Faktasjekk – Faktisk eller Resett på villspor?

Helge Lurås i Resett har vært på jakt, og byttet er medie-Norges helligste ku gjennom mange år, myten om at 97 % av klimaforskerne er enige om at klimaendringene er menneskeskapte. Faktisk var i en håpløs situasjon i deres faktasjekk, de hadde valget mellom å innrømme noe folk flest er klar over, at det meste av deres eieres klimajournalistikk er basert på et bedrageri, eller de kunne gi seg utpå med sin hittil største hvitvask kamuflert som faktasjekk. Her er den objektive faktasjekken du ser etter, med nyttig bakgrunnsinformasjon.

Myten om konsensus eller 97 %

Denne myten er sentral i klimadebatten i alle land, fordi myten er brukt til å forlede befolkningen, til å avlede store pengebeløp ned i dype grønne lommer (bare i Norge 40 mrd fra statsbudsjettet i 2019) og til å ensrette media slik at klimadissidenter kan nektes ytringsfrihet. Ensrettingen rammer journalistene spesielt via Vær Varsom-plakaten som i avsnittet om integritet og troverdighet sier at «Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk» og at «En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning». Redaktørene er minst like presset av myten, fordi de skal etter Redaktørplakaten også ivareta ytringsfriheten. Allerede her er Faktisk på villspor i sitt forsvar av myten.

Beviset som bygger oppunder myten er i dag i hovedsak en «studie» av John Cook med flere. Han er kjent som fhv tegner, blogger, designer av egen klimaalarmistuniform (illustrasjonen) og regnes nå som klimapsykolog. Alle deltagerne i studien er assosiert med den kontroversielle aktivistbloggen «Skeptical Science».

Cook er kritisert i Klimanytt 77, av Legates et al, av Montford via GWPF, av Richard Tol, hovedforfatter i IPCC og av svært mange andre fra begge leire i klimadebatten. Forskningen ble utført først etter at en global markedsføringskampanje ble planlagt, og teksten bærer preg av at formålet med forskningen utelukkende var å få medieomtale.

Cooks studie viser at av 11994 subjektivt valgte forskningsrapporter så støtter 41 av dem (dvs 0,3 %) den spesifikke påstanden at mennesket har forårsaket minst 50 % av global oppvarming etter 1950. Studien markedsførte seg med konklusjonen at 97 % av rapportene støttet en uspesifisert menneskeskapt påvirkning på global oppvarming. Siden nær 100 % er enige i at mennesket kan påvirke klimaet, så er denne konklusjonen meningsløs.

Faktisk manipulerer

Faktisk har med en enkelt manipulerende setning vist til Montfords kritikk mens de bruker to avsnitt på å snakke ned Montford og GWPF med deres bunnsolide vitenskapelige råd (som ikke nevnes). Kildekritisk tilnærming fra Faktisk er totalt fraværende mht Cook. Studien til Cook ble i media ukritisk solgt som bevis for at all klimaendring var menneskeskapt og enkelte aktører (Obama) la for egen regning til at det var snakk om farlig eller katastrofal oppvarming eller klimaendring. Påpekning av disse graverende forhold burde ha ført til kritisk gravende journalistikk, enten fra Faktisk eller deres eiere.

Det utelates at Montford er en metakritikk som oppsummerer andre ledende akademikeres vitenskapelige kritikk av studenten Cook, og Montfords kritisk beskrivende tittel «Fraud, Bias and Public Relations» er heller ikke noe Faktisk ønsker å dele med leserne. Det utelates også at Cook er beskyldt for vitenskapelig bedrageri, og at Cook i 2015 ikke hadde protestert mot denne beskyldningen. Les Montford og avgjør selv om vi står ovenfor et bedrageri fra Cooks side. Gjør vi det så er det også nærliggende å konkludere med at både Faktisk og deres eiere medvirker til bedrageri ved sitt bruk og misbruk av 97 %-myten.

