FNs klimapanel feiltolker sol- og klimadata

Forfattet av Ole Humlum, professor emeritus, Univ. i Oslo og Jan-Erik Solheim, professor emeritus, Norges Arktiske Universitet UiT. Begge er medlemmer av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

En global forskergruppe har publisert en rapport som viser at vi vet for lite om årsakene til klimaendringer til å kunne konkludere med at klimagassene er så viktige som FNs klimapanel forutsetter. Vår forskning gir et resultat som ikke stemmer med konklusjoner fra FNs klimapanel som bygger på ufullstendige og gale temperaturdata og manglende forståelse av solas utstråling. Påstander om menneskers sterke påvirkning av jordas klima er ikke tilstrekkelig begrunnet.

Den vitenskapelige rapporten «How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate.» er akseptert for publikasjon i juni i tidsskriftet «Research in Astronomy and Astrophysics» (23 eksperter fra 14 land, se nederst for lenke og full referanse) tilsier at konklusjonene til FNs klimapanel om at klimaendringene i all hovedsak skyldes menneskelig virksomhet er svakt begrunnet. Denne fagfellevurderte rapporten beregner det menneskelige bidraget til mindre enn 0,21°C pr hundre år, hvilket nesten ikke er målbart. Dette skiller seg klart fra Klimapanelet som konkluderer med at Sola ikke har hatt noen virkning på klimaet de siste 100-150 år.

Det meste av den energien som finnes i jordas atmosfære kommer fra Sola. Det har lenge vært kjent at endringer i «total solutstråling» (TSI), eller den mengde energi mottatt fra Sola i løpet av de siste hundreårene, kan ha bidratt vesentlig til de seneste tiders klimaendringer.

Solforskningen viser solas sterke påvirkning

Forskerne sammenligner her i alt 16 forskjellige estimater av strålingsvariasjoner fra sola, inklusive data som brukes av Klimapanelet. Disse kobles sammen med 26 forskjellige estimater av temperaturvariasjoner på jordas nordlige halvkules landområder siden 1850 (sortert i fem kategorier), inklusive datasett brukt av Klimapanelet. Grunnen til at rapporten fokuserer på nordlige halvkule er at her finnes lengere og fyldigere dataserier enn for den sørlige halvkule. Men vi antar at våre resultater er globalt gyldige.

I venstre figurdel antar IPCC klima styres mest av mennesket, mens solforskerne i høyre del antar Sola styrer mest.

Vår undersøkelse viser at forskere kommer til motsatte konklusjoner om årsaken til de observerte klimavariasjoner, avhengig av hvilke datasett som brukes. Som eksempel viser i figuren ovenfor grafene på venstre side hvordan hele temperaturutviklingen kan forklares ved menneskelig aktivitet (CO2-utslipp etc.) hvis temperaturserier som inkluderer temperaturer målt i byer og tettsteder (særlig på flyplasser) brukes sammen med serier som viser beskjedne variasjoner i solutstråling. De menneskeskapte bidragene blir da 0,84°C per hundre år og de naturlige bidrag fra sol og vulkaner omtrent null.

Dette kan sammenlignes med grafene på høyre side som viser at mesteparten av temperaturøkningen skyldes sol og vulkaner dersom vi bruker temperaturdata fra målestasjoner utenfor byer og tettsteder sammen med dataserier med større variasjoner i solutstrålingen. Det menneskelige bidraget er her beregnet til mindre enn 0,21°C pr hundre år, hvilket er nesten ikke målbart.

Klimapanelet: mennesket styrer klima

I neste og 6. rapport fra FNs-klimapanel (2021/2022) brukes dataserier som vist til venstre i figuren, med målestasjoner fra byer og tettsteder i hele verden, sammen med serier som viser liten eller ingen virkning av Sola. I denne rapporten unnlater forfatterne å fortelle om forskning som viser at temperaturen stiger langsommere utenom byer og tettsteder og at det er forskere som har konkludert med at Sola varier langt mer enn de måleseriene Klimapanelet bruker, – samtidig som det hevdes at det er konsensus blant forskerne om at Klimapanelets konklusjoner er riktige.

Konklusjon

Ettersom Klimapanelet ikke er i stand til å gi en riktig fremstilling av forskningen på feltet, må panelets konklusjoner karakteriseres som upålitelig. Mer forskning er nødvendig for å oppklare årsaken til de forskjellige tolkingene og finne en begrunnelse for hvilke av tolkningene som er mest korrekte. Naturvitenskapelig forskning avgjøres ikke ved konsensus, men ved observasjoner og eksperimenter som ikke lar seg motbevise.

Vår konklusjon er at Klimapanelets påstander om menneskers påvirkning av jordas klima ikke er tilstrekkelig begrunnet.

Full referanse til rapporten (preprint versjon):
R. Connolly, W. Soon, M. Connolly, S. Baliunas, J. Berglund, C. J. Butler, R. G. Cionco, A. G. Elias, V. M. Fedorov, H. Harde, G. W. Henry, D. V. Hoyt, O. Humlum, D. R. Legates, S. Luning, N. Scafetta, J.-E. Solheim, L. Szarka, H. van Loon, V. M. Velasco Herrera, R. C. Willson, H. Yan and W. Zhang (2021). How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate. Research in Astronomy and Astrophysics.

