Global temperatur ned i juni

Vi har temperaturdata for juni måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juni viser klar nedgang, og har den laveste verdien siden juli 2015. Dermed er vi tilbake til normalen fra før den siste El Ninjoen, en pause eller et opphør i global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014. For mer informasjon om værfenomenet El Nino som hadde sin topp i februar 2016, se Klimanytt120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH Data
UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Juni 2017 har med (+0,21 C) gitt oss en klar nedgang fra verdien (+0,44 oC) i mai. Nordlige halvkule (0,32 oC nå, ned fra 0,39 oC i mai). Sydlige halvkule tydeligere kjøligere (0,09 o C for juni, ned fra 0,49 C i mai) (Klikk i figuren for å se en større versjon). En detaljert forklaring på dataene i figuren er her.

Nytt nå er at UAH lar lagt inn T-data fra den nyere Metop-B satellitten, fra og med midten av 2013. Denne satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det er behov for færre korrigeringer for en gradvis degradert bane. Som et resultat av dette har UAH justert sine temperaturer for mange måneder, som regel bare med noen få hundredels grader.

RSS juksterer TLT-dataene
Så har vi den ferske nyheten at Remote Sensing Systems (RSS), basert i California, har publisert en vesentlig revidert versjon av egne temperaturdata fra lavere troposfære. Den nye versjonen (som lynraskt har passert «pal review») stemmer i hovedsak med dataene for temperatur fra NASA-GISS, men er enda litt varmere. Men ikke fullt så varme som klimamodellene.

Dermed har Dr. Mearns bøyd av for presset fra klimaindustrien som lenge har vist åpen misnøye med at satellittmålt temperatur ikke viser den ønskede oppvarmingen man blant annet ser i NASA-dataene. (Edit 4. juli) Her kan man se noen av detaljene.

Hovedgrunnen til at man startet programmene med satellitmålt temperatur var mangelen på data fra termometre på bakken og ikke minst den sterkt varierende kvaliteten på disse dataene. (Edit 6. juli) Presseomtale her fra James Delingpole.
(Edit 7.juli kl 23.57) Dr. Roy Spencer kommenterer RSS-juksteringene her, og avslutter med at både RSS og UAH fortsatt viser vesentlig lavere temperaturøkning enn det klimamodellene gjør. Han er dessuten av den oppfatning at det neste som blir jukstert oppover er gjenværende radiosonde-målingene som fortsatt ikke viser tilstrekkelig oppvarming.:

Hvorfor er satellittmålt temperatur viktigst?
Mange spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålt eller bakkemålt temperatur? Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden: Våre utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator. For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så må man følge temperaturen i troposfæren, og ikke der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.

Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT eller NOAA/NASA-Giss istedet.

Hvordan er teknologien for satellittmålinger?
Satellittmålingene har vesentlig bedre dekning og gjøres oftere og med mer kontrollerbare metoder enn bakkemålinger.
Målingene baserer seg på mikrobølgemålinger for oksygen i atmosfæren. Målingene kalibreres mot høypresisjons platina termometre som igjen er kalibrert mot laboratoriestandarder før satellittene skytes opp. Roy Spencer forteller at nøyaktigheten ligger fra 0,01 til 0,1 grad. Infrarød temperaturmåling er en moden teknologi, først tatt i bruk for 100 år siden. Leserne er sikkert også kjent med de infrarøde febertermometrene som måler temperaturen i øret med en oppløsning på 0,1 grad. At satellittmålingene gir representative og korrekte data bekreftes av at resultatene stemmer godt overens med måleresultater fra værballongene.
(Edit 6.juli) Roy Spencer har en grundigere forklaring her.

Vær er ikke klima
For de som er interessert i været der de bor, er det selvsagt det lokale termometeret som er viktigst. Men dette termometeret er satt opp for å gi deg værdata, ikke for å identifisere lange klimatiske trender.

Målingene i troposfæren og på bakken måler ikke det samme, og for sistnevnte er største utfordring at man ikke er i nærheten av å ha tilstrekkelig med termometre for å måle gjennomsnittlig global temperatur, en verdi som langt på vei er verdiløs fordi klimaet bestemmes av regionale forhold. Og fordi observert temperatur regionalt enten vil være kaldere eller varmere enn det globale gjennomsnittet.

Skandaløse manipulasjoner av bakkedata for temperatur
Målingene fra NASA-Giss gjort på bakken blir systematisk etterjustert, slik at den temperaturrekorden fra f.eks NASA-Giss som du jevnlig kan lese om, i løpet av de neste 12 månedene vil vise opptil 12 ulike verdier. Bare en av disse kan være riktig. NASA-Giss har ca 600 globale soner med termometre, de ønsker seg nesten 3000 soner for å kunne beregne globalt gjennomsnitt for temperatur og må derfor konstruere resten av dataene. I praksis utgjør justeringene til NASA-Giss administrativt menneskeskapt oppvarming fordi man ustanselig endrer på fortidens temperatur.
http://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

Støtt oss ved å dele:

87 kommentarer

 1. På icecap.us har Joseph D’Aleo, CCM, AMS Fellow 29. juni en artikkel: «Getting the message out» med referanse til en forskningsrapport utført av han og to andre:
  https://thsresearch.files.wordpress.com/2017/04/ef-data-research-report-second-editionfinal041717-1.pdf
  Ut fra analyse av 14 ulike temperaturdatasett konkluderer de med at THS (The Hot Spot) ikke eksisterer i måledataene, og videre at det ikke er noen påviselig effekt av CO2 på temperaturdataene.

  • De har kanskje funnet ut at temperaturøkningen kommer først, av årsaker som ikke er klart utredet ennå, og at CO2 følger etter om noe tid. Å hevde at den antropogene andelen av den atmosfæriske CO2 som kun er 4% er årsak til klimaendringer faller på egen urimelighet.
   Klimaet har vært i en stigende temperaturtrend siden dypet av «den lille istid» for ca 350 år siden som seg hør og bør og temperaturen har steget først og CO2-konsentrasjonen deretter, helt uten menneskehetens hjelp selvfølgelig.
   Dagens klimahysteri kommer av en 20 årig oppvarmingsfase mellom 1979 og 1998 som har blitt feiltolket og ekstrapolert langt inn i framtiden. Vi hadde tilsvarende feiltolkninger i perioden 1940 til 1979 da den globale temperaturen falt og forskere mente vi var på vei mot en ny liten istid. Spørsmålet nå, siden vi er i en varmepause (hiatus) siden 1998, er hvor lenge dette vil vare, og om vi kanskje er i slutten av den interglasiale varmeperioden og at neste stopp om en tusenårs tid er neste istid…

   • Ifølge denne sidens redaktør øker co2-innholdet i atmosfæren i underkant av ett år etter temperaturøkningen. Det er derfor co2-innholdet i atmosfæren har økt med ca 10% siden temperaturpausen begynte ca 1998 og har vart i ca 20 år.

     • Hva er den nye opplysningen for deg? Om det er det med økning mindre enn et år etter så hør med Aaslid; han har sikkert kilden enda – den ble referert til den fra disse sidene for noen få uker siden.

   • Jeg anbefaler Erik Pedersen til å lese innlegget mitt «Henrys lov og konsekvenser av denne» i april/mai. Der vil han finne følgende to ting:

    1) Det er riktig at tidligere var det slik at det var «først temperaturstigning, seinere høyere innhold av CO2 i lufta». Men beregninger med Henrys lov og Van’t Hoffs likning viser tydelig at dette ikke stemmer for det som skjer nå.

    2) Påstanden om at det bare er 4 % antropogent CO2 i lufta er feil. Isotopberegningen til Segalstad tar ikke hensyn til den store utvekslingen av CO2 mellom land og hav – helt uavhengig av isotopene.

    Disse to fakta ble overhodet ikke kommentert av Klimarealistenes vitenskapelige panel under den påfølgende diskusjonen, enda det sitter folk der som burde kunne gjendrive disse dersom de hadde vært feil.

    Dette er igjen et eksempel på at feilinformasjon fra Klimarealistenes side blir gjentatt og gjentatt, enda feilinformasjonen er blitt tilbakevist gang på gang.

    • Kan noen hjelpe meg med litt proposjoner her? Hvor mye CO2 er oppløst i atmosfæren, hvor mye CO2 er oppløst i havet og hvor mye CO2 har vi frigjort gjennom forbrenning av fossilt brensel de siste par hundre år?