Her er påstand og konklusjon sakset fra Faktisk.no (lenke i ingressen øverst)

Det sentrale i ovenstående er de utrolige krumspring Faktisk begår i sine forsøk på å skjule både at bare 0,3 % av studiene støtter påstanden om at mennesket forårsaker en spesifisert andel (minst 50 %) av oppvarmingen. Den neste pinligheten er de samme krumspringene for å skjule at 66 % av studiene ikke vil konkludere med noen spesifikk andel av menneskeskapt oppvarming. Forklaringen på hvorfor det er slik ønsker hverken Cook eller Faktisk å komme innpå, men det står slik formulert i Klimapanelets hovedrapport fra 1990:

«The enhanced greenhouse effect has not yet been detected unequivocally in the observational record.»
Fritt oversatt betyr det at FNs klimapanel mener det til nå ikke er observert noen drivhuseffekt (temperaturøkning i atmosfæren) forårsaket av våre utslipp av drivhusgasser. Dette var korrekt i 1990 og det er korrekt i 2019. Den globale oppvarmingen vi skremmes med i dag befinner seg utelukkende inne i villedende klimamodeller og inne i hodene til aktørene i klimaindustrien. Men varmen skal ifølge klimaskremmerne komme ut etterhvert og forårsake dommedag

Siden mytebyggerne i ledende medier misbruker denne studien til å hevde at 97 % av verdens klimaforskere mener…. så kan det være greitt å påpeke at det bare dreier seg om 11 994 forskningsrapporter. Forskningen på klima er vesentlig mer omfattende. Subjektiviteten i utvalget blir klarere når vi vet at Richard Lindzen som en av verdens ledende klimaforskere ikke er representert med en eneste av sine mange studier.

Derimot er det minst 20 studier av denne typen med i utvalget til Cook:
Chowdhury, M. S. H., Koike, M., Akther, S., & Miah, D. (2011). Biomass fuel use, burning technique and reasons for the denial of improved cooking stoves by Forest User Groups of Rema-Kalenga Wildlife Sanctuary, Bangladesh. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 18(1), 88–97. (dette er en oversikt over folks bruk av ovner i Bangladesh, med en diskusjon om ovnenes verdi som statussymboler, og den relative populariteten til kumøkk, ved eller løv som brensel, etc).

Siden ordet klima står et sted i sammendraget så tas en irrelevant studie som dette til inntekt for 97 %-myten!

IPCC-leirens antivitenskap

Klimaforskeren og professoren Richard Lindzen (meteorologi, MIT) som også er med i Det Norske Videnskabs Akademi påpekte i en tekst til Aftenposten Viten for få år siden at 97 %-argumentet er antivitenskapelig i natur, siden hva som er vitenskap ikke avgjøres ved handsopprekning fra et utvalg akademikere som mener noe. Det eneste som er viktig er hva man observerer i naturen (sitatet under). Det at Lindzen angrep 97 %-myten ble for sterkt for avisen, så de valgte sensur av Lindzen.


«The enhanced greenhouse effect has not yet been detected unequivocally in the observational record.»

IPCC FAR, 1990. Cambridge University Press, 212 pp

Også NRKs medarbeidere har argumentert på møte i Kringkastingsrådet at 97 %-myten skal tolkes dithen at kritikk av egen klimajournalistikk eller av intervjuobjekters uttalelser ikke må forekomme. Kritikere skal ikke få ytre seg. Dette har ført til at objektiv og saklig klimajournalistikk i NRK lenge har forekommet bare uhyre sjelden og at et anstendig arbeidsmiljø i dag ikke eksisterer for de ansatte som kunne tenke seg å sette søkelys på klimasaken. Detaljer er her. Se også drepende kritikk av tilfeldig valgt enkeltprogram hvor man også finner sjikane og hets.

At Faktisk som faktasjekker ikke tar for seg 97 %-mytens iboende antivitenskapelige fundament sier det meste om kvaliteten på faktasjekkingen.

Hvilken global oppvarming?

Faktisk vil ikke faktasjekke hvor mye global oppvarming man strides om. Her skriver Resett helt korrekt om hvor mange som er villige til å spesifisere menneskets andel av global oppvarming: «KUN TRE PROMILLE av verdens klimaforskere gir ubetinget tilslutning til at den globale oppvarmingen på ca. 0,8 grader celsius de siste 150 år er menneskeskapt.»

