Global temperatur for august

Vi har temperaturdata for august måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for august viser med +0,41 C svak økning. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell og et kaldere hav peker nå på en økende sannsynlighet for en La Niña kommende vinter. For mer informasjon om værfenomenet El Niño som hadde sin topp i februar 2016, se Klimanytt120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH Data
UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. August 2017 har med (+0,41 C) gitt oss en svak oppgang fra verdien (+0,29 oC) i juli. Nordlige halvkule (0,40 oC nå, ned fra 0,30 oC i juli). Sydlige halvkule opp fra juli (0,41 o C for august, opp fra 0,27 C i juli) (Klikk i figuren for å se en større versjon). En detaljert forklaring på dataene i figuren er her.

Nytt midt i 2017 er at UAH lar lagt inn T-data fra den nyere Metop-B satellitten, fra og med midten av 2013. Denne satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det er behov for færre korrigeringer for en gradvis degradert bane. Som et resultat av dette har UAH justert sine temperaturer for mange måneder, som regel bare med noen få hundredels grader.

La Niña kommende vinter?
Meteorologene i NOAA har nå revurdert sjansene for en La Niña kommende vinter (28% sjanse mot bare 14% for en El Niño) etter at havtemperaturen i det kritiske sentral-østlige Stillehavet har sunket fra pluss 0,7 grader C til minus 0,2 grader C i forhold til gjennomsnittet. Pressemelding fra Reuters her.

Hvorfor er satellittmålt temperatur viktigst?
Mange spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålt eller bakkemålt temperatur? Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden: Våre utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator. For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så må man følge temperaturen i troposfæren, og ikke der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.

Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT eller NOAA/NASA-Giss istedet. Figuren over til venstre (brukt av Dr. Christy i høringer i senatet i USA) viser den faktiske situasjonen, at avstanden er økende mellom observert temperatur fra UAH verifisert med værballonger med radiosonder, og på den andre siden IPCC_leirens klimamodeller og deres bratt stigende framskrivninger av temperatur.

Hvordan er teknologien for satellittmålinger?
Satellittmålingene har ikke bare bedre geografisk dekning, men de dekker i særlig grad utilgjengelige områder i høyden og ikke minst i polare områder – alt der det er kaldest. Disse målingene gjøres oftere og med mer kontrollerbare metoder enn bakkemålinger.
Målingene baserer seg på mikrobølgemålinger for oksygen i atmosfæren. Målingene kalibreres mot høypresisjons platina termometre som igjen er kalibrert mot laboratoriestandarder før satellittene skytes opp. Roy Spencer forteller at nøyaktigheten ligger fra 0,01 til 0,1 grad. Infrarød temperaturmåling er en moden teknologi, først tatt i bruk for 100 år siden. Leserne er sikkert også kjent med de infrarøde febertermometrene som måler temperaturen i øret med en oppløsning på 0,1 grad. At satellittmålingene gir representative og korrekte data bekreftes av at resultatene stemmer godt overens med måleresultater fra værballongene som er benyttet siden 1950-tallet. Det aller meste av oppvarmingen etter 1950 har uansett funnet sted etter at sateliittmålingene var godt etablert i 1979.
Roy Spencer har en grundigere forklaring her.

Vær er ikke klima
For de som er interessert i været der de bor, er det selvsagt det lokale termometeret som er viktigst. Men dette termometeret er satt opp for å gi deg værdata, ikke for å identifisere lange klimatiske trender.

Målingene i troposfæren og på bakken måler ikke det samme, og for sistnevnte er største utfordring at man ikke er i nærheten av å ha tilstrekkelig med termometre for å måle gjennomsnittlig global temperatur, en verdi som langt på vei er verdiløs fordi klimaet bestemmes av regionale forhold. Og fordi observert temperatur regionalt enten vil være kaldere eller varmere enn det globale gjennomsnittet.