     • Du kan få noen tall av meg fra 2009. Da var det omtrent 3000 gigatonn CO2 i atmosfæren og 140000 gigatonn CO2 oppløst i havet. Regner vi også med bunnsedimentene er det ca. 50 ganger så mye karbon i sjøen som i atmosfæren.

      Noe tall for totalt samlet antropogent utslipp av CO2 til atmosfæren har jeg ikke, men i 2010 var det antropogene utslippet ca. 34 gigatonn, altså litt over 1 % av den totale mengden. Når vi vet at omkring halvparten av dette løses i vann over tid, er det opplagt at det samlete antropogene innholdet av CO2 i lufta må være langt over de 4 prosentene som Klimarealistene påstår. Det riktige antropogene innholdet er omkring 30 %.

     • Ny forskning fra professor Hermann Harde bekrefter igjen at antropogent CO2 i lufta bare er ca 4% med en oppholdstid på 4 år. Påstanden fra Steen i siste setning i kommentaren over er dermed tilbakevist.

      Fra konklusjonen:
      Based on this approach and as solution of the rate equation we derive a concentration at steady state, which is only determined by the product of the total emission rate and the residence time. Under present conditions the natural emissions contribute 373 ppm and anthropogenic emissions 17 ppm to the total concentration of 390 ppm (2012). For the average residence time we only find 4 years.

      Manuset kan leses her:
      http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/17HardeCO2HumanInput2017.pdf

     • Aaslid og KR må endelig erkjenne at andel CO2 øremerket direkte fra antropogene kilder ved et gitt tidspunkt er irrelevant som argument for at vi bidrar til økningen eller ikke. Det som er relevant for den såkalte drivhuseffekten er hvor mye vi har totalt i atmosfæren, og det har økt med 20-40% på bare 100 år. Det anbefales kurs i differensiallikninger om man ikke vil tro på dette. Det er ratene i kilder og sluk som bestemmer konsentrasjonen, ikke om 4 eller 10 % er antropogene. Økningen må ha en grunn. Henryloven kan enkelt benyttes for å vise at avgassing fra ca en grad varmere hav bare kan stå for max en tidel av denne økningen. Det som imidlertid har skjedd er at konsentrasjonen av karbon i havet også har økt, ikke overraskende når loven sier at forholdet mellom andel gass i atmosfæren og konsentrasjonen i væskefasen er konstant for en gitt temperatur. Dette bekreftes som forventet solid av målinger. Da står vi igjen med menneskeskapte utslipp eller evt andre naturlige kilder som påfallende perfekt etterligner disse.

     • Vær så snill og ikke gå i taket nå, Alf, men forstår jeg dette riktig? I systemet finnes det ca 3.000 gigaton oppløst i atmosfæren og 140.000 gigaton oppløst i vannet. Og menneskets forbrenning har de siste par hundre år bidratt med 2-300 gigaton totalt? Er disse tallene riktige?

     • I et av innleggene mine i april / mai påpekte jeg at Hardes differensiallikning ikke er riktig. Harde antok at opptaket av CO2 i havet og på landjorda var proporsjonalt med CO2-konsentrasjonen i lufta. Han skriver her:
      «We have critically scrutinized this cycle and present an alternative concept, for which the uptake of CO2 by natural sinks scales proportional with the CO2 concentration.
      Jeg la da ved en link som viser at dette ikke stemmer i det hele tatt, og legger den gjerne ved en gang til:
      http://www.science.poorter.eu/1993_poorter_vegetatio.pdf
      Dersom differensiallikningen ikke er riktig, blir svarene deretter.
      Forresten var Hardes tall for antropogent CO2 i april 0,7 %. Nå har det steget til 4 % på to måneder. Fortsetter det i slikt tempo, nærmer vi vel oss den riktige verdien, som er omkring 30 %.

      Til Karsten Herold: det siste tallet ditt stemmer ikke – det er langt høyere. Legger vi sammen alle antropogene utslipp av CO2, vil du komme langt høyere enn 300 gigatonn bare i løpet av de siste 10 årene. Men jeg har, som jeg skrev, ikke noe tall for summen av alle antropogene utslipp.

     • Steen. Isotopmålinger av atmosfærisk karbon viser at 4% eller 16 ppm stammer fra forbrenning. Derfor er det du skriver her ikke i samsvar med observasjoner og målinger.
      Derfor er din påstand om opptil 30% karbon etter antropogen aktivitet grunnleggende feil.

     • Bjørn, jeg ser nå at jeg blingset med en tier potens! Fort gjort for en amatør. Skulle vært 34 x 200 år / 2 = 3-4.000. Så hvor mye CO2 finnes det bundet i plantene på landjorden? Og er CO2 bundet i alger etc i havet, inkludert i de 140.000? Hvis ikke, hvor mye er det? Setter pris på om du vil ta deg tid til å informere meg.

     • Først et svar til Karsten Herold: Utslippet på 34 gigatonn i 2009 gjelder ikke som et mål for alle utslippsårene. De startet på et langt lavere nivå, men har økt jevnt og trutt ettersom årene har gått. Her fant jeg en graf som viser veksten i de globale antropogene CO2-utslippene:

      http://energiogklima.no/klimavakten/globale-utslipp/

      Når det gjelder de andre spørsmålene dine, har jeg en link til IPCC (2013). Working group I Report. De oppgir tallet 450 – 650 gigatonn karbon (ikke CO2!) bundet i vegetasjonen, 1500 – 2400 gigatonn karbon i jordsmonnet og 3 gigatonn karbon i marin biomasse (ikke inkludert i de 140000 gigatonnene med CO2).

      Så til Lars Olav Andersen: Du husker kanskje fra en tidligere diskusjon i vår at jeg påpekte at verdien på 4 % overhodet ikke tar hensyn til at CO2 utveksles i store mengder mellom hav og luft. Denne utvekslingen skjer både med 12-C (CO2) og 13-C (CO2). Derfor blir Segalstads beregning på 4 % antropogent CO2 helt meningsløs når det sees helt bort fra denne utvekslingen, som sørger for en skikkelig blanding av isotopene.

     • Takk Bjørn. Så litt drøyt 1.000 gt fra 1960. Da er vel tallene ca 1.500 – 2.000 gt CO2 i akkumulerte utslipp, 3.000 oppløst i atmosfæren, snaut 2.000 i vegetasjon, 7.000 i jordsmonn, neglisjerbart i marin biomasse (er det virkelig riktig?) og 140.000 oppløst i havet.

      Er jeg i mål da?

      Så av de ekstra 1.500 – 2.000 gt vi har tilført systemet de siste par hundre år, er 900 «kvar» i atmosfæren og kun ca. halvparten har funnet veien til vegetasjon, jordsmonn og havet? Og det aller aller meste av dette er oppløst i havet?

 2. Spørsmålet står ved lag: hva er det tekninske kriteriet for at data for enkeltmåneder er, eller ikke er, i samsvar med den fortsatt påståtte pausen i global oppvarming? UAH sin egen konklusjon er 0,12 grader C økning pr. dekade, og en ekstra måned med data påvirker dette minimalt – enten det er pluss eller minus 0,21 eller 0,45 grader C. Det virker hverken klargjørende eller vitenskaplig å generere en artikkel med et motsatt budskap enn det hovedkilden konkluderer med.

  • Jeg er enig i at en måned er for lite til å konkludere. Imidlertid har det jo vært forventet en endring etter at virkningen fra El Niño avtok. Dette har vi nå fått første indikasjon på. Derfor blir det spennende å se på videre utvikling. Jeg kan ikke se at hovedkilden konkluderer med noe som helt. Den gjengir vel bare målingene. KR er i sin fulle rett til å komme med sine egne vurderinger. Det virker som du ser det om en hovedoppgave å protestere på alt du leser her inne. Synes du det er bra, eller dårlig at vi ser en endring i den seneste varmeperioden?

   • Noe som igjen fører til spørsmålet om hva som er optimal global temperatur? Det som ble målt / rekonstruert for 1. juni 1850? Eller 1050? Eller 1979? Og hva er optimalt nivå for co2 i atmosfæren? Vi vet hva som er farlig nivå for mennesker, US Navy vil helst ikke ha mer enn 8000 ppm i sine ubåter. Men det er et stykke igjen dit for atmosfæren.

    Slike spørsmål får man sjelden noe klart svar på fra «warmister».

  • Pausen i global oppvarming er anerkjent av Klimapanelet i en rapport i 2012. UAH grafen bekrefter at denne pausen fortsetter, når værfenomenet El Ninjo har varmet fra seg.