Leser man brevet til Danmarks statsminister, så ser man at det i en mer presis sammenheng der er snakk om fra 0,4 (faktisk økning) til 0,7 (jukstert økning) grader Celsius i forrige århundre, hvor dette er nesten likt fordelt mellom oppvarming før og etter 1950. Bare minst 50 % av det etter 1950 skal være vår skyld (dvs minst 0,1 grad Celsius!), uten at IPCC-leiren noensinne har vist til empirisk forskning som bekrefter at det faktisk forholder seg slik.

Selv om vi får like mye økning de neste 50 årene og 100 % av dette blir vedtatt å være vår skyld, så skal vi likevel bare gå rundt å være redde for ubetydelige 0,2 grader Celsius i en spådd fremtidig oppvarming.
Disse viktige detaljene vil ikke Faktisk faktasjekke som en del av faktasjekken!

Går man til en av Faktisks eiere hvor det faktisk i sjeldne tilfeller kan forekomme redelig klimajournalistikk, så ser man at både Norges Nobelprisvinner Ivar Giæver og Bjørn Samset fra Cicero i 2015 var enige i at den globale oppvarmingen stanset for 18 år siden. Heller ikke dette vitale faktum at oppvarmingen i denne omgang er over vil faktasjekkeren dele med oss – eller med elevene som skulket da Resett hadde sitt oppslag.

Flere manipulasjoner fra Faktisk

Under avsnittet enighet gjør Faktisk et nummer av at mange vitenskapelige organisasjoner har støttet IPCC-leiren. Det er utelatt at ingen av disse har rådspurt sine medlemmer først (påpekt av Pielke jr). Støtten er altså politisk og kommer fra disse organisasjonenes politiske ledelse bak ryggen på medlemmene. Det er også utelatt at paraplyorganisasjonen til verdens vitenskapsakademier (IAC) i en drepende kritisk rapport fra 2010 har påpekt mangelen på etiske regler i IPCC, at alle prosedyrer og prosesser er politiske, og sammenblandingen av politikk og vitenskap.

I avsnittet der det refereres til NTNU-professor Asgeir Tomasgard er det utelatt at IPCC som en politisk organisasjon selvsagt ikke kan ha noen vitenskapelig autoritet. Så hevdes det dobbelt villedende at «De går kritisk inn i alt som publiseres». Dette gjelder bare forskning på menneskeskapte klimaendringer som i 1990 var for små til å kunne observeres iht sitatet to avsnitt ovenfor, for de naturlige endringene er utenfor mandatet, noe Faktisk nylig nektet å faktasjekke.

Kritisk som klimanytale betyr i denne sammenheng at Klimapanelet som i media og av politikere anses som ufeilbarlig nesten aldri trenger å ta hensyn til kritikk, i motsetning til i fagfellevurdert forskning hvor man ikke får publisert før kritikerne (de som fagfellevurderer) er fornøyde med kvaliteten.

Tomasgard sier seg attpåtil enig med Lurås i at mennesket er ansvarlig for en uspesifisert andel av klimaendringene. Stenseth opptrer antivitenskapelig med hodetelling og får uttale seg om solforskning som han ikke har spisskompetanse på. Begge deler passer perfekt inn i den noe spesielle formen for faktasjekking som er på gang.

Faktisk har behendig unnlatt å ta faktasjekken sin til en solfysiker, og vi vet alle at det er fordi solforskerne vil bekrefte at det er sola som (direkte eller indirekte) dominerer klimaendringene sammen med noen astronomiske forhold, samt at de vil peke på den økende sannsynligheten for en nedkjøling de neste 25 årene.

Klimaforskning ingen akademisk disiplin

Det må også bemerkes at det ikke eksisterer noen akademisk disiplin som heter klimaforskning, mens vi har disipliner som fysikk, kjemi, biologi og geologi. Det er åpenbart at Cook og Faktisk manipulerer ved å definere klimaforsker til kun å omfatte de som er enige med FNs klimapanel (IPCC) mens tallrike kompetente akademikere slik kategoriseres som ikke meningsberettigede i klimadebatten. Slik bygges myten om 97 %.

