Er Aftenpostens klimagåte løst ?

Klimaforkynner Mathismoen kunngjør i Aftenposten 18.april at klimagåten er løst. Ingressen består av følgende to setninger: «Glem alt du har hørt om ujevn global oppvarming. Glem klimapausen som alle snakket om for ti år siden.» Vi sammenligner i dag denne typen misjonerende journalistikk med kjent naturvitenskap. Erfarne lesere vet allerede at det Mathismoen skriver, nesten aldri er sant. Hva viser faktaene denne gangen?

Varmepausen

Ja, det dreier seg om den varmepausen (Hiatus) Klimapanelet beskrev i femte hovedrapport i 2013/2014. Vi har tallene for temperaturtrenden før og under pausen fra WG1, kap 11, side 1010: «It may also be compared with recent rates in the observational record (e.g., ~0.26°C per decade for 1984–1998 and ~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012». Legg merke til at den gjenværende trenden beregnet fra HadCRUT3 er for liten til å være statistisk signifikant. Høflige akademikere påpeker at det kan like godt være støy i dataene, men la oss se på de pinligere detaljene.

Juksteringen av temperatur før AR5

Datasettet Klimapanelet bruker er HadCRUT, et samarbeidsprosjekt mellom UK Met Office og East Anglia Universitetets Climate Research Unit (CRUTEM), hvor den omstridte forsker Phil Jones ledet arbeidet med å legge sin administrative globale oppvarming inn i datasettet. Fra Climategate-skandalen vet vi fra hans eposter at han dikter opp data («mostly made up», se FOIA epost #2729) der de mangler .

Klimapanelet hadde et problem siden global temperatur sluttet å samarbeide i 1998, datasettet HadCRUT3 viste global nedkjøling, noe som var svært lite hjelpsomt når man skulle ut med budskapet i neste hovedrapport AR5 i 2013. Jones hadde allerede innrømmet på BBC at det var slutt på den globale oppvarmingen, og IPCC ble utsatt for stadig sterkere kritikk fordi man ikke ville innrømme dette.

Partene konstruerte derfor det nyere HadCRUT4 datasettet ved å legge til 0,1 til 0,2 C i anomaliene fra 2002 med den ønskede effekten at den svake nedkjølingen 1998-2012 i HadCRUT3 ble til en varmepause som også kunne selges til media som en svakere oppvarming på 0.04°C per tiår i HadCRUT4.

Anomalier og temperaturtrender i datasettene HadCRUT 3 og 4.

Her er den sentrale påstanden til Mathismoen, med støtte fra hans forkynnerkollega Samset:

Faktum er at oppvarmingen er svært jevn. Og det var aldri noen pause i oppvarmingen.

Mathismoen, Aftenposten, 18.april 2022

Hva viser klimaforskningen?

For det første er klimaforskningen entydig i påpekningen av fem ulike intervaller for global temperatur. Her fra Folland et al (2018) som deler utviklingen fra 1896 inn i tre kalde og to varme faser, med klar oppvarming bare i 50 av de siste 125 år: «We divide the instrumental record into five periods, three exhibiting GST slowdowns or actual cooling (1896–1910, 1941–1975 (The Grand Hiatus), and 1998–2013 and its subperiods 2001–2010 and 2001–2013) and two strong warming periods (1911–1940 and 1976–1997).»

Mathismoens første setning har intet berøringspunkt med virkeligheten. Trenden er særdeles ujevn med veksling mellom klar nedkjøling og klar oppvarming. Hans setning er en relikvie, konstruert for å styrke de troendes tillit til klimakirkens budskap.

En ny studie (Wei et al., 2022), lojal til IPCC-leiren, gjennomgår 90 studier på varmepausen. Som figurene under viser konkluderer alle studiene med at varmepausen er reell. Mathismoens andre setning i sitatet er altså usann. Den utgjør nok en relikvie til leserne av Aftenpostens misjonerende journalistikk.