  • For siste gang, her er hva vitenskapen har å si om pausen eller opphøret av global oppvarming:

   Først FNs klimapanel (IPCC) som faktisk sier følgende 

   * [1] FNs klimapanel (IPCC), 15 år uten oppvarming i IPCCs femte hovedrapport (Assessment Report 5; AR5):

   WG1AR5, kap 9, side 769 «Box 9.2 | Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years»https://www.ipcc.ch/…/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf

   og

   WG1AR5, kap 11, side 1010: «It may also be compared with recent rates in the observational record (e.g., ~0.26°C per decade for 1984–1998 and ~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012;»https://www.ipcc.ch/…/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter11_FINAL.pdf

   Bekreftet som følger av uavhengig og fagfellevurdert forskning:
   Ross R. McKitrick i 2014, HAC-Robust Measurement of the Duration of a Trendless Subsample in a Global Climate Time Series hvor han sier «Application of the method shows that there is now a trendless interval of 19 years duration at the end of the HadCRUT4 surface temperature series, and of 16 – 26 years in the lower troposphere. Use of a simple AR1 trend model suggests a shorter hiatus of 14 – 20 years but is likely unreliable.»http://file.scirp.org/pdf/OJS_2014082814175187.pdf

   Temperaturtrenden er altså mindre enn måleusikkerheten de siste 22 årene ifølge McKitrick. Ser man bort fra måleusikkerhet slik IPCC gjør, er trenden altså bare 0,04 grader Celsius pr tiår.

   Kan du nå slutte med trollingen din, Lackner?

   • Aaslid,
    Du skriver igjen mye om hiatus, men dette er alle enige om; vi har hatt en midlertidig periode på ca 15 år med svakere oppvarming. Men spørsmålet mitt er fortsatt ikke besvart: Hvordan relaterer dere data fra en enkeltmåned teknisk/statistisk til opphør av oppvarming eller ikke? Hvis en enkeltmåned ikke kan vises å innvirke på pausen bør vi vel heller ikke konkludere med det.

    • Lackner.
     Klimautviklingen vurderes ikke ut fra en enkelt måned.
     Men om temperaturen de nærmeste månedene forsetter å falle, vil det indikere at oppvarmingen i 2016 utelukkende skyldes værfenomenet El Ninjo.
     El Ninjo styres av solen, og økede konsentrasjoner av CO2 i atmosfæren de senere år har ikke gitt øket globalt temperatur slik IPCC modellene har predikert.
     Modellene og alarmene til FN byråkratene og medløperne deres har feilet nær 100%.
     På tide å bli klimarealist, så slipper du å meste ansikt før det er for sent.

    • Lackner:
     «vi har hatt en midlertidig periode på ca 15 år med svakere oppvarming.»
     En kan fort enes om at nåværende klima er midlertidig. Før eller siden kommer en forandring, men når den kommer, og om det da blir varmere eller kaldere, er viten som hører fremtiden til.
     Fremtiden kan ingen vite noe om. Vi må vente til den kommer for å få data om det. Men en kan ønske og/eller tro at noe vil skje, og da vil min nysgjerrighet spørre hva du egentlig ønsker skal skje med klima fremover. Ønsker du et kaldere eller varmere klima?

    • Må gratulere Lackner med ordvalget her, meget taktisk kreativt. «Midlertidig periode» er kanskje brukt for å skape inntrykk av at varmepasen er noe flyktig og forbigående. Det kan sikkert være riktig, akkurat som oppvarmingsperioden ca. 1979-ca. 1999 også var midlertidig, i likhet med andre opp- og nedturer i global temperatur.

     Skal uttrykket ha noen fornuftig mening, må man spørre seg om hva som ikke er midlertidig? Svært lite, vil jeg si, iallfall i et jordisk perspektiv.

     • Slå opp hiatus i dictionary, og få det bekreftet. Det betyr pause/forstyrrelse i en kontinuerlig prossess. Disse pausene skyldes vær (f.eks. El Niño) Innenfor enhver 30-års periode, som gir et minimum av statistisk korrelasjon, eller mer har vi økning. Sjekk selv enhver dataserie (bakkemålt eller satellitt) eller forfatternes egne konklusjoner.

     • Så vår midlertidige periode med svak og kjærkommen oppvarming siste 150 år er altså en hiatus i den seneste mellomistid.

     • Lackner.
      Som faglig meget godt orientert om klimasaken i 30 år må jeg igjen korrigere deg for feilinformasjon.
      Hiatus er avledet av opprinnelig gammel latinsk og betyr kløft eller gap.Det betyr, Klimapanelet feiler i stor grad når de ikke vil publisere i alarm-retorikk. De kan ikke lenger konstatere eller sannsynliggjøre oppvarming i de senere år, selv om menneskelige utslipp har øket med 50% i de siste 15 år.
      Men for all del hvis det er i din interesse, å flise- spikke, og svare med «god dag men, økseskaft å spille tulling kan det være litt å le av.

 3. Jeg forstår ikke riktig. Viser ikke den øverste grafen en temperatur stigning på ca. 0,13 grader per tiår og den nedre «juksterte» en temperatur stigning på ca 0,18 grader per tiår? Så alle er enige om at det er blitt gradvis varmere de siste 40 årene? Bare ikke enige om hvor mye og hva det skyldes?

  • Hvorfor nøye seg med 40 år? Gå 140 år tilbake og du vil også se en oppvarmingstrend. Heldigvis.

   • Så alle er enige om at det er blitt varmere. Hvis det nå skyldes CO2, vil jeg gjerne ha litt mer info om konsekvensene av at global temperatur øker med noen få grader i løpet av de neste 100 år, innen jeg er villig til å støtte bruken av tusentals milliarder årlig for å redusere utslippen nå. Skulle ha satt pris på hvis du kunne gi meg noen linker til artikler, som gir en balansert og edrulig fremstilling av sannsynlige konsekvenser, hvis temperaturen skulle stige med 3-4 grader i 2100?

    • Det er bare å gå igjennom arkivet her i KR, så vil du finne alt som avkrefter muligheten til noen ubetydelige utslipp av CO2 etter menneskelig aktivitet, ikke kan ha noen effekt på jordens klima.
     Isotopmålinger viser at kun 16 ppm av atmosfærens 400 ppm kommer fra forbrenning av kull, olje og gass. Eller 4% av 0,04% atmosfærisk CO2.
     Man må være totalt hjernevasket, indoktrinert eller notorisk kverulant for å antyde, menneskelig aktivitet har noen betydning for klimaet på kloden vår.
     Det er solen og varierende skydekke over det tropiske hav som regulerer temperaturen på jorden-

     • Ser den, Lars Olav, men hvis nå temperaturen øker med 3-4 grader, hva vil skje? Har du noen linker til artikler om dette?

     • På ferie. Har ikke ref for hånden.en Richard Tol har oppsummerende artikler. Og Hubert lØam har jo boken om klima. Iskjerne i Grønland viser vel 2 C og i Norge opp mot 5 C. Som nevnes for flere områder på NH.

    • Det er nok ikke helt enkelt, for de edruelige og balanserte regner det ikke som særlig sannsynlig med en temperatur stigning på 3-4 grader. Det jeg anbefaler, er at man tar et kritisk blikk på klimamodellene, som er utgangspunkt for de fleste fabler om krise og katastrofe, og sjekker i hvor stor grad de er etterrettelige.

     Men det store bildet er at vi lever i en mellomistid, der temperaturen er jevnt synkende gjennom flere tusen år etter varmebølgen som fulgte slutten på forrige istid. Det er ingen tegn til at klodens temperatur løper løpsk, uansett hvor mange forskere og journalister som skriker opp om at «kloden koker» (Husker du Ole Mathismoen og hans «Het Klode»-spalte?), og jorden har hartt langt høyere co2-nivå i atmosfæren uten at det har ført til noe uavvendlig tippepunkt der man ikke kan reversere ferden mot en «kokt» klode.

     Moralen er «Keep calm and carry on». Eller heller «Don’t worry, be happy», selv om mange som lever av å skremme om klimakrise kanskje ville si «No worries makes me unhappy».

     • Jeg tror faktisk at det er en strategisk feil å kun fokusere på klimamodellene.

      Jeg (og de aller fleste med meg, vil jeg tro!) har ikke de nødvendige kunnskapene for å kunne etterprøve dem. Vi er nødt til å stole på ekspertene. Hvis det derfor er vesentlig uenighet mellom dem, vil en diffus oppfatning om katastrofale konsekvenser for menneskehetens fremtidige overlevelse, få veldig mange å velge å være «føre var», spesielt siden disse ekspertene representerer den «riktige siden», mens dere er på lag med Trump!