Men ser eksempelvis i NRK-intervjuer hvordan Samset fra Institutt for Klimapolitikk påpeker at han aldri har møtt en klimaforsker som er uenig med ham, og dermed skjuler at ledende akademikere i fag som gir tung klimakompetanse er i fundamental opposisjon til IPCC-leiren. Den samme Samset i Underhuset sitter faktisk sammen med en Nobelprisvinner i fysikk som han er enig med på vitale punkter!

Misbruket av det politiserte begrepet klimaforsker til å villede befolkningen er altså blitt en del av 97 % – myten.

Konklusjon

Faktisk unnlater å kritisere Cook for kreativ manipulasjon med tall ved ekskludering av 7930 rapporter i beregningen.

Faktisk unnlater å opplyse om at det ikke er akademisk kompetanse i Cooks
«forskergruppe» . Alle var faktisk i beste fall studenter da de publiserte.

Dette bidrar ikke positivt til omdømmet til Faktisk eller deres eiere som aktører man faktisk kan stole på.

Faktisk nekter i sin faktasjekk å skjelne mellom tilslutning til en spesifisert og en uspesifisert mengde menneskeskapt oppvarmende påvirkning. De unnlater også å opplyse om at signifikant oppvarming opphørte før starten på dette årtusenet og at vi etter at Cooks studie ble publisert har hatt fire år på rad med en betydelig nedkjøling! Dette er uredelig og hører ikke hjemme i en faktasjekk.

Faktisk nekter å faktasjekke de fleste relevante momenter, noe som kan tolkes som at Faktisk bevisst har valgt å opptre som en del av klimakriseindustrien. Faktasjekken til Tore Bergsaker står til stryk på alle måter og man forstår nå lettere hvorfor ca 96 % av alle elever holdt seg på skolen istedet for å skulke forrige fredag. Det pikante spørsmålet om Bergsaker har utført faktasjekken i strid mot egen overbevisning eller om den er i samsvar med egen journalistisk integritet, det skal vi la ligge urørt i denne omgang.

Resett skriver at 97 %-myten «i realiteten er verdens mest prominente tilfelle av Fake News.» Vi vil tilføye, dette er definitivt korrekt idag, men noe mer diskutabelt da det ble skrevet 22.mars, tatt i betraktning et annet tilfelle av Fake News som i dominerende grad ble omfavnet av Faktisks eiere, statusen til en viss president som russisk spion over flere år.

Resett skriver i tilsvaret til Faktisk at «Faktasjekken deres er derfor gjennomført på feil premisser.» Dette er korrekt konstatert, dog må det påpekes at det er en overdose av misforstått høflighet av Lurås å ikke påtale at faktasjekken har mest til felles med faktamanipulasjon eller hvitvask.

Professor Krüger skriver i sitt brev: «Cooks artikel er i den grad manipulerende og er historien om, hvorledes en fjer kan blive til 97 høns.»

Vi vil tilføye at den siste manipulasjon fra Faktisk har økt bestanden av høns til det mangedoble. Faktisk er ikke bare på villspor, de er på feil villspor.

Ex-journalist Eilertsen og redaktør Lurås står for kritisk gravende og faktabasert journalistikk. De burde få følge av flere.

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

 1. Uansett prosentsats som utgjør en såkalt konsensus, så har dette begrepet ingen plass i vitenskapen. Like lite som ‘tro’. Når såkalte klimaforskere (les: ansatte i klimaindustrien) spottende omtaler kritikere som ‘klimafornektere’ og anklager dem for ikke å *tro* på vitenskapen, innrømmer de implisitt at dette ikke har noe med vitenskap å gjøre men derimot er en religion.
  Foretar man en undersøkelse i Vatikanet om hvorvidt den Hellige Treenighet er en reell ting, så blir nok resultatet en nokså høy prosentandel. Er det bevis?

  “It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are. If it doesn’t agree with experiment, it’s wrong.”

  “The first person you should be careful not to fool is yourself. Because you are the easiest person to fool».”
  – Richard Feynman

 2. Cook er den siste i rekken av «bevis» for at det er konsensus i klimaforskningen.
  Før Cook hadde vi Anderegg i 2010, Doran og Zimmermann i 2009 og Oreskes i 2004.

