Forsvarets klimaregnskap

Forsvaret publiserte Forsvarsanalysen 2022 15.mars, på den 19.dagen i Putins krig mot frihet og demokrati i Europa. Med en høyt utviklet evne til å skyte seg selv i foten konkluderer forskerne med at historien fortsatt er død, og at forsvarets klimaregnskap er en viktig oppgave. Det gjenstår å se hvor lang tid det tar før noen i forsvarsbyråkratiet innser at forsvaret fortsatt er på feil villspor.

Norge som stormakt ?

Rapporten er opptatt av Norges betydelige statlige maktmidler på andre områder enn militær makt. Naturlig nok, siden holdningen lenge har vært at ethvert forsvarsbudsjett er stort nok, og siden historien er død har det til nå vært ansett som tilstrekkelig å ha ressurser til å kunne forsvare kvartalet rundt forsvarsministerens kontor i opptil 24 timer.

Men nytt i dette årtusenet er at Norge skal være både en humanitær og en klimapolitisk stormakt, noe forsvaret må ta hensyn til i sin planlegning. Rapporten inneholder perler som:

«Norge (har) høy anseelse i verden. Denne er bygd opp over tid og baserer seg på et sterkt verdigrunnlag forankret i menneskerettighetene, demokrati og fredelig internasjonal samhandling».

Samhandlingen her hjemme manifesterer seg ikke bare ved at det skal månelandes både her og der med fangst av CO2-molekyler i regi av opptil flere regjeringer, men forsvarets egne klimautslipp står også i fokus.
Samhandlingen ute manifesterer seg nå i en spesiell militæroperasjon i Ukraina basert på et helt annet verdigrunnlag.

Bærekraft, klima og miljø

VI leser i avsnittet Råd og konkrete tiltak (5.3) at fokuset nesten utelukkende er på «virkemiddelbruk under terskelen for væpnet konflikt» med en sterk anbefaling på side 72:

La bærekraft, klima og miljø være et sentralt prinsipp i planlegging og styring av sektoren

Forsvarsanalysen 2022, side 72.

Utslipp fra skip og fly

Forfatterne av rapporten har konkludert med at forsvarets utslipp for det meste kommer fra fartøyer og luftfartøyer, og har fastslått utslippene år for år med en nøyaktighet ned til nærmeste hele tonn med CO2-ekvivalenter. Merk en klar reduksjon i 2020 som en følge av færre flyreiser for forsvarsbyråkratiet og at kampflyene hadde færre flytimer.

Tatt i betraktning at forsvarets årlige utslipp bare er i størrelsesorden 0,7 % av Norges samlede utslipp, så undrer man seg over at ikke voksne mennesker har satt foten ned for ressursbruk på behandling av så minimale utslipp. Men er det noen voksne igjen i rommet ?

Med regjering og Storting besatt av tanken på og planen om netto nullutslipp i 2050, så må også forsvaret tilpasse seg og i neste figur ser vi utslippsprognosene fram til 2040. Vi burde kunne anta i dag, med Putins krig i Ukraina i sin femte uke, at det ikke lengre er aktuelt å sette flyene på bakken og legge resten av marinen i opplag i 2050 for å oppnå nullutslipp fra fly og skip. men riktig sikre kan vi neppe være siden uforstanden er uendelig.

Forsvaret betaler selvfølgelig CO2-avgifter. Ingen kan tillates å lure seg unna. Vi leser at: «Økt CO2-avgift er et viktig virkemiddel i klimapolitikken og er forventet å øke i årene fremover». Opptil 1,5 milliarder årlig. Til tross for at effekten av forsvarets utslipp ikke har noen målbar effekt på global temperatur.

Mer underlig er det at disse forskerne i sitt politisk korrekte ekkokammer innbiller seg at fossilt drivstoff vil bli ulønnsomt og derfor mindre tilgjengelig dersom dagens klimapolitikk videreføres. Er de helt ukjente med energianalyser som viser at hydrokarboner samlet (olje, gass og kull) vil dekke omtrent samme prosentandel av verdens energibehov i 2050 som i dag ?

Vi leser: «Med lavere globalt og nasjonalt forbruk av fossile drivstoff vil Forsvarets tilgang på fossilt drivstoff bli redusert fordi deler av infrastrukturen vil bli ulønnsom. I fredstid vil kostnadene kunne øke. I krise og krig vil det kunne bli en kritisk og redusert tilgang til drivstoff.»

Konklusjon

Her trengs det mindre klimapolitikk og mer forsvarspolitikk. Utfordringen nå er ikke den ikke eksisterende klimakrisen, men heller den totalt manglende bakkekontakten i forsvarsbyråkratiet, på Stortinget og i regjeringen. Frihet og demokrati kan ikke forsvares med avgifter på CO2 eller elektrifisering av forsvaret

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. Enig. Det skulle tatt seg ut, hadde vi kommet på slagmarken med batteridrevne tanks og lastebiler og mere til. Etter 5 minutter måtte vi hatt hjelp av nærmeste ladebil for å fortsette kampene. Lurer på om det i framtiden vil komme nye, klimavennlige regler om lovlig og ulovlig krigføring? Dette er noe Klimapanelet IPCC og FN snarest må sette fokus på!

Kommentarer er stengt.