Skandaløse manipulasjoner av bakkedata for temperatur
Målingene fra NASA-Giss gjort på bakken blir systematisk etterjustert, slik at den temperaturrekorden fra f.eks NASA-Giss som du jevnlig kan lese om, i løpet av de neste 12 månedene vil vise opptil 12 ulike verdier. Bare en av disse kan være riktig. NASA-Giss har ca 600 globale soner med termometre, de ønsker seg nesten 3000 soner for å kunne beregne globalt gjennomsnitt for temperatur og må derfor konstruere resten av dataene. I praksis utgjør justeringene til NASA-Giss administrativt menneskeskapt oppvarming fordi man ustanselig endrer på fortidens temperatur.
http://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

 

Støtt oss ved å dele:

41 kommentarer

 1. Til Klimarealistene:

  Dere fortsetter å gjenta hver måned, uten noen form for teknisk utgreiing eller dokumentasjon, samme påstand i første avsnitt i innlegget deres: «Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell…». Det at pausen FORTSATT skal være reell er imidlertid ikke dokumentert noe sted i kilden (Spencer, UAH) dere refererer til, sogar dokumenterer rapporten ØKENDE trend siden 1979 sammenliknet med eldre versjoner av dataserien (+0,13 grader C/pr. dekade opp fra 0,12 grader C/pr. dekade i juni).

  Derfor spør jeg dere, som er en organisasjon med mange høyt utdannede realister:
  Hva er det spesifikke tekniske kriteriet dere bruker for at data for en enkeltmåned underbygger (slik dere påstår her) eller falsifiserer en pause i global oppvarming? Eller mer generelt: Hva er i det hele tatt det tekniske kriteriet deres for at pausen pr. i dag er definert (som reell)? Dvs. hvor lenge og hvor mye må evt. temperaturen øke før pausen skulle bli avblåst?

  • Du kan jo forklare det «spesifikke tekniske kriteriet» som beviser at en sporgass det finnes 0,04 prosent av i atmosfæren har noen som helst reell betydning for temperaturen….

  • Det har blitt litt varmere. Havnivået har steget beskjedent? La oss ikke diskutere dette.
   Men, hvorfor har det blitt litt varmere? Hvorfor har havnivået steget litt? Er det ekliptikken, solaktivitet, baneavstander, endring i skyaktivitet, varmeutvidelse, issmelting, avskoging, eller er det øket CO2 nivå? Her har vitenskapen fortsatt et langt lerret å bleke.
   Jeg har ingen tro på at vi kan redde verden fra orkaner ved å kjøpe Tesla. Vi må tvertimot erkjenne at det modene menneske har påført verden en menneskeskapt klimasårbarhet, som vi møysommelig må rette opp ved å bygge på steder som er mindre utsatt, bygge med konstruksjoner som tåler klimapåkjenningene, i det hele tatt slutte å utfordre naturen med overmot, kunnskapsløshet og grådighet

   • Ser du på grafen i linken over startet denne økningen i 1880 og før. MAO ingenting med menneskeskapt aktivitet.
    Men vist vi seriøst skal diskutere hva menneskeheten bør gjøre fremover, må det være befolkningsbegrensning. Gi først fredsprisen til Kina for verdens største og viktigste et-barns politikk. Stopp innvandringen til vesten, som stimulerer til barnefødsler i den 3 verden. Invester mer i den 3 verden, osv. Jeg spår at verdens befolkning kommer til å øke til over 50 milliarder !, ja du hørte riktig. Vi tror den skal flate ut på 12 milliarder, glem det.
    Vi snakker mangedobling av CO2 utslipp, og nye mål om reduksjon, fra Bellona og co, på 40% , som uansett er skyhøyt over dagens nivå.

  • Jeg lurer også på følgende, som ser ut til å være en inkonsistens:
   I UAH-dataene (figur 1 i artikkelen over) ser vi en utvikling på ca. 0,12 grader C/dekade i perioden for satelittdata, 1979-2017. Dette bekrefter UAH naturligvis også selv.

   Men i den neste figuren, hvor gjennomsnitt av simulerte temperaturer er vist sammen med de 4 målte ballong- og 2 målte satelittseriene, er plutselig trenden for disse målingene i den samme perioden bare ca. 0,04 grader C/dekade, altså bare 1/3 så rask temperaturøkning. Vi bør vel forholde oss til de siste UAH-dataene, som dere har publisert, bør vi ikke?