  Merk at denne typen «forskning» i IPCC-leiren først tok av etter at det var klart for de fleste at global oppvarming hadde opphørt.

  Her er alle fire samlet, sammen med kritikken som debunker disse såkalte konsensus-studien, som alle sikter på lesere som er ukjent med at konsensus er et politisk begrep som er ukjent i vitenskapen.

  http://www.populartechnology.net/2014/12/all-97-consensus-studies-refuted-by.html

 3. Faktisk begynner Faktisk å bli skremmende. Manipuleringer er bevist mange ganger, men Faktisk finner det ikke? Har de prøvd Google? Personlig lurer jeg på hva slikt som å fjerne varmerekorden fra Libya i 1922 gjør med sluttresultatet og hvorfor de bare plutselig kunne gjøre den ugyldig, og jeg vil tro det er flere slike finter…

  NRK idag – FNs generalsekretær mener Syriakrigen skyldes klimaendringer og advarer mot sosial uro.

  Blir farlig å være «klimafornekter» fremover da enhver kritikk sannsynligvis blir vurdert som farlig og nye lover som skal sikre stabilitet vil bli innført, for å skjerme, og målt opp mot fred og en bærekraftig jord til fremtidens generasjoner er ytringsfrihet for en liten gjeng gærninger, et lite offer.

  Samme artikkel hevder at temperaturen i Norge stiger mer enn i resten av verden. https://www.nrk.no/norge/temperaturen-i-norge-stiger-mer-enn-i-resten-av-verden-1.14496847

  I går fikk vi overskriften om at Norge kan bli innvadert av tropiske sykdommer innen tredve år og tusner kan dø. Langt nede i artikkelen sier Preben Ottesen fra FHI noe som jeg selv tenkte. Det er mer sannsynlig at smitte vil skje ved at noen tar med seg smitte til landet og at myggen kan spre sykdommen lokalt. https://www.nrk.no/viten/om-noen-tiar-kan-ostlandet-rammes-av-tropiske-sykdommer-1.14495527

  Det er ikke klimaendringer som bringer frem utryddede sykdommer her på kontinentet, eller fjerkre mm, men migrasjon, og det er ikke klimaendringer som endrer artsmangfoldet i sjøen i nordområdene, men en rekke undersjøiske vulkaner og varmekilder som også sender ut CO» og metangass. Det er oppdaget enormt med aktive undersjøiske vulkaner over hele verden de siste 20 årene, vulkaner som spyr ut 1200 grader varm lava, og et utall varmekilder som spyr ut over 300 grader varmt van, inkl CO» og Metangass.

  I Fram-stredet og omegn, lokeslottet på Svalbard kunne man i 2013 melde om funn av flere hundre aktive undersjøiske vulkaner, og det er kanskje ikke så rart at Svalbard er det området i verden hvor man faktisk kan påvise varmeøkning…

  Vulkanene i Fram-stredet spyr ut lava og det varme vannet sendes nordover med strømmene som går igjennom stredet, så sant jeg har oppfattet rett. Jeg er ikke kjent med havstrømmene

  Vi vet mer om Mars enn om havbunnen – bare en brøkdel av havbunnen som er kartlagt. Mesteparten vet vi ikke noe
  https://forskning.no/marin-geologi-havforskning/forskere-oppdager-tusenvis-av-fjell-pa-havbunnen/536124

  Jeg lurer på hvordan forskerne kan måle menneskeskapt CO2 når de ikke aner hvor mye som forårsakes av f.eks undersjøiske vulkaner. Dette stiger vel opp i atmosfæren, gjør det ikke?

  Samtidig lurer jeg på hvor mye havøkning slikt kan resultere i da det varme vannet utvider seg i de områder som er berørt.

  • Ole B: Paul Reiter, professor ved Pasteurinstituttet i Paris og en mye benyttet ekspert for FN-systemet ved malariautbrudd mm., påpekte nettopp betydningen av migrasjon i korte eller lengre perioder for overføring av smitte. Dette inklusderer selvfølgelig transport av varer av ymse slag.

   Det er langt flere aktive undersjøiske vulkaner på havbunnen enn på land. Og utenfor Vest-Antarktis er det påvist betydelig aktivitet. Det er også vulkaner på bunnen i Nordishavet, men har de betydningsfull aktivitet? Ville være fint med noen henvisninger om du har det.

