FNs FAO med klimaforskning slik den skal utføres

Klimanytt 180, av Ole Henrik Ellestad

FNs FAO er opptatt av klimavariasjoner på alle tidsskalaer og hvorledes de kan varsles slik at innsatsfaktorene i primærnæringene kan tilpasses. En teknisk rapport i 2001 konkluderte med en ca 60-års syklus som også avspeiles i vindmønstre, vekstforhold, fiskepopulasjoner – og faktisk jordrotasjonen som «snudde» ca 6 år før global middeltemperatur. Dagens oppvarming skyldes delvis en slik veletablert ca 60-års syklus sammenfallende med en langsom oppvarming fra den Lille istid som del av en tusenårssyklus for solsystemet der temperaturer på planeter og deres måner også varierer.

FNs organisasjon for ernæring, landbruk, skogbruk og fiske, «Food and Agriculture Organization» (FAO), ble etablert i 1945. Forskningsresultater, omfattende historiske datamengder og erfaring er samlet fra hele verden. Fra 1990-årene har FAO lagt mer vekt på preventiv kontroll mot sultkatastrofer. Kjennskap til og forutsigelse av periodiske, naturlige variasjoner er meget viktige faktorer for planlegging og produksjon i primærnæringene.

Det er således velkjent at med det varme overflatevannet under El Niño-fasen forsvinner ansjosfisket fra Stillehavskysten utenfor Peru, og andre arter dukker opp. Andre tydelige og multidekadiske mønstre er funnet utenfor den amerikanske og japanske Stillehavskyst, de store bankene utenfor New Foundland og våre egne kyster og tilhørende landområder, for å nevne noen områder. 55 til 65 års sykluser er observert over flere hundre år i sedimenter og fra omtale. Se også Klimanytt 28. Resultatene er fortiet i klimadebatten.

IPCCs andre rapport ble sluttført i 1995. Hovedkonklusjonen ble endret til betydelig menneskelig bidrag etter veldokumentert politisk inngrep fra staben i det Hvite hus (Klimanytt 83). Samtidig initierte FAO en studie, ledet av den russiske marinbiolog professor Leonid Klyashtorin, for å oppsummere kunnskapen om de naturlige variasjoner og i særlig grad identifisere markører som kunne varsle fremtidige endringer. I 2001 forelå den tekniske rapporten (Note 1) som omtalte periodiske, fenomener bygget på en rekke forskningsresultater på flere kontinenter. Ingen omtale i norske medier.

Figuren øverst til venstre viser endringen i jordrotasjonen (lengde av dagen , LOD, angitt med negativ verdi for lettere å kunne sammenligne med kurven nedenfor), der minimumet egentlig representerer et maksimum for rotasjonshastighet. Den globale middeltemperatur dT er vist i figuren nederst til venstre. Det er en meget god overensstemmelse der temperaturen endrer seg ca 6 år etter maksimum- eller minimumsrotasjon. Dette kan benyttes til å varsle endringer i de observerte syklusene og dermed gi et forvarsel. Maksimum av -LOD var i 2006, så rundt 2012 skulle temperaturen endre seg. Dvs. at vi nå har vært inne i en del år med maksimale temperaturer slik den publiserte utflatingen siden 1997 viser.

Øverst til høyre vises vindindeksen, ACI (Atmospheric Circulation Index) for det europiske og asiatiske kontinent. Indeksen representerer forholdet mellom  hyppighet av vinder som går mer meridonalt (langs lengdegradene) enn langs breddegradene. Dette henger sammen med det etterhvert velkjente mønster for jetstrømmene, kraftige vinder på opptil vel 200 km/t over 10 km oppe i troposfæren (farget figur nederst til høyre). I varme ca. 30-årsperioder vil jetstrømmene langs breddegraden i større grad være stabile (øverste venstre fargede figur for Arktis) og holde luftmassene inne ved polene. I kaldere 30-årsperioder vil jetstrømmene kunne reduseres, hvilket i større grad vil medføre at kald luft lettere kan trenge fra polene og mot ekvator, mens luft fra subtropiske områder kan strømme mot polene (se utviklingen i de tre følgende bilder). Vårt nylige fenomen med sterk kulde over Skandinavia og varme  rundt Svalbard er et væreksempel på denne jetstrømvariasjonen.  Endringen i vindmønsteret vil også påvirke nedbør og andre forhold som har sammenheng med vindmønsteret.