   • Lackners meget gode spørsmål fortjener vel et svar, Klimarealister?

    Man finner en versjon av Christy-figuren her.

    Der framgår det at figuren viser TMT data – «temperature middle troposphere», mens den første figuren er TLT – «temperature lower troposhere». De kan derfor ha forskjellig trend.

    Det er også velkjent at TMT har en viss følsomhet for stratosfæren, som over tid er blitt noe kaldere. Jeg finner ikke ut sikkert fra Christy’s skriv om han har gjort tilsvarende for modellene – teksten nederest på side 11 tyder på det motsatte: at dette er ren troposphære. I så fall sammenliknes data som er noe påvirket av stratosfærisk kjøling med modeller som ikke er det.

    Så kan man jo lure på hvordan Christy i februar 2016 kunne plotte data for 2015 basert på 5 års middel – det krever som kjent 2,5 år til hver side – altså data minst til 1. januar 2018. Jeg finner ikke spesifisiert hva som er gjort (dataene var jo så åpenbart ikke tilgjengelige.)

 2. Artikkelen over presenterer den UAH-målte temperaturen for august, som tilrettelagt av Roy Spencer.

  Som vanlig unnlater Geir Aaslid å skrive om den langsiktige temperaturutviklinga som datasettet dokumenterer, auka frå 0,12 grad celsius per tiår i juni til 0,13 grad i august. I staden for å presentere denne informasjonen skriv Aaslid: «Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell»

  Temperaturen har steget med over 1 grad celsius frå førindustriell tid (1750) til i dag, det meste etter 1950. Med temperaturveksten på 0,13 grader per tiår som Roy Spencer dokumenterer vil temperaturen på jorda ha passert 2-graders-grensa før 2090 dersom temperaturveksten fortsett i samme takt.

  Er det ikkje rart Aaslid, at med det du kaller opphør i signifikant global oppvarming ut fra UAH-datasettet, så viser det samme datasettet ein temperaturvekst som vil medføre at 2-graders-målet blir overskredet før 2090?

  • Vist du ser grafen fra den Nederlandske regjeringens pressemelding, så startet denne oppvarmingen dokumentert før 1880 med en lineær økning frem til i dag, lenge før menneske startet med CO2 utslipp av betydning. Men denne økningen startet jo helt tilbake til den lille istiden.

   http://www.clo.nl/en/indicators/en0229-sea-level-dutch-coast-and-worldwide

   Så at temperaturen liksom ikke skal bevege seg opp eller ned, er jo da absurd, det ville være mye mer unormalt om temperaturen stod stille.

   Ellers, alt er normalt.

     • Bare for å kommentere den Nederlandske regjeringens pressemelding, så har de satt opp to grafer, en for Nederland, og en for resten av verden.
      De må opptre anstendig, og kan på ingen måte kritisere andres arbeid, men de kan sette det opp mot hverandre for at folk flest kan danne seg et bilde av situasjonen, og de aller fleste med de små grå på plass, forstår jo at en av påstandene i grafene er feilaktige.
      De viser at et er et stort sprik i måleresultatene fra de internasjonale forskningsgruppene, fra 2,6 mm til 3mm , men ikke minst en dobling fra tidligere, noe som er en formidabel økning, med svart kort responstid, da verdens CO2 utslipp jo startet økningen etter 1950, så alle med de små grå på plass, forstår at siden den Nederlandske kysten også responderer på hav økning og global temperaturøkning, fra 1,8 mm foreksempel i 1980, da også måtte merke noe av denne eksplosive økningen, noe de ikke har merket frem til 2016.

     • Knutsen, du lever visst i den villfarelsa at verdenshava er like flate som vatnet i ei bøtte som står i ro.

      Slik er det imidlertid ikkje. Sterke krefter virker på havet, og det gir store geografiske forskjeller i havnivå og endring i havnivå. I Stillehavet kan havnivåforskjellen mellom to punkt være opp til 60 cm.

      Mellom 1993 og 2013 auka gjennomsnittleg havnivå med 3,2 mm per år. Men dette skjedde ikkje med samme endring overalt. Endringene varierte mellom +15 mm per år og -15 mm per år, ulikt for forskjellige deler av storhava.

