Finansavisen med klimaduell

Finansavisen har i lørdagsutgaven 7. januar en klimaduell over flere sider mellom Ole Henrik Ellestad og Bjørn Samset. Avisen har selv formulert 8 spørsmål hvor Samset svarer først, deretter er det en replikk fra hver med en siste kommentar fra Ellestad. Det hele kan leses i avisens digitale utgave (side 30 av 108), som kan kjøpes her og lastes ned. Finansavisen skal ha honnør for objektiv journalistikk satt i en ramme hvor Samset for en gangs skyld er nødt til å forholde seg til vitenskapelige motargumenter.

Professor Ole Henrik Ellestad
Han har sitt fagfelt (hovedfag UiO 1970) i fysikalsk kjemi (infrarød og Raman spektroskopi av molekyler), som er ett av de mest sentrale feltene innen klimaforskningen. Han var forskningsdirektør SINTEF, fra 1996 leder for Norsk regnesentral og fra 2001 områdedirektør for vitenskap og teknologi ved universiteter/høyskoler i Forskningsrådet, og har vært medlem og leder av en rekke nasjonale og internasjonale FoU-relaterte styrer, komiteer og utvalg. Leder i Klimarealistene 2012-15 og aktiv i klimadebatten over mange år.

Forskningsleder Bjørn H. Samset
Hans fagfelt er partikkelfysikk, med doktorgrad fra UiO i 2006. Klimafaglig spesialisering begrenser seg etter eget utsagn (TV2, Underhuset) til omskolering etter at han ble forskningsleder på Kristin Halvorsens Institutt for klimapolitikk, samt en del forskning i senere tid på hvordan aerosoler påvirker det globale klimaet. Samset har på vegne av sin arbeidsgiver hatt hovedoppgaven med å «informere» mediene i Norge om den påståtte menneskeskapte globale oppvarming, drevet av CO2-hypotesen slik den er beskrevet av FNs klimapanel (IPCC).

Finansavisens 8 spørsmål
Vi har dratt ut følgende essens fra en noe lengre innledende tekst som avisene har bedt partene om å kommentere.
En
: Naturlige klimaendringer er viktigere enn de menneskeskapte….
To: Klimamodellene treffer ikke. De spår konsekvent for høye temperaturer.
Tre: Menneskeskapte utslipp har kun bidratt …. marginalt, og forutsetningen om videre oppvarming er basert på dårlig forstått fysikk som beviselig feiler.
Fire: Verden har vært varmere tidligere enn i dag (varmen i Vikingetiden – MWP)
Fem: Epostene fra Cimategate – vitenskapsskandale med hvitvask eller intet galt å se her?
Seks: Konsensusargumentet – da 97 % ble til 0,3 %. Manipulasjon av lekfolk?
Syv: Mange ledende forskere er skeptikere, både i Norge og i USA.
Åtte: Nordpolen skulle bli isfri, klimaforskerne tar feil.

Og svarene var?
Vel, da er det bare å lese Finanavisen, hvor Ellestad til stadighet får siste stikk med flere referanser til vitenskapelig litteratur. Det meste av våre argumenter er kjent fra før for alle som leser klimanytt, og stilt opp mot Samsets argumenter som bare er basert på klimamodeller og IPCCs politiske prosesser, så blir dette avslørende lesning. Spesielt scorer Ellestad på presiseringen om at når modellene (altså kartet) viser for høy temperatur, da er det virkeligheten som er korrekt. Det var ett av flere sentrale punkter hvor Samset ble svar skyldig, i et større, saklig presseoppslag hvor den klimaalarmistiske retning står avkledd igjen på scenen.


Nye faktafeil fra Samset
Her kan vi avdekke flere faktafeil fra Samset (at dagens situasjon skal være unik, at klimamodellene over tid treffer meget godt, påstått nedsmelting kontra de facto isøkning i Antarktis). Men grovest er denne påstanden som han selv burde vite er feil:

Menneskeskapte utslipp har stått for omtrent all temperaturøkninen de siste 100 årene…
Bjørn H. Samset, svar til spørsmål 3

FNs klimapanel mener følgende om de siste 67 årene, at mer enn halvdelen av  temperaturøkningen skyldes våre utslipp, mens det i de foregående 33 år ikke var noen som helst effekt på temperaturen fra våre utslipp. Vi ser altså nok et tilfelle hvor Samset er betydelig mer ekstremistisk enn det vi kan lese i hovedrapportene fra FNs klimapanel.

Flere svakheter kan påpekes ved Finansavisens oppslag, for eksempel er spørsmål to hvorvidt klimamodellene treffer eller feiler. Da er det mer enn litt pussig at man ikke greier å få vist leserne dokumentasjonen som ble presentert bl.a med denne figuren på en klimahøring i senatet i USA sommeren 2016. Men lørdagsavisen er altså underholdning det også, og da kan man ikke tillate at faktaene står i veien for lesernes weekendbehov?

Kan det utifra denne figuren være noen som helt tvil om at modellene bommer grovt?

Finansavisen påpeker
Lakonisk konstateres det at den 20. januar får USA en president som er klimaskeptiker. Her kan vi legge til at det er et syn han deler med de aller fleste av sine viktigste medarbeidere og med det dominerende flertallet blant USAs folkevalgte. Det kommer til å få konsekvenser….

Støtt oss ved å dele:

30 kommentarer

 1. Interessant artikkel. Samset fremstår mer som Al Gore enn en seriøs forsker. Han roter seg bort i selvmotsigelser.

  «Ellestad har tidligere uttrykt skepsis til temperaturmålingene i vår tid, men samtidig har han kunnskap om temperaturutviklingene i solsystemet over tid, og vet dessuten hvordan temperaturen var for 550 millioner år siden, og han vet til og med at da var det ingen skadevirkninger. Han kan umulig vite dette.»
  Så sier Samset:
  «Et sluttpoeng: Ellestad tar feil i det han skriver om fortiden, men selv hvis han skulle ha rett så ville ikke det forandre noe som helst.»
  Samset hevder altså at Ellestand umulig kan vite noe om temperaturene for 550 mill. år siden for så å hevde at det han sier er feil. Så i motsetning til Ellestad vet altså Samset dette.

  «Lindzen er ikke skeptiker slik Ellestad er det, han har kommet med kritiske bemerkninger om hvordan man modellerer skydekke. Han er en avviker her, men likevel godt innenfor en faglig diskusjon.» Så det er Samset som definerer hvem som er innenfor og utenfor faglig diskusjon. Det må være utrolig hyggelig for Lindzen at hans arbeid er godkjent av selveste Samset

 2. Det var absolutt fantastisk lesning! Samset som klimafornekter .. Bra jobb av Ellestad 🙂

  • Hver gang jeg ser TV innslag med Samset og han skal forsvare det «offisielle» stå stedet til Norge og resten av dagens verden ser jeg en mann som har store problemer med å gi gode svar. Han er jo ingen politiker eller journalist som har ordet i sin makt. Han utnyttes kanskje mest som en nyttig «brikke» (?) for daglig leder og politiker i CICERO. Han må forsvare enkelte politikeres vilje til å holde på makten over folket og undertrykke egne faglige kunnskaper for å beholde stillingen i Cicero. En vanskelig balansegang vil jeg tro. Stakkars mann med solid fysiker bakgrunn som må stå oppreist i denne saken å sannsynligvis innerst inne vet hva som er den mest sannsynlige sannheten her, -. CO2 elementet er bare et taktisk stunt for å holde på makten over folket og tjene penger…..

 3. IPCC oppgir at «mer enn 50% av temperaturstigningen er menneskeskapt». Ikke bare det, men panelet tillegger utsagnet 95% sannsynlighet, basert på usikkerheten i modellene. Dette uten å oppgi konfidensintervalllet eller standardavviket i beregningene fra klimamodellene. Utsagnet blir derfor meningsløst med mindre konfidensintervallet er mellom 0% og 100%. Dvs helt usikkert.
  Er det publisert noe om standardavviket i prognoser fra forskjellige simuleringsmodeller?
  Finnes det noe publisert om standardavvik og mulige systematiske feil i satelittmålinger og ballongmålinger? Det kan umulig være mangel på antall målinger. Håper noen kan svare på dette.

  • Osjord,
   flott at du stiller IPCCs statistiske «sannsynlighets»-sludder til ansvar ifht vitenskapens reelle krav til konfidensintervall og standardavvik. Dessverre er jo massemedia ikke faglig i stand til å se galskapen, og forskere som skjønner dette, tør ikke å synge skikkelig ut.

   • Sunde,
    Ref. det påståtte «sannsynlighets»-sludder, vil jeg opplyse deg mfl. om at prediksjon ALLE av usikre komplekse og reelle fysikalske og kjemiske systemer innenfor alt fra ingeniørfag (f.eks. olje og gass), medisin, og meteorologi til klimamodellering foregår med simuleringsmodeller som verktøy for gi en å forventet prediksjon. Det er dette som er anvendt forskning anno 2017. De samme fundamentale fysiske og kjemiske lover ligger i alle tilfeller til grunn (feks. kontinuitetslikninga, reell gasslov).

    • Lacner,
     Takk for svar. Jeg savner imidlertid dukumentasjon på den statistiske usikkerheten i klimamodellering. Da tenker jeg spesielt på responsen ved å variere CO2-konsentrasjonen, mens alle andre parametere holdes mest mulig konstant. Altså enkeltsimuleringer ved forskjellige tidspunkt frem i tid. Det som ellers er relevant er antall modeller og type, spredning formulert som konfidensintervall, standardavvik, konfidensnivå (sannsynlighet). Hvis resultatene fra simuleringer fra flere modeller ikke er tilnærmet normalfordelt må dette opplyses. Har du slike opplysninger?

    • Lackner,
     du svarer om noe helt annet, kan det være at du ikke ser hvilke statistiske svakheter vi snakker om her? Eksempel: I sitt SPM (Summary for Policy Makers) opererer IPCC utrolig nok med «sikkerhet» som sannsynlighetskriterium, der det vitenskapelig korrekte statistiske begrep selvsagt skal være «usikkerhet». En rekke dyktige og frittstående statistikere utenfor IPCC har jo påpekt denne type «sannsynlighetssludder» gjentatte ganger uten at organisasjonen synes å være villig til å ta korreks. Det synes åpenbart viktigere å overbevise massemedia og opinion om «klimakriser» med ugyldige statistiske praksiser som er lett fordøybare, enn å anvende korrekt statistisk teori.

 4. Samset:
  «Et sluttpoeng: Ellestad tar feil i det han skriver om fortiden, men selv hvis han skulle ha rett så ville ikke det forandre noe som helst.»
  Samset er altså av den mening at det er intet å lære av fortidens hendelser? Bør man altså slutte å registrere og lagre data, for de betyr jo ingen ting for senere forskere?
  Samset mister kanskje jobben hvis han skulle gi seg til å være enig med Ellestad? Han vet nok godt hva som skjer med folk som ikke lenger orker å være med i løgnens beltebil. Eksemplene er dessverre mange.
  Sannheten om IPCC og den politisk vedtatte «konsensus» har med dette kort kommet til orde. Folk vet litt mere, trolig. Kanskje dette er den andre lille snøball etter Carl I Hagen? Kan en nå håpe på flere rullende baller i kram snø, eller at disse to vil vokse og bryte vei gjennom hysteriet?

 5. Det gjelder å oppdatere seg. Det er ikke modellene, men MÅLINGER, som viser temperaturøkningen. Modellene bekrefter den. Å tviholde på håndplukkede data mellom 1998-2013 er utdatert. Alle måleserier, UAH, RSS, GISS osv., viser mer enn 0,1 grader C oppvarming pr. dekade. Det er dramatisk med tanke på at det var ca fire-fem grader kaldere ved siste istid for mer enn 10,000 år siden. Og: Hvis det IKKE er antropogen påvirkning, hva er det da som gir oppvarming i en lengre periode med synkende solaktivitet? KR har til gode å gi oss en logisk historie her.

  • Du har rett i at vi må forholde oss til målinger for å vite temperaturutviklingen frem til i dag. Fremtidens temperaturutvikling kjenner vi ikke, så hvis vi skal si noe om den må vi ty til modeller. Uenigheten dreier seg om historisk temperatur, om modellene er riktige og om hvilken påvirkning menneskeskapt CO2 har. Du må gjerne være uenig med KR, men du tjener på å vise respekt for uenighet. Du, og andre mener at siden mennesker slipper ut CO2 og at temperaturen øker må temperaturøkningen være en følge av utslippene. Korrelasjon er ikke det samme som kausalitet. I denne diskusjonen er jeg av den oppfatning at det er Samset som fremstår som uvitenskapelig.

   • Johansen, kan du forklare om dette er et eksempel på respekt?

    Jeg minner om at debattreglene ikke tillater stråmenn.

    Du sier: «Du, og andre mener at siden mennesker slipper ut CO2 og at temperaturen øker må temperaturøkningen være en følge av utslippene«. Ifølge reglene må du altså kunne dokumentere at Lackner faktisk har sagt noe slikt.

    • Sitat: «Hvis det IKKE er antropogen påvirkning, hva er det da som gir oppvarming i en lengre periode med synkende solaktivitet? KR har til gode å gi oss en logisk historie her.»

 6. Det er ikke så rart at forskningleder Bjørn Samset, fra CICERO blir slått grundig i bakken av Ellestad.

  Husk at det var Samset og Svensen, som i juli, 2013 kom med en 4 siders lang artikkel i Morgenbladet: «Seniorsaken: Klimaskepsis», der de blant annet skriver: «Forskere vi kjenner som svært dyktige og nyanserte, ja verdensledende innen sine felt, blottlegger overraskende ofte en grunnleggende klimaskepsis når anledningen byr seg. Skepsisen kommer gjerne til syne under uformelle situasjoner, og etter inntak av alkoholenheter. En øl eller to senker hemningene, og vekker samtidig behovet for å diskutere. Fester med kolleger fra andre forskningsfelt forløper sjelden uten minst én eksistensiell klimadiskusjon….» Har du hørt på makan til tullprat, i en vanligvis respektert avis?

  Dessverre er Bjørn Samset kjent for å gå på mannen og ikke ballen, når en anledning byr seg. I stedet for å diskutere sak, diskuterer han gjerne din bakgrunn, holdning og utdannelse.

  • Det er skremmende at en enslig relativt «ung» mann, (fysiker Bjørn Samset sett i forhold til Ellestad) som med den rette CV har fått så stor makt. Her har det tydeligvis oppstått den ideelle kopling mellom fysiker og politiker miljøene. Hvor mange andre i CICERO er ansatt fra det frie arbeids søker markedet? Siles disse slik at bare kandidater med den «rette» overbevisning blir ansatt? Og gjelder dette også resten av forvaltningen i Norge? Hva med jurister? Disse tilpasser jo lovverket til det politikerne forhandler seg til. Det var denne karusellen da, – politiker- fysiker-jurist. Snurrer og snurrer og lover tres nedover oss som betaler lønnen deres. Og aviser og TV henger med og velger det som provoserer, – det selger idag. I morgen selger de nok andre sannheter. De snur alltid kappen etter vinden.

 7. Mange gode spørsmål, og svar.
  Men – det får meg til å tenke på et ordtak: «at en ikke ser skogen for bar bare trær».

  Det jeg savner er en enkel «risikovurdering» basert på kjente fakta.
  Ta f.eks. innholdet av CO2 i atmosfæren.
  Hvor mye er det i dag? (Hvor meget vi har «svidd av» vet vi)
  Hvor mye var det for 150 år siden?
  IPCC oppgir 280 ppm og 400 ppm.
  Er det grunnlag for å tvile på disse to tallene?

  Jeg har forstått at atmosfæren er et såkalt «kaotisk system», som kjennetegnes ved at små endringer kan gi store utslag!!
  La oss si at vår tilførte mengde CO2 kunne føre til en klimaendring som kunne true vår sivilisasjon, eller verre, vår eksistens.
  La oss si muligheten var 1%. Ville vi da ta den risikoen? Selvfølgelig ikke!