Hvordan forklares dette? Vi er rundt maksimum i en 1000 års syklus med oppvarming av solsystemet. Jordrotasjonen er studert i lang tid tilbake og allerede i 1970-årene var endringer koblet til klimavariasjoner. Solens «Grand Maxima»  og «Grand Minima» er koblet til endringer i jordrotasjonen henholdsvis reduksjon (varmere) og økning (kaldere, álá den Lille istid). Endringer i gravitasjon synes å påvirke innstråling, magnetfelt, vinder og havstrømmer. Vi går nå mot kaldere tider med minimum rundt 2040 der kaldt vann fra Arktis vil trenge lengre sydover, mens Kanaristrøm-grenen av Golfstrømmen vil styrkes (Note 2)

En norsk klimalov kan helt sikkert ikke bekjempe variasjoner i solsystemet, havstrømmer, vinder og jordrotasjonen, men like sikkert lede til enormt pengesløseri. Til gjengjeld går norske komikere en lys fremtid i møte.

Noter:
(1) FAO Fisheries Technical paper 410, 2001   Prof. Leonid Klyashtorin.     (http://www.fao.org/docrep/005/y2787e/y2787e06.htm#bm06)

(2) Nils-Axel Mörner: Energy & Environment vol.222, no 3, 2011 (http://vademecum.brandenberger.eu/pdf/klima/moerner_arktik_2011.pdf)

 

 

Støtt oss ved å dele:

11 kommentarer

 1. Disse i artikkelen ovenfor nevnte 55-65-årssykluser; stemmer også ganske «forbløffende» med de observasjoner nu avdøde Fred Goldberg observerte: http://www.klimarealistene.com/2016/12/11/fred-goldberg-1942-2016/

  I nyhetsbildet var det nettopp et fokus på at forskere nu arbeider for å sikre sine data og observasjoner, av engstelse for at Donald Trump og hans organisasjon skal datamessig fjerne materialet. Derimot her i Norge er det knapt noen som reflekterer over at materiale og dokumentasjoner, som stiller sterke og begrunnede tvil ved tidens offentlig styrte dommedagsprofetier om klimaet, i praksis allerede er «fjernet», ved hjelp av nettopp den offentlige styring.

 2. Denne glimrende artikkelen bør sendes de riksdekkende mediene i håp om at den blir publisert. NRK har jo sluppet til Carl I. Hagen og det kan jo tyde på at sensuren der er i ferd med å bli myket opp.

  • Tror heller innslaget med Hagen var et håp om å stigmatisere ham og de som er kritiske til main-stream holdninger. Hadde de ment dette seriøst ville de hatt med en fagperson som kunne argumentert mot Samsets påstander. NRK fikk det sirkuset de ønsket.

 3. Så kan du kanskje forklare oss, Ellestad, hvorfor temperaturen i din nederste venstre figur avviker så mye fra originalen?

  Eller, jeg kan jo gjøre det: Du har tatt dataene, trukket fra trenden (som er nær 0.4 grader per århundre) og plottet det som ble igjen.

  Altså, du fjerner først trenden, og bruker resultatet til å implisere at den ikke finns??

   • Da må jeg bare beklage!

    Jeg lette etter en figur med den globale middeltemperatur, pga formuleringen «Den globale middeltemperatur dT er vist i figuren nederst til venstre», og fant den. Så lette jeg ikke mer.

    Figuren du viser til viser «detrended global temperature anomaly». Så min antagelse om hva figuren viste var aldeles rett.

    Enig i at det dermed ikke gjort noe galt med figuren. Men den ble presentert på en måte som er egnet til å villede.