      Det hjelper lite å ha de små grå på plass dersom kunnskapen mangler.

     • Det er jo slik dere bortforklarer problemet hele tiden. Havet stiger, bare ikke hos oss, det stiger i klimapanelets «eventyrland» men der kan det jo også bare stige. Spiller det noe rolle om havet stiger alle andre plasser en der vi faktisk bor ?,
      Send meg link til en fast målestasjon der hav stigningen har akselerert med over 100% siden 1900 ?, og da snakker jeg fastland.

  • Kommentar til Folke Forfangs kommentar datert 7. september 2017 at 16:

   Fokus for oppslaget er UAH-målinger av temperatur, fra 1979 til i dag. Temperatur etter 1750 og stråmenn i forbindelse med dette er off topic. Dine øvrige spørsmål er besvart i teksten over eller i lenkene i teksten.

   Ha en fortsatt god dag.
   For Redaksjonen
   Geir Aaslid

   • Aaslid. Du skriv: «Fokus for oppslaget er UAH-målinger av temperatur, fra 1979 til i dag.»

    Du har du heilt rett i at det burde det ha vore!

    Men kvifor skriv du da berre om temperaturen for enkeltmånader. og ikkje om temperaturen frå 1979 til i dag som er omtalt artikkelen til Roy Spencer, nemlig den langsiktige temperaturutviklinga som dataene dokumenterer: 0,13 grad celsius per tiår.

    Når du omtaler enkeltmånader snakker du om været, og bruker data for ein enkeltmåned som bevis på at datasettet ikkje viser signifikant endring i klimaet. Dette er tøv! Når skal du forstå forskjellen på vær og klima? Spesielt grovt blir det når datasettet viser det stikk motsatte av det du påstår!

    Du skriv: «Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell.» Normalt betegner du det som kjem frå klimapanelet som tull, men når det passar din agenda bruker du det til evig tid uavhengig av kva motparten meiner, og utan begrunning. På web-sida til Bjerknes-senteret ligg rapporten «Klimastatus 2016» http://www.bjerknes.uib.no/artikler/fns-klimapanel/klimastatus-2016 med følgjande tekst om den såkalte klimapausen:

    «Den noe lavere stigningstakten i global temperatur på begynnelsen av 2000-tallet (se grønn kurve på Fig. 1) er av nyere forskning, som har kommet etter IPCCs siste rapport, i hovedsak tilskrevet en periode med naturlige endringer av hasvirkulasjonen som gav økt lagring av varme i dypere deler av havet.»

    Dette er vel klimaforskernes standpunkt, som du så misvisande påstår at fortsatt står fast på klimapausen.

    Dere har ein artikkel av 6. september med følgjande tittel: Klimainformasjon – alarmerende indoktrinering. For meg verker din artikkel «Global temperatur for august», og svaret ditt i dag, å være nettopp det : Klimainformasjon – alarmerende indoktrinering.

    Med ein slik måte å presentere systematisk utplukk av informasjon på, bør dere slutte å klage over at politikere, aviser, og folk flest ikkje tar klimarealistene på alvor.

    • Forfang. Hva blir din vurdering om den globale oppvarmingen, som startet på slutten av 1700 tallet, og siden menneskenes utslipp av COs var ubetydelige frem til 1950 tallet.
     Hva kan være årsaken til oppvarmingen i 175 år fra 1775 til 1950. CO2 utslipp kan vi utelukke, og da står vi vel tilbake med naturlige årsaker? Eller hva er din forklaring, siden du mener så mye om det meste?
     Venter i spenning på din forklaring.

    • Du må slutte å skrive om bevis, det eksisterer ikke bevis i naturvitenskapen.

     Bjerknes-senteret kan skrive hva de vil på egen nettside, men dersom vi skal forholde oss til observasjonene så får vi i første og siste setning:

     «Den noe lavere stigningstakten (NÆR NULL NÅR MÅLEUSIKKERHET INKLUDERES) i global temperatur….

     …som gav økt lagring av IKKE-OBSERVERT varme i dypere deler av havet.»

     Dine øvrige spørsmål er fortsatt besvart i teksten over eller i lenkene i teksten.