      Men er virkelig konsekvensene av 3-4 grader høyere temperatur katastrofale? Jeg skjønner det ikke riktig. 40-50 cm høyere havnivå i løpet av 40-50 år. Er det en katastrofe? Vil det virkelig bli mer ekstrem vær? Vil Sahara strekke seg helt opp til Berlin? Vil golfstrømmen stoppe? Vil det bli orkaner og flom hver uke? Vil matvareproduksjonen halveres? Vil verdens skoger brenne ned? Vil halvparten av artene i havet bli utslettet?

      Alltså, hva vil egentlig skje, hvis den globale temperaturen øker med 3-4 grader?

     • Jeg ser ikke noe problem med å henvise til anerkjent forskning som påviser feil ved klimamodellene. Man behøver ikke være ekspert for å lese en graf over gapet mellom modellenes spådommer og observert virkelighet.

      Men det er også fornuftig å spørre som du gjør; hva vil skje med 3-4 grader høyere temperatur? Jeg kan ikke huske å ha sett studier som beskriver dette på en nøktern måte, det er liksom gitt at 3-4 grader må føre til katastrofe okkesom.

      Dine spørsmål fortjener en seriøs debatt, og kanskje du bør oppfordre våre hjemlige klimaforskere til å svare. Slike kontrollspørsmål kan være meget nyttige korreksjoner til en ensidig fremstilling av en sak.

     • Ikke noe problem å etterprøve klimamodellene og finne feil. Problemet er å kun gjøre dette. Hittil har det vel ikke vært en helt vellykket strategi? Hvis målet nå er å stoppe «klimavanvittigheten», mener jeg? Jeg vil tro at en veldig stor majoritet betrakter de som «juksterer» som de seriøse forskerne og dere som litt sære konspirasjonsteoretikere? Og majoriteten vokser?

      Så det er veldig synd at ikke blir produsert noen nøktern forskning på hva konsekvensene av worst case scenario er når det gjelder fryktet temperatur stigning. Kanskje noe for Klimarealistene å spore opp?

     • Det gjøres mye nøktern forskning om klima, som slett ikke underbygger katastrofescenariene. Oversikter over dette kan du f.eks. finne på nettstedet NoTricksZone. Men media omtaler ikke slike «kjettere».

      Ikke enig i at «det store flertall» -blant folk flest, antar jeg- støtter klimakrise-forskerne. Mitt inntryykk er heller det motsatte. Basert både på vanlige samtaler og på kommentarer i media.

 4. Hvorfor er det så viktig å kjøpe klima kvoter for rike land?….. Å vis det er sånn at det er basert at om en ikke får ned co2 utslipp om 3 år så vil verden gå en dyster fremtid fremover!

  Hvorfor bruker ikke forskere mer detaljert informasjon som kan bekreftes på flere sider om de oppriktig ønsker at mennesker i verden skal forstå alvor med Co2 utslipp??

  Å 1 av forsker hadde gjort en del feil som en ikke ønsker å unnskylde seg til Klima avtalen, eneste han kunne si at det kunne forekomme at med rapport på 3000 sider vil det være noen feil. Da lurer jeg på om alle forskere skrive noen feil, da vil jo være mange % feil i hele Klima avtalen og det ble også brukt andre som ikke er forsker til å skrive avhandling noe som vil være dårlig håndverk om en ufaglært skulle bygge hus uten kunnskap.

  Forskeren nekter å si opp jobben noe som sikkert bygger på flere ting å sikkert økonomisk fordeler noe som er veldig dårlig kombinasjon, om en person hadde gjort graverende feil i en stor bedrift som rammer bedriften sitt omdømme, ville dette garantert blitt kraftig reaksjoner.

  Å jeg mener ikke at det skal være mening at en skal drive hekse jakt på personen. Men det som jeg stusser på er at alle land ikke reagerer på dette i hele tatt eneste de er redd at klima skeptikere får vann på mølla noe som er riktig å kanskje ugunstig men hvorfor ikke tenke på fremstå mer seriøs fremover om mennesker ikke blir mer usikker på vei valg.

  Så det bør være mer kvalitet sikre alle dokumenter om det skal brukes til å være med å styre en hel verden fremover….

  Hvor mange dokumenter eller sider med rapporter som har blitt brukt til denne Klima avtalen??…… og hvor mange forskere som det har blitt brukt??

  Hva er det klima avtalen mener at vil skje etter 2020 eller 2030 om de får rett i sine meninger??

  Men igjen hvorfor alle verden selges det klima kvoter i verden??……

  Gamle dager så ble det beskrevet at Norge leverte veldig ren energi gjennom vannkraft hvorfor vil ikke Norge bygge ut mer kraftverk og gi gamle kraftverk ny teknologi som gjør at de kan produsere mye mer strøm med dagens teknologi å da igjen hvorfor bruker ikke staten mer penger til dette for å få levere mest mulig energi uten å pumpe opp mer gass??…… Her det skurrer for mine tanker??

  Jeg mener at en pumpe opp olje og gass. Men MDG ønsker å stenge olje og gass produksjon i 2025 er dette gjennom tenke fra MDG eller er det kun en våt drøm eller utopi??

  Ønsker alle riktig god sommer!

 5. Finner ikke innlegget nå, men det var nylig en her som kommenterte endringen i RSS-målingene i retning «konsensus». Her er mer om dette, fra Delingpole:

  http://principia-scientific.org/climate-mafia-caught-tampering-with-evidence-again/

  PetterT som skriver på «klimadebatt» viste nettopp til et innlegg på samme nettsted som har RSS-artikkelen, denne gang om rettssaken mellom Michael Mann og Tim Ball. Her ser det ut til å være dramatiske ting på gang, etter at Mann har nektet å følge pålegget fra retten om å utlevere alle relevante dokumenter i saken (i dette tilfellet bl.a. hans datasettt som var grunnlag for hockeykøllen). Ikke noe er avgjort ennå, men det kan se ut som at Mann har nå stilt seg selv i en meget sårbar posisjon i denne saken, som føres i Kanada.

  «Mann’s now proven contempt of court means Ball is entitled to have the court serve upon Mann the fullest punishment. Contempt sanctions could reasonably include the judge ruling that Dr. Ball’s statement that Mann “belongs in the state pen, not Penn. State’ is a precise and true statement of fact. This is because under Canada’s unique ‘Truth Defense’, Mann is now proven to have wilfully hidden his data, so the court may rule he hid it because it is fake. As such, the court must then dismiss Mann’s entire libel suit with costs awarded to Ball and his team.»

  http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/

  • Debattreglenes punkt 2: «Lenker til nettsteder som ikke er klimarelevante eller ikke har noen akademisk verdi er ikke tillatt»

   • Og Raaen er selvsagt dommer over hva som er klimarelevant eller har akademisk verdi? Dette var litt stakkarslig, Raaen.

    Hva med link til Aftenposten? Er den avisen klimarelevant og har akademisk verdi?

 6. Geir Aaslid har sterke meninger om satellittmålt temperatur, men avslører at han kan lite om det. Han skriver nesten en helt avsnitt om infrarød stråling og blant annet «Målingene baserer seg på naturlig infrarød stråling fra oksygen i atmosfæren». Detter er rein uvitenhet: Målingene baserer seg på sensorer som «avlytter» radiobølger i mikrobølgeområder fra oksygenmolekyler som har en karakteristiske svingninger i området 50 til 60 GHz som kan korroderes til temperatur, dvs. langt i fra infrarød stråling.

  Geir Aaslid: «Hovedgrunnen til at man startet programmene med satellittmålt temperatur var mangelen på data fra termometre på bakken og ikke minst den sterkt varierende kvaliteten på disse dataene». Han får det til å høres ut som om satellittene ble sendt opp for å måle temperaturforandringer. De er ikke laget for dette formålet, men for å bestemme fuktigheten i atmosfæren for å lage bedre værmeldinger og lage radarbilder av nedbørsområder og en en del andre tjenester i forbindelse med værmedlingstjenester. Å måle temperaturforandringer med satellitt i den lavere troposfære er ikke enkelt blant annet fordi målingene «forurenses» av signaler i andre lag i atmosfæren. Å få meningsfulle temperaturserier over flere tiår er ytterligere en utfordringer med satellitter som har en begrenset levetid. Siden målingene startet i 1979 har det vært brukt 13 satellitter med mellom 1 og 8 års levetid.

