Drepende kritikk mot IPCC fra Clintel

Årets sammendrag for og av politikere fra Klimapanelet til første del av sjette hovedrapport har blitt skarpt kritisert fra mange aktører for uredelig innhold, manipulasjon og bedrageri. Samrøret mellom politikk og politisk korrekt forskning er åpenbar. Clintels vitenskapelige kritikk viser at Klimapanelet villeder om og er i utakt med objektiv klimavitenskap på en rekke sentrale områder.

Kritikk av AR6 WG1 Sammendrag for politikere (SPM):

Clintel skriver 26. oktober i et brev stilet til IPCC-leder Hoesung Lee:

Vi har nå gjennomført en foreløpig gjennomgang av AR6 WG1- sammendraget for beslutningstakere
(SPM) og mener at det gir en feilaktig fremstilling av nyeste objektive klimavitenskap på seks nøkkelområder:

  • Det er ikke «utvetydig» at menneskelig påvirkning alene har varmet opp planeten; den observerte beskjedne oppvarmingen på ~1°C siden 1850-1900 har skjedd ved noen ennå uløste kombinasjoner av menneskeskapte og naturlige påvirkninger.
  • Den nye «hockeykølle»-grafen (Figur SPM.1), når den analyseres i detalj, er en blanding av fundamentalt ulike og ofte inkompatible indikatorer fra forskjellige tidsperioder over de siste 2000 årene, som til sammen ikke klarer å anerkjenne den mellomliggende veletablerte temperaturvariasjonen, for eksempel den romerske og middelalderske oppvarmingsperioden og den lille istiden.
  • Forekomsten av såkalte «ekstremvær» – hendelser er feilaktig representert i SPM sammenlignet med de mer nøyaktige beskrivelsene i utkastet til hovedrapporten, hvor sistnevnte identifiserer ingen statistisk signifikante trender i mange kategorier over tid.
  • Utviklingen i kryosfæren er også feilrepresentert i SPM, spesielt med tanke på at det praktisk talt ikke er noen trend i arktisk havis de siste 15 årene.
  • Likeledes er utviklingen i havet feilaktig representert i SPM; spesielt ved at den sannsynlige beskjedne havnivåstigningen (GMSL) til 2100 peker ikke på noen «klimakrise».
  • CMIP6-klimamodellene er enda mer følsomme enn de allerede altfor følsomme CMIP5-modellene til AR5, og ignorerer fagfellevurderte vitenskapelige bevis på lav klimafølsomhet. Modellene fører til ugyldige konklusjoner om klimafølsomhet (ECS) og «karbonbudsjetter»; den sannsynlige globale temperaturøkningen til 2100 indikerer ikke en «klimakrise».

Disse bekymringene er oppsummert i tabellen på neste side og analyseres deretter mer detaljert på sidene som følger. Vår mer detaljerte analyse vil følge etter hvert.

Vi konkluderer dessverre med at SPM feilaktig peker på en «klimakrise» som ikke eksisterer i virkeligheten. SPM brukes upassende for å rettferdiggjøre drastiske sosiale, økonomiske og menneskelige endringer gjennom alvorlige tiltak, mens forsiktig tilpasning til de beskjedne klimaendringene som skjer i tiårene fremover ville være mye mer hensiktsmessig. Gitt omfanget av foreslåtte politiske implikasjoner, må SPM holde høyeste vitenskapelige standard og demonstrere upåklagelig vitenskapelig integritet innen IPCC.

Du husker kanskje at InterAcademy Council i 2010 gjennomførte en uavhengig gjennomgang av IPCC-prosedyrene på forespørsel fra FNs daværende generalsekretær og IPCC-leder. Blant anbefalingene var at anmeldernes kommentarer vurderes tilstrekkelig av forfatterne og at genuine kontroverser blir tilstrekkelig reflektert i IPCC-rapporter. AR6 SPM gir liten tillit til at disse anbefalingene er iverksatt.

Vi konkluderer med at AR6 WG1 SPM dessverre ikke tilbyr et objektivt vitenskapelig grunnlag som utgangspunkt for politiske diskusjoner på COP26-konferansen. Det klarer heller ikke å fremheve de positive virkningene av litt økte CO2-nivåer og oppvarming for landbruk, skogbruk og menneskeliv på jorden.

Med vennlig hilsen

Guus Berkhout, CLINTEL President

Jim O’Brien, Styreleder for ICSF

Kritikken mot SPM, avsnitt for avsnitt.

Kritikken er detaljert over de neste femten sidene i brevet, illustrert med figurer og dokumentert med vitenskapelige referanser.

Støtt oss ved å dele: