Feilaktig om USAs vurdering av klimavitenskap

Klimanytt 247, forfattet av Ole Henrik Ellestad.

IPCC-leiren har i likhet med de «tre små griser» laget et «CO2-byggverk» bestående av grener og strå uten grunnmur. Men med Trump-administrasjonens komite for evaluering av klimavitenskapen kommer de vitenskapelige motargumenter som vil blåse huset i filler. Det truer den konstruerte «sannhet» og må bekjempes av IPCC-leiren, politikere og mediene.

Komite for kritisk gjennomgang av klimavitenskapen

President Trump er iferd med å etablere en nasjonal vitenskapelig komite som skal gjennomgå klimavitenskapen. Helt greit for alle som vil legge de vitenskapelige prinsipper til grunn. Men NTB formidlet gjennom Aftenposten en artikkel fra New York Times (NYT)om at «klimafornekteren» William Happer skal lede komiteen og med tilhørende lite flatterende omtale – langt fra dekkende.

William Happer er en særdeles kompetent vitenskapsmann til å lede arbeidet: tidligere fysikkprofessor ved Colombiauniversitetet (leder av strålingslaboratoriet) og nå Princeton, prosjektleder for Department of Energys store energiprosjekt (3 milliarder dollar) og medlem av JASON (uavhengig komite som gir myndighetene råd i vitenskapelige spørsmål innen naturvitenskap og teknologi ved kritisk gjennomgang av prosjekter primært innen sensitive tema).

Sentralt i Happer-komiteens vurderinger står det fysikalske fundamentet for IPCCs beregningsmodeller som ligger til grunn for IPCCs arbeid og konklusjoner, og at beregningene ikke stemmer med observasjonene.

Evaluering av forskningskvalitet er normen

Mens det i mange industriland har vært praksis å evaluere forskningens kvalitet med jevne mellomrom (5-10 år), har IPCC i løpet av sitt vel 30-årige virke bare blitt evaluert én gang. I kjølvannet av den famøse «Climategate»-avsløringen i 2009 var man tvunget til å bedre omdømme, men valgte å begrense evalueringen til IPCCs organisasjon og virkemåte. Det faglige grunnlaget ble omgått. Evalueringen ga IPCC alvorlig kritikk for manglende vitenskapelige prosesser, manglende bruk og omtale av usikkerhet, blanding av roller og sammenblanding av vitenskap og politikk (KN 167). Alvorlig, skrev NYT, Economist og Aftenposten i september 2010 uten at det ledet til forbedringer.

Noen vil hevde at man ikke trenger å evaluere en studie der eksperter har vurdert den samlede litteratur. Men kritikken omtalt ovenfor viser jo at prosessene ikke er objektive iht. vitenskapelige kriterier. Når IPCC benytter 20-åringer og miljøaktivister uten formell vitenskapelig kompetanse i sentrale roller i rapportskrivingen burde alarmene gå. Flere eksperter har også sluttet å delta i IPCCs arbeid, andre ledende eksperter er aldri blitt spurt.

En evaluering er i tråd med forslaget om å lage en ‘rød’ og ‘blå’ ekspertgruppe for å gi sine vurdering slik lederen for Environmental Protection Agency (EPA) foreslo. Det er videre helt i tråd med slik vitenskapen skal fungere og med juridiske prinsipper. Slik IPCC ensidig får råde grunnen blir det som om myndighetene skulle være både aktor og forsvarer i en rettssak.

Happers syn på CO2s klimabidrag

Happer er ingen klimafornekter. Faktisk er han på linje med faglige syn som står sentralt i den internasjonale, mer nyanserte vitenskapelige debatt. Mye av dette stemmer også med faglige omtaler dypt inne i IPCCs fagrapporter, men som behendig forsvinner på veien mot «Summary for Policymakers» som politikerne benytter og som mediene eskalerer ytterligere. IPCC har med sine mange dementier av tidligere oppslag om alarmerende klimaeffekter også tilnærmet seg Happers syn.