     • Aaslid.
      Beklager at eg brukte ordet «bevis» i setningen om korleis du brukte temperaturdata for ein måned. Det er sjølsagt berre påstandar du kjem med, og i dette tilfellet påstandar som er i strid med datagrunnlaget.

      For ettertda skal eg prøve å unngå ordet «bevis» i forhold til det du skriv. Uttrykket «påstandar» er sjølsagt mykje meire dekkande.

      Så igjen, eg beklager!

 3. Jeg har ellers forsket litt selv på hvorfor institusjoner som YR har blitt propagandamaskiner i klimaspørsmålet, ( og hjernevasker vår befolkning ) og tror jeg har funnet svare.

  I denne pressemeldingen skriver MET at de har fått 5,7 mil. i støtte på klimaforskning.
  https://www.met.no/nyhetsarkiv/met-far-midler-til-infrastrukturprosjekter

  forestill deg a du driver en øde campingplass i en dal i Norge. Så en dag kommer en rik sjeik for å fiske, han har hørt at det finnes en sjelden laks i dalen.

  Selv om du egentlig vet at laksen ikke finnes, er du ikke dum nok til å si det,
  Du ville sagt: jeg er usikker på om det finnes noen laks av den typen, men vi kan sette uten noen målestasjoner å finne ut av det, det vil koste litt penger, men du vil ikke avkrefte det.
  Og slik kan du tjene gode penger uten å lyve.

  Samme med alle verdens metrologiske institusjoner, de har blitt en tilfeldig «forbipasserende» i verdens desidert største pengespill, og de er ikke så dumme at de fraskriver seg muligheten til å bli med på moroa.

  Feilen her ligger jo da i regjeringen som ikke holder YR godt nok i ørene. Vist de skal gi de pengestøtte, må de også opptre nøytralt, så kanskje en oppgave for riksrevisjonen, å gi yr.no litt pepper. Budskapet skulle kommet tydelig frem,: INGEN TEGN TIL ØKNING PÅ LANGSIKTIG TREND.

  Og i dette pengekaoset, er det meget vanskelig å stole på noen. Alle har mye å tjene på å jukse litt med tabellene og grafene, da er det ekstra viktig å hode seg fast til de enkle og holdbare målingene som havnivå, og temperatur, og da ikke fra NASA aller andre langt borte, men fra våre lokale nærmiljø ( så sant ikke disse også etterhvert får noen pengegaver for å oppjustere utstyret sitt da ), kanskje best å gå til innkjøp av eget måleutstyr og sette det opp på hytta for å være helt sikker.

 4. Geir Aaslid: «Skandaløse manipulasjoner av bakkedata for temperatur» Han trekker frem NASAs GISS-målinger. Dersom vi ser på forskjellen på de to siste versjonene av UAH-målingene er justeringen for disse MYE større i samme tidsperiode. https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJbWVZODdCOS1OdDg

  Dersom en sammenlikner rådataene med de justerte GISS-data så viser det at uten justeringen har trenden i temperaturøkningen vært STØRRE! https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJYlpGSlVPaTBuM0E Jeg har påpekt dette en del ganger tidligere, men Geir Aaslid synes å ikke kunne påvirkes med fakta.

  Jeg regner med at begge instituttene gjør sitt beste for å forbedre sine temperaturserier og jeg ser ikke noe problem med at metodene og dataene forbedres.

  • Dette var vel ikke et svar til meg? Muligens er det til Geir Aaslid?

   (Mitt poeng var att begge institutt gjør sitt beste for å forbedre sine temperaturserier med bakkemålinger henholdsvis i lavere troposfære.)

  • I din iver etter å argumentere for den globale oppvarming politikerne i FNs klimapanel har vedtatt glemmer du bort det vitale:

   1) UAH har argumentert vitenskapelig for forbedringen av egne temperaturserier.

   2) NASA-Giss har ikke gitt noen tilfredstillende forklaring på hvorfor de systematisk juksterer nyere temperaturer opp og eldre temperaturer ned. Det trengs en ekstraordinært god forklarig på hvorfor det fortsatt er nødvendig å jukstere på 100 år gamle temperaturer.