  • «NRK idag – FNs generalsekretær mener Syriakrigen skyldes klimaendringer og advarer mot sosial uro.»

   Forlengst avslørt som alarmist-propaganda;
   «Again and again activist climate scientists claim the Syria war and the associated wave of refugees are a consequence of climate change. But they do not provide proof, and so it remains a claim.»

   http://notrickszone.com/2018/10/20/syria-war-has-little-to-do-with-manmade-climate-change-recent-publications-show/

   Lund Universitet har også forsket på dette:
   «In the case of Syria, there has been no scientifically proven link between reduced rainfall or failed crops, and rural-urban migration. The evidence that has been used to prove the drought-migration link comes from displacement reports published by the Syrian government and UN assessment missions. The two phenomena are claimed to be linked because they coincided in time. Scientifically, however, this is not enough.»

   https://theconversation.com/is-syria-really-a-climate-war-we-examined-the-links-between-drought-migration-and-conflict-80110

 4. En ting til. Jeg så et snitt av jordkloden og den innerste kjernen holder 5000 grader og videre utover temperaturer på 4-3000 grader. Har denne jordkjernen noen sykluser slik vi finner på sola, at energien, styrken øker og minsker over tid?

  Månen har en syklus på 19 år og det er vel et punkt i denne syklusen hvor den er nærmere jorda enn tidligere. Om supermåne leser vi om havstigning i den enden mot månen, om store endringer i vær og vind. Tak blåser gjerne av hus og treningshaller. Jeg vil tro at flere av de andre store himmellegemene påvirker jorda, magnetfelt og energi. Det finnes sannsynligvis en slags dynamikk i alt jeg tviler forskerne har snøring på

 5. Jeg sendte følgende debattinnlegg til Aftenposten «Fri samfundsdebatt?», men ble refusert med følgende svar: (debattinnlegget kopiert nederst)
  Kjære debattant,
  Takk for mail og tekst.
  Jeg ser at vi dessverre ikke får plassert denne.
  Vi mottar hver dag svært mange gode og viktige bidrag, og må derfor også si nei til interessante debattinnlegg.
  Vennlig hilsen:
  Erik Tornes
  Debattredaktør
  Aftenposten

  Fri samfunnsdebatt?
  Jeg er tilbake etter et foredrag av Knut Åge Åmås hvor temaet var: Har vi egentlig en åpen og fri samfunnsdebatt i Norge?
  Det fikk meg til å tenke på klimadebatten, eller skal vi heller si, fravær av klimadebatt. Det er et paradoks at vi har et Storting som har «bestemt» at den globale oppvarming i det vesentlige er menneskeskapt, mens befolkningen stiller seg langt mer tvilende. Våre politiker er vel bundet av stortingsvedtaket og må handle deretter, selv om en sitter med en følelse av at det ikke alltid er like helhjertet.
  Hvor smart er det å blande politikk og vitenskap? En teori kan vel ikke «bevises» med en flertallsvotering? Vi har riktignok fått høre at 95% av forskerne er enig, men hvor kommer det tallet fra? Hvile type forskere står bak? En skal ikke gjøre mange søk på «nettet» før det tallet plukkes fra hverandre.
  En gang forsøkte Paven å diktere vitenskapen. Det er lenge siden, og vi rister på hode, men er det noe forskjell på hva Paven gjorde den gang, og hva Stortinget forsøker i dag?
  Hva med NRK, og det meste av pressen forøvrig. Jeg kan ikke huske å ha sett et «dybdeintervju» med en kompetent «tviler». Lager NRK noe i den retning, er hensikten åpenbart å latterliggjøre både personen og argumentene.
  Er det ikke på tide å oppheve dette stortingsvedtaket, og fristille politikeren?
  Uansett stortingsvedtak, så bør både NRK og pressen for øvrig gjøre jobben sin og bidra til en balansert debatt, slik at alle argumenter får komme fram og bli belyses!
  Knut Håvard Bekkevold

  • Veldig bra og gir en fremstilling av hvordan de fleste her oppfatter situasjonen.

Kommentarer er stengt.