Happers syn har bred dekning i den vitenskapelige litteratur og kan kort oppsummeres:

 • CO2 vil stimulere plantevekst og -helse og være til betydelig gagn for mennesker over hele kloden.
 • Økt CO2 antas teoretisk å kunne bidra med en oppvarming av atmosfæren på ca 1C ved dobling fra 300 til 600 ppm (slik IPCC også anfører).
 • IPCCs postulerte forsterkningseffekt på 3-5 ganger fra økt vanndampmengde har manglende realitet siden det observeres en nedgang av vanndampmengden i de atmosfærelag IPCC selv beregner størst effekt.
 • Det er således en negativ forsterkning som reduserer bidraget til under 1C, godt under IPCCs 1.5C-mål.
 • En rekke kjente variasjoner i energibidrag og -transport over kloden fra sol, måne, vinder og havstrømmer gir opphav til en rekke naturlige observasjoner.
 • Disse naturlige variasjonene gir flere mulige forsterkningseffekter som kan forklare klimaendringene også etter 1950.
 • Systematiske variasjoner i skydekke er en av de viktigste faktorer, og IPCC beregner disse dårlig.

Hvorfor bekjempe evalueringen?

IPCC er gjennom FN-systemet og landenes politiske kretser og medier blitt gitt en dominerende posisjon i formidling av klimainformasjon. Over år er posisjonen systematisk bearbeidet til konsensus og «science is settled» om at menneskeskapte årsaker bidrar til såvel oppvarming som økte ekstremeffekter. Men det stemmer ikke med observasjoner. Det er lett å påvise at IPCCs CO2-hypotese bryter med velkjente naturvitenskapelige forutsetninger og primært er forankret i utilstrekkelige og feilaktige beregningsmodeller. Har man som makthaver eller ‘Sannhetsministerium’ satset på det Orwellske ‘uvitenhet gir styrke’ blir det farlig med opplysende evaluering. Enorm prestisje står på spill for politikerne. Mediene er jo vant til å feile.

Konklusjon

Den nye evalueringen vil reetablere CO2 som en svak drivhusgass med primært positive effekter. Nok en gang har politikerne innen miljørelatert virksomhet fulgt opplegget til de «tre små griser» og laget et dårlig byggverk som ikke tåler ‘vindene’ fra de anerkjente vitenskapelige prinsipper.

Støtt oss ved å dele:

47 kommentarer

 1. Var det ikke den samme William Happer som på CNN for en stund siden påsto at dersom CO2 var en forurensende gass, så bidrar alle mennesker med å forurense atmosfæren fordi vi alle puster ut ca. 1 kg CO2 i døgnet? Å komme med en slik villedende påstand bidrar ikke til at jeg får noen spesiell tiltro til hans evne til å «gjennomgå klimavitenskapen» på en vitenskapelig, objektiv måte. Det web-baserte, non-profit senteret «Media Matters» skriver: MM has previously detailed how Happer, a retired Princeton professor who is not trained as a climate scientist, has tried — unsuccessfully — to conceal the fact that oil interests have directly funded his “research.” And as a recent paper in Nature Climate Change noted, the fossil fuel industry has long been involved in campaigns in US politics “aiming to refute, confuse and obstruct acceptance of the reality of climate change,” using scientists just like Happer to spread misinformation.» William Happer er et forståelig valg av en president som har erklært at han ikke tror på menneskeskapt oppvarming av kloden.

  • Det er ikke omstridt at gjennomsnittsmennesket puster ut ca et halvt tonn med CO2 hvert år.

   Det er heller ikke omstridt at det ikke eksisterer observasjoner som viser at våre «utslipp» av CO2 har ført til en målbar økning i global temperatur. Klimapanelet skrev såpass allerede i sin første hovedrapport i 1990.

   Ellers må jeg bare gratulere deg med grisete spill, ved å gå etter mannen og ikke etter naturvitenskapen.

  • Tja viste du virkelig ikke det ? alle organismer ånder (forurensende) CO2, det er ingen forurensing men en forutsetning for at det finnes liv på planeten. Det er bare aktivistforskere ved å demonisere CO2 som greier å føre folket bak lyset. Kneblingen av reelle forskere som har et annet syn en den gjengse, viser med all tydliget at det ligger en agenda bak. prøv å finn ut hva den er.

   • Nei, jeg visste virkelig ikke det, Karl Johan Grimstad. Gjennom fotosyntesen produserer planter oksygen av CO2 som de får fra atmosfæren. Karbonet blir brukt til å bygge planten. Gjennom næringskjeden havner karbonet omsider i vår kropp og blir bl.a. brukt til å produsere CO2 som vi puster ut. Vi tilfører altså ikke atmosfæren noe som ikke var der fra før. Ikke et eneste gram CO2.

    • Fossil forbrenning tilfører heller ikke noe til atmosfæren som ikke var der før

     • Hvis du med «før» mener for mange millioner år siden, har du rett. Men det hjelper desssverre ikke på CO2 overskuddet i atmosfæren i dag.

    • Her har selvsagt Bøe et argument. Det som er forunderlig da er at norske lam som går ute og spiser plantefor hele sommeren før de blir slaktet på høsten faktisk beskrives som klimaverstinger av klimaforskerne. De har til og med regnet ut mengden av forurensende klimagasser disse produserer. Dette regnestykke skal altså ikke gjelde for de menneskelige utpust av CO2 fordi vi bare spiser organisk materiale. Hva er den kjemiske forskjellen mellom menneskenes utpust av CO2 og sauens utpust av CO2 som begge kommer fra organisk materiale?

     • Jeg er ikke helt sikker på at jeg forstår hva du mener. All mat mennesker og dyr spiser er vel organisk? Og CO2 er CO2 uansett om om den kommer gjennom pusten av en sau eller et menneske.

     • Problemet er at utslippene fra ku og sau beskrives som farlige klimautslipp og som vi må begrense for å avverge klimakatastrofen. (Jeg har imidlertid ikke funnet et eneste sitat fra en klimaforsker som sier at det menneskelige utslipp av CO2 fra utpust ikke er et klimaproblem. Bare i kommentarfelter er dette beskrevet.) Klimaforskere hevdes at rødt kjøtt er klimaverstinger, og da må dette skille seg ganske dramatisk fra menneskets utpust som de definerer som klimanøytralt. Riktignok dannes det metan som etter noen år omdannes til CO2 slik at metanutslippene har noe lenger oppholdstid i atmosfæren enn menneskets CO2 utslipp.

      Jeg er helt enig med B.O.Bøe at CO2 er CO2 og at dette er likeverdige verdier i CO2 problemet. Det som er forunderlig er at utslipp fra ku og sau defineres som menneskeskapte utslipp og skal ha en halveringstid i atmosfæren på flere 100 år eller 1000 år. (Al Gores nobelforelesning høsten 2018) mens utslippene fra menneskets utpust defineres som naturlige og inngår i CO2 kretsløpet med en halveringstid på 6 år.

      Jeg viser også her til CICEROs hjemmeside der de sier at «De menneskeskapte utslippene ikke deltar i CO2 kretsløpet». Dette skal da gjelde utslippene fra ku og sau, men ikke utslippene fra vår pust.

  • Om Einstein ,skulle ha motatt penger i løpet av sin karriere fra ett eller annet firma knyttet til utvikling av fossile råvarer så betyr det ikke at relativitetsteorien hans er feil eller kjøpt og betalt av respektive firmaer.

   • Og hvis Happer hadde mottatt penger fra den fossile industrien for å studere adaptiv optikk, så ville heller ikke det redusert anerkjennelsen av hans forskningsresultater innen dette feltet. Men han er ikke lenger nøytral når han blir støttet av den fossile industrien og etterpå skal komme med råd som får store økonomiske konsekvenser for dem som har støttet ham.

    • Hvis du ser det som et problem, hva synes du da om finansieringen av forskningen på antropogene klimaendringer? Mange forskningsinstitusjoner, bla. Cicero er opprettet for å forske på «klimaproblemet». Tror du de ville kommet med forskning som avviste at vi har et klimaproblem? Alle har en bakgrunn, men det er bare de som er skeptiske til Klimapanelets konklusjoner som diskrediteres. Hvis de stadig skal ta mannen og ikke ballen mister de all troverdighet. Særlig når deres dommedagsprofetier til stadighet bommer. Redselen for en opponent i diskusjonen er åpenbar. Klimapanelet burde ønske dette rådet velkommen. Hvis de har så vanntette forskningsresultater som de konkluderer med vil jo dette panelet gi dem forsterket posisjon. Hva synes du om reaksjonen fra en av IPCCs mest betrodde forskere?

     https://wattsupwiththat.com/2019/03/22/ignorance-is-strength-dissent-is-stalinist/

     Han virker ganske febrilsk. Synes du slike utfall er ok?

  • Bjørn O Bøe. For et par dager siden kunne jeg lese i Aftenposten at en mann skrev at det nå eller i nærmeste fremtid vil være teknisk mulig å redusere co2 innholdet i atmosfæren til under 200 ppm og kanskje ned mot 150 ppm. Dette var viktig å få til for å sikre barnebarna en livskraftig og sikker fremtid. Er du enig i dette?

   • Hva skulle hensikten være med å redusere CO2 innholdet i atmosfæren til slike nivåer? Naturen slik vi kjenner den i dag har tilpasset seg et nivå der innholdet av CO2 i tusenvis av år har ligget rundt 300 ppm. Å senke nivået særlig under det vil nok bare utløse en ny klimakrise.

    • Tror vi med rette kan si at plantene (naturen) slett ikke har tilpasset seg det lave CO2 nivået vi har hatt, og har.
     Et belte kalt «transition.zone» finnes både nord og sør for ekvator. I dette beltet trives hverken C3 eller C4 planter særlig godt. Dette skyldes hovedsaklig lav CO2 når vi snakker om C3 planter og temperatur når vi snakker om C4.
     Alle med plantefysiologisk utdannelse vet at plantene på jorda utviklet seg ved svært mye høyere CO2 i atmosfæren.

    • Bøe.
     Det du skriver er usant. Så sent som rundt 1940 ble det observert svært høye CO2-observasjoner, på høyde med og dels over dagens CO2-nivå. Se Beck i EE for detaljene, eller de oppslagene vi har hatt om dette gjennom årene.

     Nivået opp mot 400 ppm (0.04 %) har vi hatt gjentatte ganger etter siste istid, basert på analyse av stomataåpninger i planterester fra sedimenter på bunnen av fjorder og innsjøer.

     Plantelivet på jorda har levd i en konstant hungersnød etter at CO2-nivået sank under 1000 ppm. Det som trengs nå er en forsterket resirkulasjon av CO2 tilbake til atmosfæren denne gassen engang kom fra.

    • Hensikten var å bli kvitt en forurensende og skitten gass. De påsto også å ha tekniske muligheter til det.
     Jeg snakket forleden med en som driver med tomatproduksjon i drivhus på Finnøy i Rogaland. Han tilsetter ekstra co2 i lufta inne i drivhuset. Det ideelle nivået var 1200 til 1500 ppm for at plantene skal vokse og trives best mulig. Kunne godt være høyere men da ble kostnadene for store. Jeg har lest at ute i verden bruker de over 2000 ppm i drivhus. Det har nok noe med pris på co2 å gjøre. Det rare er at temperaturen inne i drivhusene ikke stiger med så høye mengder co2. De må fyre i tillegg. Dette passer vel dårlig med ditt ideal på 300 ppm

 2. Bjørn O Bøe. Totalt mangel på naturfaglig forståelse er det du mest demonstrerer. Latterlig enfoldig.

 3. Willam Happer har noen glimrende fordrag som kan ses på You Tube. Og det er ikke omstridt at mennesker har ca 4-5 % CO2 i lungene, og hvert utpust måler ca 40.000 ppm CO2. Når man sitter i en møtesal med mange mennesker kommer man fort opp i mellom 1500 – 2000 ppm CO2 i salen, noe William Happer viste i et av sine foredrag. Poenget hans var å få frem at det slett ikke er farlig for mennesker med noe høyere CO2 i atmosfæren. Økning har vært på skarve 100 ppm på 100 år. Gartnere øker CO2 innholdet i drivhusene med med 3 ganger så mye som vi har i atmosfæren for å bedere vekstvilkårene til planter, trær og grønnsaker. Så etter min mening vil CO2 tvert i mot bedre forholdene for mennesker på jorden, ved at avlingene blir større og bedre og det blir lettere å mette befolkningen som jo fremdeles øker. Vi bør være mye mer bekymret dersom det nå blir kaldere ( Noe som sannsynligvis er i ferd med å skje ) og vi får en motsatt effekt. Donald Trump har valgt riktig mann for denne jobben og jeg er sikker på at Happer velger sine medarbeidere med omhu.

  • Tror vi kan være enige i en ting: Happer vil velge sine medarbeidere med omhu. Ikke nødvendigvis de beste og dyktigste, men folk som er enige med ham selv. Og med Trump. Når det gjelder bidraget av CO2 fra menneskets utpust til atmosfæren, se mitt svar til Karl Johan Grimstad nedenfor.

   • Og hva gjør IPCC når de velger eksperter som skal følge mandatet om å vurdere menneskeskapt påvirkning?

    • Jeg tror de går etter faglige kvaliteter, klimaforskere som kan vise til solid, objektiv og nøytral fagfellevurdert forskning.

     • Så du tror IPCC velger nøytrale og faktaorienterte forskere, mens du er sikker på at Happer ikke vil gjøre noe slikt. Kan du forklare hva du bygger din forskjellige oppfatning på?

     • Bøe. Din tro er sterkere enn realiteten. Ta Sari Kovats som var sentral i skrivingen av helsekapittelet i 1995-rapporten, i 20-årene, uten publikasjoner i feltet, dr grad 10 år etter. Mens professor Paul Reiter fra Pasteurinstituttet i Paris ble desavuert. Det er mange slike eksempler. Det er mer enn nok med ett. Slikt ville aldri ha skjedd i noen seriøs prosess ledet av det vitenskapelige miljø.

     • Her kommer du med løseordet: «Fagfellevurdert». I praksis betyr dette at den som vurderer publikasjonen er en fagfelle av forfatteren og har samme utgangspunkt og tro. Min påstand er at dette forsikrer at publikasjonen er samsvar med «den rette lære». Det er noe helt annet enn en kritisk tredjepartskontroll som på faglig grunnlag går gjennom publikasjonen og ser om faget er ivaretatt. Her kan en vise til Eurokode 7 som beskriver dette.

     • Iversen påpeker noe viktig om fagfellevurderingen. Det har vist seg i slik review at IPCC-leirens arbeider i stor grad vurderes av folk med samme syn (forsåvidt greit) og ofte av nære samarbeidspartnere. Da blir det ugreit. Det blir heftig når vitige arbeider fra skeptikere vurderes av IPCC-leirens mest innbitte koryfeer – med forslag om å omarbeide viktige deler for konformitet med IPCC-leiren.
      Uansett er fagfellevurderingen intet sesam sesam. Det varierer fra full saumfaring til skumlesing. Mange tilfeller av dårlige arbeider som har sluppet gjennom innen forskningspolitiske ‘nøytrale’ tema også.

 4. Nei, det er ikke omstridt at et menneske puster ut ca. et halvt tonn CO2 hvert år. Men hvor tror du dette karbonet kommer fra? At ikke du skjønner karbonkretsløpet er kanskje ikke så rart, men at en som skal lede en gruppe som skal «gjennomgå klimavitenskapen» ikke skjønner det, er oppsiktsvekkende. Kall det gjerne «å gå etter mannen», men det må da være selvsagt at man sjekker om en som skal lede et offentlig utvalg er kvalifisert til jobben han skal gjøre. Etter mitt syn har ikke William Happet fått jobben fordi han er den best kvalifiserte, men fordi han støtter presidentens syn og ikke tror på menneskeskapt oppvarming av jorda. Jfr. f.eks. de nye lederne i EPA som er valgt etter at Trump ble president. Tror du at overhodet noen av dem er valgt fordi de er faglig kvalifiserte til den oppgaven de er satt til?

  • Jeg er klimarealist, ikke pga. av at jeg er spesielt sterk faglig på alle de realfaglige kompliserte spørsmålene rundt global oppvarming, heller pga. at jeg enda ikke har funnet noen konsistent forklaring på den påståtte menneskeskapte oppvarmingen. Jeg finner lite annet enn selvmotsigelser (ref. diverse avisartikler fra ca. 80 år tilbake) og regnestykker som ikke går opp. Hvordan kan Norge, med et CO2 utslipp på 0,12 % utgjøre noen forskjell når land som USA, Kina og India med til sammen 49.8 % av alle menneskeskapte CO2 utslipp i praksis ikke gjør noe for å redusere sine utslipp? Kina og India øker sine utslipp (ref. Parisavtalen) og USA har trukket seg fra avtalen. I tillegg, Russland, (trolig snart også Brasil), Pakistan og alle land som tidligere ble karakterisert som u-land gjør heller ikke noe for å redusere sine utslipp. Trolig kommer nærmere 80 % av alle menneskeskapte globale CO2 utslipp fra land som ikke gjør noe for å redusere sine CO2 utslipp. Så hva Norge, med et utslipp på 0.12 % kan gjøre fra eller til (spesielt med tanke på at vi allerede har verdens minst CO2 utslippsbaserte energiforsyning (ref. vannkraft), er et paradoks jeg ikke forstår, men likevel ikke skal be deg svare på. Men kanskje du burde gjøre deg opp noen private tanker rundt dette?
   Det jeg derimot ber deg svare på er et annet paradoks jeg ikke er i stand til å forstå, men med den kunnskapen du etter eget utsagn besitter (sitat: «At du ikke skjønner karbonkretsløpet er kanskje ikke så rart, men at en som skal lede en gruppe som skal «gjennomgå klimavitenskapen» ikke skjønner det, er oppsiktsvekkende.). Med et slikt utsagn er det tydelig at du skjønner karbonkretsløpet, og da har jeg endelig funnet en faglig sterk nok kapasitet til å svare meg på et annet paradoks jeg ofte har fundert på: Hvorfor er menneskelig utpust (jeg regner med at du inkluderer promp og rap også) en del av det naturlige karbonkretsløpet og dermed ikke å karakterisere som «forurensning» samtidig som vi i det siste har blitt tutet huden full med problemene med storfe som promper og raper og puster og dermed utgjør en alvorlig klimatrussel? Har storfe en farligere klimapust enn oss mennesker???

   • Utslippene fra storfe dreier seg om drivhusgassen metan (CH4). Metan dannes når foret dyra spiser prosesseres. Metan brukes ikke i fotosyntesen, så den forsvinner opp i atmosfæren hvor den forblir inntil den blir nedbrutt, noe som gjennomsnittelig tar 8 år. Siden gassen har 25 ganger så stor klimapåvirkning i atmosfæren som CO2, har den en stor oppvarmingseffekt.

    • Du kommer igjen med usanne påstander.

     Metanet er ustabilt i atmosfæren og kan ikke overleve i kontakt med oksygen og sollys, Molekyl for molekyl omdannes den på kort tid til CO2 og vanndamp. Disse gassene har en klimapåvirkning, hvorav vanndampens konveksjon med skyer utgjør 90-95 % av drivhuseffekten.

     Metan er det så forsvinnende lite av i atmosfæren at det ikke spiller noen rolle hvor»sterk» den er, spesielt når den er IR-aktiv der spekteret fra før av er mettet. Noen oppvarmingseffekt er aldri observert hverken for metan eller for CO2, så denne effekten er nødt til å være svært liten.

     I og med at CO2 har en kjølende effekt i stratosfæren, så vet man ikke engang om denne gassens samlede virkning er kjølende eller varmende.

     • Når jeg igjen blir beskyldt for å komme med usanne påstander, hadde jeg kanskje forventet at du hadde underbygget dette med kilder som sier noe annet en det jeg har referert. «Metanet kan ikke overleve i kontakt med oksygen og sollys» påstår du. Jeg bare refererer hva f.eks. den engelske utgaven av Wikipedia skriver, men har googlet en del andre kilder om temaet. De fleste oppgir en overlevelse av metan i atmosfæren på mellom 8 og 12 år. Jeg finner ikke noen kilder som støtter din påstand. Har du noen kilder?

 5. Til Bøe. Nå er vel kommentaren besvart nedenfor. Dine anførsler er ikke relevante hverken når det gjelder vitenskapmannen Happer eller om menneskenes CO2-innhold i pusten. Er det slik at når man får prosjektmidler fra det offentlige kun når man forsker på menneskeskapte klimaendringer – er man da helt nøytral? Når Happer er ekspert på stråling mm, er han ikke da kompetent til å uttale seg om strålingens betydning for å generere varme i atmosfæren?

  Det Happer vet som strålings- og energiekspert, og som Bøe tydeligvis ikke vet, er at IPCC har beregnet at dobling av CO2 til ca 600 ppm vil gi en oppvarming på bare ca 1C. Så postulerer IPCC at dette vil resultere i mer vanndamp som vil øke oppvarmingen 3-4.5C. Men Happer vet også (som IPCC) at det i de atmosfærelag der modellene IPCC benytter beregner den største drivhuseffekte, observeres mindre vanndamp såvel med satellitter som værballonger. Da blir det ingen forsterkning. Siden det der observeres mindre vanndamp inntrer en svekkelse. Og hvor blir det da av ‘het klode’? Siden IPCC også vet dette kan de lett gå for 1.5C-målet, men de sier ikke at det ikke er avhengig av CO2-reduksjon.

  • Eh…hva er besvart, Ole Henrik Ellestad? Mener du også at vi tilfører lufta noe som ikke var der fra før når vi puster ut? Og er det ikke relevant at lederen av en nasjonal vitenskapelig komité som skal gjennomgå klimavitenskapen har hatt bindinger til oljeindustrien og ikke har noen bakgrunn innenfor klimaforskning? Kan man forvente en objektiv holdning av en som har sammenlignet «demoniseringen av CO2 med demoniseringen av jødene under Hitler»?

   Den siste delen av ditt tilsvar er interessant, og det er riktig som du skriver at dette er noe «Bøe tydeligvis ikke vet». Jeg skal prøve å sette meg litt inn i det, og evt. komme tilbake med en kommentar.

   • Har du hørt om forbrenning i kroppen og hva det resulterer i?
    Er det noe bedre at myndighetene velger eksperter blant de som mottar flere milliarder dollar årlig for å skrive rapporter for myndighetene?
    Du har jo sjansen til å vurdere komiteens resultat når de kommer med sin begrunnelse. Som helt sikkert er mer faglig dyptpløyende enn dine kommentarer.
    Skjønt det trenger man ikke. Det er enkle, velkjente naturvitensapelige fenomener som forklarer hovedlinjene i falsifisering av IPCC-hypotesen.

    • Jeg går ut fra at du tenker på CO2 som er et avfallsprodukt fra kroppens energiomsetning og som vi kvitter oss med ved at vi puster ut? Men karbonet her kommer jo opprinnelig fra karbonet som planter har skapt gjennom fotosyntesen. Gjennom næringskjeden havner karbonet omsider i vår kropp og blir bl.a. brukt til å produsere CO2 som vi puster ut. Det betyr at vi ikke tilfører lufta noe som ikke var der fra før.

   • Hvilken bakgrunn har forskerne Klimapanelet bruker for å trekke sine konklusjoner? Kan du definere hvilken bakgrunn som kvalifiserer for å bli definert som klimaforsker? Dagens leder av IPCC er økonom, forrige var jernbaneingeniør. Er det relevant bakgrunn for å lede IPCC ?

    • Tror det er viktig å være klar over at IPPC ikke er en komité, men et internasjonalt panel av mer enn 800 forskere og andre eksperter fra rundt 85 land. Klimapanelet gjør ikke egen forskning, men går gjennom publiserte studier, systematiserer og oppsummerer kunnskapen. Men mange flere enn de 800 forfatterne er involvert i arbeidet. Blant annet får medlemmene av forfatterteamene hjelp fra andre eksperter. Disse kalles bidragsytere. Enda flere eksperter innenfor mange fagområder bidrar når utkastene til rapporter går på ut på to høring i to omganger. Det er mulig for alle eksperter å registrere seg på klimapanelets nettsider for å delta i høringsrundene. Forøvrig var den forrige lederen ikke jernbaneingeniør, men økonom med doktorgrader i produksjonsteknikk og økonomi.

     • Her er det utelatt at IPCC kun oppsummerer kunnskapen på menneskeskapte klimaendringer, mens de naturlige ligger utenfor mandatet. Sola, skyene, havstrømmene, vanndampen og en del astronomiske forhold er altså utenfor mandatet som dermed blir temmelig meningsløst, i og med at IPCC i sin første hovedrapport i 1990 er svært kalre på at det ikke eksisterer observasjoner som viser at våre utslipp har påvirket globale temperaturer målbart.

      Og slik villedes det i det offentlige rom av folk som burde vite bedre.

      Pachauri hadde en enkel Ph.D som dekker begge disipliner. Ikke to. Han har altså ingen formelle naturvitenskapelige kvalifikasjoner. Dette framgår av mediehenvendelser til TERI.
      https://nofrakkingconsensus.com/wp-content/uploads/2013/09/mr-tony-thomas.pdf

      Jernbarneingeniør med økonomikompetanse later til å være vel så dekkende for hans utdanning som andre mer fantasifulle betegnelser.

     • Problemet med dette tilsynelatende «vakre» systemet er at summary for policymakers skrives av politikere, byråkrater og aktivister bak låste dører. På den måten blir FNs klimapanel en politisk og ikke vitenskapelig organisasjon.