   Du har rett og slett ikke forstått eller ikke ønsket å forstå det du har lest.

   • Aaslid,
    Justert eller ikke; nå viser samtlige globale temperaturserier en trend på minimum 0,13 grader C/dekade, slik dere har dokumentert med siste UAH-data. Det er dobbelt så rask oppvarming sammenliknet med den IPCC har beregnet for forrige århundre. Da spiller det ikke så mye rolle om noen forklarer på den ene eller andre måten hvordan de justerer dataene sine.

 5. Lackner, Forfang, Bjørheim.
  Med flere Klima Alarmister mangler selvkritikk.
  De opptrer som organisert desinformasjons-aktører for juksemakerne i FNs Klimapanel, og medløperne deres. Nevnt kan og være MDG aktivisters stråmenn.
  Nevnte personer har plantet følgende feilaktig informasjon, som en usympatisk og kynisk 5. kolonne om klima spørsmålet. Det er forferdelig å legge merke til.
  Grunnen til indikasjon er:
  1. De hevder at oppvarmede partikler i atmosfærene som er kaldere enn jordoverflaten kan sende kaldere varme tilbake til jordoverflaten. Dessverre har de lært dette i jukse vitenskapelige publikasjoner fra international og national klima lobbyvirksomhet.
  2. Juksebanden påstår og at varmeoverføring i atmosfæren er basert på stråling. Det er juks, all overføring av varme i gasser(vår atmosfære skjer ved atom eller molekylkollisjoner)

  • Andersen du skriv: «2. Juksebanden påstår og at varmeoverføring i atmosfæren er basert på stråling. Det er juks, all overføring av varme i gasser(vår atmosfære skjer ved atom eller molekylkollisjoner)»

   Klimarealistene har tydeligvis litt tillit til Roy Spencer som kvar mnd, siden dei kvar mnd nytter hans kommentar til UAH-målingene av siste måneds temperatur. (Eg skriv «litt» fordi dei konsekvent unnlater å kommentere den langsiktige temperaturstigninga på 0,13 grader celsius som han doumenterer.)

   Andersen skriv at eg er ein del av ein juksebande fordi eg skriv at det er elektromagnetisk stråling som står for drivhuseffekten. I så fall må Roy Spencer også være ein del av denne juksebanden, for han har akkurat samme forklaring. Sjå nettsida hans: http://www.drroyspencer.com/global-warming-101/

   Du må merke deg, Andersen, at han skriv heller ikkje noko om kollisjon mellom gassmolekyler når han forklarer drivhuseffekten. Når skal du slutte med tullet ditt, Andersen?

   Følgende er klippet fra hans artikkel, som gir den samme forklaringa som meg.
   «Greenhouse components in the atmosphere (mostly water vapor, clouds, carbon dioxide, and methane) exert strong controls over how fast the Earth loses IR energy to outer space. Mankind’s burning of fossil fuels creates more atmospheric carbon dioxide. As we add more CO2, more infrared energy is trapped, strengthing the Earth’s greenhouse effect. This causes a warming tendency in the lower atmosphere and at the surface. As of 2008, it is believed that we have enhanced the Earth’s natural greenhouse effect by about 1%.
   Global warming theory says that the lower atmosphere must then respond to this energy imbalance (less IR radiation being lost than solar energy being absorbed) by causing an increase in temperature (which causes an increase in the IR escaping to space) until the emitted IR radiation once again equals the amount of absorbed sunlight. That is, the Earth must increase its temperature until global energy balance is once again restored. This is the basic explanation of global warming theory.»

   • Heisann!
    Denne slapp gjennom nålauget!
    Men enda har eg to innlegg frå 9. september med følgende tekst knyttet til: «Your comment is awaiting moderation»

    Det eine er eit svar til Per Knudsen sitt innlegg 8. september og det andre eit svar til Lars Olav Andersen sitt innlegg 8. september. Det er ingenting i innleggene som burde gi grunn til «særbehandling».

    Er dere, Per Knudsen og Lars Olav Andersen, fornøgd med at redaksjonen stopper svar til dere?