  • Der er riktig at satellittmålinger baserer seg på mikrobølgestråling, men bortsett fra dette er Geirs forklaring i hovedsak korrekt. Det ligger et komplisert algoritmesett bak konvertering fra stråling til temperatur med tidsavhengige justeringer. Men målingene fra UAH stemmer meget godt overens med ballongmålingene og er derfor troverdige.

 7. Geir Alsvik

  Kan du dokumentere at justeringen til RSS er juks?
  Kan du dokumentere din påstand: «Dermed har Dr. Mearns bøyd av for presset fra klimaindustrien…»?

  Hvis ikke, kan leserne av denne bloggen se bort fra dine kommentarer.

  • Erik Lineberg; kan du vennligst slutte med denne tullete, trollete kveruleringen? Dersom du er uenig i det som skrives, kom med dine motargumenter, og gjerne det du mener er dokumentasjon som støtter denne. Vi befinner oss ikke i en rettsal her.

   Inntil du kan mestre en vanlig debattform, kan leserne av denne bloggen se bort fra dine kommentarer.

   • 1. Geir Alsvik kommer med en hårreisende påstand om at forskerne ved RSS driver forskningsjuks og at det skyldes at de har gitt etter for press utenfra. Er dette sant mangler de fullstendig integritet. Påstanden er imidlertid uten dokumentasjon.
    2. Jeg ber om få dokumentert påstanden, et eller annet sted må han vel ha det fra når det gjeller en så sterk påstand.
    3. Du beskylder meg for trolling og kverulering! Det er Geir Alsvik som har dokumentasjonsplikten når han kommer med så sterke ærekrenkende påstander.

    • Det begynner å bli svært vanskelig å ta deg seriøst. Du krever og krever som om du var en advokat i en rettsal. «Ærekrenkende» 🙂 Litt av en vits.

     • Det som er vanskeligere å ta seriøst er at kritiske motargumenter i form av fakta blir stemplet som trolling eller sogar slettet/sensurert.

    • Hvem er Geir Alsvik? Hvis du henviser til Geir Aaslid har han vel rett til å trekke disse jevnlige justeringene i tvil, noe han ikke er alene om. Så vidt jeg kjenner til går de alltid i retning av å rettferdiggjøre IPCCs prediksjoner. Når naturen ikke stemmer med budskapet bør man endre budskap. I stedet hevder man at modellene er riktige, de bare må justeres litt. Likeledes må målingene, som i dette tilfellet justeres så de passer med modellene. Det er litt pussig at dere kritikerne som er her inne krever så utrolig mye mer av klimarealistene enn dere gjør av den overdøvende majoriteten som stadig blir tatt i juks. Det er helt greit å være saklig uenig, men dere burde prøve å komme med motargumenter. I de fleste tilfeller krever dere at motparten skal dokumentere alt mens dere selv ikke kommer med noe.

     • Tore Andersen,
      Det er selvsagt bra å være kritisk. Jeg tror heller ikke noe datasett viser det 100% perfekte bildet (UAH, RSS eller bakkemålte data). Jeg har jobbet med numerisk simulering i over 15 år og vet meget godt at ingen modell, heller ikke klimamodellene, er perfekte. Men som tidligere nevnt justeres alle data etter hvert som ny info foreligger. (Dette gjelder også UAH). Når KR er på banen kjapt og anklager for juks, enda alle andre data viser entydig betydelig økning på ALLE tidsskalaer til i dag, burde påstått juks dokumenteres grundig først for at KR ikke skal sette seg selv i forlegenhet.

     • Selvfølgelig skal man justere når ny informasjon foreligger. Hvis jeg forstår historien riktig er stort sett alle justeringer slik at den globale oppvarmingen øker i nærheten av det modellene predikerer. Det er jo påfallende. Det er alltid mulig å lage en modell som stemmer med historiske data. Syretesten er om den treffer fremover. At man stadig må endre den viser vel at det ikke er tilfellet. Det er heller ikke mye åpenhet hos IPCC. Hva synes du om at Mann nekter å legge frem datamodellene sine for retten? Finnes det en eneste saklig grunn til at modellene ikke kan offentliggjøres? Det må jo være fint å få dem evaluert av så mange som mulig.

      Det er mulig du ser det som din oppgave å være djevelens advokat her inne. Slikt trengs, men da bør man opptre nøkternt.

      I mine øyne ser vi en temperaturøkning. Spørsmålet er om den er menneskeskapt eller en naturlig fluktuasjon. Jeg er ikke sikker. Du ser ut til å ha bestemt deg. Hva skal til for at du skal bli mindre sikker?

     • Beklager feiltrykk, jeg mente Geir Aaslid.

      Den siste justeringen fra UAH (versjon 6) går da faktisk i motsatt retning, men jeg beskylder ingen for å jukse https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJbWVZODdCOS1OdDg

      UAH har valg å neglisjere satelitt NOAA-14 der hvor den overlapper satellitt NOAA-15 og bruker bare NOAA-15 uten at jeg har sett noen begrunnelse for dette.De mener tydeligvis at NOAA-14 er feil. Det kan være en av årsakene til forskjellen mellom UAH og RSS.

      Uansett, når forskerne gjør forbedringer på sine datasett dokumenterer de hva de gjør. Du må vise hva de gjør feil i sine metoder og ikke komme med løse påstander om forsknings-juks.

     • Nå har vel ikke jeg kommet med noen påstander om juks, kun at det er grunn til å være skeptisk. Det jeg sier er at Aaslid må få lov å ha sine meninger om dette.

     • Andersen, kan jeg forsiktig minne deg på hva som skjedde da jeg påpekte at Ellestad viste en figur han beskrev med «Den globale middeltemperatur dT er vist i figuren nederst til venstre» mens figuren egentlig viste en kurve hvor trenden var tatt bort?

      Du syntes jeg var for drøy. For det var ikke Ellestad som hadde tegnet figuren, han bare beskrev den feil!

      http://www.klimarealistene.com/2016/12/15/fns-fao-med-klimaforskning-slik-den-skal-utfores/#comment-3389

      Min observasjon var faglig sett helt rett. Men du kritiserte tonen min. Med rette, kan man kanskje si. Så jeg beklaget.

      Da gjenstår bare at du oppklarer hvorfor du, i lys din holdning den gang, synes det er så greit at Aaslid setter fram mye sterkere beskyldninger.

     • Nå blander du sammen to ting. Ellestad viste til en kurve for å poengtere korrelasjon. Du viste til en annen figur fra samme artikkel og beskylte ham for juks. Det var mitt poeng.

      I dette tilfellet gjelder det at Aaslid synes det er påfallende at målinger justeres med det resultat at divergerende resultater harmoniseres. Mulig han tar feil, men det må være lov å finne det påfallende. Igjen synes jeg enkelte av dere bare er ute etter å motsi påstander her inne til enhver tid. Det er litt pussig at dere er så aktive hvis dette nettstedet er så useriøst som dere gir inntrykk av. Konstruktiv kritikk er bra. Vedvarende diskreditering er ikke noe som bringer oss videre.

 8. Vi lever i en forunderlig verden der klimakriser nesten tar kverken på oss tiår etter tiår, alltid noen år frem i tid, og alltid med et ørlite håp om å unngå straffedommen, dersom vi kutter co2 utslipp og betaler milliarder til de stakkars fattige nasjonene som lider under vestens fordums co2-imperialisme. Dette er velkjent og knapt nok verdig et skuldertrekk fra oss forherdete klimarealister.

  Men av og til dukker det opp noe som flytter målstenger. Idag skriver NRK at FN ikke lenger anser Great Barrier Reef som truet.

  «Aktivister er bekymret for at FN nå fjerner the Great Barrier Reef fra Unescos fareliste. FN har besluttet at the Great Barrier Reef i Australia ikke lenger er truet, melder Reuters.»

  https://www.nrk.no/urix/fjerner-doende-korallrev-fra-fareliste-1.13590667

  Hva behager? GBR som har vært en av de største skremslene i klimakampen, gang på gang har vi fått høre at revet snart er dødt, og nå er det ikke engang truet lenger? NRK legger også pliktskyldigst inn lenke til et tidligere oppslag om at «Verdens største korallrev er døende», umulig å si om de ser ironien i dette selv. Men NRKs Oda Ording skal ha ros for å referere til «aktivister» -ikke «verdens samlede klimaforskere» eller tilsvarende-, håper hun ikke får problemer etter å ha hengt bjella på katten på denne måten. En katt som også er sluppet ut av sekken:

  «– Det hadde vært mer realistisk å liste revet som utrydningstruet for å tvinge myndighetene til å ta grep for klimaet, sier aktivisten Alix Foster Vander Elst.»