Styrken og lengden på varmepausen er selvfølgelig gitt utifra årene man velger som start- og endepunkt, og ikke minst fra datasettet man velger å analysere. La oss se på resten av de 90 studiene i neste figur, og merk at studier publisert så sent som i 2019 er klare på at varmepausen er et reelt fenomen:

Juksteringen av temperatur før AR6

Før sjette hovedrapport kom i 2021, med siste del av den i mars 2022, var situasjonen at også datasettet HadCRUT4 hadde sluttet å samarbeide med IPCC-leiren. Tar vi med de nyeste dataene viser HadCRUT4 hele 8 sammenhengende år med svak nedkjøling fra 2014, altså ikke i samsvar med budskapet som skulle ut til klodens innbyggere. (Se tilsvarende kjølende trend i UAH-dataene her).

Det oppstod dermed et sterkt behov for et nyere og mer politisk korrekt datasett, HadCRUT5, og dette er konstruert i to versjoner, ett med færre og ett med flere oppdiktede data fra områder hvor termometre ikke eksisterer. Felles for begge er at de er betydelig varmere enn HadCRUT4, spesielt i de El Nino-påvirkede årene 2015/2016. Men også fortidens anomalier er endret, pussig nok helt tilbake til 1850. Fortiden (1860-1900) er kjølt ned og tiden etter år 2000 er varmet opp i dataene, slik at vi får en sterkere varmetrend over tid.

Det viktigste er alltid utelatt av Mathismoen. Hvorfor global temperatur endres. Hva betyr sol, skydekke og havstrømmer? Er det mulig å se noe tegn til klimakrise i observasjonene? Her viser vi til Ole Humlums nye rapport «State of the Climate 2021», som blir omtalt av KR senere.

For en statistikers analyse av samtlige HadCRUT datasett viser vi til Ole Østlid på Værstat, som har foretatt denne gjennomgangen. Her er Værstats figur 1 (side 3) som viser forskjellen på HadCRUT 3 og 5.

Konklusjon

Klimaforkynnernes markedsføring av den nyeste temperaturjuksteringen skjer altså med budskapet at det aldri har eksistert noen variasjon eller noen varmepause i den menneskeskapte globale oppvarmingen. Budskapet strider mot all kjent troverdig naturvitenskap, og hvis man utelukker at dette er religiøse fantasier (noe vi ikke tar stilling til her), så burde Økokrim komme på banen og etterforske hvor nær disse aktørene er et strafferettslig ansvar for medvirkning til bedrageri.

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Mathismoen skriver at skeptikere har hevdet at global oppvarming ikke var reell siden temperaturen fra 1997 til 2015 var tilnærmet flat, og «andre kalte det klimapause. Det var feil».
  Han burde jo gjort oppmerksom på at disse ‘andre’ var IPCC i sin 5. hovedrapport 2013. Men det ligger ikke for Mathismoen eller IPCC-tilhengere å innrømme at IPCC i så fall har tatt feil.

  Det refereres ellers at i den nye metoden fjernes naturlige variasjoner og restmengden skal vise en jevn oppvarming fra 1970. Samset har altså fjernet naturlige variasjoner som han i andre sammenhenger har neglisjert. Han holder også solens innstråling konstant. Det lover ikke godt for den nye metoden. Samspillet mellom alle vær- og klimavariable på kloden må ansees å være ukjent på det presisjonsnivå han selv mener å operere. Ellers ville det vært enkelt å beregne klima i regioner/soner og sette de sammen til et globalt snitt.

  Samset uttaler at det nye resultatet stemmer med data for CO2. Det gjør det ikke. Økningen har utviklet seg lineært i perioden, mens absorbert varme følger Beer-Lamberts lov med logaritmisk utvikling vil gi avtagende tendens. Går man et skritt videre til de mest presise beregninger som inkluderer også emisjon (KN 297 og 300) viser de tydelig CO2 på vei til optisk metning, dvs. med liten effekt. Det samme gjelder for vanndamp som avtar i de atmosfærehøyder som IPCC beregner økte effekter.