   • Kan ikke lese at Spencer nevner energioverføring i gasser ved strålingsvarme.
    Inntil du kan dokumentere at jordoverflaten og gassmolekyler i den nedre atmosfære oppvarmes av stråler fra CO2 molekyler, står min dokumentasjon fra lærebøker om varmelære fjellstøtt som dokumentasjon på IPCC CICERO og du som juksemakere.
    Dere påstår at kaldere CO2 molekyler kan stråle varme ned til en varmere jordoverflate. Det er juks.
    Dere påstår at varmeutveksling mellom gassmolekyler i nedre atmosfære skjer ved stråling, Det er juks.
    Begge deres forsøk på juks har jeg forklart ved konsise og krystallklare sitater fra lærebok i faget varmelære.

    • Andersen.
     Følgjande frå Roy Spencer sin tekst om drivhuseffekten kan vi vel være enige om:

     1. Drivhusgassene i atmosfæren [0,04% av tørr atmosfære pluss opp til 5% vassdamp] har sterk kontroll over kor fort jorda mister infrarød energi til verdensrommet.

     2. Menneskets forbrenning av fossil energi gir meire atmosfærisk korbondioksyd

     3. Når menneskene sørger for å auke co2-innholdet i atmosfæren, så blir meire infrarød energi fanga, og jordas drivhuseffekt auker.

     4. Dette fører til oppvarming av den nedre del av atmosfæren og jordoverflata.

     For du er vel enig i dette, Andersen?

     Så kan vi vel være enige om noko som ikkje står der: Det er ikkje forklart i detalj korleis energien som blir fanga i drivhusgassane blir transportert til jorda.

     Eg meiner at det skjer ved at drivhsgassane emiterer fotoner, og at dei fotonane som treffer jorda står for oppvarminga. Dette er i tråd med det eg har lest av vitenskapelege framstillinger av drivhuseffekten.

     Dersom du aksepterer Roy Spencer sine fire punkt som eg har lista opp over, så oppfattar eg din teori slik: Drivhusgassane emitterer ingen foton, dei berre absorberer. Energiauken i drivhusgassane som følge av absorberinga blir transportert til jordoverflata ved at molekyla kolliderer, og energien blir dermed transportert frå den kalde atmosfæren til den varmere jorda.

     Dersom eg her har mistolka deg, så reknar eg med at du presenterer din teori for transport av energi frå den kalde atmosfæren til den varmere jorda.

     Du kjem jo stadig tilbake til læreboka di i varmelære, som visstnok skal gi svar på alle spørsmål.

     Roy Spencer forklarer drivhuseffekten med at drivhusgassane absorberer infrarød stråling. Kva står det i læreboka di i varmelære om absorbsjon av infrarød stråling?

     Kva står i læreboka di om varmelære om kva som skjer når eit foton frå den infrarøde strålinga blir absorbert? Eg har forstått det slik at atomet/molekylet kjem i ein ustabil energitilstand etter absorbsjonen, og etter kort tid går over til ein stabil energitilstand ved å emittere eit foton. Står det i læreboka di i varmelære at absorbsjonen av eit foton gjør at atomet/molekylet går frå ein stabil energitilstand til ein ny stabil energitilstand?

     Står det i heile tatt noko som helst om infrarød stråling i læreboka di om varmelære?

     • Forfang:
      Svar på1-2-3:
      Mer CO2 i atmosfæren har liten betydning for temperaturen.
      1000 til 5000 ppm vanndamp overlapper mer enn 90 % av CO2s bølgelengder av jordens utsendte IR stråler.
      Om vi øker utslipp av CO2 og luftens innhold dobles, vil ikke temperaturen på jorden øke mer enn ette poar tiendels grader. Fordi de nåværende gassmolekyler i en normal konsistens av H2O og CO2 har absorbert all tilbake stråling allerede, i frekvensområdet.
      Svar på 4 også resten:
      Fotoner og elektromagnetisk stråling fra molekyler i nedre atmosfære er ingen faktor for varmeledningen. Fotoner i denne sammenheng representerer mindre enn 1/1000000 av energiutvekslingen.
      Du er helt på villspor.
      Molekyler opptar energi fra tilbake strålingen, og deretter vil energi overføres fra varmere partikler til kaldere ved kollisjoner. Dessuten kan ikke kaldere molekyler i luften varme opp en varmere jordoverflate. Der er du og helt på villspor.