  Et utsagn som viser hvordan slike skremsler benyttes som brekkstang for å «tvinge» myndighetene til danse etter aktivistenes pipe.

  • Vi får håpe vi snart når et «tipping point» der motargumenter blir tillagt vekt. Det skal bli interessant å se politikernes turnøvelser for å ta et nytt standpunkt samtidig som de skal forsvare tidligere holdninger. Da er det greit å ha en ryggrad som en strikk.

 9. Steen, nå er du på meget tynn is i din tro på Klimapanels CO2 hypotese.
  I ditt svar til meg innrømmer du at opphoping av antropogen CO2 i atmosfæren ikke eksister.
  Det har jeg og flere forsøkt å forklare deg i flere år.
  Endelig går noe langsomt inn.
  Som du konkluderer med, den naturlige utveksling av CO2 er så enorm i forhold til de små mengdene vi slipper ut at det blir som en mus tisser i havet.
  Takk for din konklusjon som tilbakeviser IPCC og klimahysterikernes vranglære om opphoping av antropogen CO2 i luften.
  Igjen det musen tisser her forsvinner med sine ubetydelige dråper i det enorme CO2 omløpet.
  På bakgrunn av disse observasjoner er, det meste av det du skriver er bare tull.

  • Andersen, du beviser med kommentarene sine at du ikke ennå helt forstår dynamikken til CO2 i biosfæren. At antropogene kilder er har vesentlig lavere rater enn naturlige bidrag (det har aldri noen her betvilt) betyr ikke at våre utslipp er hovedgrunnen til mellom 20-40 % økning siste 100 år. Som sagt er det rater over alle kilder og sluk som bestemmer hvor mye CO2 som eksisterer i atmosfæren ved en gitt tid. Dersom førstnevnte har en litt større rate, vil økningen av totalmengde CO2 være lineær, noe vi har vært vitne til. Ubalansen (ja, den er liten men gir uansett linearitet) skyldes i all hovedsak våre utslipp. Det bekreftes også ved målt økt karbonifisering, dvs. mer løst CO2, av havene, selv ved økt temperatur.

   • At ubalansen skyldes våre utslipp er bare en av mange tvilsomme myter som er lagt som forutsetning for å kunne bygge korthuset «Global oppvarming»

    Det er aldri vist noe sted at verden er skrudd sammen slik. Det eksisterer ikke engang noen troverdig oversikt over kilder og sluk. Eksempelvis eksisterer det ingen observasjoner som kan bekrefte størrelsen på utslipp fra undersjøiske vulkaner, eller fra det som pipler opp i skjøten mellom kontinentalplatene.

    Som så ofte før, alt som er naturlig er utenfor mandater til klimapanelet og kan derfor ignoreres eller bagatelliseres.

    Og slik går nå dagene hos klimaindustriens støttespillere.

    • Geir, er det riktig at våre utslipp de siste 60 åren har vært ca. 1.100 gt CO2? Og at innholdet i atmosfæren nå er 3.000 gt, ca. 600 gt mer enn for 60 år siden?

     Ellers følger jeg deg ikke helt. Du mener vel at drivhuseffekten fra CO2 enten ikke eksisterer, eller i det minste er vesentlig lavere enn IPCC mener (får ikke helt tak i hvilket)?

     Betyr det da noe som helst, hvorvidt økningen av CO2´n i atmosfæren skyldes utslipp eller vulkaner på bunn av havet?

     • At CO2-innholdet i atmosfæren er høyere i dag enn for 60-80 år siden er aldri vist entydig. Det eksisterer tallrike CO2-målinger fra årene 1940-45 i intervallet 400 til 480 ppm) foretatt av datidens Nobelprisvinnere, med mer nøyaktige metoder enn de som benytter i dag – hvor CO2-nivået er oppgitt til ca 400 ppm. (Søk på Ernst-Georg Beck).

      Eksemplet med vulkaner på havbunnen er relevant, fordi man i IPCC-leiren mer eller mindre systematisk bare tar med de faktorer som styrker CO2-hypotesen, mens alt annet utelates eller bagatelliseres. Jeg sliter mer enn litt med en CO2-hypotese som reduserer sola til en bagatell av en klimadriver.

      Jeg stiller også spørsmål ved en logikk som omtaler menneskeskapte CO2-utslipp som det som kommer fra bilen din, eller arbeidsplassen din, men ikke inkluderer det du selv puster ut i løpet av året.

      Legg så til at kjente geologiske prosesser har redusert CO2-nivået i atmosfæren ned til under av 1/7 av hva som var nivået for 500 millioner år siden. Disse prosessene vil til slutt tømme atmosfæren for CO2 slik at fotosyntesen opphører.

      Hvorvidt drivhuseffekten virkelig eksisterer overlater jeg til fysikerene å drøfte. Men det er ikke omstridt at i statiske omgivelser skal mer CO2 føre til noe varme – dersom alt annet holdes konstant.

      Men ute i virkeligheten er svært lite konstant og det ene parameteret man overfokuserer på – global gjennomsnittstemperatur – er langt på vei meningsløst.

      Trenger du flere indikasjoner på at det vi står ovenfor er basert på pseudo-vitenskap, gruppetenkning og tradisjonelle dommedagsprofetier jazzet opp i en moderne grønn drakt?

     • Mja, jeg tror vel ikke at jeg er helt frelst enda, Geir.

      Målingene fra Hawaii viser ikke entydig at konsentrasjonen av CO2 i hele atmosfæren har økt siden de begynte å måle i slutten av 1950-talet? Er det slik? Kan være et lokalt fenomen? Så vi kan ikke vite om innholdet i atmosfæren virkelig har økt med 600 gt siden 1960?

      «Det eksisterer tallrike CO2-målinger fra årene 1940-45 i intervallet 400 til 480 ppm) foretatt av datidens Nobelprisvinnere, med mer nøyaktige metoder enn de som benytter i dag»

      Er nå dette helt sant, Geir? Metodene i 1940 var mer nøyaktige enn dagens?

      Anledningen til at utslippene fra bilen, men ikke fra pusten vår, regnes som problematisk, er vel at bilen frigjør CO2 som er blitt produsert og lagret i backen over millioner av år og slipper ut det i løpet av noen få hundre år? Alltså tilfører et «lukket» CO2- system «ekstern» CO2, på samme måte som de undersjøiske vulkanene? Eller har jeg misforstått?

      Og det er vel ingen som mener at solen er en «bagatell av en klimadrivere»?

      Men jeg skal ikke prøve å debattere klima spørsmål med deg, Geir. En slik debatt vil jeg uansett alltid tape.

      På samme måte, som jeg helt sikkert ville tape en debatt med Bjørn og hans kolleger.

      Men det beror vel mindre på at du eller Bjørn har rett i sak, uten mer på at dere begge vet så uendelig mye mer om klimasaken enn meg.

      Jeg skal villig innrømme at det føles veldig ubehagelig å være «på lag» med Rasmus Hansson, Oddekalv, Pål Steigan og deres intellektuelle slektninger i Greenpeace, WWF etc. (men det føles vel å andre siden ikke spesielt mye bedre å være på Trump´s lag! Litt som pest og kolera).

      Derfor synes jeg det er veldig bra at dere fortsetter å utfordrer den vedtatte konsensusen.

      Jeg skulle bare ønske at det fantes noen som kunne fortelle litt om hva som egentlig vil skje, hvis jorden blir 3-4 grader varmere. For meg er vel det faktisk det viktigste spørsmålet.

      Hva er det vi tenker betale tusenvis av milliarder årlig for å unngå?

     • Takk for positiv kommentar, Karsten. Men her dreier det seg ikke om frelse, men om hva hver enkelt av oss konkluderer med etter å ha fått faktaene på bordet.

      Se Segalstad her, fra 1955-60 viste et høyt antall Europeiske målestasjoner helt andre CO2-verdier enn mauna Loa.:
      http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/Segalstad_1996_NorskOljerevy.pdf

      Mauna-Loa tallene for CO2 inneholder opptil 80% kurvetilpasning og ulik filtering. De er ikke verifisert med de eldre våtkjemiske metodene og forskerne ved Mauna Loa opererer under den forutsetning at IPCCs CO2-dogme tas for gitt i utgangspunktet. omtrent som Cicerios formålsparagraf. Man sysler altså mer med politikk enn med vitenskap.
      Alle geologer og geokjemikere jeg har vært i kontakt med bekrefter at de våtkjemiske metodene var mer nøyaktige, mange mener at målinger bør gjøres med begge metodene for å få et mest mulig nøyaktig resultat. Men spør gjerne noen selv også.