    Men jeg burde definitivt ha skrevet «man har tatt dataene…», ikke «du«.

   • Ser man etter trender i Raaens samlede kommentarer her hos oss, så fremgår det tydelig at den underliggende holdningen er at alle klimarealister trikser og manipulerer og retorikken er deretter. Og at det bare er ham selv og hans kilder i de enkelte tilfeller som er til å stole på. Hans tortur av egne data er i de aller fleste tilfellene ganske åpenbar.

    Innimellom kan det virke som om det er tendenser til saklighet, men det utelukkes ikke at jeg kan ta feil der.

    konklusjonen blir at det er vanskelig å ta ham seriøst, men det er jo mulig at forklaringen er så enkel som at han selv eller noen av hans nærstående kan ha, ha hatt eller ønsker å sikte mot en jobb der eksistensen av jobben er avhengig av at klimadommedag er rett rundt hjørnet.

 4. Link til UAH sine satelittmålte data i hele perioden 1978-2016 som viser en økende trend:

  http://www.nsstc.uah.edu/climate/2016/september/septGTR2016.pdf

  «Global climate trend since Nov. 16, 1978: +0.12 C per decade».

  Klimarealistene har vært kritiske mot «å legge endepunktet i en klimatrendanalyse midt i et enkelt sjeldent kaotisk værutslag». Her ANTAR jeg, korriger meg gjerne til rett væromslagsperiode, at de mener de siste tre år etter at perioden med liten temperaturstigning fra 1998 er over, kan man f.eks. finne rapporten fra slutten av 2013. Her er konklusjonen:

  «Global climate trend since Nov. 16, 1978: +0.14 C per decade», altså noe høyere gjennomsnittlig temperaturstigning siden satelittmålengene startet.

 5. Til Raaen (og andre) kan jeg informere at jeg lager ikke figurer selv (ut over sammenstilling). Av den grunn Raaen åpenbarte – man blir notorisk beskyldt for å trikse fra IPCC-leiren. Figurer der langsiktig trend er fjernet er det vanligste i mønstergjenkjenning av periodiske fenomener, noe sikkert Raaen er vel kjent med.

  I de fleste tilfeller holder det med å benytte IPCCs egne figurer, ikke minst når man påpeker feil i IPCCs materiale. Det sendes jo ut mye materiale fra offentlige institusjoner, f.eks. basert på «tunge» infrastrukturer som satellitter, bøyer mm. Climate4you er bra fordi den også presenterer informasjon som andre ikke viser og har interessante sammenligninger. Men det finnes jo i sirkulasjon figurer med bedre pedagogikk som egner seg for lekfolk.

  Mitt hovedpoeng var å presentere et syklisk fenomen med masse informasjon rundt, og da blir detaljene liggende. Jeg noterer med betydelig interesse at Raaen ikke fant noen grunn til å kommentere hovedpoenget – den velkjente (for dem som vil se den) ca 60-års syklus med henvisning til en meget interessant arbeide basert på et omfattende observasjonsmateriale, og ingen modellering ut over mønstergjenkjenning ved waveletmetoder etc.

  Dette har også en annen implikasjon. For IPCC-leiren henviser til endringer i vulkanaktivitet og aerosoler for å forklare tidligere tiders fenomener. Den regularitet som her fremkommer kjennetegner ikke de nevnte fenomener. Om fremtiden har Klyashtorins arbeid betydning ved at en fortsettelse av middelverdien for temperatur fra Lille istid til nå vil gi oppvarming på snaut en grad C fra 1900 til århundrets slutt. Det er som del av denne linjen at effekten fra økt CO2 vil ligge. men den må deles med en andel tilskrevet oppvarmingen fra den Lille istid som åpenbart ikke var noen normal situasjon. Den er åpenbart betydningsfull siden solsystemets planeter og måner også blir varmere. Da er vi temmelig langt unna de alarmerende 3-6 C som IPCC har forfektet.

Kommentarer er stengt.