helt uten hensyn til at storebroren til den kurven (Dr.Manns hockeykølle) forlengst er avslørt som et bedrageri). Og du ser helt bort fra fagreferansene som er oppgitti mitt oppslag, til tross for at det der vises til et tresifret antall forskningsrapporter som viser at det var varmere for ca 1000 år siden.

   Annen seriøs analyse kan du finne her: www-climate4you.com.

   Siden FNs klimapanel har fastslått at vi etter 1996 er inne i en varmepause, så er du også i konflikt med klimapanelet.

   Noe av grunnen til at det er lite tekst (men mer tekst enn det Samset brukte da han fremmet sine påstander), er at det jeg skriver er allment kjent for naturvitere.

   • Det er klart du har helt rett, atat alle indikatorene som inngår i Wikipedia sin graf er lusne bedragerier. Denne verdensomspennende stinkende konspirasjonen inkluderer alle anerkjente vitenskapelige institusjoner, de er bare hyklerske løgnere alle sammen. Dette har du helt rett i, for man måtte jo være gal for å tro på vitenskapelige institusjoner.

    Hvordan de lyver og bedrar illustreres godt av Wikipedia sin ¹artikkel om den første grafen du brukte som bevismateriale, fra IPCC-rapporten fra 1990, Lamb sin konseptuelle skisse fra 1965 av temperaturutviklingen i midt-England. I stedet for å akseptere denne grafen som autoritet på verdenstemperaturen skriver Wikipedia /nedlatende/ om den, «The vertical temperature scale was labelled as «Temperature change (°C)» but no numerical labels were given», og, helt ovenfra-og-ned spydighet, «[it] can be traced to publications by Hubert Lamb representing the Central England Temperature; those publications have no explicit calibration against instrumental data, [and are] just Lamb’s qualitative judgement and interpretation of what he refers to as the ‘evidence’». Slik er det de manipulerer oss, ingen FAKTA, men kun negative assosiasjoner!!!

    Wikipedia fortsetter med å glorifisere og lovprise de påfølgende rapportene der grafen var fjernet, for å gi leserne et FALSK INNTRYKK av at forskerne fikk et stadig klarere bilde, i stedet for den brutale sannheten som de vil holde skjult for oss vanlige folk, nemlig at for hver rapport var stadig flere av forskerne kjøpt og betalt av Noen™!

    ¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Description_of_the_Medieval_Warm_Period_and_Little_Ice_Age_in_IPCC_reports

Kommentarer er stengt.