  Blant faktorer Samset prøver å dølge er at da ‘hiatusen’ forsvant i 2015 skyldes det økt innstråling grunnet mindre skyer (KN 311, Vahrenholdt 2021) – altså en naturlig variasjon som Samset ikke har inkludert. Han burde vært langt mer opptatt av at utstrålingen også har økt tilsvarende – altså en klode i tilnærmet energibalanse – hvilket synes å bekrefte den beskjedne effekt fra økt CO2.

  Samset kjenner hverken de naturlige variasjoner han trekker fra eller begrensningene for økt CO2, heller ikke klodens strålingsbalanse. Han innrømmer dog at det er forhold rundt vippepunkt (som ikke eksisterer for CO2) og forsterkningseffekter. Hadde han omtalt at disse mest sannsynlig er negative (Le Chateliers prinsipp) kunne han jo reddet skinnet i senere publikasjoner.

  Når utgangspunktet er galest blir resultatet titt originalest. Hvorfor trenger IPCC-tilhengerne demonstrere gyldigheten av dette så hyppig?

 2. Alt som skrives på Klimarealistene er for eksperter og fagfolk. Det er umulig å forstå for «vanlige folk». I stedet for å fange vår interesse, skyver dere oss ut. det skader hele saken umåtelig at Klimarealistene ikke klarer eller gidder å skrive artikler i et språk som vanlige lesere og klimaskeptikere kan forstå. Det betyr også at alle referanser og kurver må fjernes. Dette er ikke en vitenskapelig publikasjon!

  • Jeg skjønner dine ønsker, men selv løser jeg leserutfordringene ved å lese så langt forstanden rekker, og så går jeg videre ned i detaljene hvis de gir meg noe. Jeg synes det er nyttig å ha disse detaljene tilgjengelig – kurver mm.

 3. Når det gjelder strafferettslig ansvar som du nevner så kan dette etterhvert bli et mer aktuelt spor å følge.
  Ifølge Ed Berry sin hjemmeside er det berammet en sak i Montana sin høyesterett 6.2.23( Supreme Court – Held vs. State of Montana )
  Saksøker er OCT ( Our Childrens Trust – Oregon ). Ser frem til denne prinsipielt viktige saken og utfallet med positiv forventning.

 4. Kan til dels være enig med Leif Osvold i at det kan bli vel mye detaljer og kommentarer rundt detaljene så en mister oversikten av det store bildet og det er litt trist. Men leser en jevnt og trutt det som kommer her på Klimarealistene så dukker det opp veldig avklarende uttalelser også. Se bare denne fra Geir Aaslid her fra «Sola styrer klima – ikke CO2». «Vår konklusjon er at eksperimenter og observasjoner viser at mer CO2 i atmosfæren ikke fører til observerbare endringer i global temperatur, og at våre utslipp utgjør en liten del av den observerte CO2-økningen i atmosfæren. Det må derfor være noe annet som styrer jordas klima. Vi lever på en dynamisk klode i stadig endring, påvirket av krefter utenfra og innenfra. Det som dirigerer klimaet over lengre tidsrom er solas utstråling, magnetiske variasjoner, avstanden fra sola og levende organismer.» Stort bedre enn dette er det vanskelig å beskrive det. Og tar en med at i den store sekkeposten «levende organismer» så befinner også mennesket seg der med alle sine gjøremål og aktiviteter. Vi vet fra forskning og historien at endringene i naturen som vi lever i også har innvirkning på klima som Aaslid også skriver, men hvor stor innvirkningen er det ikke særlig stor interesse for å forske på for tiden. CO2 er opplyst og vedtatt som den store satan og reddende engel så får en nå tro på det den som vil. Jeg vil kalle det svovelprediksjon mye likt det som var på 1960- tallet. Men betaler en godt så blir en nok reddet.

Kommentarer er stengt.