     • Jeg har tidligere lest at han var jernbaneingeniør. Siden du sier noe annet googlet jeg. Det står som du sier ang. utdannelse. Likevel har han ikke noen utdannelse som kan karakteriseres som klimaforsker. Derimot står følgende:
      «Han har også hatt verv i næringslivet, blant annet som styremedlem i Indian Oil Corporation Limited (som ligger på tidsskriftet Fortunes liste over verdens 500 største selskaper).»

      Antar du mener det er ok siden han er på Klimapanelets side. At Happer har det du kaller bindinger til oljeindustrien er diskvalifiserende siden han mener noe annet. Ser du paradokset?

 6. CO2-avsporingen er en stor fare for miljøvernet. Den virkelige forurensningen i naturen forsvinner i en religiøslignende CO2 diskusjon. Parisavtalen er en stor trussel mot det virkelige miljøproblemet i verden, en folkeøkning som ikke verden tåler på sikt.

 7. Linken under er hentet fra et leserinnlegg jeg stadig møter i en del lokalaviser. Det fremstiller grafisk det Nasa hevder er en klimagasseksplosjon fra ca 1950 og frem til i dag.
  https://climate.nasa.gov/evidence/
  Hva skal man mene om det?

  • Figuren stammer fra Al Gores film og er gjenbrukt av FNs klimapanel i propagandaen. Enkelte NASA-ansatte vil hevde dette ikke er noe NASA mener, men noe de ble påtvunget på sine nettsider i årene Obama holdt til i Det hvite Hus.
   Skjøten mellom iskjerneprøvene og målingene fra Mauna Loa var «komplisert» og man fikk det ikke til før en innovativ forsker erklærte at luftboblene inni isen ikke hadde samme alder som islagene rundt boblene, det var en aldersforskjell på ca 80 år hvor luftboblene i isen var yngst. (se nederste lenke)

   Et feilaktig premiss i denne typen forskning er at luftens sammensetning ikke endrer seg i den tiden boblene er innestengt i isen, til tross for at trykket gradvis øker over tid.(nederste lenke)

   Neftel 1982 fant i 150 år gammel is et CO2-nivå som varierte mellom 300 og 3250 ppm, men bare de aller laveste verdiene ble benyttet i hans forskning.

   Man så i IPCC-leiren bort ifra mange titusener av atmosfæriske CO2-målinger fra det 19. og 20. århundre som viste svært høye CO2-nivåer, se oppslag her (nederste figur med tilhørende tekst):
   https://www.klimarealistene.com/2015/11/27/nrk-har-det-varmt-i-kloden/

   Man så også bort fra alle andre proxyer, som stomataåpninger i planterester fra sedimenter fra havbunn og innsjøer. Disse viste CO2-nivået gjentatte ganger selv etter siste istid som var på høyde med dagens CO2-nivå.

   Og helt fundamentalt, så man bort ifra at iskjerneprøver er fullstendig uegnede til å estimere tidligere tiders CO2-nivå, da isotopene migrerer i isen og det pågår et tyvetall kjemiske prosesser i isen som gjør CO2-prøvene uegnede. IPCC_leiren bruker likevel denne metoden, siden de ikke trenger å ta hensyn til kritikk og siden de får politisk riktige (dvs lave nok) CO2-verdier med denne metoden.
   http://www.co2web.info/stoten92.pdf

  • Mikalesen. Aaslid har berørt noe. I tilleg kan anføres: Øyeblikksmålinger gir større utslag enn geologiske målinger der sjikt dannes over noe tid og slik sett midles/jevnes av naturens prosesser. Men det viktigste og som overses, er at vi nå er inne i en geologisk peiode som ligger i den nedre fjerdedel av klodens temperatur og CO2-variasjoner siste 600 millioner år. Påfallende at med en gang en øyeblikksmåling overstiger geologiske verdier så slås det stort opp. I dag er klodens middeltemperatur 14.5C. Kloden har variert mellom anslagsvis 12 og 22C. Likeledes har CO2-nivået vært 15 ganger høyere enn nå. Det henger således ikke ‘på greip’ at CO2-styrer vårt klima. Historien viser at slik jorden er ‘skrudd sammen’ er det helt andre ting som styrer klima. Det er solen og at vi har hav og en atmosfæres trykk.

Kommentarer er stengt.