      Men la oss anta at Mauna-Toa tallene er representative for toppen av denne vulkanen.

      Nye data fra NASAs OCO-2 satellitt, viser hvor viktige vulkaner er og at CO2-nivået varierer sterkt lokalt. Det tilsier at vi ikke kan ta for gitt at Mauna Loa er representative tall for den globale tilstand. Lenke 2 dokumenterer at det i 1991 ble beregnet at bare 3% av atmosfærisk CO2 ble regnet som antropogent – noe som motsier Steen udokumenterte påstand om 30%.
      https://wattsupwiththat.com/2015/01/02/nasas-new-orbiting-carbon-observatory-shows-potential-tectonically-induced-co2-input-from-the-ocean/

      Her kommenterer Martin Hovland fra KVR, budskapet har kommet ut internasjonalt, men blir ignorert av klimaprofitørene, som ikke liker å bli minnet om vulkaner.
      https://arizonadailyindependent.com/2015/01/05/surprising-results-from-nasas-orbiting-carbon-observatory/

      Konklusjonen blir altså at CO2-nivået varierer sterkt på kloden, OCO-2 fotoene viser klart at regnskogen har klart mye større utslipp enn det industriområdene i Europa og USA har.

      Angående det du skriver om å være på lag med….så blir det litt perifert. men jeg minner om ordtaket om at selv blind høne kan finne korn. Og dessuten har Trump trådt ut av Paris-avtalen bl.a på anbefaling av noen av verdens ypperste aktører innen klimavitenskapen.
      http://www.klimarealistene.com/2017/02/26/lindzen-til-president-trump-ga-ut-av-unfccc/

      Blant disse 300 finner du et 20-tall fra Norden, professorer som har undervist eller forsket på toppnivå ved våre beste universiteter og som alle har spisskompetanse i tunge klimafag.

      De står for observasjonene i naturen, som i enhver rasjonell beslutning bør trumfe observasjonene inne i klimamodellene.

     • «OCO-2 fotoene viser klart at regnskogen har klart mye større utslipp enn det industriområdene i Europa og USA har.»

      Nei, nei, nei. Som «alle» (bortsett fra KR) vet, avhenger CO2-utslipp av sesongvariasjoner. Disse «stillbildene» som du viser til betyr fint lite. Ta en kikk paa denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=x1SgmFa0r04

     • Geir, prøver du ikke å spise kaken, samtidig som du sparer den?

      Du kan vel ikke mene at CO2 innholdet i atmosfæren ikke har økt og samtidig mene at økningen er «ansvarlig» for en grønnere planet?

      Og Bjørns forklaring på den lave verdien av C-isotopene i atmosfæren virker vel logisk, eller?

      Ellers har jeg vel litt problemer med dette om at høyere temperaturer skulle gi mer ekstrem vær. Lavere temperatur forskjeller mellom ekvator og oss, gir oss mindre ekstrem vær, mens økt fuktighet virker motsatt?

      Så spørsmålet er hva som blir netto effekten?

      Og hittil har vi ikke kunnet måle noen global økning av ekstrem vær? Stemmer det? Bjørn?

  • Det er godt vi er enige om en ting, Andersen: at det er enorme overføringer av CO2 mellom hav og atmosfære. Det er iallfall en plattform å starte på.
   Segalstad skriver i et innlegg her på forumet i april følgende når det gjelder beregning av luftas innhold av antropogent CO2:
   «Vi tar utgangspunkt i analyse av 13C/12C målt for CO2 i atmosfæren. Dette er å betrakte som en gjennomsnittsverdi for luftens CO2 fra flere forskjellige reservoarer med forskjellig 13C/12C, og for flere forskjellige prosesser med forskjellige levetider for CO2. Vi ønsker å finne den maksimale andel av menneskeskapt CO2 i luften. I massebalanse-beregningen er det vurdert de viktigste reservoarene og deres typiske 13C/12C. Så beregnes andelen CO2 med organisk opprinnelse for den målte verdi av luftens 13C/12C, og denne andelen blir 4 %.»
   Det som fullstendig mangler her, er akkurat denne enorme utvekslingen av CO2 mellom hav og atmosfære. Tenk deg at 1000 molekyler CO2 med en C-13/C-12-fordeling tilsvarende forbrenning av fossilt materiale slippes ut i atmosfæren. La oss videre anta at 900 av disse utveksles med CO2-molekyler oppløst i havet. Disse vil ha et annet C-12 / C-13-forhold enn det som ble sluppet ut. Jeg er ikke uenig med deg at flesteparten av disse 900 molekylene fra havet ikke trenger være av antropogen opprinnelse. Men poenget er at disse 900 molekylene fra havet ikke ville ha kommet ut i atmosfæren dersom de ikke hadde hatt dette antropogene utslippet å bli utvekslet med. Så indirekte er det antropogene utslippet årsaken til at 900 nye molekyler har kommet ut i atmosfæren, selv om disse 900 ikke trenger være av antropogen opprinnelse.
   Det burde heller ikke være så vanskelig å forstå at noen beregninger på C-13/C-12-forholdet for å fastslå hvor mye av luftas CO2-innhold som er antropogent, er helt meningsløse sett i lys av denne utvekslingen.
   Selv om Aaslid igjen nevner de gamle diffuse CO2-kildene (sprekker, undersjøiske vulkaner etc.), stiller jeg likevel de to spørsmålene for n’te gang:
   Hvis bare 4 % av luftas innhold av CO2 skulle være antropogent – hvor kommer da økingen i CO2-konsentrasjonen fra?
   Hvor blir det av den store 96 % – «resten» av det antropogene CO2 som slippes ut?

   • Bjørn Steen.
    Det var så fint å lese ditt innlegg ...(snip, Moderator: hold deg til saken)
    Havet har en uendelig kapasitet til å absorbere de fattige 40 milliarder tonn vi slipper ut årlig.
    Det ordner havet og fotosyntesen, og absorberer og omsetter til bland5t annet, øket plante -vekst, mindre tørke, mer regn og mer skog som suger opp CO2.
    å kommer du (…snip, ditto, vennligst spar oss for dette).
    (….snip, Moderator: bedrøvelig ordbruk i dag?).
    jeg trekker meg.
    RIP
    Lars Olav Andersen

    • Lars Olav, hvis nå havet har uendelig kapasitet til å absorbere «ekstra» CO2, hvorfor øker da mengden CO2 i atmosfæren med halvparten av våre utslipp de siste 60 år?

    • Jeg regner med at moderator sletter innlegg av denne typen som Andersen presterer, så noen annen kommentar fra meg er unødvendig.

   • Steen. Overfor stående innlegg var mer saklig enn noen av de andre du har skrevet.
    Din oppstilling og forklaring av hvorfor den målte andelen 4%, av antropogen CO2 i luften er i velkjent Cicero stil, og helt meningsløs.
    Men Kirsten Halvorsens institutt er opprettet og drives for å bevise CO2 hypotesen, og derfor må man tøye sannheten og lyve litt for å få hypotesen til å virke sannsynlig.
    Det naturlige CO2 kretsløpet årlig er beregnet til 1370 milliarder tonn. Vi fyrer opp ca. 40 milliarder tonn, som vil utgjøre 2,8 % av den naturlige utvekslingen.
    Denne bagatellen på 2,8% blir plante-mat og resten utveksles ned i havet, og om det er ett overskudd av CO2 molekyler i havet vil det binde seg tile en uendelig bufferkapasitet med kalium, barium og magnesium elektroner. Dette felles ut som blant annet kalkstein og dolomitt på havbunnen.
    Tenk på dette når du ser Dovers hvite klipper og Frankrikes platå av kalkstein.
    Det vil si overflødig CO2 i luften vil etter naturlovene karboniseres i havet.
    Dette er den rette forklaringen, som Cicero ikke liker og børster under teppet, og finner på noe tøv i stedet.
    Men mer kan man vel ikke vente av en avdanket SV politiker, uten faglig utdannelse på området.

    • Andersen!
     At du synes at ditt innlegg var mye mer saklig enn noen av mine innlegg, får stå for din regning. Men det hadde vært så uendelig mye mer realt av deg om du pekte på hva det er som er så meningsløst i innlegget mitt, istedenfor å rakke ned på det uten å skrive hvorfor. Og det er ikke første gang. Jeg sakser fra et tidligere innlegg fra deg 25. april om Henrys lov:

     «Det er mange feil i Bjørn Steens analyse. Det skal vi ta for oss senere.»

     Det ble selvsagt aldri tatt opp «noe senere».