  Så, mitt spørsmål er:
  Kan klimarealistene (med sitt råd av professorer og andre høyt utdannet) berolige meg og andre med at denne muligheten er 0?

  • Når det gjelder CO2 i det lange perspektivet, opptil 500 millioner år, så har volumet av denne livgivende gassen gått ned til 1/7 av det det var. Effekten på plantelivet har vært drastisk. Se nest nederste figur her:
   http://www.klimarealistene.com/2015/11/27/nrk-har-det-varmt-i-kloden/

   I det korte perspektivet vet vi at 280 ppm er feil, nederste figur i lenken over. Basert på et gjennomsnitt av alle våtkjemiske målinger før 1957 hvor Mauna Loa ble etablert, så er tallet 325 ppm for disse ca 150 årene.

   Det tallet støttes av proxydata fra gamle planterester og sedimenter under vann. Man får en «normal» tilstand 300-350 ppm, med svippturer opp til 400 ppm. IPCC bruker CO2-data fra luftbobler i iskjerneprøver, til tross for at det er kjent at disse ikke kan brukes til å estimere CO2 grunnet mer enn et titalls kjemiske porsesser i isen før, under og etter uttaket av iskjerneprøven.

   Se Jaworowskis erklæring til Senatet i USA fra 2004.
   https://www.john-daly.com/zjiceco2.htm

   • Og Jaworowski er ikke nådig mot IPCC et al. i sin
    Conclusion
    The basis of most of the IPCC conclusions on anthropogenic causes and on projections of climatic change is the assumption of low level of CO2 in the pre-industrial atmosphere. This assumption, based on glaciological studies, is false. Therefore IPCC projections should not be used for national and global economic planning. The climatically inefficient and economically disastrous Kyoto Protocol, based on IPCC projections, was correctly defined by President George W. Bush as «fatally flawed». This criticism was recently followed by the President of Russia Vladimir V. Putin. I hope that their rational views might save the world from enormous damage that could be induced by implementing recommendations based on distorted science.

   • Takk for svar.
    Wikipedia oppgir også 280 ppm for denne perioden. Hvis 325 ppm er riktig burde jo det rettes.
    Uansett en signifikant øking.
    Så, hva med risikoen?
    Ser det spørsmålet fortsatt står ubesvart.

     • Takk for svar.
      Har sett på Mauna Loa, Keelerkurven og Ernst-Georg Beck sin kurve, samt Jaworowskis argument for 335 ppm. Fant ikke noe på om Beck sin målemetode er verifisert.
      Så også på hvordan Wikipedia «styres».
      Men, la nå det ligge.
      Selv fra en verdi på 335 ppm (150 år tilbake) og til dagens 400 ppm så er økningen signifikant.
      Mitt hovedspørsmål til klimarådet, som jeg stilte i første innlegg, står fortsatt ubesvart.
      For ordens skyld gjentar jeg resonnementet og spørsmålet:

      Jeg har forstått at atmosfæren er et såkalt «kaotisk system», som kjennetegnes ved at små endringer kan gi store utslag!!
      La oss si at vår tilførte mengde CO2 kunne føre til en klimaendring som kunne true vår sivilisasjon, eller verre, vår eksistens.
      La oss si muligheten var 1%. Ville vi da ta den risikoen? Selvfølgelig ikke!

      Så, mitt spørsmål er:
      Kan klimarealistenes Vitenskapelige Råd berolige meg og andre med at denne muligheten er 0?

 8. Sitat fra Finansavisen lørdag 7. januar.
  «Samsets replikk: Dette er meningsløse argumenter fra Ellestad. At klimagasser påvirker klimaet er paradigmet klimaforskere arbeider under, et paradigme som følger av fysiske og kjemiske lover».
  Betyr dette at Samset er forberedt på et paradigmeskifte i CICERO/IPCC? Et paradigme etterfølges per definisjon av ett annet. Et paradigme er ikke noe endelig.

 9. Ellestad informerer Finansavisens ledere at: «For 4000 til 8000 år siden var kloden 2 til 3 gradere varmere enn i dag».

  Kanskje Ellestad her kan si litt om hvordan man vet dette?

Kommentarer er stengt.