For mer informasjon, kontakt:

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Hei 🙂 Lurer på hva som er den fysiske begrunnelsen får at «klimagasser» skulle påvirke jordas temperatur (gjennomsnitt) i det hele tatt. Mvh Ulrik Evensen

  • Et svar er som følger:

   Klimagasser slipper gjennom kortbølget stråling (synlig lys, UV-stråler) fra sola, men hindrer deler av den utgående langbølgede (infrarød) strålingen fra jorda å forlate atmosfæren.

   Utslipp av klimagasser resulterer derfor i at en større andel av strålingsenergien fra sola blir værende igjen på jorda.

   Jorda får dermed en netto positiv tilførsel av termisk energi som resulterer i en økning i (den gjennomsnittlige) temperatur.

 2. Evensen. Se KN 297 m. fl. De fleste gasser absorberer infrarød stråling fra bakken og overfører den til varme. Når mengden gasser blir liten og også luftmengden, skjer den motsatte prosess: Noe av varmeinnholdet kan overføres til molekyler som sender ut stråling. Grunnet vanligvis kaldere temperatur oppe i atmosfæren er denne siste emisjonsprosessen mindre effektiv enn absorpsjonen i lavere lag. Denne differensen gir noe oppvarming. Men absorpsjonseffekten er logaritmisk, så den avtar med økt gassmengde. CO2 og H2O er i dag nær metningsnivå.

  Klimagasser er et misvisende ord, men det benyttes retorisk i stedet for drivhusgasser.

 3. Aarbakke. Alltid interessant å se hva som ligger til grunn når data presenteres. Hva som er mest relevante data kan gi et annet bilde. NASA har her valgt GISS temperaturer som ikke har med temperaturutflatingen, benytter de høyeste verdier og med homogenisering. Drivhuseffekten utspiller seg i atmosfæren så satellitt og radiosondedata er mer relevantre og viser lavere verdier. NASA viser PMOD TSI-data, men Acrim og et belgisk datasett reduserer NASAs tendens. Du kan også se alternativ fremstilling/forklaring i Ollilas tidligere presentasjon med data for siste 20 år. Gir et helt annet bilde og forklaring (https://www.klimarealistene.com/2021/05/03/global-temperature-of-april-2021-dropped-below-the-pause-level-of-the-early-2000s/)

  Typisk referer NASA til TSI. Men det er solaktiviteten som teller. en inkluderer spektralforskyvninger og magnetfelt som vel var høyest rundt år 2000 da hiatus startet. Se f.eks. Zharkova et al. Dessuten er det kortere naturlige variasjoner som vil overlagre og prege det kortsiktige bildet. Tilført energi forflytter seg på kloden på ulike tidsskalaer. ENSO er typisk eksempel, men også 60-års syklusen osv. De kjente varmevariasjonene på kloden av lengre varighet under Holocen har tydelig preg av solens domoinans.

 4. Aarbakke lar seg lure flere ganger av figuren han kommer trekkende med. La oss se på de pinlige detaljene:

  1) Dette kommer ikke fra NASA, det kommer fra CalTech i California. Siden dataene i beste fall er av lav kvalitet, oppstår det et akutt behov for å låne den kredibiitet som ligger i å misbruke NASA-logoen. NASA driver ikke med klimaforskning, eller med jukstering av lavkvalitetsklimadata.

  2) Graten har to kurver, PMOD TSI-data fra modell som ikke er anerkjent i solforskningen som en vitenskapelig modell, da den filterer vekk 2/3 av variasjonen i TSI, slik at IPCC-leiren kan hevde at sola ikke har betydning. Det finnes ingen gren av vitenskapen hvor en slik metode er akseptabel.(Se også Ellestads kommentar, da de deler av spekteret som varmer opp havet alene har den variasjon i intensitet som trengs for å forklare endring i havtemperatur)

  3) Andre kurve er temperatur fra GISS (heller ikke NASA) hvor datasettet GISTEMP er et samrøre av jukstert landtemperatur og havtemperatuer samlet inn med så ulike metoder at de ikke er sammenlignbare og derfor ikke kan benyttes. Eksempelvis er havtemperatur fra før 1976 stort sett tatt fra løse luften, ifølge prof Jones ved UEA. GISS tar også med seg den sterkere oppvarmingstrenden over land, ut i havet ved å hente manglende havdata fra land. Igjen, det er ikke akseptabel metode andre steder enn i klimaforskningen å blande data slik.

  4) Den lave datakvaliteten er forsøkt hemmeligholdt ved å nekte å dele rådataene, i strid både med gjeldende lov og hva som er akseptabel vitenskapelig prosess. Her er en begrunnelse (til H. Hughes, detaljer her: https://climateaudit.org/2005/10/15/we-have-25-years-invested-in-this-work/) som klart viser at disse forskerne (UAH,GISS m.fl)driver med politikk: «We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it.»

  5) Det finnes tallrike rapporter som viser en klar korrelasjon mellom solaktivitet og temperatur på nordlige halvkule. Lenken i hovedoppslaget, har deltagelse fra usedvanlig mange meritterte vitenskapsfolk og studien er ikke kontroversiell i naturvitenskapelig klimaforskning. Dette arbeidet skiller seg klart fra GISS-datasettene med sine mange juksteringer, og hvor lederen for GISS som også ledet refokuseringen av GISS fra «Space studies» til klimaforkning, måtte gå av etter avsløringen om at han hadde tatt imot bestikkelser fra politiske aktivistgrupper utenfor USA.

Kommentarer er stengt.