     Jeg er helt enig med både deg og Geir Aaslid at de antropogene utslippene av CO2 tilsvarer ca. 3-4 % av de totale overføringene av CO2 mellom atmosfæren og havet / landjorda. Aaslid har en link til dette i et av innleggene sine. Men å utvide utslippstallene fra ett eneste år til å si at «dette er den prosentvise andelen av antropogent CO2 i atmosfæren» blir helt feil. Å hevde dette er det samme som å påstå at alle antropogene utslipp av CO2 blir absorbert hvert eneste år, men at eventuelle utslipp fra undersjøiske vulkaner eller sprekker er det som fører til økingen i atmosfæren. Er det ikke litt pussig at de ikke løses i havvannet, de også?

     Alle naturlige utslipp av CO2 har sitt tilsvarende sluk (opptak i havet, fotosyntese, opptak i landjorda). Derfor holdt CO2-nivået seg konstant i tida før den industrielle revolusjonen. Når de antropogene utslippene av CO2 startet opp, vil ikke slukene øke i samme grad. Opptaket i havet vil øke proporsjonalt (Henrys lov), men fotosyntesen og opptaket i landjorda øker ikke proporsjonalt med de antropogene utslippene. Derfor vil en del av de antropogene utslippene – direkte eller indirekte – forbli i atmosfæren og sørge for at CO2-konsentrasjonen øker jevnt.
     Andersen skriver videre:
     «Denne bagatellen på 2,8% blir plante-mat og resten utveksles ned i havet, og om det er ett overskudd av CO2 molekyler i havet vil det binde seg tile en uendelig bufferkapasitet med kalium, barium og magnesium elektroner. Dette felles ut som blant annet kalkstein og dolomitt på havbunnen.»

     Andersens påstand om at det CO2 som ikke går med til fotosyntesen tas opp av havet, strider fullstendig mot Henrys lov. Henrys lov gir uttrykk for en likevekt, ikke noe totalt opptak. Og hva mener du med «et overskudd» av CO2 i havet? Denne «uendelige bufferkapasiteten» av kalsium- og magnesiumioner som det snakkes om er nok ikke så enkel som du vil ha det til. Jeg er ikke uenig i at bufferkapasiteten er enorm, men dere glemmer at mesteparten av denne kapasiteten er i form av sedimenter på havbunnen. Og dit er det mange steder svært så langt. Det er derfor ikke det minste overraskende at vi får en lokal senking av pH-verdien i de øvre vannlagene der CO2 løses.

     Vi vet også at innholdet av radioaktivt C-14 i atmosfæren stadig minker, noe som viser at dagens utslipp er meget fattig på denne isotopen. Siden halveringstida for C-14 er ca. 5400 år, betyr det at CO2-økingen i atmosfæren må komme fra forbrenning av fossilt materiale og ikke fra de naturlige utslippene.

     Til slutt til Karsten: jeg er kjemiker og ikke klimaforsker, så jeg kan dessverre ikke hjelpe deg med spørsmålet ditt om øking av ekstremvær globalt.

     • Steen,
      En kort kommentar til denne setningen fra deg:

      «Derfor holdt CO2-nivået seg konstant i tida før den industrielle revolusjonen»

      Her kommer du trekkende med myten om det konstante CO2-nivå, en del av den grønne myten om en natur i balanse før ond kapitalistisk industri oppstod. Etterfulgt av enda ondere privatbiler i forrige århundre, som nå skal utgjøre en klimakrise, til tross for at bilenes «utslipp» er vesentlig mindre enn de som kommer fra sjåføren..

      Men allerede for ca 2500 år siden beskrev Heraklit at det ikke eksisterer noe Status Quo i naturen, godt bekreftet av Darwin for ca 150 år siden. Det har senere vært aksiomatisk innen all vitenskap at en slik balanse ikke eksisterer. Inntil verden ble velsignet med FNs klimapanel.

      Planterester fra sedimenter i innsjøer viser klart bare siden siste istid, at atmosfærisk CO2 har variert mellom 300 og 400 ppm. I en geologisk epoke på 500 millioner år er den lange trenden helt klar, kjente prosesser tømmer gradvis atmosfæren for CO2, med en reduksjon ned til mindre enn 1/7 av nivået man hadde dengang.

      Du har derfor ingen forankring – i vitenskapen – for din påstand om det stabile CO2-nivå før den industrielle revolusjon.

     • Jeg beklager, Aaslid, for min upresishet akkurat der. Jeg lurte også litt på hvordan jeg skulle formulere akkurat den setningen. Jeg burde ha skrevet «nivået rett før den industrielle revolusjonen». At nivået av ulike grunner har variert, er jeg klar over.

      Men en liten kommentar tilbake: Sjåførens CO2-utsipp er faktisk med i det naturlige kretsløpet og er derfor usammenlignbart med antropogent CO2-utslipp. Uttrykket «ond kapitalistisk industri» er ikke mine ord.

     • Takk for svar, Steen.

      Jeg er av den oppfatning at CO2 er CO2 og at det hverken er produktivt eller saklig å skille mellom naturlig og antropogent CO2. Spesielt ille blir det når man lar være å forholde seg til at det eksisterer store ukjente kilder for CO2 som gjør at regnestykket ikke går opp.

      At utgangspunktet for noen av de matematiske gymnatikkøvelsene i klimadebatten er den kaldeste tiden på 1000 år og at man til stadighet får høre at vår industri har forårsaket en ubalanse i en mytisk balansert natur, bidrar ikke til å gjøre debatten mer interessant. Snarere tvertimot.

      Det har forøvrig aldri vært min hensikt å gi deg æren for uttrykket «ond kapitalistisk industri». det er kun med for å illustrere enkelte andres ståsted i klimadebatten. Industri kommer vi fortsatt til å trenge både i en varmere og i en kaldere verden.

     • CO2 er CO2, Aaslid, ingen tvil om det. Men min kommentar var særlig til Lars Olav Andersens påstander om at havet absorberte «den lille bagatellen» av antropogent CO2 som blir avgitt hvert år, mens det da tydeligvis må være noe annet CO2 som fører til økingen i atmosfæren. Forhåpentlig er vi blitt enige om at den netto ikke kan komme fra havet. Og jeg har vansker med å tro at de mer skjulte kildene som undersjøiske vulkaner, sprekker etc. begynte å spy ut CO2 omtrent samtidig med de antropogene utslippene.

     • «til tross for at bilenes «utslipp» er vesentlig mindre enn de som kommer fra sjåføren..»

      La oss leke litt med tall:

      En liter bensin svarer til omtrent 10 kWh. Mange bruker vel 1000 liter per år, 3 liter per dag. En bil bruker altså rundt 30 kWh per dag.

      Et menneske i ro utvikler rundt 100 W. Inkludert perioder med aktivitet, blir vel det 3-4 kWh per døgn.

      Antar vi – omtrentlig – at forbrenningsprosessen i mennesket er omtrent like effektiv som den i bilen, slik at forholdet mellom CO2 og energi er noe det samme, antyder det at bilen slipper ut 10-gangen.

      Så hvor kommer «vesentlig mindre» fra? Rent oppsinn?

     • Alle vet at når man drøfter «utslipp» så er det snakk om CO2. Hverken bilen eller sjåføren har «utslipp» av kWh, så dette blir bare patetisk, Raaen.

     • Men kjære vene!

      Dette er da aldeles elementært:

      Ved fullstendig forbrenning av karbonholdig materiale ender alle karbon-atomene opp som CO2.

      Starter man med et et bestemt utgangsstoff, er det derfor en en-til-en sammenheng mellom frigitt energi og CO2.

      Nå er det selvsagt forskjeller på en forbrenningsmotor og sjåføren. Motoren forbrenner hydrokarboner under høy temperatur, mens sjåføren forbrenner karbohydrater og fett ved labtemperatur-prosesser.

      Men poenget med mitt enkle og upresise argument er at det framstår som lite sannsynlig at Aaslids påstand er rett. Så da er det opp til Aaslid å begrunne.

 10. Til Karsten Herold.
  Ja, jeg tror du har de omtrentlige tallene. Det er lett å forveksle mengder av C og CO2.

  IPCC’s tall for fordelingen antropogene utslipp av CO2 er 43 % til atmosfæren, 28 % løst i havet og 29 % tas opp av landjorda (fotosyntese etc.). Bruker vi Henrys lov, som sier oss hvordan et utslipp av CO2 fordeles mellom hav og luft, får vi 44 % i havet og 56 % til luft + opptak i landjorda.

Kommentarer er stengt.