     • Andersen. Du svarer jo ikkje direkte på spørsmåla, men eg tolkar deg slik at du er uenig i analysa til Roy Spencer. Greit nok for meg.

      Dersom du er enig i at den infrarøde strålinga blir absorbert av drivhusgassane i atmosfæren, så skjer jo dette i gjennomsnitt 6,5 km over jorda der det er -18 grader celsius.

      Eg skriv at det er fotoner emittert frå klimagassar som varmer opp jorda slik at temperaturen på jordoverflata er gjennomsnittlig 15 grader celsius og ikkje -18 grader celsius, slik temperaturen ville ha vore utan drivhusgassar.

      Eg har aldri hevda at det er kaldere molekyler som varmer opp ei varmere jordoverflate. Eg er heilt enig med deg i at det er umulig.

      Korleis er prosessen som fraktar energi frå klimagassane til jordoverflata, slik Roy Spencer skriv, dersom det ikkje er ved langbølga elektromagnetiske strålar frå emisjon av fotonar? Både eg og du er jo enige om at dette ikkje kan skje ved at dei kaldare drivhusgassane varmer opp den varmere jordoverflata ved hjelp av kollisjonar mellom molekyla.

      Uavhengig av kor høgt opp i atmosfæren at drivhusgassane absorberer infrarød varme, så er jordoverflata varmare enn drivhusgassane. Så eg forstår ingenting av korleis du tenker deg at varmeoverføringa skjer.

 6. Til redaktør:

  Jeg får ikke svart på kommentarer og spørsmål som stilles meg. Jeg har ikke gått utenfor debattreglene redaksjonen har satt.

  • Lackner, du er ikkje aleine om det. Dagene før stortingsvalget viser klimarealistene sitt demokratiske sinnelag og blokkerer for innlegg med andre synspunkt.

   • Stort sett får alle uttale seg her, og det er bra. Noen ganger synes også jeg at modereringen kan være litt hard. På de annen side er gjentagelser ikke interessant og kan godt slettes. Det er jo ingen av dere som er utestengt. Dette fremstår som sutring.

    • Hei, Tore Andersen. Dersom moderator slepp gjennom innlegga mine som «står på vent», så vil du sjå at det verken er gjentagelser eller andre grunner til at de bør sensureres.

     Det eine er eit svar til Per Knudsen sitt innlegg 8. september og det andre eit svar til Lars Olav Andersen sitt innlegg 8. september.

     Eg veit ikkje korleis du stiller deg om moderator stopper svar i ei ordveksling der du deltar. Eg veit heller ikkje korleis Per Knudsen og Lars Olav Andersen liker å få denne typen «hjelp» frå redaksjonen.

     • Jeg vet ikke hvordan moderingen fungerer. Du fikk jo dette innlegget gjennom. Mulig noen tråder blir fulgt opp litt ekstra. Slik er det på mange forum. Antar moderator ikke sitter stand by.

  • Kan du svare på noe jeg lurer på? Er du like kritisk til «motpartens» argumenter, eller er ditt kall kun å protestere på alt du leser her inne? Hvilke andre klimarelaterte sider er du aktiv på? Det kan være interessant å se om din kritiske holdning er balansert.

 7. Aaslid,

  Jeg venter fortsatt på svar på spørsmålet mitt angående forskjellen i målt temperatur i perioden 1979-2016 for de to figurene i artikkelen over:

  UAH-dataene (første figur) viser en mye større utvikling (ca. 0,12 grader C/dekade i hele perioden ref. Spencer) sammenliknet med de to datasettene som er vist sammen med simulert prediksjon i neste figur. Forskjellen i trend er ca. tre ganger (!) så stor. Å sammenlikne prediksjonene med målinger gir derfor ikke mening før dette er gjort rede for. Enda mer problematisk blir det når vi vet at alle andre gjeldene globale datasett (feks. RSS) viser en enda sterkere temperaturtrend.

  Hvilke data mener Klimarealistene vi skal forholde oss til?

Kommentarer er stengt.